Page 1

Ивана Јухас

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ уз уџбеник Свет око нас за први разред основне школе

1


ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић РЕЦЕНЗЕНТИ Проф. др Вера Матановић, Учитељски факултет, Београд др Наташа Вујисић-Живковић, Учитељски факултет, Београд Светлана Јоксимовић, професор разредне наставе, Београд ЛЕКТОР И КОРЕКТОР Мр Пејо Вукелић КОРИЦЕ Биљана Миросављевић КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА И СЛОГ Тања Ћосовић ИЗДАВАЧ Едука доо, Београд ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел: 011/2629-903, 3287-277; моб. 064/616-5989 e-mail: eduka@sbb.co.yu Тираж: 2000

2


Садржај

1. Свет око нас – циљеви и задаци ................................................

5

2. Оријентациони предлог часова по темама................................

9

3. Оријентационо – годишњи план наставних јединица ............

10

4. Концепција уџбеничког комплета .............................................

14

5. Токови часова обраде засновани на коришћењу уџбеника .....

16

3


4


СВЕТ ОКО НАС ЦИЉ И ЗАДАЦИ Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета СВЕТ ОКО НАС јесте да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено граде основе за систем појмова из области ПРИРОДЕ, ДРУШТВА и КУЛТУРЕ. Истовремено стичу знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања – спознају свет око себе. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурисањем искуствених знања и њиховим довођењем у везу са научним сазнањем, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.

ОПШТИ ЦИЉ интегрисаног наставног предмета СВЕТ ОКО НАС јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.

ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ овог наставног предмета су : – развијање основних појмова о непосредном природном о друштвеном окружењу и повезивање тих појмова,

5


– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности, – развијање основних елемената логичког мишљења, – развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења, – оспособљавање за смостално учење и проналажење информација, – интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва, – стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење, – усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања, – развијање еколошке свести.

ПРВИ РАЗРЕД ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ – Формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; – овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање; – подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појмовима, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са дечјим когнитивно-развојним способностима; – подстицање и развијање истраживачких активности деце; – подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања; – решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; – развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других.

6


САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЈА И ДРУГИ Ја као природно и друштвено биће (1 час). Задовољавање својих потреба и осећања уважавајући потребе и осећања других (1 час). Амбијент у коме живим: дом, улица, школа, насеље (3 часа). Групације људи у окружењу и моје место у њима: породица, рођаци, суседи, вршњаци, суграђани... (3 часа). Празници и обичаји (1 час). Дечја права (уважавање различитости и права других) (1 час). ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА (40 часова) Шта чини природу – разликовање живе од неживе природе (1 час). ЖИВА ПРИРОДА ( 15 часова ) Биљке и животиње различитих станишта у непосредној околини (2 часа). Карактеристичне биљке у окружењу (изглед, станишта, значај биљака и њихово неговање) (3 часа). Карактеристичне животиње у окружењу (изглед, станишта, начин живота, брига о њима) (3 часа). Разлике и сличности међу живим бићима на основу спољашњег изгледа (1 час). Разлике и сличности међу биљкама на основу спољашњег изгледа (3 часа). Разлике и сличности међу животињама на основу спољашњег изгледа (3 часа). НЕЖИВА ПРИРОДА: ВОДА, ВАЗДУХ, ЗЕМЉИШТЕ (16 часова) Основна својства воде: различита стања, укус, мирис, провидност (3 часа). Облици појављивања воде у природи : извори, реке, потоци, баре, језера... ( 1 час). Вода као растварач (1 час).

7


Основна својства ваздуха: мирис, провидност, загађеност (2 часа). Струјање ваздуха (1 час). Основна својства земљишта: боја, растреситост, влажност (1 час). Облици рељефа локалне средине: (брдо, равница). Материјали, њихова својства (тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво-глатко) и понашање у води (плива-тоне, растворљивонерастворљиво) Понашање материјала под различитим спољашњим механичким и топлотним утицајима: истезање, сабијање, савијање, увртање, промене при загревању и хлађењу (2 часа). Промене агрегатног стања воде при загревању и хлађењу (2 часа). ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ (8 часова) Значај и улога светлости и топлоте за живи свет (1 час). Светлост и сенка: облик и величина сенке, обданица и ноћ (2 часа). Утицај природних појава на жива бића: смена обданице и ноћи, годишња доба, временске прилике и њихов утицај на биљке, животиње и човека (3 часа). Значај воде, ваздуха и земљишта за живи свет и људске делатности (1 час). Гајење биљака под различитим условима (1 час). ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ (10 часова) Кретање – промена положаја у простору и времену, просторне (напред, назад, горе, доле, лево, десно) и временске (пре, сада, после) одреднице (1 час). Кретање свуда око нас (1 час). Покретање и заустављање предмета: гура, вуче, подиже (1 час). Кретање у различитим срединама и по различитим подлогама (брзина и правац кретања) (2 часа).

8


Утицај облика предмета на његово кретање – клизање и котрљање (1 час). Оријентација у простору у односу на карактеристичне објекте у окружењу (1 час). Сналажење у времену – када је шта било: сада, пре, после, јуче, данас, сутра, препознавање временских категорија: дан, седмица месец и годишња доба (2 часа). Пратим, мерим и бележим растојање и време (1 час). КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА (12 часова) Елементи културе живљења: становање, исхрана, одевање, очување здравља и животне средине (2 часа). Својства материјала одређују њихову употребу и унапређују културу живљења (2 часа ). Коришћење различитих извора информација (2 часа). Опасне ситуације по живот, здравље и околину: превенција и правилно понашање (саобраћај, неправилно коришћење кућних апарата, алата и различитих материјала, елементарне непогоде (3 часа). Саобраћај и правила понашања (3 часа). “Деца су жива бића, сам живот, зато се треба односити према њима као према друговима и грађанима. Треба поштовати њихова права и дужности, право на радост, и обавезу одговорности”. А.С.МАКАРЕНКО

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ ЧАСОВА ПО ТЕМАМА Тема

Укупан број часова за тему 10

Часови за обраду 8

Часови за утврђивање 2

2. Култура живљења

12

8

4

3. Жива и нежива природа

40

27

13

4. Оријентација у простору и времену

10

8

2

72

51

21

1. Ја и други

Укупно:

9


ОРИЈЕНТАЦИОНО – ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА

НАСТАВНА ТЕМА

1. ЈА И ДРУГИ

2. ПРЕДМЕТИ ОКО НАС

10

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1. Ово сам ја 2. Наша осећања 3. Простор у којем боравим 4. Мој дом 5. Школа 6. Моје насеље 7. Породица, рођаци, суседи, другови 8. Празници 9. Дечја права 10. Јесен 10. Чувамо здравље, хигијена, исхрана, рекреација 11. Чувамо здравље, хигијена простора, хигијена околине 12. Чистоћа је пола здравља, чувамо здравље и околину у којој живимо 13. Од чега су направљени предмети око нас 14. Од чега су направљени предмети око нас 15. Око нас људи раде 16. Путујемо 17. Саобраћај 18. Раскрсница 19. Саобраћај 20. Опрез у саобраћају 22. И поруке путују 23. Шта се деси ако нисмо пажљиви

