Page 1


นางสาวณิ ชนันทน์ ชัยบุตร 11 นางสาวพรรณิ ภา ชัยอามาตย์ 14 นางสาวณัฐกาญจน์ สายยศ 59 นางสาวสิ ริพร พุฒกระโทก 60


1. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นำาเสนองาน

2. จุดมุ่งหมายในการนำาเสนอ 3. หลักการเลือกใช้ ซอฟต์ แวร์ สำาเร็จรูปเพือ่ การนำาเสนองาน 4. รูปแบบการนำาเสนอข้ อมูล โดยใช้ คอมพิวเตอร์ 5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการนำาเสนองาน 6. โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการนำาเสนองาน 7. สรุปการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นำาเสนองาน


หลักการนำาเสนอข้ อมูลและสร้ างสื่ อนำาเสนอ การนำาเสนองานหรือผล งานนั้นสื่ อนำาเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนือ้ หา ของผู้บรรยายไปยังผู้ ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่ อจึงมีบทบาทสำ าคัญอย่ างมาก สื่ อทีด่ ี จะช่ วยให้ การ ถ่ ายทอดเนือ้ หาสาระทำาได้ อย่ างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ผู้ฟังและผู้ชมจะสามารถ จดจำาเนือ้ หาสาระได้ นานและเข้ าใจในเนือ้ หาได้ ดมี าก


1. เพือ่ ให้ ผ้ชู ม ผู้ฟังเข้ าใจเนือ้ หาสาระสำ าคัญของการนำาเสนอข้ อมูล 2. ให้ ผ้ชู ม ผู้ฟังเกิดความประทับใจและนำาไปสู่ ความเชื่อถือในข้ อมูลที่ นำา เสนอ


1) การดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบให้ สิ่งทีป่ รากฏต่ อสายตานั้นชวนมอง และมีความสบาย ตาสบายใจขึน้ เมือ่ ชมการนำาเสนอ ดังนั้นการเลือกองค์ ประกอบต่ าง ๆ เช่ น สี พนื้ แบบสี และขนาดของตัวอักษร รู ปประกอบ ต้ องเหมาะสม สวยงาม


2) ความชัดเจนและความกระชับของเนือ้ หา ส่ วนทีเ่ ป็ นข้ อความต้ องสั้ นแต่ ได้ ใจความชัดเจน ส่ วนทีเ่ ป็ นภาพ ประกอบต้ องมีส่วนสั มพันธ์ อย่ างสร้ างสรรค์ กบั ข้ อความทีต่ ้ องการสื่ อความ หมาย การใช้ ภาพประกอบ มีประโยชน์ มาก


3) ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย การสร้ างจุดเน้ นตามข้ อ 1 และ 2 ข้ างต้ น ต้ องคำานึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้ วย เช่ น กลุ่มเป้าหมายเป็ นเด็ก การใช้ สีสด ๆ และภาพการ์ ตูนมีความเหมาะสม แต่ ถ้ากลุ่ม เป้าหมายเป็ นผู้ใหญ่ และเนือ้ หาทีน่ ำาเสนอเป็ นเรื่องวิชาการหรือธุรกิจ การใช้ สีสัน มากเกินไปและการใช้ รูปการ์ ตูนอาจทำาให้ ดูไม่ น่าเชื่อถือเพราะขาดภาพลักษณ์ ของการเอาจริงเอาจัง


1) ทำาความเข้ าใจกับงานทีเ่ ราต้ องการนำาเสนอ ก่ อนการเลือกระบบสารสนเทศมาใช้ ในการนำาเสนองาน เราต้ องเข้ าใจถึงลักษณะงานทีเ่ ราต้ องการนำาเสนอก่อนว่ า เป็ น งานในลักษณะใด


2) เลือกโปรแกรมสำ าเร็จรู ปมาใช้ เมือ่ ทราบลักษณะของงานทีต่ ้ องการนำาเสนอแล้ว เราจะ เลือกระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับการนำาเสนองานนั้น งานบางอย่ างเราอาจใช้ ระบบสารสนเทศในการนำาเสนอได้ หลายอย่ าง เราอาจต้ องเลือกว่าจะใช้ ระบบใด ผู้ใช้ ต้องมี ความเข้ าใจในความสามารถของระบบนั้น


