Issuu on Google+

1R IRU

 +HDUWV

0DNH WKHVH SUHWW\ OLQHQ KDQJHUV

SOHDVXUH

67Î&#x2013;7&+ $ &$.( 63(&Î&#x2013;$/ %Î&#x2013;57+'$< :Î&#x2013;6+(6

2FWREHU Î&#x2013;VVXH 

     

([FOXVLYH

/(6/(< 7($5( 3RSSLHV

$XWXPQ :RRGODQG 6WXG\ E\ (YD 5RVHQVWDQG

&KULVWPDV %ORFN 6DPSOHU E\ -HQQ\ %DUWRQ

)2/.6< &86+Î&#x2013;21


ΖQ WKLV LVVXHȐ 'HVLJQV WR VWLWFK 

$QLPDO QDWXUH Ȃ %ULQJ WKH RXWGRRUV LQWR \RXU KRPH ZLWK WKLV ZLOGOLIHLQVSLUHG GHVLJQ *HW RUJDQLVHG Ȃ 1HYHU ORVH \RXU VWUDQGHG FRWWRQ DJDLQ ZLWK WKLV SUDFWLFDO PDNH )HVWLYH VWLWFKHV Ȃ *HW LQ WKH &KULVWPDV VSLULW ZKLOH VWLWFKLQJ -HQQ\ %DUWRQȇV EORFN VDPSOHU %LVFXLW EUHDN Ȃ 6HQG JUHHWLQJV WR D IULHQG ZLWK WKLV DIWHUQRRQ WHD WKHPHG FDUG 3RSSLHV LQ FKLQD Ȃ %ULJKWHQ XS \RXU KRPH ZLWK /HVOH\ 7HDUHȇV YLEUDQW IORUDO GHVLJQ

 %LUWKGD\ WUHDW Ȃ &HOHEUDWH VRPHRQHȇV VSHFLDO GD\ ZLWK WKLV FDUG IURP 0DULD 'LD] $ JDJJOH RI JHHVH Ȃ PDNH D IRONV\ SDWFKZRUN FXVKLRQ ZLWK WKLV WLPHOHVV IDUP\DUG GHVLJQ :HOFRPH KRPH Ȃ VWLWFK WKLV NH\ULQJ DV D KRXVHZDUPLQJ JLIW RU WR NHHS \RXU RZQ NH\V VDIH 6ZHHW KHDUWV Ȃ 7KHVH WKUHH ORYHDEOH KDQJLQJ KHDUWV ZRXOG ORRN DW KRPH DQ\ZKHUH )RRG RI ORYH Ȃ 6WLWFK D IXQ NHHSVDNH UHFLSH ERRN FRYHU IRU DOO \RXU IDYRXULWH GLVKHV

6WLWFKLQJ ΖQVSLUDWLRQ

*LYHDZD\V 2IIHUV <RXU OHWWHUV Ȃ :LQ D SUL]H E\ VKDULQJ \RXU FURVV VWLWFK VWRULHV DQG SLFWXUHV 6XEVFULEH Ȃ 6DYH RQ WKH VKRS SULFH ZLWK RXU IDQWDVWLF RIIHU DQG QHYHU PLVV DQ LVVXH %UHDN WLPH Ȃ 5HOD[ DQG HQMR\ RXU FURVVZRUG <RX FRXOG ZLQ IDEXORXV =ZHLJDUW IDEULFV

2FWREHU &ROOHFWLRQ Ȃ ([FLWLQJ QHZV JRUJHRXV NLWV LQVSLUDWLRQ UHDO VWLWFKLQJ VWRULHV DQG PRUH -DQH *UHHQRIIȇV SDJH Ȃ 7ZR /LWWOH %LUGV LV QH[W LQ -DQHȇV VHULHV DGGLQJ VWLWFKLQJ WR D SULQWLQJ WUD\ +LVWRU\ LQ WKH VWLWFKHV Ȃ 5KRGD 1HYLQV UHIOHFWV RQ D KXJH SURMHFW FHOHEUDWLQJ WKH 0DJQD &DUWD 0\ VWLWFKLQJ ZHHNHG Ȃ 5HDG DERXW .DMVD .LQVHOODȇV DPD]LQJ FUHDWLYH OLIH 1H[W PRQWK Ȃ *HW D VQHDN SHHN DW RXU SURMHFWV IRU 1RYHPEHU&ROOHFWLRQ (VVHQWLDOV 6KRSSLQJ &ROOHFWLRQ Ȃ 6HHQ VRPHWKLQJ WKDWȇV LQVSLUHG \RX" )LQG RXW ZKHUH \RX FDQ EX\ LW %DFN LVVXHV DQG ELQGHUV Ȃ :KDW GR \RX QHHG WR FRPSOHWH \RXU FROOHFWLRQ" 6WLWFK EDVLFV Ȃ RXU JXLGH ZLOO VKRZ \RX KRZ WR JHW VWDUWHG RQ WKLV PRQWKȇV SURMHFWV

 

2FWREHU 
 :HOFRPHȐ 2FWREHU EULQJV JORULRXV FRORXU DV WKH ODQGVFDSH WKURZV RII WKH SLQNV DQG PDXYHV RI VXPPHU DQG WXUQV UXVW\ EURZQ DQG RUDQJH DV LW SUHSDUHV IRU WKH ZLQWHU VHDVRQ WR FRPH :LWK

ERQILUH QLJKW MXVW DURXQG WKH FRUQHU FORVH RQ WKH KHHOV RI +DOORZHHQ WKH DLU LV IXOO RI DURPDWLF VPHOOV Ȃ IURP SXPSNLQ FDUYLQJ WR MDP PDNLQJ DQG EDNLQJ 7KH ZHDWKHU FDQ EH XQSUHGLFWDEOH DV LW VKLIWV IURP VWRUPV WR JROGHQ GD\V EULQJLQJ OLWWOH JHPV RI VXQVKLQH LQWR RXU OLYHV 7KH H[WUD WLPH VSHQW LQGRRUV LV D ERQXV IRU VWLWFKHUV DV LW MXVW PHDQV PRUH WLPH IRU :Ζ3V 7KLV PRQWK ZH UHIOHFW WKH VHDVRQ LQ RXU VHOHFWLRQ RI SURMHFWV ZLWK RXU SRSS\ YDVH ZRUNHG LQ WKH JORULRXV FRORXUV RI DXWXPQ D ZRRGODQG DQLPDO VWXG\ DQG SUHWW\ KDQJLQJ KHDUWV +RZHYHU LI \RX DUH VRPHRQH ZKR OLNHV WR JHW DKHDG ZLWK \RXU VWLWFKLQJ WKHQ SDUW RI RXU &KULVWPDV EORFN VDPSOHU FRXOG EH MXVW WKH WKLQJ IRU \RX ZLWK SDUW LQ WKH 1RYHPEHU LVVXH (QMR\ WKLV ZRQGHUIXO 6WLWFKLQJ 6HDVRQ6XVDQ 0DUWLQ 3HQQ\ (GLWRUV

  

 

0DNH VXUH \RX FDWFK HYHU\ EHDXWLIXO VWLWFKLQJ SURMHFW LQ &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ E\ VLJQLQJ XS IRU D VXEVFULSWLRQ 1RW RQO\ ZLOO \RX JHW LVVXHV D \HDU GHOLYHUHG GLUHFW WR \RXU GRRU EXW \RXȇOO DOVR VDYH ZLWK RXU VXEVFULSWLRQ R΍HUV Ȃ WXUQ WR SDJH WR ȴQG RXW KRZ \RX FRXOG VDYH XS WR e

2FWREHU 
2FWREHU  %H LQVSLUHG E\ QHZ NLWV JUHDW LGHDV DQG PRUH IURP WKH YLEUDQW VWLWFKLQJ ZRUOG

7U\ \RXU KDQG DW ZKLWHZRUN LQ RQH RI WKH 561È&#x2021;V FODVVHV

6KLQLQJ ZKLWH+RZ VWXQQLQJ DUH WKHVH LQWULFDWH

GHOLFDWH QHHGOHODFH ILOOLQJVÈ&#x2039;

ZKLWHZRUN GHVLJQV" 7KH\È&#x2021;UH SDUW RI

7KH H[KLELWV LQFOXGH GHOLFDWH

D FROOHFWLRQ IURP WKH 5R\DO 6FKRRO

DQWLTXH FROODUV VOHHYHV DQG FXIIV

RI 1HHGOHZRUN 561 RQ VKRZ DW

FKULVWHQLQJ UREHV DQG EDE\ FDSV

+DPSWRQ &RXUW 3DODFH LQ 6XUUH\

6XQGD\EHVW WDEOH OLQHQ ILQH

XQWLO 'HFHPEHU 

XQGHUZHDU DQG KDQGNHUFKLHIV

&XUDWHG E\ 'U &ODUH 5RVH DQG 'U

DV ZHOO DV SLHFHV IURP %HQJDO

6XVDQ .D\:LOOLDPV WKH H[KLELWLRQ

DQG WKH 3KLOLSSLQHV

UHYHDOV KRZ :KLWHZRUN ZDV RQFH

$ VHULHV RI 561 FODVVHV RIIH

SDUW RI HYHU\GD\ OLIH ZLWK ZRPHQ

FKDQFH WR WU\ WKH WHFKQLTX

DQG JLUOV VSHQGLQJ KRXUV FUHDWLQJ

IRU \RXUVHOI LQFOXGLQJ VKDG

WKHVH LQWULFDWH ZRUNV RI DUW IRU

ZRUN SXOOHG ZRUN DQG

SUDFWLFDO XVHV

0RXQWPHOOLFN ZKLWHZRUN

È&#x160;Î&#x2013;Q WKH SDVW ZKLWHZRUN HPEURLGHU\

7RXUV RI WKH H[KLELWLRQ

ZDV ELJ EXVLQHVV ZLWK

WDNH SODFH DW +DPSWRQ

SURIHVVLRQDOV SURGXFLQJ

&RXUW 3DODFH 6XUUH\ RQ

PRQRJUDPPHG XQGHUZHDU VHWV IRU

VHW GD\V HDFK PRQWK È&#x201A;

3ULQFHVVHV È&#x201A; DQG IRU OHVVHU PRUWDOVÈ&#x2039;

DGYDQFH ERRNLQJ LV

VD\V 'U 5RVH È&#x160;$\UVKLUHZRUN

HVVHQWLDO (QWU\ FRVW

FKULVWHQLQJ JRZQV DQG ZRPHQÈ&#x2021;V

e SHU SHUVRQ

DFFHVVRULHV ZHUH ZRUNHG RQ E\

7R ERRN IRU WKH 561 :KLWHZ

WHDPV RI HPEURLGHUHUV ZLWK

([KLELWLRQ RU FODVVHV YLVLW

DSSUHQWLFHV GRLQJ WKH HGJLQJ DQG

ZZZUR\DOQHHGOHZRUN

WKH PRVW KLJKO\ VNLOOHG GRLQJ WKH

RU WHOHSKRQH  

2FWREHU 

)ORUDO ZKLWHZRUN GHVLJQV IURP WKH 561È&#x2021;V FROOHFWLRQ


2FWREHU &ROOHFWLRQ 2QOLQH VWLWFKLQJ VWDUV Î&#x2013;È&#x2021;G SDFNHG IRU KLP :H MRNHG DERXW FKLFNHQ QHHGOH VRXS IRU D ZKLOH DIWHU WKDW

(QMR\ GHWDLOV RI D FUHDWLYH FRQWHPSODWLYH DQG FURVV VWLWFK ILOOHG OLIH ZLWK )DZQ 2VWULDN DW KHU 6WLWFK 7KHUDS\ EORJ

'R \RX KDYH D SLHFH WKDW \RXÈ&#x2021;UH PRVW SURXG RI" :KDW LV LW" 7KH 1HHGOH DQG 3LQV ZHGGLQJ VDPSOHU UHTXLUHG FRORXUV VWLWFKHG ZLWK RQH VWUDQG RI IORVV RQ KSL OLQHQ Î&#x2013;W ZDV LQWHQVH Î&#x2013;W DOVR FRQWDLQHG VHYHUDO VSHFLDOW\ VWLWFKHV WKDW ZHUH QHZ WR PH Î&#x2013; ORYH WKH ILQDO UHVXOW Î&#x2013;W ZDV ZRUWK LW

7HOO XV DERXW \RXUVHOI Î&#x2013; OLYH LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG ZRUN DV D 'HVLJQ 'LUHFWRU IRU D ODUJH FRPSDQ\ 'XULQJ WKH HYHQLQJ Î&#x2013; VSHQG P\ WLPH IRUFLQJ P\ NLGV WR GR KRPHZRUN H[SHULPHQWLQJ ZLWK EUHDG UHFLSHV DWWHPSWLQJ WR OHDUQ WKH SLDQR DQG FURVV VWLWFKLQJ HYHU\ IUHH PRPHQW

$Q\WKLQJ WR DGG" &URVV VWLWFKLQJ LV PRUH DERXW WKH SURFHVV WKDQ WKH HQG UHVXOW IRU PH Î&#x2013; ORYH KDYLQJ D SUHWW\ SLHFH WR DGG WR P\ ZDOO RI ILQLVKHV EXW Î&#x2013; PRVW HQMR\ WDNLQJ VRPH WLPH RXW WR VLW TXLHWO\ DQG GR VRPHWKLQJ ZLWK P\ KDQGV :RUNLQJ IXOO WLPH DQG WDNLQJ FDUH RI D EXV\ IDPLO\ JHWV KHFWLF È&#x201A; FURVV VWLWFKLQJ LV WUXO\ P\ WLPH WR UHJURXS DIWHU DOO RI WKH DFWLYLWLHV RI WKH GD\

:KHQ GLG \RX IDOO LQ ORYH ZLWK FURVV VWLWFK" Î&#x2013; IHOO LQ ORYH ZLWK FURVV VWLWFKLQJ RQ 1RYHPEHU  DIWHU WU\LQJ LW RQ D ZKLP Î&#x2013; RUGHUHG D SDWWHUQ DQG VXSSOLHV IURP (WV\ DUPHG P\VHOI ZLWK È&#x2020;KRZ WR FURVV VWLWFKÈ&#x2021; LQVWUXFWLRQV DQG GRYH LQ DV VRRQ DV WKH SDFNDJH DUULYHG Î&#x2013;W ZDV ORYH DW ILUVW VWLWFK :K\ GLG \RX VWDUW \RXU EORJ" Î&#x2013; VWDUWHG P\ EORJ MXVW D IHZ ZHHNV ODWHU DV D SODFH WR WDON DERXW P\ QHZ KREE\ Î&#x2013;WÈ&#x2021;V EHHQ IXQ GLVFRYHULQJ RWKHU FURVV VWLWFKHUV DQG HYHQ PDNLQJ VRPH IULHQGV DORQJ WKH ZD\

)DZQ ORYHV WR WU\ VWLWFKLQJ VRPHWKLQJ QHZ

:KDW VRUW RI WKLQJV GR \RX PRVW OLNH WR VWLWFK" Î&#x2013; OLNH WR WU\ VRPHWKLQJ GLIIHUHQW ZLWK HDFK SURMHFW EXW KDYH D GHILQLWH WKLQJ IRU PRQRFKURPDWLF V\PPHWULFDO VDPSOHUV EDVHG RQ KLVWRULFDO SLHFHV Î&#x2013; FURVV VWLWFK IRU UHOD[DWLRQ DQG WKHUHÈ&#x2021;V VRPHWKLQJ VR PHWKRGLFDO DQG PHGLWDWLYH DERXW VWLWFKLQJ WKHVH SLHFHV :KDWÈ&#x2021;V EHHQ \RXU ELJJHVW VWLWFKLQJ FKDOOHQJH RU GLVDVWHU" Î&#x2013; DP IRUHYHU ORVLQJ P\ QHHGOHV LQ VWUDQJH SODFHV 2QH GD\ P\ SDUWQHU 7RP VHQW PH D SKRWR RI D QHHGOH WKDW KH IRXQG LQ WKH OXQFK WKDW

)LQG )DZQ DQG KHU FURVV VWLWFKLQJ FUHDWLRQV DW VWLWFKWKHUDS\EORJZRUGSUHVVFRP

  

%ODFNZRUN ELUGV

Î&#x2013;7È&#x2021;6 $ '2*È&#x2021;6 /Î&#x2013;)( 7KLV GHVLJQ IURP +HULWDJH &UDIWV UHDOO\ PDGH XV FKXFNOH :HÈ&#x2021;UH QRW VXUH ZK\ WKLV SXJ ORRNV VR GROHIXO 3HUKDSV LWÈ&#x2021;V WKH WKUHDW RI EHLQJ WDNHQ RXW LQWR WKH EULVN 2FWREHU ZHDWKHU IRU D ZDON Î&#x2013;WÈ&#x2021;V WKH ODWHVW LQ 6XVDQ 5\GHUÈ&#x2021;V /LWWOH )ULHQGV UDQJH DQG VKRXOG EH D VDWLVI\LQJ \HW VSHHG\ VWLWFK :H WKLQN WKH GHVLJQ ZRXOG EH IDE PDGH XS LQWR D FRPI\ FXVKLRQ È&#x201A; WKH SHUIHFW JLIW IRU D GRJ ORYHU %X\ WKH NLW LQFOXGLQJ =ZHLJDUW IDEULF '0& VWUDQGHG FRWWRQV LQVWUXFWLRQV DQG D QHHGOH IRU e IURP ZZZKFUDIWVFRP

7KH 2ZO e

)LYH 2ZO 6LOKRXHWWH %HOOD 6WLWFKHU\ e

7KLV LQWULFDWH EODFNZRUN GHVLJQ ZDV LQVSLUHG E\ WKH ZRUN RI WKFHQWXU\ DUFKLWHFW DQG GHVLJQHU &KDUOHV 9R\VH\ ZKR ZDV UHQRZQHG IRU KLV EHDXWLIXO QDWXUH PRWLIV :H WKLQN LW ZRXOG EH D VW\OLVK DGGLWLRQ WR \RXU DXWXPQ G«FRU <RX FDQ EX\ DV D NLW FRVWLQJ e RU DV D FKDUW IRU e IURP ZZZ JROGOHDIQHHGOHZRUNFRXN

7KLV IRON GHVLJQ E\ *HQHYLHYH DW %HOOD 6WLWFKHU\ 'HVLJQV IHDWXUHV ILYH IDEXORXV RZOV LQ RQH VWXQQLQJ FKDUW :H ORYH WKH IDFHV RI WKH WZR PLGVL]HG ELUGV ZKR VHHP WR EH DVNLQJ HDFK RWKHU ZKDW LV JRLQJ RQ 7KH FKDUW LV D 3') GRZQORDG DQG XVHV RQO\ ZKROH VWLWFKHV VR \RX FDQ VWLWFK LW LQ QR WLPH )LQG LW DW ZZZHWV\FRP VKRS%HOOD6WLWFKHU\'HVLJQ

&KDQGHOLHU 6LOKRXHWWH :LWK %LUGV Î&#x2013;QVWDQW &URVV 6WLWFK e :H ORYH WKLV GHVLJQ E\ /LO\ &DQEHO È&#x201A; WKH FKDQGHOLHU DQG IORFN RI ELUGV JLYHV WKH LPSUHVVLRQ RI DQ DEDQGRQHG PDQVLRQ UHFODLPHG E\ WKH IRUHVW Î&#x2013;I \RX SUHIHU VWLWFK LW LQ WKH IDYRXULWH VKDGH RI WKH IDLU\WDOH IDQ LQ \RXU OLIH DQG DVN WKHP WR PDNH XS D VWRU\ WR JR ZLWK LW %X\ LW DW ZZZ LQVWDQWFURVVVWLWFKFRP

2FWREHU 
$XWXPQ JORULHV

/RRNLQJ IRU D IXQ JLIW IRU D FUDIW\ IULHQG" 7KLV 0DNH 'R DQG 0HQG WHD WRZHO E\ 0DU\ )HOORZV ZLOO EULJKWHQ XS DQ\ NLWFKHQ :H ORYH WKH EROG W\SRJUDSKLFDO GHVLJQ DQG WKH IXQN\ VFLVVRUV PRWLI LV IDE <RX FRXOG HDVLO\ DGG D IHZ VWLWFK\ GHWDLOV È&#x201A; MXVW IROORZ WKH RXWOLQHV DQG PDNH VXUH \RX XVH WKUHDGV WKDW ZRQÈ&#x2021;W UXQ ZKHQ ZHW %X\ \RXUV IRU e IURP ZZZQRWRQWKHKLJKVWUHHWFRP

   :H ORYH DGGLQJ SUHWW\ ULEERQV WR MD]] XS RXU VWLWFKHG SLHFHV È&#x201A; WKH\ DGG VXFK IODLU WR FDUGV DQG SLFWXUHV 7KLV TXDLQW 5LEERQ 6WRUDJH +RXVH IURP 7KH &RQWHPSRUDU\ +RPH LV D IXQ DQG VW\OLVK ZD\ WR NHHS \RXU WULPPLQJV VDIH Î&#x2013;W ZRXOG ORRN IDE FUDPPHG ZLWK MDUV RI EXWWRQV DQG EHDGV DQG UHDPV RI WKUHDG QRW WR PHQWLRQ SLQFXVKLRQV WKLPEOHV DQG RWKHU FUDIW\ WUHDVXUHV 7KH IRXUVWRUH\ KRXVH LV PDGH IURP XQILQLVKHG ZRRG ZLWK D IUHVK PLQW JUHHQ LQWHULRU DQG KDV D EDU ILWWHG RQ WKH ERWWRP VKHOI WR UROO \RXU ULEERQV RXW IURP +DQJ LW IURP D KRRN RU VLW LW RQ D WDEOH UHDG\ WR IDFLOLWDWH DOO \RXU HPEHOOLVKPHQW QHHGV Î&#x2013;W FRVWV e IURP ZZZWFKQHW RU FDOO 2FWREHU 

