Page 1


¿úWôûP

SYmTo - 2008

×Õl©dL YôÃo... ¿úWôûP UôR CRr R²fÑtßdÏ UhÓm B£¬Vo £. U¬V TuÉo RôÑ úLô 9486658252 ÕûQVô£¬Vo Gm.H. ù_Xv¥u 9843448095 T§lTô[o Gv. TÜp Cv©¬jÕ 18þA, Auû] ùRWNô NôûX, ùL[¬YôdLm,ùNuû]þ600 303 09323160324

¨oYôLdÏÝ * Gv. ûUdúLp BuP² þ Ù.Gv.H. * Gv. ú_ôNl AùXdv þ ùNuû] * G@l. BpToh þ ÕTôn * ¥. v¼Tu þ TdÃu * Gm. AUXRôv þ ùNuû] * ¥. ×xTWôw þ ÏÚN¥ * Gv. ÀhPo Tôp þ ùNuû] * Gm. _ôow ®uùNuh þ ùNuû] * Gp. G. ú_ô þ ùNuû] * ´. U¬V _ôi þ ÏÚN¥ * úL U¬V _ôi ú_ôNl þ ÏÚN¥ ùNn§ Utßm ®[mTWm Gl. AÚ[lTu þ ÏÚN¥ J°lTPl ©¬Ü Gu. WôRô¡ÚxQu 9443493468 Y¯Lôh¥Ls AÚhNúLô. ÀhPo TôpWôw þ ØmûT AÚhT¦. ùULXu, AÚhT¦. ùPu£e TûPl×dLû[f ÑÚd¡ ùNlT²P B£¬VÚdÏ ØÝ E¬ûU EiÓ. TûPl×L°p Es[ LÚjÕLs AkRkR TûPlTô°«u ùNôkR LÚjÕLú[!

Gu C²V ¿úWôûP«p éjÕdÏÛeÏm YiQ UXoLú[, ¿úWôûP CRr Cuß ReLs U]eLû[ ¨û\j§ÚdÏm Guß Smסú\u. ¿úWôûP«p LXk§ÚkR NôdLûPLs YôodLlThÓf ÑjRUô] ùR°kR ¿úWôûPVôn TônkÕ Sm A±Ü RôLjûRj ¾oj§ÚdÏm G] Smסú\u. AkR Sm©dûL Cuàm Y[UôÏm. SUÕ F¬p SPdÏm ¨LrÜLû[ ¿úWôûP TPªhÓ Lôh¥Ùm YÚYÕ ùTÚûUúV. ùTôßlúTt\ SôsL°p TûPl×LÞdÏl TgNªÚkRÕ; ùNn§Ls ùLôgNªÚkRÕ. B]ôp Cuß ¿úWôûP ùTh¥«p ùNn§Ls ¨Wm© Y¯Rp LiÓ Y[of£ ùR¬¡\Õ; YWm×m EVok§Úd¡\Õ. TûPlTô°Lú[! ReL°u TûPl×Ls ùY° YW®pûXúV Gu\ LYûX úYiPôm. Sm ¿úWôûP«p Sû]kR Aû]jÕ ùNn§LÞúU ×ÕùTô-ÜPu ùY°úVßm. Sm©dûLúVôÓ GÝÕeLs; ×PªÓR-p RôURmYWXôm; B]ôp ReLUôn ù_ô-dÏm. C\kúRôo CRVeLû[ ¨û]j§Óm®RUôn CmUôR ¿úWôûP ReL°u ûLL°p RYÝm. Smªp C\kR CRVeLs Gußm ײRUôn ¨ûXj§PÜm, AûXTôÙm CRVeLs Cû\Y²p Cû[lTô±PÜúU Ck¨û]ÜLs. Smªp C\kúRôoáP ùRnYeLú[. CR]ôp Rôú] AYoL°u EÚYlTPeLÞdÏ UôûXÙm ®[dÏm úTôh¥Úd¡ú\ôm. AYoL°u LpXû\«p ùUÝϧ¬Ùm, éUôûXLû[Ùm ãÓ¡ú\ôm. C\kúRô¬Pm YWeLû[d úLhÓlTôÚeLs. AûY G°§p SUdÏd ûLáÓm. Cq®Rr Smê¬p C\kRYoLs UhÓUpX Cû\YàdLôn Nôh£Vm ׬kR SpX CRVeLû[ ¨û]jÕ. Nôh£Vm T¡o¡\Õ. J¬Nô, LoSôPLô, úLW[ô, ULôWôx¥Wô úTôu\ TpúYß CPeL°p, Smêo UiûPdLôÓL°p Ñ]ôª úTW¯®p G] Gi¦Xô ¨ûXL°p C\kÕúTô] ÅW §Vô¡Lû[ ¨û]Ü áo¡ú\ôm. ¡±vÕ®p CWjRm £k§ E«o®hP ¡±vRYoLÞdLôn ùN©dL LPûUlTh¥Úd¡ú\ôm. Cû\YàdLôn YRmLiP §VôL úYs®VôL SôØm §¬L[ôp NTRm ùNnúYôm. C\kúRôûW ¨û]j§P AYoL°u ùTVoLû[l ©sû[LÞdÏf ãh¥ ùTÚûUlTÓ¡ú\ôm. TpúYß SXj§hPeLû[ AYoLs ùTV¬p A±®d¡ú\ôm. £X FoLÞdÏ AYoL°u ùTVoLû[úV ûYd¡ú\ôm. AÕúTôX C\kúRô¬u úNûYRû] ¨û]YôndùLôiÓ AYoL[ôL CmUi¦p YôZ RûXlTÓmúTôÕ C\kúRôo E«olTo. ×ÕYôr®û] SUdÏj RÚYo. UWQm GuTÕ ×XuLû[ APdÏYRpX Uô\ôL SmûU ×Õl©lTÕ... Au×Pu, TuÉo Rôv - ú Lô 1


¿úWôûP

SYmTo - 2008

Pm.. Pm.. Óm.. Óm..

Gu YWúU Gu Yôn úTÑm RªûZ ùN®úLhL, êfÑdLôt\ôn êdÏ Es°ÞdL ùUn£- o dÏm Li UXÚm Im×XuLÞm ¿úWôûP RkR YWúU!

¿úWôûP CR¯p LÚjÕd Lû[ GÝR RVôWôÏm YôNLoLú[.. * EsÞ¬p YôÝm ¿eLs EeLs TûPlTôt\ûX ¿úWôûP ùNn§ ùTh¥Ùs JqùYôÚ UôRØm 18þBm úR§dÏs úTôÓeLs. * ùY°ë¬p YôÝm ¿úWôûP YôNLoLs ReL°u GiQeLû[l TûPl×dL[ôd¡ ¸rdLiP ØLY¬dÏ JqùYôÚ UôRØm 20þBm úR§dÏs RTô-p Aàl© ûYÙeLs.

R. WUô

£. U¬V TuÉo Rôv úLô, ‘WôVp TYu’ ©[ôh Gi þ 85, 2þBYÕ ©WRô] NôûX, Nôk§SLo, Tôû[VeúLôhûP, §ÚùSpúY- .

¿úWôûPdÏ TôWôhÓ EXL Nd§Ls Aû]j§Ûm Y- û UÙs[Õ Lp® JußRôu AÕúY Aû]j§Ûm RûX£\kRÕ. GpûX«pXô Uô¦dLjûR Rôe¡ ¨tTÕ èp JußRôu AR²àm GpûXVt\ NØj§WUôn TônYÕ ¿úWôûP...

AÓjR CRÝdLô] TûPl×Lû[ GÝR ùRôPe¡®h¼oL[ô?

U²Ru

þ ©W§Tu YPdÏjùRÚ, ÏÚN¥

T\ûY Gu\ôp T\dLj ùR¬VÔm UXo Gu\ôp UQdLj ùR¬VÔm ª[Ï Gu\ôp Eû\dLj ùR¬VÔm U²Ru Gu\ôp Uu²dLj ùR¬VÔm

TRWôR TRo ¿úWôûP«p Õs° ®û[VôÓm Gu ¨û]ÜLs A¥jÕf ùNu±Óm TRûWl úTô-pXôUp Es[j§p Gußm ¿eLôUp CPm ùT\hÓm

ײRu SpXYu JÚYú] U²Ru AûR ¨ì©jÕd LôhÓTYu ײRu

þ AUXô úN®Vo ù_¬ ÏÚN¥. 2

þ S. A©`ô


¿úWôûP

SYmTo - 2008

2 þ SôgûN Rôv.

v úRYôàûPV

CVtûL AZûL W£jRYôß NÜp ¨u\ôo. CYtû\l TôojÕdùLôiÓ Lû[l× ¿e¡ ¨tûL«úX §¼ùWuß Yô]j§- Ú kÕ JÚ ©WLôNUô] J°úRôu± NÜûXÙm AYú]ôÓ YkRYoLû[Ùm Ñt± Yû[jÕ ©WLô£jRÕ. NÜp RûW«p ®ÝkRôo. AlúTôÕ ‘NÜúX, NÜúX ¿ Guû] Hu Õu×ßjÕ ¡\ôn?’ Gu\ NjRjûRd úLhPôo. EPú] NÜp ARtÏl T§XôL ‘BiPYúW ¿o Vôo?’ Gu\ôo. ARtÏ ‘¿ ÕuTlTÓjÕ¡\ CúVÑ Sôú]; Øs°p EûRd¡\Õ E]dÏd L¥]Uôm’ Gu\ôo. (Al. 9:4,5) CdLôh£«û]d LiP EPuYkúRôo Aû]YÚm TôoûYVt\YoL[ô«]o. RûW«p ®ÝkÕ¡PkR úTô§Ûm NÜp Ruú]ôÓ úT£] Cû\Yû]Ùm (CúVÑûYÙm) AYo á±V ÏWûXÙm ùR°YôLl TôojRôo. RlTô] ùLôsûLÙm, ùLôûXùY±ÙmùLôiP NÜ-u U]§p úTùWô° Å£VÕ. Rôu ùNnR ùNVpLs Aû]jÕm ¾VûY GuTRû] EQokRôo. Ru URdÏÚdLs R]dÏd Lôh¥V Y¯ ªLÜm R\Yô]Õ GuTûR A±kRôo. NÜ-u U]m ëRoL[ôp ùLôûX ùNnVlThP CúVÑ®u £ÛûYlTôÓLû[ ¨û]jÕlTôojRÕ. CúVÑúY EiûUVô]

(Ø¥VlTo) UWQm NÜ- u U]ûR ªLÜm ÏZl©VÕ. AYWÕ RY\ô] GiQeLs AYWÕ U]ûRd ÏZl©]. B]ôp ëR URjRûX YoLs NÜ-Pm vúRYôu JÚ ¾VYu; AYo úTô§jR CúVÑ JÚ YgNLu; Sôm ùNpÛm Y¯úV Cû\YàdÏ ELkRÕ Guß á± NÜ-u U]ûR L¥]Uôn Uôt±]o. CR]ôp NÜp ØuûT Lôh¥Ûm A§LUôL ¡±vÕûY Sm×TYo ÁÕ úLôTm ùLôiPôo. úLôTm Á±PúY CúVÑ ¡±vÕûY ®ÑY§jRYoLû[ GkR®R BRôWØm CpXôUp CÝjÕYkÕ £û\«p AûPjRôo. UWQjRiPû]Ùm Yôe¡dùLôÓjRôo. CqúYû[«p NÜp Ru ùNôkR úYûXVôL RUvÏ Th¥Qj§tÏf ùNpX úYi¥«ÚkRÕ. AúR úSWj§p úTôÏm Y¯«p Li¦p TÓm ¡±vRYoLû[Ùm CÝjÕYWXôm Guß Gi¦]ôo. CRtLôL URjRûXYoL°Pm CÚkÕ AàU§ L¥RØm ùTtßdùLôiPôo. ªÏkR BoYjúRôÓm, C[ûU ùRmúTôÓm RY\ô] ¾oUô]júRôÓm RUvÏ SLo úSôd¡l ×\lThPôo NÜp. NÜúXôÓ ùNu\YoLÞm, RUvÏ Th¥QjûR ùSÚe¡ YÚûL«p RUvÏ®u 3


¿úWôûP

SYmTo - 2008 ùU£Vô Gu\ Eߧ ©\kRÕ. ‘Cû\YàûPV U¡ûUûVÙm Cû\YàûPV YXÕTdLj§p CúVÑYô]Yo ¨tTûRÙm Lôi¡ú\u’ Guß vúRYôu ùNôu] YôojûRLû[ ¨û]jÕ TôojRôo. CúVÑ CqÜX¡p GRtLôL YkRôo; GqYôß Õu×ßjRlThPôo; E«úWôÓ GÝkRôo GuT] GpXôm ùR°YôL EQokÕùLôiPôo. AYo SÓe¡d ùLôiúP “BiPYúW Sôu Gu] ùNnVf £jRUôn CÚd¡Èo?” Gu\ôo. ARtÏ CúVÑ, “¿ GÝkÕ ThPQjÕdÏl úTô. ¿ Gu] ùNnVúYiÓm GuTÕ E]dÏf ùNôpXlTÓm” Gu\ôo (Al. 9:5) Ruú]ôÓ úT£VÕ CúVÑRôu GuTRû] EQokRôo. AkR J° ¿e¡]ÜPu TÜp RûW«- Ú kÕ GÝkRôo. AYWÕ Li TôoûY CZkÕ úTôn®hPÕ. Cû\UdLû[j Õu×ßj§V R]dÏ Cû\Yu ùLôÓjR RiPû] CÕ Guß EQokRôo. EPu ùNuú\ôo ÕûQúVôÓ RUvÏ SLûWf ùNu\ûPkRôo. CúVÑûY ®ÑY£d¡\ UdLû]d ûL§L[ôd¡ YÚúYu Guß ×\lThP NÜp ClúTôÕ Li¦ZkR JÚ ûL§VôLd LôQlThPôo. AeÏ NÜp ëRô GuTYWÕ Åh¥p úNodLlThPôo. AeÏ NÜp êuß SôhL[ôL EiQôUÛm Ï¥dLôUÛm çeLôUÛm Rôu LiP Lôh£ûVúV §Vô²jÕdùLôiúP«ÚkRôo. Rôu Õu×ßj§V UdLÞdLôL U]m YÚk§]ôo. NÜp RUvÏ YkÕ SmûUùVpXôm ÕuTlTÓjRYÚ¡\ôo GuTRû] A±kR ®ÑYô£Ls VôÚm AYûWd LôQYW®pûX. AYo Li ùR¬VôRYu úTôp SôPLUôÓ¡\ôu; SmûUd ûLÕ ùNnVúY CqYôß SôPLm BÓ¡\ôu Guß AYû] JÕd¡ûYjR]o. Ruû] VôÚúU LôQ YW®pûXúV Guß NÜp úYRû]lThPôo. U]m EûPkÕ ù_©dL BWm©jRôo. RôuùLôiP TûZV GiQm ÏÚhÓjR]Uô]Õ Guß EQokRôo.

B\ôjÕVWm ùLôiÓ AkR êuß SôhLÞm Li½o £k§ Cû\Y²Pm úYi¥]ôo. RUvÏ®p A]²Vô Guàm Cû\ ºPo CÚkRôo. AYÚdÏ CúVÑ L]®p úRôu±, ‘¿ GÝkÕ úSojùRÚ Guàm NkÕdÏlúTôn ëRô®u Åh¥p NÜp Guàm ùTVÚûPV RoÑ SLWjRYûWjúRÓ. AYo ClúTôÕ Cû\Y²Pm úYi¥d ùLôi¥Úd¡\ôo. A]²Vô Guàm ùTVÚûPV JÚYo YkÕ Rôm ÁiÓm TôoûYVûPÙUôß RmÁÕ ûLLû[ ûYlTRôL AYo Lôh£ LiÓs[ôo. (Al. 9;10þ13) Guß á±]ôo. ARtÏ A]²Vô, ‘BiPYúW Em ùTVûW A±dûL«Óm Aû]YûWÙm ûLÕùNnÙm A§LôWmùTtß YkÕs[ôu’ Gu\ôo. ARtÏ BiPYo AY¬Pm ‘¿ ùNp, AYo ©\C]jRYÚdÏm AWNÚdÏm, CvWúVp UdLÞdÏm ØuTôL G]Õ ùTVûW GÓjÕf ùNpX Sôu úRokùRÓjÕdùLôiP LÚ®Vôn CÚd¡\ôo. Gu ùTV¬u ùTôÚhÓ AYo GjÕûQ Õu×\úYiÓm GuTûR Sôu AYÚdÏ GÓjÕdLôhÓúYu’ Gu\ôo. A]²Vô EP]¥VôLf ùNuß, NÜ- u LiL°u úUp ûLLû[ ûYjÕ Cû\j§hPjûRd á± úYi¥]ôo. EPú] AYo TôoûY ùTt\ôo. GÝkÕ Oô]vRô]Øm ùTtßdùLôiPôo. RUvÏ®Ûs[ Bt±p TÜÛdÏ A]²Vô §ÚØÝdÏdùLôÓjRôo. ©u×... þ ùRôPÚmþ AYu :

¿ CPÕ ûLVôp GÝÕYôVô? ApXÕ YXÕ ûLVôp GÝÕYôVô? Ut\Yu : Sôu YZdLmúTôp úT]ôYôp Rôu GÝÕúYu þ Buú\ô § Tu, YPdÏj ùRÚ, ÏÚN¥ 4


¿úWôûP

SYmTo - 2008

¿úWôûP ¨oYôLdÏÝ áhPm ùNn§Ls / A±®l×Ls: * ¿úWôûP«p ùNn§Ls ùY°«ÓYÕ NmTkRUôL SUÕ FûWf NôokR NeLeLs, TdRNûTLs, Fo ¨oYôLm B¡VYtû\ ¿úWôûP ùRôPoTô[oLs L¥Rm êXm ùRôPo× ùLôsYÕ. LiP]m: * SUÕ FûWf NôokR ùY°ë¬p YôÝm Ui¦u ûUkRoLÞdÏl Tj§¬ûL AàlT Ø¥VôUp RûPHtTÓm YiQm AYoL°u ØLY¬ ×jRLjûRl Tj§¬ûL AÛYXLj§p CÚkÕ GÓjÕ Uû\jÕ ûYjÕs[ Øu]ôs B£¬VûW ¨oYôLdÏÝ YuûUVôLd Li¥lTÕPu AûR AY¬Pm CÚkÕ ùTtß GpXô ùY°ëo Yôr Ui¦u ûUkRoLÞdÏm ¿úWôûP ¡ûPdLj ùRôPoTô[o êXm BY] ùNnYÕ. R¦dûL: * Øu]ôs B£¬Vo Tj§¬ûL êXm AYÚûPV R²lThP Ye¡d LQdÏ SmTo êXUôL Yãp ùNnR TQ ®TWeLû[ ¿úWôûP ùRôPoTô[o êXm úLhÓ A±YÕ. úUÛm Øu]ôs B£¬Vo CÕYûW ùLôÓjR YWÜ ùNXÜ LQdÏLû[j R¦dûL ùNnV R¦dûLdÏÝ AûUjRp. T¬ÑLs: * ¿úWôûP«p A±®dLlThÓs[ T¬ÑLs NmTkRlThPYoLû[f ùNu\ûP¡\Rô Guß BWônYÕ. úUÛm ¿úWôûP«p L¯kR BiÓ A±®dLlThP §Ú. úRYNLôVm AYoLs ¨û]Ül T¬ÑLû[ NmTkRlThPYoLs êXm ùTtß, B£¬Vo êXm úRoÜ ùNnÕ T¬ÑLû[l TûPlTô°LÞdÏ CkR BiÓdÏs YZeÏYÕ. þ ¨oYôLdÏÝ

