Page 1


P H O T OG R A P H Y D E S I G NB YT A N A P A TB U A S A I

0 3


ก จ ิ ก ร ร ม ข อ ง ม ห า ว ท ิ ย า ล ย ั ท ไ ่ ี ด ม  โ ี อ ก า ส เ ป น  ต ว ั แ ท น เ ข า  ร ว  ม -เ ป น  ต ว ั แ ท น น ก ั ศ ก ึ ษ าเ ด น ิ ข บ ว น อ ญเ ั ช ญช ิ อ  ก ล ั ป พฤ ก ษ  ท ่ ี ๕ ๓ -เ ป น  ต ว ั แ ท น น ก ั ศ ก ึ ษ าเ ข า  ร ว  ม พิ ธ เ ี ป ด  ง า น เ ท ศ ก า ล ง า น ด อ ก ค น ู 2559ซ ป ร ะ จ ะ ป  ง ่ ึ ท า ง ม ห า ว ท ิ ย า ล ย ั ข อ น แ ก น  จ ด ั ง า น ร ว  ม ก บ ั เ ท ศ บ า ล ข อ น แ ก น 


PORTFOLIO JUNIOR  

ไฟล์ Protfolio นี้เพื่อใช้ในการยื่นสมัครขอฝึกงานของนายธนภัทร บัวสาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you