&HOHEUDWH WKH EHDXW\ RI DXWXPQ ZLWK WKLV JRUJHRXV GHVLJQ IURP %RWK\ 7KUHDGV 7KH WKLUG RI .LP $QGHUVRQÈ&#x2021;V H[XEHUDQW VHDVRQDO VFHQHV LWÈ&#x2021;V IXOO RI JRUJHRXV PRWLIV IRU \RX WR VWLWFK IURP UHG VTXLUUHOV WRDGVWRROV DQG DFRUQV WR DQ DUUD\ RI EORVVRPV DQG OHDYHV :HÈ&#x2021;G ORYH WR ILQG D WUHH OLNH WKLV RQH LQ RXU ORFDO ZRRGODQG 7KH NLW FDOOHG /RYH $XWXPQ FRPHV ZLWK SUHVRUWHG VWUDQGHG FRWWRQV DQG PHWDOOLF WKUHDG DQG LV HPEHOOLVKHG ZLWK JHPV EHDGV DQG VHTXLQV WR HQVXUH LW FDWFKHV WKH OLJKW Î&#x2013;W LQFOXGHV IXOO FURVV VWLWFKHV EDFN VWLWFK DQG RFFDVLRQDO )UHQFK NQRWV PDNLQJ WKLV D FKDUPLQJ SURMHFW WR JHW VWXFN LQWR %X\ LW IRU e IURP ZZZERWK\WKUHDGVFRP RU FDOO 


2FWREHU &ROOHFWLRQ

6$03/(5 3ULQWHUȇV 7UD\ &ROOHFW DQG HQMR\ -DQHȇV VHULHV RI PDJLFDO PLQL PRWLIV WR PDNH \RXU YHU\ RZQ WUD\ RI WUHDVXUHVȐ

&

DQ \RX EHOLHYH ZHȇYH VKDUHG VHYHQ VDPSOHU PRWLIV DOUHDG\" 7KDWȇV RYHU KDOI WKH VSDFHV LQ WKH SULQWHUȇV WUD\ ILOOHG ZLWK OLWWOH ORYHOLHV 1H[W Ζ ZDQW WR VKRZ \RX WZR OLWWOH ELUG PRWLIV OLIWHG VWUDLJKW IURP P\ PRVW UHFHQWO\ SXUFKDVHG YLQWDJH VDPSOHU Ζ KDYH WR DGPLW WKDW ZKHQ Ζ UHFHLYHG P\ VWDWH SHQVLRQ DQG P\ SULYDWH SHQVLRQ SDLG PH Ζ IHOW FRPSOHWHO\ VKDWWHUHG Ȃ Ζ FDQQRW EH WKDW ROG Ζ REYLRXVO\ QHHGHG WR JR VKRSSLQJ LPPHGLDWHO\ DQG Ζ ERXJKW P\VHOI WKLV H[TXLVLWH EDQG VDPSOHU ΖWȇV FDOOHG 7KH &ROODUHG 6WDJ 6DPSOHU 7KH VDPSOHU ZDV VWLWFKHG LQ DERXW DQG LQFOXGHV

FURVV VWLWFK VDWLQ VWLWFK DQG 0RQWHQHJULQ VWLWFK D GHQVHU FRXVLQ RI FURVV VWLWFK WKDW ORRNV D ELW OLNH ORQJOHJJHG FURVV VWLWFK 7KH VWLWFKHU REYLRXVO\ VWDUWHG WKLV SLHFH IURP WKH WRS DQG PDGH PDQ\ HUURUV EXW LPSURYHG DV VKH WUDYHOOHG GRZQ WKH VDPSOHU <RX ZLOO DOVR VHH P\ IDYRXULWH VWUDZEHUU\ ERUGHU LQ XVH DJDLQ 7KH VDPSOHU LQFOXGHV WZR FROODUHG VWDJV FRPSDUDWLYHO\ UDUH KHQFH LWV QDPH )RU WKLV PRQWKȇV GHVLJQ Ζ XVHG WKH WZR OLWWOH ELUGV IURP WKH UHSHDWLQJ SDWWHUQ QHDU WKH WRS RI WKH SDWWHUQ DQG DGGHG D VLPSOH EDFNVWLWFK DOSKDEHW ZKLFK Ζ KRSH \RX ZLOO ILQG XVHIXO

7KH WZR ELUGV DQG ZKROH DOSKDEHW ȴW D GDLQW\ GHVLJQ VL]H RI [ VWLWFKHV [ FP LI \RX VWLWFK RQ +3Ζ &DVKHO OLQHQ RYHU WZR WKUHDGV RI WKH IDEULF

67$57 <285 2:1 35Ζ17(5ȇ6 75$< 7R KHOS \RX WR VWLWFK DQG FROOHFW DOO WKH PRWLIV LQ \RXU RZQ SULQWHUȇV WUD\ -DQH KDV SXW WRJHWKHU D VSHFLDO WUHDW RI WKH WUD\ LWVHOI FP VTXDUH SOXV HLWKHU &DVKHO +3Ζ WHDG\HG OLQHQ RU +3Ζ RSWLRQ WZR JROGSODWHG QHHGOHV DQG SUHVRUWHG WKUHDGV 7KLV VSHFLDO &6& 3ULQWHUȇV 7UD\ 3DFN FRVWV e SOXV e SRVW SDFNLQJ IURP ZZZWKHFURVVVWLWFKJXLOGFRP

$ERXW -DQH *UHHQR΍ RXQGHU RI WKH &URVV 6WLWFK *XLOG -DQH KDV EHHQ GHVLJQLQJ FURVV VWLWFK IRU \HDUV W FODVVHV HYHQWV DQG VWLWFKLQJ KROLGD\V Ȃ RU WZLFH D PRQWK RQ &UHDWH DQG &UDIW 79

7R ILQG RXW PRUH YLVLW WKH ZHEVLWH RU FDOO IRU GHWDLOV ZZZWKHFURVVVWLWFKJXLOGFRP )UHHSKRQH 8. FDOOHUV   IURP RXWVLGH 8.   

2FWREHU 
$QLPDO QDWXUH

(QMR\ ZRUNLQJ WKH FURVV VWLWFK RQ HDFK DQLPDO LQ WXUQ WR NHHS XS \RXU PRPHQWXP WKHQ GR WKH EDFNVWLWFK GHWDLO RQ WKH IDFHV

 QDWXUH %ULQJ D WRXFK RI WKH RXWGRRUV LQWR \RXU KRPH ZLWK WKLV ZLOGOLIHLQVSLUHG GHVLJQ IURP (YD 5RVHQVWDQG

7

KLV PRQWK WKH FRXQWU\VLGH LV UDSLGO\ FKDQJLQJ FRORXU 7KH UHPDLQLQJ EULJKW KXHV RI ODWH VXPPHU KDYH WXUQHG

LQWR WKH ORYHO\ EURZQV DQG JROGV RI $XWXPQ )R[ DQG GHHU EUHDN FRYHU LQ WKHLU KXQW IRU IRRG DV WKH ODQGVFDSH VKXWV GRZQ IRU ZLQWHU 7KLV $XWXPQ :RRGODQG VWXG\ E\ (YD 5RVHQVWDQG LV WKH SHUIHFW ZLOGOLIH SLFWXUH IRU D IRUPDO KDOOZD\ 7KH IRXU ZHOOSURSRUWLRQHG DQLPDO GHVLJQV ILW EHDXWLIXOO\ WRJHWKHU VKRZLQJ D IOHHWLQJ JOLPSVH RI QDWXUH DW LWV EHVW (DFK DQLPDO KDV EHHQ FOHYHUO\ GHVLJQHG LQ ZKROH VWLWFKHV ZLWK RQO\ D VPDOO DPRXQW RI EDFNVWLWFK RQ WKH IDFHV :H KDYH VWLWFKHG RXU PRGHO RQ ZKLWH OLQHQ EXW DLGD IDEULF ZRXOG ZRUN MXVW DV ZHOO DQG ZLWK WKH IRXU VHSDUDWH SDUWV WR WKLV GHVLJQ LW V SHUIHFW IRU WKRVH ZLVKLQJ WR SURJUHVV WR VRPHWKLQJ PRUH FRPSOH[2FWREHU 

³


 $ ' "

 # " " $"$(


$QLPDO QDWXUH

C 

2FWREHU 

C

 


$QLPDO QDWXUHC "  &28175< &+5Î&#x2013;670$6 )RU WKH FRXQWU\ &KULVWPDV ORRN VWLWFK WKH GHHU V KHDG DQG DWWDFKHG LW WR D JLIW WDJ

3(5)(&7 6(7 6WLWFK WKH IRXU DQLPDO GHVLJQV VHSDUDWHO\ DQG KDQJ LQ D URZ DORQJ D KDOOZD\

&+5Î&#x2013;670$6 63$5./( 8VH ZKLWH VWUDQGHG FRWWRQ DQG VSDUNO\ WKUHDG WR WXUQ HDFK DQLPDO VFHQH LQ WR D ZLQWHU ZRQGHUODQG

2FWREHU 
$QLPDO QDWXUH

C

$QLPDO QDWXUH '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV2FWREHU 

'0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV

 GN NKDNL

 Y OW WDQ

 PDKRJDQ\

 Y OW WDQ

EODFN EODFN

 P EURZQ

 Y GN JUHHQ

 GN GHOIW

 GN JUHHQ

 GN HFUX

 GN JUHHQ

 OW JROGHQ ROLYH

 PXVWDUG

 GN EHLJH

 OW PXVWDUG

 P EHLJH EURZQ

 OW UXVVHW

 OW EHLJH EURZQ

 OW EURZQ

 Y OW EHLJH EURZQ

 GN EURZQ

 GN EHDYHU JUH\

 OW EURZQ

 OW JUH\ JUHHQ

 OW WDQ

 GN JROGHQ EURZQ

 DYDFDGR JUHHQ

 GN IRUHVW JUHHQ P IRUHVW JUHHQ

 IRUHVW JUHHQPG OW WRSD]

 OW NKDNLOW WRSD]

 P JUH\ JUHHQY OW WRSD]

 JUH\ JUHHQ

 KXQWHU JUHHQ

PHG JUH\

 OW \HOORZ

 P ROG JROG


$QLPDO QDWXUH

k (YD 5RVHQVWDQG

'0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV  \HOORZ JUHHQ

  

 GN EOXH ZHGJHZRRGVKHOO SLQN

'0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG  GN PRFKD

 GN JUH\ EURZQ

 GN VHSLD

JUDVV GHWDLO

 OW JROGHQ EURZQ

 OW VHSLD

(FUX(FUX (FUX

EODQF 

ZKLWH ZKLWH

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG EODQF 

ZKLWH ZKLWH

GXFNÈ&#x2021;V H\H

 GN NKDNLEODFN EODFN

GXFNÈ&#x2021;V ELOOIR[ UDEELWÈ&#x2021;V H\HV

JUDVV GHWDLO

 GN JUHHQ

 OW WDQ

JUDVV GHWDLO

  GN JUHHQ

JUDVV GHWDLO

 P ROG JROG

JUDVV GHWDLO 

 P EHLJH EURZQ P IRUHVW JUHHQ

JUDVV GHWDLO

 JUH\ JUHHQ

JUDVV GHWDLO

 GN JUH\ EURZQ

DQLPDO RXWOLQHV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; ZKLWH OLQHQ RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD [LQ [FP

*(7 7+( .Î&#x2013;7 7KLV GHVLJQ LV SDUW RI D FRPSOHWH GHVLJQ DYDLODEOH DV NLW $53 e 7KH NLW LV VWLWFKHG RQ +3Î&#x2013; :KLWHOLQHQ 5RVHQVWDQG 5HI :H JRW RXU OLQHQ IURP 0LFKDHO :KLWWDNHU )DEULFV FDOO  IUHH FDOO EDFN VHUYLFH WR ILQG \RXU QHDUHVW VWRFNLVW RI NLWV DQG IDEULF YLVLW ZZZHYDURVHQVWDQGGNXN WR VHH WKH IXOO UDQJH

2FWREHU 
$QLPDO QDWXUH

6WLWFKLQJ \RXU SLFWXUH % &  +3Ζ /LQHQ RU +3Ζ DLGD 3UHPLQ ZKLWH OLQHQ

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ

UHI QR [LQ [FP

)2/' WKH OLQHQ IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR ȴQG WKH

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\

FHQWUH DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK

)UDPH ZLWK D ~[LQ [FP DSHUWXUH

LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RYHU WZR WKUHDGV RI WKH OLQHQ

DQWLTXHG FUHDP

IDEULF 7KHUH DUH PDQ\ GL΍HUHQW FRORXUV XVHG LQ WKLV

7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

GHVLJQ VR \RX ZLOO ȴQG LW HDVLHU LI \RX SUHVRUW WKH WKUHDGV EHIRUH \RX EHJLQ 7KLV GHVLJQ LV PDGH XS RI IRXU LQGLYLGXDO DQLPDO VWXGLHV <RX ZLOO QHHG

""  "$ ( # "

WR FRPSOHWH RQH EHIRUH PRYLQJ RQ WR WKH QH[W

$GGLQJ WKH GHWDLOV &203/(7( DOO WKH FURVV VWLWFK EHIRUH DGGLQJ WKH EDFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG RYHU WZR WKUHDGV RI WKH IDEULF

$ ""  ( /LQHQ EHFRPHV OLPS DQG FUHDVHG ZLWK FRQVWDQW KDQGOLQJ VR JLYH LW D ZDVK DQG SUHVV LW GU\ DIWHU \RXȇYH ILQLVKHG VWLWFKLQJ WR UHVWRUH LWV FULVSQHVV2FWREHU 


2

UJDQLVLQJ \RXU VWUDQGHG FRWWRQ EHIRUH \RX VWDUW D SURMHFW LV DOZD\V D JRRG LGHD

'$Î&#x2013;17< 0$.(6

EXW ZKHQ \RXÈ&#x2021;UH ZRUNLQJ RQ D SURMHFW ZLWK ORWV RI YHU\ VLPLODU VKDGHV

LWÈ&#x2021;V LQGHVSHQVLEOH $GG D OLWWOH MR\ WR WKLV VLPSOH FKRUH ZLWK RXU RUJDQLVHU <RX FDQ JHW WKH H\HOHWV LQ PRVW KDEHUGDVKHU\ VKRSV DQG WKHVH FDQ EH HDVLO\ DSSOLHG ZLWK D SXQFK RU KDPPHU

 

+RZ WR PDNH DQ RUJDQLVHU

 

75Î&#x2013;0 \RXU VWLWFKLQJ Â&#x20AC;LQ FP RXWVLGH

+3Î&#x2013; OLQHQ RU +3Î&#x2013; DLGD =ZHLJDUW &DVKHO OLQHQ OLJKW UXVWLF 5HI [LQ [FP

3/$&( ULJKW VLGHV WRJHWKHU DQG VHZ DOO WKH

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\

ZD\ URXQG XVLQJ LQ FP VHDP

&RWWRQ EDFNLQJ IDEULF RU OLQHQ (\HOHWV DQG WRRO

DOORZDQFH OHDYLQJ D JDS WR WXUQ \RXU VWLWFKLQJ

6HZLQJ NLW È&#x201A; XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ

WKH ULJKW ZD\

PDWFKLQJ WKUHDG

 

7851 ULJKW VLGH RXW DQG VOLS VWLWFK WKH RSHQLQJ FORVHG

)DEULF IRU WKH VWLWFKHG SLHFH VXSSOLHG

0$5. ZKHUH \RX ZRXOG OLNH WKH H\HOHWV

E\ :LOORZ )DEULFV È&#x201A; YLVLW ZZZZLOORZIDEULFVFRP

WR EH RQ WKH ULJKW VLGH RI \RXU VWLWFKLQJ

RU FDOO 

61Î&#x2013;3 D VPDOO KROH ZKHUH \RX KDYH PDUNHG

7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

$GG D SUHWW\ ULEERQ WR RQH RI WKH H\HOHWV VR \RX FDQ KDQJ \RXU RUJDQLVHU QHDU ZKHUH \RX VWLWFK

HDFK KROH DQG SXQFK DQ H\HOHW WKURXJK

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ )ROG WKH OLQHQ LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH

7KUHDG 2UJDQLVHU

DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW $OO WKH FURVV VWLWFK

'0&

LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU

 OW EURZQ

$GGLQJ WKH GHWDLOV)LQLVK ZRUNLQJ DOO WKH FURVV VWLWFK EHIRUH DGGLQJ

 OLPH JUHHQ

WKH EDFNVWLWFK GHWDLOV XVLQJ D VLQJOH VWUDQGWDQJHULQHOW FDUQDWLRQEXUQW RUDQJHOW SOXPY OW SOXP2FWREHU 

RUDQJH UHG

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG 

RUDQJH UHG

FRWWRQ GHWDLOV

 EULJKW OLPH

FRWWRQ GHWDLOV

C

C

5 5 55 FFF 5 55 FFFFF (( 55 5 FF((FF (5( FF((FF 5 (( 4 FFFF 55 44444 5 FFFF 55 5 44 44 55 44 44 (( 5 44 44 (5( 44444 5 5 5 (( DDDDDDDD 444 55 55 5 5 (((((( 5 ( 5 5 ( (5( (( 55 (( 55 55 ( 55 ( ( 55 (  DDDDDDDD   DDDDDDDD DDDDDDDD   666666   66FFFF 4444   66FFFF 4444   66FFFF 4 444  6FFFFF 4444 5 6FFFFF 44444 5 6FFFFF 44444 55 DDDDDDDD DDDDDDDD 5 55 (( 55 55 (5( 5 55 55 ( 5 55 444 5 (( 55 44444 5 55 (5( 5 44444 5 (( 5 4444 5 44444 5 5 FFFF 44444 FFFFFF 5 444 (( FF((FF 5 (5( 5 FF((FF 5 (( 55 5 FFFFFF 55 FFFF 5

C

 k /HVOH\ 7HDUH

C$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV

WZR WKUHDGV RI WKH OLQHQ IDEULFWKH VWLWFKHG GHVLJQ &XW \RXU EDFNLQJ IDEULF

WR WKH VDPH VL]H

EXUQW RUDQJHOW SOXP

FRWWRQ GHWDLOV

FRWWRQ GHWDLOV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD [LQ [FP


L

 SDOHWWH 0DNH FRPSOLFDWHG VWLWFKLQJ SURMHFWV D EUHH]H ZLWK WKLV WKUHDG RUJDQLVHU GHVLJQHG E\ /HVOH\ 7HDUH

2FWREHU 
)HVWLYH VWLWFKHV

'HWDLOV 7KLV JRUJHRXV VDPSOHU LV SDFNHG IXOO RI GHVLJQV WKDW ZRXOG PDNH ORYHO\ &KULVWPDV FDUGV IRU \RXU QHDUHVW DQG GHDUHVW UHODWLRQV

0HHW WKH GHVLJQHU

-HQQ\ %DUWRQ :KHQ Î&#x2013;È&#x2021;P SURGXFLQJ QHZ &KULVWPDV GHVLJQV LWÈ&#x2021;V RIWHQ GXULQJ WKH VSULQJVXPPHU PRQWKV VR DV \RX FDQ LPDJLQH LWÈ&#x2021;V QRW WKH LGHDO WLPH RI \HDU IRU IHVWLYH LQVSLUDWLRQ )RUWXQDWHO\ Î&#x2013; KDYH GDXJKWHUV DJHG VHYHQ DQG ILYH VR Î&#x2013; DP DEOH WR ILQG SOHQW\ RI LQVSLUDWLRQ IURP WKHLU &KULVWPDV ERRNV DQG WKH KRUGHV RI OHIWRYHU &KULVWPDV FDUGV WKDW WKH\ XVH WR SUDFWLVH WKHLU

 VWLWFKHV *HW LQ WKH &KULVWPDV VSLULW ZKLOH VWLWFKLQJ WKLV VHDVRQDO EORFN VDPSOHU E\ -HQQ\ %DUWRQ

KDQGZULWLQJ RQ 0\ WZR KXJJLQJ DQJHOV GHVLJQ LQ WKH EORFNV VDPSOHU LV DFWXDOO\ EDVHG RQ D SKRWRJUDSK RI P\ GDXJKWHUV Î&#x2013; OLNH WR WKLQN WKDW Î&#x2013;È&#x2021;YH PDQDJHG WR

:

KDW FRXOG EH PRUH IHVWLYH WKDQ JHWWLQJ RXW WKH &KULVWPDV GHFRUDWLRQV" 0DNLQJ QHZ RQHV

RI FRXUVH :KLOH LW V VWLOO D OLWWOH HDUO\ WR EH GHFNLQJ WKH KDOOV

FDSWXUH WKHLU FXWHQHVV

VWLWFKLQJ WKH ILUVW SDUW RI WKLV EORFN VDPSOHU LV VXUH WR JHW \RX

LQ FURVV VWLWFK +RSHIXOO\

LQ WKH PRRG <RX FRXOG VWLWFK HDFK GHVLJQ RQWR D VTXDUH SRFNHW

Î&#x2013;È&#x2021;OO KDYH WLPH WR VWLWFK VRPH

DQG PDNH DQ KHLUORRP DGYHQW FDOHQGDU È&#x201A; YLVLW D TXLOW VKRS WR JHW

RI P\ &KULVWPDV EORFNV

VRPH IHVWLYH IDEULF WR EDFN LW Î&#x2013;I \RX GRQ W ZDQW WR PDNH WKH

UHDG\ IRU WKLV &KULVWPDV

VDPSOHU ZH KDYH LQFOXGHG LQVWUXFWLRQV IRU D KDQJLQJ GHFRUDWLRQ

2I FRXUVH Î&#x2013;È&#x2021;OO KDYH WR VWDUW E\ VWLWFKLQJ P\ DQJHOV

DQG FDUG VR WKDW \RX FDQ PDNH XS HDFK RQH RI WKH EORFNV LQ WKLV ZD\ /RRN RXW IRU WKH VHFRQG SDUW RI WKH &KULVWPDV EORFN VDPSOHU LQ RXU QH[W LVVXH RQ VDOH WK 2FWREHU2FWREHU 

³


6($

/(5

$/ 6$0 3 621

/(5

6($

  1$/ 6$03 62


)HVWLYH VWLWFKHV

3DUW RQH RI \RXU &KULVWPDV VDPSOHU < < 

 < < << 

  +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RU +3Î&#x2013; DLGD 0XUDQR HYHQZHDYH RIIZKLWH 5HI [LQ [FP6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ &RWWRQ IDEULF EDFNLQJ IDEULF RII ZKLWH 'RZHO Â&#x20AC; GLDPHWHU [ LQ FP GLDPHWHU [ FP

$ SDLU RI ZRRGHQ FDELQHW NQREV ~LQ FP7KLFN WZLVWHG FRUG LQ PHWUH

6HZLQJ NLW È&#x201A; XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ PDWFKLQJ WKUHDG )DEULF IRU WKH VWLWFKHG SLHFH VXSSOLHG E\ :LOORZ )DEULFV"

