Page 1


BARANYAI HORVÁT NÉPVISELETEK BOSNYÁKOK BARANJSKE HRVATSKE NOŠNJE BOŠNJACI

CROATIAN FOLK COSTUMES OF BARANYA BOSNIAN-CROATS


BARANYAI HORVÁT NÉPVISELETEK BOSNYÁKOK

BARANJSKE HRVATSKE NOŠNJE BOŠNJACI

CROATIAN FOLK COSTUMES OF BARANYA BOSNIAN-CROATS

© TANAC KULTURÁLIS EGYESÜLET/KUD TANAC/TANAC CULTURAL ASSOCIATION 2016


Szerkesztő: Szávai József Fényképek: Körtvélyesi László és Szávai József Szöveg: Bosnyák Mirjana és Szávai József Külön köszönet Blazsetin Vjekoslavnak és Trubics Lillának Urednik: Jozsef Szavai Slike: Laszlo Kortvelyesi i Jozsef Szavai Tekst: Mirjana Bošnjak i Jozsef Szavai Posebna zahvala Lilli Trubić i Vjekoslavu Blažetinu Editor: Jozsef Szavai Photos: Laszlo Kortvelyesi and Jozsef Szavai Text: Mirjana Bosnyak and Jozsef Szavai Special thanks to Lilla Trubics and Vjekoslav Blazsetin

Nyomdai munkák: Molnár Nyomda, Pécs, 2016. ISBN 978-963-12-5268-2 A könyv kiadását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.

A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


TARTALOM A FOTOGRÁFUS SZEMÉVEL......................................................................................................................... 7 A NÉPRAJZI GYŰJTŐ SZEMÉVEL............................................................................................................. 35 FÉRFI NÉPVISELETEK .................................................................................................................. 35 NŐI NÉPVISELETEK ...................................................................................................................... 45 RÉGI FÉNYKÉPEK ........................................................................................................................................124 FÜGGELÉK .......................................................................................................................................................149 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ........................................................................................................................173

SADRŽAJ OČIMA FOTOGRAFA ........................................................................................................................................ 7 OČIMA ETNOGRAFA...................................................................................................................................... 35 MUŠKE NOŠNJE ............................................................................................................................... 35 ŽENSKE NOŠNJE ............................................................................................................................. 45

STARE SLIKE ....................................................................................................................................................124 DODATAK .........................................................................................................................................................159 ZAHVALA ..........................................................................................................................................................174

CONTENTS THROUGH THE EYES OF THE PHOTOGRAPHER.............................................................................. 7 THROUGH THE EYES OF THE ETHNOGRAPHER ........................................................................... 35 MEN’S FOLK COSTUMES .............................................................................................................. 35 WOMEN’S FOLK COSTUMES ...................................................................................................... 45

OLD PHOTOS...................................................................................................................................................124 APPENDIX .........................................................................................................................................................169 ACKNOWLEDGEMENT ..............................................................................................................................175


A FOTOGRÁFUS SZEMÉVEL (Körtvélyesi László)

OČIMA FOTOGRAFA (Laszlo Kortvelyesi)

THROUGH THE EYES OF THE PHOTOGRAPHER (Laszlo Kortvelyesi)


1

8


2

3

9


4

5

10


6

7

11


8

12


9

13


10

11

14


12

13

15


14

16


15

17


16

17

18


18

19

20

19


20

21

22

23

24


25

26

21


27

22


28

29

23


30

24


31

32

33

34

25


26

35

36

37

38


39

40

41

27


42

28


43

44

29


45

46

30


47

31


48

49

32


50

51

33


52

A színek, a formák, az anyagok kortalanul szépek. Ahogy előkerülnek a bőröndök mélyéről, már érezni rajtuk a múlt üzenetét. Igazi szépségük viszont csak akkor teljesedik ki, amikor megmozdulnak. Az addig személytelen „tárgyak” megtelnek élettel és viseletté nemesednek. Jókedv és pozitív életérzés sugárzik belőlük kortalanul. Ahogy az expozíció pillanatában a fénnyel simogatom meg őket, megszűnik a jelen, hogy a múltból üzenhessünk együtt a jövőnek. Bár nem beszélem a nyelvüket, mégis tudom, mit mesélnek. Mozdulatlanságukban is érzem a ritmust, hallom a zenét és az éneket. Évszázadok mögöttünk, évszázadok előttünk. Remélem, a képek másoknak is hasonlókat üzennek. Megtisztelő volt számomra, hogy részese lehettem ennek a nem mindennapi élménynek. Körtvélyesi László fotográfus, 2015-2016 Boje, forme i materije bezvremeno su lijepe. Izvadivši ih iz dubine kofera možemo osjetiti na njima poruku prošlosti. Njihovu pravu ljepotu možemo uvidjeti tek onda, kada se pomaknu. Do tad bezlične „stvari“ odjednom pune života uzdižu se i postaju nošnje. Dobra volja i pozitivizam neprestano zrače iz njih. Kad ih u trenutku ekspozicije milujem svjetlom prestaje sadašnjost da bismo iz prošlosti zajedno mogli poslati poruku budućnosti. Iako ne govorim njihov jezik, znam što pričaju. Čak i u njihovoj nepomičnosti ćutim ritam, čujem glazbu i pjevanje. Stoljeća su prošla, stoljeća će proći. Nadam se da će ove slike i drugima poručiti slične osjećaje. Bila mi je čast i zadovoljstvo biti dijelom tog nesvakodnevnog doživljaja. Laszlo Kortvelyesi fotograf, 2015-2016 The colors, the forms, the fabrics are beautiful through all ages. As they emerge to the light from the depth of suitcases one can feel the message of the past on them. Their beauty is especially revealed, when they start to move. The impersonal objects are filled up with life and they become grand clothes. The joy of life glows on them. As I fondle them with light at the moment of exposition, the present disappears, so as to send words from the past to the future. Though I don’t speak their language, I know the tales they tell. In spite of their stillness, I feel the rhythm, I hear the music and the song. Centuries behind us, centuries before us. I hope the photos convey this message not only to me but to everyone who sees them. It was an honor to take part in this out-of-thecommon experience. Laszlo Kortvelyesi photographer, 2015-2016 34


A NÉPRAJZI GYŰJTŐ SZEMÉVEL (Szávai József) FÉRFI NÉPVISELETEK OČIMA ETNOGRAFA (Jozsef Szavai)

MUŠKE NOŠNJE THROUGH THE EYES OF THE ETHNOGRAPHER (Jozsef Szavai) MEN’S FOLK COSTUMES


FÉRFI INGEK/ MUŠKE KOŠULJE/MEN’S SHIRTS

53

36


54

55

56

37


57

58

38


FÉRFI INGELŐK/POPRSNICE MUŠKIH KOŠULJA/THE CHEST PART ON THE MEN’S SHIRTS

59

60

61

39


FÉRFI GATYÁK/MUŠKE GAĆE/MEN’S WIDE PANTS

62

63

40


FÉRFI KÖTÉNYEK/MUŠKE PREGAČE/MEN’S APRONS

64

65

66

41


FÉRFI MELLÉNYEK/MUŠKI PROSLUCI/MEN’S VESTS

42

67

68

69

70


71

72

73

43


FÉRFI NADRÁGOK/ČAKŠIRE/BREECHES

44

74

75

76

77


NŐI NÉPVISELETEK ŽENSKE NOŠNJE WOMEN’S FOLK COSTUMES


NŐI INGEK/OPLEĆCI/WOMEN'S SHIRTS

78

79

46


80

81

47


82

48


83

84

49


50

85

86

87

88


89

90

91

51


92

52


93

94

95

53


96

97

54


98

99

100

55


101

102

56


103

57


104

105

58


106

107

108

59


109

110

60


111

112

61


113

114

62


115

116

63


117

118

64


119

120

65


121

122

123

66


124

125

67


126

127

68


128

129

69


130

131

70


132

133

71


134

135

72


136

137

73


138

139

74

140


ALSÓSZOKNYÁK/KRILCA/UNDERSKIRTS

141

142

75


143

144

76


145

77


146

147

78


148

149

79


150

80


151

81


152

153

154

82


155

156

83


157

158

84


159

160

161

162

85


SZOKNYÁK/SUKNJE/SKIRTS

163

86


164

165

87


166

167

88


168

169

170

171

89


172

173

90


ÖVEK/POJASEVI/BELTS

174

175

91


KÖTÉNYEK/PREGAČE/APRONS

92

176

177

178

179


180

181

182

93


94

183

184

185

186


187

188

95


189

190

191

96


VÁNYOLT HARISNYÁK/OPANKI/MILLED STOCKINGS

192

97


193

194

195

98


BÜTYKÖS HARISNYÁK/BUBICAMA ŠTRIMFLE/KNOBBED STOCKINGS

196

197

198

199

99


PÉNZLÁNCOK/CVANCIKE/NECKLACES FROM COINS

200

201

100


202

203

101


NŐI BŐRMELLESEK/ŽENSKI KOŽUŠCI/WOMEN'S JERKINS

204

102


205

206

207

103


208

104


209

210

211

105


FEJDÍSZEK/PARTICE/HEADPIECES

212

213

106


FŐKÖTŐK/POCELICE/BONNETS

214

215

107


216

217

108


218

219

109


220

221

110


FŐKÖTŐK/KONĐE/BONNETS

222

223

224

225

111


226

227

112


228

229

113


FEJKENDŐK/ŠAMIJE/KERCHIEFS

230

114


231

232

233

115


SZŐTTES KENDŐK/MARAMICE/HOMESPUNS

234

235

236

116


SZŐTTESEK ÉS HÍMZÉSEK/TKANINE I VEZOVI/HOMESPUNS AND EMBROIDERIES

237

238

117


239

240

118


241

242

243

119


244

245

120


SZŐTTES KENDŐK RÉSZLETEI/DETALJI MARAMICA/DETAILS OF HOMESPUNS

246

247

121


248

249

122


250

Volt egyszer egy aranykor. Jó volt abban a korban élni, látni a színeket a ránk hulló fényben, érezni az anyag felszínét, a szövetek, szőttesek, hímzések felszínét, amit megérintettünk kezünkkel és szemünkkel és szívünkkel. Az aranykorban sokszor volt ünnep. Felhúztuk legszebb ruhánkat, az ünnep díszeit, melyek a mértékről szóltak. Kiléptünk a fénybe és a világ megnézett, elfogadott, magához ölelt. Vállunkon, karunkon nemcsak hímzés és dísz, hanem történet és hagyomány. A hagyomány, amely a falvakban sohasem a köveket, hanem az egymásra következő, eleven életek folyamát jelenti. Kezembe veszem a fényképezőgépet. Az aranykor képeit készítem. Élek. Szávai József Bilo jednom jedno zlatno doba. Bilo je časno živjeti u tom vremenu i vidjeti kako nas svjetlo obasja bojama, osjećati materiju, površinu tkanina, platna i vezova. Sve smo to dodirnuli rukama, vidjeli očima i ćutjeli srcem. U to su doba blagdani bili česti. Odjenuli smo najljepše odjeće, blagdanske ukrase, koji nisu prevršili mjeru ukusa. Iskoraknuli smo u svjetlo, a svijet nas je gledao, prihvatio i prigrlio. Ono što je na našim ramenima i rukama to nije samo vez i ukras, već pripovijest i tradicija. Tradicija koja u selu nije puki kamen, a zajednički slijed, tok plamtećih srca, rijeka života. Uzimam fotoaparat. Slikam slike zlatnog doba. Živim. Jozsef Szavai Once upon a time there was a Golden Age. It was good to live in that age to see the colors falling on us in the light, to feel the surface of the fabrics, wovens and embroideries as we touched them not only with our hands, but also with our eyes and heart. There were loads of celebrations in the Golden Age. We put on our best clothes, the decorations of celebrations, which spoke about the Measure. We stepped into the shine and the world looked at us, received us and hugged us. What we have on our shoulders and arms are not mere decorations but carry history and tradition. Tradition, which, in the villages does not mean left behind stones, but consecutive lives, following each other. I take the camera in my hand. I frame the pictures of the Golden Age. I am alive. Jozsef Szavai 123


