Page 1

Весна Сурчински Миковиловић  Тања Станојевић 

РАДНА СВЕСКА  Уз уџбеник биологије  за пети разред основне школе   

БИГЗ, Београд, 2008 

1


Наука о животу  1.  Допуни реченице:  Биологија је природна наука која проучава _________________________________________________  У жива бића убрајамо: _________________________, _________________________,  _________________________ и _________________________.  2.  Где су све распрострањени живи организми?  _______________________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________  3.  Заокружи слово испред назива биолошких дисциплина:  а)  медицина  б)  зоологија  в)  ветеринарска медицина  г)  ботаника  д)  микробиологија  ђ)  пољопривреда  е)  антропологија  4.  Повежи називе биолошких дисциплина са одговарајућим појмовима:  ботаника  • • микроорганизми  антропологија  • • животиње  микробиологија  • • биљке  зоологија  • • човек 

2


Упознајемо природу  1.  Посматрај живи свет у шуми током једне школске године.  Пред  тобом  је  велики  задатак.  Изабери  шуму  у  близини  места  у  коме  живиш  и  посећуј је током ове школске године. Своја кратка запажања записуј у дату табелу.  Нарочиту пажњу усмери на листање, цветање и сазревање плодова, опадање лишћа  шумског  дрвећа,  изглед  грмља  и  зељастих  биљака.  Прати  како  се  понашају  животиње,  на  пример,  како  птице  себи  граде  гнезда.  Средином  сваког  месеца,  измери температуру ваздуха и тла и процени количину светлости како би упознао  услове за живот на одабраном терену.  БЕЛЕШКЕ И СКИЦЕ  септембар, октобар 

новембар, децембар 

јануар, фебруар 

март, април 

мај, јун 

3


2. Шта би најпре урадио да у природи наиђеш на биљку или животињу која би ти  привукла пажњу? (Заокружи одговор):  а) убрао бих цвеће  б) фотографисао бих лептира  в) ухватио бих лептира мрежицом или руком  г) нацртао бих цвет или лептира  3.  Повежи делове реченица у смислену целину:  Желим боље да упознам ову  појаву. Урадићу... 

... можемо да сазнамо из енциклопедија или  научнопопуларних серија. 

Интересантан, шарени  ливадски цвет... 

... експеримент или оглед. 

Праћење, посматрање,  описивање... 

... нећу да уберем, већ ћу да нацртам или  фотографишем. 

О животу слона или тигра... 

... су методе путем којих упознајемо природу. 

4


У лабораторији  1.  Испиши називе лабораторијског прибора који видиш на слици  Стаклени прибор: 

Метални прибор: 

Дрвени прибор: 

2. а) Обележи делове микроскопа на цртежу: 

б) Одреди оптичке и механичке делове микроскопа  Оптички:  _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________  Механички:  _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________  5


3. На сликама су представљени поступци при микроскопирању. Поред сваке  слике, опиши одговарајући поступак:  1.

2.

3.

4.

5.

6.

6


4. На цртежу се налази микроскопски препарат. Поред стрелица испиши  одговарајуће називе делова микроскопског препарата: 

5. У којим приликама се користи лупа, а у којим микроскоп?  Лупа: _______________________________________________________________________________________________  Микроскоп: _______________________________________________________________________________________ 

7


ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА 

8


Особине живих бића  1.  Допуни реченице:  а)  Процеси који организмима омогућавају да живе зову се ______________________________   б)  Животни процеси су: рађање, ______________________________________________________________   в)  Сва жива бића су изграђена од  ___________________________________________________________ .  2.  Објасни зашто имаш неке особине својих рођака (чланова уже и шире  породице):   _______________________________________________________________________________________________________     _______________________________________________________________________________________________________     _______________________________________________________________________________________________________     _______________________________________________________________________________________________________    3.  Поред тачне тврдње упиши слово Т, а поред нетачне слово Н:  Биљке и животиње се хране на исти начин.    ____  Животиње себи стварају храну.              ____  Биљке се хране аутотрофно.                ____  Животиње се хране хетеротрофно.           ____  Сви организми старе и умиру.               ____  Организми се не мењају и увек су исти.        ____ 

9


Жива бића су изграђена од ћелија  1.  Допуни реченице:  а)  Ћелију је открио енглески научник ____________________________________ посматрајући  пресек _____________________________________ под микроскопом који је сам конструисао.  Коморице које је тада видео назвао је   __________________________________________________ .  б)  Активностима унутар ћелије управља  __________________________________________________ .    Течни део ћелије назива се   _______________________________________________________________ .      Ћелијска ______________________________ даје облик ћелији.  2.  Цртежом представи различите облике ћелија:  Лоптаста ћелија  Звездаста ћелија 

Цилиндрична ћелија 

3. На сликама обележи основне делове биљне и животињске ћелије: 

            

4. Међу наведеним деловима ћелије, налази се један који не припада  животињској. Заокружи слово испред назива тог дела ћелије:  а)  ћелијска мембрана  б)  језгро  в)  цитоплазма  г)  вакуола  5.  Повежи називе делова ћелија са функцијама које обављају:  органеле    даје облик ћелији  цитоплазма    у њима се обављају различити процеси  једро    управља активностима у ћелији  ћелијска мембрана    садржи воду са различитим супстанцама 

10


6. Реши укрштеницу водоравно. Решење је назив једног дела ћелије.  1.  Једна биолошка дисциплина  2.  Основна јединица грађе и функције свих живих бића  3.  Други назив за експеримент  4.  Назив за просторију у којој се изводи експеримент  5.  Назив једног оптичког инструмента  6.  Примењена биолошка наука која се бави здрављем људи  7.  Посебно произведена супстанца која се користи у различитим експериментима 

11


Вежба: Посматрање ћелије усне дупље помоћу микроскопа Важно: Рачунање увећања микроскопа Увећање предмета који гледамо микроскопом рачунамо тако што помножимо увећање објектива и увећање окулара. На сваком сочиву микроскопа је написано колико је његово увећање.  Прибор и материјал: кашичица, предметно и покровно стакло, пипета (капалица), вода, иглица и микроскоп.  Опис огледа:  Пипетом нанеси капљицу воде на предметно стакло. Испери уста водом. Затим чистом кашичицом састружи површину унутрашње стране образа. Помоћу иглице стави садржај у припремљену капљицу воде и обавезно је покриј покровним стаклом. Нацртај оно што видиш под микроскопом и израчунај микроскопско увећање.