ТИП ЧАСА Обрада Обрада Обрада Утврђивање Обрада Утврђивање Обрада Обрада Обрада Обрада Обрада

Обрада

Утврђивање

Обрада Утврђивање Обрада Обрада Обрада Обрада Утврђивање Обрада Обрада Обрада


3. ЖИВА ПРИРОДА

4. НЕЖИВА ПРИРОДА

24. Зима, биљке и животиње зими 25. Зима 26. Жива и нежива природа 27. Шума 28. На ливади 29. У води и око ње 30. Биљка које човек гаји 31. Научили смо о биљкама 32. Сличности и разлике међу биљкама 33. Сличности и разлике међу биљкама 34. Биљке су сличне, биљке се разликују 35. Животиње које човек гаји 36. Научили смо о животињама 37. Сличности и разлике међу животињама 38. Сличности и разлике међу животињама 39. Научили смо о животињама 40. Наше тело 41. Разликујемо се 42. Вода течност без које се не може 43. Вода 44. Где се све налази вода 45. Стања воде 46. Научили смо о води... 47. О води знамо и ово... 48. Ваздух 49. Ваздух се креће

Обрада Утврђивање Обрада Обрада Обрада Обрада Обрада Утврђивање Обрада Утврђивање Утврђивање Обрада Утврђивање Обрада Утврђивање Утврђивање Обрада Утврђивање Обрада Утврђивање Обрада Обрада Утврђивање Утврђивање Обрада Обрада

11


4. НЕЖИВА ПРИРОДА

5. ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ

6.ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

12

50. Научили смо о ваздуху 51. Земљиште 52. Земљиште 53. Пролеће 54. Пролеће 55. Особине материјала 56. Плива, тоне 57. Разни материјали – разни облици 58. Сунце је извор живота 59. Светлост и сенка 60. Дан, обданица, ноћ 61. Дан, обданица, ноћ 62. Жива бића током годишњих доба 63. Шта утиче на раст биљке? 64. Веза живе и неживе природе 65. А сад да проверимо колико знамо ? 66. Кретање је свуда око нас. Како се ствари покрећу? 67. Клизање и котрљање 68. Научили смо о кретању... 69. Простор око нас 70. Дани у низу, нижу се месеци и годишња доба 71. Лето 72. А сад да проверимо колико смо научили

Утврђивање Обрада Утврђивање Обрада Утврђивање Обрада Обрада Обрада Обрада Обрада Обрада Утврђивање Обрада Обрада Утврђивање Утврђивање Обрада

Обрада Утврђивање Обрада Обрада Обрада Утврђивање


НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ,,Понуђени фонд часова је оријентациони водич кроз реализацију наставних садржаја. Подразумева се извесна флексибилност у самом процесу наставе која је условљена динамиком реализације и зависи од разноврсних ситуација које осмишљава сам учитељ. Основна интенција наставе СВЕТ ОКО НАС није само на усвајању програмских садржаја, већ и на подстицању развојних потенцијала детета. При остваривању циљева и задатака наставног предмета СВЕТ ОКО НАС мора се имати у виду да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу. Важно је одабрати активности које ангажују како појединачна чула, тако и више чула паралелно. Добра интеграција чулних утисака је услов за правилно искуствено сазнање и отворен пут за трансформацију представа и опажајно–практичног мишљења у појмовно.” *ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК, година LIII, број 10. БЕОГРАД, 12. август 2004.

13


ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ, УЧИТЕЉИЦЕ И УЧИТЕЉИ Трудили смо се ове године да направимо уџбеник који ће се разликовати од досадашњих издања. При том смо водили рачуна да он буде по мери ученика и учитеља. Сврха овог приручника јесте првенствено помоћ вама у раду и организацији наставе, као и реализацији наставних садржаја. Намена овог приручника јесте да вам пружи помоћ у коришћењу уџбеника као и наставних садржаја који се у њему налазе. Наглашавамо да приручник није строго обавезан за учитеље.

КОНЦЕПЦИЈА УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА Као и већина наших издања, овај комплет се састоји из уџбеника и радних листова. Рађен је у две књиге: 1а и 1б. Садржаји уџбеника прате садржаје програма, уџбеник је рађен према предвиђеним стандардима. Пошто ученици поласком у школу не знају да читају и пишу, први део уџбеника је заснован на вербалној и визуелној комуникацији. Долазе до изражаја и креативне способности појединца. Са даљим описмењавањем се полако прелази на писану комуникацију. Трудили смо се да текст уџбеника одговари старосном узрасту ученика. Водили смо рачуна о: речнику којим ученици располажу, дужини и форми реченице, као и о њиховом искуству. Све док се ученици потпуно не описмене обавеза учитеља јесте да их он води кроз постављене садржаје и задатке. Улога учитеља у овом наставном предмету јесте да подстиче ученике на самосталност у раду. То се постиже применом метода које ученике стављају у адекватну позицију током решавања задатака. Уџбеник је дидактички обликован, тако да су сви садржаји који се у њему налазе прожети низом задатака, пригодним илустрацијама, проблемским ситуацијама, логично повезаним садржајима, занимљивостима. Нагласак је стављен на систематско повезивање нових и већ познатих садржаја. Водили смо рачуна и о предзнању које ученици доносе приликом уписа у школу. Предлажемо вам следеће методе које можете користити у настави овог предмета:

14


– вербално-текстуална метода, – метода демонстрације, – самосталан рад ученика, – метода руковођења самосталним радом ученика–краткотрајни огледи, – проблемска настава, – метода сценске комуникације, – радионице, – метода игре. Поштоване колеге, вама остављамо да изаберете методу/е према сопственој процени о њиховој успешности и датој наставној ситуацији као и могућностима које пружа школа.

РАДНИ ЛИСТОВИ Намењени су ученицима да примене стечена знања користећи технике којима је овладао. Такође служе и у индивидуализацији наставног процеса. У зависности од способности, сви ученици нису у обавези да ураде све постављене задатке. Концепција радних листова не захтева да се задаци раде оним редом којим су написани, већ ученик самостално одлучује којим редом ће решавати постављене проблеме. Ово уједно омогућава учитељу да ученицима приступи индивидуално и да сваки ученик усвоји део обрађених наставних садржаја у зависности од могућности којима располаже. Сваки од понуђених задатака садржи обрађено градиво, али сви задаци нису једнаке тежине.

АКТИВНОСТИ ЗНАЧАЈНЕ ЗА НАСТАВУ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО НАС 1. ПОСМАТРАЊЕ – усмерено на пажњу ради јасног запажања и уочавања света у окружењу. 2. ОПИСИВАЊЕ – вербално или ликовно изражавање ученичких запажања. 3. ПРОЦЕЊИВАЊЕ – могућност самосталног одмеравања. 4. ГРУПИСАЊЕ – класификовање на основу сличних или различитих својстава. 5. ПРАЋЕЊЕ – уочавање промена.