3) จัดหาเครื่องมือตามความต้ องการของซอฟต์ แวร์ ซอฟต์ แวร์ หรือโปรแกรม มีความสามารถไม่ เหมือนกัน ทำาให้ ความต้ องการของฮาร์ ดแวร์ ในการทำางานแตกต่ างกัน ในคู่มอื การใช้ งานโปรแกรมหรือซอฟต์ แวร์ น้ันจะบอกข้ อกำาหนดของฮาร์ ดแวร์ ที่ ต้ องการสำ าหรับการใช้ งานไว้ว่าจะต้ องมีส่วนประกอบอะไรบ้ าง เรา จะต้ องจัดหาฮาร์ ดแวร์ ให้ ได้ ตามข้ อกำาหนดนั้นเพือ่ ให้ สามารถใช้ งาน ซอฟต์ แวร์ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ


4) การใช้ งานโปรแกรม ในการใช้ งานนั้น ผู้ใช้ จะต้ องทำาความเข้ าใจให้ ชัดเจนก่ อนการใช้ งาน ส่ วนใหญ่ จะศึกษาจากคู่มอื ของโปรแกรมสำ าเร็จรูปเพือ่ ความเข้ าใจ ปกติ แล้ วคู่มอื การใช้ งานมาจากเจ้ าของผู้ผลิตซอฟต์ แวร์ ซึ่งมักจะอธิบายถึง ความสามารถตามฟังก์ ชั่นทีม่ อี ยู่ แล้ วจึงลงมือปฏิบัตดิ ้ วยตนเอง


1. การนำาเสนอแบบ Web page เป็ นรูปแบบการนำาเสนอทีใ่ ช้ บนอินเทอร์ เน็ต การนำาเสนอแบบนีส้ ามารถสร้ างการ เชื่อมโยงทีส่ ลับซับซ้ อนระหว่ างส่ วนต่ าง ๆ ตลอดจน สามารถสร้ างการเชื่อมโยง เอกสารทีต่ ่ างรู ปแบบกันได้


2. การนำาเสนอแบบ Slide Presentation เป็ นการนำาเสนอโดยใช้ โปรแกรมนำาเสนอ ซึ่งเป็ น โปรแกรมทีใ่ ช้ ง่ายมากมีรูป แบบการนำาเสนอให้ เลือกใช้ หลายแบบ สามารถเรียกใช้ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ ประกอบ และตกแต่ งด้ วยสี สัน ทั้งสี พนื้ สี ของตัวอักษร รูปแบบฟอนต์ ของตัวอักษรได้ ง่ ายและสะดวก ในปัจจุบันสื่ อนำาเสนอรูปแบบ Slide Presentation มักจะสร้ างด้ วย โปรแกรมในกลุ่ม Presentation เช่ น Microsoft PowerPoint


สื่ อนำาเสนอทีด่ ี ควรมีความโดดเด่ น น่ าสนใจ จะเน้ นความคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อ หนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็น หรือสาระ สำ าคัญโดยมี แนวทาง 3 ประการในการออกแบบ ได้ แก่

1) สื่ อความหมายได้ รวดเร็ว สื่ อนำาเสนอทีด่ ตี ้องสามารถสื่ อ

ความหมายให้ ผ้ฟู ัง ผู้ชมได้ อย่ างรวดเร็ว เช่ น กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก สื่ อควรให้ ความสำ าคัญกับผู้ฟังมากกว่ าเนือ้ หา สามารถนำาเทคนิค หรือ Effect ต่ าง ๆ ของโปรแกรมสร้ างสื่ อมาใช้ ได้ อย่ างเต็มที่


2) เนือ้ หาเป็ นลำาดับ สื่อนำาเสนอทีด่ ีควรมีการจัดลำาดับเนือ้ หาเป็ น ลำาดับ มีระเบียบ ดูง่าย ไม่ สับสนสิ่ งที่ จะช่ วยให้ การออกแบบสื่ อนำา เสนอทีต่ ้ องการจัดลำาดับเนือ้ หาให้ เป็ นระเบียบ และดูง่าย คือ