Закључак:  а) Увећање микроскопа износи: __________________________  б) Заокружи тачан одговор:  Облик ћелија у видном пољу је: правилан - неправилан  в) На цртежу ћелије означи цитоплазму. Напиши каква је улога цитоплазме у ћелији.

12


Једноћелијски и вишећелијски организми  Вежба: Микроскопирање парамецијума Узгој парамецијума: Стаклену теглу од 1l напуни устајалом или барском водом до половине. Потом у теглу стави мало сена. Остави да стоји на сувом и топлом месту седам дана. Када се вода замути и на површини се појави кожица, то је знак да се у води развио парамецијум. Прибор и материјал: узгојени парамецијум, пипета (капалица), мало вате, предметно и покровно стакло, иглица и микроскоп. Важна напомена: у овом огледу користимо мало вате на предметном стаклу. Вата у овом случају има улогу да „зароби" брзи парамецијум и успори његово кретање како би се лакше посматрао. Опис огледа: На предметно стакло стави парченце вате. Из тегле у којој се развио парамецијум, пипетом узми капљицу воде. Капљицу стави на вату и покриј предметним стаклом. Добијени препарат посматрај под микроскопом и нацртај оно што видиш у видном пољу микроскопа.

Закључак: Од колико ћелија је грађен организам који си посматрао? ______________________

1. Објасни разлику између једноћелијских и вишећелијских организама:  _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   2.  Наведене организме разврстај у две категорије: парамецијум, човек, амеба, бактерија, љубичица, зелени бичар Једноћелијски организми:  ______________________________________________________________________  Вишећелијски организми:  ______________________________________________________________________ 

13


3. Одреди која су биљна, а која животињска ткива: 

 

 

4. Дате појмове сложи у низ, од најједноставнијег до најсложенијег: орган, ткива, систем органа, ћелија, организам   _______________________________________________________________________________________________________  5.  Поред тачне тврдње упиши слово Т, а поред нетачне слово Н: а)  Не постојеједноћелијски организми.  б)  Код вишећелијских организама ћелије су груписане у ткива.  в)  Биљна и животињска ткива се не разликују.  г)  Већи број ткива која имају одређени положај и улогу у организму граде  орган.  д)  Код животиња разликујемо вегетативне и репродуктивне органе.  ђ)  Биљке имају системе органа. 

14

       


Класификација живих бића у пет царстава  1.  Повежи дате појмове са одговарајућим објашњењима:  x организми без организованог једра  царство монера  x хране се тако што што разлажу и упијају готову храну  царство протистa  x вишећелијски организми који користе енергију Сунца за  царство биљака  стварање хране  царство животиња x једноћелијски организми са организованим једром крећу  царство гљива  се у потрази за храном 

2. Објасни која је основна разлика између ћелија које припадају монерама и  ћелија које припадају протистима:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   3.  Заокружи два тачна одговора:  Храну стварају:  а)  животиње  б)  гљиве  в)  организми са способношћу фотосинтезе  г)  биљке  д)  организми који разлажу угинуле биљке и животиње  в)  организми који се крећу у потрази са храном  4.  Заокружи слово испред истинитих тврдњи:  а)  Биљке се хране готовом храном.  б)  Биљке су причвршћене за подлогу.  в)  Ћелије биљака имају хлоропласте, вакуолу и ћелијски зид.  г)  Биљке саме стварају храну уз помоћ Сунчеве светлости.  д)  Биљке се крећу.  ђ)  Већина биљака је зелене боје.Вируси: на граници живог и неживог 

15


Вируси: на граници живог и неживог  1.  Допуни реченице:  Вируси су узрочници многих __________________________________. Једина особина према  којој се вируси сврставају у жива биће јесте њихова способност.  2.  Заокружи слово испред тачне тврдње:  а)  Вируси су најједноставнији организми.  б)  Вируси се не могу видети голим оком.  в)  Вируси се размножавају само када се налазе у живој ћелији.  г)  Вируси имају све особине живих бића.  д)  Вируси дишу.  ђ)  Вируси су безопасни микроорганизми.  3.  Реши укрштеницу. У означеним пољима добићеш назив једне болести коју  изазивају вируси.  1.  Наука која проучава живи свет  2.  Један оптички део микроскопа  3.  Ботаника проучава  4.  Царство коме припадају једноћелијски организми са организованим једром 

16


Бактерије: једноћелијски организми без организованог једра  Вежба: Кисељење млека Важно: Овај оглед се изводи код куће, уз помоћ родитеља или друге старије особе! Прибор и материјал: посуда за кување млека, млеко, готово кисело млеко, шоља и кашичица. Опис огледа: Замоли родитеља или неку старију особу да прокува млеко. Када се млеко мало прохлади, треба га насути у шољу. У ту шољу стави кашичицу већ готовог киселог млека, поклопи шољу и остави је да стоји на неком топлом месту 1 дан. После тог времена, пробај садржај из шоље, унеси одговарајуће податке у табелу и изведи закључак. МЛЕКО пре огледа Укус

Мирис

МЛЕКО после огледа Густина

Укус

Мирис

Густина

Закључак: Промена укуса, густине и мириса настала је као последица деловања млечних ____________________.

1. На цртежу обележи делове бактерије: 

2. Испод цртежа напиши одговарајуће називе за облик бактерија: 

17


3. Заокружи слово испред тачних тврдњи:  а)  Бактерије су једноћелијски микроорганизми.  б)  Бактерије имају организовано једро.  в)  Бактерије су организми који се могу видети голим оком.  г)  Бактерије могу да се хране само аутотрофно.  д)  Бактерије изазивају болести код људи, животиња и биљака.  ђ)  Бактерије су изазивачи грипа и сиде. 

18


Једноћелијски организми са организованим једром  1.  Заокружи организме који не припадају протистима:  а)  бактерије  б)  трепљари  в)  бичари  г)  амебе  д)  спорозе  ђ)  вируси  2.  Испод сваке слике напиши тачан назив протисте: 

 

 

3. Допуни реченицу:  Зелени бичар или еуглена  се дању храни као  ___________________________________,  а ноћу као  ___________________________________. 