15


6. ЕКСПЕРИМЕНТИСАЊЕ – огледи које може да изведе сам ученик. 7. ИСТРАЖИВАЊЕ – повезивање веза и односа, испитивање својстава и особина. 8. САКУПЉАЊЕ – израда албума, колекција, збирки. 9. БЕЛЕЖЕЊЕ – графичко и симболичко записивање онога што је уочено. 10. СТВАРАЊЕ – креативност. 11. ИГРА – едукативне, спонтане, дидактичке игре.

Наставна јединица : 1. ОВО САМ ЈА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Препознати себе као природно и друштвено биће. Развијање одговорног понашања према себи и окружењу и уважавање других. Препознати своје жеље и интересовања. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Формулисати питања и одговоре. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном окружењу. Оспособити се за учешће у јавним наступима, самостално или као члан групе. Обрада ове наставне јединице ослања се на лична искуства ученика. У разговору са ученицима, учитељ треба да оствари непосредну комуникацију. – Представљање ученика појединачно. – Име и презиме ученика. – Да ли вам се свиђа ваше име? – Да ли бисте га променили? – Разговор о могућности промене имена. – Могуће варијанте имена... – Зашто бисте променили своје име? – Шта волите да радите? – Шта не волите да радите? – Омиљена играчка. – Омиљена игра.

16


Наставна јединица : 2. НАША ОСЕЋАЊА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. Препознати жеље, интересовања и осећања као и осећања других. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Препознати своја осећања и потребе и осећања и потребе других. Ученици се у ову наставну јединицу уводе кроз игру којом руководи учитељ. Игра – ГОВОР ТЕЛА (инструкције даје учитељ) Показати покретима телом како све можемо да се осећамо. Водити непосредан разговор са ученицима о сликама из уџбеника. Уочити различите ситуације и расположења. – Зашто је дете радосно? – По чему то видиш? – Шта тебе радује? – Чега се дете боји? – По чему то закључујеш? – Чега се ти плашиш? – Зашто се дете љути? – По чему се то види? – Када се ти љутиш? – Зашто је дете тужно? – На основу чега си то закључио? – Да ли си и ти понекад тужан? Када? ИГРА – ПОГАЂАМО ОСЕЋАЊА Једно дете демонстрира своје осећање, а остали ученици треба да препознају. Ко погоди, добија улогу глумца.

17


Наставна јединица: 3. ПРОСТОР У КОЈЕМ БОРАВИМ 4. МОЈ ДОМ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Описати своје непосредно окружење – амбијент у коме живиш. Препознати групе људи који живе у непосредном окружењу. Развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. Познавати и поштовати неке елементе културе живљења. Обављати своје обавезе у породици. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Примењивати правила лепог понашања. Обрада овог дела програма се ослања на непосредна искуства ученика која се активирају кроз одређене ситуације. – Разговор о сликама. – Шта видиш на сликама? – По чему су сличне? – По чему се разликују? – Именуј и опиши град у коме живиш. – Које важније објекте знаш у свом месту? – Чему они служе? – Како се понашамо у насељу? – Како се понашамо на улици? – Које просторије се налазе у дому? – Чему те просторије служе?

Наставна јединица : 5. ШКОЛА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Описивати своје непосредно окружење – амбијент у ком ученик живи – школу. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Постављати питања, тражити одговоре. Развијање одговорног односа према себи и другима у окружењу и уважавање других. Именовати групе којима припада, одредити своје место у

18


њима. Обављати своје обавезе у одељењу. Чувати и уређивати простор у коме ученик учи. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Примењивати правила пристојног понашања. Примењивати правила понашања у групама. Сарађивати са вршњацима. Учествовати у доношењу правила понашања у раду и игри. Садржаји ове наставне јединице се реализују обиласком непосредне околине школе, просторија у школи, школског дворишта, игралишта, фискултурне сале. – Како се зове твој учитељ? – Како се зове твоја школа? – Како она изгледа? – Које просторије се налазе у твојој школи? – Где се налази твоја учионица? – Шта се све налази у твојој учионици? – Шта носиш у школској торби? – Како чуваш свој прибор? – Шта означава школско звоно? – Како се понашаш у школи? – Како поздрављамо старије? – Ко брине о чистоћи школе? – Како ти одржаваш чистоћу у школи? – Шта радиш када желиш нешто да питаш? – Шта све можеш научити у школи?

Наставна јединица : 6. МОЈЕ НАСЕЉЕ? ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Препознати групе људи који живе у непосредном друштвеном окружењу и њихово повезивање. Препознавати и именовати занимања људи из непосредног окружења и послове које обављају. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Показивати интересовања у вези са појавама и ситуацијама у окружењу. Развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. Именовати групе којима припада и одредити своје место у њи-

19


ма. Чувати своја, заједничка и материјална добра других људи. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Примењивати правила пристојног понашања. Садржаје ове наставне јединице остварити у директном разговору са ученицима у коме ће нагласак бити стављен на лична искуства ученика. – Кога називамо суседима? – Ко живи у твојој близини? – Како се твоји родитељи понашају према суседима? – Како поздарављаш старије суседе? – Знаш ли чиме се баве твоји суседи? – Именуј њихова занимања и послове које они обављају – Градити одговоран однос према личној и туђој имовин – Имаш ли вршњака у свом окружењу? – Ко су они? – Да ли се посећујете? – Где се најчешће играте? – Ко су твоји суграђани? – Шта вам је заједничко?

Наставна јединица: 7. ПОРОДИЦА, РОЂАЦИ, СУСЕДИ, ДРУГОВИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Препознати групе људи који живе у непосредном друштвеном окружењу: породицу, родбину. Развијање одговорног односа према себи и окружењу, уз уважавање других. Описати своју породицу. Обављати своје обавезе у породици. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Изводити једноставне истраживачке активности, на пример личну прошлост. Развијати љубав и поштовање према члановима породице и родбине као и узајамну љубав међу браћом и сестрама.Садржај ове наставне јединице остварити кроз разговор са ученицима. У том разговору ученици износе лична искуства, ставове и осећања. – Набрајање имена чланова породице. – Набројање чланова шире породице – родбине. – Разликовање чланова породице од чланова родбине.

20


– Истицање родбинских веза: родитељ, син, кћерка, унук, унука, тетка, теча, ујак, ујна, стриц, стрина. – Односи у породици. – Обавезе чланова породице – свако има, према својим способностима, одређене задатке у породици. – Утицати на развијање осећaња припадности породици и родбини.

Наставна јединица : 8. ПРАЗНИЦИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијати одговоран однос према себи и окружењу и уважавање других. Описати своју породицу, обичаје и празнике. Упознавање основних информационих и комуникационих средстава и њихова употреба. Користити основна комуникациона средства (писмо, разгледницу, телефон). Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном окружењу. Примењивати правила пристојног понашања. Овај садржај реализовати на основу личног искуства ученика кроз појединачно изношење истих. – Ком празнику се највише радујеш? – Славиш ли свој рођендан? – Ко ти обично долази тада? – Да ли се у твојој кући слави слава? – Коју славу славите и како? – Када почиње Нова година? – Шта обично радимо уочи Нове године? – Ко се највише радује овом празнику? – Зашто? – Одакле долази Деда Мраз? – Како се у твојој кући прославља Нова година? – На који начин честиташ овај празник рођацима и пријатељима који живе у другом граду или селу? – Знаш ли када је Божић? – Како се овај празник обележава у твојој кући? – Шта је Бадње вече? – Како једни другима честитамо Божић? – Слави ли се у твојој породици Ускрс? – Чиме обележавамо Ускрс?