SUÕ ¿úWôûP CR¯u £\l× Ï±jR ¨oYôLdÏÝdáhPm 12.10.2008 Auß ùNuû]«p ᥠ¿úWôûP þ CRr Tt± ®¬YôLl T¬ºXû] ùNnRÕ. TX U¦ úSWm SûPùTt\ áhPj§p GÓdLlThP ¾oUô]eLû[ YôNLoL°u TôoûYdÏj RÚY§p ùTÚûU ùLôs¡ú\ôm. SLeLû[ AÝdÏl TÓj§dùLôs[ôR SôL¬L U²RoL°u EVoúSôdÏ TôoûY... TôWôhÓdLs : ¿úWôûP«u B£¬VoL[ôL £\lTôLl T¦Vôt±YÚm §Ú. TuÉoRôv ÄúLô, §Ú. ù_Xv¥u Utßm ®[mTWl ©¬Ü §Ú. AÚ[lTu B¡úVôûW ¿úWôûP ¨oYôLdÏÝ U]UôWl TôWôhÓ¡\Õ. Cuàm £\lTôLl T¦×¬V Gm YôrjÕdLs. ùNXÜLs : * ¿úWôûP«p £j§WeLs YûWÙm TûPlTô°LÞdÏj úRûYVô] ùNXÜLû[ HtTÕ. * ¿úWôûP«p AÓjR UôRm ØRp ùTôÕ A±Üj§\u úTôh¥ SPjRÜm, ARtLô] T¬Ñf ùNXÜLû[ HtßdùLôsYÕm. * ¿úWôûP áÓRp TdLeLÞPu ùY°YW B£¬VoLÞdÏl T¬kÕûW ùNnYÕm ARtLô] ùNXÜLû[ HtTÕm. ®[mTWm: * ¿úWôûP«p ®[mTWm RÚTYoLÞdÏ ¿úWôûP«u ùTôÚ[o Utßm ¨oYô¡L°u AàU§ÙPu ®[mTWm Yã- l TYo TQm ùTtßdùLôiÓ WºÕ ùLôÓlTÕ LQdÏLs: * ¿úWôûP«u YWÜ ùNXÜ LQdÏLû[ 6UôRj§tÏ JÚØû\ ¨oYôLdÏÝ áhPj§p ùTôÚ[o NUol©lTÕ. 5


¿úWôûP

SYmTo - 2008

17þBm ùSô¥dLûR

BiÓ ¨û]YgNúRôt\m : 12.09.1972

Uû\Ü : 12.11.1991

HgNXôn GeLû[d Lôj§Óm ÑU§úV.. Em ©¬Yôp §]m LûW¡ú\ôm Gm £ÛûYLû[ ®Wh¥Óm HgNXôn Yô.

©¬Yôp YÚkÕm AlTô, AmUô, Tôh¥, Rm©, ReûLLs Utßm ÏÓmTj§]o LôÚiVô SLo, ÏÚN¥

C. ¡Wôv HgNp ÑU§

Vôû] TZùUô¯Ls * * * *

* *

Vôû] CÚkRôÛm B«Wm ùTôu; C\kRôÛm B«Wm ùTôu Vôû]«u TXm Õm©dûL«p; U²R²u TXm Sm©dûL«p Bû]dùLôÚ LôXm YkRô éû]dùLôÚ LôXm YÚm Vôû]dÏm A¥ NßdÏm

AuTôokR ¿úWôûP YôNLoLú[! AÓjR UôRm (¥NmTo) ¡±vÕ ©\l©u StùNn§«û]j RôeÏm £\l©RZôL ùY°YW CÚd¡\Õ. ReL°u TûPl×Ls Aû]jÕm CúVÑ TôX²u ©\l©û]Ùm, NêLj§u Uß©\l©û]Ùm RÚm®RUôL AûUVhÓm. ReL°u TûPl×Ls YW®pûXúV

* * *

Vôû] ϯ«p ®ÝkRôp RYû[ áP H± ª§dÏm Vôû] AûNkÕ CÝdÏm; ÅÓ AûNVôUp CÝdÏm Vôû]l T£dÏ úNô[lùTô¬Vô? Vôû]ûVd Lh¥ ¾² úTôP Ø¥VôÕ. Vôû] Ru RûX«p Rôú] UiûQ Yô¬l úTôhÓd ùLôsÞm ùRôÏl× : I. úWôNmUôs ú_ôNl, ÏÚN¥

Gu\ LYûX úYiPôm. ¿úWôûP CR¯p ùNn§Ls Ï®VjùRôPe¡Ùs[]. ¿úWôûP LûW×WiúPôÓ¡\Õ. EeL°u TûPl×Ls ×ÕlùTô- Ü Pu Li¥lTôL ùY°YÚm. ×Õ ¿ojÕ°L[ônl ùTôe¡ YÚm. ReL°u TûPl×L°p ×Õl ùTô îh¥ ØLY¬ÙPu Aàl×Uôß úLhÓdùLôs¡ú\ôm. þ ¿úWôûP B£¬VoÏÝ 6


¿úWôûP

SYmTo - 2008

11 S.A. ùWj§] Rôv, B.E., “G]dÏ.... G]dÏ..... ©¥dLpX....”

“Nô§dLXômTô.. LpVôQm Ti¦dùLôiÓm Nô§dLXôm.” “L ô - p LpûXd Lh¥dùLôiÓm ¿kRXômÔ ùNôp\Õ Uô§¬ CÚdÏÕ.” “¿ Gu]RôiPô ùNôpX YÚ¡\?”

“AlT¥ùVpXôm ùNôpXdáPôÕlTô... EuàûPV U]l úTôWôhPm G]dÏl ׬ÙÕ. JÚ SpX ùTôiÔ Uû]®VôL YkRôp GpXôm N¬Vô«Óm... AmUô ùNôp\R úLÞlTô. BiPYo ×i¦VjÕX Eu AdLô.. ReLf£ ùWiÓúTÚm SpXô«ÚdLôeL.. SUdÏm ÅÓ, YN§iÔ GpXôYtû\Ùm BiPYo ÏÓj§ÚdLôÚ, GpXôYtßdÏm úUX Bd]v Gu¡\ JÚ SpX NúLôR¬Ùm, AYeL ÏÓmTj§]Úm SUdÏ EßÕûQVô CÚkÕ Au× TôWôhÓ\ôeL. FúW ®VdÏm YiQm EuàûPV ùRô¯Ûm §\ûUÙm Y[ok§ÚdÏÕ.. Cuàm ¿ SpXô Y[WÔm, SôÛúTÚdÏ ERYÔm, AÕdÏ ¿ SpXô«ÚkRô Rô]lTô Ø¥Ùm? ùLôgNm úVô£jÕl TôÚlTô.. GÕÜm LôXôLôXjÕX SPkRô Rôu SpXô«ÚdÏm.. Rs°lúTôPôRlTô.... “m.. N¬eL...” “N¬eL.. Yf£ÓeL” “AmUô Eu ©sû[, Eu ÏÓmTm Guß UhÓm úVô£jÕ ¿ úTÑ¡\ôn. Sôu CÕYûWdÏm NmTô§jR A[ÜdÏ Cuàm GûRÙm Nô§dLpX.... CkR EXLjÕX NmTô§dL úYi¥VÕ ùTôuàm ùTôÚÞm CpXmUô.. U²R Es[eLû[f NmTô§dLÔm. AÕ LôÑ ùLôÓjÕ YôeL Ø¥VôÕ. Nô§dLÔm.... BiPYo ùNôp-V Y¯«p SPkÕ Nô§dLÔm.”

“Sôu JÚ Ø¥Ü GÓj§húPmUô.. AÕdÏ Ae¸LôWm UhÓmRôu úYÔm.” “Gu] Ø¥ÜlTô?” “Ae¸LôWm ¡ûPdLhÓm, Al×\m ùNôpú\u.” “Gu] Ø¥ÜiÔ ùNôpÛPô.. Ae¸LôWm ¡ûPdÏUô, ¡ûPdLôRô Guß Sôu ùNôpú\u.” “G]dÏ Ae¸LôWm RW úYi¥VÕ ¿VpX.. BiPYo.. AY¬Pm Rôu ùNp¡ú\u.. YWhÓUô?” AmUôÜdÏ Gu] ùNôpYùRuú\ ׬V®pûX. ULuÁÕ ØÝ Sm©dûL ûYj§ÚkRôo. AYu Gu] Ø¥Ü GÓjRôÛm AÕ SuûUVôLjRôu Ø¥Ùm GuTÕ AkRj RôndÏj ùR¬Ùm. úUÛm AYu ªLÜm ©¥YôRØm EߧVô] Es[Øm ùLôiPYu GuTÕm, Bd]v ùNôu]ôp AûR UhÓm RhPUôhPôu GuTÕm AYÞdÏj ùR¬k§ÚkRÕ. Lô¬p H±f ùNpÛm ULû]úV TôojÕdùLôi¥ÚkRôs. Lôo ײR ãûN BXV Y[ôLm Øu ¨u\Õ. 7


¿úWôûP

SYmTo - 2008

áhPm A§LUô¡®hPÕ. Bd]Ñm BXVj§tÏs YkRôs. Buú\ô ù_©jÕdùLôi¥ÚlTûRl TôojÕ AY]Ú¡p ùNu\ôs. “Buú\ô..” G] AûZjRôs, T§-pûX. AY]Õ ØÕûLj ùRôhÓ AûZjRôs. Buú\ô GÕÜm ׬VôUp úLhPôu, “Vôo ¿eL?”.....

C\e¡ BXVjÕdÏs ùNu\ôu. ØZkRô°hPôu. £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑûYúV Etß úSôd¡]ôu. AYo ùYßûUVôn CÚkRôo. EXLû]jûRÙm TûPjÕ GpXôYtû\Ùm BiÓ SPjÕm BiPYo GqY[Ü G°ûUVôn, £ÛûYf NôûY HtÏm A[ÜdÏj RmûUúV Rôrj§ SmûU Áh¥Úd¡\ôo. AYWÕ Au× AYû] EÚd¡VÕ. AY]Õ Es[m EÚ¡VÕ. Es[j§u AÝdÏj Ri½o Li½Wôn ùY°YkRÕ. AYu ERÓLs AûNkR]... BiPY¬Pm úT£]ôu.. AY]Õ EPp SÓe¡VÕ þ AYo AYàdÏs C\e¡]ôo... EPp úYojRÕ.. TWYNUô]ôu.. ©WLôNUô]ôu.. GûP Ïû\kRÕúTôX EQoÜ.. VôúWô Ruû]j çd¡dùLôiÓ ùNpYÕ úTôXj ùR¬kRÕ. GeúL ùNp¡ú\ôm G]j ùR¬V®pûX.. JÚ R²ûUVô] CPm.. ªLÜm AûU§Vô] CPm.. Lô§p JÚ ÏWp úLhPÕ. “I Xq ë §v Uf” LiLû[j §\kÕ TôojRôu. Øuú] £ÛûY«p ùRôe¡V CúVÑ ûLLû[ ALX ®¬jÕd Lôh¥]ôo. ARtÏs BXVj§tÏs

þ ùRôPÚm

®VoûY ¿o ùLôsûL ¨Xj§p CXh£V ®ûR Fu± ØVt£ EWªhÓ AVoûY ¿d¡ ®VoûY ¿o®Ó ®û[k§Óm! þ Y²Rô, GsÞ®û[

ClT¥Ùm JÚjRWô?

Sh×

NoRôo´ JÚØû\ ùThúWôp Te¡tÏl ùThúWôp YôeLf ùNu\ôo. AeÏ ‘CeúL ùNpúTôu TVuTÓjRdáPôÕ’ Guß GÝRlTh¥ÚkRÕ. EPú] AYo R]Õ ùNpúTôû] GÓjÕ A§p Es[ GpXô SmTÚdÏm úTôu Ti¦ Sôu ùThúWôp Te¡tÏ Yk§ÚdúLu. CeúL ùNpúTôu TVuTÓjRdáPôÕ G] Gݧ«ÚdLôeL. AR]ôX VôÚm G]dÏl úTôu TiQô¾eLuà ùNôu]ôWôm. Guú] ANhÓjR]m! þ P. ¡[ôh®u ´ú]ô.

£\ÏLs ¡ûPjRôp T\lTRpX þ Sh× £ÛûYLs ¡ûPjRôÛm ÑUlTÕúY þ Sh× þ WUô

LPÜû[ úS£ RôûV úS£júRu Au× ¡ûPjRÕ; Lp®ûV úS£júRu ThPm ¡ûPjRÕ; LPÜû[ úS£júRu GpXôm ¡ûPjRÕ. þ úU¬ B`ô, ÑTô, YPdÏj ùRÚ, ÏÚN¥ 8


¿úWôûP

SYmTo - 2008

Pm..Pm..Óm..Óm. ¨pÛeLs.. CûRd LY]UôL Yô£ÙeLs.... ¿úWôûP YôNLoLú[! Smêo E«úWô®VeLú[... YÚm _]Y¬ 2009þp Smêo §Ú®Zô®u úLôXôLXd ùLôiPôhPm. ¿úWôûP §Ú®Zô £\l©Rr A§L TdLeLÞPu ùY°«P RVôWô¡dùLôi¥Úd¡\Õ. YôrjÕm Smêo ùSgNeLs ReLs YôrjÕdLû[Ùm ×ûLlTPeLû[Ùm ¿úWôûPdÏ AàlTXôúU... RôeLs ClúTôúR Aàl©]ôp £\l©Rr SuÏ ùY°YÚm... ReL°u YôrjÕf

ùNn§Lû[ ®ûW®p Aàl×eLs... ReL[Õ YôrjÕdLû[ ®[mTWl ©¬®tÏ Aàl©ûYÙeLs.. úUÛm.. _]Y¬ UôRm ùTôeLp ®ÓØû\«p ¿úWôûP TûPlTô°L°u LXkÕûWVôPp SûPùT\ Es[Õ.. CÕ JÚSôs LÚjRUoYôn AûUÙm.. GlT¥ GÝÕYÕ.. Gu] GÝÕYÕ.. Gu\ T«t£LÞm SûPùTßm.. ¿úWôûP TûPlTô°Lú[ RVôWôn CÚeLs..

YôeÏeL... Yô£ÙeL... ¿úWôûP YôNLoLú[! ¿úWôûP ûL«p ¡ûPdLôR Esðo YôNLoLú[... JqùYôÚ UôRØm EeLs TϧL°p ¿úWôûP YkR ©\Ïm EeLs ûLL°p RYZôUp CÚkRôp, ¿úWôûP ùNn§ B£¬Vo §Ú. AÚ[lTu (£u]dúLô«p AÚ¡p) AYoL°PªÚkÕ ¿úWôûPûVl ùTtßdùLôsÞeLs.

£¬l× êhûP

RûXûU B£¬Vo : RªZô£¬Vo LôûX Yô¬®hPÕ VôÚPô?

Lôo ¥ûWYÚdÏ ûXNuv EiÓ Tv ¥ûWYÚdÏ ûXNuv EiÓ Xô¬ ¥ûWYÚdÏ ûXNuv EiÓ B]ôp vÏÚ ¥ûWYÚdÏ ûXNuv EiPô? þ úTôo´úVô, ÏÚN¥

UôQYo : CpûXNôo. AYoRôu Sôû[ LôûX YôÚeLs Gu\ôo. þ B¥p ú_ô

AmUô : úPn! AÓl× G¬ÙRôuà TôÚPô? ULu : CpúXmUô! ®\ÏRôu G¬ÙÕ. þ Buú\ô § ©u, YPdÏj ùRÚ, ÏÚN¥

B£¬Vo : (JÚ UôQY²Pm) úRôûN ÑhPôp Gu] BÏm? UôQYu : Nôo! úRôûNûV ÑhPôp KhûP ®Ým Nôo JAS, çV AkúRô²Vôo Ts°

9


¿úWôûP

SYmTo - 2008 “EiûUVôLúY,Gu YôrSôs GpXôm BiPY¬u CpXj§p ùSÓSôs Yôrk§ÚlúTu”

§ÚlTôPp (23þ6)

ØRXôm BiÓ ¨û]Ü AgN-

Uû\Ü : 1þ12þ2007

úRôt\m : 5þ10þ1945

A. úU¬vú]ôTôn YVÕ : 63 “KWôiÓ K¥ Uû\kRôÛm ©¬Ü GuTÕ SUdÏs CpûX ùTôuúTôuß EߧVô]Õ EkRu Es[m UZûX úTôuß Ls[Ut\Õ EkRu Es[m ¨û]ÜR²úX ¨ûXjÕs[Õ EkRu Es[m E\ÜR²úX EXôYÚYÕ EkRu Es[m CRVm AÝRôÛm Au\ôP Eu ¨û]ÜLs GUdÏiÓ BXVUôn Gm CRVeL°p BiPôiÓ YôrYôúV Gm ùSg£p GußúU ALXôÕ Eu ¨û]ÜLs”

©¬Yôp YÚkÕm, LQYo þ S. Rôoºv UÚUdLs 3/1B, YPdÏj ùRÚ, ULu þ T. úTôv M. ù_²Tôn ÏÚN¥. ULs þ T. _ôu£Tôn D. ¡±vÕ Wô_ô úTWl©sû[Ls : C. AÚs Y[u, C. A´j ©W×, A. N´Rô, A. N´u Utßm ÏÓmTj§]o 10