รู ปแบบเนือ้ หา สื่ อนำาเสนอแต่ละสไลด์ ควรหลีกเลี่ยงการนำา

เสนอแบบย่อหน้า หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรใช้เทคนิคการ เน้นแนวคิดหลัก ( Main Idea)


แบบอักษร การควบคุมการแสดงข้อความในแต่ละสไลด์ ควรให้ความ สำาคัญกับขนาดตัวอักษร ดังนี้ - หัวข้อใหญ่กาำ หนดขนาดตัวอักษรใหญ่กว่าหัวข้อย่อย - เลือกใช้แบบอักษรที่เหมาะสม - เปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรนั้น ใช้ตวั หนาในข้อความที่ตอ้ งการเน้น - ใช้ช่องว่างในการจัดกลุ่มของเนื้อหา - ข้อความที่ตอ้ งการให้อ่านก่อน ควรจัดไว้ที่ตาำ แหน่งมุมซ้ายบนของ หน้า


- พิมพ์ตวั อักษรลงกรอบที่วางแบบไว้ - ขึ้นหัวข้อก่อนแล้วจึงอธิ บายอย่างละเอียด - ใช้สีที่แตกต่างกัน หรื อตัวอักษรสี สลับกัน

3) สื่ อนำาเสนอต้ องสะดุดตาและน่ าสนใจ สื่ อนำาเสนอทีด่ นี ้ันจะ

ต้ องมีจุดเด่ นน่ าสนใจ สามารถดึงดูดสายตาของผู้ดู ผู้ฟังได้ ซึ่งจุดเด่ น นีไ้ ด้ มาจากขนาดของตัวอักษรทีใ่ หญ่ หรือจากการใช้ สีทแี่ ตกต่ างออก ไป รวมถึง การเลือกใช้ ภาพ การใช้ สี และการใช้ Effect ควบคุมการนำา เสนอ ทีเ่ หมาะสมประกอบการนำาเสนอ


เครื่องมือทีใ่ ช้ การนำาเสนอก็มคี วามสำ าคัญไม่ น้อยไป กว่ าสื่ อทีน่ ำาเสนอ ดังนั้น ผู้บรรยายหรือผู้นำาเสนอควร เลือกเครื่องมือในการนำาเสนอให้ เหมาะสมกับสื่ อนำาเสนอ ดังเช่ นเครื่องมือต่ อไปนี้


เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visaulizer) เป็ นอุปกรณ์ ทใี่ ช้ สำาหรับฉายภาพจาก วัตถุ 3 มิติ วัตถุทบึ แสง เช่ น กระดาษ หนังสื อ ตัวอย่ างสิ นค้ า  อะไหล่ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ขนาดเล็ก รวมถึงสามารถฉายแผ่นใส ฟิ ล์มสไลด์ ได้ ด้วย  การใช้ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ นั้น จะต้ องใช้ ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์   ( projector) หรือจอ มอนิเตอร์ ทวี ี เป็ นตัวช่ วยในการแสดงสั ญญาณภาพ  


เป็ นเครื่องฉายวัสดุโปร่ งใสระบบฉายตรง (Direct Projection) ประกอบด้ วย แผ่น สะท้ อนแสงโค้ง หลอดฉายมีกาำ ลังส่ องสว่าง ประมาณ 150-500 วัตต์ แผ่นกรองความร้ อน เลนส์ รวมแสงใส่ สไลด์ เลนส์ ฉายและพัดลม ระบายความร้ อน เครื่องฉายชนิดนีส้ ามารถบรรจุสไลด์ ได้ ครั้งละหลาย ๆ ภาพลงในกล่ องหรือถาดใส่ สไลด์ ทำาให้ สะดวกและรวดเร็ว ไม่ ต้องกังวล ในเรื่องบรรจุสไลด์ ทลี ะภาพ สามารถเปลีย่ น สไลด์ ได้ โดยการกดปุ่ มเปลีย่ นภาพทีเ่ ครื่อง ฉาย หรือควบคุมสไลด์ ให้ เดินหน้ าหรือถอย หลังได้ ในระยะไกล ๆ


