Page 1

ПРВИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА VI РАЗРЕД

Освојен број поена

Име и презиме ученика

I ГРУПА

оцена

1. Заокружи слово испред тачног одговора. Која је појава механичка ? а.) кључање воде б.) кретање брода. 10

в.) сијање сијалице. 2. Заокружи слово испред тачног одговора. На који начин се у оквиру Физике проучавају природне појаве? а.) само посматрањем. б.) преко интернета.

10

в.) посматрањем, мерењем и вршењем огледа (експеримента). 3. Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је механичко кретање? а.) то је топљење леда. б.) промена положаја тела у простору у односу на друга тела.

10

в.) сагоревање дрвета. 4. Заокружи слово испред тачног одговора. Када је кретање тела равномерно и праволинијско? а.) Када се креће дуж праве путање тако да пролази једнаке дужине за једнаке временске интервале. .

10

б.) Када се креће дуж праве путање а брзина му се у току кретања мења врло мало. в.) Када се кеће по правој путањи тако да прелази различите дужине за једнаке временске интервале. 5. Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је брзина? а.) Једнака је количнику пређеног пута и времена трајања фудбалске утакмице. б.) Једнака је количнику пређеног пута и времена за које је пут пређен.

10

в.) Једнака је количнику укупног пређеног пута и укупног времена за које је укупни пут пређен. 6. Заокружи слово испред тачног одговора. За које од два тела сигурно можемо да кажемо да је спорије? а.) за оно које пролази једнако растојање за већи временски интервал. б.) за оно које пролази једнако растојање за мањи временски интервал. в.) спорије је оно тело чије је величина већа од оног другог тела.

10


7. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Једно тело се креће брзином 36 km/h а друго се креће брзином 15 m/s . Које тело има мању брзину. а.) тело које се креће брзином 36 km/h. б.) тело које се креће брзином 15 m/s.

10

в.) оба тела се крећу истом брзином 8. Заокружи слово испред тачног одговора. Мама вози Катарину аутомобилом у школу. Катаринина брзина кретања у односу на пут при вожњи је: а.) једнака је брзини аутомобила. б.) већа од брзине аутомобила. в.) мања од брзине аутомобила

10

г.) једнака нули

9. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Аутомобил се 15 минута кретао брзином од 60 km/h. После тога се још 45 минута кретао брзином од 80 km/h . Колика је средња брзина аутомобила при том кретању? а.) 60 km/h. б.) 65 km/h.

10

в.) 70 km/h. г.) 75 km/h. 10. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Чамац се креће узводно по Сави. Брзина реке је 3 m/s. Брзина чамца у односу на воду је 6 m/s. Колика је брзина чамца у односу на пецароша који седи на обали ? а.) 2 m/s. б.) 3 m/s. в.) 6 m/s г.) 9m/s

10


ПРВИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА VI РАЗРЕД

Освојен број поена

Име и презиме ученика

II ГРУПА

оцена 1. Заокружи слово испред тачног одговора. У ком се стању може наћи матеија ? а.) само у облику супстанције. б.) само у облику физичког поља.

10

в.) и у облику супстанције и у облику физичког поља. 2. Заокружи слово испред тачног одговора. Предмет проучавања Физике су : а.) друштвене појаве б.) природне појаве

10

в.) натприродне појаве 3. Заокружи слово испред тачног одговора. Када је тело стању релативног мировања? а.) само у случају да мирује у односу на Земљу. б.) само у случају да мирује у односу на Сунце.

10

в.) уколико мирује у односу на изабрано тело. 4. Заокружи слово испред тачног одговора. Када је кретање тела праволинијско и неравномерно? а.) Када се креће дуж праве путање увек истом брзином. 10 б.) Када се креће дуж праве путање а брзина му се у току кретања мења. в.) Када се кеће по правој путањи тако да прелази једнаке дужине за једнаке временске интервале. 5. Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је средња брзина? а.) Једнака је количнику пређеног пута и времена за које је тај пут пређен.

10

б.) Једнака је количнику укупног пређеног пута и укупног времена за које је укупни пут пређен в.) Једнака је средњој вредности свих брзина којим се тело кретало. 6. Заокружи слово испред тачног одговора. За које од два тела сигурно можемо да кажемо да је брже? а.) за оно које пролази једнако растојање за већи временски интервал. б.) за оно које пролази једнако растојање за мањи временски интервал. в.) брже је оно тело чије је величина мања од оног другог тела.