È&#x201A; YLVLW ZZZZLOORZIDEULFVFRP RU FDOO 

"

7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

" "

3UHSDULQJ \RXU IDEULF0($685( LQ FP XS IURP WKH ERWWRP DQG LQ

 

FP LQ IURP WKH OHIW VLGH RI \RXU IDEULF 7KHVH SRLQWV PHHW LQ WKH ERWWRP OHIW FRUQHU RI WKH FKDUW VR VWDUWZRUNLQJ XSZDUGV DQG RXWZDUGV IURP KHUH :RUN WKH UXQQLQJ VWLWFK LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ ZRUNLQJ RYHU WZR WKUHDGV RI WKH HYHQZHDYH IDEULF 7KLV ZLOO JLYH \RX WKH IUDPHZRUN WR ZRUN \RXU GHVLJQV LQ

 (6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ :25. DOO WKH FURVV VWLWFK LQ RQH DQG WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR WKUHDGV RI IDEULF$GGLQJ WKH GHWDLOV :25. WKH EDFN VWLWFK XVLQJ WZR VWUDQGV DQG RQH VWUDQGRYHU WZR WKUHDGV ZKHQ \RX YH È´QLVKHG D PRWLI )LQDOO\ DGG WKH )UHQFK NQRWV XVLQJ WZR VWUDQG

0DNH \RXU KDQJLQJ

 3 3 

:+(1 \RX KDYH È´QLVKHG WKH VWLWFKLQJ WULP \RXU

  

F  )

HYHQZHDYH LQ FP RXWVLGH \RXU GHVLJQ DORQJ WKH VLGHV DQG ERWWRP DQG LQ FP IURP WKH WRS

  3 3 

F F  )  F

 F 3/$&( WKH EDFNLQJ IDEULF ZURQJ VLGHV WRJHWKHU

F F F 

RQ WKH OLQHQ WXUQ RYHU WKH VLGHV DQG ERWWRP HGJHVF F

WZLFH ZLWK D LQ FP VHDP DOORZDQFH 6OLS VWLWFK)2/' WKH WRS HGJH RYHU E\ LQ FP DQG VOLS VWLWFK GRZQ 6OLS WKH GRZHO WKURXJK WKH WRS SRFNHW

DQG SODFH WKH NQRE RQ WKH HQGV WR FRPSOHWH2FWREHU 

C

RQ WKH ZURQJ VLGH ZLWK VPDOO QHDW VWLWFKHV F
k -HQQ\ %DUWRQ

)HVWLYH VWLWFKHV

2FWREHU 
)HVWLYH VWLWFKHV

:UHDWK GHFRUDWLRQ  

0DNH \RXU GHFRUDWLRQ

 

75Ζ0 \RXU HYHQZHDYH LQ FP RXWVLGH WKH

+3Ζ HYHQZHDYH RU +3Ζ DLGD 0XUDQR

UXQQLQJ VWLWFK OLQH RI \RXU ȴQLVKHG VWLWFKLQJ

HYHQZHDYH RIIZKLWH 5HI [LQ [FP

67Ζ7&+ DURXQG IRXU VLGHV RI WKH HYHQZHDYH XVLQJ D LQ FP VHDP DOORZDQFH &OLS WKH

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\

FRUQHUV DQG WXUQ ULJKW VLGH RXW VWX΍ DQG VOLS VWLWFK

&RWWRQ IDEULF EDFNLQJ IDEULF RII ZKLWH 6PDOO DPRXQW RI WR\ VWXIILQJ

WKH RSHQLQJ FORVHG

6HZLQJ NLW Ȃ XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ0$.( D WZLVWHG FRUG E\ FXWWLQJ D OHQJWK RI WKH GDUNHVW UHG WKUHDG LQ FP ORQJ +ROG ERWK

PDWFKLQJ WKUHDG

HQGV WDXJKW DQG WZLVW ZLWK RQH KDQG <RX PD\ ȴQG

7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

LW HDVLHU LI \RX WLH D NQRW LQ RQH HQG DQG XVH WKDW HQG WR WZLVW .HHS WZLVWLQJ XQWLO LW VWDUWV WR FXUO RQ LWVHOI 3XW WKH HQGV WRJHWKHU DQG VKDNH WR IRUP D QLFH WZLVWHG FRUG 6WLWFK WR WKH WRS RI WKH GHFRUDWLRQ:Ζ1' WKH WDVVHO WKUHDG DURXQG WZR ȴQJHUV VL[ WLPHV *HQWO\ SXOO R΍ \RXU ȴQJHUV DQG WLH D VKRUW

OHQJWK WR WKH PLGGOH RI \RXU ZUDSSHG WKUHDG )ROG LW LQ KDOI DW WKH WLHG VHFWLRQ DQG SXW WKH ORRSHG HQGV WRJHWKHU WLJKWO\ ZUDS WKH WRS RI WKH WDVVHO DQG WKHQ WULP WKH ORRSV OHYHO 0DNH DQRWKHU WDVVHO LQ WKH VDPH ZD\ DQG VWLWFK QHDWO\ RQWR WKH WZR ERWWRP FRUQHUV

'HFN \RXU WUHH ZLWK VWLWFK\ GHFRUDWLRQV XVLQJ WKLV KRZWR JXLGH WR PDNH IHVWLYH WUHH RUQDPHQWV

&KULVWPDV VDPSOHU '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ RQH VWUDQG

2FWREHU 

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

 OW \HOORZ

 PHG EOXH

 PHG EOXH

 Y OW EOXH

 Y OW EOXH

 GN PRFKD GN JUH\ JUHHQ

 P JUH\ JUHHQ

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV'0&

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGVVDOPRQOW VKHOO SLQN

 OW VWHHO JUH\ GN SHZWHU JUH\

 GN JUH\

 SHDUO JUH\

 IHUQ JUHHQ

 SLQN EHLJH

 PHG \HOORZ

 OW \HOORZ OW EOXH

Y GN UHG

OW GXVW\ SLQN

OW DQWLTXH YLROHW

 GN VDOPRQ

 Y OW VDOPRQGN VKHOO SLQN

 OW DQWLTXH YLROHW

 OW VWUDZ

 OW JROGHQ EURZQ

 GN PRFKD EHLJH

 PHG VHSLD

 OW VHSLD

%ODQF 

ZKLWH ZKLWH


&KULVWPDV FDUG   +3Ζ HYHQZHDYH RU +3Ζ DLGD 0XUDQR HYHQZHDYH RIIZKLWH 5HI [LQ [FP

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ &DUG GDUN UHG [€LQ [FP

7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

+RZ WR PRXQW \RXU FDUG

 

&87 RXW D [LQ [FP DSHUWXUH LQ WKH FHQWUH RI WKH FDUG XVLQJ D FDUG NQLIH 67Ζ&. \RXU VWLWFKLQJ FHQWUDOO\ LQVLGH WKH DSHUWXUH XVLQJ GRXEOHVLGHG WDSH WKHQ IROG LQ WKH ȵDS

RYHU WKH EDFN RI WKH VWLWFKLQJ DQG VWLFN GRZQ

7LSȐ .HHS \RXU HGJHV FULVS 1HDWHQ \RXU IDEULF V HGJHV ILUVW WR SUHYHQW WKHP IUD\LQJ IURP FRQVWDQW KDQGOLQJ <RX FRXOG HLWKHU UXQ D PDFKLQH ]LJ]DJ VWLWFK DURXQG WKH HGJH RU WDFN D KHP LQ SODFH

'0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG  Y GN EURZQ

DOO ERUGHUV

%ODQF 

ZKLWH ZKLWH

6OLS D FRXSOH RI SHQQLHV RU FXUWDLQ ZHLJKWV LQWR WKH ERWWRP KHP WR JLYH \RXU KDQJLQJ VRPH H[WUD VWDELOLW\

EDXEOHV

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV  PHG \HOORZ PHG EOXH Y GN EURZQ

EDXEOHV

 VFDUIDOO RWKHU GHWDLOV

)UHQFK NQRWV LQ WZR VWUDQGV  GN SHZWHU JUH\

H\HV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Ζ HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW K[Z 'HVLJQ DUHD [~LQ [FP

1(;7 0217+ /RRN RXW IRU WKH VHFRQG SDUW RI WKLV ORYHO\ SURMHFW LQ RXU 1RYHPEHU LVVXH RQ VDOH WK 2FWREHU

2FWREHU 
<RXU *$&

:ULWH WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ /HWWHUV 32 %R[ 1RUWKDP (; '< 2U HPDLO XV DW &6&#GHQQLVFRXN ZLWK \RXU VWLWFKLQJ VWRULHV 'HWHFWLYH ZRUN

( % *% 7KH ZULWHU RI RXU VWDU OHWWHU ZLQV WKLV ORYHO\ 6QRZPDQ NLW IURP '0& 0DJLFDO e (DFK NLW FRQWDLQV D FKDUW LQVWUXFWLRQV FRXQW LULGHVFHQW DLGD [FP [LQ DQG SUHVRUWHG VWUDQGHG FRWWRQ RQ DQ RUJDQLVHU :HOO GRQH -DQLH +ROPHV ZKR ZLOO EH UHFHLYLQJ KHU NLW YHU\ VRRQΖQ ΖVVXH -XQH WKHUH ZDV D OHWWHU RQ SDJH IURP 0DJGDOHQD 'UDELN IURP 3RODQG 7KH OHWWHU VKRZV D ORYHO\ SKRWR RI D ELUWK VDPSOHU ZKLFK Ζ ZRXOG ORYH WR VWLWFK IRU DQ H[SHFWDQW IULHQG GR \RX NQRZ ZKR WKH NLW LV VXSSOLHG E\ DQG LI LWȇV DYDLODEOH LQ WKH 8. $QQ +HZLWW $PHUVKDP (G VD\V 'HWHFWLYH ZRUN QHHGHG UHDGHUV RU PD\EH VRPHRQH FRXOG VXJJHVW DQRWKHU ELUWK VDPSOHU WKDW $QQ PLJKW OLNH WR VWLWFK

*HUDQLXP SL[LH

Ζ ZDQWHG WR VKDUH P\ ODWHVW ȴQLVKHG SURMHFW 1RUD $GDPȇV *HUDQLXP 3L[LH 6KH LV GRQH RQ D IDEULF WKDW Ζ KDQG G\HG Ζ VWLWFKHG KHU LQ WKH FDU RQ YDULRXV WULSV EXW KDG WR GR WKH EHDGLQJ DW KRPH Ζ WULHG EHDGLQJ LQ WKH FDU RQFH ZRXOGQȇW UHFRPPHQG LW Ζ ORYH KHU FRORXUV -DQLH +ROPHV 2QWDULR &DQDGD

*HUDQLXP 3L[LH RXU VWDU OHWWHU

(G VD\V Ζ VWLWFK RQ WKH WUDLQ -DQLH DQG RQ D VKLS EXW Ζ FRXOG QHYHU VWLWFK LQ WKH FDU ORRNLQJ GRZQ PDNHV PH D ELW TXHDV\ 5HDGHUV ZH ZRXOG ORYH WR KHDU ZKHUH \RX GR \RXU VWLWFKLQJ $ SLF ZRXOG EH JUHDW MXVW PDNH VXUH WKDW \RXU SKRWR LV ZHOOOLW DQG D UHDVRQDEOH VL]H LGHDOO\ PE RU ODUJHU WR VKRZ R΍ \RXU VWLWFKLQJ LQ DOO LWV JORU\

!$  ( %  .+#) $ )"

:KRȇV ELUWK VDPSOHU LV WKLV"

&KULVWPDV SDVW

0\ JUDQ LV DOZD\V WDONLQJ DERXW &KULVWPDV ZKHQ VKH ZDV D FKLOG +HU PHPRU\ LV QRW YHU\ JRRG VR Ζ WKRXJKW LW ZRXOG EH QLFH LI Ζ VWLWFKHG D SLFWXUH WR UHPLQG KHU RI FKLOGKRRG &KULVWPDVHV &DQ \RX VXJJHVW D FKDUW RU NLW WKDW Ζ PLJKW VWLWFK" 0DU\ -DPHV 6DOLVEXU\ (G VD\V ΖȇYH FRPH XS ZLWK %XLOGLQJ D 6QRZPDQ NLW IURP WKH &KULVWPDV 3DVW UDQJH %. e E\ '0& ZKLFK KRSHIXOO\ \RXU JUDQ ZLOO ORYH 0DU\

&KULVWPDV 3DVW IXQ LQ WKH VQRZ

ΖWȇV VR HDV\ WR JHW LQ WRXFK (PDLO XV DW FVF#GHQQLVFRXN RU ZULWH WR 

2FWREHU 


:ULWH WR XV

6WLOO WLPH WR VWLWFK RXU 6$/

!/ $& $ ) &$ +)  , ( (  &+(/ , )" 6WLWFK DORQJ

:RUOG ZLGH VHDUFK

0\ ȴQJHUV DUH D ELW VRUH EXW ΖȇYH FRPSOHWHG WKH 6$/ DQG DEVROXWHO\ ORYH LW 7KDQN \RX IRU D JUHDW SURMHFW (PLO\ 3LHUFH E\ HPDLO (G VD\V %ULOOLDQW ZRUN (PLO\ ΖI DQ\RQH HOVH ZRXOG OLNH WR MRLQ WKH VWLWFK DORQJ SOHDVH VHQG DQ HPDLO WR FVF#GHQQLVFRXN PDUNHG 6$/ 0RVW SHRSOH DUH ZHOO LQWR WKHLU VWLWFKLQJ EXW \RX KDYH VWLOO JRW WLPH WR MRLQ 2XU JLDQW FKDUW LV D JRUJHRXV (GZDUGLDQ *DUGHQ 3DUW\ VFHQH E\ 6DQG\ 'HEV <RXȇOO VWLWFK VXPSWXRXV GUHVVHV DQG KDWV LQ D PXOWLWXGH RI EULJKW FRORXUV D EHDXWLIXO FRXQWU\ KRXVH VZHHW SHWV DQG JRUJHRXV ȵRZHUV Ȃ DOO LQ RQH ZKRSSLQJ FKDUW (PDLO WRGD\ DQG ZHȇOO VHQG \RX WKH FKDUW LQ WKUHH PDQDJHDEOH FKXQNV

 +& /+% -& :H ORYH WR JHW \RXU OHWWHUV DQG SKRWRV VR SXW SHQ WR SDSHU DQG JHW ZULWLQJ WRGD\

(PDLO XV DW

FVF#GHQQLVFRXN PDUNLQJ \RXU HPDLO /HWWHUV 3DJH

RU ZULWH WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ /HWWHUV 32 %R[ 1RUWKDP (; '< +DSS\ VWLWFKLQJ

 ( 

:DWHU OLO\ IURP LVVXH 

:DWHU OLO\

Ζ DP ZRUNLQJ RQ -HZHO RQ WKH :DWHU E\ /HVOH\ 7HDUH D SURMHFW IURP &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ LVVXH $XJXVW Ζ IHOO LQ ORYH ZLWK LW WKH ȴUVW WLPH Ζ VDZ LW DQG Ζ HVSHFLDOO\ OLNH WKH GUDJRQȵ\ ΖW LV P\ :Ζ3 DQG LV RQ P\ OLVW WR FRPSOHWH RQFH Ζ KDYH ȴQLVKHG WKH IDLU\ VHULHV ΖȇP VWLWFKLQJ DW WKH PRPHQW 'RULQH *RK %UXQHL (G VD\V ΖWȇV ORRNLQJ ORYHO\ 'RULQH SOHDVH GR VHQG XV D SLF RI WKH ȴQLVKHG GHVLJQ :H KDYH DQRWKHU /HVOH\ 7HDUH ȵRUDO GHVLJQ LQ WKLV LVVXH RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ RQ SDJH ZKLFK ZH KRSH \RX ZLOO SXW RQ \RXU OLVW RI WKLQJV WR VWLWFK LQ WKH IXWXUH

6RPH \HDUV DJR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ IHDWXUHG D ZRUOG PDS Ζ VWLWFKHG WKLV ZRUOG PDS DQG GHGLFDWHG LW WR P\ KXVEDQG RQ RXU ȴIWK ZHGGLQJ DQQLYHUVDU\ 5HFHQWO\ ZH PRYHG IURP /RQGRQ WR 'HUE\VKLUH DQG P\ ZRUOG PDS ZDV LQ /RQGRQ DPRQJVW P\ VWX΍ EXW MXVW SODFHG ORRVHO\ LQ D FDUULHU EDJ Ζ DP D ELW ZRUULHG WKDW P\ EURWKHU PD\ KDYH JRQH WKURXJK WKLV EDJ LQ D UXVK WKRXJKW LW ZDV UXEELVK RU MXVW DQ HPSW\ EDJ DQG WKURZQ P\ PDS DZD\ :LWK WKH PDS ZDV D 6SDQLVK )ODPHQFR GDQFHU FKDUW ZKLFK Ζ ZRXOG OLNH WR VWLWFK SRVVLEO\ RQ WKH IURQW FRYHU RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 7KH ZRUOG PDS ZDV IURP DURXQG DQG WKH GDQFHU ZDV DIWHU WKDW 6R LI DQ\ERG\ KDV D FKDUW RI WKH ZRUOG PDS RU WKH )ODPHQFR GDQFHU WKH\ GR QRW QHHG SOHDVH GR FRQWDFW PH WKURXJK WKH PDJD]LQH" .DWK\ *HH 'HUE\VKLUH (G VD\V :H KDYH IRXQG WKLV ZRQGHUIXO 2OGH :RUOG 0DS E\ -DQO\QQ WKDW ZH WKRXJKW \RX PLJKW OLNH .DWK\ ΖW LV [LQ DQG FRPHV ZLWK FRXQW DLGD SUHVRUWHG VWUDQGHG FRWWRQ EOHQGLQJ ȴODPHQW DQG EHDGV )LQG LW DW ZZZVHZDQGVRFRXN IRU e

/RVW PDS RI WKH ZRUOG

&URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ /HWWHUV 32 %R[ 1RUWKDP (; '< 2FWREHU 
  EUHDN 6HQG D IULHQG D SUHWW\ SLFN PH XS LQ WKH SRVW ZLWK WKLV FDUG IRU DQ\ RFFDVLRQ GHVLJQHG E\ 0DULD 'LD]2FWREHU 


:

KDW FRXOG EH EHWWHU WKDQ D QLFH FXS RI WHD DQG D ELVFXLW" $ KDQGPDGH FDUG IURP D IULHQG WR UHDG ZLWK \RXU FXSSD RI FRXUVH 7KLV ORYHO\ FDUG LV MXVW SHUIHFW WR ILOO

67Î&#x2013;7&+

ZLWK DOO WKH OLWWOH ELWV RI QHZV \RX ZLVK \RX FRXOG VKDUH RYHU D SRW RI WHD

 

+RZ WR PDNH \RXU FDUG :25. WKH FURVV VWLWFK LQ RQH DQG WZR VWUDQGV RI

 +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RU +3Î&#x2013; DLGD ZKLWH =ZHLJDUW

VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR WKUHDGV RI WKH HYHQZHDYH

%ULWWQH\ [LQ [FP

7KH DUHD ZRUNHG LQ RQH VWUDQG LV LQVLGH WKH FXS DQG

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG RQ WKH NH\

LV PDUNHG ZLWK VHSDUDWH V\PEROV RQ WKH FKDUW DQG

&DUG ZLWK D [LQ [FP DSHUWXUH

NH\ 7KH EDFNVWLWFK DQG WKH )UHQFK NQRW DUH LQ RQH

6(1'

VWUDQG

%LVFXLW %UHDN $QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ RQH VWUDQG

  

75Î&#x2013;0 WKH VWLWFKHG HYHQZHDYH WR ILW \RXU FDUG ZLWK WKH GHVLJQ SODFHG FHQWUDOO\ EHKLQG WKH DSHUWXUH OW VN\ EOXH

 GN EOXHGXVW\ URVHOW GXVW\ URVH

 \HOORZ JUHHQ

 OW VN\ EOXH

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV  OW EURZQ

 OW WDQ

 PHG \HOORZ

 OW \HOORZ

 OW VN\ EOXH

 GN EOXHGXVW\ URVHOW GXVW\ URVH

 \HOORZ JUHHQ

 OW VN\ EOXH

$77$&+ GRXEOHVLGHG WDSH WR WKH LQVLGH RI WKH FDUG DURXQG WKH HGJH RI WKH DSHUWXUH 3/$&( WKH VWLWFKLQJ RQ WKH WDEOH ULJKW VLGH XS

&+(&. ZKLFK IODS ZLOO IROG RYHU RQWR WKH EDFN RI WKH VWLWFKLQJ WKHQ DGG VWULSV RI GRXEOHVLGHG WDSH DQG SUHVV ILUPO\ LQ SODFH

   3DOH OHPRQ DTXD RU PLQW FRORXUHG IDEULF ZRXOG ORRN ORYHO\ ZLWK WKLV GHVLJQ 

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG 

 OW DYDFDGR

SDWWHUQ GHWDLOV

 ZHGJHZRRGFXS RXWOLQHV VHSLD

ELVFXLW GHWDLO

)UHQFK NQRWV LQ RQH VWUDQG  VHSLD

ELUG V H\H

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW K[Z PD[ 'HVLJQ VL]H [LQ [FP

6WLWFK WLPH KU( FFF44F F F(7FF(F FFF F 6F4F( FFFFF44 FFFF D) 66F4FFF 4FFFFF FFFFFFF DD)) 666FFFFFFFFFF D )D 66666 C )D DD DD )D DDDD DD"D )D "DCDDDDDD)))))))))DD"D DD D 5CDDDDDDD)))))""DDD CCD DDCCD"D""D))))))))D D CC DDDD CC"DDDD))))))))D5 C CDD5DDD5C DDDD)))))D5BC DDD CDD5B5D5B5D5D)DD )DD5C)))DD CCC DD"DCD5 DDD)D))DDDCD)"")"D ??????5CCD"CCD CDDDDD))?? DD)) "DD ? ? ?? D5CDDDD))???DD)DD)))))D ? ????? 5B5D""DD)??? DDD)DD)5))DD ??? ??????? 5D" DD5))????CCDD)DD5B5))D ???? ? ??? D"DDD ))))D CCCDDDDD5)))D ?? ? ??????CCDDDDD"")DDDCCCDD))D)"")D ?? ?????? DCCCCDDDDD) CCDDD)D ))DD ??????? CDDDDD))) CCCDD)))) ))DD ?? ??? CCCCCCCCCCCDDD)))5))5DD ??????? ?DDDDDDDDDDDD))))5B 5DD CCC????? DD"DDDD5))))))"")5DDD CC5C"" DD" D)5B5)))))))DD CCCCDDD5DDD5)""DDDDD CCCDDDDDD