ลักษณะและคุณสมบัตเิ ฉพาะ เครื่องฉายภาพข้ ามศีรษะ หรือบางทีเรียกว่า เครื่องฉายภาพโปร่ งใส เพราะ วัสดุฉาย เป็ นแผ่นโปร่ งใส (Transparency) หรืออาจเรียกว่ า กระดานชอล์ กไฟฟ้า เพราะใช้ แทนกระดานชอล์ กได้ เป็ นเครื่องฉายทีจ่ ัดอยู่ในระบบฉายอ้ อม ใช้ สำาหรับ ฉายภาพ วัสดุ หรือเครื่องมือทีโ่ ปร่ งใส โดยเขียนข้ อความหรือวาดภาพบนแผ่น โปร่ งใส โดยทัว่ ไปจะมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฉาย ดังนี้


1. ใช้ สอนได้ ทุกวิชา เพราะใช้ แทนกระดานชอล์ กได้ 2. ห้ องฉายไม่ จาำ เป็ นต้ องควบคุมแสงสว่างมากนัก 3. เครื่องฉายมีน้ำาหนักเบา ใช้ และบำารุงรักษาง่าย  4. สามารถตั้งไว้ หน้ าชั้นหรือทีโ่ ต๊ ะบรรยาย เวลาสอนหรือบรรยาย 5. ประหยัดเวลาในการวาดรูปหรือเขียนคำาอธิบาย 6. สามารถแสดงการใช้ แผ่นโปร่ งใสให้ เห็นเหมือนกับภาพเคลือ่ นไหวได้ 7. สามารถดัดแปลงการใช้ แผ่นโปร่ งใสจากการฉายครั้งละแผ่น เป็ นการฉายครั้งละ หลาย ๆ แผ่นซ้ อนกัน 8. สามารถใช้ แสดงการทดลองหรือสาธิตได้


โปรเจคเตอร์ ( Projector ) คือ อุปกรณ์ ฉายภาพทีใ่ ช้ ในการนำาเสนอข้ อมูลต่างๆ

โดยสามารถรองรับสั ญญาณภาพ จากคอมพิวเตอร์ , เครื่องเล่นวีซีดี, เครื่องเล่ นดีวดี ี และเครื่องกำาเนิดภาพอืน่ ๆ วิดโี อโปรเจคเตอร์ ถูกใช้ อย่ างกว้ างขวางในการนำาเสนองาน ในห้ องประชุม ห้ องเรียน หรือ แม้ แต่ ใช้ เป็ นโฮมเทียเตอร์ โปรเจคเตอร์ จงึ กลายเป็ นทีน่ ิยมและถูกใช้ อย่ างกว้ างขวาง


- โปรเจคเตอร์ เอาไว้ สำาหรับเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ งานใน การนำาเสนอสื่ อการสอนต่ างๆ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่ อเข้ ากับ กล้ อง VDO และเครื่องเล่ น DVD หรือ มือถือบางรุ่นได้ อกี ด้ วย - โปรเจคเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ ทนี่ ิยมใช้ ในการเรียนการสอนหรือการประชุม เนื่องจากสามารถนำาเสนอข้ อมูลให้ แก่ ผ้ชู มจำานวนมากๆให้ เห็นพร้ อมๆ กัน


เครื่องถ่ ายทอดภาพสามมิติ/Document Camera เป็ นเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ าคาไม่ แพง, ประหยัด เวลาและง่ ายต่ อการใช้ เพียงต่ อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ / Document Camera กับเครื่องฉาย หรือจอฉาย หรือ กระดานอินเตอร์ แอคทีฟ และเปิ ดเครื่อง สิ่ งทีต่ ้ องทำาหลัง จากนั้นคือนำาวัตถุวางไว้ ใต้ หัวกล้องเท่ านั้นเอง