¿úWôûP

SYmTo - 2008

ùTôÕ A±Ül úTôh¥ þ 1 1. 2

3. 4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

NjRm úLhLôR CPm GÕ? A) Lôtß B) ¿o C) EúXôLm D) ùYt±Pm Ï°ìhP TVuTÓm ùTôÚs GÕ? A) NpTo þ ûP þ Bdû^Ó B) TôvTWv C) AmúUô²Vô D) Ïú[ô¬u úWôm GiL°p 500þI ϱdÏm GÝjÕ GÕ? A) A B) B C) C D) D NhPNûTdÏl úTôh¥«hP ØRp ùTi Vôo? A) ®UXô úR® B) LUXô úR® C) úWÔLô úR® D) Sk§² úRoR-p KhÓl úTôÓYûRd LhPôVlTÓj§«ÚdÏm SôÓ GÕ? A) Bv§úX- V ô A) AùU¬dLô C) ùRu Bl¬dLô D) Tô¡vRôu §WYj ReLm Gu\ûZdLlTÓYÕ GÕ? A) UiùQiûQ B) ¼Np C) ùThúWô- V m C) Ri½o EXL ùNg£ÛûY Sôs Guß ùLôiPôPlTÓ¡\Õ? A) úU 25 B) BLvh 18 C) úU 8 C) ùNlPmTo 9 Y¬ûN«p ®ÓThP GiûQd LiÓ©¥ 2, 6, 12, 20, 30, 42 A) 48 B) 60 C) 64) D) 56 Ck§V _]ô§T§VôLj úRokùRÓdLlTP Ïû\kRThN YVÕ? A) 25 B) 45 C) 35 D) 55 BdúP®VôTôv GuTYo C§p GRàPu ùRôPo× EûPVYo? A) ®û[VôhÓ B) Tôl Ne¸Rm C) K®Vm D) CXd¡Vm RûXûUj úRoRp Lª`]ûW ¨VªlTÕ? A) Tôo- ù Uih B) ©WRUo C) _]ô§T§ D) EsÕû\ AûUfNo “TôûXY] S¬” G] AûZdLl ùTt\Yo? A) Go®u úWôUp B) ¥Lôp C)NRôm aøúNu D) SôNo

13. CYt±p ØÕùLÛm× Es[Õ GÕ? A) AÁTô B) Tp- C) ùLôÑ D) Ui×Ý 14. Li¦u Áf£ß ùRôûXÜ çWm? A) 20 ùN.Á B) 50 ùN.Á C) 25 ùN.Á D) 30 ùN.Á 15. “Pôp©u Øû]” Gu\ LtTôû\ Es[ CPm? A) úLô¥Øû] B) LôihXô C) úLô¥dLûW D) ®NôLlTh¥]m 16. ã¬V²u ùY°lTôLj§u ExQj§u A[Ü VôÕ? A) 6000k B) 5000 k C) 3000k D) 4000k 17. ×jRo ØRuØRXôL Ru ùLôsûLûVl TWl©V CPm? A) Ûm©² B) NôWSôj C) ûYNô- C) LVô 18. BvLôo ®ÚÕ ùTt\ ØRp Ck§Vo? A) NjV´júW B)NôkRôWôm C) Tôà ARVô D) Sô£Ú¾u`ô 19. EXL UW× E¬ûU §]m GÕ? A) HlWp 22 B) HlWp 18 C) UôofÑ 21 D) UôofÑ 15 20. VôRÅkRWô ®û[VôhÓ AWeLm GkR CPj§p CÚd¡\Õ? A) ØmûT B) Lôuéo C) LhPôd D) Tôh¥VôXô EeLs LY]j§tÏ... ùTôÕA±Üd úLs®LÞdÏ ®ûPùR¬kR YôNLoLú[... N¬Vô] ®ûPûV ¿úWôûP CR¯p CPm ùTtßs[ CúR Rô°p ( 9 ) ùNnÕ CkRl TϧûVd ¡¯jÕ Aàl×eLs. úYß Rô°úXô, AgNp AhûP«úXô EeLs T§pLû[ Aàl©]ôp AûYl úTôh¥«p úNojÕdùLôs[lTPUôhPôÕ. N¬Vô] T§pLû[ Aàl×m YôNLoL°p 5 A§oxPNô-LÞdÏj RXô 100 ìTôn T¬ÑjùRôûL ¡ûPdÏm... ØVÛeLs T¬Ñm ¡ûPdÏm.... A±Üm Y[Úm... ùW¥Vô....? Aàl©VôfNô...! 11


¿úWôûP

SYmTo - 2008

ÏiPdL UiPdL 1. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Gu]Rôu SôndÏ SôÛLôp CÚkRôÛm ARôX LôÛdÏ úUp LôpúTôhÓ EhLôW Ø¥VôÕ. 2. Gu]Rôu M.B.B.S T¥f£ PôdPo ThPm Yôe¡]ôÛm LmëhPÚdÏ ûYWv YkRô Tablet ùLôÓdL Ø¥VôÕ! R. WUô, R. X R ô ײR AkúRô²Vôo úUp¨ûXl Ts°

ùT¬V ϯ«p ÏiÓ U²Ru ®Ý¡\ôu þ AYû] JÚ Jp- U²Ru ÕdÏ¡\ôu. AYu Vôo? §eL Ø¥VôR L² þ AÕ Gu]? ùT¬V LtúLôhûP ARu SÓ®p JÚ £Yl× úWô_ô þ AÕ Gu]? NWd ×Wd NkûRdÏl úTô\ôu þ AYu Vôo? êdÏ JÝL NkûRdÏl úTô\ôu þ AYu Vôo? AiQu C²lTôu Rm© ×°lTôu ReûL UQlTôs þ AÕ Vôo? KPôUp NôPôUp JÚ BhPm EÚlTP Ø¥VôR BhPm þ AÕ Gu]? ùLôdÏ ¨tL ¨tL Ï[m Yt\ Yt\ þ AÕ Gu]? Au]SûP SPkRôÛm A§Úm RûWlTϧ AÕ Gu]? Ef£ LôhÓdÏs[ £Yl× úNûX Lh¥d¡hÓ JÚj§ ¨tTôs. AYs Vôo?

§hPeLû[l ùTtß ùTiûU SXm Lôj§Ó úRôZô!

®ûPLs : 1) T¦VôWm, Lm©

6) Tôp, R«o, ùSn

2) TôpL²

7) ºhPôhPm

3) Tp, SôdÏ

8) ÏjÕ®[dÏ

4) ùNÚl×

9) Vôû]

5) ÖeÏ

10) ùLôpXôm TZm - A. NLôV ´u úWôv, ÏÚN¥

SôhPôûU : Gu\ô TÑT§... TÑT§ : 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9,10,11 SôhPôûU : Gu\ô?....?....!

þ L®u, ¸ZjùRÚ, ÏÚN¥ 12

اúVôo, ®RûYLs, F]Øtú\ôo úTôu\ HûZ, G°V UdLÞdÏj RªZL AWÑ UôRkúRôßm ER®jùRôûLVôL ì.400/þ ÅRm YZe¡ YÚ¡\Õ. SUÕ YôoÓ Eßl©]o D. AUXWô_ô SUÕ YôoûPf NôokR HûZ, G°V UdLs TVuùT\ AkR ¨§ ER®ûVl ùTtßd ùLôÓjÕs[ôo. AYoLs ®YWm: اúVôo ER®j ùRôûL : §ÚU§. U¬V ùNp®, §ÚU§. úWô¦dLm, §ÚU§. M. U¬V ReLm, §ÚU§. DvY¬ SôPôf£, §ÚU§, P. Uú]ôuU¦, §ÚU§. í«v AmUôs, §Ú. V. AkúRô¦ L©¬úVp, S. Lôk§. ®RûYLs ER®j ùRôûL : §ÚU§. AUúXôtTYm, §ÚU§. P. Oô] ùNpYm, §ÚU§. B. Wô¦, §ÚU§. R. L]LU¦, §ÚU§. C. ULôùXhѪ, F]Øtú\ôo ER®j ùRôûL : A. ®ú]ôx, §ÚU§. Y. NôoùXh úU¬, V. R]Tôp, A. ùNpYU¦, T. B]kj, G. - e L ú Y p .


¿úWôûP

SYmTo - 2008 Uô A±úYô B«Wm s RLYpL

UôWjRôu KhPlTkRVm 8 Gu\ôp Gu]?

HùRuv (¡úWdLm) SL¬p 1896þBm YÚm SûPùTt\ J-m©d TkRVj§p UôWjRôu Gu\ ùSÓkçW KhPlTkRVm (Marathon race) úNojÕdùLôs[lThPÕ. @©¥lûTPv (Pheidippides) Gu\ ¡úWdLl TûPÅWàdÏ AgN- ùNÛjÕm YûL«p CkR UôWjRôu KhPlTkRVm BWm©dLlThPÕ. TûPÅWu @©¥ ûTPv ¡.Ø. 490þBm YÚPm TôWºLjRYûW

¡úWdLSôÓ ùYu\ StùNn§ûVj RUÕ SôhPYÚdÏd áßYRtLôL UôWjRôu Gu\ CPj§- Ú kÕ HùRuv SLÚdÏ JúW KhPUôL K¥YkRRôLd á\lTÓ¡\Õ. AYo K¥V çWm 40¡.Á. ARôYÕ 25 ûUp. 1896þp ¨LrkR CWiPôYÕ UôWjRô²p ù_«jRYÚm v©úWôv í« (Spiros Louis) Gu\ ¡úWdLo Rôu. 1924þp UôWjRôu TkRVj§u çWm 42195 ÁhPWôL (26 ûUp385 L_m) ¨oQ«dLlThPÕ. B]ôp Ut\ UôWjRôu TkRVeL°p HtßdùLôs[lThP çWm C§-ÚkÕ UôßThPÕ. G]úY Aû]jÕXL AùUfão AjùX¥d @ùTPúW`u (International Amateur Athletic Federation) CkRl TkRV ¨Lrf£dÏ EXL ¬LôoÓ úSWjûRl Th¥VpTÓj§d ϱl©P®pûX.

UôWjRôu TkRVm ªLÜm ÑYôWvVUô]Õ. Hù]²p C§p ùYt±ùTßYRtÏ YVúRô, Øu T«t£úVô LôWQUôL CÚlT§pûX. 1922þp ùRu]ôl©¬dLô®p SPkR LômúWhv UôWjRô²p (Comrades’ Marathon) 39 YVRô] BoRo ¨ëhPu (Arthur Newton) 54 ûUp 100 L_m çWjûRd LPkÕ ùYt± ùTt\ôo. 1951þp μúL¡ R]ôLô (Shigeki Tanaka) Gu\ 19 YVÕ _lTô²V C û [ O o T ô v P u A j ù X ¥ d AúNô³úV`u UôWjRô²p ùYt±VûPkRôo. ùNúLôvXô®VôûYf NôokR Gªp ^úPôùTd (Emil Zatopek) 1952þp SPkR J-m©d ®û[VôhÓdL°uúTôÕ UôWjRôu çWjûR 2 U¦ 23 ¨ªPm 32 ®]ô¥L°p LPkÕ EXL ¬dLôoûP HtTÓj§]ôo. ^úPôùTd HtTÓj§V ¬dLôoûP 1960þp AùTùT ©¡úX (Abebe Bikile) Gu\ Gj§úVôl©Vo رV¥jRôo. CYo CúR çWjûR ùYßeLôXôp 2 U¦ 15 ¨ªPm 16.2 ®]ô¥L°p K¥d LPkÕ At×R NôRû]ûV ¨Lrj§]ôo. UôWjRôu KhPlTkRVm ®û[VôhÓ ÅWoLÞdÏl ©¬VUô] ®û[VôhÓ. ùRôÏl× : ÏU¬ ¨XYu LôÚiVô SLo, ÏÚN¥ 13


¿úWôûP

SYmTo - 2008

Tôh¥ ûYj§Vm

úTWôi¥... LiÔ N¬Vô ùR¬VûXVô? BUôm Tôh¥ LiÔm ùR¬VpX... SôÞdÏ Sôs LßlTô úY\ úTôú\u Tôh¥... úTWôi¥ ClT¥ EdLôÚ.. Sôu ùNôp\R úLÞ. úTWôi¥ ùTôu]ôeLi¦ ¸ûW CÚdÏÕX... AR ùLôÓlTd ¸ûWàm ùNôpÛYôeL. AkR ¸ûWûV ùSn«p YRd¡, ª[Ï, El× áh¥ ×° CpXôU ùLôgNUô §iÔ YkRô Eu EPm× ùTôu¨\UôhÓ Uô±Óm. AÕUhÓUpX LiÏ°f£VôÏm. ¿iP BÙÞm ¡ûPdÏm. CkRl ùTôu]ôeLi¦ ¸ûWûV El× úNdLôU úYLûYjÕ ùYiùQn úNojÕ SôtTÕ Sôs §iÔTôÚ Eu LiQ Ñt± CÚd¡\ Lßl× YhPm CÚdÏÕX AÕ LôQôUl úTô«Óm. GeL úTô\ úTWôi¥, ClT¥ EdLôÚ. ùTôu]ôeLi¦d ¸ûWûV ÕYWm TÚl×Pu ùLôgNm ª[Ïm úNojÕ NûUjÕ

úYûX Yônl×dLô] ®[mTWm

NôlTôh¥X úNojÕ §uàTôÚ úTWôi¥ êuß UôRj§úXúV ÏiPô] EPm× áP Jp-Vô Uô±Óm. ùTôu]ôeLi¦d ¸ûWûV Es°, éiÓ úNojÕ NûUjÕ Nôl©hÓl TôÚ, êX®Vô§ úTôúV úTô«Óm. úTWôi¥ ùTôu]ôeLi¦f Nôß ùLôgNm GÓjÕ Lôp Pm[o ùYs[ôhÓl Tôp ApXÕ TÑmTôp CÚdÏÕX AûRÙm úNojÕ A§LôûX«X ùYßm Y«jÕX Ï¥fÑTôÚ EPp ãÓ R¦Ùm. ùTôu]ôeLi¦j ûRXm LiúSôndÏ SpXÕ. ©jRúSôndÏ ùWômT SpXÕ. úTWôi¥ CR úLhÓmúTôúR UgNs ÕiPô ùR¬ÙW... Al×\m Gu]?

þ Smêo £jRo

Wanted !!!! A leading company in Chennai wants Civil Engineers for Erection of Telecom Towers Experience : 0 – 3 yrs Salary : 7,000 to 15,000+ other allowances+Bonus+PF+Medical +Insurance +Accommodation

Position : Site Engineer Trainee/ Site Engineer Qualification : Diploma / Degree in Civil Engineering

Job Location : Chennai, Salem, Coimbatore Skills/Knowledge Needed: Survey, Marking, Excavation / Chipping, Labor Arrangement / Contract, Material mobilization, etc., Call : 9840594565 or 9600017703 (10 AM to 6.00 PM) or mail your resume to: ff_ggall@yahoo.co.in Wanted : A leading Insurance company wants

Financial Planning Managers for their Marketing Division. Qualification : Any Degree with good English Communication Skills.. Call : 9840594565 or 9600017703 (10 AM to 6.00 PM) or mail your resume to: ff_ggall@yahoo.co.in 14


¿úWôûP

SYmTo - 2008

J¬NôúY... KVôRô... Eu úLôTm...! 24.10.1999þp CûRúTôuß J¬Nô®p ùLôûXùNnlThP AÚsT¦. AÚsRôv AYoLú[ôÓ T¦×¬kR SiT¬u L¥Rm

úRôvÕ! ¿ K¥V KhPlTkRVj§p ùYt±úV LiPôn. E]dÏd ¡ûPjR NôÜ Gu] NôRôWQUô]Rô! A¿§LÞdÏ G§Wô] úTôWôhPj§p ùYt±Rôú] ùTtßs[ôn. J¬Nô®u ØRp úYR Nôh£úV, Euú]ôÓ YôZ G]dÏd ùLôÓjÕûYjRÕ Ï±jÕl ùTÚûUlTÓ¡uú\u.

Au× SiTô, Yôr®p ùYt± ùTt\ E]dÏ L-lTôRôu GÝRúYiÓm. Euû]d ùLôu\ AúR Sôs ©tTLp 3.40 U¦dÏ G]dÏf ùNn§ ¡h¥VÕ. SiTû] CZkR A§of£«p Eû\kÕ úTôú]u. Sôm Ju\ôL YôrkR LôXjûR ¨û]jÕl TôodÏmúTôÕ Sôu UhÓm Rl©jÕdùLôiÓ RªZLj§p YôrYÕ úYRû]úV.

¿ ÏÚ§ £k§V UiûQ ØjRªPl ×\lThÓ YÚ¡ú\u. Nj§VUôL AÝûL AgNùNÛjR ApX. E]Õ TôûRûV ALXlTÓjR, Uû\dLlThP EiûULÞdÏ E«oùLôÓdL, ¿ G§ojR A¿§dÏf NôÜU¦V¥dL, URùY±ûV CmUi¦-ÚkúR J¯dL NTRúUtLúY YÚ¡uú\u. ClT¥dÏ, Eu SiTu, T.ú_. úN®Vo

Euû]d ùLôu\YoLû[d ùLôpXúYiÓm Guß GuU]m ùNôu]úTôÕ Yôû[d ùLôiP CWôVlTûWl TôojÕ CúVÑ á±V YôojûR, RkûR«Pm Sôu úLh¥ÚkRôp CYoLû[ A¯dL JÚ ùTÚmTûPúV Yk§ÚdLôRô?

Gu úRPp

G°ûUVô] U²RoLs úTô- j R]ªpXô U]eLs Au×s[ SiToLs Rôe¡l ©¥dÏm LWeLs TôNªÏkR ùTtú\ôoLs

EiûU ¨û\kR SôÜLs ERY ®ûWÙm TôReLs Rôrf£ ¨û\kR Es[eLs U¡rf£ ¨û\kR YôrdûL - S. Au£, Ts[m

úYiÓúLôs.... ) )

AuTôokR ¿úWôûP YôNLoLú[! ¿eLs EeLs TûPl×Lû[ Aàl×múTôÕ EeLs ùTVûWÙm, EeLs RkûR ùTVûWÙm U\YôÕ Ï±l©hÓ, N¬Vô] ØLY¬ûVÙm GÝR U\Yô¾oLs...! EeLÞdÏj ùR¬kR SUÕ FûWf NôokR SToLs Utßm §ÚUQm Ø¥kÕ ùNußs[ EeLs ùTi©sû[Ls Gu\ôÛm ¿úWôûP AYoLs ûL«p RYZj RVôWôLd Lôj§Úd¡\Õ... EeLÞdÏj ùR¬kRYoL°u ®YWeLû[úVô, ®XôNeLû[úVô, ùRôûXúT£ GiLû[úVô GeLÞdÏ EP]¥VôL Aàl© ûYÙeLs..... CÕ Smêo CRÝeL U\Yô¾eL. 15


¿úWôûP

SYmTo - 2008

Ck§V ¡±vRY UßUXof£ CVdLm SûPùTt\Õ. CqYÏl×Ls Sm TeÏjRkûR CWiPôm Yj§dLôu NeL Ø¥ÜLû[ AYoL°u Øu²ûX«p TdRNûTLs Utßm SûPØû\lTÓj§, §ÚfNûTûV UßUXof£l CVdLeL°u JÚe¡ûQl× Nôo©p TôûR«p ChÓf ùNpÛm Ck§V ¡±vRY SûPùTt\Õ. úLôhPôß Uû\UôYhPj§p UßUXof£ CVdLj§u KWôiÓ ¨û\Ü ®Zô ùNVpThÓYÚm ‘§Úl×Øû]’ ûUVj§u 12.10.2008 Auß ªLf £\lTôL SûPùTt\Õ. CVdÏSo AÚsT¦. Bu\² ApLôkRo úLôhPôß Uû\UôYhPl ùTôßlTô[oLÞm, AYoLs LÚjÕûW YZe¡]ôo. Aû]jÕ TeÏjRkûRÙm Aq®Zô®p LXkÕ ùLôiÓ Au©VeL°- Ú kÕm 50þdÏm úUtThúPôo £\l©jR]o. TeÏùLôiP]o. C§p Ï¥dLô] LôWQeLs, Cq®VdLjRôo SUÕ F¬p YôÝm £\ôo Tô§dÏm úSônLs ØR-V] ®[dLlThP]. Utßm Cû[úVô¬u SXY[of£dÏ, ¨§ÙR® ClT«t£ Smêo Ï¥UdLÞdÏ Ko ùNnYÕ Guß Ø¥ùYÓjR]o. CfùNVp ®¯l×QoûY HtTÓj§VÕ. U]RôWl TôWôhÓRtϬVÕ. ¿úWôûP ÏÝUm CVdLeL°u Ru]XUt\ §VôLjûR EeLû[ U]RôWl TôWôhÓ¡\Õ. ¿úWôûP ÏÝUm TôWôhÓ¡\Õ. ùRôPokÕ Ï¥ULú]... Ck§Vd Ï¥ULú] T¦Ls ùNnV YôrjÕ¡u\Õ. ײR AkúRô²Vôo úUp¨ûXl Ts°«p Ï¥úSôn ®[dLl T«t£ YÏl× ™™™

U§lÀÓ

úSNdLWm

L®ûRl úTôh¥«p CÚ SôÓLÞd¡ûPúV úTôo BßRp Guàm AWdL²u ®û[Yô? T¬Ñ

UZûXdÏ ®ûXÙiÓ UûZdÏ ®ûX EiPô? Lôt\ô¥dÏ ®ûXÙiÓ LôtßdÏ ®ûX EiPô? éÜdÏ ®ûXÙiÓ ×u]ûLdÏ ®ûX EiPô? LpÛdÏ ®ûXÙiÓ Li½ÚdÏ ®ûX EiPô? ùTôÚÞdÏ ®ûXÙiÓ ùTôßûUdÏ ®ûX EiPô? ReLj§tÏ ®ûXÙiÓ RuUô]j§tÏ ®ûX EiPô? EPÛdÏ ®ûXÙiÓ E«ÚdÏ ®ûX EiPô?