4. Објасни где све могу да живе протисте:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

19


ЦАРСТВО БИЉАКА: ГРАђА И ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА 

20


Ботаника: научна дисциплина биологије  1.  Предмет проучавања ботанике су:  Заокружи тачан одговор:  а)  вируси  б)  биљке  в)  животиње  г)  људи 

2. Када би ти био ботаничар, шта би најрадије проучавао? Зашто?   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   3.  Повежи дате делове реченица у смислену целину:  Ботаника је...  Огледи у биолошкој лабораторији и прављење хербаријума су...  Да бисмо знали зашто треба да чувамо биљке...  Ботаничари су податке о биљкама прикупљали...  ... методе које се користе у ботаници.  ... морамо да научимо нешто о биљкама.  ... у оквиру различитих ботаничких дисциплина.  ... научна област биологије. 

21


Свет биљака: настанак и развој биљака  1.  Биљку цветницу препознајемо и разликујемо од бесцветнице по (заокружи  тачне одговоре):  а)  листу  б)  стабљици  в)  корену  г)  плоду  д)  цвету  2.  Испод слика означи које су од датих биљних врста цветнице, а које  бесцветнице:   

 

 

 

 

3. Допуни реченице:  Први организми настали су у __________________________ су скамењени остаци биљака и  животиња .  Једноћелијске биљке настале су од ____________________________________. 

22


Грађа биљака: биљни органи  1.  На слици означи делове биљке цветнице: корен, стабло, лист, цвет, плод, семе,  изданак 

2. Допуни реченице:  Вегетативни органи биљци омогућавају да живи, расте и ___________________________ се.  Органи који јој обезбеђују продужетак врсте зову се ____________________________________.  3.  Вегетативни органи биљке су (заокружи тачне одговоре):  корен   стабло    лист   цвет   плод   семе  4.  Испиши називе репродуктивних органа биљака:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   5.  Објасни улогу проводних снопића код биљака – где се тачно налазе и чему све  служе?   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

23


Корен Вежба: Смер раста корена Прибор и материјал: стаклена тегла, картон, семенке пасуља и шпенадле. Упутство за оглед: Семенке пасуља стави у воду и пусти их да набубре преко ноћи. Од картона исеци траку у висини тегле и по средини траке фломастером повуци праву линију. Семенке које су претходно набубриле поређај по нацртаној линији, тако да међусобно буду удаљене око 3 cm. Затим их причврсти шпенадлом за картон и усмери их на различите стране - водоравно, усправно, укосо (види слику).

У теглу налиј мало воде, не више од 2 cm дубине. Картон са семенкама убаци у теглу тако да образује ваљак. Теглу одложи да стоји неколико дана на топлом месту. Сваког дана проверавај да ли има довољно воде, јер картон треба да буде увек мокар. Бележи све промене које будеш приметио. Запажања: а) Шта се десило са семенком пасуља после неколико дана? Корен расте према ___________________________________ б) Положи теглу на сто тако да буде у водоравном положају и остави је да стоји тако неколико дана. Обавезно пази да картон буде мокар. Након неколико дана корен је променио смер раста и поново расте према _____________________. Закључак: Без обзира на то како посадимо семе, корен увек расте према ____________.

1. Задатак: на израслом корену пасуља (из претходне вежбе) пажљиво под лупом  потражи коренове длачице и нацртај то што видиш. 

24


2. На цртежу обоји:  а)  коренске длачице жутом бојом  б)  коренову капу црвеном бојом  в)  проводне снопиће у корену плавом бојом  3.  Повежи појмове на левој страни са одговарајућим  објашњењима на десној:  коренска длачица  проводни снопићи  корен  коренова капа 

штити врх корена  помоћу њих корен упија воду  одводе воду до стабла  причвршћује биљку за подлогу

4. Корен представљен на слици десно по облику је:  а)  вретенаст  б)  репаст  в)  осовински  г)  жиличаст 

5. Реши укрштеницу:  1.  Зачетак нове биљке цветнице  2.  Скуп истих или различитих ткива, са истом улогом  3.  Може бити бесполно и полно  4.  Научна метода којом се улабораторијама испитују појаве из природе  5.  Преношење наследних особина са родитеља на потомке 

25


Стабло 1.  а)  Поред сваке слике упиши одговарајући појам: луковица, кртола, ризом,  зељасто стабло и дрвенасто стабло. 

 

 

 

 

б) Која од ових стабала се користе у исхрани?  __________________________________________________________________________________________________  2.  Разврстај које особине од понуђених одговарају зељастим, а које дрвенастим  стаблима: једногодишње, вишегодишње, зелено, мрко, ограниченог раста,  неограниченог раста.  Зељаста стабла  Дрвенаста стабла  _____________________________________  _____________________________________  _____________________________________  _____________________________________  ______________________________________  _____________________________________  3.  Допуни реченице:  Делови биљке из којих се развијају изданци, листови и цветови називају се  __________________________________.  Они ничу из ________________________.  Основна улога стабла је да проводи ___________________ и ________________________  до  ___________________.  Листолика стабла, трње, рашљике и кртолу убрајамо у __________________________________   стабла. 

Вежба: Улога стабла Прибор и материјал: посуда са водом, темпера, неколико нарциса (могу се користити и друге биљке са белим цветовима). Упутство за оглед: У посуду налиј воду и обоји је црвеном темпером. Урони у воду стабљике нарциса и остави их тако преко ноћи. Шта се догодило са цветовима? Зашто? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Закључак: Улога стабла је да _________________________________________________________.

26


Лист 1.  У свом окружењу пронађи један лист и скицирај га. На скици означи његове  делове: лисну основу, лисну дршку и лиску (лисну плочу).  2.  Подвуци тачне тврдње:  а)  Лист је биљни орган и учествује у размножавању биљака.  б)  У листу се обављају процеси дисања, фотосинтезе и транспирације.  в)  Непотпун лист има све лисне делове.  г)  Хлорофил је зелени пигмент и налази се у хлоропластима.  3. 