เครื่องถ่ ายทอดภาพสามมิติ/Document Camera มีคุณลักษณะแตกต่ างจาก

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศอืน่ ๆ กล่ าวคือสิ่ งของเกือบทุกชนิดสามารถนำามา ดัดแปลงวางไว้ ใต้ กล้ องของเครื่องและนำาออกฉายในชั้นเรียน ความสามารถของเครื่อง ถ่ ายทอดภาพสามมิติ/Document Cameraไม่ เพียงแต่ ใช้ แสดงงานด้ านศิลปะหรือฉาย ภาพระบบดิจิตอลเท่ านั้น แต่ ยงั ใช้ ได้ กบั สิ่ งมีชีวติ และเคลือ่ นไหวได้


โปรแกรมทีใ่ ช้ นำาเสนอก็มคี วามสำ าคัญไม่ น้อยไปกว่าเครื่อง มือทีใ่ ช้ นำาเสนองาน เพราะ เราจะต้ องเลือกโปรแกรมทีเ่ หมาะ สมกับการนำาเสนองานนั้น งานบางอย่ างเราอาจใช้ โปรแกรมใน การนำาเสนอได้ หลายอย่ าง เพือ่ ให้ สื่อสารออกมาให้ ผ้ฟู ังเข้ าใจ ดังนั้น ผู้บรรยายหรือผู้นำาเสนอควรเลือกโปรแกรมในการนำา เสนอให้ เหมาะสม ดังเช่ นโปรแกรมต่ อไปนี้


ใช้ สำาหรับการทำา presentation หรือการนำาเสนอข้ อมูล สิ นค้ า และบริการ  ไม่ ว่าจะเป็ นการแสดงบนจอภาพฉายโปรเจคเตอร์ ทตี่ ่ อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็ น โปรแกรมทีม่ เี ครื่องมือ คอยอำานวยความสะดวกแก่ ผ้ใู ช้ ทาำ ให้ งาน เกิดความน่ าสนใจยิง่ ขึน้ โดยการใส่ รูปภาพต่ างเช่ นภาพนิ่งภาพเคลือ่ นไหวเสี ยงและวิดโี อคลิป ฯลฯ โปรแกรมนีก้ ถ็ อื ได้ ว่าเป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ุ ดตัวหนึ่งในการทำา presentation


ลักษณะเด่ นและความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 1. มีผ้ชู ่ วย ให้ ความช่ วยเหลือและสอบถามวิธีการใช้ งานโปรแกรม 2. มีการตกแต่ งงานนำาเสนอทีง่ ่ ายและน่ าสนใจ 3. มีงานนำาเสนอต้ นแบบ (Templates) ให้ เลือก 4. สามารถสร้ างตารางเพือ่ เป็ นองค์ ประกอบให้ กบั งานนำาเสนอ 5. สามารถใส่ รูปภาพทีไ่ ด้ มาจาก (Clip Art Internet) กล้ องดิจิตอล เครื่องสแกน และ รูปกราฟ


เป็ นเครื่องมือสำ าหรับการสร้ างงานนำาเสนอมัลติมีเดียและโปรแกรม รักษาหน้ าจอให้ คุณสั่ งทุกชนิดของผลกระทบเสี ยงข้ อความและเปลีย่ นเป็ นชุด ของ images. จะได้ พบกับสาธารณูปโภคต่ างๆเช่ นการจัดการของภาพเพือ่ กำาหนดวิธีการทีเ่ ราต้ องการทีจ่ ะแสดง รูปภาพใน presentation. การทำางานของ คุณสามารถบันทึกโครงการของคุณเป็ นโปรแกรมแบบสแตนด์ อโลน คุณสามารถ ส่ งทางไปรษณีย์ไปยังทีท่ ตี่ ดิ ต่ อของคุณได้ โดยตรงจากโปรแกรม