CVtûL ºt\m Guàm úLôTd]- u ®û[Yô? NØRôV _ô§, UR, C], LXYWm Guàm ùLôÓûUdLôW²u ®û[Yô? TR®«p CÚkÕ TÕdÏm LVYoL°u ®û[Yô? TôûR Uô±V ùTtú\ôoL[ôp HtThP T¬RôT ®û[Yô? ©gÑ Es[eLs ùY«- p LÚ¡ U¥ÙúR §]m U²R Es[eLú[ Ck¨ûXûV RÓdL ¿hÓÅo úSNd LWeLû[!

- L. ©¬u³ ù_TWôw, 73A. ùRtÏùRÚ, ÏÚN¥

þ ú_. NLôV ¡[Uih, Bt\eLûW úWôÓ, ÏÚN¥ 16


¿úWôûP

SYmTo - 2008

™ Cuàm DW CRVm CÚd¡\Õ GuTRû] GeLs CRVjÕ¥lTôn ¨ßj§hP §Ú CÚRVúU!

™ CXh£VªpXôÕ þ Rs[ô¥Óm Uô²PYôr®p ¨ûXjR B¦Vôn GmU]eLû[ Õû[j§hP ײR CRVúU.. GeLs LÚ®¯dÏs ™ C\kR LôXj§p E«Wôn EXÜ¡u\ LhPlTÓYÕRôu ¶úRk§Wú].. RôwULôp... LÚûQ CRVúU! Eu C\kRLôXm LXeLôúR Cuß RôwULôXôn GeL°Ûm TX CRVeLs ¨uß ùLôi¥Úd¡\Õ.. ©\ÚdLôn §]m GeL°u Õ¥dÏm YôrdûL E«úWô®VúU! GeL°u ¿úWôûP«p ™ ¨LrLôX 骫p Sû]k§hP SpXYú] U²RúSV U²RoLû[ EuúTôp Gm U]Øm ùNÕd¡d ùLôÓjRÕ ÑjRm ùT\... £jRm Rô... Eu C\kRLôX CRVUuú\ô! GeLs CRVjûRd ùLôsû[ ùLôiPYú]... þ ¿úWôûP ÏÝUm

®ÓLûR 1.

ùY°fNm ÑUkRT¥ ®¥V ®¥V ŧL°p JúW JÚ HûZdLôYÕ AYàûPV Nô§ C]m ÑtßYôu þ AYu Vôo? URm TôWôUp AY²p LPÜû[d LiÓ ªuª²léf£ ER®Ls ùNnÕ ùRôiPôtßTY²Pm LPÜs 2. KhÓ ÅhÓdLôWu, GpXô FÚdÏm U¡rf£Ùm ¨û\ÜUôn Ï¥ùLôs¡\ôo. ùNôkRdLôWu þ AYu Vôo? þ ®úYLô]kRo BûU - A. ù_¬u, B£¬Vo : AûWÙm AûWÙm áh¥]ô 107/ _ôuv ùRÚ, ÏÚN¥ Gu]YÚm? ùTÚd¡]ô Gu] YÚm? UôQYu : CÕ áPYô ùR¬VôÕ? Aû\Ùm Aû\Ùm áh¥]ôÛm ùTÚd¡]ôÛm ÏlûTRôu JÚYo : CkR ¥Wv ¾TôY°dÏ GÓjRRô? YÚm Nôo Ut\Yu : CpX. CÕ G]dÏ GÓjRÕ. B£¬Vo ; !!!... þ ù_¬u, ÏÚN¥ ¡[h®u ù_ú]ô 17


¿úWôûP

SYmTo - 2008

17 Gm.H. ù_Xv¥u, LôÚiVôSLo, ÏÚN¥ Yôr®u Eu]RUô] TVQj§p YôÝm SôhLs ùTôd¡`Uô] LÚîXeL[ôL Uô±PúYiÓm. YôZjRôú] ©\kúRôm! ©u Hu Y¯ùR¬VôUp ®¯dL úYiÓm. ¨ZûXj Õ§jÕ ¨_eLû[f NUô§dÏ AàlTôUp Au×Pu E\ÜPu, E¬ûUÙPu, CQdLjÕPu, LÚûQÙPu, L²ÜPu, TôNjÕPu Sm YôrÜl TVQj§u JqùYôÚ A¥Ùm SLWúYiÓùUu\ôp, ‘A±Ü’ Gàm SpX SiTu SUdÏ ERYúYiÓm. AÕÜm ‘ØuU§’ Guß ùNôpYôo Lú[! AÕ úYiÓm. ©u]ôhL°p SPdL CÚdÏm Yôr®u YNkRe Lû[ Sm YôNpLÞdÏd ùLôiÓYW CkR ØuU§ úYiÓm. TXSôÓLû[j Ru BÞûLdÏs ùLôiÓ YkR ULô×Ú`oLs GpXôÚúU TVuTÓj§V ªLlùT¬V LiÔdÏj ùR¬VôR Y- û UVô] BÙRm CkR ‘ØuU§’ Gu\ôp AÕ ªûLVpX. EXûLf ºoTÓj§P ¨û]jR NôdWh¼v, úTôWôp EXûLd ûLYNlTÓjR ØVu\ ULô AùXd^ôiPo EhTP Aû]YÚm TVuTÓj§V G°V JúW Y¯Øû\ CkR ØuU§Rôu. CdLhPô] ãZ- Û m Sôm ©u]ô°p Y[Uô¡P úYiÓm Guß ®Úm©]ôp ¨fNVUôL ØuU§ÙPu SPk§PúYiÓm.

“G§WRôd LôdÏm A±®]ôodÏ CpûX A§W YÚYúRôo úSôn” þ GuTôú] YsÞYu, AkRj RuûUûV Sôm AûPVúYiÓm. Sm Ui¦u Øuú]ôoL°u ØuU§Vôp Rôú] Yô][ô®V CdúLô×We Lû[Ùm ALu\ úLô«pØt\eLû[Ùm, UW×Pu á¥V YôrdûLûVÙm, Sôm ùT\Üm, CqYLu\ úLô«p Øt\eL°p AUok§PÜm JÚ èt\ôiûP ùSÚe¡V Y[Uô] ÏÚN¥ UiûQf ÑYô£dL, úS£dL, SmUôp Ø¥ ¡u\Õ. ClT¥ AYoLs ¨û]dL®pûX Gu\ôp, A¯kÕúTôÏm LôX¥jRPm úTôXpXYô SmêÚm LûWk§ÚdÏm. B]ôp, Cuú\ô Ñtßl×\d ¡WôUeL°p RûX£\kR JÚ FWôn Smêo ª°ok§P Smêo Øuú]ôoL°u ‘ØuU§’ þ ØÝêfNônf ùNVpTh¥ÚlTûR Sôm EQWØ¥¡\Õ ApXYô? ©u]ôp SPdLlúTôYûR Øuáh¥úV EQokÕ ARuT¥ SPkúRôm Gu\ôp ¡ûPlTÕ JÚ ùYt±VpX. Sôm GÓjÕûYdÏm AjRû] Yôr®Vp RPeLÞm ùYt±«u ÅW YÓdL[ôL, úYoûY«u ®û[¨XUôL, A¯VôR LôXfÑYÓL[ôL Uô±®PdáÓm GuTûR Sôm A±V úYiÓm. Yôr®p Cuß SPdÏm NmTYeL[ôp, YôrúY ùSô¥kÕ®hPRôLÜm, Yôr®u ùY°fNeLs A¯kÕ®hPRôLÜm, Yôr®u 18


¿úWôûP

SYmTo - 2008

JúW JÚ YWm UhÓm RÚ¡ú\u. TôoûY úYiÓUô? TQm úYiÓUô? SpX Uû]® úYiÓUô? ÏZkûR YWmúYiÓUô? ¨û\kR BÙs úYiÓUô? úLs ULú]!’ Gu\ôo LPÜs. úVô£jRôu TôoûYVt\Yu. LPÜs ùNôpY§p Juß Ïû\kRôÛm Yôr®p ¨û\Ü CÚdLôÕ. B]ôp LPÜs HRôYÕ JÚ YWm Rôú] úLhLf ùNôp¡\ôo. JúW YWUôL ClT¥d úLhPôp Gu]? ¾®W £kRû]dÏl©u LPÜ°u ClT¥d úLhPôu. ‘LPÜú[! Gu úTWàdÏj ReLd ¡iQj§p Gu ULs úNôß FhÓYûR Gu GhPÓdÏ Uô°ûL«- Ú kÕ Sôu LiÏ°Wl TôodL úYiÓm...!’ Gu\ôu. Bm, SôØm CûRl úTôu\ ØuU§Vô] YôrûY úUtùLôiúPôm Gu\ôp ØÝU§Ùm Sm Es[eûLL°p RYÝm GuTûR Sôm U\dLúYiPôm. EQof£Lû[ JÕd¡®hÓ Es[ôokR E\ÜLû[ U§j§P ØuU§ûVl TVuTÓjÕúYôm. AlúTôÕ Sôm ùNpÛm CkR YôrÜl TVQj§u TôûR ®NôXUôÏm. AkR Yô]m Sm YNUôÏm.

YNkReLs ùRôûXkÕ®hPRôLÜm, ©WfNû]Vôp Gu LÝjÕ ùS¬dLlThÓ Guû] Sôu CZkÕ®Ó¡ú\u Guß Cû[úVôo ¨û]lTRtÏd LôWQm, èåpv úTôX £d¡, £d¡ £ûRkÕúTô] Sm A±ûYd LY]UôLd ûLVô[ôUp BúYNUôL èÓpû^ AlT¥, ClT¥VôLl ©¬jÕ GÓdÏm Sm ûLúTôX, BúYNUôL GÓdÏm Ø¥Yôp EQof£LÞdÏ A¥ûUVô¡ EQoÜLû[f £ûRjÕ A±ûY CZkÕ®Ó¡ú\ôm. AÓjRRôLf ùNnVúYi¥VûR U\kÕ®Ó¡ú\ôm. ×j§ùVàm CkRd Lj§ûV GlT¥j ¾hPúYiÓm, AûR GlT¥d ûLVô[úYiÓm GuTûR EQokRôp ‘ØuU§’ Smªp Y[UûPÙm, ØuU§Vôp ClT¥dáP SPdÏmeL..! ©fûNùVÓjÕ YôrkÕ YkRôu TôoûYVt\ JÚYu. YôrdûL ùYßjÕl úTô]ôu. RtùLôûX ùNnÕùLôs[ Ø¥Ü ùNnRôu. GûRÙm Tt± úVô£dLôUp RhÓj RÓUô±d ¡Qt±p ϧdLj RVôWô]ôu. CûRd LiP LPÜs U]ªWe¡]ôo. AYuØu úRôu± YWm RWj RVôWô]ôo. ‘E]dÏ HRôYÕ

þ úRPp ùRôPÚm.

ØjRô] ØjRpXúYô... GiùQn ®jÕdLs ùLüWYjÕdLôL YôÝm UôàPúU! AûWY«tßdúL ApXôÓm AYXm CeúL! AWeúLßm A£eLjûR Tôo§]úU Yh¥dÏ TQm, Yh¥ TQj§tÏ Yh¥, Yh¥dÏ Yh¥ Guß Th¥V- Ó m úRNj§úXRôu úRLm ØÝYÕm ùR¬ÙU[Ü Gu×úRôp úTôoj§V EPmTôL Yh¥«Ûm (Tôj§Wm) JhPôR TÚdûL«u± Jh¥j ùR¬¡u\ EPm×!

L®ûRl úTôh¥ ØRp T¬Ñ

GiùQn ®jÕdLs CeúL GjRû]úVô; CÚkÕmTôo GiùQn úRnjÕ GjRû] Sôú[ô, TôoûYLs TX®Rm þ CeÏ ©gÑ Es[eL°u HdL EQoÜL°u TôoûY _ôXeLû[ VôW±Yôo? TôoúTôtßm TôXoL°u YôrÜdÏ Y¯LôhÓeLs. A. L®u, 12B, ¸ZjùRÚ, ÏÚN¥ 19


¿úWôûP

SYmTo - 2008

) زÏPô RkûRVoLs CpXØm, AÚs NúLôR¬Vo CpXØm úNRlTÓjRlThP]. ) NmTpío H.M. AÚhNúLôR¬Vo CpXm TXjR úNRm AûPkRÕ. ) TRué¬p Ko AÚsRkûR RôdLlThÓ UÚjÕYUû]«p AàU§dLlThPôo. ®Ó§ UôQYoLs ALt\lThP]o. ) UÕéo ¡±vRY BXVm RôdLlThPÕ. ) TôRméo, NmTpéo, RpúNWô, ReùLôWPô, SôWôU¦, TjWô, زÏPô, Õm©Tkj, Re¡WôTRô, ×pT², Tp-ÏPô úTôu\ UôYhPeL°p ¨û\V BXVeLÞm TXjR úNRj§tÏ Es[ô¡«Úd¡\Õ. ) UûXYôr ¡WôUeL[ô] Tp-ÏPô, LôgNUi¥, TôRu¡¬, ¥dLé- úTôu\ CPeL°p YôÝm ¡±vRYoL°u ÅÓLs úNRUôdLlThÓs[Õ. ) Lô[Lk§ UôYhPj§p ÅÓLs G¬dLlThP]. ) TYô² Tôh]ô®p CÚdÏm úTôRLo £dLkRo£e RôdLlThÓ ÅÓm G¬dLlThPÕ. ) aô¬Lo UôYhPj§p 3 ¡±vRYoL°u LûPLs ãû\VôPlThP]. úTôRLo AúXôLj, úTôLo úN]ôT§ RôdLlThP]o. ) BmT² úTôRLo úP®h ûPUih TôLo, úTôRLo ©WÅuμl, úTôRLo ©WRôu Utßm úTôRLo Tô¬d B¡úVôo RôdLlThÓ AYoL[Õ ÏÓmTeLÞm ®Wh¥V¥dLlThP]. ) ûWd¡Vô Gu\ CPj§p Øu]ôs úTôÄv CVdÏSo ù_]Wp _ôuSôVd GuTY¬u ÅÓm RôdLlThPÕ. ) ûWd¡Vô, ERV¡¬, ìl@Lôu, NdLlTôPô, §dLP- úTôu\ ¡WôUeL°p TX ÏÓmTeLs ÅÓLû[l éh¥ UûXL°Ûm, LôÓL°Ûm ùNuß RûXUû\Ü YôrdûL úUtùLôiÓs[]o. ùRôÏl× : ¿úWôûP

) ×Yú]ÑYo Uû\UôYhPj§p _i®Lôv úLk§W NêL úNûY ¨ßY]j§p ¨úVôLôu CPj§p JÚ AÚhNúLôR¬ BLvÓ 24þBm úR§ CkÕ ùY±VoL[ôp Tô-Vp TXôjLôWm ùNnVlThPôo. ) Lg£úUi¥«p CÚdÏm Uû\UôYhP Uû\lT¦ ¨ûXV CVdÏSo AÚsRkûR RôUv Utßm AÚhNúLôR¬ JÚYo RôdLlThÓ Uû\lT¦ ¨ûXVØm A¥jÕùSôßdLlThPÕ. ) LkRUôp UôYhPj§p BLvÓ 24þBm úR§ Tp- Ï Pô BXVm ùSôßdLlThPÕ. ) ×pTô¦«p CÚdÏm BXVm BLvÓ 25þBm úR§ úNRUôdLlThPÕ. ) Auû] ùRWNô NúLôRWoLs B£WUj§p LhPlThP ×ÕdLh¥PjûR ùSôßd¡ Ae¡ÚkR UÚjÕYUû] úSôVô°LÞm RôdLlThP]o. ) Tp- Ï Pô®p CÚdÏm UôQYo ®Ó§«p CÚUôQYoLs ùUôhûPV¥dLlThP]o. ) BLvÓ 25þBm úR§ LôûX ×Yú]ÑYo Uû\UôYhP BVoCpXj§p úTôÄv TôÕLôlûTÙm Á± LtL[ôp BVo CpXm úNRlTÓjRlThPÕ. ) Ré¬ Te¡u RkûRVo CpXm, SVD RkûRVo CpXm A¥jÕ ùSôßdLlThÓ ùNôjÕd Lû[f úNRlTÓj§VúRôÓ CÚRkûRVo Lû[Ùm LôQôUp úTôLf ùNn§Úd¡u\]o. ) ¡WôªVl ©WL§«u CVdÏSo _Uôw T¬hPô RôdLlThÓ AY¬u YôL]m Utßm ùNôjÕdLÞdÏm úNRm ®û[®jÕj ¾d¡ûWVôd¡]o. ) ײR Ao]ôpÓ Ts°, ¨vYôv ¨ßY]eLÞm úNRlTÓjRlThP]. 20


¿úWôûP

SYmTo - 2008

14 o T SYm

ú_ôWô ûLRhÓeL... Sm JqùYôÚYÚdÏm EiÓ. CkRl T¦«û] ùNqYú] ùNnÕ YÚ¡\Õ Sm F¬p ùNVpThÓYÚm TôXo NûT Utßm £ßY¯ CVdLeLs. Sm F¬p CVe¡ YÚm TôXoNûT, £ßY¯ CVdLm, (BiLs, ùTiLs) Oô«tßd¡ZûU YôWkúRôßm LôûX, UôûX úYû[L°p SUÕ BXV Y[ôLj§p ûYjÕ SûPùTßm. Cq®VdLeL°p LXkÕ ùLôsÞm ÏZkûRLs CXh£VjúRôÓ YôZ §\mTP T«tß®dLlTÓ¡u\]o. ÏZkûRL°Pm ×ûRkÕs[ TpYûLj §\ûULû[ Y[odÏm ®RUôL êuß UôRj§tÏ JÚØû\ LûXlúTôh¥Ls SPj§ T¬ÑLs YZeLlThÓ YÚ¡u\]. Cû[Oo CVdLj§]Wôp £ßYoLÞdÏd LûXlT«t£Ls YZeLlTÓ¡\Õ. BiLs £ßY¯ CVdLj§]WôpTôPLoÏÝ Juß CVe¡ YÚ¡u\Õ. ùTiLs £ßY¯ CVdLj§]Wôp ùTôÕ A±ûY Y[oj§P ‘SPUôÓm èXLùUôuß’ ùNVpThÓ TÚ¡\Õ. JqùYôÚ BiÓm SUÕ TôÕLôYp §Ú®Zô 7þBm Sô[uß TôXo NûT Utßm £ßY¯ CVdLeL°u BiÓ ®ZôÜm £\lTôLd ùLôiPôPlTÓ¡u\Õ. ÏZkûRLs §]®Zô úTW¦«p LXkÕ ùLôiÓ £\l×m ùNnR]o. BPmTW EX¡p ºW¯kÕúTôLôUp AYoLû[j R]dLôL UhÓUpXôUp ©\ÚdLôL YôÝm SpX Es[eL[ôL Uôt±Óm Cq®VeL°p CûQlTÕ ùTtú\ôoLú[ EeL[Õ LPûU. YôÚeLs CûQkÕ T¦×¬úYôm.