21


Наставна јединица: 9. ДЕЧЈА ПРАВА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање одговорног понашања према себи и окружењу и уважавање других. Бити информисан о постојању дечјих права. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Користити основне изворе информација:слика, књига, радио и ТВ емисије и информације од особа из непосредног окружења. Формулисати питање и одговор. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Препознати своја осећања и потребе као и потребе и осећања других. Овај час искористити и упознати ученике са њиховим правима. Користити као извор знања Буквар дечјих права. Ученици ће и овог часа износити своја лична искуства. – Шта је право? – Која права имају деца? – Да ли сва деца остварују своја права? – Ко угрожава дечја права? – Поменути УНИЦЕФ као организацију која помаже деци. СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА: 1. живи у породици са родитељима који их воле, 2. редовно једу и имају шта да обуку, 3. живе у здравој околини, 4. се играју, 5. слободно питају и кажу оно што мисле, 6. их нико не туче и не вређа, 7. се лече. Када су упознали своја права, следи објашњење и обавеза. – Шта су обавезе? – Које ти обавезе имаш?

22


Наставна јединица : 10. ЈЕСЕН ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности. Уочавати и именовати различите природне појаве. Развијање радозналости и интересовања као и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Посматрати и истраживати промене у природи и окружењу кроз једноставне огледе. Исказивати своја запажања у вези са променама у природи при смени годишњих доба. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Користити основне изворе информисања: слике, фотографије, књиге. Садржај ове наставне јединице најбоље је и најочигледније реализовати изласком у оближњи парк или неки сличан простор. Ученици су у улози посматрача. На основу личног доживљаја доносе закључке. – Одлике времена. – Промене на биљкама и животињама. – Какве је боје лишће? – Колико траје дан, а колико ноћ? – Како се одевају људи? – Какве су пијаце? – Шта раде људи у јесен? – Шта се ради у воћњаку? – Шта у повртњаку? – Шта на њиви? – Које се машине користе? – Где су ласте и роде? – Шта спремају људи?

Наставна јединица: 11. ЧУВАМО ЗДРАВЉЕ (Хигијена, исхрана, рекреација) 12. ЧУВАМО ЗДРАВЉЕ (Хигијена простора и околине) ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијати одговоран однос према себи и окружењу и уважавање других. Познавати и поштовати елементе културе живљења: становање, исхрана, одевање.

23


Стицање основних знања о значају начина одржавања личне хигијене, хигијене стана, одеће и обуће, као и правилне исхране. Објаснити здравствену и естетску важност редовног одржавања хигијене. Развијати навику редовног одржавања личне хигијене и хигијене уопште. Развијање културних навика. Овај садржај остварити кроз практичан рад. Перемо правилно своје зубе. На очигледном примеру изводимо закључке који ће допринети формирању свести ученика, као и значају хигијене за здравље. – – – – – – –

Објаснити појам хигијене. Направити разлику између личне хигијене и осталих видова чистоће. Лична хигијена: прање руку, купање, средства за одржавање хигијене. Хигијена стана: чишћење подова, зидова, прозора. Средства за одржавање хигијене стана. Значај одржавања хигијене за здравље. Значај правилне исхране.

Распоред оброка. Пирамида исхране. Култура понашања за столом. * Прилика је да се на овом часу изабере хигијеничар и објасни његова улога.

Наставна јединица : 13. ЧИСТОЋА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА ЧУВАМО ЗДРАВЉЕ И ОКОЛИНУ У КОЈОЈ ЖИВИМО ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Примењивати правила пристојног понашања. Познавати и поштовати елементе културе живљења (очување здравља и животне средине). Чувати и уређивати простор у коме се живи. Тражити помоћ кад има тешкоћа. Оспособљавање за самостално учење и проналажење ин-

24


формација. Самостално исказивати своје идеје, знања и искуства и размењивати их са другима. Садржај ове наставне јединице најбоље је реализовати изласком у околину школе. Ученици ће тада бити у ситуацији да сагледају лепе и ружне ствари које их окружују, а присутне су свакодневно. – Значај боравка на чистом ваздуху. – Редовна, разноврсна, правилна исхрана: пет оброка за децу у развоју. – Одржавање чистоће тела, одеће, обуће, стана. – Бављење физичким активностима. – Редовне лекарске контроле и значај вакцинације. МИСЛИТИ ГЛОБАЛНО – ДЕЛОВАТИ ЛОКАЛНО – Чувамо околину. – Обавезе суграђана:  свако чисти испред своје куће,  организован одвоз кућног смећа,  прерада отпада – пример добијања папира,  разлика између отпада и смећа. РАДНИ ЛИСТ – Нацртај шта је добро за околину: пошумљавање, садња цвећа, сакупљање смећа, канте за смеће и отпатке...

Наставна јединица: 14. и 15. ОД ЧЕГА СУ НАПРАВЉЕНИ ПРЕДМЕТИ ОКО НАС ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности уочавања основних својстава објеката у окружењу. Уочавати разлике и сличности међу објектима, предметима и материјалима од којих су направљени. Поменути неке од употребљених алата. Развијати способност посматрања. Упоређивати, описивати и изводити закључке. Садржаје ове наставне јединице остварити ван учионице, где ће ученици бити у ситуацији да прате, упоређују и уочавају разлике међу материјалима. Врсте материјала: – дрво, – метал,

25


– тканина, – стакло, – пластика, – папир. Показивањем употребних предмета приказати значај материјала.

Наставна јединица: 16. ОКО НАС ЉУДИ РАДЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Именовати основне производе човековог рада. Развијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности. Препознати разлике и сличности између објеката и материјала од којих су направљени. Развијати радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Постављати питања. Износити идеје. Тражити одговоре у истраживачким делатностима. Овај садржај остварити кроз разговор са ученицима о занимањима људи. Било би добро посетити неку радну организацију ако за то има могућности. – Разговор о занимању људи са слике. – Набрајати и описивати предмете и алате који се користе, као и материјале од којих их људи стварају. – Описивати радне просторије. – Набрајати производе који се стварају. – Говорити о њиховој употребној вредности као и важности истих за живот човека. – Уочавати сличности (сви стварају) и разлике (различити производи, различити услови рада и простор, употребе различитих материјала, различита занимања).

26


Наставна јединица: 17. ПУТУЈЕМО ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Уочити важност и схватити значај саобраћаја. Саобраћајна средства некад и сад. Значај саобраћајних средстава и њихова повезаност са одређеним местом. Неговати културне навике путовања. Садржаје овог часа требало би реализовати изласком ван школске зграде и одласком на улицу. Тамо би ученици били у ситуацији да активно учествују у саобраћају.