RÉGI FÉNYKÉPEK STARE SLIKE OLD PHOTOS


ÁTA/ATA/ATA

251

125


252

253

254

126


255

256

127


257

Áta Pécstől 22 km-re, délre, a Villányi-hegység északi lábánál helyezkedik el. Első írásos említése 1200-ból való (Ata). A törökök kiűzése után a falu pusztává vált, 1691-ben Boszniából jött bosnyákok (katolikus horvátok) települtek be, majd a Rákóczi-szabadságharc alatt ismét elnéptelenedett. A 17-18. században a Batthyány család birtoka volt. Nevezetessége a falumúzeum, amely az itt egykor élő bosnyákok népviseleteit mutatja be. A községben élt és dolgozott Matusek László kántortanító, aki életét a község felemelkedésének és hagyományai megőrzésének szentelte. Naselje se Ata nalazi 22 km južno od Pečuha, na sjevernoj strani Vilanjske planine. Selo se Ata prvi put spominje u spisima iz 1200-ih. Nakon progona Turaka selo je bilo nenastanjeno, a 1691. godine na taj prostor su se doselili Bošnjaci (katolički Hrvati). Nakon toga, za vrijeme Rakocijeve oslobodilačke borbe, selo je bilo ponovno napušteno. Između 17. i 18. stoljeća obitelj je Batthyány posjedovala naselje. Jedna od znamenitosti sela je muzej koji predstavlja nekadašnju nošnju Bošnjaka. U ovoj je sredini živio i djelovao učitelj i kantor Ladislav Matušek koji je svoj život posvetio očuvanju narodnih običaja i razvoju naselja. Ata. The village is located at the foot of Villanyi Hill, 22 kilometers south of Pecs. The first written scriptures, which mention it, date back to 1200 AD (Ata). After the Ottoman occupation of the country the settlement became deserted. In 1691 Bosniaks (Catholic Croats) arriving from Bosnia settled down here, but the village was abandoned again during the Rakoczi war of independence. In the 17th-18th centuries it became the property of the Batthyany family. Its main attraction is the Village Museum, with a display of folk wear of the former Bosniak residents. The village was home to Laszlo Matusek, cantor and teacher, who devoted his life to the development of Ata and to the preservation of the traditions of the village.

128


KÖKÉNY/KUKINJ/KOKENY

258

259

260

261

129


130

262

263

264

265


266

Kökény Pécstől délre fekszik, erdők között, a Malomvölgyi-tó közelében, dombos vidéken. Évezredek óta lakott hely. Az 1332-1335 közötti pápai tizedjegyzékben olvasható először a neve Küke, illetve Koke alakban. A török megszállás végén horvát falu volt, lakói között ma is jelentős számban megtalálhatók a horvátok. 2006-ban Kökény nyerte el a zágrábi Anyaországon Kívüli Horvátok Intézete "Leg Falu" díját (Najselo), amely az aktív nemzetiségi élet, az anyanyelvi kultúra és hagyományok ápolásáért járó megbecsülés. Naselje je Kukinj smješteno južno od Pečuha, a nalazi se na brežuljkastom području, između šuma, nedaleko od jezera Malomvölgyi. Prema podacima područje sela nastanjeno je tisućljećima. Naziv sela se spominje između 1332-1335. godine u papinskim spisima kao Küke i Koke. Poslije turske okupacije u selo su se nastanili Hrvati, a među stanovnicima i dan danas je velik broj pripadnika hrvatske manjine. Godine 2006. Kukinj je osvojio nagradu za kulturu „Najselo” koja je titula zagrebačke Hrvatske matice iseljenika. Nagrada je dodijeljena za uspješno i aktivno djelovanje seoske hrvatske manjine te za očuvanje materinskog jezika i njegovanje kulture i običaja. Kokeny is located to the south of Pecs, among woods, in a hilly region, in the vicinity of Malomvolgyi Lake. It has been inhabited for thousands of years. Its name can be discovered first in the lists of papal tithes of 13321335 in the forms of Kuke or Koke. At the end of the Turkish occupation, it was a village inhabited by Croatians and even today a significant number of this minority live there. Kokeny has been awarded the prize of „Best Village” (Najselo) in 2006 by the Zagreb Institute of Minority Croatians Living Beyond the Borders of Croatia. The award is an appreciation of their activities in preserving the traditions and their mother tongue culture.

131


PÉCSUDVARD/UDVAR/PECSUDVARD

132

267

268

269

270


271

272

273

133


274

275

134


276

Pécsudvard néhány kilométerre fekszik Pécstől. Először 1181-ben említik (Udwarch). Az Udvard szó arra utal, hogy a középkorban itt tekintélyes udvarház állt. Magyarságát a török időkig megőrizte, utána viszont teljesen megváltozott: főként katolikus horvátok telepedtek be, kisebb részben németek. Nevezetessége a falu főterén álló új építésű kápolna és harangláb. A községben élt és működött Pávkovics István (Patak) népi hegedűs, aki zenekarával sok boldog percet szerzett a falu és a környék lakóinak mulatságaiban. Naselje se Udvar nalazi nekoliko km od Pečuha. Prvi put se spominje 1181. godine kao Udwarch. Riječ se Udvard odnosi na srednjovjekovnu gospodsku kuću s velikim dvorištem. Do turske okupacije selo je bilo mađarsko, zatim se potpuno promijenilo: u većem su se broju doselili katolički Hrvati, a u manjem broju Nijemci. Novoizgrađena crkva i zvonik glavni su spomenici na trgu sela. U naselju je živio i djelovao Stipan Pavković (Patak) violinist narodne muzike koji je sa svojim orkestrom dočarao mnoge lijepe i zabavne trenutke seljanima i ljudima iz okolice. Pecsudvard. The settlement is in the vicinity of Pecs. It was first mentioned in the chronicles in 1181 (Udwarch) . The word 'Udvard' refers to a respectable mansion of the Middle Ages. The village preserved its Hungarian population until the Turkish invasion of the country. Later Catholic Croats settled down there and to a lesser extent Germans. The main monument of the village is its modern church and the belfry. Istvan Pavkovics (Patak), the famous fiddler lived and worked in the village and provided , with his band, the residents of the area lots of pleasurable nights of music in local programmes and parties.

135


POGÁNY/POGAN/POGANY

277

278

279

136


280

281

282

137


283

Pogány Pécstől délre az 58-as főút közelében fekszik, Pécsudvardtól délnyugatra. A település neve először 1181-ben fordult elő különböző alakokban. A Baranyavártól Nagyharsányon és Gyűdön át Pécsre vezető egykori római út Pogányt is érintette. A 15-16. században a falu a pécsi püspökség birtoka. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, majd a 17. században újra települt. A 18. században bosnyákok, majd mellettük németek lettek a község lakói. Iskolája 1845-ben, evangélikus iskolája pedig 1891-ben épült, ahová a német gyerekek jártak. A falu melletti repülőtér Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike. Naselje se Pogan nalazi južno od Pečuha, jugozapadno od Udvara i nedaleko od glavne ceste 58. Naziv je prvi put spomenut 1181. godine u različitim varijantama. Nekadašnja rimska cesta od Branjinog vrha preko Haršanja i Đuda do Pečuha prolazila je pored Pogana. U 15. i 16. stoljeću selo je bilo pod vlasništvom pečuške biskupije. Za vrijeme Turaka naselje je bilo napušteno i tek u 17. stoljeću je bilo ponovo naseljeno. Zatim, u 18. stoljeću pučanstvo sela su sačinjavali Bošnjaci i Nijemci. Škola za Bošnjake izgrađena je 1845. godine, dok su luteransku školu za njemačku djecu izgradili 1891. godine. Aerodrom pored sela je jedan od pet zračnih međunarodnih luka u Mađarskoj. Pogany is a village close to road number 58, to the southwest of Pecsudvard. The name of the settlement was mentioned first in 1181 in various forms. The ancient Roman road from Baranyavar via Nagyharsany, Gyud to Pecs passed by Pogany. In the 15th and 16th century it was a property of the Episcopate of Pecs. Under the Turkish rule its inhabitants fled, with new settlers arriving in the 17th century. In the 18th century Bosniaks, later Germans established their homes here. Its school was built in 1845. The German children attended the Evangelical school, built in 1891. The airport near the village is one of the five international airports in Hungary.

138


SZALÁNTA-NÉMETI/SALANTA-NIJEMET/SZALANTA-NEMETI

284

285

286

139


287

288

140


289

Szalánta a Baranyai-dombságban, Pécs és Harkány között az 58. számú főút mellett fekvő település. A falu két korábbi község egysége, Szalántáé és Németié. Az első írásos emlék Szalántáról 1192-ből való (Zolounta), Németit 1240-ben említik először (Nemti). A 17. században katolikus bosnyákok érkeztek, betelepítésüket Radonay Mátyás Ignác pécsi püspök is szorgalmazta. 1804-ben épült a ma is látható templom Németiben. Nevezetesség még az 1904-ben épült Zsolnay kápolna Eszterágpusztán. A község jelentős horvát hagyományőrző tevékenységét a Marica Kulturális Egyesület fogja össze. Selo se Salanta nalazi u Baranjskom gorju između Pečuha i Harkanja na glavnoj cesti 58. Naselje sačinjavaju dvije općine: Salanta i Nijemet. Prvi pisani spomenici o Salanti potječu iz 1192. godine (Zolounta), dok o Nijemetu se prvi put govori 1240. godine (Nemti). U 17. su se stoljeću doselili katolički Bošnjaci. Njihovo je doseljavanje podupirao pečuški biskup Matija Ignacije Radanović. U Nijemetu je 1804. godine izgrađena crkva koja je i danas lijepo očuvana. Među znamenitostima se navodi Zsolnayjeva kapelica u Ištraku iz 1904. Njegu hrvatskih narodnih običaja obavlja KUD Marica. Szalanta is situated along road number 58, between Pecs and Harkany, in the hilly region of Baranya County. The village is an integration of two former settlements, Szalanta and Nemeti. The first written record is from 1192 (Zolounta). Nemeti was mentioned in 1240 (Nemti) first. In the 17th century Matyas Ignac Radonay, bishop of Pecs, supported the settling down of Catholic Bosniaks. Today’s church of Nemeti was built in 1804. The Zsolnay Chapel is also a monument, built in 1904 in Eszteragpuszta. The numerous activities of the Croatian minority are organized by Marica Cultural Association.

141


SZEMELY/SEMELJ/SZEMELY

290

291

292

142


293

294

295

143


296

Szemely A Pécshez közeli települést 1266-ban Schemel néven említik. A falu a pécsi káptalan és a Bár–Kalán nemzetség birtoka volt. A török hódoltság gyökeresen átalakította a falu népességét: jelentős számban érkeztek horvátok, akik közé csak a 19. században települtek magyarok. A település lakossága római katolikus. Selo je Semelj smješteno nedaleko od Pečuha, a o njemu se govori već u 1266. godini pod nazivom Schemel. Naselje je bilo pod vlasništvom pečuškog kaptola i klana Bar–Kalan. Turska okupacija je potpuno izmijenila ustroj stanovništva. Na to su se područje u značajnom broju nastanili Hrvati, a potom u 19. stoljeću i Mađari. Stanovništvo sela je rimokatoličko. Szemely. The settlement was mentioned as Schemel in 1266. It was the property of the Chapter of Pecs and the Bar-Kalan clan. Under the Turkish rule the population changed significantly: Croatians settled down in great numbers, Hungarians arriving only in the 19th century. The population is Catholic.

144


SZŐKÉD/SUKIT/SZOKED

297

298

Szőkéd Pécstől délkeletre, Egerág és Áta szomszédságában fekvő település. Először 1181-ben említik, Scuched néven. A török hódoltság során lakossága kicserélődött, a magyarok mellett horvátok, később németek is megtelepedtek itt. A település határában található Telegdéri malom helynév valószínűleg egy elpusztult falu nevét őrzi. Selo se Sukit nalazi jugoistočno od Pečuha, u susjedstvu Egraga i Ate. Naziv je sela prvi put spomenut 1181. godine kao Scuched. Za vrijeme turskih osvajanja stanovništvo sela se izmijenilo, naime pored Mađara pojavili su se Hrvati, a kasnije i Nijemci. Na kraju sela se nalazi „Telegir mlin” koji je sačuvan i predstavlja naziv jednog izumrlog sela. Szoked is a village to the southeast of Pecs, in the vicinity of Egerag and Ata. Chronicles mention it first in 1181 (Scuched). During the Turkish rule of the country the composition of its population changed. The predominantly Hungarian village attracted Croatian newcomers, later Germans. Telegderi Malom, a place name near the borderline of the village, most probably preserves the name of a former ruined settlement.