CGHVLJQ IRU D VZHHW DGGLWLRQ WR D GUHVVHU IXOO RI FKLQD ZZZHIUDPHFRXN

GRZQ ILUPO\

)UDPH WKLV ORYHO\

DQG WKHQ SODFH WKH FDUG RQ WRS SUHVVLQJ

CC

'0&

C

k 0DULD 'LD]

2FWREHU 
%HKLQG WKH VFHQHV

(*!&0 LQ WKH VWLWFKLQJ :H FDWFK XS ZLWK 5KRGD 1HYLQV DV VKH UHȵHFWV RQ D PRQXPHQWDO SURMHFW WR FRPPHPRUDWH \HDUV RI WKH 0DJQD &DUWD

5KRGD 1HYLQV KDV ZRUNHG RQ PDQ\ KLJK SURILOH HPEURLGHU\ SURMHFWV

XQH WKLV \HDU PDUNHG \HDUV VLQFH WKH GD\

-

HPEURLGHU\ IRU SXEOLF SURMHFWV LQFOXGLQJ D KXJH

.LQJ -RKQ RI (QJODQG VLJQHG DQ KLVWRULF

HPEURLGHU\ IRU *XLOGIRUG 5KRGD ZDV SDUW RI WKH

DJUHHPHQW ZLWK IHXGDO EDURQV RI WKH ODQG

WHDP UHVSRQVLEOH IRU HPEURLGHULQJ WKH 'XFKHVV

LQ 5XQQ\PHGH QHDU :LQGVRU &DVWOH

RI &DPEULGJHÈ&#x2021;V ZHGGLQJ GUHVV 8QIRUWXQDWHO\ 5KRGD

7KLV GRFXPHQW NQRZQ DV 0DJQD &DUWD ZDV WR

KDG WR VLJQ D \HDU VHFUHF\ FRQWUDFW VR ZH FDQÈ&#x2021;W WHOO

EHFRPH D FRUQHUVWRQH RI OHJDO V\VWHPV MXVWLFH DQG

\RX DQ\ PRUH DERXW WKDW SDUWLFXODU ZRQGHU RI

IUHHGRP LQ PDQ\ FRXQWULHV DFURVV WKH ZRUOG Î&#x2013;W ODLG

ZRUNPDQVKLS 6KH KHOSHG FUHDWH WKH 2O\PSLF 4XLOWV

RXW LPSRUWDQW UXOHV UHJDUGLQJ WKH SURWHFWLRQ RI

ZKLFK ZHUH JLYHQ WR WKH FRXQWULHV WDNLQJ SDUW LQ WKH

SHUVRQDO OLEHUWLHV 7R PDUN WKLV ODQGPDUN HYHQW DQG

 JDPHV DV ZHOO DV HPEURLGHULQJ WKH %LVKRS

GHILQLQJ PRPHQW LQ 8. KLVWRU\ 5XQQ\PHGH &RXQFLO

RI 6RXWKZDUNÈ&#x2021;V -XELOHH JDUPHQWV

FRPPLVVLRQHG D VHULHV RI 0DJQD &DUWD HPEURLGHU\2FWREHU 

7KH 0DJQD &DUWD (PEURLGHU\ 3URMHFW ZDV RYHU

SDQHOV $QG ZKDW D PDUYHO WKH\ DUH LQ WHUPV RI

WKUHH \HDUV LQ WKH PDNLQJ 5KRGD GHVLJQHG WZHOYH

HPEURLGHU\ WHDPZRUN DQG KLVWRULFDO LQIRUPDWLRQ

SDQHOV LQFOXGLQJ RQH IRU HDFK RI WKH &KDUWHU 7RZQV

(PEURLGHUHU 5KRGD 1HYLQV D PHPEHU RI WKH

5XQQ\PHGH %XU\ 6W (GPXQGV 6W $OEDQV &LW\ RI

5R\DO 6FKRRO RI 1HHGOHZRUN ZDV DVNHG WR GHVLJQ

/RQGRQ &DQWHUEXU\ DQG +HUHIRUG 2Q WRS RI WKLV

DQG FUHDWH WKH SDQHO VHULHV 5KRGD ZDV DSSURDFKHG

WKHUH ZHUH ILYH RWKHU SDQHOV LOOXVWUDWLQJ WKH LPSDFW RI

DV VKH KDG EHFRPH NQRZQ IRU KHU KLJK HQG

WKH 0DJQD &DUWD RQ ODZ WKURXJKRXW WKH ZRUOG IURP


%HKLQG WKH VFHQHV

$! ( (** ( ( . ( - *& + * !0  !! ! /!& !' */- 0 &(% 7KH WZHOYH LQWULFDWH SDQHOV VKRZ WKH LPSDFW RI WKH 0DJQD &DUWD DURXQG WKH ZRUOG DV ZHOO DV WKH GHWDLOV RI LWV FUHDWLRQ

 WR WKH SUHVHQW ZLWK SDQHOV UHSUHVHQWLQJ WKH

DW WKH 5R\DO 6FKRRO RI 1HHGOHZRUN WDNLQJ DERXW

86$ &DQDGD $XVWUDOLD Î&#x2013;QGLD DQG 6RXWK $IULFD DQG

WZHOYH \HDUV WR TXDOLI\ ZLWK D FHUWLILFDWH DQG GLSORPD

D SDQHO VKRZLQJ WKH VKLHOGV RI WKH EDURQV ZKR ZHUH SUHVHQW ZKHQ WKH 0DJQD &DUWD ZDV VHDOHG 5KRGD KDV WKH FUHGHQWLDOV IRU VXFK D SURMHFW 6KHÈ&#x2021;V EHHQ VWLWFKLQJ VLQFH VKH ZDV ILYH DQG WUDLQHG

5KRGD ZDV DSSURDFKHG DURXQG WKUHH \HDUV DJR E\ WKH &KDLUPDQ RI WKH 0DJQD &DUWD 7UXVW LQ 5XQQ\PHGH ZLWK WKH VSHFLILF UHTXHVW WKDW VKH GHVLJQ D ODUJH HPEURLGHU\ IRU WKH WK DQQLYHUVDU\ RI WKH VHDOLQJ RI WKH 0DJQD &DUWD È&#x160;7KH SURMHFW VWDUWHG ZLWK

&RPPXQLW\ FUHDWLRQV 5KRGDÈ&#x2021;V LPSUHVVLYH SRUWIROLR RI FRPPXQLW\ VWLWFKLQJ SURMHFWV LQFOXGHV WKHVH EHDXWLHV Î&#x2013;I \RX ORRN DW WKH GHWDLO \RX FDQ VHH ZK\ 5KRGD KDV PDGH D QDPH IRU KHUVHOI 7KH KXJH È&#x2039; [ È&#x2039; *XLOGIRUG (PEURLGHU\ VKH FUHDWHG ZLWK WKH %URGHUHUV QRZ KDQJV DW */LYH LQ *XLOGIRUG 5KRGD DQG KHU KXVEDQG ZHUH 0D\RU DQG 0D\RUHVV RI *XLOGIRUG LQ 7KH FRORXUIXO DQG EROG -XELOHH JDUPHQWV ZHUH GHVLJQHG DQG HPEURLGHUHG E\ 5KRGD IRU WKH %LVKRS RI 6RXWKZDUN 6KH DOVR FUHDWHG WKH 3LUEULJKW EDQQHU IRU KHU ORFDO FKXUFK ODVW \HDU FHOHEUDWLQJ \HDUV

D ORW RI UHVHDUFK DV Î&#x2013; KDG QRW RQO\ WR WDNH LQ WKH %ULWLVK (PSLUH EXW DOVR WKH 0DJQD &DUWD WRZQV DV ZHOO DV D SDQHO IRU WKH EDURQV ZKR ZHUH WKHUH IRU WKH VHDOLQJ È&#x160; H[SODLQV 5KRGD 7KLV ZDV QR VPDOO XQGHUWDNLQJ DV WKLV ZDV WR EH D ODVWLQJ FRPPHPRUDWLYH WULEXWH DQG DQ HGXFDWLRQDO WRRO È&#x160;7KH UHDVRQ IRU WKLV SURMHFWÈ&#x2039; H[SODLQV 5KRGD È&#x160;ZDV WR FUHDWH VRPHWKLQJ IRU WKH QDWLRQ DQG DOVR WR WHOO SHRSOH DERXW WKH 0DJQD &DUWD DV LW KDV QRW EHHQ WDXJKW LQ VFKRROV IRU D ORQJ WLPHÈ&#x2039; 5KRGD ZDV LQVSLUHG E\ KHU XQGHUVWDQGLQJ WKDW È&#x160;WKH RULJLQDO 0DJQD &DUWD ZDV DQG LV WKH EHVW H[SRUW %ULWDLQ KDV HYHU GRQH Î&#x2013;I LW ZDV QRW IRU 6WHSKDQ

2FWREHU 

³ 


%HKLQG WKH VFHQHV

$-&0! + + 0 !,( ! !* *!! + ! .* *%

³ /DQJWRQ WKH $UFKELVKRS RI &DQWHUEXU\ DW WKH WLPH DQG KLV %DURQV ZH PD\ QRW KDYH WKH OLEHUWLHV DQG IUHHGRPV ZH HQMR\ WRGD\È&#x2039; 2I FRXUVH ZLWK HDFK SDQHO DERXW DV ELJ DV DQ $ VKHHW RI SDSHU DSSUR[LPDWHO\ [ FP 5KRGD GLG

:KDW LV JRLQJ RQ KHUH" :HOO EHFDXVH WKH HPEURLGHU\ IUDPH LV VR ELJ LW ZRXOG EH LPSRVVLEOH WR UHDFK WKH PLGGOH RI WKH HPEURLGHU\ WR VWLWFK VR WZR VWLWFKHUV DUH QHHGHG 2QH VWLWFKHU SXVKHV WKH QHHGOH WKURXJK IURP WKH WRS ZLWK VRPHRQH XQGHUQHDWK SXVKLQJ WKH QHHGOH XS $W OHDVW LW ORRNV OLNH WKH\ DUH KDYLQJ IXQ

QRW HPEURLGHU WKLV DORQH 6KH FKRVH D WHDP RI HPEURLGHUHUV FDOOHG 7KH %URGHUHUV ZKR VKH KDG SUHYLRXVO\ ZRUNHG ZLWK RQ KHU *XLOGIRUG (PEURLGHU\ ZKLFK QRZ KDQJV DW */LYH LQ *XLOGIRUG Î&#x2013;W WRRN D ORW RI SODQQLQJ DQG RUJDQLVDWLRQ 7KH %URGHUHUV DUH D JURXS RI VNLOOHG YROXQWHHU HPEURLGHUHUV DQG DQ H[FHSWLRQDOO\ GHGLFDWHG EXQFK È&#x160;(YHU\RQH ZRXOG PHHW DW P\ KRXVH RQ WKH ILUVW 6DWXUGD\ RI WKH PRQWK DQG WKH\ ZRXOG WDNH DQ HOHPHQW KRPH ZLWK WKHP DQG WKHQ EULQJ LW EDFN WKH IROORZLQJ PRQWK DOO FRPSOHWHG (YHU\ 7XHVGD\ WZR WR WKUHH RI WKH %RUGHUHUV ZRXOG FRPH WR P\ KRXVH WR KHOS SXW WKH SDQHOV WRJHWKHUÈ&#x2039; :KDW PDNHV WKH ILQLVKHG REMHFW VR XQLTXH DQG VR EHDXWLIXO LV WKDW HDFK SHUVRQ ZDV DEOH2FWREHU 


%HKLQG WKH VFHQHV

&LW\ RI /RQGRQ LQ FORVHXS 7KH &LW\ RI /RQGRQ SDQHO LV RQH RI WKH SDQHOV ZKLFK PDNH XS WKH 0DJQD &DUWD HPEURLGHU\ SURMHFW WR FRPPHPRUDWH WKH WK DQQLYHUVDU\ RI WKH VHDOLQJ RI WKH 0DJQD &DUWD $OO WKH SDQHOV RI WKH 0DJQD &DUWD HPEURLGHU\ SURMHFW ZHUH GHVLJQHG DQG GUDZQ E\ 5KRGD $ %URGHUHU ZRXOG FKRRVH DQ HOHPHQW RI WKH GHVLJQ ZKLFK WKH\ ZDQWHG WR VWLWFK WUDFH LW WKHQ WDNH LW KRPH WR WUDQVIHU RQWR IDEULF DQG HPEURLGHU LW :KHQ HDFK VWLWFKHG SLHFH RI IDEULF UHWXUQHG WR 5KRGDȇV +4 LW ZDV JOXHG DURXQG WKH HGJH XVLQJ FRQVHUYDWLRQ JOXH DQG FXW RXW FDUHIXOO\ 7KH VWLWFKHG HOHPHQWV ZHUH WKHQ DSSOLTXHG RQWR WKH EDFNJURXQG IDEULF DQG FRXFKHG XVLQJ PHWDOOLF RU SHUOH WKUHDGV WR KLGH WKH HGJHV ΖQWHUHVWLQJO\ ZKLOH /RQGRQ SOD\HG DQ DFWLYH UROH LQ WKH HYHQWV OHDGLQJ XS WR WKH FUHDWLRQ RI WKH 0DJQD &DUWD LQ WKH /RQGRQ 0DJQD &DUWD ZDV QRW VHDOHG XQWLO VHYHUDO GHFDGHV ODWHU LQ +LVWRU\ OHFWXUH RYHU 7KH FDSLWDO FLW\ ZDV WKH RQO\ FLW\ QDPHG LQ WKH 0DJQD &DUWD ZLWK LWV RZQ SDUWLFXODU FODXVH ȊWKH &LW\ RI /RQGRQ VKDOO KDYH DOO LWV DQFLHQW OLEHUWLHV E\ ODQG DV ZHOO DV E\ ZDWHUȋ <RX FDQ VHH WKLV KDV EHHQ SXOOHG RXW DQG HPEURLGHUHG RQ WKH ERWWRP RI WKH SDQHO QH[W WR D EHDXWLIXOO\ HPEURLGHUHG YLJQHWWH RI WKH 7RZHU RI /RQGRQ ZLWK .LQJȇV %DUJH FRPLQJ GRZQ WKH 7KDPHV :H HVSHFLDOO\ ORYH WKH EHDXWLIXO ' VKUXE HIIHFWV 7KH VKLHOG RI :LOOLDP GH +DUGHOO LV VWLWFKHG WRS OHIW :LOOLDP ZDV 0D\RU RI /RQGRQ DQG ZKHQ WKH 0DJQD &DUWD ZDV VHDOHG KH ZDV DSSRLQWHG RQH RI WKH (QIRUFHUV RI WKH 0DJQD &DUWD D ZHLJKW\ UROH LQGHHG ZKLFK LV FRPPHPRUDWHG KHUH (GZDUG ΖVW LV IHDWXUHG WRS ULJKW DQG LQ WKH FHQWUH VHDOLQJ WKH 0DJQD &DUWD VXUURXQG E\ WKH %DURQV 0RRU *DWH DQG 6SLWDOILHOGV *DWH WZR RI WKH HLJKW DQFLHQW JDWHV WR WKH &LW\ RI /RQGRQ DUH GHSLFWHG LQ VPDOOHU EHDXWLIXOO\ VKDGHG PRWLIV 7KHUH KDYH EHHQ .QLJKWV 7HPSODUV LQ /RQGRQ VLQFH WKH V DQG DV D ORYHO\ ILQLVKLQJ WRXFK WZR $\PHULF 0HGDOV RI WKH .QLJKWV 7HPSODUV FUHDWHG IRU WKH 0DJQD &DUWD DQQLYHUVDU\ DQG NLQGO\ GRQDWHG E\ 7KH .QLJKW 7HPSODU

KDYH EHHQ DWWDFKHG

$ !( ! (&-' 0 !* * + ! !!( &+ ! &+ # ( ,+ * + ( *" * &% WR GR WKHLU RZQ LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH HOHPHQWV DQG

7KH HPEURLGHU\ LV JRLQJ WR EH XQLTXH DQG ZH

DV 5KRGD H[SODLQV ȊZKHQ SXW WRJHWKHU DQG OLQNHG

LPDJLQH WKLV LV WKH ILUVW WLPH VXFK D WKHPH KDV HYHU

ZLWK VXUIDFH HPEURLGHU\ LW DOO PHUJHG DQG ORRNHG

EHHQ WDFNOHG LQ HPEURLGHU\ 1RW RQO\ ZLOO LW IHDWXUH

DV LI RQH SHUVRQ GLG WKH ZKROH ORWȋ $ FORVH REVHUYHU

DQLPDOV EXW DOVR DQLPDO LOOQHVVHV :KDW D FKDOOHQJH

PD\ QRWLFH WKDW .LQJ -RKQ ORRNV GLIIHUHQW RQ GLIIHUHQW

$QG DIWHU WKDW 5KRGD LV VWLOO QRW SXWWLQJ GRZQ KHU

SDQHOV EXW WKDW DOO DGGV WR WKH FKDUP DQG EHDXW\

QHHGOH IRU D PRPHQW VKHȇV VSHQGLQJ WKH DXWXPQ

RI WKH ILQLVKHG SLHFH

ZRUNLQJ RQ QHZ YHVWPHQWV IRU 6RXWKZDUN &DWKHGUDO

'XULQJ QHDUO\ IRXU \HDUV PDNLQJ WKH 0DJQD &DUWD HPEURLGHU\ 5KRGD KDV KDG OLWWOH WLPH IRU KHU RZQ

$QG KDYLQJ VHHQ DQG KHDUG DERXW DOO WKLV ZH FDQȇW ZDLW WR VHH ZKDW 5KRGD GRHV QH[W

SURMHFWV Ȋ7KH ODVW HPEURLGHU\ Ζ GLG IRU P\VHOI PXVW KDYH EHHQ DERXW IRXU \HDUV DJRȋ VKH VD\V 5KRGDȇV ORRNLQJ IRUZDUG WR JHWWLQJ EDFN WR KHU IDYRXULWH WHFKQLTXHV RI VLON VKDGLQJ JROG ZRUN DQG VWXPSZRUN 1H[W XS IRU 5KRGD WKRXJK LV DQ HPEURLGHU\ IRU WKH 3LUEULJKW ΖQVWLWXWH IRUPHUO\ WKH ΖQVWLWXWH RI $QLPDO +HDOWK LQ KHU KRPH WRZQ 6HULRXVO\ GRHV WKLV ODG\ HYHU VWRS" Ȋ7KH\ DVNHG PH WR GR DQ HPEURLGHU\ VKRZLQJ WKHLU UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH

6HH LW IRU \RXUVHOI 7KH SDQHOV DUH RQ WRXU ΖI \RXȇG OLNH WR VHH WKH IXOO VL]H RULJLQDO HPEURLGHULHV IRU \RXUVHOI WKH\ DUH WRXULQJ WKH FRXQWU\ DV SDUW RI WKH FHOHEUDWLRQV IRU WKH WK DQQLYHUVDU\ ȏ WK 6HSW WR WK 2FWREHU *XLOGIRUG +RXVH *XLOGIRUG ȏ WK WR VW 2FWREHU $PHULFDQ 0XVHXP %DWK ȏ WK WR WK 1RYHPEHU %UDLQWUHH 'LVWULFW 0XVHXP %UDLQWUHH )RU IXUWKHU LQIRUPDWLRQ WDNH D ORRN DW WKH 0DJQD &DUWD (PEURLGHU\ (YHQWV SDJH RQ ZZZPDJQDFDUWDHPEURLGHU\FRP 0RUH GDWHV WR IROORZ RQOLQH

YLOODJH DQG WKHPVHOYHVȋ H[SODLQV 5KRGD

2FWREHU 
 

LQ FKLQD

%ULJKWHQ XS \RXU KRPH ZLWK /HVOH\ 7HDUHÈ&#x2021;V YLEUDQW IORUDO GHVLJQ SDFNHG ZLWK H[TXLVLWH FRORXU GHWDLO


&KDUW RI WKH PRQWK

0HHW WKH GHVLJQHUȐ

/HVOH\ 7HDUH 7

KLV ZDV D IDEXORXV

SLFWXUH IRU PH WR ZRUN RQ DV SRSSLHV DQG EOXH

DQG ZKLWH FKLQD DUH WZR VXEMHFWV WKDW Ζ SDUWLFXODUO\ HQMR\ SDLQWLQJ 7KH VKHHU YLEUDQF\ RI WKH FRORXUV DOPRVW ȊSRS RXWȋ DW \RX IURP WKH VWLWFKHG GHVLJQ 7KH SRSS\ LV RQH IORZHU Ζ QHYHU WLUH RI

 $  #  !  "  "$ % GUDZLQJ DQG WKH FRORXUV IURP RUDQJHV DQG SLQNV WKURXJK WR GHHS UHGV DOZD\V ]LQJ RXW Ζ KDYH FROOHFWHG EOXH DQG ZKLWH FKLQD IRU \HDUV DQG P\ ODUJH SLQH GUHVVHU JURDQV XQGHU WKH ZHLJKW RI LW 7KH FKLQD LV LQ GDLO\ XVH DQG HYHQ WKH PRUH FROOHFWDEOH SLHFHV DUH GHDUO\ ORYHG DQG XVHG VR LW PDNHV LW HDV\ WR SLFN IURP WKLV GLVSOD\ ZKHQ LW FRPHV WR XVLQJ WKHP IRU D GHVLJQ