а) Које су одлике непотпуног листа?  __________________________________________________________________________ 

б) Цртежом представи лице и наличје непотпуног листа   

4. Допуни реченице:  Према спољашњој грађи листови могу бити _____________________________________ и  ____________________________________________.  Лисни нерви чине _______________________________________ листа.  5.  Објасни у чему је, по твом мишљењу, највећи значај листа:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

27


Фотосинтеза 1.  Исправи нетачне тврдње у следећој реченици:  Приликом процеса фотосинтезе, биљке испуштају гас угљен‐диоксид који је  неопходан за дисање свих живих бића.   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   2.  Допуни реченицу:  За процес фотосинтезе неопходни су: ________________________________,  _________________________, вода и ___________________, хлорофил и _________________________________.  3.  Линијама повежи појмове: 

аутотрофни организми  хетеротрофни организми 

човек животиње  бактерије  биљке 

Вежба: Издвајање хлорофила из листа спанаћа Прибор и материјал: листови свежег спанаћа, порцелански аван, левак, епрувета, папир за филтрирање, стаклена посуда за загревање, етил-алкохол, песак и креда. Упутство за оглед: Листове спанаћа стави у стаклену посуду и прелиј кључалом водом. У посуду додај мало измрвљене креде и остави да стоји неко време. Листове исецкај, стави у порцелански аван и додај етил-алкохол и мало песка. Гњечи листове тучком два минута. Филтер-папир стави у левак и добијену смесу процеди у епрувету. Закључак: Шта се догодило са бојом течности после гњечења комадића листова? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Од чега потиче боја течности у епрувети? __________________________________________________________________________

28


Дисање и транспирација  1.  Допуни реченице:  И животиње и биљке приликом процеса дисања удишу ________________________________, а  избацују ________________.  Кисеоник који биљке удишу настаје у процесу __________________________________________.  2.  Транспирација је:  Заокружи тачан одговор:  а)  процес приликом кога биљке удишу кисеоник, а избацују угљен‐диоксид  б)  процес којим се биљка ослобађа воде у виду водене паре  в)  процес стварања хране и непрестаног обнављања кисеоника  3. Повежи појмове на левој са одговарајућим тврдњама на десној страни:  дисање    процес који се одвија у ћелијама са хлорофилом  фотосинтеза  процес при коме се ослобађа енергија  транспирација  процес који се одвија кроз стоме 

Вежба: Доказивање транспирације Прибор и материјал: прозирна пластична кеса, гумица, алуминијумска фолија и биљка у посуди са земљом. Упутство за вежбу: Залиј земљу око биљке тако да буде потпуно влажна. Затим алуминијумском фолијом прекриј земљу (тако да вода не може да испарава). Читаву биљку с посудом стави у прозирну пластичну кесу и отвор добро затвори гумицом. Остави преко ноћи и ујутро забележи промене. а) Шта се појавило на зидовима кесе? _______________________________________________________________________ б) Кроз који део биљке је могла да изађе вода? _______________________________________________________________________ Закључак: Вода се подиже кроз стабло све до ___________________________________________. Вишак воде излази из листова у виду _________________________________________. Тај процес се зове _________________________________________________________.

29


Цвет 1.  Цвет је:  (Заокружи тачне одговоре)  а)  орган који служи за размножавање биљака  б)  орган помоћу кога биљка ствара храну  в)  орган који учвршћује биљку  г)  репродуктивни орган биљке  2.  Обоји и обележи делове цвета на слици 

3. Посматрање цвета  У врту или на ливади, убери што више различитих цветова (нпр. цветове воћака,  лале, нарциса и дивље руже) и донеси их у школу. Преброј колико латица,  чашичних листића, прашника, тучака и цветних ложа има сваки од њих, а затим у  таблицу упиши податке.  Напомена! Ако цвет има много прашника које не можеш да пребројиш, упиши само  много.  Име цвета

Број латица

Број чашичних листића

Број прашника

Број тучака

Број цветних ложа

Закључак: Цветови се међу собом разликују по _______________________  прашника, тучака, латица и  чашичних листића.  Цветови који имају прашнике и тучак зову се _________________________ цветови. 

4. Једнополни цветови:  (Заокружи тачан одговор)  а)  немају органе за размножавање  б)  не учествују у размножавању биљке  в)  имају или само мушке или само женске органе  г)  сви једнополни цветови имају само прашнике 

30


5. Заокружи слово испод слика које не приказују цвасти: 

а)

б)

в)

г)

д)

ђ)

е)

ж)

31


Опрашивање и оплођење  1.  Допуни реченице:  Мушке полне ћелије налазе се у ______________________________________.  У плоднику тучка налазе се ___________________________ полне ћелије.  Преношење полена на жиг тучка назива се _________________________.  Кроз врат (стубић) тучка спуштају се ______________________ полне ћелије.  У ________________________ тучка долази до оплођавања.  Оплођавање је ___________________________________________________________________________________.  2.  Заокружи слово испред нетачне тврдње:  а)  Цветови једне биљне врсте не опрашују се на исти начин.  б)  Опрашивање у природи врше вода, ветар, птице и човек.  в)  Процес спајања мушке полне ћелије поленовог зрна и женске полне ћелије  семеног заметка је оплођење.  г)  После оплођења из оплођене јајне ћелије настаје клица.  д)  Из семеног заметка после оплођења настаје плод.  3.  Шта опрашује ветар, а шта инсекти (повежи појмове)?  биљке које не миришу и немају  инсекти  цветове  ветар  биљке које миришу и имају  цветове 

32


Плод 1.  а)  Изабери један плод воћа или поврћа које волиш да једеш и нацртај га.  б)  Пресеци плод уздуж и нацртај га. 

Сочни плод  Суви плод  в)  На цртежу означи делове плода (опну, средишњи и унутрашњи део, семенку).  г)  Одреди којој врсти плода припада твој плод и прецртај сувишне речи испод  цртежа (одреди да ли се ради о сочном или сувом плоду).  2.  Разврстај плодове у групе према особини плодовог омотача: чичак, бресква,  паприка, диња, трешња, авокадо, кикирики, грашак, орах, шљива, шипурак,  јабука, грожђе, кестен, жир и кокос.   

Сочни плодови 

Сушни плодови 

Полусушни плодови 

3. Поред назива плода, упиши слово П ако је прост, а слово С ако је у питању  сложен плод:  а)  шљива  б)  дуд  в)  бресква  г)  малина  д)  купина  ђ)  јабука 

33


Семе 1.  Означи делове семенке на цртежу: 

2. Повежи појмове на левој са објашњењима на десној страни:    чврста опна која обавија  котиледон  семе  клицин коренак  семе пасуља их има два  семењача  део из кога се развија  клицин пупољак  изданак  део из ког се развија корен 

Вежба: Бубрење семена Прибор и материјал: педесетак семена пасуља, две пластичне кесе за замрзивач (од 2l), две гумице за тегле, вода, оловка, лењир, водоотпорни фломастер, игла и лепљива трака. Упутство за вежбу: а) Одабери једно семе пасуља. Означи га водоотпорним фломастером. Након тога, стави га у означени простор у својој радној свесци и пажљиво нацртај обрисе. Када нацрташ обрисе семена, измери на папиру дужину, ширину и упиши податке испод цртежа. Заокружи одговор: Можеш ли да прободеш семе иглицом?