145


299

300

301

146


302

303

147


304

305

148


FÜGGELÉK DODATAK APPENDIX


KÉPJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

150

A templomban A templomban A templomban A templomban A templomban A templomban A templomban A templomban Férfi viselet részlete Testvérek Lányok Anya két lányával Fiatal asszonyok és lány Lány és fiatal asszony Család Lányok Lányok Gyerekek Anya két lányával Anya fiával Apa lányával Legény Legény és lány Lányok Lányok Lányok Férfi viselet részlete Család Legények Lány Idősebb férfi Legény Lány Lány Gyerekek Legényke Legény és lány Idősebb asszony Legény és fiatal asszony Fiatal asszony és legény Legény, fiatal asszonyok és lány Legény és fiatal asszony Lány Fiatal asszony Bosnyákok

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Lányok Fiatal asszony Fiatal asszonyok Fiatal asszonyok Fiatal asszonyok Lányok és fiatal asszony A fotográfussal FÉRFI VISELETEK

53. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített férfi ing mellrésze szálszámolásos fehér szövőöltéssel és subrikával díszítve, inggallérral 54. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi férfi ing mellrésze (részlet) szálszámolásos színes szövőöltéssel és állógallérján magashímzéssel díszítve 55. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi férfi ing ujja (részlet) szálszámolásos színes magashímzéssel és subrikával díszítve 56. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi férfi ing kézelője színes szövőöltéssel, apró horgolt csipkeszéllel díszítve 57. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi férfi ing mellrésze (részlet) szálszámolásos fehér szövőöltéssel és ablakocskák motívumos subrikával díszítve 58. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi férfi ing ujja (részlet) szálszámolásos magashímzéssel és subrikával díszítve 59. Új, mohácsias típusú házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi férfi ingelő rajzolt minta alapján hímzett motívumokkal, színes slingeléssel, flitterekkel és gyári csipkeszegővel díszítve 60. Új, mohácsias típusú házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi férfi ingelő, rajzolt minta alapján hímzett motívumokkal, flitterekkel és gyári csipkeszegővel díszítve 61. Előrajzolt, selyemszállal hímzett motívum és flitterdíszítés (részlet) új, mohácsias típusú házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi férfi ingelőn


62. Régi típusú, egyszerűbb házi keverékvászonból (pamut és kenderszálból) készült férfi bőgatya (részlet) fehér szövőöltéssel és ablakocskák motívumos subrikával díszítve 63. Régi típusú, finom házi pamutvászonból készült férfi bőgatya (részlet) szálszámolásos fehér szövőöltéssel és subrikával díszítve 64. Ünnepi férfi kötény hímzett selyemanyagból (gyári készítésű), paszományszegővel és színes gyapjúrojttal (kézi készítésű) díszítve 65. Ünnepi férfi kötény gazdagon hímzett selyemanyagból (gyári készítésű), paszományszegővel és színes gyapjúrojttal (kézi készítésű) díszítve 66. Ünnepi férfi kötény (részlet) hímzett selyemanyagból (gyári készítésű), paszományszegővel és színes gyapjúrojttal (kézi készítésű) díszítve 67. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény hímzett selyemanyagból (gyári készítésű), ezüstpitykével, paszománnyal és flitterekkel díszítve 68. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény gazdagon hímzett bársonyanyagból (gyári készítésű) flitterekkel és paszománnyal díszítve 69. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény (részlet) hímzett selyemanyagból (gyári készítésű) ezüstpitykével, paszománnyal és flitterekkel díszítve 70. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény (részlet) gazdagon hímzett bársonyanyagból (gyári készítésű) paszománnyal és flitterekkel díszítve 71. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény gazdagon hímzett bársonyanyagból (gyári készítésű) paszománnyal és flitterekkel díszítve 72. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény hímzett selyemanyagból (gyári készítésű), apró fémgombokkal, paszománnyal és flitterekkel díszítve 73. Szabómester által készített ünnepi férfi mellény (részlet) hímzett selyemanyagból (gyári készítésű), apró fémgombokkal, paszománnyal és flitterekkel díszítve 74. Szabómester által bársonyból készített ünnepi férfi nadrág paszománnyal és gépi hímzéssel gazdagon díszítve

75. Szabómester által bársonyból készített ünnepi férfi nadrág (részlet) paszománnyal és gépi hímzéssel gazdagon díszítve 76. Szabómester által bársonyból készített ünnepi férfi nadrág gépi hímzéssel gazdagon díszített motívumrészlete 77. Szabómester által bársonyból készített ünnepi férfi nadrág gépi hímzéssel és paszománnyal gazdagon díszített motívumrészlete NŐI VISELETEK 78. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing, gazdagon díszítve mellrészén öt oszlopban, enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, amely megjelenik az ujjakon hosszában elhelyezkedő, két soros szálvonásos-vagdalásos új hímzés (békaszájas subrika) körül is, ujja alján horgolt pamutcsipkével szegve 79. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és két soros szálvonásosvagdalásos új hímzéssel („békaszájas” subrika) 80. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing, gazdagon díszítve mellrészén három oszlopban enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, az ujjakon hosszában elhelyezkedő subrikával (szálvonásosvagdalás madarakkal és rózsákkal) és magashímzéssel, ujja alján horgolt csipkével szegve 81. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja alja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, és szálvonásos-vagdalásos (subrika) technikával, horgolt csipkével szegve 82. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és ablakocskák motívumos szálvonásos-vagdalásos (subrika) technikával 83. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing mellrésze (részlet), gazdagon díszítve három oszlopban enyhén színes, szálszámolásos magas hímzéssel

151


84. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing vállrésze (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és ablakocskák motívumos szálvonásos-vagdalásos (subrika) technikával 85. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing (részlet) szálszámolásos, fekete magashímzéssel díszítve 86. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing (részlet) szálszámolásos, fekete magashímzéssel díszítve 87. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing (részlet) szálszámolásos, fekete magashímzéssel díszítve 88. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing (részlet) szálszámolásos, fekete magashímzéssel, és kiegészítő színekkel díszítve 89. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing mellrésze (részlet), gazdagon díszítve öt oszlopban, enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel 90. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, amely a pávás subrikát keretezi 91. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja alja (részlet), enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és szálvonásos-vagdalásos (subrika) technikával díszítve, horgolt csipkével szegve 92. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, amely a két soros szálvonásosvagdalásos új hímzést (békaszájas subrika) keretezi 93. Újabb típusú házi szövésű pamutvászonból készített női ing ujja (részlet), enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és horgolt csipkével díszítve 94. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, amely a szálvonásos-vagdalást madarakkal és rózsákkal keretezi 95. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos

152

magashímzéssel és két sorban ablakocskák motívumos szálvonásos-vagdalásos (subrika) technikával 96. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing nyakköre kifordított hímzéssel díszítve 97. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja alja (részlet), enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és szálvonásos-vagdalásos (subrika) technikával díszítve, horgolt csipkével szegve 98. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 99. Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing eleje nyakkivágásának eldolgozása, alatta középrészen szálszámolásos laposöltéssel díszítve 100.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja alja enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és szálvonásosvagdalásos (subrika) technikával díszítve, horgolt csipkével szegve 101.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing nyakköre (részlet), enyhén színes kifordított hímzéssel díszítve 102.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing (részlet) enyhén színes, szálszámolásos szövőöltéssel díszítve 103.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing (részlet) enyhén színes, szálszámolásos szövőöltéssel és szálvonásosvagdalásos új hímzéssel („békaszájas” subrikával) díszítve 104.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing (részlet) enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel díszítve, amely a szálvonásos-vagdalásos új hímzést (békaszájas subrika) és laposöltéses motívumsort keretezi 105.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos szövőöltésének részlete 106.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete


107.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 108.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos, tűfejek nevet viselő magashímzés-változatával, amely keretezi a szőlőleveles szálvonásos-vagdalást 109.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos, kicsi babák nevet viselő magashímzés-típussal, amely keretezi az ablakocskák subrikával és fehér szövőöltéssel váltakozó motívumsort 110.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 111.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos, kakasok nevet viselő magashímzés-változatával, amely keretezi a szálvonásos-vagdalásos új hímzést (békaszájas subrika) 112.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos, kakasok nevet viselő magashímzés-változatának részlete 113.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, amely keretezi a szálvonásosvagdalást pávákkal és rózsákkal 114.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 115.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing nyakköre kifordított hímzéssel díszítve 116.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing fekete szálszámolásos hímzésének és szálvonásos-vagdalásos díszítésének részlete 117.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing eleje (részlet) enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel díszítve

118.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 119.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing eleje (részlet) enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel díszítve 120.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 121.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 122.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 123.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja aljának horgolt pamutcsipke széle (részlet) 124.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing vállrésze (részlet), gazdagon díszítve enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel és két soros szálvonásosvagdalásos új hímzéssel (”békaszájas” subrika) 125.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja aljának horgolt pamutcsipkéje, váltakozó színű széllel (részlet) 126.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing nyakköre színes, kifordított hímzéssel díszítve 127.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 128.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing enyhén színes, szálszámolásos magashímzésének részlete 129.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja széle (részlet), enyhén színes, szálszámolásos magashímzéssel, kevés színnel kiegészített szálvonásos-vagdalásos (subrika) díszítéssel és horgolt pamutcsipkével szegve 130.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing nyakköre (részlet) lapos hímzéssel díszítve 131.Sokacos típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing eleje nyakkivágásának eldolgozása

153


132.Sokacos típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing ujja (részlet) fekete-piros szálszámolásos magashímzéssel, amely a szálvonásos-vagdalásos (subrika) díszítést keretezi 133.Sokacos típusú, házi szövésű pamutvászonból készített női ing ujja alja (részlet) fekete-piros szálszámolásos magashímzéssel, szálvonásosvagdalásos (subrika) díszítéssel kivarrva, horgolt pamutcsipkével szegve 134.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing (részlet) gazdagon díszítve aranyhímzéssel, lepke motívumos, szálszámolásos technikával és előrajzolt virágmintákkal 135.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet) gazdagon díszítve aranyhímzéssel, lepke motívumos, szálszámolásos technikával, amely keretezi a középen elhelyezkedő, gyári készítésű madeira csipkét 136.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja alja (részlet) gazdagon díszítve flitterekkel és előrajzolt laposhímzéssel, necc csipkével szegve 137.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing gazdag flitterdíszítésének és előrajzolt laposhímzésének részlete 138.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing (részlet) színes, előrajzolt laposöltéssel és enyhe flitterdíszítéssel kivarrva, amely a gyári készítésű madeira csipkét keretezi 139.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing ujja (részlet) színes, előrajzolt laposöltéssel és enyhe flitterdíszítéssel kivarrva, amely a gyári készítésű csipkét keretezi 140.Újabb, mohácsias típusú, házi szövésű, fodros pamutvászonból készített ünnepi női ing eleje (részlet) színes, előrajzolt laposöltéssel és enyhe flitterdíszítéssel kivarrva 141.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely, szövésében két színnel gazdagon díszített; a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlika helyezkedik el az