ทูลบุ๊ค (ToolBook) เป็ นซอฟต์ แวร์ ทสี่ ามารถนำามาสร้ างงานทีใ่ ช้ ในวินโดว์โดย โปรแกรม ToolBook จะมีองค์ ประกอบทุกอย่ างของวินโดว์ เช่ นรูปภาพ การ ทำางานตามคำาสั่ ง เป็ นต้ น ผู้ใช้ สามารถใช้ ToolBook ในการสร้ างงานทีเ่ น้ นการใช้ รูปภาพกราฟิ กติดต่ อ กับผู้ใช้ งาน เช่ น การสร้ างแบบฝึ ก การสร้ างเกมส์ การสร้ างงานนำาเสนอ (Presentation) เป็ นต้ น


Macromedia Authorware เป็ นโปรแกรมสำ าหรับการสร้ างบทเรียน เพือ่

ช่ วยในการเรียนการสอน การฝึ กอบรมและการนำาเสนอข้ อมูล การทำางานของ โปรแกรมจะมีลกั ษณะการทำางานแบบแผนผัง

Authorware เป็ นโปรแกรมการพัฒนาทีใ่ ช้ ไอคอนเป็ นพืน้ ฐาน

(icon-based) มันมีสมรรถภาพสู ง ทำาให้ ทุกคน ทั้งครู นักเรียนนักศึกษา ศิลปิ น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และโปรแกรมเมอร์ สามารถพัฒนาผลงาน มัลติมเี ดียทีซ่ ับซ้ อนและยุ่งยากได้


โปรแกรม Macromedia Flash 8 หรือเรียกสั้ น ๆ ว่ า Flash เป็ นโปรแกรมทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสู งสำ าหรับงานสร้ างภาพ กราฟิ กภาพ เคลือ่ นไหว หรือแอนิเมชัน, งาน presentation, เกม, ตลอดจนมัลติมีเดีย สำ าหรับเว็บ ลักษณะเด่ นของแอนิเมชันทีไ่ ด้ จากโปรแกรม Flash ก็คอื ไฟล์ ที่ มีขนาดเล็ก จึงสามารถโหลดมาแสดงผลได้ อย่ างรวดเร็ว รวมทั้งให้ ภาพ ลายเส้ นทีค่ มชัด ซึ่งเป็ นภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์ สามารถย่ อ-ขยาย ขนาด ได้ โดยมีความละเอียดคงเดิม


ความหมายของคำาว่ า Blog ก็คอื การบันทึกบทความของตนเอง

(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนือ้ หาของ blog นั้นจะครอบคลุม ได้ ทุกเรื่อง ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องราวส่ วนตัว หรือเป็ นบทความเฉพาะด้ านต่ าง ๆ โดยจุดเด่ นทีท่ าำ ให้ บล็อกเป็ นทีน่ ิยมก็คอื ผู้เขียนบล็อก บล็อกบางแห่ ง จะมี อิทธิพลในการโน้ มน้ าวจิตใจผู้อ่านสู งมาก แต่ ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็ จะเขียนขึน้ มาเพือ่ ให้ อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่ นกลุ่มเพือ่ น ๆ หรือครอบครัว ตนเอง


คือ สามารถเป็ นเครื่องมือสื่ อสารชนิดหนึ่ง ทีส่ ามารถสื่ อถึงความเป็ นกันเองระหว่ าง ผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย ทีช่ ัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทาง ระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง


1. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้ นในการแสวงหาความรู้ 2. ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการความรู้ต่างๆ 3. ผู้เรียนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่ างเหมาะสม 4. ผู้เรียนมีทกั ษะด้ านคอมพิวเตอร์ 5. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองให้ มปี ระสิ ทธิภาพ


E-Book หรือหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นทางเลือกหนึ่งสำ าหรับผู้ทตี่ ้ องการใช้ บริการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิม่ เติมอย่ างรวดเร็ว สะดวกและได้ อรรถรสในการรับ ข้ อมูลข่ าวสารมากขึน้ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ นีเ้ กิดจากการรวบรวมข้ อมูลจาก แหล่ งต่ างๆ นำามาจัดทำาในรูปแบบหนังสื อประยุกต์ กบั เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยนำา เสนอออกมาทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางคอมพิวเตอร์