Eߧ ùLôiPYú[! EûZdL ©\kRYú[! YôÚeLs... Nô§lTRtÏm YV§tÏm NmTkRm CpûX ÏZkûR U]Uôn CÚk§Óm úTôúR GÕ ¨_m GuTûR Gh¥®Ó GݧVT¥Rôu SPdÏm GpXôm ®§YNm GuTûR ®hÓ®Ó GuTRû] SûPØû\Vôd¡ YÚm SUÕ F¬u ÏZkûRL°u ReL U]j§tÏ ReL UÏPm.. Cuû\V ÏZkûRLú[ Sôû[Vj RûXYoLs. AYoLû[ JÝdLj§Ûm A±®Ûm ®û[Vôh¥Ûm TpLûXL°Ûm YôojùRÓdL úYi¥Vd LPûU Sm JqùYôÚYÚdÏm EiÓ. CdLPûUûV ¨û\úYtßm ØRp ùTôßl× ùTtú\ôûWÙm B£¬VoLû[Ùm NôÚm. SUÕ FûWf NôokR JqùYôÚ ÏZkûRûVÙm §\ûUVô] úSoûUVô] SpX Ï¥UdL[ôL Uôt\ úYi¥V CWiPôm LPûU

S. úU¬ ù_Vô, Y¯Lôh¥, ùTiLs £ßY¯ CVdLm, ÏÚN¥. 21


¿úWôûP

SYmTo - 2008

12þBm BiÓ ¨û]Ü AgN-

CqÜXL YôrÜ 29.11.1949

®iQLYôrÜ 01.11.1996

§ÚU§ T. p

úU¬

(B£¬ûV) YôrÜùVàm úNôûX«p YNkRUôn éj§hP - p - ú V! Eu Au©²p LXkÕ E\®²p Y[okúRôm... YôÝm LôXeLs Eu ¨û]Yôp ¨û\¡u\Õ... BßRp A°j§Óm Eu Au× ÏWp GUdLôL Cû\Y²Pm úYiÓm Gu\ Sm©dûL«p...

Gußm ¨û]ÜLÞPu, G. U¬V _ôu M. ù_Tu BpTô, T. §úWNmUôs Utßm Et\ôo E\®]o

22


¿úWôûP

SYmTo - 2008

- G.S. T¬U[ ùNp®

¿... ׬kÕùLôs[lTP®pûXVô? LYûXlTPôúR! TôW§Vô¡d ùLôi¥Úd¡\ôn. GiQeLú[ U²Rû] EÚYôdÏ¡u\]. Hù]u\ôp GiQeLú[ £kRû]L[ôLÜm, £kRû]Lú[ ùNVpL[ôLÜm Uôß¡u\]. G]úY U²R²u Aû]jÕ ùNVpTôÓLÞdÏm Ød¡V LôWQUô«ÚlTÕ AmU²R²p GÝ¡u\ GiQeLs Guß ùNôu]ôp AÕ ªûLVôLôÕ. YÚeLôX NØRôVj§u RûXYoL[ôL úYi¥V Cû[OoLs ReLs GiQeLû[ ùS±lTÓjR LtßdùLôs[ úYi¥VÕ Cu±VûUVôR úRûYVôÏm. CÚYûLVô] GiQeLs : 1. úSoUû\ GiQm 2. G§oUû\ GiQm CûR JÚ LûR êXm ®[dLXôm. úLôûP ùY«- u LÓûU«p JÚYo TVQm úUtùLôiPôo. SûPTVQm. Bs SPUôhPúU CpXôR, UQtTôeLô] Tϧ«u Y¯úV AYo SPkÕ ùNpXúYi¥V LhPôVm. L§WY²u ùYlTjûR AYWôp Rôe¡dùLôs[ Ø¥V®pûX. RôLjRôp Sô Y\iPÕ. Ri½o Ï¥jÕ RôLjûRj R¦jÕd ùLôs[XôùUu\ôp Y¯«p JÚ ÅÓm ùRuTP®pûX. çWj§p JúW JÚ Ï¥ûN UhÓúU CÚkRÕ. ®ûWkÕ SPkÕ AdÏ¥ûNdÏs Ri½ûWj úR¥]ôo. AeÏ

JÚ £±V Tôj§Wj§p £±R[Ü Ri½o CÚkRÕ. “CqY[Ü Ri½oRô]ô? CûRdÏ¥jÕ Sôu GlT¥ RôLm ¾odLØ¥Ùm?” Guß ¨û]jRYWôn, úYß ¿o ¨ûXûVj úR¥ SPkRôo. Y¯«úXúV UVe¡ ®ÝkRôo. Ntß úSWm L¯jÕ Cuù]ôÚYÚm AqY¯úV YkRôo. AYÚdÏm, ùY«- u ùLôÓûU; Ri½o RôLm; AYÚm Ri½ûWj úR¥, AdÏ¥ûNdÏs ùNu\ôo. AúR Ri½o Tôj§Wj ûRd LiPôo, “TWYô«pûXúV, £±R[úY Ri½o CÚkRôÛm, CûRd Ï¥jÕ Gu RôLjûRj R¦jÕdùLôsúYu” Guß ¨û]jRYWôn AjRi½ûWd Ï¥jÕ ×jRQof£ AûPkRôo. Ru TVQjûRj ùRôPokRôo. Cq®Ú Y¬p ØRXôUY¬Pm CÚkRÕ G§oUû\ GiQm. CWiPôUY¬Pm CÚkRÕ úSoUû\ GiQm. CúVÑÜm T¬úNVÚm : GlúTôÕm, G§Ûm Ïû\ LôiTûRúV ϱdúLô[ôLd ùLôi¥ÚkR T¬úNV¬Pm CÚkRÕ G§oUû\ GiQm. B]ôp Ït\m ׬kúRôûWÙm Uu²jÕ, AYoLs YôrÜ ùT\ Y¯Lôh¥V CúVÑ®Pm CÚkRÕ úSoUû\ GiQm. Optimist : úSoUû\f £kRû]Vô[oLû[ optimist Gu¡ú\ôm. CYoLs LPÜû[ Uu²dÏm LPÜ[ôLd LôiTo; YôrûY ‘C²ûU’ GuTo; SpXûRj úRokÕ ùLôsYo; SpXûRf ùNnVÜm ØVt£ úUtùLôsYo; ‘Suú\ ùNn þ AûR Cuú\ ùNn’ GuTÕ CYoLs ®ÚÕYôdÏ; Ruû]Ùm, Ruû]f Ñt±«ÚlúTôûWÙm U¡rf£VôL ûYj§ÚlTo, 23


¿úWôûP

SYmTo - 2008 Pessimist : G§oUû\f £kRû]Vô[oLû[ pessimist Gu¡ú\ôm. CYoLs LPÜû[j Ri¥dÏm LPÜ[ôLd LôiTo; YôrûYj ÕVWm GuTo; GlúTôÕm ©\oÏû\ LôiTúR CYoL[Õ ùTôÝÕúTôdÏ. GûRÙm ‘Sôû[ TôojÕd ùLôs[Xôm’ Guß Rs°lúTôÓYo; GlùTôÝÕm HúRàm NôdÏlúTôdÏLû[f ùNôpNUô°jÕd ùLôi¥ÚlTo; C²ûUVôLl úTN CYoL[ôp CVXôÕ; ReLû[ Øu²ûXlTÓjÕYRtLôLÜm, ©\ûW UhPm RhÓYRtLôLÜm úLs®Lû[ GÝl©d ùLôiúP«ÚlTo. SpXûR ®ûRlúTôm : SpXûR ®ûRjRôp SpXûR AßYûP ùNnVXôm. ¾VûR

®ûRjRôp ¾VûRjRôu AßYûP ùNnVØ¥Ùm. JÚ NêLj§p úSoUû\f £kRû]Vô[o A§Lm CÚkRôp, AfNêLj§p SuûU ¨ûXùTt±ÚdÏm, AÕ Y[of£ûV úSôd¡ Øuú]±f ùNpÛm. B]ôp G§oUû\f £kRû]Vô[o A§Lm CÚkRôp, AfNêLj§p ¾ûU ¨ûX ùTt±ÚdÏm. AÕ R[of£ûV úSôd¡l ©u]ûPkÕ ùNpÛm. St£kRû]Vô[ûWj RûXØû\ úTôtßm ¾V£kRû]Vô[ûWj RûXØû\ çtßm Cû[Oú]! ¿ VôWôL Uô\lúTô¡\ôn? ¨û] þ Nd§ ©\dÏm SpXûR ¨û] þ YôrÜ Y[m ùTßm.

£u]g£ß YV§p Gu ¨ûX ׬VôRmUô YßûU úLôh¥p ©\kúR]mUô YßûUúVôÓ YôrkúR]mUô LiÔdÏd LiQôn CÚkúR]mUô LiùQ§úW ùRôûXkúR]mUô Jh¥l úTô] Y«û\ Uû\lTRtÏ JhÓj Õ¦ áP CpûXVmUô! YôrdûL Guàm éeLôY]j§p ®û[VôP BûN AmUô L®ûRlúTôh¥ BßRp T¬Ñ

L®ûRl úTôh¥ CWiPôm T¬Ñ

§]m SÓjùRÚ®p CÚd¡ú\]mUô K¥ K¥f ùNpYÕ Ts°dÏ Sôu §]m KÓYÕ NôûXdÏ Lj§ Lj§ YôrkúR]mUô B]ôp ùUô¯Ls Rôu CpûXVmUô! Guû] ¿ U\kRôVmUô Gu YôrdûL CZkúR]mUô! - S. Sôu£úU¬, ÏÚN¥ S.S.H.J. LôuùYuh

£pXû\ CpûX

YôPûLj Rô«u U¥«p R®dÏm A]ôûRd ÏZkûRLs G¬dLlThP áh¥- Ú kÕ YÚm WQm é£V £\ÏLs... Tô«u± SûPTôûR«p E\dLm! Lh¥Pj§p LpÛûPjR ¾dLôVm E]dLôL ùYuú\ Wô_ôúY SôeLs CqYÚPm EXLùUeÏm ®Zô GÓdLl úTô¡uú\ôm!

§ûWlTPm Lôh¥ ¾®WUôn Eu ¨ûXûV EVojÕYûRl Tt± YûWTPm YûWkÕ YôRô¥l ×ûL©¥jÕ YiQeL[ônj RÚúYôm! Ïû\ThÓd ùLôs[ôúR, ùLôgNSôs ùTôßj§Ú Ï°oNôR] Aû\dÏs £û\lThÓ ºd¡Wm Ø¥ùYÓlúTôm! £pXû\Vôn CpûX! úTôn®hÓ Al×\m Yô! - A. AUXô úN®Vo ù_¬, ÏÚN¥ 24


¿úWôûP

SYmTo - 2008

Smêo NôRû]Vô[o... “E«oLs Aû]j§tÏm Cû\Yu Juß

2

þ ÏÚN¥ ײR AkúRô²Vôo Ts°«p BWmTdLp®

Es[m §]kúRôßm úTôt\p Suß” GuTRû]j Ru E«Wônd ùLôiÓ úYRm úTô§jÕYÚm CúVÑ®u EiûUf ºPo CYo.. Smêo Cû[OoL°u BuÁL Y¯Lôh¥«Yo. “UXoªûN H¡]ôu UôQ¥ úNokRôo ¨XªûN ¿ÓYôr Yôo Gu\ YsÞY²u Ï\hTô®u ãhNUjûR EQo§hP EjRUo. ¡¯kÕ¡PdÏm ¡WôUjÕ ùRÚdLû[j Ru Cû\YôojûRL[ôp ûRjRYo. ÑÚe¡V CRVeLû[j Ru úTôRû]Vôp EVoj§VYo. SÑe¡d ¡PdÏm Cû\ Sm©dûL ùTôÑe¡®PôUp §]m ×Õl©jÕYÚm CúVÑ®u EiûUºPo. GeLû[ £ß©sû[ ØRúX ùN©dLj çi¥V ùNTUôûX CYo. Bm AYoRôu Smêo NôRû]Vô[o. ùTVo : ù N . © - l ©\l× : 10.9.1952 RkûR : Ñ. ùNTv§Vôu ØLY¬ : 94, úUXjùRÚ, ÏÚN¥, SôLoúLô®p 629 004. £\l× ØLY¬ : Õû\jRûXYo, Be¡Xj Õû\, úSNU¦ ¨û]Ü ¡±vRYd Lpí¬, UôojRôiPm 629 165. Lp® úUuûU : M.A., M.Phil., êußØû\ I.H.Gv úRoÜ GݧVYo,

þ LôoUp úUp¨ûXlTs°«p BßØRp T§ù]ôu\ôm YÏl×YûW (SSLC) Rªr §Ú. ùN. © l Y¯dLp® T«u\Yo. þ T§ù]ôu\ôm YÏl©p Lp®«Ûm ®û[Vôh¥Ûm £\kÕ ®[e¡VRôp ©WvPu ER®j ùRôûL ¡ûPdLlùTt\Yo. þ Ts° LôpTkRôhP, áûPlTkÕ A¦L°p CÚkRYo. þ SôLoúLô®p CkÕd Lpí¬«p P.U.C. T¥jÕ ØRp YÏl©p úR±]ôo. UÚjÕYm LtLj Rϧ«ÚkÕm ùTôÚ[ôRôW ¨ûXûUVôp UÚjÕYd Lpí¬ ùNpX Ø¥V®pûX. (CYWÕ êjRULu ClúTôÕ UÚjÕYWôLl T¦ ׬¡\ôo). þ B.A. Be¡Xm AúR CkÕd Lpí¬«p T¥jÕj RW Y¬ûN«p CPm ùTt\Yo. Lpí¬ Utßm UôYhP áûPlTkÕ A¦L°u A¦jRûXYWôL CÚkRYo. þ §Úf£ çV Y[]ôo Lpí¬«p M.A. ThPm ùTtß ¡ÚxQ¡¬ AWNôeL LûXd Lpí¬«p 3 UôRm ®¬ÜûWVô[WôL CÚkRYo. ©u× 1975þp ClúTôÕ T¦×¬Ùm UôojRôiPm LpÛ¬«p úTWô£¬VWôLl T¦dÏ úNokRYo. Be¡Xl úTWô£¬VWôL 33 YÚPeLs T¦ ׬kÕùLôiÓs[ôo.

T¦ : úTWô£¬Vo / StùNn§l T¦Vô[o C[ûUdLôXm :

þ M.Phil UÕûW LôUWô_o TpLûXdLZLj§p Ø¥jRôo.

þ ®YNôVlT¦«p RLlT]ôÚPu úNokÕ EûZjRYo, T¥dÏmúTôÕ á- úYûXdÏm ùNu\Yo. 25


¿úWôûP

SYmTo - 2008 £\l×l T¦Ls :

T ô Y N e ¸ojR]d ûLúVÓ U h Ó m ØlTRô«Wm ©W§Ls ®tTû]Vô ¡Ùs[]. Cû[úVôÚd L ô ] ‘U X Ú m T Ú Y m ’ SôXô«Wm §Ú. ©l ÏÓmTj§]ÚPu ©W§Ls ®tTû]V ô¡Ùs[]. CkR ‘UXÚm TÚYm’ ×jRLØm, ‘Yôr®u Bt\p’ Gu\ ×jRLØm RªZL AWNôp úRoÜ ùNnVlThÓ èXLeL°p Es[].

‘Gu TôoûY«p ¿ ®ûXúV\l ùTt\Yu,U§l× ªdLYu’ (GNôVô 43:4) Gu\ Cû\YôojûRVôp ùRôPlThÓ 1983 ØRp 25 YÚPUôL Cû\T¦ ùNn¡\ôo. þ SUÕ ÏÚN¥ Te¡u ØRp TeÏ AÚsT¦l úTWûY«u ØRp ÕûQjRûXYo. þ ÁiÓm JÚØû\ TeÏ AÚsT¦úTWûY«u ÕûQjRûXYWô]ôo. þ 1980þCp Te¡p LjúRô- d Lf úNYô NeLm BWm©dLlThPúTôÕ ARu RûXYWôL CÚkRYo ©u× úNYô NeL Uû\UôYhPj RûXYWôL EVoÜ ùTt\ôo. AdLôXj§p Cuû\V Au©Vj§u Øuú]ô¥Vô] Ñtßl×\ NêLm CYWÕ LÓm ØVt£Vôp AûUdLlThPÕ. þ Uû\UôYhP úUnl×lT¦l úTWûY«u ØRp ùNVXWôLl T¦ ׬kRYo. StùNn§lT¦ :

þ CÕYûW ÑUôo 250 TôPpLs TiúQôÓ CVt±Ùs[ôo. CYt±p 100 TôPpLs CÕYûW TjÕ J-SôPôdL[ôL / ÏßkRLÓL[ôL ùY°YkÕs[]. CYt±p 2 J- SôPôdLs Auû] U¬ûVl Tt±V].