154

összeillesztésekben, alja csillag mintás horgolt pamutcsipkével szegett 142.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely díszes, két színű szövésmintájának részlete 143.Régi típusú, házi szövésű fodros pamutvászonból készített ünnepi pendely, szövésében két színnel gazdagon díszített, kitöltő színekkel hímzett és flitterekkel kivarrott; a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlika helyezkedik el az összeillesztésekben, amit kereszt irányban szintén szövött mintás, flitterdíszítéses szalag keretez, alja páva mintás horgolt pamutcsipkével szegett 144.Régi típusú, házi szövésű fodros pamutvászonból készített ünnepi pendely díszes, két színű szövésmintájának részlete, kitöltő színekkel hímezve és flitterekkel kivarrva 145.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített, gazdagon díszített ünnepi pendely szálszámolásos magashímzésének részlete, mely szinte a szoknya teljes hosszában oszlopszerűen helyezkedik el; a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlikákkal összeillesztve 146.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített, gazdagon díszített ünnepi pendely szálszámolásos magashímzésének, valamint szálvonásos-vagdalásos, ablakocskák hímzésének (subrika) és laposöltéses motívumsorának részlete a szoknya alsó szegélyén 147.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely (részlet), szövésében két színnel, pávás motívumokkal gazdagon díszített, kitöltő színekkel hímzett; alsó szegélyén szálvonásos-vagdalásos technikával (subrika) és fehér szövőöltéssel, flitterekkel kivarrt motívumsorok váltakoznak 148.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely (részlet), szövésében három színnel díszítve; a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlika helyezkedik el az összeillesztésekben, alja keresztes mintás horgolt pamutcsipkével szegett 149.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely díszes, két színű szövésmintájának részlete 150.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely (részlet), szövésében két színű motívumokkal gazdagon díszítve, amely szinte a szoknya teljes hosszában oszlopszerűen,


illetve alja szélén teljes bőségben helyezkedik el; a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlikákkal összeillesztve, amit szíves mintás horgolt pamutcsipke szegélyez 151.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely díszes, két színű szövésmintájának részlete, ahol a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlika helyezkedik el az összeillesztésben, alja csillag mintás horgolt pamutcsipkével szegett 152.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített, szövésében két színnel gazdagon díszített, ünnepi pendely (részlet); a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlika helyezkedik el az összeillesztésekben, amit alja szélén szíves mintás horgolt pamutcsipke szegélyez 153.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely díszes, két színű szövésmintájának részlete 154.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely díszes, két színű szövésmintájának részlete, alja széle szíves mintás horgolt pamutcsipkével szegett 155.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített, szövésében színekkel is gazdagon díszített, ünnepi pendely (részlet), melyen a szövött szélek mentén gyári készítésű, mintás pántlika helyezkedik el az összeillesztésekben, amit az alja szélén horgolt pamutcsipke szegélyez 156.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely (részlet), alsó szegélyén fehér szálvonásos-vagdalásos új hímzéssel (békaszájas subrika) és laposöltéses motívumsorral kivarrva, ahol a szövött szélek stoppolásos (tűcsipke) technikával vannak összeillesztve, alja szélét virágos mintás, széles horgolt pamutcsipke szegélyezi 157.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített ünnepi pendely gazdagon díszített, két színű szövésmintájának részlete, mely kitöltő színekkel hímzett és flitterekkel kivarrott 158.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített pendely derékrésze feltekert, tárolásra alkalmas állapotban 159.Régi típusú, házi szövésű pamutvászonból készített pendely fehér szálvonásos-vagdalásos hímzéseinek (subrika) és szövőöltéses motívumainak részlete 160.Újabb típusú, házi szövésű fodros vászonból készített pendely előrajzolt, fehér laposhímzéssel

kivarrva, a szövött szélek mentén gyári készítésű pamut csipkeszalagokkal összeillesztve 161.Újabb típusú, házi szövésű fodros vászonból készített pendely előrajzolt, fehér laposhímzésének részlete 162.Házi szövésű pamutvászonból készített pendely derékrészére erősített, pamutszálakból fonott zsinór 163.Régi típusú, derékban apró rakásokkal, kasmír anyagból készített szoknya (részlet) 164.Újabb típusú, rövidebb állású, derékban rakott, kasmír anyagból készített, teljes szélességében alja szélétől 10-15 centiméterre gazdagon piézett, két sorban gyári aranyszálas szegő díszítéssel, rózsamintás szoknya 165.Újabb típusú, rövidebb állású, derékban rakott, kasmír anyagból készített, teljes szélességében alja szélén merevítéssel, gépi varrással mintázott, illetve attól 10 centiméterre piézett, gyári készítésű csipkeszegővel díszített, rózsamintás szoknya 166.Újabb típusú, rövidebb állású, derékban rakott, kasmír anyagból készített, teljes szélességében alja szélén gépi varrással mintázott, illetve attól 10 centiméterre piézett, gyári készítésű csipkeszegővel díszített, rózsamintás szoknya 167.Újabb típusú, rövidebb állású, derékban rakott, kasmír anyagból készített, teljes szélességében alja szélén merevítéssel, gépi varrással mintázott, illetve attól 10 centiméterre gyári készítésű csipkeszegővel díszített, rózsamintás szoknya 168.Újabb típusú rózsamintás kasmíranyagú szoknya alja, szélétől 10-15 centiméterre gazdagon piézve, gyári készítésű, két sorban arany paszományszegővel díszítve (részlet) 169.Újabb típusú rózsamintás kasmíranyagú szoknya (részlet) 170.Újabb típusú rózsamintás kasmíranyagú szoknya alja, szélén gépi varrással mintázva, illetve attól 10 centiméterre piézve, gyári készítésű csipkeszegővel díszítve (részlet) 171.Újabb típusú rózsamintás kasmíranyagú szoknya alja, szélén merevítéssel, gépi varrással mintázva, illetve attól 10 centiméterre gyári készítésű csipkeszegővel díszítve (részlet) 172.Régebbi típusú, gyárilag szövött mintás kazan szoknya (részlet) piédíszítéssel 173.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett brokátselyem szoknya részlete

155


174.Újabb típusú, szövött, mintás öv 175.Újabb típusú, szövött, mintás öv 176.Újabb típusú, szövött, mintás kötény, szélein gyapjúrojttal szegve 177.Újabb típusú, szövött, mintás kötény, szélein gyapjúrojttal szegve 178.Újabb típusú, szövött, mintás kötény (részlet) 179.Újabb típusú, szövött, mintás kötény (részlet) 180.Újabb típusú, szövött, mintás kötény madarakkal, szélein gyapjúrojttal szegve 181.Régi típusú, ujjakon szövött, mintás gyapjúkötény, szélein gyapjúrojttal szegve 182.Újabb típusú, szövött, mintás kötény madarakkal részlete 183.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett brokátselyemből készült kötény, selyem csipkeszegővel díszítve 184.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett bársonyból készült kötény, gyári ezüstszálas szegővel és flitterdíszítéssel szegve 185.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett brokátselyemből készült kötény részlete 186.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett bársonyból készült kötény részlete 187.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett brokátselyem kötény részlete 188.Új, mohácsias típusú, gyári bársonyból készült kötény (részlet) piékkel, valamint ág rátétes díszítéssel 189.Új, mohácsias típusú, gyári brokátselyemből készült kötény részlete 190.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett brokátselyemből készült kötény részlete piédíszítéssel 191.Új, mohácsias típusú, gyárilag hímzett brokátselyemből készült kötény részlete piédíszítéssel 192.Régi típusú, díszes mintázatú, több színből kézzel kötött, ványolt gyapjú harisnya 193.Régi típusú, díszes mintázatú, több színből kézzel kötött, ványolt gyapjú harisnya részlete 194.Régi típusú, díszes mintázatú, több színből kézzel kötött, ványolt gyapjú harisnya részlete 195.Régi típusú, díszes mintázatú, több színből kézzel kötött, ványolt gyapjú harisnya részlete 196.Újabb típusú, kézzel kötött bütykös harisnya (részlet)

156

197.Újabb típusú, kézzel kötött bütykös harisnya (részlet) 198.Újabb típusú, kézzel kötött bütykös harisnya (részlet) 199.Újabb típusú, kézzel kötött bütykös harisnya (részlet) 200.Ezüst koronásokból készített nyaklánc 201.Ezüst koronásokból készített nyaklánc (részlet) 202.Flitterekkel díszített bársony pántlikára erősített ezüst koronásokból álló nyaklánc (részlete) 203.Flitterekkel díszített bársony pántlikára erősített ezüst koronásokból álló nyaklánc (részlete) 204.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles eleje 205.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles eleje 206.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles háta 207.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles háta (részlet) 208.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles háta (részlet) 209.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles eleje 210.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles háta 211.Szűcsmester által birkabőrből készített, színes bőrrátéttel és gyapjúhímzéssel díszített, szőrbelsővel rendelkező ünnepi bőrmelles eleje (részlet) 212.Régebbi típusú ünnepi pártácska (fejpánt) apró körbehorgolt tükrökkel, flitterekkel, gyöngyökkel kivarrva, és arany paszományszegővel díszítve (részlet) 213.Régebbi típusú ünnepi pártácska (fejpánt) apró körbehorgolt tükrökkel, gyöngyökkel, ezüstszállal kivarrva (részlet)


214.Új, mohácsias típusú, gazdagon díszített új menyecske főkötő brokátselyemből, arany szállal hímezve 215.Új, mohácsias típusú, gazdagon díszített új menyecske főkötő brokátselyemből, arany szállal hímezve (részlet) 216.Új, mohácsias típusú ünnepi főkötő brokátselyemből, arany szállal hímezve (részlet) 217.Új, mohácsias típusú, díszes, új menyecske főkötő bársonyból, arany szállal hímezve (részlet) 218.Új, mohácsias típusú, ünnepi arany paszományszegővel díszített bársony főkötő 219.Új, mohácsias típusú, ünnepi arany paszományszegővel díszített bársony főkötő részlete 220.Új, mohácsias típusú, ünnepi arany paszományszegővel díszített festett selyem főkötő részlete 221.Új, mohácsias típusú, ünnepi arany paszományszegővel és flitterekkel díszített bársony főkötő részlete 222.Régebbi típusú, flitterekkel, arany paszományszegővel gazdagon díszített, gyárilag hímzett bársonyból készült, ünnepi főkötő eleje 223.Régebbi típusú, flitterekkel, arany paszományszegővel gazdagon díszített, gyárilag hímzett bársonyból készült, ünnepi főkötő háta 224.Régebbi típusú, újabb flitterekkel és paszományszegővel díszített, gyárilag hímzett bársonyból készült, ünnepi főkötő eleje 225.Régebbi típusú, újabb flitterekkel és paszományszegővel díszített, gyárilag hímzett bársonyból készült, ünnepi főkötő háta 226.Régebbi típusú, gyárilag hímzett selyemből készült főkötő háta 227.Régebbi típusú, gyárilag hímzett selyemből készült főkötő részlete 228.Régebbi típusú, kasmír anyagon előrajzolt, selyemszállal, kézzel hímzett és flitterekkel gazdagon kivarrt, ünnepi főkötő háta 229.Régebbi típusú, kasmír anyagon előrajzolt, selyemszállal, kézzel hímzett és flitterekkel gazdagon kivarrt, ünnepi főkötő háta (részlet) 230.Kasmír anyagú mintás fejkendő 231.Kasmír anyagú mintás fejkendő 232.Kasmír anyagú mintás fejkendő 233.Kasmír anyagú mintás fejkendő részlete

234.Régi típusú, házilag két színnel szövött pamutvászon díszkendő, kézi horgolású pamutcsipkével szegett (részlet) 235.Régi típusú, ünnepi, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon díszkendő, kiegészítő színekkel hímzett, kézi horgolású pamutcsipkével szegett (részlet) 236.Régi típusú, ünnepi, házilag két színnel szövött, pávás mintás pamutvászon díszkendő, kiegészítő színekkel hímzett, kézi horgolású pamutcsipkével szegve (részlet) 237.Régi típusú, házilag három színnel, csíkosan szövött pamutvászon részlete 238.Régi típusú, házilag két színnel, csíkosan szövött pamutvászon részlete 239.Régi típusú, házilag két színnel, csíkosan szövött pamutvászon részlete 240.Régi típusú, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon részlete 241.Régi típusú, házilag két színnel szövött, magyar mintázatok motívummal díszített pamutvászon részlete 242.Régi típusú, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon részlete 243.Régi típusú, házilag négy színnel szövött, mintás pamutvászon kendőcske, kézi horgolású pamutcsipkével szegve (részlet) 244.Régi típusú, házilag három színnel szövött, mintás pamutvászon kendőcske, kézi horgolású, két színű pamutcsipkével szegve (részlet) 245.Házilag, két színnel szövött menyasszonyi kötény részlete 246.Régi típusú, ünnepi, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon kendő kiegészítő színekkel hímezve, flitterekkel kivarrva (részlet) 247.Régi típusú, ünnepi, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon kendő kiegészítő színekkel hímezve, flitterekkel kivarrva (részlet) 248.Régi típusú, ünnepi, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon kendő kiegészítő színekkel hímezve, flitterekkel kivarrva (részlet) 249.Régi típusú, ünnepi, házilag két színnel szövött, mintás pamutvászon kendő kiegészítő színekkel hímezve, flitterekkel kivarrva (részlet) 250.Az etnográfussal