- ทำาให้ การศึกษามีความน่ าสนใจมากยิง่ ขึน้ ทำาให้ ได้ รับอรรถรสในการศึกษามากขึน้ - ทำาให้ เกิดความสะดวกในการศึกษามากขึน้ ไม่ จาำ เป็ นต้ องศึกษาเพียงแต่ ในตำารา แต่ สามารถศึกษาย้ อนหลังหรือหาความรู้เพิม่ เติมได้ จากหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ - ประหยัดค่ าใช้ จ่ายทางการศึกษา ไม่ สิ้นเปลืองเงินไปกับการซื้อหรือการผลิตตำารา หนังสื อเรียน - ผู้สอนสามารถทำาสื่ อการสอนได้ อย่ างรวดเร็วโดยใช้ E-Book


-- มีมีผผลทำ ลทำาาให้ให้ปประชาชนผู ระชาชนผู้ใ้ ใช้ช้บบริริกการห้ ารห้อองสมุ งสมุดดมีมีจจาำ าำ นวนน้ นวนน้ออยลง ยลง -- มีมีกการเสี ารเสียยเปรี เปรียยบสำ บสำาาหรั หรับบผูผู้ท้ทไี่ ไี่ ม่ม่สสามารถดาวน์ ามารถดาวน์โโหลดโปรแกรมการสร้ หลดโปรแกรมการสร้าางงE-Book E-Book เพราะ เพราะHardware Hardwareบางชนิ บางชนิดดอาจจะไม่ อาจจะไม่สสามารถอ่ ามารถอ่าานหนั นหนังงสืสือออิอิเล็เล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ไได้ด้ -- เกิเกิดดการละเมิ การละเมิดดลิลิขขสิสิททธิธิ์ ไ์ ได้ด้งง่ า่ าย  บางคนที ย  บางคนทีไ่ ไ่ ม่ม่เคารพสิ เคารพสิททธิธิขของผู องผู้เขี้เขียยนนมีมีกการคั ารคัดดเลืเลืออกก เนืเนือ้ อ้ หา หารูรูปปภาพที ภาพทีป่ ป่ รากฏบน รากฏบนเว็เว็บบไซต์ ไซต์กกนั นั จนเป็ จนเป็นเรื นเรื่อ่องปกติ งปกติทำทำาาให้ให้เกิเกิดดปัปัญญหาที หาทีเ่ จ้เ่ จ้าาของ ของ ลิลิขขสิสิททธิธิ์ ห์ หรืรืออผูผู้เ้ขีเขียยนหนั นหนังงสืสืออไม่ไม่กกล้ล้าาทีทีจ่ จ่ ะเผยแพร่ ะเผยแพร่ผผลงานบนโลกออนไลน์ ลงานบนโลกออนไลน์


นอกจากอุปกรณ์ และโปรแกรมทีช่ ่ วยในการนำาเสนอผลงานแล้ ว ยังมีส่วนประกอบที่ สำ าคัญในการนำาเสนองานคือ คำาบรรยาย หรือบทพากย์ ซึ่งเป็ นองค์ ประกอบด้ านโสตหรือ เสี ยงนั่นเอง โดยมีวธิ ีการและหลักในการพิจารณาดังนี้

1. การบรรยายสด เหมาะสำ าหรับการประชุมหรือสั มมนาทีต่ ้ องการ ให้ ผ้ชู มมีส่วนร่ วม เพราะผู้บรรยายในกรณีนีเ้ ป็ นผู้ทรี่ ู้เรื่องราวเกีย่ วกับ เนือ้ หาเป็ นอย่ างดีรู้ว่าควรจะเน้ นตรงจุดใดและปฏิกริ ิยาจากผู้ชมทำาให้ ผู้บรรยายรู้ว่าผู้ชมสามารถติดตามทำาความเข้ าใจได้ เพียงพอหรือไม่ รู้ ว่ าส่ วนไหนจะต้ องอธิบายขยายความมากน้ อยเพียงใด