þ ù_TUôûX, UôRô Td§ CYûW 2004þCp UôRô ùTo]RjÕdÏd Lôh£ RkR íoÕ SLÚdÏ AûZjÕf ùNu\Õ. þ AúR YÚPm EXL StùNn§ A±®l×lTs°«p T«t£ ùT\ EúWôûU ùNuß JÚ UôRm Re¡ §ÚjRkûR CWiPôm _ôuTôûXf Nk§jRYo. þ ײR AkúRô²Vô¬u EPp CÚdÏm TÕûY«p, A££Vôo EPp CÚdÏm A££«p, çV TÜX¥Ls, úTÕÚ B¡úVô¬u EPp CÚdÏm CPeL°p LôpT§jRYo, ùN©jRYo. þ 2007 þ úU UôRm G¡lÕ, GÚNúXm, ú_ôoPôu ùNuß YkRYo. þ CÕYûW Uû]®úVôÓ CûQkÕ 12 ×jRLeLs GݧVYo þ CYt±p CYoLs GݧV ‘Jl×WÜm ×ÕYôrÜm Gu\ £±V

ϱdúLôs : Sm©dûL ùTtß Sm©dûL ùLôÓlTÕ. YôrdûL CXh£Vm: KnÜ ùTt\ ©u×, LÚûQ CpXm AûUjÕ Gnhv úSôVô°Lû[l TWôU¬lTÕ. þ CYo NôRôWQ ®YNôVd ÏÓmTj§- Ú kÕ ùNTjRôp / ùNTUôûXVôp EVokRYo. RtNUVm ùRôûXdLôh£«p R]Õ Uû]®úVôÓ CûQkÕ Cû\T¦ ùNnV Øû]kÕs[ôo. YÚ¡\ UôRj§- Ú kÕ ùSnRp Gu\ ùRôûXdLôh£«u ‘Sôg£p T.V.’þ«p JqùYôÚ SôÞm CWÜ 8 ØRp 9 U¦ YûW CYoL[Õ ùNn§ J°TWlTôL Es[Õ. 26


¿úWôûP

SYmTo - 2008

ô? U V £ Y A ôs R ú Ú J Ï t R Y n Nô Tôû[ TuÉoRôv Cuß TXÚdÏm Ko G§oTôol× Gu] ùR¬ÙUô? NônkÕ ùLôs[ JÚ úRôs! Ruû]j Rôe¡l ©¥dL JÚYo CÚkRôp SpXÕ Guß TXÚm BûNlTÓ¡ú\ôm. CÕ JÚYûL U]úSôn. C§- Ú kÕ ®X¡]ôp UhÓúU ÑVUôL Sôm YôZCVÛm. R]dÏ NônYRtÏ JÚúRôs úYiÓm GuTRtLôLúY Smªp TXo úNô§PoLû[ SôÓ¡u\]o. R]dÏ Ko ÕûQ CÚkRôp GpXôm AYoLs ÁÕ úTôhÓ®hÓ Sôm ÑmUô CÚkÕ®PXôm Guß ¨û]d¡uú\ôm. EX¡p קV úYRm ùLôiÓYW Õ¥jR ×jRo Vôo úRôû[Ùm úRP®pûX. Cuß GeÏ úSôd¡àm úLô«pLÞm, Õ\Y\ NûTLÞm, úTô-f NôªVôoLÞm ×tÈNpúTôp úRôußYRtÏd LôWQm úRôs ùLôÓdL SUdÏ Bs CÚd¡\Õ GuTRôpRôu. CR]ôp Rôu Gu]úYô Cuß TX ùRnYeLsáP ©WTp-Vm B¡YÚ¡u\]o. GlúTôÕm £Xo ReL°u E\ÜdLôWoL°p JÚ£Xo ùTVo ùNôp-, ‘AYo Guû]d ûLçd¡ ®h¥ÚdLXôm. B]ôp U²Ro ùNnVUôhPôo’ Guß §hÓYôoLs. ‘AY²Pm TQm ¨û\V Es[Õ. JÚ IVô«Wm ùLôÓj§ÚdLXôm. U]úN ¡ûPVôÕ’ GuTôoLs. CjRûLV U] F]eLs SmûU ®hÓ Uô\úYiÓm. CRtÏ úSoUô\ôL CÚlTYoLÞm EiÓ. ULôL® TôW§VôûW úLs®lTh¥ÚlÀoLs. AYWÕ Yôr®p SPkR Ko NmTYjûRj RÚ¡ú\u. ULôL® TôW§ LûPVj§p YôrkRúTôÕ AYo Re¡«ÚkR ÅhÓdLôWo IkRôß úYh¥Lû[ A¦VdùLôÓjRôo. ×Õ úYh¥ ÕiúPôÓ ùRÚ®p C\e¡V TôW§ AeúL ùRÚ®p Ï°¬p SÓe¡V HûZûVlTôojÕ Es[m

SÓe¡]ôo. CÓl× úYh¥ûVd LZt± HûZdÏd ùLôÓjÕ®hÓ úUpÕiûP CÓl×dÏ A¦kÕùLôiÓ ÅÓ §Úm©]ôo. AkR HûZdÏ úUp ÕiûPd ùLôÓjRôp úTôRôRô Guß JÚYo úLhPôo. ARtÏl TôW§ “AùRlT¥.. AYu ùY°úV CÚd¡\ôu. Ï°WôúRô. Åh¥tÏ Esú[ CÚd¡\ G]dÏ CÕ úTôRôRô?” Gu\ôo. ©\o úRô°p NôÙm YßûU TôW§ûV Yôh¥]ôÛm AYo TXûWÙm RuúRô°p NônjÕdùLôs[ SpXU]m ùLôi¥ÚkRôo. Yôr®p ×Lr ùTt\ EVokR ùTÚUdLs YWXôßLû[ SuÏ LY²jÕlTôÚeLs. AYoLs GpXôm úRôs ùLôÓjÕj RôeLj RVôWôn CÚkR]o. NôVj RVôWôn CpûX. CúVÑ©Wôu CûRjRôú] Ru E«WôndùLôiPôo. ‘ÑûU ÑUkÕ úNôok§ÚlúTôúW YôÚeLs.’ Guß Rm ¨Z- p Cû[lTô\ AûZl× ®ÓjRôo. Ko HûZ Cû[Ou ùSÓSôs BûNlThÓ ®ûXÙVokR JÚú_ô¥ ùNÚlûT Yôe¡®hÓ KÓm W«-p H± AUokÕùLôiÓ ùNÚlûT W£jÕdùLôi¥ÚkRôu. AlúTôÕ §¼ùWuß JÚ ùNÚl× _u]p Y¯VôLj RY± ùY°úV ®ÝkRÕ. JÚ ®]ô¥ YÚjRlThPôu. Uß®]ô¥úV Utù\ôÚ ùNÚlûT ùY°úV Å£]ôu. TdLj§p CÚkRYo ‘Gu] Rm©’ Guß úLhL, ‘IVô! LôX¦«p Juß Gu²Pm CÚkÕ TV²pûX. Utù\ôuû\Ùm Å£]ôp VôWôYÕ GÓjÕl TVuùTßYôoLú[’ Gu\ôu. GjRûLV ReL U]m Tôoj¾oL[ô AkR Cû[OàdÏ! GlúTôÕm HRôYÕ JÚ YÚjRjûR ûYjÕdùLôiÓ VôWôYÕ YWUôhPôoL[ô? AYoLs úUp C\d¡ ûYdLXôm Gu¡\ ÑVSXjûR®hÓ ùY°úVßeLs. FußúLôÛdÏ HeLô¾oLs. ¿eLs F]ªpûX 27


¿úWôûP

SYmTo - 2008 GuTûR ØR- p EQÚeLs. ©\Wôp Sôu ûLçd¡®PlTP úYi¥VYu Gu\ ùLhP GiQjûRj ùRôûXjÕ®hÓ TXûW EVojÕm TXm Gu²Pm CÚd¡\Õ Guß EQÚeLs.CRû]jRôú] Smêo UdLs Cuß ùY°ëoL°p Hu Smê¬Ûm ùNnÕùLôi¥Úd¡\ôoLs. NÁTj§p ùSpûX«p JÚ ÏlTj§p Ï¥ûNLs ¾lTt± G¬kÕùLôi¥ÚkRÕ. AlúTôÕ JÚùTiU¦ G¬¡\ Ru Åh¥Ûs[ ùTôÚsLû[ GÓdL ¨û]dLôUp AÓjR Åh¥Ûs[ ùTôÚsLû[ GÓjRôs. AYtû\d LôlTôt±]ôs. AlúTôÕ AÚ¡p ¨u\YoLs ‘E]dÏl ûTj§VUô?’ Guß úLhPúTôÕ, AYoLs Åh¥p AÓjRYôWm §ÚUQm. ARtLôL ®ûX EVokR ùTôÚsLs Yôe¡ ûYj§ÚkR]o. GuùTôÚs úTô]ôp ùLôgNmRôu SxPm, B]ôp AYoLs Ï¥ûN G¬kRôp ùTÚm SxPm. §ÚUQm áP ○

¨ußúTôÏm.. AR]ôp Rôu AYtû\ ÁhúPu Gu\ôs. AY[Õ §VôLj ¾Wm ùYt±«u ®ûRVpXYô? SPUôPØ¥VôUp NdLW SôtLô- « p SLÚm ùT¬VYo EPp F]Øtú\ôo SXfNeLm SPj§ ER® ùNnÕYÚ¡\ôo. §ÚUQúU BLôR ®jVôNôLo ERÜm LWeLs AûUl× SPj§ ER® ùNnÕYÚ¡\ôo. §ÚUQúU BLôR Auû] ùRWNô Aû]jÕ UdLû[Ùm AWYûQdÏm RôVôL YXm YkRôo. NônYRtÏj úRôs úRÓ¡\YoLs NônkúR úTô¡\ôoLs. CÚkÕm C\kÕ ®Ó¡\ôoLs. ©\o NônYRtÏj úRôs ùLôÓlTYoLs CUVmúTôp EVokÕ YôrkÕ ùLôi¥Úd¡\ôoLs. CUVUûX úTôX Eߧ ùLôsÞeLs. NônYRtÏj úRs úRPô¾oLs. ùYt± ¨fNVm. þ ùRôPÚm ○

U]m §\kÕ TôWôhÓ¡ú\ôm

¿úWôûP

YôNLo L¥Rm

AiQô! ¿úWôûP«u קV T¬QôUm ãlTo. Gu Es[j§p GÝkR ¿iPSôs L]Ü ¿úWôûP«p S]Yô¡ YÚRp LiÓ U]m §\kÕ TôWôhÓ¡ú\u. Gu]ôp Ø¥VôR Smêo NôRû]Vô[o Tϧ, JqùYôÚ UôRØm ùY°YÚm AhûPlTPf £\l× Guû] ªLÜm LYokÕs[Õ. YôrjÕLs.

*

®®-V ®]ô¥®]ô ®®-VjûRl T¥dL úSWm CpXôRYûWÙmáP T¥dL ûYjRÕ. * “LYûX þ LYûXd¡PUô]Õ” ªLÜm AÚûU * “Smêo NôRû]Vô[o” Tϧ SUÕ F¬p T¥jR JÚYo CkR A[®tÏ ØVuß EVok§ÚlTûRl úTôX EVW úYiÓùUu\ GiQm Aû]Yo U]j§Ûm HtThÓ Es[Õ. * Ru]m©dûL L®ûR ãlTo. * “YôrY¯dÏm YôûRLs” Tϧ úTôûRlùTôÚs TVuTÓjÕYRôp HtTÓm ®û[ÜLû[ Es[Pd¡VRôL CÚkRÕ. úTôûRl ùTôÚs TVuTÓjÕúYôo CûRl T¥jR ©u]WôYÕ §Úk§]ôp N¬. þ AUXô úN®Vo ù_¬ ¿úWôûPdLôL ®VoûY ØjÕdLû[ E§odÏm Aû]jÕ ¿oj Õ°LÞdÏm YQdLm. ¿úWôûP Sôu ©\kR Sm F¬u ùTÚûUûV, Sôu ×ÏkR F¬Ûm ¨û]jÕl ùTÚûUlTP ûYd¡u\Õ. CkRl T¦ úUÛm £\dL YôrjÕm ùSgNm, - S. Wô¦, UQ ®û[

þ AÚsT¦. ùPu£e (AûXúT£ êXm) JqùYôÚ UôRØm ¿úWôûP«u Y[of£ ùUn£- o dL ûYd¡\Õ. Fof NiûPLû[Ùm, LÓûUVô] ®UoN]eLû[Ùm Rôe¡ YkR ¿úWôûP ClúTôÕ C²V ùNôtLÞPàm, EiûUf ùNn§LÞPàm YÚRp LiÓ U¡rf£. ¿úWôûP G]dúLôo A±Ül×jRLm. JÚY¬ ®PôUp T¥dL BûNlTÓ¡ú\u. ùRôPokÕ SuÏ ùNnÙeLs. þ §ÚU§ U¬VùNpYm. ÏÚN¥ SUÕ F¬u ùTÚûUûVl Tû\Nôt±Óm ¿úWôûP LiÓ ®VkÕ úTôú]u. ùY°ë¬p Y£dÏm G]dÏ SUÕ F¬û]lTt± A±V CÕ JÚ SpX Yônl×. RY\ôÕ G]dÏ Aàl©ûYdLÜm.

þ Nôk§. 28


¿úWôûP

SYmTo - 2008

BLô! Gu] AZÏ V. Viji. Std. XII A, Kurusady

J. Joshi, Kurusady

J. Sahaya Milton,, Kurusady

¡. Aù_nv ùTo©u SÓjùRÚ, ÏÚN¥

Buú\ô ùT®u ù_l¬

ù_¬u, _ôuv ùRÚ, ÏÚN¥ Buú\ô ù_¬u Av²

£k§dLô, B², SÓjùRÚ, ÏÚN¥

T©u vPôu- , ÏÚN¥

Bu\² ªv§Lô, ÏÚN¥

Buú\ôª², ÏÚN¥

vÚ§, ÏÚN¥

ùU¬úPô, ÏÚN¥

Ïh¼v EeLs ûLYiQm ùRôPÚm... 29

®u£, ùWªXô, ÏÚN¥


¿úWôûP

SYmTo - 2008 ®®-VlúTôh¥

4. 5.

LPkR ®®- V ®]ô¥ ®]ô úTôh¥«p ùLôÓdLlThP ®]ôdLs A±®dLlThP TϧûV ®hÓ AûUk§ÚkRÕ. YÚkRúYiPôm. AkR ®]ôdLÞdϬV ®ûPLs SuÏ U§l©PlTÓm. RYßLs N¬ùNnVlTÓm. ®® Vl úTôh¥ çV TÜp BiÓ ®® VlúTôh¥ Gi þ 2 ϱl× : * ùTôÕ ùUô¯ ùTVol× §Ú®®- V m UhÓúU TVuTÓjRÜm. * ®ûPLû[ A§LôWm YN]jÕPu GÝRÜm * ®ûPjRô°p EeLs ùTVo, Au©Vm, ÅhÓ ØLY¬ûVÙm ùR°YôLd ϱl©PÜm. * ®ûPjRôsLû[ ¿úWôûP EeLs ûLL°p ¡ûPjR JÚYôWj§tÏs, £. U¬V TuÉo Rôv - ú Lô, WôVp TYu, 85, 2þYÕ ©WRô] NôûX, Nôk§SLo, Tôû[VeúLôhûP Gu\ ØLY¬dÏ JqùYôÚ UôRØm 20þBm úR§dÏs Aàl© ®PÜm. * LôXRôURUôn YÚm ®ûPLÞdÏd Ïû\kR U§lùTiLú[ YZeLlTÓm. * úTôh¥L°p LXkÕùLôsÞm Aû]YÚdÏm Nôu±Rr YZeLlTÓm. *

ClúTôh¥ úU UôRm 2009þYûW SûPùTßm.

Tϧ 1 ùLô¬k§Vo ØÝYÕm (ØuàûW EhTP) I. ¸úZ ùLôÓdLlThÓs[ G§oùNôtLû[j Rôe¡ ¨tÏm Cû\YôojûRLû[ GÓjÕ GÝÕL. 10x2=20 1. U²R Oô]m þ LPÜ°u UPûU 2. UûPVoLs þ A±Yô[oLs 3 §P EQÜ þ Tôp 30

BiPYÚûPV þ úTnLÞûPV A¯Üßm ùYt±YôûL þ A¯Yt\ ùYt±YôûL 6. ÏZlTjûR þ AûU§ûV 7. ¨û\Yô]Õ þ AûWÏû\Vô]Õ 8. Øk§VÕ þ ©k§VÕ 9. Ru]Xm þ ©\oSXm 10. ùTôßûU þ CßUôl× II. ùLôÓdLlThÓs[ Cû\Yôd¡VeL°p LôÔm RY\ô] YôojûRLû[j §Új§ N¬VôL GÝRÜm 10x2=20 1. EeLs Sm©dûLdÏ BRôWm U²R Oô]m ApX. LPÜ°u YpXûUúV. 2. JÚYo LPÜ°u úLô®ûX N©jRôp LPÜs AYûW A¯jÕ®ÓYôo. 3. Sm BiPYo CúVÑ®u ùTVWôp ¿eLs á¥YÚmúTôÕ Sôàm EeLú[ôÓ CÚlúTu. 4. ¿eLs ¡±vÕÜdϬVYoLs. ¡±vÕ B®dϬVYo. 5. ¿eLs úTnLú[ôÓ EiTûR Sôu ®ÚmT®pûX. 6. §ÚØÝdÏ Y¯VôL Sôu EeLû[d ¡±vRYoL[ôL Duù\ÓjúRu. 7. LPÜs EeLû[ E«oùLôÓjÕ ÁhÓs[ôo. 8. ùTôÕl T¦dLôLúY çV B®Vô¬u ùNVpTôÓLs JqùYôÚY¬àm ùY°lTÓ¡\Õ. 9. StùNn§ûV A±®dLô®¥p IúVô EeLÞdÏd úLÓ. 10. Au× ØjRm ùLôÓjÕ JÚYûW JÚYo YôrjÕeLs. III. N¬Vô]Ytû\j úRoÜ ùNnL 10x2=20 1. ùLô¬kÕ §ÚfNûT«p CÚkR ©[ÜLû[l Tt± TÜp Vôo êXm úLs®lThPôo? A) úLTô Åh¥]o B) ©¬v¡pXô Åh¥]o C) ÏúXô« Åh¥]o 2. ¨ûXVôL Es[ êuß ùS±Ls VôûY? A) ùTôßûU, Sh×, Sm©dûL B) Sm©dûL, G§oúSôdÏ, Au× C) Sh×, G§oúSôdÏ, Sm©dûL


¿úWôûP

SYmTo - 2008 3.