157


RÉGI KÉPEK 251.Az átai trió: Matusek Márta, Sztanics Mária, Matusek Éva 252.Átai legények 253.A lakodalmas bemutatásán: Nagy Edit, Mester Zoltán, Udvarácz Katalin 254.Átaiak (1935) 255.Átaiak (1941) 256.Átaiak a kultúrház avatásán: Udvarácz Vince, Udvarácz János, Horváth Márk, Sztanics Mihály, Horváth István (1960) 257.Az átai népi együttes: Matusek Márta, Dávor Valéria, Kovácsics Ibolya, Schaub Zoltán, Bosnyák János, Karl Erzsébet, Csermák Ilona, Bosnyák Mihály és Matusek Éva 258.Taragyia Katalin, Pavlovics Mária és Pavlovics István 259.Taragyia Katalin és Lukács Mária (1889) 260.Szeverinácz Márk és Emberovics Mária 261.Csák Mária, Csák Marica és Pávics Miklós 262.Taragyia Katalin, Pavlovics Mária és Pavlovics István 263.Pavlovics Mária 264.Bozsánovics Magdolna 265.Taragyia Mária és Pavlovics Mária 266.Kökényi táncosok 267.Bozsánovics Anna és Bosnyák István 268.Búza Mária és Bozsánovics Márk 269.Horváth Mária, Horváth Mihály (Ilini), Horváth Mihály (1937) 270.Bosnyák Teréz és Sztanics Mihály 271.Pécsudvardiak 272.Bozsánovics Mária és Búza Mária 273.Radnai Mária tanítónő és a pécsudvardi iskolások (1936) 274.Pécsudvardiak 275.A pécsudvardi népi együttes 276.A pécsudvardi ifjúsági együttes 277.Radics Anna és Milincsics Katalin (1915) 278.Bunyevácz Mária és Sztanics János (1937) 279.Sztanics-család (1942) 280.Dragovácz Mária, Kozarics János, Kozarics Magdolna 281.Radics Anna (cca. 1919) 282.Lakodalom. Első sor: Sztanics Anna, Radics Anna, Radics Katalin, Radics Katalin, Bosnyák

158

Rózsa, Bogdán Katalin. Második sor: Bogdán Anna, Radics Mária, Sztanics Katalin, Standovár Mária, Szemelyácz Anna, Radics Katalin (1952) 283.Első sor: Szemelyácz Mária, Kovács Katalin, Kamarics Márta, Blaskovics Mária, Dragovácz Mária. Második sor: Radics Anna, Sztanics Anna, Bogdán Katalin 284.Szalántai házaspár 285.Szrijemácz Anka 286.A szalántai kocsmában 287.Szeverinácz Anna és Máli Anna 288.Udvarácz Mária és Szalancsanin Márta 289.Szalántai iskolások (1920) 290.Bosnyák Anna, Bosnyák Márkné sz. Dragovácz Magdolna, Bosnyák Katalin 291.Miátovics Antal és Miátovics Pál (cca. 1948) 292.Gráics Márkné sz. Bosnyák Katalin és Gráics Márk (cca. 1958) 293.Zsuppán Antalné sz. Lukács Mária (cca. 1934) 294.Zsuppán Antalné és Zsuppán Miklós (cca. 1937) 295.Uzán Mátyásné, Uzán Mátyás, Bosnyák Katalin és Zsuppán Miklós (cca. 1954) 296.Gráics Márkné sz. Bosnyák Katalin és Miátovics Pálné (cca. 1953) 297.Orovica Anka és Máli György 298.Krsztics Pál és Novákovics Anna (1942) 299.Bosnyákok (cca. 1910) - a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből 300.Bosnyákok (cca. 1910) - a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből 301.Bosnyákok (cca. 1910) - a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből 302.Az egerági vásárban (1937) 303.Bozsánovics Mária, Bozsánovics Mária (Pávkovics), Sokácz Mária, Radics Márk, Bozsánovics Mihály. 304.A Németi templom előtt (cca. 1910) - a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből 305.A Németi templom előtt (2015, Körtvélyesi László) A települések leírásánál felhasználtuk a Wikipédia szócikkeit.


POPIS SLIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

U crkvi U crkvi U crkvi U crkvi U crkvi U crkvi U crkvi U crkvi Detalj muške nošnje Brat i sestra Djevojke Majka i kćeri Mlade žene i djevojka Djevojka i mlada žena Obitelj Djevojke Djevojke Djeca Majka i kćeri Majka i sin Otac i kćer Momak Momak i djevojka Djevojke Djevojke Djevojke Detalj muške nošnje Obitelj Momci Djevojka Stariji čovjek Momak Djevojka Djevojka Djeca Momčić Momak i djevojka Starija žena Momak i mlada žena Mlada žena i momak Momak, mlade žene i djevojka Momak i mlada žena Djevojka Mlada žena Bošnjaci

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Djevojke Mlada žena Mlada žene Mlada žene Mlada žene Djevojke i mlada žena Sa fotografom MUŠKE NOŠNJE

53. Detalj poprsja muške košulje starijeg tipa (s kragnom) od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašeno tehnikama brojenja niti, vitanje u bijeloj boji i šupljika 54. Detalj poprsja svečane muške košulje starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašeno tehnikama brojenja niti, vitanje pendžerima u bijeloj boji i debeljaš (napuštena pružanka) u boji na ruskoj kragni 55. Rukav (detalj) svečane muške košulje starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen debeljašem (napuštena pružanka) u boji i šupljikom 56. Obrub rukava svečane muške košulje starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen povlačanskim vezom po žici u boji, raspljetom i sitnim eklama (heklana pamučna čipka) 57. Detalj poprsja svečane muške košulje starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašeno tehnikama brojenja niti, vitanje pendžerima i vez s pendžerkima (šupljika) u bijeloj boji 58. Rukav (detalj) svečane muške košulje starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen debeljašem u boji i takozvanim vez s pendžerkima (šupljika) 59. Detalj poprsnice svečane muške košulje novijeg, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), ukrašena vezom po nacrtu, šlingom u boji, jasprena i obrubljena kupovnom čipkom 60. Detalj poprsnice svečane muške košulje novijeg, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), ukrašena vezom po nacrtu, jasprena i obrubljena kupovnom čipkom 61. Motiv svilom vezen po nacrtu (detalj) ukrašen jaspricama sa poprsnice svečane muške košulje novijeg pomuvačkog tipa

159


62. Muške gaće (detalj) starijeg tipa od mešanog (domaće platno od pamuka i kudilje), ukrašene bijelim povlačanskim vezom po žici i šupljikom pendžerki 63. Muške gaće (detalj) starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašene bijelim povlačanskim vezom po žici i šupljikom 64. Svečana muška pregača od vezene svile (tvornički tekstil) ukrašena gajtanom i resama (ručno rađene) od vunice u boji 65. Svečana muška pregača od bogato vezene svile (tvornički tekstil) ukrašena gajtanom i resama (ručno rađene) od vunice u boji 66. Svečana muška pregača (detalj) od vezene svile (tvornički tekstil) ukrašena gajtanom i resama (ručno rađene) od vunice u boji 67. Svečani muški prsluk u izradi šnajdera od vezene svile (tvornički tekstil) ukrašen srebrnim dugmetima, gajtanom i jaspricama 68. Svečani muški prsluk u izradi šnajdera od bogato vezenog baršuna (tvornički tekstil) ukrašen jaspricama i gajtanom 69. Svečani muški prsluk (detalj) u izradi šnajdera od vezene svile (tvornički tekstil) ukrašen srebrnim dugmetima, gajtanom i jaspricama 70. Svečani muški prsluk (detalj) u izradi šnajdera od bogato vezenog baršuna (tvornički tekstil) ukrašen gajtanom i jaspricama 71. Svečani muški prsluk u izradi šnajdera od bogato vezenog baršuna (tvornički tekstil) ukrašen gajtanom i jaspricama 72. Svečani muški prsluk u izradi šnajdera od vezene svile (tvornički tekstil) ukrašen metalnim dugmetima, gajtanom i jaspricama 73. Svečani muški prsluk (detalj) u izradi šnajdera od vezene svile (tvornički tekstil) ukrašen metalnim dugmetima, gajtanom i jaspricama 74. Svečane muške pantalone (čakšire) od baršuna u izradi šnajdera, bogato ukrašene gajtanom i strojnim vezom 75. Svečane muške pantalone (čakšire) od baršuna u izradi šnajdera, bogato ukrašene gajtanom i strojnim vezom (detalj) 76. Detalj motiva strojnim vezom bogato ukrašene, svečane muške pantalone (čakšire) od baršuna u izradi šnajdera

160

77. Detalj motiva strojnim vezom i gajtanom bogato ukrašene, svečane muške pantalone (čakšire) od baršuna u izradi šnajdera ŽENSKE NOŠNJE 78. Svečani ženski oplećak starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), na poprsju u pet stupca bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji se nalazi i na rukavima uokolo, te usred veza u dva reda novi izrez koncima (šupljika), na rubu rukava ekle (heklana pamučna čipka) 79. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji se nalazi uokolo i usred veza u dva reda novi izrez koncima (šupljika) 80. Svečani ženski oplećak starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), na poprsju u tri stupca ukrašen s debeljašem u boji (napuštena pružanka) koji i na rukavima okviruje vez izrez pticama i ružicama (šupljika), na rubu rukava ekle (heklana pamučna čipka) 81. Donji rub rukava (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen s debeljašem u boji (napuštena pružanka) i šupljikom, obrubljen s eklama (heklana pamučna čipka) 82. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje vez s pendžerkima (šupljika) 83. Svečani ženski oplećak starijeg tipa (detalj) od čiste vule (domaće pamučno platno), na poprsju u tri stupca ukrašen s debeljašem u boji (napuštena pružanka) 84. Detalj rukava na ramenu svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), po dužini rukava bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje vez s pendžerkima (šupljika) 85. Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji


86. Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji 87. Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji 88. Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 89. Svečani ženski oplećak starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), na poprsju u pet stupca bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji 90. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje vez izrez s paunima (šupljika) 91. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji i šupljikom, rub rukava završava se s eklama (heklana pamučna čipka) 92. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji se nalazi uokolo i između veza u dva reda novi izrez koncima (šupljika) 93. Rukav (detalj) ženskog oplećka novijeg tipa od ćenara (domaće pamučno platno), ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje heklanu pamučnu čipku 94. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje vez izrez pticama i ružicama (šupljika) 95. Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji se nalazi uokolo i između veza u dva reda vez s pendžerkima (šupljika)

96. Ovratnik svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) ukrašena izopaka vezom 97. Donji rub rukava (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen s debeljašem u boji (napuštena pružanka) i šupljikom, obrubljen s eklama (heklana pamučna čipka) 98. Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 99. Ukrasni vez na otvoru prednje strane ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ispod toga se nalazi povlačanski vez u crnoj boji 100.Donji rub rukava (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen s debeljašem (napuštena pružanka) u boji i šupljikom, obrubljen s eklama (heklana pamučna čipka) 101.Ovratnik svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) ukrašen izopaka vezom u boji 102.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim povlačanskim vezom u boji 103.Detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim povlačanskim vezom u boji, i vezom novi izrez koncima (šupljika) 104.Detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje vez novi izrez koncima (šupljika) i plosnati vez 105.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim povlačanskim vezom u boji 106.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 107.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama

161


108.Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen motivom glave iglice veza po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje izrez lozom (šupljika) 109.Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen motivom vez malim bebčicama po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje bijeli vez s pendžerkima (šupljika) i bijeli povlačanski vez po žici 110.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 111.Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen motivom vez orozima po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje vez novi izrez koncima (šupljika) i bijeli povlačanski veza po žici 112.Ukrasni detalj motiva vez orozima po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji se nalazi na svečanom ženskom oplećku starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) 113.Rukav (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji okviruje izrez paunima i ružicama (šupljika) 114.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 115.Ovratnik svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) ukrašen izopaka vezom 116.Detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) ukrašen vezom po žici, gdje se naizmjence pojave motivi izreza (šupljika) i plosnati vez 117.Detalj poprsja svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji 118.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen

162

vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 119.Detalj poprsja svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji 120.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 121.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 122.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 123.Detalj široke ekle (heklana pamučna čipka) na rubu rukava svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) 124.Rukav na ramenu (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u boji koji se nalazi uokolo i između veza u dva reda novi izrez koncima (šupljika) 125.Detalj pamučne, raznim bojama obrubljene heklane čipke ekle koji ukrašava rub rukava svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) 126.Ovratnik svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) ukrašen izopaka vezom u boji 127.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 128.Ukrasni detalj svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), izrađen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crnoj boji i izvezen dodatnim bojama 129.Donji rub rukava (detalj) svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen s debeljašem (napuštena pružanka), te izrezom (šupljika) i vezen dodatnim bojama, obrubljen s eklama (heklana pamučna čipka)


130.Ovratnik svečanog ženskog oplećka starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) ukrašen plosnatim vezom 131.Ukrasni vez na otvoru ženskog oplećka (prednji dio) šokačkog tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) 132.Rukav (detalj) ženskog oplećka šokačkog tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) u crno-crvenoj boji koji okviruje izrez (šupljika) 133.Donji rub rukava (detalj) ženskog oplećka šokačkog tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), ukrašen s debeljašem (napuštena pružanka) u crno-crvenoj boji, te izrezom (šupljika), obrubljen s heklanom pamučnom čipkom 134.Svečani ženski oplećak (detalj) novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), bogato ukrašen na poprsju vezom po nacrtu, na rukavima šikom vezen (zlatovez) i bubicama vezom (po žici) koji okviruju madeira čipku (tvorničko izrađena) 135.Detalj rukava svečanog ženskog oplećka novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), bogato ukrašen šikom vezen (zlatovez) i bubicama vezom (po žici) koji okviruju madeira čipku (tvorničko izrađena) 136.Donji rub rukava (detalj) ženskog oplećka novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), ukrašen jaspricama i vezom po nacrtu, obrubljen necanom čipkom 137.Ukrasni detalj ženskog oplećka novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), bogato ukrašen jaspricama, vezen po nacrtu 138.Detalj svečanog ženskog oplećka novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), ukrašen jaspricama i vezom po nacrtu u boji koji okviruju madeira čipku (tvorničko izrađena) 139.Detalj rukava svečanog ženskog oplećka novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po nacrtu u boji i jaspricama koji okviruju čipku (tvorničko izrađena) 140.Detalj poprsja svečanog ženskog oplećka novog, pomuvačkog tipa od ćenara (domaće pamučno platno), bogato ukrašen vezom po nacrtu u boji i jaspricama

141.Svečano žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno s utkanim motivima u dvije boje, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen takozvanom ekle zvijezdama (heklana pamučna čipka) 142.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava svečano, žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) 143.Svečano žensko krilce starijeg tipa od ćenara (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno s utkanim motivima u dvije boje, te dodatnim bojama i jaspricama izvezen, iznad kojih se nalazi tvorničko izrađena, jaspricama ukrašena traka, slično kao i na rubovima pojedinih pola koji su sastavljeni pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen takozvanom ekle paunima (heklana pamučna čipka) 144.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava svečano, žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama 145.Svečano žensko krilce (detalj) starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka) skoro po cijeloj dužini suknje (u stupovima) s tri boje, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka) 146.Detalj svečanog ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno vezom po žici, takozvanim debeljašem (napuštena pružanka), te na rubu suknje vezom s pendžerkima i povlačanskim vezom 147.Detalj utkanih motiva paunovi u dvije boje koji ukrašava svečano, žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama; na donjem rubu motivi bijelog veza izrez (šupljika) i povlačanski vez s jaspricama 148.Detalj svečanog ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno s utkanim prugama u tri boje, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen čipkom ekle križevcima (heklana pamučna čipka)

163


149.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava svečano, žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) 150.Svečano žensko krilce (detalj) starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno s utkanim motivima u dvije boje skoro po cijeloj dužini suknje (u stupovima), rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen čipkom ekle srcima (heklana pamučna čipka) 151.Detalj svečanog, ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno utkanim motivima u dvije boje, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen čipkom ekle zvijezdama (heklana pamučna čipka) 152.Svečano žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno s utkanim motivima u dvije boje, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen čipkom ekle srcima (heklana pamučna čipka) 153.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava svečano, žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno) uzduž (u stupu) 154.Detalj svečanog, ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno utkanim motivima u dvije boje, donji kraj obrubljen čipkom ekle srcima (heklana pamučna čipka) 155.Detalj svečanog ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno s utkanim prugama u više boja, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću formice (tvorničko izrađena traka), donji kraj obrubljen heklanom pamučnom čipkom 156.Detalj svečanog ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašeno vitanjem i vezom novi izrez koncima u bijeloj boji, rubovi pojedinih pola sastavljeni su raspljetom, donji kraj obrubljen čipkom široke ekle s cvjetovima 157.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava svečano, žensko krilce starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama

164

158.Gornji rub ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), u zamotanom stanju pri pospremanju 159.Ukrasni detalj svečanog ženskog krilca starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato izvezen vitanjem pendžerima i raspljetom 160.Detalj ženskog krilca novijeg tipa od ćenara (domaće pamučno platno), ukrašen bijelim vezom po nacrtu, rubovi pojedinih pola sastavljeni su pomoću tvorničko izrađene čipke 161.Detalj bijelog veza po nacrtu koji ukrašava žensko krilce novijeg tipa od ćenara (domaće pamučno platno) 162.Vezica našivena na žensko krilce od čiste vule (domaće pamučno platno), koja je pletena od pamučnih niti 163.Suknja (detalj) starijeg, dužeg tipa od kašmira, u struku sitno nabrana 164.Suknja novijeg, kraćeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, po cijeloj širini u struku krupnije nabrana, od donjeg ruba 10-15 centimetra udaljeno ukrašen kupovnim šikom (ukras od zlatne niti) u dva reda i gustim, sitnim, prešivenim naborima 165.Suknja novijeg, kraćeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, po cijeloj širini u struku krupnije nabrana, na donjem rubu pojačan gajtanom, ukrašen strojnim vezom, od ruba 10 centimetra udaljeno kupovnom čipkom i sitnim, prešivenim naborima 166.Suknja novijeg, kraćeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, po cijeloj širini u struku krupnije nabrana, na donjem rubu ukrašen strojnim vezom, od ruba 10 centimetra udaljeno kupovnom čipkom i sitnim, prešivenim naborima 167.Suknja novijeg, kraćeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, po cijeloj širini u struku krupnije nabrana, na donjem rubu pojačan gajtanom, ukrašen strojnim vezom, od ruba 10 centimetra udaljeno kupovnom čipkom 168.Donji dio suknje (detalj) novijeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, od donjeg ruba 10-15 centimetra udaljeno ukrašen šikom u dva reda i gustim, sitnim, prešivenim naborima 169.Detalj suknje novijeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira


170.Donji dio suknje (detalj) novijeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, na donjem rubu ukrašen strojnim vezom, od ruba 10 centimetra udaljeno kupovnom čipkom i sitnim, prešivenim naborima 171.Donji dio suknje (detalj) novijeg tipa takozvana oljanska na ružice od kašmira, na donjem rubu pojačan gajtanom, ukrašen strojnim vezom, od ruba 10 centimetra udaljeno kupovnom čipkom 172.Suknja (detalj) novijeg, kraćeg tipa takozvana kazan (tvornički izrađena), od donjeg ruba 10-15 centimetra udaljeno ukrašen gustim, sitnim, prešivenim naborima 173.Detalj suknje novog, pomuvačkog tipa od vezene svile (tvornički izrađena) 174.Tkani pojas novijeg tipa sa šarama 175.Tkani pojas novijeg tipa sa šarama 176.Tkana pregača novijeg tipa sa šarama, obrubljena resama od vunice 177.Tkana pregača novijeg tipa sa šarama, obrubljena resama od vunice 178.Tkana pregača (detalj) novijeg tipa sa šarama 179.Tkana pregača (detalj) novijeg tipa sa šarama 180.S pticama tkana pregača novijeg tipa sa šarama, obrubljena resama od vunice 181.Na prste tkana pregača sa šarama, obrubljena resama od vunice 182.S pticama tkana pregača (detalj) novijeg tipa sa šarama 183.Pregača novog, pomuvačkog tipa od vezene svile (tvornički izrađena), obrubljena kupovnom svilenom čipkom 184.Pregača novog, pomuvačkog tipa od vezenog baršuna (tvornički izrađena), obrubljena kupovnim šikom (ukras od srebrne niti) i jaspricama 185.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od vezene svile (tvornički izrađena) 186.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od vezenog baršuna (tvornički izrađena) 187.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od vezene svile (tvornički izrađena) 188.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od baršuna (tvornički izrađena) ukrašena sa grančicom 189.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od debele svile (tvornički izrađena)

190.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od vezene svile (tvornički izrađena) ukrašena sitnim, prešivenim naborom 191.Detalj pregače novog, pomuvačkog tipa od molovane svile (tvornički izrađena) ukrašena sitnim, prešivenim naborom 192.Stariji tip svečanih, ženskih opanki (čarape) pleteni od raznobojnih vunenih pređa, bogato ukrašeni te valjani 193.Detalj svečanih, ženskih opanki (čarape) starijeg tipa pleteni od raznobojnih vunenih pređa, bogato ukrašeni te valjani 194.Detalj svečanih, ženskih opanki (čarape) starijeg tipa pleteni od raznobojnih vunenih pređa, bogato ukrašeni te valjani 195.Detalj svečanih, ženskih opanki (čarape) starijeg tipa pleteni od raznobojnih vunenih pređa, bogato ukrašeni te valjani 196.Noviji tip svečane, ženske čarape bubicama štrimfle (detalj) 197.Noviji tip svečane, ženske čarape bubicama štrimfle (detalj) 198.Noviji tip svečane, ženske čarape bubicama štrimfle (detalj) 199.Noviji tip svečane, ženske čarape bubicama štrimfle (detalj) 200.Ogrlica cvancike/križaki od srebrnjaka, krunaša na lancu 201.Ogrlica (detalj) cvancike/križaki od srebrnjaka, krunaša na lancu 202.Lice ogrlice cvancike/križaki od srebrnjaka, krunaša koji su našiveni na baršunsku traku ukrašenu jaspricama 203.Naličje ogrlice cvancike/križaki od srebrnjaka, krunaša koji su našiveni na baršunsku traku ukrašenu jaspricama 204.Prednji dio svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 205.Prednji dio svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 206.Stražnji dio svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje i na unutrašnjem dijelu pokriven

165


dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 207.Detalj stražnjeg dijela svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje kože i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 208.Detalj stražnjeg dijela svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje kože i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 209.Prednji dio svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 210.Stražnji dio svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 211.Detalj svečanog, ženskog kožuška u izradi krznara od ovčje kože i na unutrašnjem dijelu pokriven dlakom, ukrašen šarenim kožnim motivima i izvezen vunicom u više boja 212.Svečana partica (detalj) starijeg tipa ukrašena ogledalcima s heklanim rubom, jaspricama, perlicama i šikom 213.Svečana partica (detalj) starijeg tipa ukrašena ogledalcima s heklanim rubom, jaspricama, perlicama i šikom 214.Prednji dio svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica za novu mladu od debele svile šikom vezena po nacrtu 215.Ukrasni detalj svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica za novu mladu od debele svile šikom vezena po nacrtu 216.Ukrasni detalj svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica od debele svile šikom vezena po nacrtu 217.Ukrasni detalj svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica za novu mladu od baršuna šikom vezena po nacrtu 218.Prednji dio svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica od baršuna, ukrašena šikom 219.Detalj svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica od baršuna, ukrašena šikom