ДА

НЕ

Обриси семена пасуља на почетку посматрања Дужина семена: ___________ cm Ширина семена: ___________ cm

Обриси семена пасуља на крају посматрања Дужина семена: ___________ cm Ширина семена: ___________ cm

34


б) Састави семе са осталим семенима и подели их у две групе. Стави семена у две пластичне кесе имајући на уму где се налази означено семе. Истисни ваздух из једне кесе и при врхује добро затвори гумицом. У другу кесу, у којој се налази означено семе, налиј воду, тако да семена огрезну. И ову кесу добро затвори гумицом и обмотај лепљивом траком. Обе кесе држи два дана једну поред друге и посматрај постављени оглед. 1) Да ли си уочио неке промене на семенкама у кеси без воде? ДА НЕ 2) Шта се догодило са семенкама и водом у другој кеси? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3) Зашто су семенке набубриле? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ в) Пронађи у другој кеси означено семе пасуља и нацртај његов обрис у означени простор на страни 42. Поново измери дужину и ширину семена. Упореди дужину и ширину семена пре и после бубрења. Прободи семе иглом. Да ли је сада лакше? Објасни своје запажање. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Вежба: Услови клијања семена Посматрање можеш да спроведеш самостално, код куће или са друговима у разреду. Потребан материјал: семенке парадајза или зелене салате, 4 пластичне посуде, посуда за цвеће, 4 Петријеве шоље (или 4 тањирића за кафу), мало земље из баште, мало вате, пластична кесица, мало уља и вода. Упутство за вежбу Напомена: Вежба се састоји из три дела 1) Четири пластичне посуде напуни земљом до три четвртине. У њих посеј по 10 семенки парадајза или зелене салате, а посуде означи бројевима од 1 до 4. Две посуде залиј водом, а две не. По две посуде постави (не заборави да је једна без воде) на светло, а преостале две поклопи картонском кутијом или их затвори у ормар у који не продире светло. Посматрај током 20 дана шта се догађа са семенима. Не смеш да заборавиш да заливаш увек исту посуду са семенкама. Слово К означава клијање, а слово Л појаву листова. Када семенке проклијају, односно када се развију листови, уз ова слова стави знак +, а у супротном стави знак —. Дан посматрања/ 5. дан 10. дан 15. дан 20. дан посуде са семенкама Посуда са семенкама на светлу која је заливана (1) Посуда са семенкама на светлу која није заливана (2) Посуда са семенкама без светла, заливана (3) Посуда са семенкама без светла, није заливана (4)

К Л К Л К Л К Л 35


Одговори на следећа питања: а) Какве су боје биљке које су расле без извора светлости? ___________________________________________________ б) Упореди величину биљака које су расле на светлу са онима које нису имале светла. _______________________________________________________________________ в) У којој посуди је биљка највише проклијала? Образложи своје мишљење. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2) У Петријеву шољу или тањирић за кафу стави мало вате, коју ћеш равномерно да расподелиш по површини. Вату навлажи водом и на њу равномерно расподели 10 семенки парадајза или зелене салате. Идентичан поступак изведи са другом посудом (тањирићем), с том разликом што ћеш семенке прекрити водом и на површину воде налити мало уља. У трећу и четврту Петријеву шољу или тањирић, на дно стави мало земље из баште и у сваку равномерно распореди по 10 семенки парадајза или зелене салате. Прву и другу посуду са земљом остави на светлу, а другу посуду са земљом замотај у кесицу и стави у замрзивач. Уколико приметиш да се вата на тањирићу који је под светлом осушила, поново је навлажи. Кад прође 20 дана, одговори на следећа питања: а) Да ли су све семенке проклијале? ________________________________ б) Под каквим условима биљке нису проклијале? _________________________________ в) Шта све можеш да закључиш на основу овог огледа? _______________________________________________ _______________________________________________ 3) У саксију стави земљу за цвеће. Засади 5 набубрелих семена пасуља. Ову посуду стави на топло и осветљено место и заливај према потреби. Посматрај шта ће се догађати са биљком у наредна два месеца. Своје посматрање обогати цртежима, белешкама, фотографијама и сл.

Простор за белешке о клијању, појави листова, цвета или плода код биљке

Простор за цртеже, фотографије и др.

5. Заокружи слово испред семена биљака за која си сигуран да се користеу  исхрани:  а)  кукуруз  б)  пасуљ  в)  лан  г)  јабука  д)  конопља  ђ)  раж 

36


6. На слици су приказани делови семена кукуруза. 

а) Напиши којој врсти семена припада семе кукуруза:   _______________________________________________________________________________________________________   б)  Којим бројем су на цртежу обележени семењача и котиледон?    Семењача: ________________________    Котиледон: ________________________  в)  Шта је на слици обележено бројем 3?   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________________________________  

37


Распростирање плодова и семена  1.  Одговоре на следећа питања потражи на слици. 

а) На које све начине животиње распростиру плодове и семенке?   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   б)  Чије плодове и семенке распростире ветар?  _______________________________________________________  2.  Допуни: 

Сл. 1

Сл. 2

На слици бр. 1 приказан је плод ______________________________________________________________,  а на слици бр. 2 приказан је плод ____________________________________________________________.  Плод __________________________ се распростире тако што га _________________________ човек и  животиње, а плод ___________________________  се распростире помоћу _______________________.  3.  Обележи ко или шта све може да врши расејавање:  а)  човек  б)  биљке  в)  птице  г)  ветар  д)  машине  ђ) вода  4.  Заокружи слова испред тврдњи које нису тачне.  а)  Расејавање је разношење плодова и семена на нове просторе.  б)  Плодови и семена се расејавају пре сазревања.  в)  Плодови који у свом омотачу имају уље или ваздух расејавају се ветром.  г)  Птичја сетва је процес расејавања плодова и семена ваздушним путем.  д)  Птичја сетва је процес расејавања плодова и семена које врше птице.  38