– – –

Врсте саобраћаја: копнени: друмски, железнички, водени, ваздушни.

АУТОБУС Превоз путника, благајна, куповина карте, перон (главна станица), кондуктер. Понашање у аутобусу: – не узнемиравамо друге путнике, – не остављамо смеће, – припремимо се на време за излазак. ВОЗ: – путнички, теретни; – локомотива, вагони, композиција; – превоз путника, благајна, куповина карте, кондуктер, перон. БРОД: – путнички, теретни; – лука, карта, пловидба, капетан, посада, морнари; – море, река. АВИОН: – крила, мотори, ваздух, пилот, стјуардеса; – ред летења, карта, терминал, аеродром.

27


Наставна јединица: 18. САОБРАЋАЈ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Описивати своје окружење: улицу, насеље, место где ученици живе. Користити одреднице: – напред – назад, – лево – десно, – испред – иза. Развијање основних елемената логичког мишљења. Знати користити речи: – увек, никад, некад. Развијати радозналост и способност за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Постављати питања, тражити одговоре. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Самостално исказивати своја знања и искуства. Упознавање основних информационих и комуникационих средстава и њихова употреба. Усвојити правила понашања у саобраћају. Развијати способности посматрања различитих саобраћајних ситуација: описивање, упоређивање, извођење закључака. Садржаје ове наставне јединице било би добро реализовати ван школе, изласком на улицу. Тада би ученици активно могли да учествују у саобраћају. САОБРАЋАЈНИ РЕЧНИК: – пешаци, – возачи, – коловоз, – тротоар, – ивичњак, – семафор, – пешачки прелаз (,,зебра”) – полицајац, – саобраћајни знаци, – безбедност у саобраћају.

28


Наставна јединица: 19. РАСКРСНИЦА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Упознавање основних информационих и комуникационих средстава. Познавати основна правила у саобраћају и придржавати их се. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Примењивати правила пристојног понашања. Познавати и усвојити правила прелажења улице. Развијати способност сналажења у различитим ситуацијама. Развијати одговорност за лично понашање у саобраћају. Неговати саобраћајну културу. Ову наставну јединицу реализовати изласком на улицу, тачније на раскрсницу. Тамо ће ученици имати могућност да сагледају значај раскрснице и њено правилно прелажење. Акценат ставити на безбедност деце у саобраћају. Објаснити ситуације и понашање када нема тротоара на улици. Правила кретања пешака: – кретање у сусрет возилима – левом страном, – прелазак преко пешачког прелаза, – објаснити потребу обилажења улице подземним или надземним пешачким прелазом, – прелазак коловоза кад нема зебре (поглед лево – десно), – возила се крећу десном страном коловоза, – пешаци ходају десном страном тротоара, – поштовање саобраћајних знакова.

Наставна јединица: 20. САОБРАЋАЈ – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЗНАЊА

Наставна јединица: 21. ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијати одговоран однос према себи и окружењу уз уважавање других. Препознати опасне ситуације. Научити како их избећи. Тражити помоћ кад има тешкоћа. Оспособљавање за самостално учење. Исказивати своја знања и искуства и размењивати их са другима. Раз-

29


вијати код ученика одговоран однос за понашање у саобраћају. Подстицати прихватање и поштовање саобраћајних прописа и правила ради личне сигурности и сигурности других учесника у саобраћају. Неговати и развијати саобраћајну културу. Садржај ове наставне јединице требало би реализовати изласком на улицу. Тада би ученици били у улози активних учесника у саобраћају. Захваљујући томе, схватили би значај поштовања саобраћајних прописа и правила.  Значај поштовања саобраћајних правила – опрезност.  Ознаке – ноћу пешаци носе светлију одећу, а ученици имају ,,мачије очи” на школским торбама.  Помоћ инвалидима и старијим особама при преласку улице. Понашање у средствима јавног превоза: – седимо на седиштима, – старијима уступамо место, – ако стојимо, држимо се за држаче, – купујемо карту, – не шарамо возило, – не вичемо.

Наставна јединица: 22. И ПОРУКЕ ПУТУЈУ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Користити основне изворе информација. Упознавање основних информационих и комуникационих средстава и њихово коришћење. Користити основна комуникациона средства: писмо, разгледницу, телефон, радио, телевизор. Користити рачунар. Час реализовати по могућности у кабинету за информатику. Ако тај кабинет школа нема, разговарати са ученицима о сликама из уџбеника. Нагласити значај комуникације међу људима. Употреба: – слика, – фотографија, – књига. Правилно коришћење основних средстава комуникације: – писма,

30


– разгледница, – телефона, – радија, – телевизора, – рачунара. Разговор усмерити на примере из свакодневног живота: – На који начин укућанима остављамо поруке? – Када се нађемо у непознатом окружењу, шта нам помаже да се обавестимо где се налазимо? – Како ћемо се снаћи ако у нашој средини нема табле на којој пише име улице?

Наставна јединица: 23. ШТА СЕ ДЕСИ КАДА НИСМО ПАЖЉИВИ? ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Показивати своја интересовања за ситуације у окружењу. Постављати питања. Тражити одговоре у различитим истраживачким активностима. Развијати одговорност према себи и окружењу, уз уважавање других. Препознати опасне ситуације и знати на њих реаговати. Препознати елементарне непогоде, опасне ситуације и умети се понашати у њима, неправилно коришћење кућних апарата, алата и различитих материјала. Садржаје ове наставне јединице реализовати кроз разговор са ученицима. Ученике ставити у ситуације где морају знати да одреагују адекватно. – струја – опасност – заштита (влажне руке, страни предмети стављени у утичницу...); – пожар – опасност – заштита (дим ,плин, ватра, изаћи из стана, позвати ватрогасце или неког од старијих); – поплава – опасност – заштита (затворити славине, скупити воду крпама, затражити помоћ); – стакло – опасност – заштита (не дирај, зови одрасле, заобиђи, не сакупљај стаклиће рукама – можеш се расећи); – врела вода – опасност – заштита (ако си већ испекао руку, пусти хладну воду, зови одрасле. Они ће знати шта даље да ураде);

31


– помоћ другима који су у невољи: приђи, ако си у могућности, помози, а ако ниси, зови старије. ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ХИТНА ПОМОЋ___________ 94 ПОЛИЦИЈА_______________ 92 ВАТРОГАСНА БРИГАДА___ 93

Наставне јединице: 24. и 25. ЗИМА БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ ЗИМИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Посматрати и истраживати промене у окружењу, исказивати своја запажања. Уочавање промена у природи при смени годишњих доба. Развијање одговорног односа према биљкама и животињама. Садржаје ових наставних јединица реализовати кроз разговор са ученицима. Уочавање временских прилика. Промене у природи: – природа мирује, – биљке зими, – падавине, – значај снежног покривача за биљке – пшеницу штити од мраза. Уочавати разлике између листопадног и четинарског дрвећа. Животиње зими тешко проналазе храну. Птице станарице (врабац, врана, голуб). Животиње које преспавају зиму: – медвед, корњача, јеж, гуштер. Животиње које не спавају зимски сан: зец, лисица, вук. Зимске радости: санкање, скијање, грудвање, клизање, игре на снегу. Зимске невоље: завејани путеви, поледица, прехладе. МСК – метода сценске комуникације ИГРА опонашања

32


Ученици стоје у кругу. Један од њих је у кругу и он опонаша начин кретања неке животиње. Остали имају задатак да препознају о којој животињи се говори и опонашају њено кретање. Најуспешнији ученик добија улогу опонашатеља.