166

220.Detalj svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica od molovane svile, ukrašena šikom 221.Detalj svečanog ženskog oglavlja novog, pomuvačkog tipa, takozvana pocelica od baršuna, ukrašena šikom i jaspricama 222.Prednji dio svečanog ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezenog baršuna, bogato ukrašeno jaspricama i šikom 223.Stražnji dio svečanog ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezenog baršuna, bogato ukrašeno jaspricama i šikom 224.Prednji dio svečanog ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezenog baršuna, bogato ukrašeno jaspricama i šikom 225.Stražnji dio svečanog ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezenog baršuna, bogato ukrašeno jaspricama i šikom 226.Stražnji dio ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezene svile 227.Ukrasni detalj ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezene svile 228.Stražnji dio svečanog ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od kašmira, bogato ukrašeno jaspricama, svilom vezen u više boja po nacrtu 229.Detalj svečanog ženskog oglavlja starijeg tipa, takozvana konđa od vezenog baršuna, bogato ukrašeno jaspricama i 230.Marama za glavu, takozvana šamija od kašmira sa šarama 231.Marama za glavu, takozvana šamija od kašmira sa šarama 232.Marama za glavu, takozvana šamija od kašmira sa šarama 233.Detalj marame za glavu, takozvana šamija od kašmira sa šarama 234.Maramica starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašena s utkanim motivima u dvije boje, donji kraj obrubljen eklama (heklana pamučna čipka) 235.Maramica starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašena s utkanim motivima u dvije boje, te dodatnim bojama, donji kraj obrubljen eklama (heklana pamučna čipka) 236.Maramica (detalj) starijeg tipa od čiste vule (domaće pamučno platno), bogato ukrašena utkanim motivom paunovi u dvije boje, te izvezen dodatnim


bojama, donji kraj obrubljen eklama (heklana pamučna čipka) 237.Detalj domaćeg platna čista vula, ukrašeno s utkanim prugama u tri boje 238.Detalj domaćeg platna čista vula, ukrašeno s utkanim prugama u dvije boje 239.Detalj domaćeg platna čista vula, ukrašeno s utkanim prugama u dvije boje 240.Detalj domaćeg platna čista vula, ukrašeno s utkanim motivom mađarske šare u dvije boje 241.Detalj domaćeg platna čista vula, ukrašeno s utkanim motivima u dvije boje 242.Detalj domaćeg platna čista vula, ukrašeno s utkanim motivom u dvije boje 243.Detalj maramice novijeg tipa od čiste vule, ukrašena s utkanim motivima u četiri boje, donji kraj obrubljen eklama (heklana pamučna čipka) 244.Detalj maramice novijeg tipa od čiste vule, ukrašena s utkanim motivima u tri boje, donji kraj obrubljen proširenim vijencem ekle u dvije boje (heklana pamučna čipka) 245.Detalj pregače za mladu od domaćeg platna, ukrašena s utkanim prugama u dvije boje 246.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava domaće pamučno platno čista vula, bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama 247.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava domaće pamučno platno čista vula, bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama 248.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava domaće pamučno platno čista vula, bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama 249.Detalj utkanih motiva u dvije boje koji ukrašava domaće pamučno platno čista vula, bogato izvezen dodatnim bojama i jaspricama 250.S etnografom STARE SLIKE 251.Trio iz Ate: Marta Matušek, Marica Stanić, Eva Matušek 252.Momci iz Ate 253.Atski svatovac: Edit Nagy, Zoltan Mester, Kata Udvarac 254.Aćani (1935) 255.Aćani (1941)

256.Aćani na otvaranju Doma kulture: Vinko Udvarac, Ivo Udvarac, Marko Horvat, Mišo Stanić, Ivo Horvat (1960) 257.Atski folklorni ansambl: Marta Matušek, Valerija Davor, Ljubica Kovačić, Zoltan Schaub, Ivo Bošnjak, Erzsebet Karl, Ilona Csermak, Mišo Bošnjak i Eva Matušek 258.Kaja Tarađia, Marica Pavlović, Stipan Pavlović 259.Kaja Tarađia i Mara Lukač 260.Marko Severinac i Mariška Emberović 261.Marica Čak, Marica Pavić i Miko Pavić 262.Kaja Tarađia, Marica Pavlović i Stipan Pavlović 263.Marica Pavlović 264.Manda Božanović 265.Marica Tarađia i Marica Pavlović 266.Plesači iz Kukinja 267.Ana Božanović i Stipan Bošnjak 268.Maria Buza i Marko Božanović 269.Marica Horvat, Mišo Horvat (Ilini), Mišo Horvat (1937) 270.Treza Bošnjak i Mišo Stanić 271.Udvarci 272.Marica Božanović i Maria Buza 273.Učiteljica Maria Radnai i „škulari” iz Udvara 274.Udvarci 275.Folklorni ansambl iz Udvara 276.Mladi folklorni ansambl iz Udvara 277.Ana Radić i Kata Milinčić (1915) 278.Marica Bunjevac i Ivo Stanić (1937) 279.Obitelj Stanić (1942) 280.Marica Dragovac, Ivo Kozarić, Manda Kozarić 281.Ana Radić (cca. 1919) 282.Svadba u Poganu. Prvi red: Ana Stanić, Ana Radić, Kata Radić, Kata Radić, Ruža Bošnjak, Kata Bogdan. Drugi red: Ana Bogdan, Marica Radić, Kata Stanić, Marica Štandovar, Ana Semeljac, Kata Radić (1952) 283.Prvi red: Marica Semeljac, Kata Kovač, Marta Kamarić, Marica Blašković, Marica Dragovac. Drugi red: Ana Radić, Ana Stanić, Kata Bogdan. 284.Bračni par iz Salante 285.Anka Srijemac 286.U salantskoj krčmi 287.Ana Severinac i Ana Mali 288.Marica Udvarac i Marta Salanćanin 289.„Škulari” iz Salante (1920)

167


290.Ana Bošnjak, Manda Bošnjak r. Dragovac, Kata Bošnjak 291.Antun Mijatović i Pavo Mijatović (cca. 1948) 292.Kata Graić r. Bošnjak i Marko Graić (cca. 1958) 293.Marica Župan r. Lukač (cca. 1934) 294.Marica Župan r. Lukač i Nikola Župan (cca. 1937) 295.Supruga Matije Uzana, Matija Uzan, Kata Bošnjak i Nikola Župan (cca. 1954) 296.Kata Graić r. Bošnjak i supruga Pave Mijatovića (cca. 1953) 297.Anka Orovica i Đuro Mali 298.Pavo Krstić i Ana Novaković (1942) 299.Bošnjaci (cca. 1910) iz arhiva Muzeja Janusa Pannoniusa

168

300.Bošnjaci (cca. 1910) iz arhiva Muzeja Janusa Pannoniusa 301.Bošnjaci (cca. 1910) iz arhiva Muzeja Janusa Pannoniusa 302.Vašar u Egragu (1937) 303.Marica Božanović, Marica Pavković r. Božanović, Marica Sokac, Marko Radić, Mišo Božanović 304.Ispred nijemetske crkve (cca. 1910) iz arhiva Muzeja Janusa Pannoniusa 305.Ispred nijemetske crkve (2015, Laszlo Kortvelyesi) Pri opisu naselja koristili smo se člancima Wikipedije.


LIST OF IMAGES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

In the church In the church In the church In the church In the church In the church In the church In the church Detail of men’s costume Brother and sister Girls Mother with her daughters Young women and girl Girl and a young woman Family Girls Girls Children Mother with her daughters Mother with her son Father with his daughter Lad Girl and lad Girls Girls Girls Detail of men’s costume Family Lads Girl Elderly man Lad Girl Girl Children Young lad Lad and girl Elderly woman Lad and young woman Young woman and lad Lad, young women and girl Lad and young woman Girl Young woman Bosnian-Croats

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Girls Young woman Young women Young women Young women Girl and young woman With the photographer MEN’S COSTUMES

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Detail of old type men’s shirt Detail of old type men’s shirt Detail of old type men’s shirt Detail of old type men’s shirt Detail of old type men’s shirt Detail of old type men’s shirt Detail of new type men’s shirt Detail of new type men’s shirt Detail of new type men’s shirt Detail of old type men’s wide pant Detail of old type men’s wide pant Festive men’s apron Festive men’s apron Detail of festive men’s apron Festive men’s vest made by tailor Festive men’s vest made by tailor Detail of festive men’s vest made by tailor Detail of festive men’s vest made by tailor Festive men’s vest made by tailor Festive men’s vest made by tailor Detail of festive men’s vest made by tailor Festive men’s breeches made by tailor Detail of festive men’s breeches made by tailor Detail of festive men’s breeches made by tailor Detail of festive men’s breeches made by tailor WOMEN’S COSTUMES

78. 79. 80. 81.

Old type women’s shirt Detail of sleeve of old type women’s shirt Old type women’s shirt Detail of bottom part of sleeve of old type women’s shirt 82. Detail of sleeve of old type women’s shirt 83. Chest part of old type women’s shirt

169


84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Shoulder part of old type women’s shirt Detail of old type women’s shirt Detail of old type women’s shirt Detail of old type women’s shirt Detail of old type women’s shirt Chest part of old type women’s shirt Detail of sleeve of old type women’s shirt Detail of bottom part of sleeve of old type women’s shirt 92. Detail of sleeve of old type women’s shirt 93. Detail of sleeve of old type women’s shirt 94. Detail of sleeve of old type women’s shirt 95. Detail of sleeve of old type women’s shirt 96. Neck part of old type women’s shirt 97. Detail of bottom part of sleeve of old type women’s shirt 98. Detail of old type women’s shirt 99. Neck part of old type women’s shirt 100.Bottom part of sleeve of old type women’s shirt 101.Detail of neck part of old type women’s shirt 102.Detail of old type women’s shirt 103.Detail of old type women’s shirt 104.Detail of old type women’s shirt 105.Detail of old type women’s shirt 106.Detail of old type women’s shirt 107.Detail of old type women’s shirt 108.Detail of sleeve of old type women’s shirt 109.Detail of sleeve of old type women’s shirt 110.Detail of old type women’s shirt 111.Detail of sleeve of old type women’s shirt 112.Detail of sleeve of old type women’s shirt 113.Detail of sleeve of old type women’s shirt 114.Detail of old type women’s shirt 115.Detail of neck part of old type women’s shirt 116.Detail of old type women’s shirt 117.Chest part of old type women’s shirt 118.Detail of old type women’s shirt 119.Chest part of old type women’s shirt 120.Detail of old type women’s shirt 121.Detail of old type women’s shirt 122.Detail of old type women’s shirt 123.Detail of bottom part of sleeve of old type women’s shirt 124.Detail of shoulder part of old type women’s shirt 125.Detail of bottom part of sleeve of old type women’s shirt 126.Detail of neck part of old type women’s shirt

170

127.Detail of old type women’s shirt 128.Detail of old type women’s shirt 129.Detail of bottom part of sleeve of old type women’s shirt 130.Neck part of old type women’s shirt 131.Detail of chest part of Sokac type women’s shirt 132.Sleeve of Sokac type women’s shirt 133.Bottom part of sleeve of Sokac type women’s shirt 134.Detail of Mohacs type women’s shirt 135.Detail of sleeve of Mohacs type women’s shirt 136.Bottom part of sleeve of Mohacs type women’s shirt 137.Detail of Mohacs type women’s shirt 138.Detail of Mohacs type women’s shirt 139.Detail of sleeve of Mohacs type women’s shirt 140.Chest part of Mohacs type women’s shirt 141.Old type underskirt 142.Detail of old type underskirt 143. Old type underskirt 144.Detail of old type underskirt 145.Detail of old type underskirt 146.Detail of old type underskirt 147.Detail of old type underskirt 148.Detail of old type underskirt 149.Detail of old type underskirt 150.Old type underskirt 151.Detail of old type underskirt 152.Old type underskirt 153.Detail of old type underskirt 154.Detail of old type underskirt 155.Detail of old type underskirt 156.Detail of old type underskirt 157.Detail of old type underskirt 158.Rolled old type underskirt prepared for storage 159.Detail of old type underskirt 160.Detail of new type underskirt 161.Detail of old type underskirt 162.Tier of old type underskirt 163.Old type skirt 164.New type skirt 165.New type skirt 166.New type skirt 167.New type skirt 168.Detail of new type skirt 169.Detail of new type skirt 170.Detail of new type skirt


