Page 1

ใจที่เต็มไปด้ วยความโลภ โกรธ หลง เป็ นใจที่เต็มไปด้ วยความทุกข์ และบาปอกุศล นาไปสู่การทาลายโลกทาลายชาติ ทาลายครอบครั ว ทาลายตนเอง ให้ ได้ รับความทุกข์ เดือดร้ อน หาความสงบสุขให้ กับตนและสังคมไม่ ได้ พระอาจารย์ หนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม facebook : วัดสุนันทวนาราม


รั กตนห่ วงใยชีวติ ตนและคนในครอบครั ว ต้ องทำแต่ ควำมดี กำรทำควำมดีเป็ นกำรให้ พรแก่ ตนเอง ชีวติ จะพบกับควำมสำเร็จ ควำมสุขควำมเจริญจะตำมมำ เพรำะอำนำจของบุญ ไม่ รักตนไม่ ห่วงใยชีวติ ตนและคนในครอบครั ว จึงทำแต่ ควำมชั่ว เป็ นกำรสำปแช่ งตนเอง ชีวติ จะพบกับควำมล้ มเหลว มีแต่ ควำมทุกข์ ยำกลำบำกตำมมำ เพรำะอำนำจของบำป พระอำจำรย์ หนูพรม สุชำโต facebook : วัดสุนันทวนำรำม

วัดสุนันทวนำรำม


ธรรมะกับส้ มตำ ธรรมะกับส้ มตำ ปริยตั เิ ปรี ยบเสมือนเครื่องปรุ ง ที่เรำแยกไว้ เป็ นส่ วน ๆ แต่ ยงั ไม่ สำเร็จเป็ นส้ มตำ ปฏิบัตเิ หมือนกำรเอำเครื่ องปรุ งต่ ำง ๆ ใส่ ลงไปในครก แล้ วตำให้ เข้ ำกัน เมื่อตำเสร็จเทออกจำกครก เรี ยกว่ ำปฏิเวธ อันเกิดจำกผลของกำรปฏิบัตคิ อื ตำ ธรรมคือรสชำติของส้ มตำ ย่ อมปรำกฎชัดแก่ คนกิน คนปฏิบัติ และหำยสงสัยโดยไม่ ต้องไปถำมใคร เพรำะรู้ แจ้ งชัดด้ วยตนเองแล้ ว พระอำจำรย์ หนูพรม สุชำโต วัดสุนันทวนำรำม facebook : วัดสุนันทวนำรำม


มนุษย์ มีความฉลาด สามารถดึงเอาทรั พย์ ยากรที่มอี ยู่ตามธรรมชาติ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ กบั ชีวติ ได้ แต่ น่าเสียดายที่มนุษย์ ไม่ ฉลาด ในการดึงเอาคุณธรรมที่มีอยู่ในทรั พย์ ยากรของมนุษย์ (คือใจ) ออกมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่ อการดําเนินชีวติ อยู่ร่วมกันอย่ างสงบสุข พระอาจารย์ หนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม facebook : วัดสุนันทวนาราม


ประเทศที่เจริญโดยขาดหลักของศีลธรรม เรียกว่ าประเทศนัน้ เจริญขึน้ มาด้ วยตัณหาอวิชชา ด้ วยการทุ่มเทความสามารถไปกับการเรียน จนจิตหมกมุ่นอยู่กับการเรียน พอถึงวัยทํางานก็ท่ มุ เทให้ กับการทํางาน จนจิตหมกมุ่นอยู่กับการทํางาน และให้ รางวัลกับการเรียนการทํางานอย่ างเหน็ดเหนื่อย ด้ วยการเที่ยวสถานบันเทิงต่ าง ๆ ให้ ตนได้ รับความสุขสนุกสนาน ถือเป็ นการคืนกําไรให้ ชีวติ ตน มันเป็ นความเห็นที่น่าเศร้ า เสียดายพลังงานทรัพย์ ยากรของมนุษย์ ที่ถกู ใช้ ไปในทางบําเรอกามคุณอย่ างเดียว การกระทําเช่ นนีพ้ ระพุทธเจ้ าตรั สว่ า เกิดมาเสียชาติเกิดเพราะไม่ ได้ ทาํ คุณงามความดีอะไรใส่ ตัว พระอาจารย์ หนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม facebook : วัดสุนันทวนาราม


จิตสำนึกของคนสำมำรถเปลี่ยนได้ เพรำะอำศัยสภำพแวดล้ อมของสังคม เช่ นคนมีสำมีภรรยำและมีลูก จิตสำนึกจะเปลี่ยนไป ในฐำนะควำมเป็ นสำมีภรรยำเป็ นพ่ อคนแม่ คน จะมำเตือนให้ เรำเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อคนที่เรำรัก เช่ นกันในฐำนะที่เรำเป็ นชำวพุทธ รักพระพุทธศำสนำ เรำควรมีจติ สำนึกว่ ำ เรำจะพยำยำมปฏิบัตติ ำมคำสอนของพระพุทธเจ้ ำ เพื่อเป็ นกำรเชิดชูพุทธศำสนำ เรำจะไม่ ทำตัวเหมือนคนไม่ มีศำสนำ แต่ จติ สำนึกนีเ้ กิดขึน้ ยำก เพรำะคำสอนของพระพุทธเจ้ ำเป็ นข้ ำศึกของตัณหำ ควำมศรัทธำควำมเลื่อมใสพร้ อมทัง้ สติปัญญำเท่ ำนัน้ จะทำให้ เรำเป็ นชำวพุทธอย่ ำงแท้ จริง พระอำจำรย์ หนูพรม สุชำโต facebook : วัดสุนันทวนำรำม

วัดสุนันทวนำรำม

Test Join PDF  
Test Join PDF  
Advertisement