7R ȴQG RXW PRUH DERXW /HVOH\ IRU UHJXODU XSGDWHV RQ KHU ZRUN DQG WR 

2FWREHU 


&KDUW RI WKH PRQWK

6

WLWFKHG RQ ZKLWH OLQHQ WKLV EULJKW GHVLJQ OHDSV RII WKH IDEULF DQG ZLOO

DGG D SRS RI FRORXU WR DQ\ URRP LQ WKH KRXVH :RUNHG HQWLUHO\ LQ ZKROH VWLWFKHV DQG EDFNVWLWFK WKH FRPSOH[LW\ RI WKLV GHVLJQ OLHV LQ WKH EHDXWLIXOO\ VKDGHG SHWDOV XVLQJ DQ DUUD\ RI SUHWW\ SRSS\ VKDGHV 'R \RXUVHOI D IDYRXU DQG SUHVRUW \RXU WKUHDGV RQWR D VWUDQG RUJDQLVHU È&#x201A; \RXÈ&#x2021;OO EH JODG \RX GLG ODWHU RQ :RUN IURP RQH IORZHU WR WKH QH[W VR \RX FDQ VWD\ RQ WUDFN ZLWK FRXQWLQJ DQG ZDWFK \RXU ERXTXHW JURZ HYHU\ WLPH \RX VWLWFK

VHH KHU ODWHVW GHVLJQV YLVLW ZZZOHVOH\WHDUHFRP 2FWREHU 
&KDUW RI WKH PRQWK2FWREHU 


&KDUW RI WKH PRQWK

2FWREHU 
&KDUW RI WKH PRQWK

6WLWFKLQJ \RXU FXVKLRQ " 

VWLWFKLQJ WULP \RXU OLQHQ WR [LQ [FP

ZLWK WKH GHVLJQ FHQWUDO EXW VOLJKWO\ WRZDUGV

+3Î&#x2013; /LQHQ +3Î&#x2013; DLGD ZKLWH =ZHLJDUW

WKH ERWWRP

&DVKHOUHI QR [LQ [FP6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\

&87 WKH EDFNLQJ IDEULF LQWR WZR ~[LQ [FP SLHFHV &XW WKH SLSLQJ IDEULF LQWR WZR

&RWWRQ IDEULF [LQ

[LQ [FP VWULSV DQG SXW WKH VKRUW HQGV

&RWWRQ IDEULF [LQ [FP ZKLWH IRU SLSLQJ

ULJKW VLGHV WRJHWKHU WR PDNH RQH ORQJ OHQJWK

=LS LQ FP ZKLWH

)ROG WKH VWULS LQ KDOI OHQJWKZD\V ZURQJ VLGHV

&XVKLRQ SDG [LQ [FP

WRJHWKHU 3ODFH WKH SLSLQJ FRUG LQVLGH DQG WDFN WKH

3LSLQJ FRUG LQ FP

IDEULF VWULSV WRJHWKHU FORVH WR WKH FRUG

6HZLQJ NLW LQFOXGLQJ PDWFKLQJ WKUHDG)DEULF ZZZZLOORZIDEULFVFRP

3/$&( WKH FRYHUHG FRUG DURXQG WKH HGJH RI WKH FXVKLRQ IURQW PDWFKLQJ UDZ HGJHV VWDUWLQJ

DW WKH FHQWUH RI WKH ORZHU HGJH 7DFN WKHQ FXW DQG

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ

VWLWFK WKH SLSLQJ FRUG WR ILW QHDWO\ DURXQG WKH HGJH

)2/' WKH OLQHQ LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH

3ODFH WKH WZR EDFNLQJ SLHFHV RI IDEULF ULJKW VLGHV

DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK

WRJHWKHU DQG VWLWFK D LQ FP VHDP DW HLWKHU HQG

LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR

RI WKH ORQJHU VLGH Î&#x2013;QVHUW WKH ]LS LQ WKH JDS

WKUHDGV RI IDEULF 7KH EDFNVWLWFK LV LQ RQH VWUDQGV+RZ WR PDNH D FXVKLRQ FRYHU

 

2FWREHU 

3/$&( WKH FXVKLRQ IURQW DQG EDFN ULJKW VLGHV WRJHWKHU PDNLQJ VXUH WKH SLSLQJ LV VWLOO

LQ SRVLWLRQ 6WLWFK DURXQG WKH FXVKLRQ FRYHU FORVH

86( D LQ FP VHDP DOORZDQFH XQOHVV

WR WKH SLSLQJ FRUG 7XUQ WKH FXVKLRQ ULJKW VLGHV RXW

RWKHUZLVH VWDWHG :KHQ \RX KDYH ILQLVKHG

SUHVV DQG SXW WKH FXVKLRQ SDG LQVLGH WR FRPSOHWH


&KDUW RI WKH PRQWK

k /HVOH\ 7HDUH

3RSS\ &XVKLRQ '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV

'0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV 

RUDQJH

 OW DYDFDGRȵHVK SLQN

EODFN EODFN

 GN JUHHQ

[PDV UHGDSULFRWOW YLROHWOW DSULFRW

RUDQJH UHG 

 OW JUHHQEULJKW UHGOW SOXP

 EULJKW OLPHJUDSHZLQH

ZKLWH ZKLWHGN EOXH

(FUX(FUX (FUXGN GHOIWSDOH GHOIWGHOIW EOXH

 GN HFUXFDUQDWLRQOW FDUQDWLRQ SDOH SLQN

 GN JUHHQ

 PHG JUHHQ

GN ZLQH

  $

7KH EDFNVWLWFK GHÈ´QHV WKH VKDSH RI WKH SRSS\È&#x2021;V SHWDOV ZKLOH WKH ȵRZHUV LQ WKH YDVH KDYH QR EDFNVWLWFK JLYLQJ D VRIWHU IHHO

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG  GN JUH\

YDVHZLQH

SRSS\ RXWOLQHV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD [LQ [FP

GN SOXP

2FWREHU 


 ELUWKGD\ &HOHEUDWH VRPHRQH VSHFLDO V ELUWKGD\ ZLWK WKLV GHOHFWDEOH GHVLJQ E\ 0DULD 'LD] È&#x201A; LW V D SLHFH RI FDNH2FWREHU 


:

LVK WKH *UHDW %ULWLVK %DNH 2II IDQ LQ \RXU OLIH PDQ\ KDSS\ UHWXUQV ZLWK WKLV FDUG FRPSOHWH ZLWK WKUHH \XPP\ WLHUV RI FDNH DQG FUHDP Ȃ HYHQ EHWWHU LI \RX SDLU

67Ζ7&+

LW ZLWK WKH UHDO WKLQJ OLNH ZH KDYH KHUH

  

6(1'

 

$77$&+ GRXEOHVLGHG WDSH WR WKH LQVLGH RI WKH FDUG DURXQG WKH HGJH RI WKH DSHUWXUH

 +3Ζ HYHQZHDYH RU +3Ζ DLGD ZKLWH =ZHLJDUW %ULWWQH\ [LQ [FP

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ &DUG ZLWK D [~LQ [FP DSHUWXUH

3/$&( WKH VWLWFKLQJ RQ WKH WDEOH ULJKW VLGH XS DQG WKHQ SODFH WKH FDUG RQ WRS SUHVVLQJ GRZQ ILUPO\ &+(&. ZKLFK IODS ZLOO IROG RYHU RQWR WKH EDFN

+RZ WR PDNH \RXU FDUG :25. DOO WKH FURVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR WKUHDGV RI WKH HYHQZHDYH DQG WKH EDFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG

RI WKH VWLWFKLQJ WKHQ DGG VWULSV RI

GRXEOHVLGHG WDSH DQG SUHVV ILUPO\ LQ SODFH

7LSȐ 0DQ\ KDSS\ UHWXUQV

+DSS\ %LUWKGD\ FDUG '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV  OW EURZQ

 OW WDQ

 PHG \HOORZ

 FUHDP

 Y OW WDQ \HOORZ

 OW EOXH

 PHG EOXH

 Y OW EOXHJHUDQLXPSDOH JHUDQLXP6 6 66 6( (( (

PHG WDQJHULQH

ZKLWH ZKLWH 

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG GN URVH EHLJH JUH\

ZRUGV

FDQGOHV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Ζ HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW K[Z PD[ 'HVLJQ VL]H ~[LQ [FP

6WLWFK WLPH KU

6 6 66 6( (( (

6 6 66 6( (( (

6 6 6 6 66 66 6( 6( (( 4 (( ( B ( 4 B 4 4B)) D)) D 4 DD)B ))B )) 4)D))4B ))DB ) ))D)) )))44777B 7777B D)DD ) ))) ))))774B77774B777 ????44????4B?77)))) DDD77777B 7777B47774B77774B7???B ??7777 )))77777744???777777B 7???B4????44????777 D) ))D77774B77???????44??????????4B7777 )) D)) )D 77B 77?????4B?????77777 77 ) D))D)) 7 ) 7777 4777 77 7 )) 777DD)))D)))) ))7 )) )7 )) ))) D)) ? ???7777)7)))) )D)))) D )))) D)) )7????? ??7????7?)))))7)))))))7DD)) ??) )77??5? 7?????777???7777?7????????77?5555? ??55557????5557??????FFFFF7??5F555 D?555577??555577??F5FFFFF55??55555) DD)5557?F5555?7?5F5FFFFFF55?55555) D))))5555??555555??F55FFFFF5F5F555))) D)) ))55555F55555555F55FFFFFFF555))))) )) D))) )555555555555F55FFFFFF5)))) 7D) ? ) 77D))) )DD)) )D))))) )))))DDD) 7???? 77?7?D) ??) )?D)) ))??D) 7??5 777?D) ?77? ???7?D))) )75???555 D)7775?????5??DD)) ??7?F5555555) D)) 755555555555DD5FFFFFF555555)) DD) )555555555555555FFFFFF5555))) 4444D)) ))555555555555555FF5FFFFF5)))D)) 44444 44 44DD)7D) ) )))5555555F55555F5FFFF)))77?D) B44444 44 44477D) 7D) )5555555555))))) 777??5BB44 44 44 444BDD) 7D)) )))) ))))?DD)) 755BB44 44 444 44BBDD) ?7D)) )D)) 7?DD) 55555BB444 44 B44 44BB??D)) ??D))) 7?FFF555F55555BB4444 4 B44 444BB555DD)5DD)) 5FFFFFFF55555BB444 4 B44444444BB5555555555555555FFFFFFF55555BBB44 4 BB444444444BBB55555555555555FFFFF555BBBB444 44 BBB4444444444444455555555555F55FFBBBBBB44 4444 BBB4444444444444444444444444444444444 444 BBBB444444444444444444444444444 444 BBBBBBB44444444 44 BBBBB44 BBBBB4444 BB44444 4 B44444 4 B444 44 444B444 444B4 4BB444B44444B444 4 4BB44444BBBBB4444 4 4BBB44444444444 4 B444BB44444444 44 B4444BBB4444 4444 B44444444444 44444 BB4444444444444 BBB4444444 BBBB

C

%ODQF 

C

WKH DSHUWXUH

3UHWW\

VFUDSERRN SDSHU FDQ DGG WR WKH IXQ ZZZKREE\FUDIWFRXN

k 0DULD 'LD]

FDUG ZLWK WKH GHVLJQ SODFHG FHQWUDOO\ EHKLQG

7KLV GHVLJQ LV YHU\ HDV\ WR DGDSW E\ DGGLQJ PRUH RU OHVV FDQGOHV WR WKH FDNH GHSHQGLQJ RQ WKH DJH RI WKH UHFLSLHQW

C75Ζ0 WKH VWLWFKHG HYHQZHDYH WR ILW \RXUC

2FWREHU 
*DJJOH RI JHHVH

 

RI JHHVH

$GG D IRONV\ WRXFK WR \RXU KRPH ZLWK WKLV VZHHW IDUP\DUG GHVLJQ IURP =ZHLJDUW

7

KLV VZHHW DQG WLPHOHVV GHVLJQ PDGH XS LQWR

<RX FDQ HLWKHU ZRUN DOO WKH ZKLWH DQG JR EDFN WR DGG WKH

D SDWFKHG SLOORZ ZLOO DGG D KRPHVSXQ WRXFK WR

ILQLVKLQJ WRXFKHV LQ \HOORZ DQG EODFN RU \RX FDQ VWDUW E\

DQ\ FRXQWU\ KRXVH È&#x201A; RU DQ\ KRPH ZLWK UXUDO DVSLUDWLRQV

FRPSOHWLQJ WKH FHQWUH JRRVH DQG ZRUN \RXU ZD\ RXW

0RVW RI WKH GHVLJQ LV VWLWFKHG LQ ZKLWH VWUDQGHG FRWWRQ

:H G ORYH WR KDYH D JDQGHU DW \RXU ILQLVKHG SURMHFW

VR LW V SHUIHFW IRU ZKHQ \RX GRQ W ZDQW WR NHHS

VR EH VXUH WR VKDUH RQ RXU )DFHERRN SDJH DW ZZZ

LQWHUUXSWLQJ \RXU VWLWFKLQJ IORZ WR FKDQJH FRORXU

IDFHERRNFRP&6&0DJD]LQH RU HPDLO FVF#GHQQLVFRXN

6WLWFK WKH JHHVH % & +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RU +3Î&#x2013; DLGD =ZHLJDUW /XJDQD JUH\ 5HI [LQ [FP

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ 'DUN *UH\ &RWWRQ IDEULF [LQ [FP

/LJKW *UH\ &RWWRQ IDEULF [LQ [FP

7ZR ODUJH RUDQJH EXWWRQV &XVKLRQ SDG [LQ [FP

6HZLQJ NLW È&#x201A; XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ PDWFKLQJ WKUHDG )DEULF IRU WKH FURVV VWLWFK VXSSOLHG E\ :LOORZ )DEULFV È&#x201A; ZZZZLOORZIDEULFVFRP2FWREHU 

³


 "   # ' &" $ "


*DJJOH RI JHHVH %HIRUH VWDUWLQJ SUHSDUH \RXU IDEULF

)URP WKH OLJKWHU IDEULF FXW WZR SLHFHV RQH [LQ [FP IRU WKH FXVKLRQ EDFN DQG RQH

)2/' WKH HYHQZHDYH LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG

[LQ [FP IRU WKH WRS IURQW SDQHO

WKH FHQWUH WKLV LV WKH EHVW SODFH WR VWDUW VWLWFKLQJ3/$&( WKH VWLWFKHG SLHFH DQG WKH WRS IURQW SDQHO ULJKW VLGHV WRJHWKHU DQG VWLWFK D VHDP DORQJ WKH

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ

WRS RI WKH JHHVH 2SHQ RXW 1RZ SODFH RQH RI WKH

:25. WKH FURVV VWLWFK LQ WKUHH VWUDQGV RI VWUDQGHG

VLGH VWULSV RQ WKH ULJKW RI WKH JHHVH ULJKW VLGHV

FRWWRQ RYHU WZR WKUHDGV RI WKH HYHQZHDYH IDEULF

WRJHWKHU DQG VHZ D VHDP

2QFH \RX KDYH ILQLVKHG DOO WKH FURVV VWLWFK \RX FDQZRUN WKH EDFNVWLWFK LQ WZR VWUDQG RI VWUDQGHG FRWWRQ

0$.( WZR EXWWRQKROHV RQ WKH RWKHU VLGH VWULS KHP RQH ORQJ HGJH È&#x201A; WKLV ZLOO IRUP WKH

IROORZ WKH FKDUW FORVHO\ IRU WKH FRUUHFW SRVLWLRQ

EXWWRQKROH IODS 3ODFH WKLV ULJKW VLGHV WRJHWKHU ZLWK

RI WKH EDFNVWLWFK

WKH FXVKLRQ EDFN IDEULF DQG VWLWFK DORQJ WKH VHDP3/$&( \RXU DVVHPEOHG IURQW RQ WRS RI WKH

3$7&+(6 7KLV SURMHFW LV SHUIHFW IRU XVLQJ XS IDEULF VFUDSV SDWFKLQJ WKHP WRJHWKHU WR PDNH WKH FXVKLRQ FRYHU

+RZ WR PDNH D SDWFK FXVKLRQ

EXWWRQKROH IODS LQVLGH DQG VWLWFK DURXQG WKH WKUHH

86( D LQ PP VHDP DOORZDQFH WKURXJKRXW

VLGHV ZLWK D LQ FP VHDP DOORZDQFH

 67$57 E\ WULPPLQJ WKH VWLWFKHG HYHQZHDYH WR [LQ [FP 

FXVKLRQ EDFN ULJKW VLGHV WRJHWKHU ZLWK WKH

7851 RXW WKH ULJKW ZD\ PDNLQJ VXUH WKH IODS JRHV RYHU WKH IURQW 0DUN ZKHUH \RXU EXWWRQV

&87 WKH GDUNHU SULQWHG FRWWRQ LQWR WZR SLHFHV

QHHG WR JR DQG VWLWFK WKHVH LQ SODFH Î&#x2013;QVHUW \RXU SDG

HDFK [Â&#x20AC;LQ [FP IRU WKH VLGH VWULSV

DQG GR XS WKH EXWWRQV

0RUH GHVLJQV IURP =ZHLJDUW 2XU =ZHLJDUW SURMHFW FRPHV IURP =ZHLJDUW LGHDV ERRNOHW %RRN &RXQWU\ +RXVH Î&#x2013;GHDV 7KHUH DUH ORWV PRUH FKDUW ERRNV DYDLODEOH ILOOHG ZLWK EHDXWLIXO SURMHFWV IRU \RXU KRPH $YDLODEOH IURP =ZHLJDUW VWRFNLVWV HDFK SULFHG IURP e

7R RUGHU YLVLW ZZZVHZDQGVRFRXN

$ JDJJOH RI JHHVH $QFKRU '0& 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WKUHH VWUDQGV 

 DXWXPQ JROG EODFN EODFN

 ZKLWH EULJKW ZKLWH 

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV 

 ZKLWH EULJKW ZKLWH

IORZHU VWHPV

6WLWFKHG XVLQJ $QFKRU WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD [LQ [FP
CC

k =ZHLJDUW

C

DD 7 DD 7 7 DDD DDDD DD D DD DDD DD 7 DDD D D DD D DDDDDD D D D D D DD D D D D DDDDDD DD DDD D D D DDDD DD DD D DDDD DDDDDDD DD D DDC*DJJOH RI JHHVH

7LSȐ

# 

ΖI \RX GRQȇW ZDQW WR PDNH EXWWRQKROHV \RX FDQ VWLWFK EXWWRQV RQ WKH IURQW IODS ZLWK SRSSHUV XQGHU WKH IODS WR VHFXUH

 " 

%$%< *((6( 6WLWFK WKH FXVKLRQ XVLQJ SDVWHO IDEULFV IRU D VZHHW WRXFK WR D QXUVHU\ Ȃ WKH JHHVH DUH D ORYHO\ JHQGHU QHXWUDO PRWLI

$3521 675Ζ1*6 6WLWFK WKH JHHVH SDQHO

RQ WR DQ DSURQ SRFNHW WR EULQJ D FKHHUIXO IDUP\DUG WRXFK LQ DQ\ NLWFKHQ

*2Ζ1* $:$< 7KLV ORYHO\ GHVLJQ OHQGV

LWVHOI SHUIHFWO\ WR VWLWFKLQJ RQ D ZDVK EDJ RU PDNH XS SRXFK

2FWREHU 
7

'$Î&#x2013;17< 0$.(6

KLV VZHHW NH\ULQJ LV MXVW ELJ HQRXJK WR KHOS ILQG \RXU NH\V LQ WKH ERWWRP RI D EDJ Î&#x2013;W ZRXOG PDNH D SHUIHFW KRXVH ZDUPLQJ SUHVHQW È&#x201A; \RX FRXOG FXVWRPLVH WKH GHVLJQ

WR PDWFK WKHLU QHZ KRXVH RU FKDQJH WKH EDFNLQJ IDEULF WR WKHLU IDYRXULWH KXH

 

+RZ WR PDNH D NH\ULQJ

 

75Î&#x2013;0 \RXU VWLWFKLQJ FP RXWVLGH WKH HGJHV

+3Î&#x2013; /LQHQ RU +3Î&#x2013; DLGD =ZHLJDUW &DVKHO OLQHQ EOXH 5HI [LQ [FP

RI \RXU FURVV VWLWFK WKHQ FXW \RXU EDFNLQJ

IDEULF WR WKH VDPH VL]H )2/' WKH ULEERQ LQ KDOI WR PDNH D ORRS

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\

3ODFH WKH HQGV ULJKW VLGHV WRJHWKHU DW WKH

&RWWRQ EDFNLQJ IDEULF &UHDP ULEERQ LQ FP

WRS RI WKH IDEULF DQG SODFH \RXU EDFNLQJ IDEULF

6WXIILQJ

ULJKW VLGH GRZQ RQ WRS 6WLWFK DOO WKH ZD\ URXQG

6SOLW ULQJ

OHDYLQJ D JDS

6HZLQJ NLW È&#x201A; XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ7851 ULJKW VLGHV RXW VWXII DQG VHZ XS WKH JDS )LQDOO\ WKUHDG WKH VSOLW ULQJ WKURXJK

PDWFKLQJ WKUHDG

WKH ULEERQ ORRS

)DEULF IRU WKH VWLWFKHG SLHFH VXSSOLHG E\ :LOORZ )DEULFV È&#x201A; YLVLW ZZZZLOORZIDEULFVFRP

  

RU FDOO 

6HQG WKLV DV

7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

D SUHWW\ FDUG XVLQJ WKH FDUGPDNLQJ DGYLFH RQ SDJHV DQG RI WKLV LVVXH

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ )2/' WKH OLQHQ LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH DQG VWLWFK DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR RI WKH OLQHQ WKUHDGV

<RX FRXOG XVH WKLV GHVLJQ WR PDNH D KRXVH ZDUPLQJ FDUG RU VZHHW IUDPHG SLFWXUH

+RXVH .H\ULQJ

k -DQH 3UXWWRQC2FWREHU 

'0&

B B DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD D DDDDDDD DDDDDD DDDDDD DDDDDDD )) DDDDDDD DDDDDD ))F F) ) DDDDDD DDDDDD )FF) DDDDD DDDDDD ))FF)) DDDDDD ))FF)) )))))))))FF))))))))) )) )))))))))) )) )) )))))))))) )) )) ))))FF)))) )) ))F F))))FF))))F F)) ))FFF))))FF))))FFF)) )))))))))FF))))))))) BBBBBBB))))))BBBBBBB DDDDDDDDBBBBBBDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 7 77777 7 777777 7 77777 )))))) )))))))) )))))) )))))) )555555) )))))) )CFFC) )5FF5 F5) )CFFC) )CFFC) )55F FFF5 5) )CFFC) )CFFC) )555F F5 55) )CFFC) )CFFC) )555555) )CFFC) )CFFC) )555555) )CFFC) )CFFC) )555555) )CFFC) )7777) )555555) )7777) )))))) )555555) )))))) )555555) ) ) )) )555555) )) ) ) ) ) )) )555555) )) ) ) ) ) )) )555555) )) ) )

C C

C$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV  JUH\ IHUQ JUHHQ

 DVK JUH\ GN EOXH

WHUUD FRWWD

OW WHUUD FRWWD

 

 OW EOXH

 SDOH \HOORZ

 ZLQWHU ZKLWH

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG  DVK JUH\

DOO GHWDLOV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD ~[~LQ [FP


 KRPH 7KLV FXWH NH\ULQJ IURP -DQH 3UXWWRQ ZRXOG PDNH WKH SHUIHFW JLIW IRU VRPHRQH PRYLQJ LQWR D QHZ KRXVH

2FWREHU 
:HHNHQG ZRUNER[

2QFH \RX YH ILQLVKHG WKH FURVV VWLWFK FRPSOHWH WKH GHVLJQ ZLWK )UHQFK NQRWV DQG EDFNVWLWFK

% !