2. การพากย์ เหมาะสำ าหรับเนือ้ หาทีส่ ามารถถ่ ายทอดได้ โดยไม่ ต้อง

อาศัยการมีส่วนร่ วมของผู้ชม ข้ อดีคอื สามารถเลือกใช้ เสี ยงพากย์ ทมี่ คี วาม ไพเราะน่ าฟัง สามารถเลือกใช้ ดนตรี หรือเสี ยงประกอบ (Sound effect) เพือ่ สร้ างบรรยากาศ แต่ ข้อเสี ยคือไม่ มคี วามยืดหยุ่น ไม่ สามารถปรับให้ เหมาะสม กับความรู้ สึกของผู้ชมในขณะนั้น


การเลือกใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ให้ เหมาะสมกับงานมีความ สำ าคัญ เป็ นอย่ างยิง่ เพราะเป็ นความสามารถในการเลือกใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทีจ่ ะนำาเสนองานในรูปแบบทีเ่ หมาะสม และตรงตาม วัตถุประสงค์ ซึ่งส่ งผลให้ การทำางานมีประสิ ทธิภาพมากขึน้ จึงทำาให้ ผู้ ชมเข้ าใจสาระสำ าคัญในการนำาเสนอ เกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำาไปสู่ ความเชื่อถือในผลงานทีน่ ำาเสนอ


การนำาเสนอผลงานโดยใช้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ มีผลในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งได้ มกี ารค้ นพบจากการวิจัยว่ าการรับรู้ข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสั มผัสสอง อย่ าง คือ ตา และหูพร้ อมกันนั้น ทำาให้ เกิดการรับรู้ทดี่ กี ว่ า ส่ งผลในด้ านความ สามารถในการจดจำาได้ มากกว่ าการรับรู้โดยผ่ านตา หรือ หูอย่ างใดอย่ างหนึ่งเพียง อย่ างเดียว จึงได้ มกี ารพัฒนาสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ รูปแบบต่ าง ๆ ขึน้ มาใช้ งาน โดย เฉพาะสื่ อประสม


1. รู ปแบบการนำาเสนอข้ อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ มี 2รูปแบบ คืออะไรบ้ าง ก. การนำาเสนอแบบ Slide Presentation และ มิติ ข. การนำาเสนอแบบ Web page และ Slide Presentation ค. การนำาเสนอแบบ Web page และ Hypermedia ง. ไม่ มีข้อถูก

ข.


2. ลักษณะเด่ นของแอนิเมชันทีไ่ ด้ จากโปรแกรม Flash คืออะไร ก. มีภาพขนาดใหญ่ ข. ไฟล์ มขี นาดใหญ่ จึงสามารถโหลดมาแสดงผลได้ อย่ างรวดเร็ว ค. ไฟล์ มขี นาดเล็ก จึงสามารถโหลดมาแสดงผลได้ อย่ างรวดเร็ว ง. เป็ นภาพสามมิติ

ค.


3. Macromedia Authorware เป็ นโปนแกรมเกีย่ วกับอะไร ก. สำ าหรับสร้ างบทเรียนและภาพยนตร์ ข. สำ าหรับสร้ างมัลติมีเดีย ค. สำ าหรับสร้ างภาพยนตร์ ง. สำ าหรับการสร้ างบทเรียน เพือ่ ช่ วยในการเรียนการสอน

ง.


4. จุดมุ่งหมายของการนำาเสนอ คืออะไร ก. เข้ าใจ ประทับใจ นำาไปสู่ ความเชื่อถือในข้ อมูล ข. ตืน่ เต้ น ค. เร้ าใจ ง. สนุกสนาน มีส่วนร่ วม

ก.


5. หลักการเลือกซอฟต์ แวร์ และหลักการนำาเสนอผลงานโดยใช้ ซอฟต์ แวร์ มีดงั นี้ ยกเว้ นข้ อใด ก. ทำาความเข้ าใจกับงานทีเ่ ราต้ องการนำาเสนอ ข. เลือกโปรแกรมสำ าเร็จรูปมาใช้ ค. ต้ องเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ด ง. จัดหาเครื่องมือตามความต้ องการของซอฟต์ แวร์

ค.


THE END ^^

Ppt การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ( จริง )  
Ppt การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ( จริง )  
Advertisement