Наставна јединица: 26. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Развијање способности уочавања својстава објеката, појава и процеса у окружењу. Разликовати живу од неживе природе на основу уочених својстава. Развијати елементе логичког мишљења. Уочавати једноставне узрочно-последичне везе појава и процеса у окружењу. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Оспособљавање за самостално учење. Садржаје ове наставне јединице реализовати изласком у природу у којој ће ученици бити у могућности да уоче разлику између живе и неживе природе на очигледним примерима. Са ученицима водити разговор о слици из уџбеника. Уочити и разликовати живу од неживе природе. Одлике живе природе. Одлике неживе природе. Именовати жива бића. Именовати неживу природу. Указати на значај и повезаност живе и неживе природе. Јединство живе и неживе природе.

Наставне јединице: 27. ШУМА 28. НА ЛИВАДИ 29. У ВОДИ И ОКО ЊЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Именовати биљке и животи-

33


ње различитих станишта. Развијање радозналости и интересовања за активно упознавање природног окружења. Посматрати и описивати промене у окружењу. Показивати интересовање за природу. Постављати питања, тражити одговоре. Имати одговоран однос преме биљкама и животињама. Развијање основних елемената логичког мишљења и закључивања. Уочавати узрочно-последичне везе и односе у природи. Ову наставну јединицу реализовати гледањем неког адекватног филма, а касније водити разговор са ученицима о сликама из уџбеника. Биљке различитих станишта Препознавање и именовање биљака. Биљке шуме: храст, бор, јела, кестен. Биљке ливаде: трава, детелина, маслачак. Биљке око воде и у води:трска, локвањ, рогоз. САМОСТАЛАН РАД Сачинити збирку листова различитих биљака. Животиње различитих станишта Изглед животиња и начин живота. Основне карактеристике дивљих животиња. Именовање дивљих животиња. Именовање животиња ливаде. Именовање животиња око воде,као и оних које живе у води. Уочавање карактеристичних птица краја и њихово именовање.

Наставне јединице: 30. БИЉКЕ КОЈЕ ЧОВЕК ГАЈИ 31. НАУЧИЛИ СМО О БИЉКАМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијати способност уочавања основних својстава појава и процеса у окружењу и уочавати њихову повезаност. Препознати биљке и њене делове. Поседовати минимум знања о биљним органима и њиховој функцији. Имати одговоран однос према биљкама. Садржаје ове наставне јединице реализовати приказивањем неког филма, или читањем пригодне литературе.

34


Уочавати биљке као део живе природе. Посматрати, описивати изглед биљке. Именовати главне делове биљке. Знати функцију биљних органа. Уочити могућност опстанка биљака на различитим стаништима. Водити разговор о значају биљака за човека и животиње. Биљке у исхрани људи и животиња. Прерада биљака и добијање употребних предмета. Значај биљака за човека и његово здравље – биљке пречишћавају ваздух. Украсне – собне биљке. Борба против загађења околине и неконтролисаног смањивања биљног света у околини.

Наставне јединице: 32. и 33. СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ МЕЂУ БИЉКАМА 34. БИЉКЕ СУ СЛИЧНЕ, БИЉКЕ СЕ РАЗЛИКУЈУ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном друштвеном и природном окружењу и њихово повезивање. Развијање основних елемената логичког мишљења. Уочавати једноставне узрочно-последичне везе и односе у природи. Развијање одговорног односа према себи и окружењу. Именовати биљке различитих станишта. Уочити како се гаје биљке под различитим условима. Имати одговоран однос према биљкама. Ове садржаје реализовати кроз непосредне огледе. Биљке – жива бића. Уочавање заједничких особина свих биљака. Биљке су жива бића: – расту, – развијау се, – размножавају се, – угину. Уочавање различитости по: – дужини живота, – станишту, – величини.

35


Самоникле биљке. – Гајене-културне биљке. – Значај биљака. – Заштита биљака.

Наставне јединице: 35. ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ ЧОВЕК ГАЈИ 36. НАУЧИЛИ СМО О ЖИВОТИЊАМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихова мећусобна повезаност. Именовати и описивати животиње различитих станишта. Развијање способности уочавања основних својстава појава и процеса у окружењу. Уочавање њихове повезаности. Постављати питања. Износити идеје. Тражити одговоре у различитим истраживачким активностима. Показивање интересовања за животиње. Неговање правилног односа према животињама. Садржаје овог часа могли бисмо реализовати посетом зоолошком врту или гледањем неког филма. Разговарати са ученицима о сликама из уџбеника. Различита станишта животиња. Изглед и начин живота домаћих животиња. Брига човека о домаћим животињама. Стока и перад – живина. Корист од домаћих животиња. Правилан однос деце према домаћим животињама. Именовање карактеристичних дивљих животиња. Изглед и начин живота ових животиња. Корист и штета од дивљих животиња. Опасност и штета од дивљих животиња. Однос човека према дивљим животињама: лов, одстрел, прехрањивање, брига о подмлатку. Птице: станарице, селице. Изглед птица. Користи и штете од птица. Однос човека према птицама.

36


Наставне јединице: 37) СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ МЕЂУ ЖИВОТИЊАМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Именовати и разликовати животиње различитих станишта. Развијање способности уочавања основних процеса и појава у окружењу и уочавање њихове повезаности. Препознати и описивати разлике и сличности између животиња. Развијање елемената логичког мишљења. Уочавати једноставне узрочно-последичне везе и односе. Развијати радозналост и интересовање за упознавање природног окружења. Оспособљавање за самостално учење. Садржаје ове наставне јединице реализовати посетом зоолошком врту, или приказом неког филма. Животиње – жива бића.

Наставна јединица: 38) НАУЧИЛИ СМО О ЖИВОТИЊАМА Одлике живих бића. Услови неопходни за живот животиња. Уочавање разлика међу животињама. Разлике по изгледу – веза са стаништем. Разлике по дужини и условима живота. Разлике везане за начин исхране. Сличности међу животињама. Развијати еколошку свест о повезаности човека и животиња.

