Page 1

“Гангар Секьюрити” ГХХА Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглах заавар Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ зааврын зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулж алба хаагч болон хуулийн этгээд /цаашид “харуул хамгаалалтын алба”гэх/ нь гэрээний үндсэн дээр хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, обьектыг гэмт халдлагаас хамгаалах албан үүрэг гүйцэтгэхдээ галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл /цаашид “тусгай хэрэгсэл” гэх/, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх, /цаашид “мэх” гэх/ хэрэглэх, албаны нохой ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2. Харуул хамгаалалтын алба хаагч нь галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглахдаа Гэрээт Харуул Хамгаалалтын тухай хууль, Галт зэвсэгийн тухай хууль болон энэхүү зааврыг дагаж мөрдөнө. 2.1. Харуул хамгаалалтын алба хаагч зөвхөн албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа дор дурдсан тохиолдолд галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглаж болно. 2.1.1. Хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, обьект болон өөрт нь шууд заналхийлж зэвсэг хэрэглэн халдсан. 2.1.2. Хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, обьектболон өөрт нь бүлэглэн халдсан. 2.1.3. Хууль ёсны шаардлагыг нь эсэргүүцсэнийг хүч хэрэглэхгүйгээр таслан зогсоох боломжгүй байсан. 2.2. Галт зэвсгийг зөвхөн энэ зааврын 2.1.1, 2.1.2-д заасан гэмт этгээдийн довтолгоо бодитой байх нөхцөлд аргагүй хамгаалалтын хүрээнд хэрэглэх бөгөөд бусад тохиолдолд хориглоно. 2.3. Харуул хамгаалалтын зорилгоор ашиглах галт зэвсгийг цагдаагийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр бүртгүүлж, өмчлөх эрхийн гэрчилгээ авсан байна. 2.4. Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд нь Галт зэвсгийн тухай хуулийн 5.1-д заасан шаардлага хангасан алба хаагчид гэрээний үндсэн дээр зөвхөн албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд нь галт зэвсэг түр эзэмшүүлнэ. 2.5. Харуул хамгаалалтын алба хаагчтай байгуулсан галт зэвсэг эзэмшүүлэх гэрээг тухайн нутаг дэвгэрийн Цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлнэ. 2.6. Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг хэрэглэхийн өмнө боломжтой бол гэмт этгээдэд довтолгооноо зогсоох, шаардах, “зогс, буудлаа” гэсэн анхааруулга өгөх, агаарт хий буудах зэрэг бололцоотой бүх арга хэмжээ авна. 2.7. Харуул хамгаалалтын алба хаагч дараах тусгай хэрэгсэл хэрэглэж болно: 2.7.1. Гав 2.7.2. Хүлэг 2.7.3. Резинэн ба цахилгаан бороохой, 2.7.4. нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагчаар цэнэглэсэн буу, шүршүүр, 2.7.5. резинэн ба хуванцар сумтай буу 2.8. Довтлогч этгээдийн үйлдлийн шинж байдалд тохируулан тусгай хэрэгслийг зөв сонгож хэрэглэнэ. Гурав. Гав хэрэглэх 3.1. Харуул хамгаалалтын алба хаагч гавыг дараах байдлаар хэрэглэнэ. 3.1.1. хоёр гарыг биеийн урд болон ард бугуйгаар нь гавлаж холбох, 3.1.2. хоёр гарыг эрхий хурууны 1 дүгээр үеийн хойгуур нь гавлаж холбох, 3.1.3. хоёр ба түүнээс дээш хүний гарыг хооронд нь гавлаж холбох, 3.1.4. гавыг хүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулахааргүй, биеийн арьс, маханд шигдэхгүй холхих боломжтой байхаар тохируулаж хэрэглэх. 3.1.5. Гав хэрэглэсэн тохиолдолд 10 минут тутамд чангарсан эсэхийг шалгаж үзэх. 3.2. Хүйтний улиралд гав хэрэглэхдээ гар хурууг хайрагдаж гэмтэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авна. Дөрөв. Хүлэг хэрэглэх 4.1. Гав байхгүй бол хүлэг хэрэглэж болно. 4.2. Хүлгийг хэрэглэхдээ хоёр гарыг биеийн урд болон ард нь зөөлөн эдээр холбон тугавчилж, үзүүрийг хөврөхөөр уяж, гарын бугуйгаар нь эсвэл эрхий хуруунуудыг холбож хүлнэ. 4.3 Хүлэг хэрэглэхдээ тухайн этгээд түүнийг тайлахгүй байх нөхцлийг хангана. 4.4 Хүлэгтэй хүнийг байнгын хяналтанд байлгах бөгөөд эрүүл мэндэд нь хохирол учирч болзошгүй тохиолдолд хүлгийг суллана. Тав. Бусад тусгай хэрэгсэл хэрэглэх. 5.1. Довтлогч этгээд зэвсэг болон бусад зүйлийг зэвсгийн чанартайгаар хэрэглэхээр завдсан, эсвэл биеэр эсэргүүцэл үзүүлсэн тохиолдолд резинэн ба цахилгаан бороохой, нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагчаар цэнэглэсэн буу, шүршүүр, резинэн ба хуванцар сумтай бууг хэрэглэнэ. 5.2. Резинэн бороохойг хувцастай болон нүцгэн биед чиглүүлж ороолгох маягаар цохиж хэрэглэнэ. 5.3. Цахилгаан бороохойг хүний биед хувцасны гадна талаас хүргэн долгион нэг газар 10 секундээс