KHDUWV

7KHVH WKUHH ORYHDEOH KDQJLQJ GHFRUDWLRQV E\ 'XUHQH -RQHV PDNH JUHDW JLIWV È&#x201A; RU NHHS WKHP IRU \RXUVHOI

+

RZ VZHHW LV WKLV WULR RI KDQJLQJ KHDUWV" :H WKLQN WKH\ G ORRN MXVW WKH SDUW KDQJLQJ RII D GRRU NQRE RU \RX

FRXOG VOLS VRPH GULHG ODYHQGHU LQVLGH DQG XVH RQH DV D ZDUGUREH IUHVKHQHU

 

 &    

7KLV GHVLJQ XVHV ORWV RI EULJKW FRORXUV RQ D SDOH EDFNJURXQG VR \RX OO QHHG WR NHHS WKLQJV QHDW DQG WLG\ RQ WKH EDFN RI \RXU VWLWFKLQJ WR VWRS DQ\ HUUDQW WKUHDGV VKRZLQJ WKURXJK 

2FWREHU 


   0$7&+(' 6(7

 &"   6KDUH \RXU SLFV DQG VWLWFKLQJ VWRULHV DW ZZZIDFHERRNFRP &6&0DJD]LQH

<RX FRXOG XVH WKH WKUHH GHVLJQV WR PDNH D SLQ FXVKLRQ D QHHGOH FDVH DQG D VFLVVRU FRV\ VR \RX FDQ VWLWFK LQ VW\OH

0$.( Î&#x2013;7 7+(Î&#x2013;56 0DNH WKH KRXVH GHVLJQ DV D QHZ KRPH SUHVHQW DQG FXVWRPLVH WKH FRORXUV WR VXLW WKHLU QHZ SODFH È&#x201A; GRQ W IRUJHW WKH FDW RQ WKH IURQW VWHS

$// Î&#x2013;1 $ 52: 6WLWFK WKH KHDUWV VLGH E\ VLGH DFURVV D EROVWHU WR PDNH D VZHHW FXVKLRQ IRU \RXU VRID RU EHG

FWREHU 
:HHNHQG ZRUNER[ C

 +DQJLQJ KHDUW" $ +3Ζ /LQHQ RU +3Ζ DLGD =ZHLJDUW &DVKHO /LQHQ OLJKW UXVWLF 5HI [LQ [FPC

C

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ &RWWRQ EDFNLQJ IDEULF -XWH IRU KDQJLQJ WKH KHDUW 6WXIILQJ

k 'XUHQH -RQHV

6HZLQJ NLW Ȃ XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ PDWFKLQJ WKUHDG )DEULF IRU WKH VWLWFKHG SLHFH VXSSOLHG E\ :LOORZ )DEULFV Ȃ ZZZZLOORZIDEULFVFRP 7XUQ WR SDJH IRU KLQWV DQG WLSV

C

3UHSDULQJ \RXU IDEULF )ROG WKH OLQHQ LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH RI \RXU IDEULF WKLV LV WKH EHVW SODFH WR VWDUW VWLWFKLQJ

7LSȐ 6ZLWFK LW XS 8VH ZKLWH OLQHQ LQVWHDG RI UXVWLF DQG D EULJKW ULEERQ KDQJLQJ IRU D PRUH FRQWHPSRUDU\ ORRN Ȃ RU VWLWFK WKLV LQ ZKLWH VWUDQGHG FRWWRQ RQ D FRORXUHG EDFNJURXQG2FWREHU 

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ $OO WKH FURVV VWLWFK LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR WKUHDGV RI OLQHQ $OO WKH EDFNVWLWFK DQG )UHQFK NQRWV DUH ZRUNHG LQ D VLQJOH VWUDQG


:HHNHQG ZRUNER[ +RZ WR PDNH D +DQJLQJ KHDUW

 

75Î&#x2013;0 \RXU OLQHQ LQ FP RXWVLGH WKH VWLWFKLQJ DQG SODFH WKH EDFNLQJ IDEULF DQG VWLWFKLQJ ULJKW

VLGHV WRJHWKHU 67Î&#x2013;7&+ DURXQG WKH GHVLJQ ZLWK D LQ FP

VHDP DOORZDQFH OHDYLQJ D JDS IRU WXUQLQJ

:KHQ \RX DUH KDSS\ ZLWK \RXU KHDUW VKDSH FOLS LQWR WKH VHDP DOORZDQFH IDEULF DURXQG \RXU KHDUW VR WKDW LW JLYHV D VPRRWK ILQLVK

 

7851 ULJKW VLGHV RXW WKURXJK WKH RSHQLQJ VWXII \RXU KHDUW WKHQ VOLS VWLWFK WKH RSHQLQJ FORVHG 86Î&#x2013;1* D ODUJHH\HG QHHGOH WKUHDG D OHQJWK RI MXWH WKURXJK WKH WRS RI \RXU KHDUW WR KDQJ LW

 \RX FRXOG DOVR XVH D SUHWW\ OHQJWK RI ULEERQ

6ZHHW KHDUWV '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV 

OW EOXH YLROHWGN FRUDOFRUDO

 SHZWHU JUH\

 PHG EURZQPG OW WRSD]Y OW WRSD]

 Y OW WDQ

 HPHUDOG JUHHQ

 QLOH JUHHQ

P GN EOXH YLROHW

EODFN EODFN

ZKLWH ZKLWH

 

C

EODQF %DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG EODQF 

ZKLWH ZKLWH

ZLQGRZ IUDPHV

EODFN EODFN HPHUDOG JUHHQFDWÈ&#x2021;V WDLO

C

C

VWHPV

)UHQFK NQRWV LQ RQH VWUDQG FRUDOPHG OW WRSD]k 'XUHQH -RQHVEDVH RI KHDUW

GRRU NQRE 

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ [ [ 'HVLJQ DUHD ~[~LQ [FP

C

2FWREHU 
:HHNHQG ZRUNER[

 #    !   ! 6ZHHW KHDUWV '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGVC

OW EOXH YLROHWGN FRUDOFRUDO

 SHZWHU JUH\

 PHG EURZQPG OW WRSD]Y OW WRSD]

 Y OW WDQ

 HPHUDOG JUHHQ

 QLOH JUHHQ

EODQF P GN EOXH YLROHW

EODFN EODFN

ZKLWH ZKLWH

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG EODQF 

ZKLWH ZKLWH

ZLQGRZ IUDPHV

EODFN EODFN HPHUDOG JUHHQ

FDWÈ&#x2021;V WDLO

C

C

VWHPV

)UHQFK NQRWV LQ RQH VWUDQG k 'XUHQH -RQHV

C2FWREHU FRUDOPHG OW WRSD]

EDVH RI KHDUW

GRRU NQRE

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Î&#x2013; HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ [ [ 'HVLJQ DUHD ~[~LQ [FP


 RI ORYH .HHS \RXU IDPLO\ IDYRXULWHV VDIH ZLWK WKLV NHHSVDNH UHFLSH ERRN FRYHU E\ (PPD &RQJGRQ


)RRG RI ORYH

7LSȐ

 % ΖI \RX ZDQW WR DGG WDEV ILQG WRQLQJ FDUG DQG FXW LQWR QLFH WDE VKDSHV 6WLFN DW LQWHUYDOV WKURXJK WKH ERRN ZLWK WDSH

2

XU IDYRXULWH UHFLSHV DUH VFDWWHUHG DURXQG EHWZHHQ VKHHWV WRUQ IURP PDJD]LQHV D FRXSOH RI ROGIDLWKIXO

FRRNERRNV DQG DQ RYHUIORZLQJ 3LQWHUHVW SDJH IRU RXU RQOLQH

5HFLSH %RRN '0&

$QFKRU 0DGHLUD &RORXU

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV %ODQF 

ZKLWH ZKLWH 

IDYRXULWHV :H G ORYH WR JDWKHU WKHP DOO LQ RQH SODFH ZLWK WKLV IXQ VWLWFK\ UHFLSH ERRN FRYHU :HȇYH PDGH LW ZLWK DQ RUGLQDU\ QRWHERRN VR \RX FDQ DGG SHUVRQDOLVHG WDEV WR VXLW WKH VRUW

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV %ODQF 

ZKLWH ZKLWH

DOO RXWOLQHV

RI GLVKHV WKDW \RX OLNH SUHSDULQJ PRVW :H VWLWFKHG ZKLWH RQ EOXH OLQHQ EXW \RX FRXOG IOH[ \RXU FUHDWLYH PXVFOHV DQG FKRRVH \RXU RZQ FRORXU VFKHPH Ȃ RU LI LWȇV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Ζ HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD €[LQ [FP

D JLIW \RX FRXOG SLFN D FRORXU WR PDWFK WKH UHFLSLHQWȇV NLWFKHQ

! $  #$  $! 

 %  

2FWREHU 


)RRG RI ORYH

DD DD DD DD DD DD D DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD

DD DD DD DD DD DD D DD DD DD DD DD DD DD DD D

D DD DDD DDDD DDDDD

D D D D DDDDDD DDDDDDDD DD DD DD DD DD DD DDD DDD DDD DDD DDDD DDDD DDDDDDDDDD

DDD D DDD D D D

DDDDD D D DDD DD DDDDDD DD DDDD DDD DDD DDDD DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD D DD D DDDDDDDDDDDDDDDDD D DDDDD D DDDDDDDDDDDDDDDDD D DDD D DDDDDDDDDDDDDDDDD D DDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD

DD D D D D D DD D D D D D

 D DDDDD DD DDD DD D DD DD D DD DD DDD D DDD DDDDD DDD DDD DDD DDDDD DDDDDDD DDDDDDD DDDDDDD DDDDDDD

DDDDD DD DDD DD D D DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDD D D D D D DDDD DDD DDDD DDDDD DDDDD D D DD D D D DDDDDDDDDDDDDDD DDD DDDDDDDDDDD D D D D D D DD DDD DDD DD D D D DD DDD D D DD DD D DD D D DDDDDDDDDDDDD D D D DD D D D DD DDD DDD DDD D D D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDD D D D D DD DDD DD DDD D DDDD DDDD D D D DD DDD DD DDD D DDDDD D D D DDDDDDDDDDD D DDD D D D D DDDDD DDDDD D DDDDDDD DDD D DDD DDDDDDDDD D D D DD D DDDDD D D D DD DDDDDD D D D DD D DDD D D D D D DDD D D D D D D D D D DD D D D DD DD D D DDD DDDD DD D D D D DDDDD D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D D D D D DD DDD D D D D D D DD DD D D D D D D D D DD D DD DD DD D DD DDD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D DDDDD DDD D DDDDDD DDDDD DDD DDDDD D D D DDDDD D DDDDD D D D D DDDDDD DDDDDD DDDDDD DD DDDDDD DDDDDD DDDDDD D D DD DD D DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD D DDDDD D D D D DD DD DD DD D DDD DD DD DD DD DD D DDD D DDDDD DD DD D DD DD DD DD DD DD DD DD DDD D DDDDD D D D D D D DD DD DD DD DD DD DD DD DDD D DDDDD D D DDD D DDDDDD DDDDD DD DD DDDDDD DDDDD DDD D DDD D D D D DDDDD DDDDD DD DD DDDDD DDDDD DDD D D D D D D DDDDD DD DD DD DD DD DD D D D D D D DD DD DD DD DD DD DD DD D D D D D D DD DD DD DD D DDD DD DD DD DDD DD D D D D DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD D D D D DD DD DDDDDD DDDDDD DD DD DDDDDD DDDDDD D D D D D D D DDDDD D D DDD DDDD DDDD D D D DDD D DDD D DDD D DDDDD D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D DDDDDDDDDD D D DDD DDDDDDDD DDD DDDDD DD DDDDDDDDDD DD D D D D DDDDDDDD D D D D D DDDDDDDD D D D D D DDDDDDDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D D D D DDDDDDDDDDDDD D D D D DDDD DDDD D D D DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDD D DD D DD DD D DD D D DDDDDDDDDDDDDD DD DDD DDDDDDDDDDDDDDDD DDD D D D D D D D D D D D DDDDDDDDDDD D DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D DD D D D D D D DD DDDDDDDDDDD D DD DDD DDDDDDDDDDDDDDDD DDD D D D D D D D D D D D D DDDDDDDD DD D DD DDDDDDDDDDDDDDDD D D D D DD DD DD DD DD DDD D D D D DD DD D DD DDD D D D DDDD DD DDDDD D DD D D DD DDDDD DD DDDDDDDDDDD D DD DD D DDDDDDDD DD D D D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD D DD DDDDDDDDDDDDD DD D D D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD D D D DDDDDDDDDDDD DD D D D D D D D DDDDDDDDDDDDD D D DDDDDDDDDDDDDD DD DDD D D D D D DDD DDDDDDDDDDDDD D D DDDDDDDDDDDDDD DD DDD D D D D D DDD DDDDDDDDDDD D D DD DDD D D D D D DDD DDDDDDDDD DD DDD D D D D D DDD DDDDD DDD DD D D D D D D D DDD D D DDDDDD D D D D D D D DDDDDD DDDDDDD DD DD D D D D D D D DDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD D D DDDDDDDDDDD DDDDDD D D D D D D DDD DDDDDDD D D D D D D D D DDDDDDD D D DD D D D DDD DD D D D D D D D D D D D D D D D D DDDDDDD D D D D D D D D D D D D DDDDD D D D D D D D D D D D D D D D D DDDDD DDDDDDD D D D DD D D DDD D D D D DDDDDDD D D D D D D D D D D D DD DD D D D D D D D D D DD D D DD DD DDDD D DDDDDDD DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD DDDDD DD DDD D DDDDD D D DDD DDDDD DD DDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD D DDDDD D DDDDDDDDDDD DD DDDDDDDDDDD DDDDD D DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDD DDDDD DDDDDDDDDDD DDDDDDDDD DDD DDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDD DDD DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDD DDDD DDD DDD DDD D DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDD D D D D D D D DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD DDD D D D D D DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD D D D D D D D DDDDD DDDDDDDDDDD DDDDDDDDD DDDD DDD DDD DDDD

C

DDD D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDD

CDD DD DD DD DD DD D DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD D

 DDDD DDD DD D

k (PPD &RQJGRQC

 

C

2FWREHU 
!  $ WKHUH V VRPH ORYHO\ GHWDLOV LQ WKLV GHVLJQ OLNH WKH EHDWHUV RQ WKH ZKLVN DQG WKH RLO ERWWOH

3UHSDULQJ \RXU IDEULF )2/' \RXU OLQHQ LQ KDOI VR WKH VKRUW HQGV PHHW DQG UXQ D WDFNLQJ VWLWFK DORQJ WKH IROG 3RVLWLRQ \RXU GHVLJQ LQ FP IURP WKH WDFNLQJ OLQH DQG FHQWUDO WRS WR ERWWRP

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ $// WKH FURVV VWLWFK LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RYHU WZR WKUHDGV RI WKH OLQHQ IDEULF 7KH EDFNVWLWFK LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQG RI VWUDQGHG FRWWRQ IROORZ WKH FKDUW IRU WKH FRUUHFW SRVLWLRQ RI WKH VWLWFKHV

5HFLSH ERRN

+RZ WR PDNH D QRWHERRN FRYHU 67Î&#x2013;7&+Î&#x2013;1* WKH GHVLJQ LQ WKH FRUUHFW SODFH RQ WKH IDEULF LV HVVHQWLDO IRU PDNLQJ XS \RXU QRWHERRN

" # 

75Î&#x2013;0 \RXU HYHQZHDYH WR [LQ [

SRVLWLRQLQJ WKH FHQWUH RI WKH GHVLJQ LQ

FP IURP WKH ULJKWKDQG VKRUW HGJH DQG +3Î&#x2013; /LQHQ RU +3Î&#x2013; DLGD =ZHLJDUW %HOIDVW /LQHQ

FHQWUDOO\ GRZQ

EOXH 5HI [LQ [FP

 

6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ &RWWRQ IDEULF WR PDWFKWRQH ZLWK WKH OLQHQ [LQ [FP

$ QRWHERRN2FWREHU 

3/$&( \RXU OLQLQJ IDEULF ULJKW VLGHV WRJHWKHU RYHU \RXU VWLWFKHG IDEULF WKHQ VWLWFK DOO WKH ZD\ URXQG

OHDYLQJ D JDS RQ RQH RI WKH VKRUW HGJHV IRU WXUQLQJ 7851 \RXU IDEULF WKURXJK WR WKH ULJKW VLGH SUHVV WKHQ VOLS VWLWFK WKH JDS FORVHG )ROG \RXU

&DUG WR WRQH ZLWK \RXU IDEULF

DVVHPEOHG IDEULF VOHHYH DURXQG WKH QRWHERRN

6HZLQJ NLW È&#x201A; XVXDO HVVHQWLDOV LQFOXGLQJ

IRUPLQJ D MDFNHW ZLWK IODSV DW WKH IURQW DQG EDFN

PDWFKLQJ WKUHDG

6OLS VWLWFK WKH IURQW IODS LQ SODFH DW WKH WRS DQG

)DEULF È&#x201A; YLVLW ZZZZLOORZIDEULFVFRP

ERWWRP HGJHV 5HSHDW IRU WKH EDFN


((( 

$$  

    

 

  

 

   

    

' $ ) $     * &" *% '$  *" ( $ !  '$ ' )' $  ) 

 


6KRSSLQJ 

ΖWȇV HDV\ WR ȴQG HVVHQWLDO VWLWFKLQJ VXSSOLHV RU FDWFK XS RQ D PLVVHG FRS\ RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ ZLWK RXU KDQG\ VKRSSLQJ JXLGH

6WRFNLVWV $11ȇ6 25&+$5' ZZZDQQVRUFKDUGFRXN  )RU FRQWHPSRUDU\ DQG WUDGLWLRQDO EHDG DQG QHHGOHZRUN NLWV SOXV KDQGPDGH IUDPHV WR GLVSOD\ WKHP LQ %$51<$516 ZZZEDUQ\DUQVFRXN  )RU $QFKRU '0& DQG 0DGHLUD WKUHDGV DQG DOO NLQGV RI KDEHUGDVKHU\ VXSSOLHV &27721 3$7&+ ZZZFRWWRQSDWFKFRXN  )RU IDEULFV ERRNV ZDGGLQJ QRWLRQV DFFHVVRULHV DQG KDEHUGDVKHU\ &5$)7 /$036 ZZZFUDIWODPSVFRXN  6WRFNLQJ D IDQWDVWLF DUUD\ RI FUDIW ODPSV LQFOXGLQJ GHVN IORRU DQG PDJQLI\LQJ ODPSV LQFOXGLQJ 'D\OLJKW70 ODPSV '.+ &5($7Ζ216 ZZZGNKFUHDWLRQVFRXN )RU FURVV VWLWFK NLWV WKUHDGV DLGD DQG HVVHQWLDO DFFHVVRULHV '3 62)7:$5( ZZZGSVRIWZDUHFRP  6RIWZDUH IRU FUHDWLQJ FKDUWV IRU FURVV VWLWFK DQG WDSHVWU\2FWREHU 

6HHQ VRPHWKLQJ WKDWȇV LQVSLUHG \RX" +HUHȇV ZKHUH \RX FDQ EX\ LWȐ

()5$0( ZZZHIUDPHFRXN %HVSRNH DQG UHDG\PDGH SLFWXUH IUDPHV DQG PRXQWV IRU GLVSOD\LQJ \RXU VWLWFKLQJ

05 - :22' MZRRGGPF#PDLOFRP '0& EUDQGHG VWUDQGHG FRWWRQV )RU PDLO RUGHU RQO\ HQTXLUH XVLQJ DERYH HPDLO

+2%%<&5$)7 ZZZKREE\FUDIWFRXN  )RU FDUGVWRFN SDSHU SDLQW JOXH DQG JHQHUDO FUDIWLQJ VXSSOLHV

3+2726 67Ζ7&+ ZZZSKRWRVVWLWFKFRXN )RU SHUVRQDOLVHG FRXQWHG FURVV VWLWFK NLWV DQG FKDUWV PDGH IURP DQ\ SKRWRJUDSK

-2+1 -$0(6 1(('/(6 ZZZMMQHHGOHVFRP  $OO NLQGV RI QHHGOHV DQG QHHGOH SDFNV IRU DOO \RXU VWLWFKLQJ UHTXLUHPHQWV -26< 526( ZZZMRV\URVHFRP )RU EXWWRQV VHTXLQV EHDGV DQG DOO NLQGV RI HPEHOOLVKPHQWV SOXV DGKHVLYHV SDSHUV VFLVVRUV DQG PRUH -867 $ 020(17 ZZZMXVWDPRPHQWFRP  ([FOXVLYH FURVV VWLWFK GHVLJQV DYDLODEOH DV NLWV DQG FKDUWV GLUHFW IURP WKH GHVLJQHUV 0$5Ζ(6 &5266 67Ζ7&+ ZZZPDULHVFURVVVWLWFK FRXN )DPLO\UXQ EXVLQHVV VWRFNLQJ D KXJH UDQJH RI JUHDW YDOXH NLWV FKDUWV DQG DFFHVVRULHV

6($067$5 ZZZVHDPVWDUFRXN  )RU SODLQ DQG SDWWHUQHG IDEULFV DQG DOO NLQGV RI WULPV 6+((1$ 52*(56 '(6Ζ*16 ZZZVKHHQDURJHUV GHVLJQVFRXN 6SHFLDOLVLQJ LQ PLQL FXVKLRQ FURVV VWLWFK DQG KDQJLQJ NLWV DQG FKDUW SDFNV RQ D UDQJH RI FRORXUIXO WKHPHV 67Ζ7&+(5 /Ζ0Ζ7(' ZZZVWLWFKHUFRXN  )RU FURVV VWLWFK WDSHVWU\ HPEURLGHU\ ORQJVWLWFK FURFKHW NQLWWLQJ DQG JHQHUDO FUDIWLQJ SURGXFWV :Ζ//2: )$%5Ζ&6 ZZZZLOORZIDEULFVFRXN  )RU HYHQZHDYH DLGD DQG DOO NLQGV RI VWLWFKLQJ IDEULFV

'RZQORDG \RXU GLJLWDO LVVXH RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ <RX FDQ EX\ D GLJLWDO HGLWLRQ RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ Ȃ UHDG\ WR UHDG ZKHQHYHU \RX ZDQW 6LQJOH LVVXHV DQG VXEVFULSWLRQV DUH DYDLODEOH DQG HYHU\ LVVXH \RX SXUFKDVH LV VWRUHG LQ \RXU PDJD]LQH OLEUDU\ SHUPDQHQWO\ 2QFH WKH PDJD]LQH KDV GRZQORDGHG DQ LQWHUQHW FRQQHFWLRQ LV QRW UHTXLUHG VR \RX FDQ WDNH \RXU PDJD]LQH ZLWK \RX ZKHUHYHU \RX JR <RXȇOO DOVR ȴQG D KXJH UDQJH RI EDFN LVVXHV RQOLQH WRR Ȃ JR DQG KDYH D EURZVH WR VHH ZKDW \RXȇYH PLVVHG


'RQȇW IRUJHWȐ

&217$&7 86 $7 &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 32 %R[ 1RUWKDP (; '< (PDLO FVF#GHQQLVFRXN

\RX FDQ EX\ EDFN LVVXHVRQOLQHDWGHQQLV VXEVFULEHRQOLQHFRXN EDFNLVVXHV

('Ζ7256 6XVDQ DQG 0DUWLQ 3HQQ\ &200Ζ66Ζ21Ζ1* ('Ζ725 -HQQ\ 'L[RQ $57 ('Ζ725 &ODLUH *HUUH\ 352'8&7Ζ21 ('Ζ725 $QQDEHO $QGUHZV

  

 " " 

    

 $

  

 #*  

(GLWRULDO $VVLVWDQW 1LFROH 3HQQ\ &KDUWLQJ VRIWZDUH VXSSOLHG E\ Ζ/6RIW 3KRWRJUDSK\ 7RQ\ $WNLQVRQ DW -XVW )RFXV

 !# $#$ !! !## !!