Наставна јединица: 39) НАШЕ ТЕЛО 40) РАЗЛИКУЈЕМО СЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихова повезаност. Развијање способности уоча-

37


вања основних својстава појава и процеса у окружењу. Развијање интересовања, радозналости и способности за активно упознавање околине. Препознати себе као природно и друштвено биће. Препознати разлике и сличност међу живим бићима и именовати њихове спољашње делове тела. Постављати питања, показивати интересовање за различите истраживачке активности. Упознавањем тела и функција појединих органа, неговати правилан однос према телу. Утицати на хуманизацију међу половима. Садржај ове наставне јединице остварити кроз разговор са ученицима. Моје тело – главни делови тела. Упознати функције главних делова тела. Ученике упознати са радом органа који су повезани у једну целину – наше тело. Уочавање сличности . Уочавање разлике – нагласак на половима. Чула – називи и улога : – слух, – вид, – мирис, – укус, – додир. Заштита чула. Уочити да су унутрашњи органи исти, да имаји исту функцију без обзира на пол.

Наставне јединице: 41. ВОДА ТЕЧНОСТ БЕЗ КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ 42. ВОДА 43. ГДЕ СЕ СВЕ НАЛАЗИ ВОДА 44. СТАЊА ВОДЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности уочавања основних својстава објеката. Њихово повезивање. Препознати различита стања воде у природи. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног окружења. Посматрати и описивати промене у окружењу кроз једноставне огледе. Исказивати своја запажања. Уочавати и

38


описивати промене агрегатних стања воде при загревању и хлађењу. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Изводити једноставне истраживачке задатке. Са ученицима разговарати о теми извођењем једноставних огледа. – Облици појављивања воде у природи. – Загревање воде – последице загревања. – Хлађење воде – последице хлађења. – Кружење воде у природи (не именовати већ рећи да је количина воде на земљи увек иста).

Наставне јединице: 46. НАУЧИЛИ СМО О ВОДИ 47. О ВОДИ ЗНАМО И ОВО ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Разликовати основна својства воде. Развијање способности уочавања основних својстава појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности. Препознати основна својства воде: укус, мирис, провидност. Различита стања воде. Развијање радозналости и интересовања као и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Оспособљавање за самостално учење и закључивање. Проналажење информација. Посматрати и уочавати растворљивост материјала у води. Садржаје ових наставних јединица реализовати кроз огледе у којима ће ученици моћи да учествују. Вода свуда око нас: – извор, поток, река, бара, језеро, море. Особине воде: – укус, мирис, провидност. Значај воде за жива бића. Вода као растварач. Облици појављивања воде у природи . Снага воде и њена искоришћеност.

39


Решење загонетке: 1. река, 2. поток. Решење укрштенице – ВОДА

Наставне јединице: 48. ВАЗДУХ 49. ВАЗДУХ СЕ КРЕЋЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу. Њихово повезивање. Разликовати основна својства ваздуха. Развијање способности уочавања основних појава и процеса у окружењу и њихова повезаност. Препознати основна својства ваздуха: – мирис, провидност, струјање, загађеност. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Изводити једноставне истраживачке задатке: испитивање растворљивости различитих материјала у води. Присуство ваздуха свуда око нас. Особине ваздуха. Значај ваздуха за жива бића и њихов живот. Загађивачи ваздуха. Струјање ваздуха – ветар. Снага ветра: коришћење у животним ситуацијама. Решење загонетке: 1. ветар, 2. ваздух.

40


Наставне јединице: 50. НАУЧИЛИ СМО О ВАЗДУХУ 51. ЗЕМЉИШТЕ 52. ЗЕМЉИШТЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу. Њихова повезаност. Разликовати основна својства земљишта. Именовати основне географске објекте локалне средине – брдо, равница, река. Развијање способности за уочавање основних појава и процеса у природи и њихова повезаност. Препознати основне типове земљишта и њихова својства. Садржаје ових наставних јединица треба реализовати одласком у природу ако је то могуће. Тада би ученици имали могућност да уоче све ово о чему се говори. Изглед земљишта. Виши делови земљишта: – брежуљак, брдо, планина. Нижи делови земљишта : – долина, равница. Реке у равници и њихов значај. Равница – плодно земљиште. Обрадиве површине: – њиве, воћњаци, повртњаци. Значај земљишта за биљке и животиње. Основна својства земљишта: – боја, растреситост, пропустљвост. Врсте земљишта у околини . – црница, црвеница, пескуша, глинуша. Решење загонетке: 1. кртица Решење укрштенице – ЗЕМЉА.

41


Наставна јединица: 53. и 54. ПРОЛЕЋЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности за уочавање основних појава и процеса у природи. Уочавати и именовати различите природне појаве и промене на биљкама и животињама. Развијање радозналости и интересовања за активно упознавање природе. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Пратити и описивати рад људи у пролеће. Развијати вештину праћења и бележења. Развијати способност закључивања о повезаности временских прилика и промена на биљкама и животињама. Развијати еколошку свест о повезаности човека и природе. Ову наставну јединицу реализовати ван школске зграде. Тада ће ученици бити у ситуацији да уочавају промене у природи, као и рад људи. Одлике времена. Промене у природи, на биљкама и животињама. Весници пролећа. Рад људи у пролеће. Решење ребуса: ПРОЛЕЋЕ.

Наставне јединице: 55. ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА 56. ПЛИВА, ТОНЕ 57. МАТЕРИЈАЛИ – РАЗНИ ОБЛИЦИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу. Уочавање њихове повезаности. Груписање објеката на основу једноставних својстава материјала: – тврдо – меко, – провидно – непровидно, – храпаво – глатко, – плива – тоне, – растворљиво – нерастворљиво. Уочавати како својства материјала одређују њихову употребу, на пример: прозор је од стакла због провидности и чврстине. Оспосо-

42


бљавати ученике за самостално учење и проналажење информација. Изводити једноставне истраживачке задатке. Испитивати понашање различитих материјала у води. У овим наставним јединицама применити следеће активности: – посматрање, – описивање, – груписање, – експериментисање. Циљ ових наставних јединица јесте подстицање развојних потенцијала ученика. Врсте материјала: – метал, – стакло, – дрво, – пластика, – тканина, – апир, – гума. Особине материјала: – тврдо – меко, – провидно – непровидно, – храпаво – глатко. Понашање материјала у води: – плива – тоне, – растворљиво – нерастворљиво.

43


Наставне јединице: 58. СУНЦЕ – ИЗВОР ЖИВОТА 59. СВЕТЛОСТ И СЕНКА 60. ДАН ОБДАНИЦА, НОЋ 61. ДАН ОБДАНИЦА, НОЋ 62. ЖИВА БИЋА ТОКОМ ГОДИШЊИХ ДОБА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности уочавања основних појава и процеса у природи и њихова повезаност. Уочити и разумети да сунчева светлост и топлота имају значајну улогу за живи свет. Развијање радозналости и интересовања као и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Показивати своја интересовања за појаве, процесе и ситуације. Оспособљавати се за самостално учење и проналажење информација. Правилно формулисати питања и одговоре. Размењивати знања и искуства са другима. Користити основне изворе информација. Развијање логичког мишљења. Самостално и у тиму тражити решења једноставних проблемских ситуација кроз огледе, на пример: како облик и величина сенке зависе од облика и величине предмета. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном окружењу. Сарађивати са вршњацима у раду. Сунце – извор живота на земљи. Значај сунца за сва жива бића. Уочавање зависности сенке од облика и величине предмета. Логичко закључивање. Да ли обојени предмети имају сенку у боји? Променљивост величине сенке у зависности од доба дана. Уочавање делова дана и њихово именовање: – јутро, пре подне, подне, после подне, вече, ноћ. Објаснити разлику између дана и ноћи. Појмови: обданица, ноћ. Смена годишњих доба. Основне одлике годишњих доба. Утицај промене времена на жива бића.