171.Detail of new type skirt 172.Detail of old type skirt 173.Detail of new type skirt 174.New type homespun belt 175.New type homespun belt 176.New type homespun apron 177.New type homespun apron 178.Detail of new type homespun apron 179.Detail of new type homespun apron 180.New type homespun apron 181.New type homespun apron 182.Detail of new type homespun apron 183.New type apron 184.New type apron 185.Detail of new type apron 186.Detail of new type apron 187.Detail of new type apron 188.Detail of new type apron 189.Detail of new type apron 190.Detail of new type apron 191.Detail of new type apron 192.Old type milled stocking 193.Detail of old type milled stocking 194.Detail of old type milled stocking 195.Detail of old type milled stocking 196.Detail of new type knobbed stocking 197.Detail of new type knobbed stocking 198.Detail of new type knobbed stocking 199.Detail of new type knobbed stocking 200.Necklace from silver coins 201.Detail of necklace from silver coins 202.Detail of necklace from silver coins 203.Detail of necklace from silver coins 204.Women’s jerkin 205.Women’s jerkin 206.Women’s jerkin 207.Detail of women’s jerkin 208.Detail of women’s jerkin 209.Women’s jerkin 210.Women’s jerkin 211.Detail of women’s jerkin 212.Detail of headpiece 213.Detail of headpiece 214.New type bonnet 215.Detail of new type bonnet 216.Detail of new type bonnet 217.Detail of new type bonnet

218.New type bonnet 219.Detail of new type bonnet 220.Detail of new type bonnet 221.Detail of new type bonnet 222.Old type bonnet 223.Old type bonnet 224.Old type bonnet 225.Old type bonnet 226.Old type bonnet 227.Detail of old type bonnet 228.Old type bonnet 229.Detail of old type bonnet 230.Kerchief 231.Kerchief 232.Kerchief 233.Detail of kerchief 234.Detail of old type homespun kerchief 235.Detail of old type homespun kerchief 236.Detail of old type homespun kerchief 237.Detail of old type homespun 238.Detail of old type homespun 239.Detail of old type homespun 240.Detail of old type homespun kerchief 241.Detail of old type homespun kerchief 242.Detail of old type homespun kerchief 243.Detail of old type homespun kerchief 244.Detail of old type homespun kerchief 245.Detail of wedding apron 246.Detail of old type homespun kerchief 247.Detail of old type homespun kerchief 248.Detail of old type homespun kerchief 249.Detail of old type homespun kerchief 250.With the ethnographer OLD PHOTOS 251.The trio of Ata: Marta Matusek, Maria Sztanics, Eva Matusek 252.Lads from Ata 253.On the presentation of the wedding: Edit Nagy, Zoltan Mester, Katalin Udvaracz 254.People from Ata (1935) 255.People from Ata (1941) 256.On the presentation of the village community center: Vince Udvaracz, Janos Udvaracz, Mark Horvath, Mihaly Sztanics, Istvan Horvath

171


257.The folk dance ensemble of Ata: Marta Matusek, Valeria Davor, Ibolya Kovacsics, Zoltan Schaub, Janos Bosnyak, Erzsebet Karl, Ilona Csermak, Mihaly Bosnyak, Eva Matusek 258.Katalin Taragyia, Maria Pavlovics and Istvan Pavlovics 259.Katalin Taragyia, Maria Lukacs (1889) 260.Mark Szeverinacz and Maria Emberovics 261.Maria Csak, Marica Csak and Miklos Pavics 262.Katalin Taragyia, Maria Pavlovics and Istvan Pavlovics 263.Maria Pavlovics 264.Magdolna Bozsanovics 265.Maria Taragyia and Maria Pavlovics 266.Dancers from Kokeny 267.Anna Bozsanovics and Istvan Bosnyak 268.Maria Buza and Mark Bozsanovics 269.Maria Horvath, Mihaly Horvath (Ilini), Mihaly Horvath (1937) 270.Terez Bosnyak and Mihaly Sztanics 271.People from Pecsudvard 272.Maria Bozsanovics and Maria Buza 273.Maria Radnai, the teacher of Pecsudvard and the school children (1936) 274.People from Pecsudvard 275.The folk dance ensemble of Pecsudvard 276.The youth folk dance ensemble of Pecsudvard 277.Anna Radics and Katalin Milincsics (1915) 278.Maria Bunyevacz and Janos Sztanics (1937) 279.The Sztanics-family (1942) 280.Maria Dragovacz, Janos Kozarics and Magdolna Kozarics 281.Anna Radics (cca. 1919) 282.Wedding. First row: Anna Sztanics, Anna Radics, Katalin Radics, Katalin Radics, Rozsa Bosnyak, Katalin Bogdan. Second row: Anna Bogdan, Maria Radics, Katalin Sztanics, Maria Standovar, Anna Szemelyacz, Katalin Radics (1952)

172

283.First row: Maria Szemelyacz, Katalin Kovacs, Marta Kamarics, Maria Blaskovics, Maria Dragovacz. Second row: Anna Radics, Anna Sztanics, Katalin Bogdan. 284.Married couple from Szalanta 285.Anka Szrijemacz 286.In the tavern of Szalanta 287.Anna Szeverinacz and Anna Mali 288.Maria Udvaracz and Marta Szalancsanin 289.School children from Salanta (1920) 290.Anna Bosnyak, Magdolna Dragovacz and Katalin Bosnyak 291.Antal Miatovics and Pal Miatovics (cca. 1948) 292.Katalin Bosnyak and Mark Graics (cca. 1958) 293.Maria Lukacs (cca. 1934) 294.Antalne Zsuppan and Miklos Zsuppan (cca. 1937) 295.Matyasne Uzan, Matyas Uzan, Katalin Bosnyak and Miklos Zsuppan (cca. 1954) 296.Katalin Bosnyak and Palne Miatovics (cca. 1953) 297.Anka Orovicza and Gyorgy Mali 298.Pal Krisztics and Anna Novakovics (1942) 299.Bosnian-Croats (cca. 1910) – from the collection of Museum Janus Pannonius 300.Bosnian-Croats (cca. 1910) – from the collection of Museum Janus Pannonius 301.Bosnian-Croats (cca. 1910) – from the collection of Museum Janus Pannonius 302.In the fair of Egerag (1937) 303.Maria Bozsanovics, Maria Bozsanovics (Pavkovics), Maria Sokacz, Mark Radics, Mihaly Bozsanovics. 304.In front of Nemeti church (cca. 1910) – from the collection of Museum Janus Pannonius 305.In front of Nemeti church (2015, Laszlo Kortvelyesi) For the description of the villages we used Wikipedia.


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk a képeken szereplőknek, akik idejüket a fényképek elkészítésére áldozták: Bárics János, Bárics Melitta, Bárics Noémi, Bosnyák Mirjana, Daszkalov Gordana, Elter Evelin, Grassy Réka, Gulyás Réka, Jaksics Luca, Jaksics Mirjana, Kálcsevics Gyula, Kellner Erneszt, Kovácsevics Adrienn, Kovácsovics Antal, Kovácsovics Zsófia, Kőszegi Mirella, Krizsics Gordana, Krizsics Zorán, Laskovics Dóra, Laskovics Vivien, Laskovicsné Szendrői Annamária, Miátovics Krisztina, Miátovics Mirjana, Pávics Anica, Sárosácz Mirjana, Sokácz Enikő, Sokácz Judit, Sokáczné Szajkó Judit, Standovár Ádám, Standovár Ágnes, Standovár Anna, Standovár Csaba, Stern Róbert, Stimáczné Bozsánovics Éva, Stivics Ramóna, Szabó Gorán, Szajkó Róbert, Takács Attila, Takács Róbert, Taragyia Damir, Taragyia Mátyás Csilla, Trubics Lilla, Vélin Veszna Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a régi fotókat adták és a személyek azonosításában segítettek: Janus Pannonius Múzeum, Bárics Melitta, Bosnyákné Losánia Mária, Bozsánovics Renáta, Darvasné Miátovics Jolán, Fider László, Klárics Márta, Matusek Éva, Miátovics Krisztina, Molnárné Krsztics Katalin, Sárosácz Mirjana, Szabó Milán, Szeverinácz Rita, Sztanics Tamás, Taragyia-Klaics Emília, Trubics Lilla Köszönetet mondunk azoknak, akik adományaikkal a könyv megjelenését segítették: Branka és Vincent Armić Renata Pavošević-Peštić Végül köszönetet mondunk mindazon bosnyákoknak, akik a mai napig megőrizték viseleteiket, hogy legalább nyoma és emléke maradjon meg mindannak a küzdelemnek, munkának és áldozatnak, amit a megmaradásért és utódaikért meghoztak. Áldja meg őket az Isten életükben és haló poraikban!

173


ZAHVALA Zahvaljujemo svima onima koji se nalaze na slikama i koji su svoje vrijeme posvetili izradi fotografija: Adam Štandovar, Janja Štandovar, Anica Pavić r. Križić, Anica Štandovar, Annamaria Lašković r. Szendroi, Antun Kovačović, Attila Takacs, Čaba Štandovar, Csilla Tarađia r. Matyas, Damir Tarađia, Dora Lašković, Enika Šokac, Ernest Kellner, Eva Štimac r. Božanović, Evelin Elter, Goran Szabo, Gordana Daskalov, Gordana Križić, Julije Kalčević, Jadranka Kovačević, Ivica Barić, Judita Šokac, Judita Šokac r. Sajko, Kristina Mijatović, Lilla Trubić, Luca Jaksić, Melitta Barić r. Tarađia, Mirella Koszegi, Mirjana Bošnjak, Mirjana Jakšić, Mirjana Mijatović, Mirjana Šarošac, Noemi Barić, Ramona Štivić, Reka Grassy, Reka Gulyas, Robert Štern, Robert Szajko, Robert Takacs, Vesna Velin, Vivien Lašković, Zoran Križić, Žofija Kovačović Zahvaljujemo svima onima koji su nam dali stare fotografije i pomogli u identificiranju osoba: Eva Matušek, Jolan Darvaš r. Mijatović, Kristina Mijatović, Laszlo Fider, Lilla Trubić, Marica Bošnjak r. Lošania, Marta Klarić, Melitta Barić r. Tarađia, Milan Sabo, Milica Tarađia r. Klaić, Mirjana Šarošac, Katica Molnar r. Krstić, Renata Božanović, Rita Severinac, Tomo Stanić Zahvaljujemo svima onima koji su sa svojim doniranjem pomogli u izdavanju knjige: Branka i Vincent Armić Renata Pavošević-Peštić Na kraju zahvaljujemo svim onim Bošnjacima koji su do dana današnjega sačuvali svoje nošnje i s time ostavili uspomenu i trag truda, rada i žrtve radi svoga opstanka i očuvanja vrijednosti. Neka ih Bog blagoslovi u životu i neka bude mir njihovu prahu!

174


ACKNOWLEDGEMENT Thanks to the participants, who devoted their time to creating the photos: Adam Standovar, Agnes Standovar, Anica Pavics, Anna Standovar, Annamaria Szendroi Laskovicsne, Antal Kovacsovics, Attila Takacs, Csaba Standovar, Csilla Matyas Taragyia, Damir Taragyia, Dora Laskovics, Eniko Sokac, Ernest Kellner, Eva Bozsanovics Stimacne, Evelin Elter, Goran Szabo, Gordana Daszkalov, Gordana Krizsics, Gyula Kalcsevics, Jadranka Kovacsevics, Janos Barics, Judit Sokac, Judit Szajko Sokacne, Krisztina Miatovics, Lilla Trubics, Luca Jaksics, Melitta Barics, Mirella Koszegi, Mirjana Bosnyak, Mirjana Jaksics, Mirjana Miatovics, Mirjana Sarosacz, Noemi Barics, Ramona Stivics, Reka Grassy, Reka Gulyas, Robert Stern, Robert Szajko, Robert Takacs, Vesna Velin, Vivien Laskovics, Zoran Krizsics, Zsofia Kovacsovics Thanks for the old photos and for the help to identify the people in the photos: Emilia Taragyia-Klaics, Eva Matusek, Jolan Miatovics Darvasne, Krisztina Miatovics, Laszlo Fider, Lilla Trubics, Maria Losania Bosnyakne, Marta Klarics, Melitta Barics, Milan Szabo, Mirjana Sarosacz, Katalin Krsztics Molnarne, Renata Bozsanovics, Rita Szeverinacz, Tamas Sztanics Thanks to the donators, who contributed to the edition of this book: Branka and Vincent Armić Renata Pavošević-Peštić Finally, we thank all those Bosnians who preserved their folk costumes, leaving some trace and memory of all the struggle, work and sacrifice what they have done for the survival and their successors. May God bless them in their lives and in their death!

175

Profile for Szávai József

Croatian Folk Costumes of Baranya - Bosnian-Croats  

Advertisement