илүүгүй хугацаагаар үйлчилж байхаар байрлалыг сольж ажиллуулах бөгөөд түүгээр гуядаж ороолгож болохгүй. Зургаа. Мэх хэрэглэх 6.1. Харуул хамгаалалтын алба хаагч мэхийг дараах мэхний хувилбараас сонгож хэрэглэнэ. 6.1.1. төрөл бүрийн барьцнаас чөлөөлөх; 6.1.2. урдаас, араас дан болон давхар тэвэрсэн үед чөлөөлөх 6.1.3. урдаас, араас галт зэвсэг болон зэвсгийн чанартай бусад зүйл тулгасан үед түүнээс хамгаалж,баривчлах 6.1.4. дээрээс, урдаас, хажуунаас, доороос болон ширвэж хутгалах гэж довтолсон үед түүнээс хамгаалах төрөл бүрийн хамгаалалт, 6.1.5. довтлогч этгээдийн үйлдлийг түр таслан зогсоох, 6.1.6. энэ зааврын 2.1.3.-д заасан тохиолдолд хүний бие, эрүүл мэндэд хор аюулгүй бусад мэх Долоо.Албаны нохой ашиглах 7.1. Харуул хамгаалалтын алба хаагч нь үүргээ гүйцэтгэхдээ албаны нохойг ашиглаж болно. 7.2. Албаны нохойтой ажиллах алба хаагчийг цагдаагийн байгууллагын мэргэжлийн албаны хяналтан дор мэргэжлийн сургалтад хамруулж, гэрчилгээ олгох бөгөөд сургалтад хамрагдаагүй алба хаагчид албаны нохой ашиглуулахыг хориглоно. 7.3. Албаны нохойг мал эмнэлэг, ариун цэврийн үзлэгт байнга хамруулахын зэрэгцээ гэрчилгээжүүлж, байгууллагын бүртгэлд авсан байна. 7.4. Гэрээгээр хамгаалж байгаа объектын онцлог байдлаас хамаарч албаны нохойг гүйдэг уяатайгаар ашиглах бөгөөд тавьж ашиглах тохиолдолд хүний амь нас, эрүүл мэндэд хор аюул учруулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. 7.5. Албаны нохой ашиглахаас өмнө “Зогс”, “Нохой тавилаа” гэж урьдчилан сануулна. 7.6. Албаны нохой ашиглаж байгаа байгууллага нь “Анхаар нохойтой” гэсэн анхааруулах тусгай тэмдэг тавих бөгөөд тэмдэг тавиагүй болон урьдчилан сануулаагүйн улмаас бусдад хохирол учруулсан бол түүнийг нөхөн төлнө. Найм.Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглахыг хориглох 8.1. Дараах тохиолдолд галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглахыг хориглоно. 8.1.1. хүүхэд болон жирэмсэн болох нь илэрхий мэдэгдэж байгаа хүнд энэ зааврын 2.1.1., 2.1.2.- д зааснаас бусад тохиолдолд, 8.1.2. довтлогч этгээдийн үйлдэл түүний санаачилгаар зогссон үед болон галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, мэх, албаны нохой хэрэглэсний дараа таслан зогсоогдсон, 8.1.3. хүний толгой, цээж, хэвлий, бүсэлхий, давсаг, бөөрний тус газар резинэн бороохойгоор цохих, 8.1.4. цахилгаан бороохойг хүний нүүр, биеийн ил хэсэгт хэрэглэх, 8.1.5. энэ зааврын 2.1.1, 2.1.2,-д зааснаас бусад тохиолдолд нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч, резинэн ба хуванцар сумтай буугаар 1 метрээс ойр зайд нүүр рүү нь чиглүүлэн буудах, 8.1.6. тахир дутуу, эсхүл гэмтэлтэй болох нь илэрхий мэдэгдэж байгаа хүнд тухайн гэмтлийг сэдрээж болох мэх хэрэглэх, 8.1.7. сэтгэл мэдрэлийн өвчин болон согтуурсан, мансуурсаны улмаас өөрийгөө жолоодох чадваргүй болсон хүнд тусгай хэрэгсэл хэрэглэх, 8.2. Харуул хамгаалалтын алба хаагч нь үйлчлүүлэгчийн хууль бус үйлдлийг дэмжих, түүнд татагдан оролцсон, хууль бус үүргийг биелүүлэх, энэ зорилгоор галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглахыг хориглоно. Ес. Бусад зүйл 9.1. Харуул хамгаалалтын алба хаагч нь Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль болон энэ зааварт заасан тусгай хэрэгсэл өөр зүйлийг албан үүрэг гүйцэтгэх үедээ хэрэглэхийг хориглоно. 9.2. Галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийг зөвхөн харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх үедээ авч явах бөгөөд зориулалтын гэр савгүй, ил авч явах болон албаны нохойг хушуувч, оосоргүйгээр дагуулж явахыг хориглоно. 9.3. Харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч болон хуулийн этгээд нь өөрт байгаа галт зэвсэг,тусгай хэрэгсэл, албаны нохойг сум, дүүргийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлнэ. 9.4. Харуул хамгаалалтын алба хаагч нь галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэсэн, албаны нохой ашигласан тохиолдол бүрт тухайн цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд довтлогч этгээдийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгнө. 9.5. Харуул хамгаалалтын алба хаагч нь галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл, мэх, албаны нохой хэрэглэснээс довтлогч этгээдийн болон эрүүл мэндэд хохирол учруулсан бол эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авч, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэнэ.

алба хаагч  

doing test

алба хаагч  

doing test

Advertisement