GÕ CpûXùV²p EiúTôm, Ï¥lúTôm, Sôû[dÏ NôúYôm Gu±ÚdLXôm. A) E«ojùRÝRp B) Cû\Yu C ) ®iQLYôrÜ 4. Aû]jûRÙm ÕÚ® Bn¡\Yo Vôo? A) LPÜs B) ¡±vÕ C) çV B®Vôo 5. TÜp GkR ®Zô YûW GúT£p Re¡«ÚlTôo? A) ùTkRúLôvÕ®Zô B) TôvLô ®Zô C) áPôW ®Zô 6. LôXm Rl©l ©\kR ÏZkûR Guß VôûWd ϱl©PlThÓs[Õ? A) úTÕÚ B) TÜp C) VôdúLô× 7. GÕ E\ûY Y[odÏm? A) Au× B) A±Ü C) Cû\ Sm©dûL 8. §ÚfNûTûV Y[of£Ù\f ùNn¡\Yo A) TWYNl úTfÑ úTÑ¡\Yo B) Cû\YôdÏûWlTYo C) B®VôWôp BhùLôs[lThPYo. 9. LPÜ°PªÚkÕ SUdÏ YÚm Oô]m Vôo? A) çV B® B) ¡±vÕ C) Yô]LjRkûR 10. TÜp Gu AuTôokR ©sû[ Guß VôûW ϱl©Ó¡\ôo? A) AlùTôpúXô B) Ad¡pXô C) §ùUôjúRÙ IV. ùRôPe¡ CÚdÏm Cû\Yôd¡VeLû[ Ø¥jÕ GÝRÜm. 10x2=20 1. £ÛûY Tt±V ùNn§ A¯kÕ úTô¡\YoLÞdÏ UPûUúV. B]ôp .......................... 2. ¾eÏ ùNnY§p ÏZkûRLs úTôXÜm, £k§lT§p ..................................... 3. AÚs ùLôûPLs TXYûLÙiÓ. B]ôp .................. 4. Au× ¾®û]«p U¡rÜ\ôÕ; Uô\ôL ................................................ 5. NôúY, Eu ùYt± GeúL? .................................... 6. GÕ GlT¥ CÚkRôÛm BiPYúWôÓ CûQdLlThP ¨ûX«p B¦u±l ùTi¦pûX .................... 7. ¾ûU TWjûRûU úTôu\ ×°l× UôúYôÓ ApX, Uô\ôL....................................

8.

SÓ¡\YÚdÏm ùTÚûU CpûX; ¿oTônfÑTYÚdÏm ùTÚûU CpûX.....................

9.

Cû\Vôh£ úTf£p ApX..........................................

10. SôeLs LPÜ°u EPu EûZlTô[oLs, ¿eLs ......................................... V. ¸úZ ùLôÓdLlThÓs[ ®]ôdLÞdÏ ®ûP GÝÕL. 10x2=20 1.

BuÁL Tôû\ Guß TÜp VôûW ϱl©Ó¡\ôo? 1. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

2.

TÜp Sh× ùLôiP RmT§V¬u ùTVo Gu]? 2. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

3.

CúVÑ N©dLlThPYo G] Vôo ùNôpXUôhPôo? 3. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

4.

BiPYûW úNô§jRYoLs GqYôß A¯kÕ úTô«]o? 4. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

5.

SpùXôÝdLjûR 5. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

6.

GûR BoYUôn 6. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

7.

Vôo Rm ùNôkR EPÛdÏ G§WôL TôYm ùNn¡u\Yo? 7. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

8.

VôûW LPÜs A±Yôo? 8. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

9.

VôÚdÏ Cû\Vôh£«p E¬ûU CpûX? 9. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

ùLôÓlTÕ SôP

GÕ? úYiÓm?

10. TÜp GpXôj §ÚfNûTL°Ûm ùLôÓjÕ YÚm LhPû[ GÕ? 10. þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ þ úTôh¥ ùRôPÚm ........................................

YôNLoLú[! ®®-Vl úTôh¥«p RôWô[Uôn LXkÕùLôiÓ ùYt±lTRdLjûRj Rh¥f ùNpÛeLs. ϱl× : ®ûPLû[ A§LôWm YN]eLÞPu Rôu GÝRúYiÓm. ùYßm Gi UhÓm úTôÓRp SXUôn AûUVôÕ. 31


¿úWôûP

SYmTo - 2008 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789

YWXôtßj ùRôPo þ 2

íoÕ SôV¡ ©Wº¥Vm G. U¬V ©Wôu£v Øu]ôs ETRûXYo

UôRô®u AÚ[ôp ùRôPeLlThP ©Wº¥Vj§p BßUôRj§tÏ JÚ Øû\ ®Zô SûPùTßm. AfNUVj§p Aû]jÕ ©Wº¥VeLÞm TeÏùLôsÞm LûX¨Lrf£Ls SûPùTßm. C§p TpúYß F¬û]f NôokR U¬Vô«u úNû]«]Úm LXkÕùLôsYo. LûX¨Lrf£L°p U\Yu Ï¥«Úl× ©Wº¥Vj§tÏm ÏÚN¥ ©¬º¥Vj§tÏm UhÓúU úTôh¥ SûPùTßm. SôeLs ØRp ®Zô®p £±V SôPLm SPj§ú]ôm. AÓjR ®Zô®tÏ ‘ùNTv§Vôo’ SôPLm RVôo ùNnÕ SPj§ú]ôm. SôPLjûRl TôojR TeÏjRkûR Guû] AûZjÕ G]dÏ YWXôtß SôPLeLs ªLÜm ©¥dÏm. BRXôp ¿ ùNTv§Vô¬u ØÝ YôrdûL YWXôtû\Ùm SôPLUôL Gݧj §Ú®Zô®tÏ SPjRúYiÓm. GpXô ER®Lû[Ùm ùNn¡ú\u Guß ùNôu]ôo.

ײR ùNTv§Vôo SôPLm S¥dL ¸rd LiúPôo ùTôßlúTt\]o. NúLô. U¬V ú_ôNl þ AWNu NúLô. U¬V ©Wôu£v þ R[T§ (ùNTv§Vôo) NúLô. ú_ÑùWj§]m þ úTôoÅWu NúLô. EjR¬VØjÕ þ Jt\u NúLô. ùNpYWôw þ Te¡Wôv NúLô. úRYNLôVm þ ER® R[T§ NúLô. TjRúWôv þ ùT¬VYo NúLô. ºúUôu þ LpéWQ Nôv§¬ NúLô. U¬VRôNu þ úNYLu NúLô. AkúRô² þ ®pÅWu ùTiúYPªhúPôo NúLô. AÚs TVv ¬fNh þ T©úVôXô ºUôh¥ NúLô. ú_ÑùWj§]m þ Bd]v ºUôh¥ NúLô. U¬V ®uùNuh þ £ £ NúLô. Am×úWôv þ A©Wô NúLô. Oô]l©WLôNm, NúLô. Am×ú\ôv þ LôU¥Vu úYPm A¦kÕ S¥jR]o. ER® ûPWd`u þ NúLô. í«v _ôi TeÏjRkûR«u ®PôØVt£VôÛm, UôRô®u ER®VôÛm ײR AkúRô²Vô¬u St×LZôÛm ײR AkúRô²Vôo 10þBm §Ú®Zô Auß íoÕ SôV¡ ©Wº¥Vm R]Õ ØRp TûPlûT ùY°«hPÕ. TeÏj RkûR AYoLs Aû]YûWÙm ªÏ§VôLl TôWôh¥]ôo. U¬úV YôrL! þ YWXôß ùRôPÚm...

Sôàm JÚ UôRj§tÏs 43 Lôh£Ls APe¡V ùNTv§Vôo YWXôtß SôPLjûR Gݧ TeÏj RkûR«Pm JlTûPjúRu. CRû] A±kR U\YuÏ¥«Úl× U¬Vô«u úNû]«]o §Ú®Zô®tÏ SôeLÞm SôPLm úTôÓúYôm. GeLÞdÏm AàU§ RôÚeLs Guß úLhPôoLs. CkR YÚPm ÏÚN¥ FÚm AÓjR YÚPm U\YuÏ¥«l× UdLÞm SôPLm SPjRXôm Guß TeÏjRkûR á±]ôo. AÓjRSôú[ SôPLm S¥lTRtLô] HtTôÓLs ùNnVlThP]. 32


¿úWôûP

SYmTo - 2008 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

¡±vÕ®u Y¯«p §VôLf ÑPoLs

- D. L v P v , ÏÚN¥.

Ck§Vô®p NÁT LôXUôLd ¡±vRYoLs ÁRô] RôdÏRp ¾®WlTÓjRl ThÓ YÚ¡\Õ. J¬Nô®p ¡±vRYoL°u ÅÓLs ¾d¡ûWVôdLlThP]. ùTeLðÚ®p ÏZkûR HÑ £ûX EûPl×, ùNuû]«p UôRô ÑìTm EûPl×, SôLoúLô®-p ÏÚN¥ EûPl×, LôW®û[«p ¡±vRYoL°u AXeLôW Yû[Ü ¾«hÓ G¬l× Guß §]Øm Tj§¬ûL«úX ùNn§? Hu CkR A¿§, GRtÏ CkR Ad¡WUeLs! CûR ®P TÓúUôNm J¬Nô®p TeÏl T¦Vô[o JÚYûW ¨oYôQUôd¡ ùLôûX ùNn§Úd¡\ôoLs. Hu Cuàm JÚT¥ úUúX 4 úTo úNokÕ AÕÜm LôYXoL°u ÕûQúVôÓ Cû\T¦ ùNnV ×\lThP AÚhNúLôR¬ûV Uô± Uô±l TXo Øu²ûX«p Tô- V p TXôjLôWm ùNn§Úd¡\ôoLs. CkR LôhÓªWôi¥jR]Uô] ùNVûXf ùNnRYoLû[ LiÓ©¥jÕ Hu Cuàm RiPû] YZeL®pûX? NhPm Hu úY¥dûL Tôod¡\Õ? AÚhNúLôR¬Ls ElTôL CkR NêLj§tLôL AolT¦dLlThPYoLs! ùUÝLôL Ruû]d LûWjÕ EX¡tÏ J°úVt\d á¥VYoLs. CYoLÞdLô CkR ¨ûX! Ru AZûL CZkÕ, Ru ÏÓmTjûR U\kÕ, Ru Ñt\jûRÙm LôQôUp, ùTôu, ùTôÚs ÁÕ BûN«pXôUp, TR®dÏm A¥T¦VôUp, Ru E«ûWÙm ùTôÚhTÓjRôUp Ck§Vô®u NêL Uôt\j§tLôL ReLû[úV AolT¦jÕs[o GjRû]úVô AÚhNúLôR¬Ls, AÚhNúLôRWoLs. CYoL°u Ru]XUt\ úNûYûV UßdLØ¥ÙUô? A±VôûU CÚs ALt± A±Üf ÑPo Ht± Gi¦XPeLô Lp® ¨ßY]eLû[ AûUjÕ AûYLs êXm TôUW UdLÞdÏm Lp® ¡ûPdL Y¯YûL ùNn¡\ôoLú[! AYoLs Btßm Lp®l T¦ ùLôgNUô? ReLs ULu, ApXÕ ULÞdÏ AÚsNúLôR¬Ls SPjÕm Lp® ¨ßY]eL°p T¥dL CPm úYiÓm Guß, APm ©¥jÕ, T¥jÕ Ø¥jR ©u]o AYoLÞdúL A¿Rm ùNnYÕ ¨VôVm Rô]ô? A]ôûRLÞdLôÜm, BRWYt\YoLÞd LôLÜm, اúVôoLÞdLôLÜm, LÚûQ CpXeLs, اúVôo CpXeLs, A]ôûR CpXeLs AûUjÕ

AYoLû[ AuTôp AWY ûQjÕ CYoLÞm Cû\ULu CúVÑ®u ©sû[LsRôu Guß LÚûQLôh¥ Au×l T¦ ùNnÙm CYoL°u Au×dÏ DùPu]? ùRôÝúSôVô°Lû[Ùm, G«hv úSôVô°Lû[Ùm ùRôhÓ AYoL°u ×iL°p CÚkÕ Y¥Ùm º¯û]j ÕûPjÕm, AYoLÞdLôL UÚjÕYUû]Lû[Ùm AûUjÕ £\lTôL UÚjÕYl T¦ ùNnÙm CYoL°u UÚjÕYl T¦dÏ ¨LWôL Sôm GûR ùLôÓdL Ø¥Ùm? CYoL°u Ru]XUt\ ùRôiPôp, AuTôp 12.10.2008 Auß úWôm SL¬p úLW[ôûYf úNokR AÚhNúLôR¬ ApúTôuNmUôs AYoLÞdÏl ײRo ThPm YZe¡l ײûRVôL EVoj§ Es[ôoLú[! CÕ Ck§VôÜdúL ¡ûPjR ùTÚûU ApXYô! ùTiûUdÏd ¡ûPjR ùYt± ApXYô? Hù]²p AYoLs Rôu Ck§Vô®u ØRp ùTi ײûR! SôØm ײRo BLXôm Gu\ GiQjûR SmªúX ®ûRjÕ ®hPôoLú[! ùLôpùLôjRô UôSLWj§p SPUô¥V Auû] ùRWNôÜm, Ck§Vô®u CWiPôm ײûR GuTÕ EߧVuú\ô! AÕUhÓUpXôUp Lu²VôÏU¬ UôYhPj§p ShPôXm Gàm £tñ¬p ©\kÕ Y[okÕ BWpYônùUô¯ Lôt\ô¥ UûX«p ØRp úYRNôh£Vôn ÕlTôd¡ Øû]dÏ T-Vô¡ E«o ®hP úRYNLôVm ©sû[Ùm Ck§Vô®u ØRp úYRNôh£ ApXYô! EXLúU úTôtßm EjRUo ¨ûX JqùYôÚ Ck§VàdÏm ùTÚûU Auú\ô! Ck§Vô®u SXàdLôÜm Ck§VoLÞdLôÜm ¡±vRYoLs Bt± YÚm §VôLlT¦Ls Gi¦XPeLôÕ! CûYVû]jÕm Cû\ULu CúVÑÜdLôLúY ùNn¡\ôoLs! B]ôp CYoLsÁÕ ùLôûX ùY±j RôdÏRp, ÅÓLû[ ¾ ûYjÕ ùLôÞjÕRp, £ûXLs, BXVeLû[ EûPjRp CûYùVpXôm ASôLÃLUô] ùNVXuú\ô. CûRLiÓ UdLs SX AWÑm úY¥dûL TôojÕ ùLôiÓ CÚd¡\úR. RªZLjûR Bi¥Óm AWÑLs URUôt\ RûP NhPm, 3.5% CPJÕd¸Ó G] LeLQm Lh¥d ùLôiÓ ¡±vRYoL°u YôrYôRôWjûRúV ØPd¡ úTôhPúR, CÕ ¨VôVUô! þ §VôLf ÑPo ª°Úm 33


¿úWôûP

SYmTo - 2008

17 1

500 ìTôn T¬Ñ

2 5

14

4

12

13

6 8

7

9

11

10

3

15

16 17 18

CPªÚkÕ YXm 1. ÕlTôd¡ ÑÓR- p ReLm ùYu\ ReLULu 3. E\Ü 5. UVdLm 6. BÙRoúYR UÚkÕ RVô¬dL TVuTÓYÕ. 7. Sôn 8. Lol©¦ ùTiLÞdÏf ùNnÙm NPe¡p ØRp GÝjÕ CpûX. 10. NhP NûT LûXjRôp Uô¨XjûR Bh£ ùNnTYo ÏZm© CÚd¡\ôo. 12. AWNu 14. Uu]oL°Pm CYoLÞm úYûX ùNnRôoLs. 16. ÑY¬p Jh¥d ùLôsYÕ. 18. ¿úWôûP«p YÚm JÚ ùRôPoLûR AdúPôTo UôR ÏßdùLÝjÕl úTôh¥dLô] ®ûPLû[ 139 úTo Gݧ«ÚkRôeL. A§X 74 úTo N¬Vô] ®ûP Gݧ«ÚkRôeL. AYeLsX úRokùRÓdLlThP 10 A§oxPNô-eL CYeLRôu. CYeLÞdÏj RXô 50 ìTôn T¬Ñj ùRôûL YZeLlTÓm. 1. P. ù_oªp ¨®u Wô_ô 2. F. ú W ô v - u D/o R. ùNpYm, R[Yôn×Wm 3. P. Rªr Bu\² ¶Xu, 73, ÏÚN¥ 4. ¡[Uuv úU¬, 34, ÏÚN¥ 5. A. L®u, 12B ¸ZjùRÚ, ÏÚN¥ 6. Bu\² ù_¬, ÏÚN¥

úU ÚkÕ ¸r 1. Øu]ôs ØRpYoL°p JÚYo 2. ÏZkûRLs 3. BÓ Tu±Lû[ þþþþþþþþþþþþþ ùLôÓlTo 4. þþþþþþþþþ CÚYo ¸¯kÕ úUXôL Es[Õ. 9. JÚ ªÚLm 11. BQYm ÏZm©«Úd¡\Õ. 12. ØÚL²u ûL«p CÚlTÕ 13. ùLhPYu ¸¯ÚkÕ úUXôL Es[ôu. 15. ×Vp þþþþþþþþþ ùLôiÓs[Õ. 16. EûZjRôp CÕ ¡ûPdÏm 17. Ri½o KÓYÕ ¸¯ÚkÕ úUXôL Es[Õ. 7. F. ú_ôv¶p, SSHJ Convent, ÏÚN¥ 8. ©¬uv AUXWô_ô, 45A, ùRtÏjùRÚ, ÏÚN¥ 9. AÉv Tôj§Uô, 6B1, ¸ZjùRÚ, ÏÚN¥ 10. A. Buú\ô ù_¬u, 107 _ôuv ùRÚ, ÏÚN¥ 2008, AdúPôTo UôRd ÏßdùLÝjÕl úTôh¥dLô] ®ûPLs CúRô: CPªÚkÕ YXm 1. _YaoXôp úSÚ, 2. Ck§Wô Lôk§, 5. YQdLm, 7. EÚÕ, 8. ¬dúYRm, 9. Õm©dûL, 10. TXô, 11. ùSnúY- , 12. ¬`Tm 13. Am×úU ÚkÕ ¸r 1. _]Y¬, 3. LôÕ, 4. §ÚùSpúY-, 6. LRmTm, 10. T¬ 34