Вегетативно размножавање  1.  Вегетативно размножавањеје:  (Заокружи тачан одговор)  а)  облик бесполног размножавања при чему се нове биљке развијају из  вегетативних биљних органа  б)  облик полног размножавања биљака током којег оне користе своје вегетативне  органе: корен, стабло, листове, пупољке  в)  облик полног размножавања помоћу пупољака  2.  Прецртај нетачне тврдње:  а)  Биљке цветнице могу да се размножавају само бесполним путем.  б)  Кромпир се вегетативно размножава ризомом.  в)  Столони су стабла полегла по земљи.  г)  Рен се размножава стаблом.  д)  Пелцер је део пупољка којим се размножавају биљке попут мушкатле, на  пример.  ђ)  Резница је име гранчице стабла која се користи приликом калемљења.  3.  Реши укрштеницу:  1.  Неразгранати део стабла са листовима и цветовима.  2.  Гранчица стабла дрвенастих биљака која се користи приликом калемљења.  3.  Млада биљка која се користи као основа при калемљењу.  4.  Део стабла са пупољцима жељених особина које желимо да размножимо.  5.  Подземно стабло ђурђевка, перунике и неких других биљака.  6.  Врста домаћег воћа које се вегетативно размножава кореном.  7.  Зељасти део стабла са пупољцима и листовима који се користи за вегетативно  размножавање.  8.  Начин калемљења.  9.  Полегла стабла јагода. 

39


Како биљке расту  1.  Која ће од ове две биљке брже да расте?  а)  пустињска биљка  б)  биљка тропских шума  Брже ће да расте ___________________________, јер _________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________.  2.  Допуни реченицу:  Биљка расте захваљујући ___________________________________ ћелија.  За раст и развој биљке потребно је да буду задовољени следећи услови:   ______________________________________________________________________________________________________ .  3.  Заокружи слово испред биљке која има неограничен раст:  а)  алга  б)  храст  в)  гљива  г)  лишај  д)  јабука  4.  Поред тачне тврдње упиши слово Т, а поред нетачне слово Н:  а)  На покрете растења биљака утиче сила Земљине теже.   _____  б)  Корен биљке расте супротно сили Земљине теже.      _____  в)  На правац растења биљке не утиче светлост.          _____  г)  Биљке изложене светлости спорије расту.            _____  5.  Промене у спољашњој средини условиће одређене покрете код биљака.  Погледај пажљиво ове реченице, претпостави које би то промене могле да  буду и допиши их:  а)  Цветови пуцавца дању су затворени а ноћу ____________________________________________.  б)  Цветови маслачка по сунчаном дану су _________________________________________________.  в)  Ако је влажан ваздух и мрачно је лала ће _______________________________________________.  г)  Када зађе сунце, сунцокрет ће ____________________________________________________________.  д)  Стидљива мимоза на додир реагује тако што __________________________________________. 

40


Како биљке добијају имена  1.  Допиши испод слике биљке име под којим је позната у народу: 

2. Допуни следећи низ:  _________________  тип  _______________  ред  _________________  род  врста  4.  Сазнај и допиши нешто више о Карлу Линеу. Користи енциклопедије и  интернет. Важно је да знаш у ком веку и где је живео, чиме се бавио, по чему је  познат и која дела је оставио иза себе. 

41


РАЗНОВРСНОСТ, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА БИЉАКА 

42


Вишећелијске алге  1.  Испред тебе је слика зелене алге. У празна поља нацртај цртеже црвене и мрке  алге. Користи уџбеник као помоћ.         

 

 

2. Попуни празна поља у табели:  Врста алги

Зелене алге

Мрке алге

Црвене алге

Силикатне алге

Места на којима живе

Пигменти које поседују

3. Заокружи слово испред тачне тврдње:  а)  Алге су аутотрофни организми.  б)  Подводне ливаде образују црвене алге.  в)  Мрке алге садрже доста витамина и јода.  г)  Љуштуре силикатних алги образују силикатне стене.  4.  Заокружи тачан одговор:  Према начину исхране алге су:  а)  хетеротрофни организми  б)  аутотрофни организми  в)  сваштоједи  5. Допуни:  Средину у којој живе, алге обогаћују _______________________.  Изумирањем _____________________________________ алги настају силикатне стене.  У неким земљама за добијање брашна се користе _____________________________ алге. 

43


Маховине 1.  Заокружи слово испред одговора који исправно допуњује реченицу:  Маховине живе на изразито _________________________ тлу.  а)  влажном  б)  сувом  в)  песковитом  2.  Помоћу чега се маховина причвршћује за подлогу?   _______________________________________________________________________________________________________   3.  Маховина нема (заокружи слово испред тачног одговора):  а)  плод  б)  стабаоце  в)  листиће  г)  чауру  д)  цвет  ђ)  ризоид  4.  Испиши називе обележених делова маховине: 

5. Повежи појмове:  лиснате маховине  јетрењаче 

маршанција бусењача 

6. Допуни:  Типични представник лиснатих маховина је ___________________________.  7.  Објасни како настаје тресет:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   8.  У чему је значај тресета за биљке?   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

44


Папратнице 1. На цртежу обележи делове биљке папратнице о којима си учио: 

2. Допуни реченицу:  Папрат на слици припада ________________________________ и назива се ___________________.  3.  Попуни празна поља у табели:  Папратнице  Праве папрати  Раставићи Пречице

Где живе    

Представници      

4. Прецртај нетачне тврдње:  а)  Пречице живе на влажним местима.  б)  Раставићи имају зељасто стабло које пузи по подлози.  в)  Постоје јестиве и отровне папрати.  5.  Заокружи слово испред одговарајуће тврдње која, по твом мишљењу, показује  највећи значај које папрати имају за човека:  а)  Папрати у процесу фотосинтезе стварају кисеоник.  б)  Неке врсте папрати се користе у исхрани.  в)  Фосилно гориво је настало од папрати. 

Вежба: Посматрање спољашње грађе праве папрати Прибор и материјал: права папрат (слатка папрат, бујад или јеленски језик), предметно и покровно стакло, пинцета, кап глицерина, игла, микроскоп, широка саксија са земљом и вода за заливање. Упутство за вежбу: а) Посматрај грађу тела папрати. Нацртај и означи делове папрати.