44


Наставна јединица: 63. ШТА УТИЧЕ НА ЖИВОТ БИЉАКА 64. ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу. Њихова узајамна повезаност. Разликовати живу од неживе природе на основу уочених својстава. Развијање основних елемената логичког мишљења. Уочавање узрочно-последичних веза и односа у природи. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Показивати интересовања у вези са појавама у живој и неживој природи. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Формулисати питања и одговоре. Садржаје ове наставне јединице повезати са већ усвојеним знањима. – Значај живе природе за неживу природу, и обрнуто. – Узајамна повезаност живе и неживе природе.

Наставне јединице: 65. А САД ДА ПРОВЕРИМО КОЛИКО И ШТА ЗНАМО ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности за уочавање основних својстава природног окружења. Уочити и разумети да сунчева светлост и топлота имају значајну улогу за живи свет – биљке. Развијање интересовања за праћење и бележење промена на биљкама. Оспособљавање за самостално учење и доношење закључака на основу личног искуства. Изводити једноставне огледе. За овај час потребно је ученике поделити у две групе и припремити их 10 дана раније. Узети за пример семе пасуља. ПРВА ГРУПА Ставити то семе у теглу у којој се налази комадић вате. Редовно заливати и држати на светлом и топлом месту. Пратити и бележити промене. ДРУГА ГРУПА Исти задатак дати и овој групи, али ови ученици изводе оглед у хладној и мрачној просторији.

45


Анализирати стање. Разговарати о условима у којима су биле биљке. Услови који биљци погодују: она расте, напредује. Услови који биљци не погодују: биљка не ниче. Извести закључак: шта је потребно биљкама да би успевале?

Наставне јединице: 66. КРЕТАЊЕ ЈЕ СВУДА ОКО НАС. КАКО СЕ СТВАРИ ПОКРЕЋУ 67. КЛИЗАЊЕ И КОТРЉАЊЕ 68. НАУЧИЛИ СМО О КРЕТАЊУ... ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних елемената логичког мишљења. Уочавати једноставне узрочно-последичне везе и процесе у окружењу. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног окружења. Показивати интересовања за разне појаве. Постављати питања. Тражити одговоре. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Размењивати своја знања и искуства са другима. Користити различите социјалне вештине у непосредном окружењу. Сарађивати са вршњацима. Предлажемо да се овај час реализује на отвореном простору, у школском дворишту. Кроз игру ученици ће бити у ситуацији да процене када се неко тело креће, а када мирује. Давањем различитих задатака уочиће се да се сви не крећу истом брзином, да путања кретања није увек исте дужине. Корелација са часовима физичког васпитања може допринети да се ови садржаји лакше уоче, а самим тим и усвоје. Мировање. Кретање. Начини кретања. Покретање предмета. Утицај других предмета или бића на кретање. Правац и брзина кретања. Клизање и котрљање. Клизање и котрљање у зависности од облика и величине предмета. Решење ребуса: ПУЖ

46


Наставне јединице: 69. ПРОСТОР ОКО НАС ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу. Њихова узајамна повезаност. Оријентисати се у простору. Користити одреднице: горе – доле, лево – десно, напред – назад. Оријентисати се у простору у односу на карактристичне објекте у непосредном окружењу. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Тражити помоћ када је потребна. Коришћење различитих социјалних вештина у непосредном друштвеном окружењу. Ове садржаје остваривати ван учионице. Тежиште ставити на сналажење у простору, а самим тим и околини. Објаснити појам простора. Врсте простора: отворен, затворен. Усвојити и користити просторне одреднице: – напред – назад, – горе – доле, – лево – десно, – испред – иза. Усвојити и користити временске одреднице : – сада, – пре, – после. Сналажење у простору на основу животног искуства. Сналажење у насељу према карактеристичним објектима. Карактеристични објекти у граду. Карактеристични објекти у селу.

Наставна јединица: 70. ДАНИ У НИЗУ; НИЖУ СЕ МЕСЕЦИ И ГОДИНЕ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање. Сналазити се у времену: знати именовати делове дана, редослед дана у недељи. Оријентисати се у току дана и седмице, знати односе пре, после, јуче, данас, сутра. Раз-

47


вијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу. Уочавање њихове повезаности. Уочавати и именовати различите природне појаве: смена дана и ноћи, смена годишњих доба, временске прилике. Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Посматрати и истраживати промене у природи при смени обданице и ноћи и годишњих доба. Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. Ове садржаје реализовати на већ усвојеним знањима. Са ученицима водити разговор. Ученике ставити у улогу посматрача и тражити од њих да прате, мере и бележе. Обданица и ноћ. Временске одреднице:данас, јуче, сутра. Седмица и дани у њој. Радни и нерадни дани. Година и месеци. Годишња доба. Временске прилике. Решење загонетке: ГОДИНА, 12 МЕСЕЦИ, 4 СЕДМИЦЕ, 7 ДАНА. Решење ребуса: УТОРАК.

Наставна јединица: 71. ЛЕТО ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Развијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и запажања њихове повезаности. Уочавати и именовати различите природне појаве. Развијање основних елемената логичког мишљења. Уочавати узрочно-последичне везе и односе у окружењу. Развијање интересовања за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Показивати интересовања за самостално учење и проналажење информација. Користити основне изворе информисања. Пратити промене у природи, на биљкама и животињама. Запажати и бележити. Изводити закључке о повезаности временских прилика, промена на биљкма и животињама. Пратити рад људи лети. Развијати еколошку свест о повезаности човека са природом.

48


Садржај ове наставне јединице остварити ван учионице. Ученици ће тада бити у ситуацији да описују промене у природи везане за ово годишње доба. Лето и његове карактеристике. Одлике времена. Промене на биљкама и животињама. Летњи месеци. Рад људи лети: жетва, косидба, заливање башта. Летњи распуст. Елементарне непогоде –суша, јаке кише (поплаве). Решење ребуса: ЛЕТО. Решење укрштенице: ЛЕТО. Решење асоцијације: ЛЕТО.

Наставна јединица: 72. А САД ДА ПРОВЕРИМО КОЛИКО СМО НАУЧИЛИ Систематизација наученог

49


СIР - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 371.3::3/5-028.31(035) ЈУХАС, Ивана Приручник за учитеље : уз уџбеник Свет око нас : за први разред основне школе / Ивана Јухас. - Београд : Едука, 2008 (Суботица : Ротографика). - 53 стр. : табеле ; 21 cm Тираж 3.000. ISBN 978-86-85289-64-4 a) Природа и друштво - Почетна настава Методика - Приручници COBISS.SR-ID 146842892

50

Svet oko nas 1(prirucnik)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you