¿úWôûP

SYmTo - 2008

G. _ôvªu Ñ´Rô, ¸ZdúLôQm Cû[Oú]! Cuß E]Õ CXh£VùUu]? Lôt±u úTôd¡p T\dÏm Lô¡RUôn Smªp TXÚdÏ CXdÏ Gu] GuTÕ ¾oUô]UôLôUúX CÚd¡\Õ. TXÚdÏ CÚdÏm YûWdÏm ÑYô£lTúR CXh£VUôn CÚd¡\Õ. ApXÕ ÑYô£dL Ø¥kR YûWdÏm CÚlTúR CXh£VUôn CÚd¡\Õ. E]Õ 15 YV§- Ú kÕ 24 YV§tÏs E]Õ §ûN GÕùYuTûR ¿ ¾oUô²dL ùR¬kÕùLôs[ô®hPôp E]Õ TVQj§p ¿ Tôû\«p úUô§V TkRônj §Úm©YW úYi¥«ÚdÏm. AlT¥lTÓm A¥«]ôp ØlTÕ YV§úX E]dÏ ØÕûU YkÕ®Óm þ ûYW ØjÕ B©WLôm - e Lu úLô®- p TeÏlT¦Vô[o ©WNeLm ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôo. ØuY¬ûN«p AUok§ÚkR £ßYoLû[l TôojÕ VôùWpXôm úUôhNm úTôL ®ÚmסÈoL[? Guß úLhPôo. AXVj§p AUok§ÚkR Aû]jÕ £ßYoLÞm ûLLû[ GÝl©]o. B]ôp JÚ £ßYu UhÓm ûLùVÝlTôUp CÚkRôu. AYû]l TôojR TeÏlT¦Vô[o Rm© ¿ úUôhNm úTôLôUp GeúL úTôLl úTô¡\ôn Guß úLhPôo. ARtÏ AkRf £ßYu Sôu AùU¬dL Sôh¥u _]ô§T§VôLl úTô¡ú\u Gu\ôu Õ¦fNúXôÓ. ùR°Yô] YôojûRL°p R]Õ G§oLôXjûRj ¾oUô²jR AkRf £ßYú] ©tLôXj§p AùU¬dLô®u _]ô§T§Vô] B©WLôm -eL]ô]ôu. Sôm Gi¦V CXh£Vm JúW Sô°p AûPVd á¥VRpX. “BûN«ÚdÏ AWN]ôL,

AfNm CÚdÏ LÝûR úUndL” GuTôoLs. GûRÙm BûNV[®p ûYj§ÚkRôp AûPV Ø¥VôÕ. AqYôûN ¨û\úY\ úYiÓUô]ôp L¥]UôL EûZdL úYiÓm. L¥] EûZl ûTl TdLTXUôLd ùLôiP GYàm ÕYiÓ úTôY§pûX. B©WLôm - e Lu Yôr®u ÕYdLj§p AYo ùRôPe¡V ®VôTôWm úRôp®ûVj RÝ®VÕ. ùRôPokÕ úRoR- p úRôp®, NhP NûTj úRoR-p úRôp®, LôR-p úRôp®, ùN]h úRoR- p úRôp®, Lôe¡Wv úRoR- p úRôp®. 1856þp ER® _]ô§T§ úRoR- p úRôp®, úRôp®dÏ úUp úRôp®. ÅrkÕ®P®pûX. 1860þCp AùU¬dL _]ô§T§ úRoR-p ùYt±. R]Õ CXh£Vj§tLôL AYo U¥kÕ úTô]§pûX. Cuû\V Cû[OoLú[! LôXm ùTôu úTôu\Õ. Rôu ùLôiP CXh£VjûR AûPV LôXjúRôÓ úTôh¥ úTôÓeLs. NkRolTeLs GlúTôÕm YÚY§pûX. AÕ YÚmúTôÕ ARû] N¬Vô] YûL«p TVuTÓjÕTYu ¨ûXjÕ ¨t¡\ôu. ‘TÚYjúR T«o ùNn’ þ CÕ ØÕùUô¯. ‘YôrûY Au× ùNn¡\ôVô? LôXjûRl TVuTÓjÕ’ Gu¡\ôo ùTgNªu ©Wôe¡°u. LôXû]d LiÓ Uû\kÕ®PôUp LôXû]d LiÓ G§ojÕ ¨p. CXh£VjûRÙm ®Pô ØVt£ûVÙm êXR]Uônd ùLôiÓ úTôWôÓ Cû[Oú]! 35


¿úWôûP

SYmTo - 2008

CkRlTPjûRl TôojÕ T§û]kÕ Y¬LÞdÏ ªLôUp L®ûR GÝÕeL...

£\kR L®ûRdÏ T¬ÑeúLô

ØRp T¬Ñ þ ì. 100.00 CWiPôm T¬Ñ þ ì 75.00 BßRp T¬Ñ þ ì. 50.00 (RXô 2 STÚdÏ)

AhûP«u BuUô úTÑ¡\Õ

ªÚL U²Rô!

U²ReLs UReL[ôp YûRTÓYÕ CeúL Yô¥dûL YûRlTÕ SôÞm úY¥dûL ùLôsûL úYßTôÓiÓ þ Sm ÏÚ§«p úYßTôÓiúPô þ úRôZô...! Eu NúLôRWu E«oLôtû\ þ ¿ CûP«úX T±lTÕ Øû\Vô? UôàPm Lôj§hP UReLs þ úRNjûR UVô] éªVôd¡P þ ¿ ÕûQVôLXôUô úRôZô þ Eu úRLeLs Õ¥jÕ GÝYRôp þ Sm úRNUpXYô Õ¥jÕ ÕiPô¡\Õ... EûPjùR± UR ©QdûL EÚdùLôÓ U²R Sm©dûL SYTôWRm TûPdL HÕ E]dÏ RûP? þ çd¡ùV± AûR Sôû[ ®V¥- p Eu U¥ÁÕ Õ«p T«uß TôWRjRôn úLh¥PÔm UôàP RôXôhÓ! þ B£¬VoÏÝ

TÑdLû[l TôojúRu AûYL°Pm RônûU ùR¬kRÕ T\ûYLû[l TôojúRu AûYL°Pm JtßûU ùR¬kRÕ ÁuLû[l TôojúRu AûYL°Pm ØVt£ ùR¬kRÕ UôuLû[l TôojúRu AûYL°Pm úYLm ùR¬kRÕ S¬Lû[l TôojúRu AûYL°Pm A±ÜdáoûU ùR¬kRÕ SônLû[l TôojúRu AûYL°Pm Su± EQoÜ ùR¬kRÕ úUL áhPm TôojúRu AûYL°Pm ©\o SXm ùR¬kRÕ UWeLû[l TôojúRu AûYL°Pm Ht\jRôrÜ CuûU ùR¬kRÕ U²RoLû[ TôojúRu AYoL°Pm ªÚLjRuûU UhÓúU ùR¬kRÕ. (CRû] J¬Nô ¡±vRYoLÞdLôL NUol©d¡ú\u). ú_. NLôV ªpPu,124A/12B/2, YPdÏjùRÚ, ÏÚN¥. 36


¿úWôûP

SYmTo - 2008

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

4þBm BiÓ ¨û]Ü AgN-

©\l× : 1920

C\l× 13.11.2004

Gm. U¬V ShNj§Wm

Yôr®p úUuûUVôL J°okRôúV YNkReLû[d Li¥P Y¯YûL ùNnRôúV AuTôp GmûU AWYûQjRôúV ALXôR ÕVWjûR GUdL°jRôÛm BiPY²Pm GUdLôL úYi¥ ¨tÏm EeLû[ Gußm ¨û]j§Óm ULuLs & UÚUdLs úTWu úTj§Ls ULsLs, UÚUdLs, úTWl©sû[Ls Utßm Et\ôo E\®]oLs

37


¿úWôûP

SYmTo - 2008

þ ´. U¬V _ôi, ÏÚN¥ ÏÚUPj§Ûs[ Õ\®LÞm, ¡±vRYoLÞm AYWÕ úTôRû]Vôp SpX TôYNe¸ojR]m ùNnÕ YôrûY ºoTÓj§d ùLôiP ]o. Eu TûLYu T£Vô «ÚkRôp AYàdÏ EQÜ ùLôÓ, AYu RôL Øt±ÚkRôp AYàdÏ Ri½oùLôÓ. AlúTôÕ Rôu Cߧj ¾ol©uúTôÕ “YôÚeLs Gu RkûR«u B£ùTt\YoLú[, YôÚeLs; EXLm úRôu±VÕ ØRp EeLÞdLôL HtTôÓ ùNnVlTh¥ÚdÏm Bh£ûV E¬ûUlúT\ôLl ùTtßd ùLôsÞeLs. Hù]²p Sôu T£Vô«ÚkúRu, ¿eLs EQÜ ùLôÓj¾oLs; RôLUô«ÚkúRu, Gu RôLjûRjR¦j¾oLs; Au²V]ôL CÚkúRu, Guû] HtßdùLôi¼oLs. Sôu BûP«u± CÚkúRu, ¿eLs Guû] LY²jÕdùLôi¼oLs; £û\«p CÚkúRu Guû]j úR¥ Yk¾oLs” GuTôo. (Uj 25:34þ36) úTôRû] UdLû[ NôRû]dÏs[ôd¡VÕ. Ru²PªÚlTûR HûZLÞdÏd ùLôÓjÕ ER®]o. ùUôjRj§p AYWÕ úTôRû] GpúXôÚdÏm JÚ NmUh¥VôL CÚkRÕ. Uû\ÙûWûVd úLhP ÁuLs:þ ù_oUô²V Uu]oLs §ÚjRkûRûV U§dLôRYoL[ôLÜm AYWÕ úTôRû]Lû[d úLhLôRYoL[ôLÜm YôrkR]o. BLúY RkûR : ULu :

Bp©Ë²V ùS±ûVl ©uTt±VYoLû[ B R ¬ j R ] o . Cq®VdLm LjúRô- d L Uû\dÏ G§Wô]Õ. CYoL°u RûXûU«Pm ¬ª² SLo. AW£u BRWÜ CÚkRRôp ¡±vRYoLû[j Õu×ßj§VÕ UhÓUu± 1220 Bm BiÓ Uû\ÙûW Bt±d ùLôi¥ÚkR BVo JÚYûW CYoLs ùLôu\]o. Cq®VdLj§u UôûV«p êr¡l TXÚm A§p úNokÕ ARû] BR¬jR]o. CkRj ¾V ùS±ûV RLojùR±Ùm Bt\p AkúRô²VôÚdÏ EiÓ Guß LÚ§V §ÚfNûT ©Wôu£vLu UôLôQ ØRpYûW AÔ¡ AàU§ ùTtß AYûW ¬ª² SLÚdÏ Aàl© ûYjR]o. AkúRô²Vôo UdLÞdÏ úTô§jRôo. B]ôp AYoLs Es[m L¥]Uô]RôL CÚkRÕ. AYoLs AkúRô²Vô¬u EûWûVd úLhL ®ÚmT®pûX. AYo ªLÜm £WUjÕdÏh TÓjRlThPôo. AYo GpXôYtû\Ùm £ÛûYVôL HtßdùLôiÓ LPÜ°Pm JlTûPjRôo. LPÜ°u §ÚÜ[m ¨û\úY\f ùN©jRôo. ùRôPÚm...

úPn Euû] ¨û]jRôúX Y«ß Tj§d¡hÓ YÚÕ TVlTPô¾eL Sôu ¾VûQl× ÅW]ô¡ EeL Y«t\ AûQf£ÓúYu. J. NLôV ªpPu, ÏÚN¥

ULu :

AlTô! Nô¬.. Sôu SôuÏ TôPm ùT«Xô«húPu. AlTô : N¬! ¿ Guû] C² AlTôuà ál©PôúR! ULu : N¬! ùWeLNôª AlTô : ? ? ? M.A.A , ÏÚN¥ 38


¿úWôûP

SYmTo - 2008 ¨ªPdLûR þ §ÚU§. ùT- d v

Y Ï l × d Ï f ùNpYûRl TôojR T¥úV ¨u\ôo. ‘£kÕ CÚ, Sôàm YÚ¡ú\u’ Guß ùUôhûPj RûX ÙPu AYÞPu T¥dÏm £m×Üm K¥]ôu. £kÕ®u AlTô ùNnY R±VôÕ §ûLjÕ ¨u\ôo. CÚYÚm úT£VT¥úV ûLLû[d úLôojÕd ùLôiÓ YÏl×dÏf ùNu\]o. AlúTôÕ ‘Nôo £kÕ EeLs UL[ô?’ Guß úLhPT¥ Lô¬- Ú kÕ C\e¡]ôs JÚ ùTiU¦ ‘EeLs ULs £kÕúYôP ùNp¡\ £m× Gu ULuRôu. AYàdÏ WjRl×tß úSôn. AYàdÏ UÚjÕYm TôodÏmúTôÕ AYu RûXØ¥ E§okÕ®hPÕ. Ut\YoLs úLùNnYôoLs Guß á± Ts°dÏ YW UßjÕ®hPôu. CWiÓ SôsLÞdÏ Øu× £kÕ AYû]l TôojÕ BßRpá± CÚd¡\ôs. £m× LYûXlTPôúR Sôu TôojÕd ùLôs¡ú\u. ¿ Li¥lTôL Ts°dÏ Yô Guß EߧÙm á± CÚd¡\ôs. B]ôp AYs ClT¥ ùUôhûP úTôhÓ YÚYôs Guß ùLôgNmáP G§oTôodLûX Nôo’ Guß AÝÕ ùLôiúP á±]ôs £m×®u Rôn. £kÕ®u AlTô £ûXVô¡l úTô]ôo. JÚ ¨ªPm AYWÕ U]m ClTô¥ ¨û]kRÕ: “Au× úRYûRúV £kÕ! G]dÏ JÚ YWm Rô! Sôu Cuù]ôÚ ©\® GÓjRôp ¿ Gu RôVôL YkÕ, Au× Gu\ôp Gu] Guß LtßdùLôÓ RôúV!”

£kÕÜdÏ GhÓ YVÕRôu. YVÕdÏ Á±V A±Üj§\u. AZLô]Ys... ªLÜm Ñh¥Vô]Ys. Auß Ts° Ø¥kÕ Åh¥tÏ YkR £kÕ ©¥YôRUôn Åh¥p AUokÕ ùLôiPôs. ‘CeÏ YkÕ EeLs AÚûU ULû[d ùLôgNm ál©ÓeLú[u’ Guß AY[Õ Rôn R]Õ LQY¬Pm úLhL, KúPô¥f ùNu\ôo £kÕ®u RkûR. LiL°p CÚkÕ Li½o UPUP G] YW £kÕ AÝRT¥ CÚkRôs. AmUô R«oNôRm ùLôiÓ YkÕ AY°Pm ¿h¥]ôs. £kÕ ©¥YôRUôL UßdLúY AlTô AY°Pm, ‘Gu ùNpXªpX ¿ Nôl©hPôRôu Eu AmUô Guû] ®ÓYôs?’ Guß ùLg£]ôo. ‘N¬ Nôl©Ó¡ú\u. B]ôp Sôu úLhTRtÏ ¿eLs Jl×d ùLôs[úYiÓm. N¬Vô AlTô!, Guß £kÕ úLhPÜPu ‘Li¥lTôLf ùNnúYu’ Guß AlTôÜm Eߧ A°jRôo. Nôl©hP EPu £kÕ £¬jÕd ùLôiúP “AlTô YÚm Oô«tßd¡ZûU Guû] NíàdÏ AûZjÕl úTôn RûXûV ùUôhûP A¥jÕ ®Ó¡ÈoL[ô?” Gu\ÜPu AlTô®u U]§às éLmTúU ùY¥jRÕ. ‘Gu] §ªÚ¥ E]dÏ, JÚ úYiÓRÛm CpXôU ùUôhûP úTôÓ\Rô’ Guß úLôTUôL K¥ YkRôs AmUô. AmUôûY Li¥jÕ®hÓ Rôu ùLôÓjR YôdûL LôlTôt\ AY[Õ AlTôÜm Jl×dùLôiPôo. ùUôhûPjRûX, ØhûPd LiLs, YhPØLm G] AZLôLj úRôu±]ôs £kÕ. UßSôs §eLh¡ZûU LôûX £kÕ®u AlTô AYû[l Ts°«p C\d¡®hÓ AYs 39


¿úWôûP

SYmTo - 2008

þ A. AUXô úN®Vo ù_¬, 40, ùRtÏjùRÚ, ÏÚN¥

“Euû]lúTôp E]Õ AVXôû] úS£ Guù\ußm Cû\Yu CÚlTôú] úVô£” ײRo Y¬ûN«p CmUôR CRûZ AZÏ ùNnTYo çV vúRYôu G]lTÓm Ø¥VlTo. §ÚjçRo T¦«p §ÚjùRôiPoLs ¨VU]j§p CYo ØR-Pm ©¥d¡\ôo. §Ú®®- V m ClײRûWl Tt±d áßmúTôÕ, ‘AÚÞm YpXûUÙm ¨û\kRYWôn UdL°ûPúV ùTÚm AÚgùNVpLû[Ùm AÚm AûPVô[eLû[Ùm ùNnÕ YkRôo’ Guß A±ØLm ùNn¡\Õ.

Ae¡ÚkR Aû]YÚm Ju\ôn AYo úUp TônkÕ SLWj§tÏ ùY°úV CÝjÕdùLôiÓ úTôn AYo úUp LpùX±kRôoLs. AYoLs vúRYôu ÁÕ LpùX±kRúTôÕ AYo “BiPYWô¡V CúVÑúY G]Õ B®ûV HtßdùLôsÞm” Guß úYi¥]ôo. ©u ØZkRôs T¥«hÓ, ‘BiPYúW CkRl TôYjûR CYoLs úUúX ÑUjRôúRÙm’ Guß á± E«o®hPôo. CqYôß CYo R]Õ E«ûW A¯jRYoLû[Ùm Uu²jRôo. CYúW §ÚfNûT«u ØRp Nôh£VôL Cuß §Lr¡\ôo.

vúRYôu ùRôPdLLôXj §ÚfNûT«p YôrkRYo. CúVÑ®u ºPjÕY AûZl©p TeúLt\Yo. CYWÕ AÚm ùNVpLû[Ùm, AÚs EûWLû[Ùm TôojR ùRôÝûLd áhPj§]o vúRYôû] G§odLj ÕYe¡]o. CúVÑ®u NôRû]Lû[Ùm, úTôRû]Lû[Ùm ®[d¡]ôo. UdLs Uj§«p Cû\Vôh£ U§lÀÓLû[ ùY°lTÓj§]ôo. CúVÑûY ëRoLs ùLôûX ùNnÕ®hPôoLs. AYoLs LPÜ°u §ÚfNhPjûR LûPl©¥dL®pûX Guß vúRYôu B¦jRWUôL GÓjÕûWjRôo. çV B®ûV GlúTôÕm G§odÏm AYoL[Õ TWmTûWd ÏQjûRÙm Ñh¥dLôh¥]ôo. úUÛm Cû\Yôd¡]oLû[ AYoL°u Øuú]ôo Õu×ßj§VûRÙm Ñh¥dLôh¥]ôo. CYtû\ GpXôm úLhPYoLs AYûWl TôojÕ TtLû[ S\S\ùY]d L¥jR]o. AlúTôÕ AYo çV B®«u YpXûUûVl ùTtß Yô]jûR úSôdÏmúTôÕ “LPÜ°u Uôh£ûVÙm, AYWÕ YXlTdLj§p ¨tTûRÙm Lôi¡ú\u” Guß á±]ôo.

....EiûU... Ut\ U²RoLû[ EiûUVôL Au× ùNnR VôÚm ØÝYÕm C\kÕ®P Ø¥VôÕ þ ùNôlT¬ú]ô EVokR CXh£Vj§tLôL E«ûW ®Ó¡\Yu GlúTôÕm úRôp®VûPY§pûX þ ûTWu 40


neerodai_nov_2008  
Advertisement