$'9(57Ζ6Ζ1* $GYHUWLVHPHQW 6DOHV   6HQLRU $GYHUWLVLQJ ([HFXWLYH 'DQLHO /LQGVH\ "" #  & $ ! 

 

% $

$  

  

 

 

( ( $  

 

 

          

   

 " ( " '  "

  

  ($ "   

&ROOHFWLRQ 

) (QFKDQWHG VXPPHU IDLU\ E\ /HVOH\ 7HDUH ) 7KH XOWLPDWH FDUG IRU D VSHFLDO IULHQG ) $Q H[FOXVLYH PLQL &RWVZROG FRWWDJH IURP 7KH 1XWPHJ &RPSDQ\ ) *RUJHRXV JDUGHQ DSURQ ) 0HGLWHUUDQHDQLQVSLUHG WDEOH OLQHQV ) &KDUW RI WKH PRQWK Ȃ 6WXQQLQJ ZLOGIORZHU PHDGRZ GHVLJQHG E\ /HVOH\ 7HDUH

) 2OGIDVKLRQHG IORULVWȇV VKRS E\ 0DULD 'LD] ) 7UDYHO VHW WR JLYH DV D JLIW ) %HDXWLIXO EXWWHUIOLHV IURP 3HUPLQ WR IUDPH LQ DQ HPEURLGHU\ KRRS ) ([DP FRQJUDWV FDUG ) *LDQW FXVKLRQV ZLWK IXQ WURSLFDO PRWLIV ) 0DNH \RXU RZQ YLQWDJH VW\OH EXWWRQ VDPSOHU ) &KDUW RI WKH PRQWK Ȃ 6FUDSERRN VW\OH URVH VWXG\ E\ 'XUHQH -RQHV

 

     

 " # ! 

$$ " #*  

(9(5< Ζ668( IHDWXUHV HDV\WRXVH FKDUWV \RX FDQ ]RRP

%  # 

 $ &  '

 "

  (  ) & " $ % %  

*R WR $SSOH 1HZVVWDQG IRU L3DG DQG L3KRQH ZZZELWO\$SSOH&6 &ROOHFWLRQ *R WR =LQLR IRU $QGURLG RU 3&0DF ZZZ]LQLRFRP FURVVVWLWFKFROOHFWLRQ

  

 

 "  

  

  

      

  

1(;7 Ζ668( 21 6$/( )ULGD\ WK 2FWREHU 3ULQWHG DQG ERXQG E\ :LOOLDP *LEERQV 'LVWULEXWHG E\ 6H\PRXU 'LVWULEXWLRQ /WG (DVW 3RXOWU\ $YHQXH /RQGRQ (&$ 37 &DOO  21:$5' 5(6$/( 7KLV SXEOLFDWLRQ PD\ QRW EH UHVROG RU RWKHUZLVH GLVWULEXWHG ZKHWKHU DW EHORZ RU DERYH IDFH YDOXH 1RU FDQ WKLV SXEOLFDWLRQ EH DGYHUWLVHG IRU VDOH WUDQVIHU RU GLVWULEXWLRQ 3(50Ζ66Ζ216 0DWHULDO PD\ QRW EH UHSURGXFHG LQ DQ\ IRUP ZLWKRXW WKH ZULWWHQ FRQVHQW RI WKH SXEOLVKHU 3OHDVH DGGUHVV VXFK UHTXHVWV WR -RKQ *DUHZDO 'HQQLV 3XEOLVKLQJ &OHYHODQG 6WUHHW /RQGRQ :7 -'

&203(7Ζ7Ζ21 58/(6 %\ WDNLQJ SDUW LQ RQH RI RXU &RPSHWLWLRQV \RX DJUHH WR EH ERXQG E\ WKHVH &RPSHWLWLRQ 5XOHV /DWH RU LQFRPSOHWH HQWULHV ZLOO EH GLVTXDOLILHG 3URRI RI SRVWLQJ LI UHOHYDQW VKDOO QRW EH GHHPHG SURRI RI GHOLYHU\ (QWULHV PXVW EH VXEPLWWHG E\ DQ LQGLYLGXDO QRW YLD DQ\ DJHQF\ RU VLPLODU DQG XQOHVV RWKHUZLVH VWDWHG DUH OLPLWHG WR RQH SHU KRXVHKROG 7KH &RPSDQ\ UHVHUYHV WKH ULJKW LQ LWV VROH GLVFUHWLRQ WR VXEVWLWXWH DQ\ SUL]H ZLWK FDVK RU D SUL]H RI FRPSDUDEOH YDOXH 8QOHVV RWKHUZLVH VWDWHG WKH &RPSHWLWLRQ LV RSHQ WR DOO *% UHVLGHQWV RI \HDUV DQG RYHU H[FHSW HPSOR\HHV RI 'HQQLV 3XEOLVKLQJ DQG DQ\ SDUW\ LQYROYHG LQ WKH FRPSHWLWLRQ RU WKHLU KRXVHKROGV %\ HQWHULQJ D &RPSHWLWLRQ \RX JLYH SHUPLVVLRQ WR XVH \RXU QDPH OLNHQHVV DQG SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH &RPSHWLWLRQ DQG IRU SURPRWLRQDO SXUSRVHV $OO HQWULHV ZLOO EHFRPH WKH SURSHUW\ RI WKH &RPSDQ\ XSRQ UHFHLSW DQG ZLOO QRW EH UHWXUQHG <RX ZDUUDQW WKDW WKH &RPSHWLWLRQ HQWU\ LV HQWLUHO\ \RXU RZQ ZRUN DQG QRW FRSLHG RU DGDSWHG IURP DQ\ RWKHU VRXUFH ΖI \RX DUH D ZLQQHU \RX PD\ KDYH WR SURYLGH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ 'HWDLOV RI ZLQQHUV ZLOO EH DYDLODEOH RQ UHTXHVW ZLWKLQ WKUHH PRQWKV RI WKH FORVLQJ GDWH ΖI \RX DUH D ZLQQHU UHFHLSW E\ \RX RI DQ\ SUL]H LV FRQGLWLRQDO XSRQ \RX FRPSO\LQJ ZLWK DPRQJ RWKHU WKLQJV WKH &RPSHWLWLRQ 5XOHV <RX DFNQRZOHGJH DQG DJUHH WKDW QHLWKHU WKH &RPSDQ\ QRU DQ\ DVVRFLDWHG WKLUG SDUWLHV VKDOO KDYH DQ\ OLDELOLW\ WR \RX LQ FRQQHFWLRQ ZLWK \RXU XVH DQGRU SRVVHVVLRQ RI \RXU SUL]H

  

 

 

%5$1' 86$*( /Ζ&(16Ζ1* $1' 5(35Ζ176 &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ LV DYDLODEOH IRU UHSULQW V\QGLFDWLRQ OLFHQVLQJ &RQWDFW 1LFROH $GDPV DW QLFROHBDGDPV#GHQQLVFRXN RU   

$ '(11Ζ6 38%/Ζ&$7Ζ21 &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ LV SXEOLVKHG HYHU\ IRXU ZHHNV E\ 'HQQLV 3XEOLVKLQJ /WG &OHYHODQG 6WUHHW /RQGRQ :7 -' &RPSDQ\ UHJLVWHUHG LQ (QJODQG 0DWHULDO PD\ QRW EH UHSURGXFHG LQ ZKROH RU SDUW ZLWKRXW WKH FRQVHQW RI WKH SXEOLVKHUV Ζ661 

 !# $#$ !! !## !!

% & 

0$1$*(0(17 0DQDJLQJ 'LUHFWRU -RKQ *DUHZDO 0' RI $GYHUWLVLQJ -XOLDQ /OR\G(YDQV 1HZVWUDGH 'LUHFWRU 'DYLG %DUNHU *URXS 0DQDJLQJ 'LUHFWRU ΖDQ :HVWZRRG &22 %UHWW 5H\QROGV *URXS )LQDQFH 'LUHFWRU ΖDQ /HJJHWW &KLHI ([HFXWLYH -DPHV 7\H &RPSDQ\ )RXQGHU )HOL[ 'HQQLV

/Ζ$%Ζ/Ζ7< :KLOH HYHU\ FDUH ZDV WDNHQ SUHSDULQJ WKLV PDJD]LQH WKH SXEOLVKHUV FDQQRW EH KHOG UHVSRQVLEOH IRU WKH DFFXUDF\ RI WKH LQIRUPDWLRQ RU DQ\ FRQVHTXHQFH DULVLQJ IURP LW $OO MXGJPHQWV DUH EDVHG RQ HTXLSPHQW DYDLODEOH WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ DW WKH WLPH RI UHYLHZ &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ WDNHV QR UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH FRQWHQW RI H[WHUQDO ZHEVLWHV ZKRVH DGGUHVVHV DUH SXEOLVKHG LQ WKH PDJD]LQH

 

 $

352'8&7Ζ21 *URXS 3URGXFWLRQ 0DQDJHU 6WHSKHQ &DWKHUDOO

 

&ROOHFWLRQ 

  ($ (

0$5.(7Ζ1* $1' &Ζ5&8/$7Ζ21 6XEVFULSWLRQV 0DQDJHU 6DUDK $OGULGJH 6HQLRU 'LUHFW 0DUNHWLQJ ([HFXWLYH 5DFKHO (YDQV 8. VXEVFULSWLRQ RUGHUV HQTXLULHV   2YHUVHDV VXEVFULSWLRQ RUGHUV HQTXLULHV    2UGHU RQOLQH GHQQLVVXEVFULEHRQOLQHFRXN (PDLO FURVVVWLWFKFROOHFWLRQ#VHUYLFHKHOSOLQHFRXN  

 $"$(  

&ROOHFWLRQ 

&ROOHFWLRQ 

) $ EXUVW RI VXPPHU FRORXU ZLWK /HVOH\ 7HDUHȇV JRUJHRXV ERXTXHW ) &DUU\ RII ILUVW SUL]H DW WKH YLOODJH VKRZ ZLWK RXU SUHVHUYH FRYHUV ) 0DNH RXU VSHFLDO GHOLYHU\ UHG SRVWER[ FDUG ) &KDUW RI WKH PRQWK $ FUDIWHUȇV GUHDP )DVKLRQ \RXU XOWLPDWH VHZLQJ URRP E\ 0DULD 'LD]

) 6WLWFK XS D PDJLFDO IORZHU IDLU\ E\ /HVOH\ 7HDUH ) )DOO LQ ORYH ZLWK -HQQ\ %DUWRQȇV $XWXPQ VDPSOHU ) 0DNH D SHUVRQDOLVHG SHQFLO FDVH XVLQJ (PPD &RQJGHQȇV IXQ DOSKDEHW ) &UHDWH D ' :HOVK FRWWDJH ) &KDUW RI WKH PRQWK EULQJ D IDYRXULWH SKRWRJUDSK WR OLIH ZLWK 'XUHQH -RQHVȇ YLEUDQW IORUDO IUDPH

k &RS\ULJKW 'HQQLV 3XEOLVKLQJ /LPLWHG

127( 72 5($'(56

7KH FKDUWV LQ WKLV PDJD]LQH DUH SURWHFWHG E\ FRS\ULJKW EHORQJLQJ WR 'HQQLV 3XEOLVKLQJ RU LWV GHVLJQHUV DQG FRQWULEXWRUV 'R QRW UHVHOO UHSURGXFH RU GLVWULEXWH WKH FKDUWV ZLWKRXW SHUPLVVLRQ IURP WKH FRS\ULJKW RZQHU &RS\ULJKW ODZ SURWHFWV FUHDWLYH ZRUN DQG XQDXWKRULVHG FRS\LQJ LV LOOHJDO +RZHYHU PDNLQJ D VLQJOH FRS\ IRU WKH SXUSRVHV RI SHUVRQDO XVH LV DOORZHG

2FWREHU 
&ROOHFWLRQ HVVHQWLDOV

6WLWFK 'LVFRYHU DOO \RX QHHG WR NQRZ WR VWDUW FURVV VWLWFKLQJ DQG ORWV RI KHOSIXO KLQWV WR PDNH \RX DQ H[SHUW :H ZLOO KHOS \RX PDNH WKRVH ȴUVW VWLWFKHVȐ

*HWWLQJ VWDUWHG

7U\ WKHVH WKUHH ZD\V WR JHW JRLQJ WKHQ FKRRVH WKH RQH WKDW VXLWV \RX EHVW

6HOHFW \RXU QHHGOH )DEULF

+3Ζ

1HHGOH

$LGD7DSHVWU\ 

$LGD7DSHVWU\ 

+DUGDQJHU 

7DSHVWU\ 

(YHQZHDYH 

7DSHVWU\ 

(YHQZHDYH DQG RYHU 7DSHVWU\ 7Ζ3 7R DWWDFK EHDGV XVH D EHDGLQJ QHHGOH RU D VL]H WDSHVWU\ QHHGOH

/RRS VWDUW :KHQ VWLWFKLQJ ZLWK WZR WKUHDGV &XW D VLQJOH WKUHDG WKDWȇV WZLFH DV ORQJ DV \RX QHHG DQG WKUHDG ERWK HQGV WKURXJK \RXU QHHGOH &RPH XS WKURXJK WKH IDEULF DQG PDNH D KDOI VWLWFK WKHQ SDVV WKH QHHGOH WKURXJK WKH ORRS WKDWȇV IRUPHG DW WKH EDFN WR VHFXUH LW

&URVV VWLWFK PDGH HDV\

/RRVH HQG VWDUW :KHQ VWLWFKLQJ ZLWK DQ\ QXPEHU RI WKUHDGV %ULQJ \RXU QHHGOH XS WKURXJK WKH IDEULF DQG EH VXUH WR OHDYH D OLWWOH SLHFH RI WKUHDG DW WKH EDFN +ROG WKLV WKUHDG XQGHUQHDWK WKH DUHD WR EH VWLWFKHG VR WKDW \RX ZLOO VHFXUH LW ZLWK \RXU ȴUVW IHZ FURVV VWLWFKHV

:DVWH NQRW VWDUW :KHQ VWLWFKLQJ ZLWK DQ\ QXPEHU RI WKUHDGV .QRW WKH HQG RI WKH WKUHDG DQG WDNH WKH QHHGOH GRZQ WKURXJK WKH IDEULF RQ WKH ULJKW VLGH D OLWWOH DZD\ IURP \RXU ȴUVW VWLWFK $V \RX VWLWFK WRZDUGV WKH NQRW \RXȇOO VHFXUH WKH WKUHDG DW WKH EDFN WKHQ \RX FDQ VQLS R΍ WKH NQRW

/HDUQ WKH EDVLF WHFKQLTXHV DQG \RXȇUH UHDG\ IRU WKH SURMHFWV  

 

&URVV VWLWFK RQ DLGD $LGD KDV JURXSV RI WKUHDGV ZRYHQ WRJHWKHU WR IRUP GLVWLQFW EORFNV Ȃ SHUIHFW IRU EHJLQQHUV &URVV VWLWFKHV DUH PDGH RYHU RQH EORFN RI IDEULF RQ DQ\ FRXQW $ TXLFN ZD\ WR ZRUN D OLQH RI VWLWFKHV LV WR XVH KDOI FURVV VWLWFKHV JRLQJ RQH ZD\ WKHQ GRXEOH EDFN RQ \RXUVHOI2FWREHU 

+DOI FURVV VWLWFK 7KLV LV VLPSO\ KDOI RI DQ RUGLQDU\ FURVV VWLWFK %ULQJ WKH QHHGOH XS DW GRZQ DW XS DW DQG VR RQ +DOI FURVV VWLWFKHV DUH RIWHQ XVHG WR FUHDWH D SDOHU DUHD RI VWLWFKLQJ IRU H[DPSOH IRU WKH VN\ RU D EDFNJURXQG ZKLFK FDQ JLYH WKH LPSUHVVLRQ RI GLVWDQFH LQ D GHVLJQ

&URVV VWLWFK RQ HYHQZHDYH (YHQZHDYH DQG OLQHQ IDEULFV DUH ZRYHQ LQ VLQJOH WKUHDGV 8VXDOO\ \RX ZLOO VWLWFK RYHU WZR WKUHDGV DV \RX FDQ VHH LQ WKH H[DPSOH VKRZQ DERYH $V D UHVXOW RI WKLV D GHVLJQ VWLWFKHG RQ +3Ζ HYHQZHDYH ZLOO EH WKH VDPH VL]H DV RQH VWLWFKHG RQ +3Ζ DLGD

%DFNVWLWFK XVHG IRU RXWOLQHV RU GHWDLOV LV VKRZQ DV FRORXUHG OLQHV RQ WKH FKDUW DQG LV ZRUNHG DIWHU WKH FURVV VWLWFK %ULQJ WKH QHHGOH XS DW GRZQ DW XS DW GRZQ DW XS DW DQG VR RQ ZRUNLQJ RYHU RQH EORFN RI DLGD RU WZR WKUHDGV RI HYHQZHDYH /RQJ VWLWFK LV ZRUNHG WKH VDPH ZD\ EXW RYHU PRUH WKDQ RQH EORFN RI DLGD RU PRUH WKDQ WZR WKUHDGV RI HYHQZHDYH


&ROOHFWLRQ HVVHQWLDOV

7 7

$ )UDFWLRQDO VWLWFKHV $ VPDOO V\PERO LQ WKH FRUQHU RI D VTXDUH $ LQGLFDWHV D WKUHHTXDUWHU VWLWFK % ΖI WZR GL΍HUHQW V\PEROV RFFXS\ RQH

% VTXDUH PDNH WKH OHVV SURPLQHQW FRORXU D WLQ\ TXDUWHU VWLWFK & WKHQ ZRUN D WKUHH TXDUWHU VWLWFK LQ WKH RWKHU FRORXU ' 7KH H[DPSOHV

&

' 7Ζ3 )UDFWLRQDOV DUH HDVLHU WR ZRUN RQ HYHQZHDYH DV WKHUH LV QR EORFN WR EH SLHUFHG

VKRZQ DUH RQ DLGD ZKHUH WKH FHQWUH EORFN KDV WR EH SLHUFHG WR PDNH WKH TXDUWHU VWLWFK \RX PD\ ZDQW WR XVH D VKDUSHU QHHGOH IRU WKLV 

7KH ȴQDO GHWDLOV

5HDGLQJ FKDUWV DQG NH\V

0DQ\ GHVLJQV IHDWXUH EHDGV RU )UHQFK NQRWV 7KHVH DUH HDV\ WR GR EXW SUDFWLVH RQ VFUDS IDEULF ȴUVW

7KH FKDUWV DUH HDV\ WR IROORZ ZKHQ \RX NQRZ KRZ

%HDGV $WWDFK HDFK EHDG ZLWK D KDOI FURVV VWLWFK %ULQJ WKH QHHGOH XS DW RQH ERWWRP FRUQHU RI WKH VTXDUH WKUHDG WKH EHDG RQ WR WKH QHHGOH DQG FRPSOHWH WKH VWLWFK 8VH D QHHGOH ZLWK D VPDOO H\H RU D EHDGLQJ QHHGOH DQG VHZLQJ FRWWRQ WKDW PDWFKHV WKH IDEULF RU VWLWFKLQJ $WWDFK PRUH ȴUPO\ ZLWK D ZKROH FURVV VWLWFK

)UHQFK NQRWV %ULQJ WKH QHHGOH XS WKURXJK WKH IDEULF :LWK WKXPE DQG IRUHȴQJHU KROG WKH WKUHDG D IHZ LQFKHV DZD\ IURP ZKHUH LW FDPH XS .HHSLQJ WKH WKUHDG WDXW WZLVW WKH QHHGOH WZLFH DURXQG WKH WKUHDG