10


7. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Једно тело се креће брзином 10 m/s а друго се креће брзином 20 km/h. Које тело има већу брзину. а.) тело које се креће брзином 20 km/h. б.) тело које се креће брзином 10 m/s.

10

в.) оба тела се крећу истом брзином

8. Заокружи слово испред тачног одговора. Мама вози Катарину аутомобилом у школу. Катаринина брзина кретања у односу на маму при вожњи је: а.) једнака је брзини аутомобила. б.) већа од брзине аутомобила. в.) мања од брзине аутомобила 10 г.) једнака нули

9. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Аутомобил се 30 минута кретао брзином од 60 km/h. После тога се зауставио на бензиској пумпи и ту провео 10 минута. Колика је средња брзина аутомобила при том кретању? а.) 40 km/h. б.) 45 km/h. в.) 50 km/h. г.) 60 km/h.

10

10. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Чамац се креће низводно по Сави. Брзина реке је 3 m/s. Брзина чамца у односу на воду је 6 m/s. Колика је брзина чамца у односу на пецароша који седи на обали ? а.) 2 m/s. б.) 3 m/s. 10 в.) 6 m/s г.) 9m/s


ТРЕЋИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА VI РАЗРЕД

Освојен број поена

I ГРУПА

Име и презиме ученика и одељење оцена

1. Столар треба да постави ламперију у соби која има следеће димензије: дужина собе износи а=4,5 метра, ширина собе је б=3,4 метра а висина собе је h=2,3 метара. На прозорима и вратима се не поставља ламперија Површина коју заузимају прозори је 3,5 m2 , док врата заузимају 2 m2 . Колика је површина ламперије потребна да се обложи соба?

20

2. Акваријум за рибице има димензије: дужина а=0,7 метра, ширина б=0,4 метра а висина h=0,6 метара. Колико литара воде је потребно да би се напунио 20

акваријум?

3. Милан је хтео да измери своју масу. То је и учинио на четри различите ваге. Масе су уписане у табели. Одредити средњу вредност масе, апсолутну грешку и релативну грешку и резултат написати у облику m=(msr±Δm)kg (δm). 20

1

2

3

4

45,5 kg

46,4 kg

44,8 kg

45,3 kg

Tabela 1 4. Које од набројаних мерних јединица су основне јединице SI – система? (Заокружи тачан одговор а) или б) или ц) или д). а) метар, килограм и паскал б) метар, килограм и келвин

ц) метар, њутн и секунд д) секунд, килограм и паскал 20

5. Изразити у секундама следеће временске интервале: 3h, 33min, 1 дан, 3ms. 20


ТРЕЋИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА VI РАЗРЕД

Освојен број поена

II ГРУПА

Име и презиме ученика и одељење оцена

1. Дошао је мајстор да стиропором обложи вашу кућу.Куће се облажу стиропором да би се зими ефикасније грејале. Површина једне табле стиропора је 0,5м2. Куђа има следеће димензије: дужина куће износи а=9,5 метра, ширина куће је б=8,4 метра а висина куће је h=6,4 метара. Кућа има шест прозора и једна улазна врата. Површина прозора је 1,4 м2 а површина врата је 2 м2. на прозорима и вратима се не поставља стиропор. Колико табли стиропора је потребно купити да би се 20

обложила кућа?

2. Унутрашњост товарног простора вагона има следеће димензије: дужина а=12,8 метра, ширина б=2,8 метра а висина h=2,1 метара. Ако један кубни метар (м3) угља има масу 750 килограма, колико тона угља може да се превезе вагоном? 20

3. Милан је хтео да измери своју висину. Висину је измерио на четри различита места. Висине су уписане у табели. Одредити средњу вредност висине, апсолутну грешку и релативну грешку и резултат написати у облику h=(hsr±Δh)m (δh). 20

1

2

3

4

1,52 m

1,54 m

1,55 m

1,53 m

4. Које од набројаних мерних јединица су основне јединице SI – система? (Заокружи тачан одговор а) или б) или ц) или д). 20