45


б) Пинцетом откини једну спорангију, стави је на предметно стакло и лагано је притисни тупим крајем игле. Додај кап глицерина и прекриј покровним стаклом. Помоћу микроскопа (са малим и великим увећањем) посматрај препарат. Пронађи у видном пољу отворену и затворену спорангију и нацртај оно што видиш.

Увећање ________________ пута

Увећање _____________ пута

в) У припремљену посуду са влажном земљом истреси неколико спора из спорангија своје папрати. Прекриј стаклом и, уз одржавање влажности земље, на собној температури, посматрај око 8 недеља. Своје посматрање поткрепи цртежима, белешкама, фотографијом и сл.

Простор за белешке о клијању, о појави проталијума, папрати итд.

Простор за цртеже, фотографије и др.

46


Голосеменице 1.  Објасни како су голосеменице добиле назив:  2.  Заокружи слово испред тачног одговора:  Голосеменице  а)  немају прави плод, али имају прави цвет и семе  б) имају прави цвет, али немају семе и плод  в)  имају семе, али немају прави цвет и плод  З.  Допуни реченице:  а)  Смола четинаре штити од _____________________________.  б)  Четине су _______________________________.    Оне биљку штите од ________________________________________________________________________.  в)  Код четинара разликујемо ___________________ и ____________________ шишарке.  г)  Женске шишарке одрвене после ________________________.  4.  Реши асоцијације:  немају плод 

четине

одрвене после  оплођења 

четинари

голосеменице

мушке и женске 

служи против  смрзавања 

полен

лепљива

живе у хладним  зимзелено дрвеће областима  голосеменице   

четинари

Вежба: Грађа листа четинара Прибор и материјал: иглица бора или неког другог четинара, предметно и покровно стакло, жилет, боца са штрцаљком, игла и микроскоп. Упутство за оглед: Уз помоћ наставника направи танки попречни пресек одабране иглице (четине). Стави га на предметно стакло у капљицу воде и пажљиво прекриј покровним стаклом. Посматрај микроскопом на малом и средњем увећању. Нацртај оно што видиш.

Увећање ________________ пута 

Увећање _____________ пута 

Закључак: Већина четинара има листове преображене у _________ . Њихова мала површина и смола спречавају ________.

47


Разноврсност голосеменица  1.  Испод сваке слике напиши назив четинара: 

2. Препознај о којим четинарима је реч и допуни реченице:  а)  Ми смо борови који расту на Балканском полуострву.  Зовемо се ___________________ и _____________________.  б)  Мене украшавају за Нову годину. Ја сам ________________________.  в)  Иако сам четинар, моје лишће у јесен опада. Зовем се __________________________.  г)  Моје шишарке висе с грана, а крошња је као пирамида. Ја сам ____________________.  3.  Погледај слику и помоћу чланака из штампе или стручне литературе уради  овај задатак:  а)  Наведи неколико узрока који су довели до угрожавања опстанка четинарских  шума:  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  б)  Сазнај и укратко забележи каква је ситуација са угроженошћу четинара код нас:    ____________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________  в)  На који начин ти можеш да допринесеш очувању четинарских шума?    ____________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________ 

48


Скривеносеменице 1.  Погледај слику парадајза и реши задатак:  а)  Због којег органа скривеносеменице сматрамо  најразвијенијим биљкама? Заокружи два тачна од  понуђених одговора.    1) листа    2) плода    3) корена    4) цвета    5) стабла  б)  Заокружи те органе на слици.  2.  Пажљиво погледај слике. Заокружи слово којим је  обележен корен дикотиледоне биљке: 

а)

б)

3. Поред тачне тврдње упиши слово Т, а поред нетачне слово Н:  а)  Дикотиледоне имају једноставнију грађу од монокотиледоних биљака.  б)  Корен монокотиледоних биљака је жиличаст.  в)  Листови монокотиледоних биљака имају мрежасту нерватуру.  г)  Стабло монокотиледоних биљака је дрвенасто.  4.  Реши асоцијације:  имају плод  имају цвет  најприлагођеније биљке  скривеносеменице 

кељ купус  карфиол   

трешња крушка  шљива   

дрвенасто стабло осовински корен  два котиледона   

5. Повежи називе биљака са називом породице којој припадају:  карфиол, кељ    помоћнице  вишња, јабука  главочике  парадајз, паприка  руже  сунцокрет, маслачак купуси  босиљак, нана  бобови  пасуљ, грашак  уснатице  храст, кестен  траве  кукуруз, јечам  букве 

49


6. а)  Заокружи назив биљке која не припада датом низу:  сунцокрет, камилица, босиљак, маслачак    Образложи свој одговор:  б) Заокружена биљка не припада овом низу зато што:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

Вежба: Упоређивање цветова различитих скривеносеменица Прибор и материјал: различите биљке цветнице и лупа. Упутство за оглед: Упореди различите биљке цветнице које си прикупио и на основу посматрања попуни таблицу одговарајућим подацима: Назив биљке Број чашичних Број латица  Број тучака  Број прашника  цветнице  листића

1.

2.

3.

4.

5.

50


Јестиве и лековите биљке  1.  Заокружи слово испред тачног одговора:  Самоникле биљке:  а)  узгајају се у баштама  б) саме ничу у природи  в)  саме себе опрашују и оплођују  2.  Испод слика испиши називе биљака: 

3.  Повежи појмове са леве са одговарајућим појмовима на десној страни:  јестиве биљке    ловор, босиљак  лековите биљке  сремуш, маслачак  медоносне биљке  рузмарин, жалфија  зачинске биљке  бели слез, нана  4.  Пажљиво погледај следећи низ биљака:  чемерика, бујад, љутић, коприва, гороцвет  Која биљка не припада овом низу? ____________________________________________________________  Зашто? ______________________________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________________________________   5.  Напиши називе неколико биљака за које знаш да су лековите, а поред назива  напиши за шта се користе.  __________________     ___________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   __________________     ___________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   __________________     ___________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   __________________     ___________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   __________________     ___________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