Q (DFK FKDUW V\PERO UHSUHVHQWV RQH VWLWFK RQ WKH IDEULF

'DLV\ NH\

Q 7KH NH\ VKRZV WKH WKUHDG FRORXU WKDW WKH V\PEROV UHSUHVHQW IRU DOO VWLWFKHV &KHFN KRZ PDQ\ VWUDQGV RI WKUHDG \RX QHHG IRU HDFK

&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV

Q 7KH WKUHDG FRGHV LQ WKH NH\ DUH IRU '0& $QFKRU DQG 0DGHLUD FRORXUV :H OLVW WKH WKUHDGV XVHG WR VWLWFK RXU PRGHO ȴUVW WKHUHIRUH WKH GHVLJQ PD\ ORRN VOLJKWO\ GL΍HUHQW LI VWLWFKHG XVLQJ DQRWKHU EUDQG 

+DOI FURVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV

'0& $QFKRU 0DGHLUD:KLWH /LJKW SXUSOH 

 

 

'DUN SXUSOH 0HG SXUSOH

2II ZKLWH'DUN SXUSOH

&URVV VWLWFK XVLQJ RQH VWUDQG RI HDFK FRORXU 

  /LODF '0& /LJKW (IIHFWV (

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG 

'DUN SXUSOH

DOO RXWOLQHV DQG GHWDLOV

)UHQFK NQRWV LQ WZR VWUDQGV 

<HOORZ

GDLV\ FHQWUH GHWDLOV

$WWDFK EHDGV ZLWK PDWFKLQJ FRWWRQ 0LOO +LOO VHHG EHDGV <HOORZ FUHPH GDLV\ FHQWUH GHWDLOV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ +3Ζ DLGD 6WLWFK FRXQW [ 'HVLJQ DUHD ~[LQ [FP

C

7DNLQJ FDUH RI \RXU VWLWFKLQJ :DVK \RXU ZRUN WR UHIUHVK WKH IDEULF DQG WKUHDGV Ȃ JRRG TXDOLW\ WKUHDGV ZRQȇW UXQ 8VH ZDUP ZDWHU DQG ULQVH XQWLO WKH ZDWHU UXQV FOHDU 7R LURQ SODFH \RXU GDPS VWLWFKLQJ RQ ȵX΍\ WRZHOV ZLWK D FOHDQ ZKLWH FORWK RYHU WKH WRS DQG SUHVV ZLWK D ZDUP LURQ XQWLO LW LV DOPRVW GU\ CC

:KHQ ȴQLVKHGȐ:KLWH  Q 7KH DUURZV RQ WKH FKDUW LQGLFDWH WKH FHQWUH RI WKH FKDUW 2Q PRVW GHVLJQV \RXȇOO VWDUW VWLWFKLQJ KHUH WR HQVXUH WKH GHVLJQ LV FHQWUDO 7R ȴQG WKH FHQWUH RI \RXU IDEULF IROG LW LQ KDOI ERWK ZD\V WKH FUHDVH LQ WKH PLGGOH FRUUHVSRQGV WR WKH FKDUW FHQWUH ZKHUH \RXȇOO PDNH \RXU ȴUVW VWLWFK 6WLOO KROGLQJ WKH WKUHDG SXVK WKH QHHGOH GRZQ LQWR WKH IDEULF FORVH WR ZKHUH LW FDPH RXW WKHQ SXOO WKH QHHGOH WKURXJK JHQWO\ WR IRUP D NQRW 'RQȇW SXOO WRR KDUG 7Ζ3 9DU\ WKH QXPEHU RI WZLVWV RU VWUDQGV WR PDNH ODUJHU RU VPDOOHU )UHQFK NQRWV

&RORXU

7 7

 7 1C

2FWREHU 
" " 0DUWLQ 3HQQ\ FDWFKHV XS ZLWK .DMVD .LQVHOOD FKDPSLRQ RI VWLWFKLQJ È&#x201A; 6FDQGLQDYLDQVW\OH È&#x201A; DXWKRU SXEOLF VSHDNHU DQG DOOURXQG FUHDWLYH JHQLXV

.

DMVD .LQVHOOD RULJLQDOO\ IURP VRXWKHUQ 6ZHGHQ

6ZHGHQ LV P\ DEVROXWH IDYRXULWH SODFH WR VKRS IRU IDEULFV

KDV WXUQHG KHU ORYH RI 1RUGLF GHVLJQ LQWR D UDSLGO\

DQG KDEHUGDVKHU\ Î&#x2013; KDYH D FRPSOHWH DQG XWWHU ZHDNQHVV

EORRPLQJ EXVLQHVV HPSLUH $V ZHOO DV SXEOLVKLQJ

IRU YLQWDJH DQG KDQGPDGH IDEULFV DQG DOO WKH WULPPLQJV WKDW

ERRNV RQ KHU FUDIW VKH KDV DOVR YHQWXUHG LQWR SXEOLF VSHDNLQJ

FRPH ZLWK LW 7KH XOWLPDWH SODFH WR ILQG WUHDVXUHV OLNH WKHVH

WHDFKLQJ RWKHUV KRZ WR JHW WKHLU GUHDPV SXEOLVKHG LQ ERRN

LV WKH IOHD PDUNHW 0\ VLVWHUV DQG Î&#x2013; FDQ VSHQG GD\V RQ HQG

IRUP DQG HYHQ KDV KHU VLJKWV VHW RQ D 79 FDUHHU

VLIWLQJ WKURXJK LWHPV WR ILQG WKH SHUIHFW RQHV WKDW KLW WKH VSRW

.DMVD JUHZ XS VXUURXQGHG E\ FUHDWLYH SHRSOH È&#x201A; KHU IDWKHU

Î&#x2013; HVSHFLDOO\ ORYH HPEURLGHUHG WDEOHFORWKV DQG ZRYHQ VWULSHG

LV DQ DUFKLWHFW DQG LQGXVWULDO GHVLJQHU DQG KHU WKUHH VLVWHUV

IDEULFV È&#x201A; WKH\ VSHDN WR PH RI LQGXVWULRXV GHYRWLRQ DQG

DUH D JODVV EORZHU D JDUGHQ GHVLJQHU DQG D SKRWRJUDSKHU

KDQGLFUDIW <RX FDQ SUREDEO\ JXHVV WKDW Î&#x2013; DOPRVW DOZD\V SD\

.DMVD OHIW 6ZHGHQ ZKHQ VKH ZDV \HDUV ROG DQG QRZ OLYHV

D ILQH IRU KDYLQJ H[FHVV OXJJDJH ZKHQ Î&#x2013; IO\ KRPH

LQ &RXQW\ :LFNORZ LQ Î&#x2013;UHODQG ZKHUH ZH FDXJKW XS ZLWK KHU WR ILQG RXW ZKDW LQVSLUHV KHU

:KHUH LV \RXU IDYRXULWH SODFH WR GHVLJQ DQG VWLWFK" $V P\ EXVLQHVV JUHZ DQG ZH QHHGHG PRUH VSDFH WKDQ MXVW:KHUH LQ WKH ZRUOG ZRXOG \RX OLNH WR VKRS IRU IDEULF"

WKH NLWFKHQ WDEOH P\ KXVEDQG DQG Î&#x2013; WRRN D ORRN DURXQG WKH

$V Î&#x2013; VDW LQ IURQW RI P\ FRPSXWHU VFUHHQ FRQVLGHULQJ WKLV

KRXVH DQG IRXQG D QHJOHFWHG ZDVKURRP WKDW ZDV D SHUIHFW

TXHVWLRQ P\ PLQG JUHZ ZLQJV DQG IOHZ DFURVV WKH HQWLUH

PDWFK È&#x201A; ZLWK D OLFN RI SDLQW D ZDOO RI VKHOYHV PDGH E\ D KDQG\

ZRUOG IURP EXVWOLQJ GXVW\ PDUNHWV LQ 7XQLVLD WR D OLWWOH FRWWDJH

QHLJKERXU DQG D ORQJ VOLP ZRRGHQ FRXQWHU IURP Î&#x2013;.($ P\

LQ QRUWKHUQ 0RQJROLD ILOOHG ZLWK ZRPDQ ZHDYLQJ VHZLQJ DQG

FUHDWLYH NLQJGRP ZDV ERUQ Î&#x2013; FRXOGQÈ&#x2021;W EHOLHYH WKH VSDFH Î&#x2013; KDG

HPEURLGHULQJ )XQQLO\ HQRXJK DV H[FLWLQJ DQG FRORXUIXO DV WKH

WR SOD\ ZLWK È&#x201A; DQG DOVR KRZ TXLFNO\ LW ILOOHG 6R Î&#x2013;È&#x2021;P NHHSLQJ P\

ZLGH ZRUOG RI IDEULFV DQG PDWHULDO WUDGLWLRQ WUXO\ LV P\

OLWWOH VWXGLR IRU QRZ EXW GR YHU\ PXFK \HDUQ IRU ZKHQ RQH

LPDJLQDU\ MRXUQH\ HYHQWXDOO\ EURXJKW PH EDFN WR P\ EHORYHG

RI WKH FKLOGUHQ PRYHV RXW Î&#x2013;È&#x2021;OO VQDS XS WKHLU URRP LQ DQ LQVWDQW

6FDQGLQDYLDQ KRPH WXUI

Î&#x2013; DOVR ZRUN DW WKH WDEOH LQ WKH JDUGHQ

2FWREHU 


3KRWRJUDSK\ E\ 3HQQ\ :LQFHU k &Î&#x2013;&2 %RRNV 

0\ 6WLWFKLQJ :HHNHQG

 * $$ "$& ! ) &%  ' * & * ! (  $  '" &% " & $!  +RZ GLG \RX OHDUQ WR VWLWFK DQG GHVLJQ"

:KDW HOHPHQW RI \RXU ZRUN GR \RX ILQG PRVW VDWLVI\LQJ"

Î&#x2013;Q HVVHQFH Î&#x2013; DP IXOO\ VHOIWDXJKW EXW Î&#x2013; JUHZ XS LQ D YHU\

Î&#x2013; DEVROXWHO\ ORYH LW ZKHQ P\ KHDG VWDUWV EX]]LQJ ZLWK UDSLG

FUHDWLYH IDPLO\ ZLWK SKRWRJUDSKHUV DUFKLWHFWV GHVLJQHUV

VQDSV RI LGHDV FRORXU WRQHV IDEULFV DQG Î&#x2013; FDQ IHHO WKH ILQLVKHG

VLQJHUV VHDPVWUHVVHV JODVV EORZHUV JDUGHQ GHVLJQHUV DQG

GHVLJQ WDNLQJ VKDSH Î&#x2013;W WDNHV D IHZ VHFRQGV DQG Î&#x2013; FDQ W GR

DUWLVWV VR LW PXVW KDYH FRPH IURP VRPHZKHUH Î&#x2013; GR UHPHPEHU

DQ\WKLQJ EXW JHW WR ZRUN VWUDLJKW DZD\ 7KDW V ZKHQ Î&#x2013; ORYH

ZKHQ WKH \HDUQLQJ IRU ZRUNLQJ ZLWK IDEULFV NLFNHG LQ Î&#x2013; ZDV

EHLQJ VHOIHPSOR\HG DQG IUHH WR OLVWHQ WR P\ GHVLJQHU XUJHV

RQO\ VPDOO RQ KROLGD\V DW RXU JUDQGPRWKHUÈ&#x2021;V KRXVH 6KH KDG D NLQG RI KLGGHQ URRP LQ WKH ZDOO KDUG WR JHW LQ WR DQG GDUN

:KDW HOVH GR \RX OLNH WR GR DW WKH ZHHNHQG"

ZLWK D VODQWHG URRI ZKLFK PDGH LW VR PXFK PRUH HQFKDQWHG

$V D VHOIHPSOR\HG SHUVRQ WKHUH LV DEVROXWHO\ QR WLPH RII

IRU XV Î&#x2013;Q WKHUH \RX FRXOG ILQG VWDFNV RI PDWHULDO IURP E\JRQH

DV PDQ\ RI \RX NQRZ EXW LI ZH GLGQÈ&#x2021;W ORYH LW ZH ZRXOGQÈ&#x2021;W GR LW

HUDV KXJH FRIIHH WLQV FRQWDLQLQJ DOO NLQGV RI YLQWDJH EXWWRQV

Î&#x2013; KDYH VR PDQ\ VR PDQ\ JRDOV Î&#x2013; ZDQW WR DFKLHYH DQG Î&#x2013; DP

WR URRW WKURXJK EHDXWLIXO ODFH HPEURLGHU\ WKUHDGV RI DOO

FXUUHQWO\ GHVLJQLQJ ZULWLQJ ERRNV FRQWULEXWLQJ WR PDJD]LQHV

FRORXUV DQG TXDOLWLHV 7KDW V ZKHUH LW DOO VWDUWHG IRU PH

DQG ZHEVLWHV DQG WHDFKLQJ $V P\ FRQILGHQFH DQG EUDQG JURZV Î&#x2013; KDYH DOVR UHFHQWO\ VHW P\ VLJKWV RQ 79 <RX RQO\ JHW

:KRVH RSLQLRQ GR \RX VHHN DERXW D ILQLVKHG SLHFH"

WKDW RQH VKRW DW OLIH VR ZK\ QRW PDNH WKH YHU\ PRVW RI LW

(YHQ WKRXJK LW LV KDUG WR KHDU WKH WUXWK DQG ZH RIWHQ DYRLG DVNLQJ VRPHRQH IRU DQ KRQHVW RSLQLRQ ZKHQ ZH KDYH FUHDWHG DQRWKHU È&#x2020;EDE\È&#x2021; VR WR VSHDN LW LV DOZD\V JRRG WR GR VR WR VDYH \RXUVHOI ZDVWHG WLPH HPEDUNLQJ RQ WKH ZURQJ URDG 0\ EHVW FULWLF LV P\ KXVEDQG Î&#x2013;W VRPHWLPHV NLOOV PH WR KHDU ZKDW KH KDV WR VD\ DQG Î&#x2013; WHOO P\VHOI KH GRHVQ W NQRZ DQ\WKLQJ DERXW GHVLJQ EXW KH KDV VDYHG PH IURP PDNLQJ GLVDVWURXV

.DMVD .LQVHOOD LV D VWLWFKHU ZULWHU WHDFKHU DQG VLQJHU 6KH KDV SURGXFHG D QHZ ERRN ZLWK &LFR È&#x2020;6HZ 6FDQGLQDYLDQÈ&#x2021; ZZZ U\ODQGSHWHUVFRPVHZVFDQGLQDYLDQ )RU PRUH LQIRUPDWLRQ YLVLW ZZZNDMVDNLQVHOODFRP 6KH LV FXUUHQWO\ ZRUNLQJ RQ EULQJLQJ KHU XQLTXH EUDQG RI ZRUN LQWR WHOHYLVLRQ

GHFLVLRQV PDQ\ D WLPH DQG Î&#x2013; YDOXH KLV RSLQLRQ LPPHQVHO\

2FWREHU 
:Î&#x2013;1 D IDEXORXV e RI WRSTXDOLW\ =ZHLJDUW SURGXFWV

%UHDN 5HOD[ DQG WDNH D EUHDN WR HQMR\ WKLV PRQWKÈ&#x2021;V SUL]H FURVVZRUG IRU D FKDQFH WR ZLQ =ZHLJDUW IDEULFV )DEXORXV SUL]HV $FURVV 7R FDXVH GLVRUGHU RU EUHDN XS 

 )ORZHUV IHDWXUHG RQ SDJH 

 %LUG IHDWXUHG RQ SDJH 

 0DNH WKLV IRU FRWWRQV RQ SDJH 

 6QDNHOLNH ILVKHV 

 5HPDLQV RI D ILUH 

 +DQJ WKHVH RQ DFURVV 

 0DNH WKLV RQ SDJH 

 .HHS WKLV LQ WKH ERRN RQ SDJH 

 (PSKDWLFDOO\ GHPDQG 

 :RUG VRPHWKLQJ GLIIHUHQWO\ RQ SDSHU 

 0DNH WKLV RQ SDJH 

 2SSRVLWH RI DZDNH 

 :DV GUHVVHG LQ 

 ([DPSOHV 

 *HW LQWR WKLV SODFH ZLWK DFURVV 

 )HPDOH VLEOLQJV 

 3HRSOH ZKR SHUIRUP WR PXVLF 

)LYH OXFN\ ZLQQHUV ZLOO HDFK UHFHLYH D SDFN FRQWDLQLQJ +3Î&#x2013; DLGD LQ FUHDP  +3Î&#x2013; DLGD LQ EOXH  HYHQZHDYH 0XUDQR LQ EHLJH DQG HYHQZHDYH /LQGD LQ ZKLWH  SOXV =ZHLJDUWÈ&#x2021;V QHZ ERRNOHW È&#x201A; &DWV  (DFK SDFN LV ZRUWK e =ZHLJDUW KDV EHHQ WKH ZRUOGZLGH PDUNHW OHDGHU LQ ZHDYLQJ G\HLQJ DQG È´QLVKLQJ QHHGOHZRUN IDEULFV IRU PRUH WKDQ \HDUV 7R È´QG \RXU ORFDO VWRFNLVWV FDOO 'HUZHQWZDWHU 'HVLJQV RQ  +HULWDJH &UDIWV RQ  (46 RQ  RU +HH %HH RQ  $FURVV WUHDWHG XUDQLXP NDQJDURR GHSWKV SKRWR VFUDSERRN PHDQLQJOHVV QRUWKZDUG LQGH[ LJQRUH WUDQVIHU FRWWDJH IUHH]HV 'RZQ EUHDWKH QDXJKWLHVW 7HDUH JUDGXDOO\ VQDS FXVKLRQ FRQFHQWUDWH EXVLQHVVHV NQRZOHGJH &RQJGRQ UHIHUHH IDLU\ RDWK :LQQLQJ ZRUG 6(:Î&#x2013;1*35Î&#x2013;=( &5266:25' 

'RZQ 4XDOLILFDWLRQ HDUQHG DW XQLYHUVLW\ 

 :KHUH DUPV PHHW ERG\ 

 6HFRQGKDQG 

 7HQ KXQGUHGV 

 )L[HG DW DQ DPRXQW 

 6PDOO DUHD RI ZDWHU 

 7KLV LV BBBBB RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 

 8QGHU JUHDW SUHVVXUH 

 7UHDW DV UHOLDEOH 

 0DNH WKLV DV D KDQJLQJ RQ SDJH 

 $QQRXQFH D SHUIRUPHU 

 7HD DQG WKHVH RQ SDJH 

 /HW JR 

 6DPSOHU RI WKHVH RQ SDJH 

 3UHFLRXV VWRQHV 

 2UQDPHQWDO IUDJUDQW IORZHUV 

 %DNH WKLV IRU D ELUWKGD\ RQ SDJH 

 %RG\ SDUW EHORZ WKH PRXWK +RZ WR HQWHU 2QFH \RXÈ&#x2021;YH FRPSOHWHG WKH FURVVZRUG WKH VKDGHG ER[HV ZLOO IRUP DQ DQDJUDP RI D IDYRXULWH KREE\ :ULWH \RXU ZLQQLQJ ZRUG DQG &URVVZRUG RQ WKH EDFN RI D SRVWFDUG RU VWXFNGRZQ HQYHORSH DGGLQJ \RXU QDPH DQG DGGUHVV DQG SRVW LW WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 0DJD]LQH 32 %R[ 1RUWKDP (; '< &RPSHWLWLRQ RSHQ WK 6HSWHPEHU WK 2FWREHU )RU FRPSHWLWLRQ WHUPV DQG FRQGLWLRQV JR WR SDJH 

&RPSHWLWLRQ UXOHV 7R HQWHU WKLV FRPSHWLWLRQ HQWULHV PXVW EH UHFHLYHG EHWZHHQ WK 6HSWHPEHU DQG WK 2FWREHU 7KH ZLQQHUV ZLOO EH VHOHFWHG DW UDQGRP IURP DOO HQWULHV (QWULHV PXVW EH VXEPLWWHG E\ DQ LQGLYLGXDO QRW YLD DQ\ DJHQF\ RU VLPLODU DQG XQOHVV RWKHUZLVH VWDWHG DUH OLPLWHG WR RQH SHU KRXVHKROG %\ HQWHULQJ D &RPSHWLWLRQ \RX JLYH SHUPLVVLRQ WR XVH \RXU QDPH OLNHQHVV DQG SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH &RPSHWLWLRQ DQG IRU SURPRWLRQDO SXUSRVHV <RX ZDUUDQW WKDW WKH &RPSHWLWLRQ HQWU\ LV HQWLUHO\ \RXU RZQ ZRUN DQG QRW FRSLHG RU DGDSWHG Î&#x2013;I \RX DUH D ZLQQHU \RX PD\ KDYH WR SURYLGH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ 'HWDLOV RI ZLQQHUV ZLOO EH DYDLODEOH RQ UHTXHVW ZLWKLQ WKUHH PRQWKV RI WKH FORVLQJ GDWH <RX DFNQRZOHGJH DQG DJUHH WKDW QHLWKHU WKH &RPSDQ\ QRU DQ\ DVVRFLDWHG WKLUG SDUWLHV VKDOO KDYH DQ\ OLDELOLW\ WR \RX LQ FRQQHFWLRQ ZLWK \RXU XVH DQGRU SRVVHVVLRQ RI \RXU SUL]H )XUWKHU UXOHV FDQ EH UHDG LQ IXOO RQ SDJH 2FWREHU 


1H[W PRQWK

&

 

LQ \RXU 1RYHPEHU LVVXHȐ

DV 6XEVFULEH

1HYHU PLVV DQ LVVXH RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 6HH SDJH RU FDOO  

   

@ 6WLWFK WKLV VWXQQLQJ &KULVWPDV $QJHO E\ 'XUHQH -RQHV @ &+5Ζ670$6 6WLWFK RXU \XPP\ *LQJHUEUHDG +RXVH @ )HVWLYH WDEOH PDNHV ZLWK RXU GHHU WDEOH UXQQHU DQG FDNH EDQG 3/86 WKH VHFRQG SDUW RI RXU &KULVWPDV VDPSOHU VHDVRQDO FDUGV PRUH

21 6$/( )ULGD\ WK 2FWREHUCross stitch collection october 2015