а) метар, килограм и паскал

ц) кандела, ампер, килограм

б) мол, ампер, паскал

д) секунд, килограм и паскал

5. Изразити у секундама следеће временске интервале: 15min, 3,6min, 1,5h, 2ms. 20


ПРВИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА VI РАЗРЕД

Освојен број поена

I ГРУПА

Име и презиме ученика оцена

1. Притискање кочница на бициклу доводи до успоравања бицикла зато што кочнице: (Заокружи тачан одговор) а.) стварају трење с точковима б.) повећавају трење са подлогом

10

в.) помажу да се гуме бицикла загреју г.) окрећу точкове у другом смеру 2. Кишна кап пада на земљу због:

(Заокружи тачан одговор)

а.) отпора ваздуха б.) ваздушног притиска

10

в.) инерције г.) силе гравитације 3. Шта од наведеног није последица деловања силе?: (Заокружи тачан одговор) а.) заустављање бицикла б.) издужење жице

10

в.) превртање чаше на столу г.) увећање слике под лупом 4. Која физичка величина описује узајамно деловање тела? (Заокружи тачан одговор) а.) маса б.) брзина в.) густина г.) сила

10


5. Када се над телом изврши деформација, шта се не мења: (Заокружи тачан одговор) а.) запремина 10

б.) маса в.) облик г.) ширина 6. Колика је маса дечака тежине 500 N . (Заокружи тачан одговор) a.) 0,1 kg б.) 40 kg 10

в.) 50 kg г.) 100 kg

7. Шта од наведеног је изведена физичка величина? (Заокружи тачан одговор) а.) количина супстанције б.) јачина струје

10

в.) брзина г.) време 8. Шта од наведеног није тачно? (Заокружи тачан одговор) а.) маса тега је 50 kg 10

б.) јачина струје je 1 Aмпер (A) в.) темература воде је 30°Целзијуса (C) г.) време кретања тела је 50 секунди (s)

9. Истовремено из сваког града полазе аутомобили брзинама и то из града А брзином v1  10

m m , а из града Б брзином v 2  20 . Аутомобили су се срели после 20 минута. s s

Одредити растојање између два града. 20


ПРВИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА VI РАЗРЕД

Освојен број поена

II ГРУПА

Име и презиме ученика оцена

1. Тркачки аутомобил проклизава на стази и појављује се дим који настаје негде испод гума. Шта изазива топлоту која производи дим? (Заокружи тачан одговор) а.) електрична сила б.) издувни гасови

10

в.) еластична сила гуме која се деформише г.) сила трења између гуме и подлоге 2. Шта од наведеног није последица деловања силе?: (Заокружи тачан одговор) а.) кочење аутомобила б.) вожња бицикла

10

в.) падање кише г.) гледање филма 3. Сила је:

(Заокружи тачан одговор)

а.) однос узајамног деловања тела б.) начин узајамног деловања тела

10

в.) мера узајамног деловања тела г.) када је неко најачи у разреду. 4. Шта од наведеног представља пластичну деформацију? (Заокружи тачан одговор) а.) савијање дрвета на ветру б.) сабијање пластичне опруге в.) ширење плућа при удисају г.) разбијање јајета када падне на сто.

10


5. Шта значи када се каже да је деформација еластична? (Заокружи тачан одговор) а.) да ће тело повратити првобитни облик након престанка деловања силе. б.) да ће тело добити другачији облик након престанка деловања силе. 10

в.) да тело задржава свој облик током деловања силе. 6. Колика је тежина тега масе 1 kg. (Заокружи тачан одговор) a.) 0,1 N б.) 1 N 10

в.) 10 N г.) 100 N

7. Која је од наведених сила увек привлачна? (Заокружи тачан одговор) а.) еластична б.) магнетна

10

в.) гравитациона г.) електрична 8. Шта од наведеног није основна физичка величина а.) количина супстанције б.) јачина струје

10

в.) брзина г.) време 9. Растојање између два града износи 2 km. Истовремено из сваког града полазе аутомобили брзинама и то из града А брзином v1  10 v 2  20

m , а из града Б брзином s

m . После колико времена од тренутка када су аутомобили кренули ће се s

срести. 20

Fizika 6 kontrolni zadaci  
Advertisement