51


Биљке у свакодневној исхрани: воће, поврће и житарице  1.  Воће у датом низу сврстај у две категорије:  јабука, авокадо, мандарина, шљива, малина, банана, вишња, ананас, трешња, кајсија,  киви, крушка, смоква  Домаће воће: _______________________________________________  Агруми: _____________________________________________________  2.  Допуни реченице:  Јестиви део биљака које убрајамо у воће најчешће је ______________________________________.  Осим витамина, у воћу се налазе и _________________________ и _________________________.  Воће је такође богато _______________________________ која поспешује рад органа за  варење.  Пре употребе, воће треба ________________________________________ .  Воће се најчешће једе у ______________________  стању али и у виду разних  ____________________.  Кад је у питању воће, наша земља је позната по гајењу _____________________ и  _______________________.  3. Заокружи слово испред нетачних тврдњи:  а)  Поврће у себи садржи беланчевине, витамине и минерале.  б)  Неко поврће садржи целулозу која има штетно дејство на људски организам.  в)  Поврће искључиво треба јести сирово.  г)  У исхрани се користе и јестива семена.  4.  Ако се наведени део биљке користи у исхрани, у празно поље упиши плус. У  супротном, у одговарајући квадратић стави минус, према примеру:    Корен  Стабло  Лист  Цвет  Плод  Семе    Кромпир  −  +  −  −  −  −  Мандарина              Парадајз              Лук              Купус              Сунцокрет              Јабука              Рен              Грашак              Боранија              Бундева              Спанаћ              5.  Заокружи слово испред тачног одговора:  Гајењем житарица бави се грана пољопривреде која се зове:  а)  воћарство  б)  повртарство  в)  ратарство  г)  сточарство 

52


6. Препознај житарице са слике и испиши њихове називе: 

7. Допуни реченице:  Семе житарица истовремено је и ________________________ и назива се _______________________.  Млевењем семена пшенице и кукуруза добија се ____________________________________.  Ако се меље цело семе пшенице, добијамо црно ___________________, а ако се мељу само  котиледони добијамо __________.  Здравије је ______________________, јер се у семењачи и клици налазе ____________________ и  ____________________. 

53


ЦАРСТВО ГЉИВА 

54


Гљиве 1. Заокружи слово испред нетачне тврдње:  а) Осим плесни и буђи, у гљиве се убрајају и печурке.  б) У печурке убрајамо гљиве, плесни и буђи.  2.  На основу слика допуни реченицу: 

    Гљиве смо поделили на: ______________________, ____________________ и __________________.  3.  Повежи појмове:  плесни (буђи)  печурке  квасци 

шампињони пеницилијум  пивски квасац 

4. На цртежу обележи делове печурке: 

5.  Допуни реченице:  Печурке се размножавају бесполно, помоћу _______________________.  Квасци се такође размножавају ______________, пупљењем и ____________________.  Из спора плесни се развија _______________________.  Пеницилин је откривен захваљујући научнику ____________________________  _____________________________.  6.  Наведене називе гљива разврстај у три категорије:  буковача, шампињони, дебелонога гљива, вински квасац, лудара, бљувара,  пламењача, лисичарка, зелена пупавка, пантеровка, млечница, пекарски квасац,  мухара, житна рђа, вргањ  Јестиве гљиве:   ____________________________________________________________________________________   Отровне гљиве:  ___________________________________________________________________________________   Паразитске гљиве:  _______________________________________________________________________________  

55


Лишајеви 1.  На слици обележи делове грађе лишаја: 

2.  Поред тачне тврдње упиши слово Т, а поред нетачне слово Н:  а)  Лишајеви се по грађи организма разликују од осталих организама.____  б)  Лишајеви имају корен, стабло и листове. ____  в)  Лишајеви се размножавају плодоносним телима. ____  г)  Према грађи и изгледу, лишајеве сврставамо у две групе. ____.  3. Повежи појмове:  жбунасти лишајеви    плитичарка  листасти лишајеви  плућњак  корасти лишајеви  горовез  4.  Објасни зашто лишајеве називамо пионирима вегетације:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

56


Вежба: Посматрање попречног пресека лишаја Прибор и материјал: узорак лишаја, маказице, комадић шаргарепе, жилет, предметно и покровно стакло, иглица, капалица и микроскоп.  Опис огледа:  У чистој околини изван града или око куће, пронађи на кори стабла или на неком зиду сивозелени лиснати лишај. Пажљиво га скини и донеси у школу.  Маказицама одсеци део лишаја и положи га у уздужну расечену шаргарепу.  Направи жилетом неколико попречних пресека и положи их у капљицу воде на предметно стакло.  Пажљиво поклопи покровним стаклом и посматрај под микроскопом.  Нацртај оно што видиш у видном пољу микроскопа.

Увећање _____________ пута  Закључак (допуни реченице):  Лишај је симбиоза ___________________ и гљива.  У овој заједници алге стварају _______________ коју дају ______________________.  Користећи храну, алге ослобађају ________________ и дају је ______________ за стварање хране. 

57


Заштита биљака и гљива  Ишчезавање биљака и гљива  1.  Која је, по твом мишљењу, најзначајнија улога биљака (заокружи два  одговора):  а)  Биљке производе кисеоник.  б)  Биљке се користе у исхрани животиња и човека.  в)  Биљке се користе у грађевинарству и текстилној индустрији.  г)  Биљке се користе за производњу лекова.  д)  Биљке се користе за украшавање животног простора.  Образложи свој одговор: ___________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  2.  Допуни реченице:  Гљиве се користе за производњу хране и _________________.  Њихов значај у природи је велики, јер ____________________ биљне и животињске  материје и на тај начин обогаћују земљиште _________________.  3.  Наведи узроке нестајања многих биљних врста:   _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________   4.  Заокружи слово испред тачног одговора:  Угрожене врсте су:  а)  врсте живих бића која нису заштићена законом  б)  врсте живих бића са малим бројем јединки  в)  врсте живих бића која нису довољно развијена  5.  Напиши називе заштићених подручја која се налазе у твојој околини:  резерват: ___________________________________________________________________________________________   национални парк: _________________________________________________________________________________   споменик природе:  _______________________________________________________________________________   заштићена шума:  _________________________________________________________________________________  

58


Вежба: Заштита биљака Из живота једног стабла у граду  Погледај пажљиво слике и опиши како изгледа живот овог стабла у граду, према илустрацијама.

Посматрај једно стабло у својој улици или парку. Опиши његове животне услове. Упореди их са условима живота стабла које је приказано на претходним сликама.

_______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________  

59

Radna sveska uz udžbenik biologije  

- za peti razred osnovne škole, Vesna Surčinski Mikovilović, Tanja Stanojević (BIGZ, Beograd, 2008)