Page 1

Tamara Duži

Web servis za internet oglašavanje XCLAIM

Sveu ilište u Zagrebu Ekonomski fakultet- Zagreb

Kolegij: Informatika Mentor: Mr. sc. Božidar Jakovi Broj indexa autora: 0067417210

Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ 1.UVOD PREDMET I CILJ RADA IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA SADRŽAJ I STRUKTURA RADA 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.2. LINK WEB SERVISA 2.3. EKRANSKI PRIKAZ PO ETNE WEB STRANICE- XCLAIM 3.TEHNOLOŠKI OKVIR 4. KRATAK RAZVOJ 5.OPIS PROBLEMA 6. DETALJNA RAZRADA XCLAIMA 6.1. FUNKCIONALNOSTI KOJE PRUŽA XCLAIM I EKRANSKI PRIKAZI 6.2. MOGU NOSTI KOJE PRUŽA XCLAIM I EKRANSKI PRIKAZI 7. KREIRANJE PROFILA 8. POSLOVNA PRIMJENA 9. KONKURENCIJA 9.1.ADSENSE GOOGLE 9.2.ETARGET

9.5.ADPROFIS

12.TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST 13.MOGU NOT NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDU NOSTI 13.1. BUDU NOST XCLAIMA 13.2. FUNKCIONALNOSTI XCLAIMA U BUDU NOSTI

15.LITERATURA 15.1. KNJIGE 15.2. WEB IZVORI 15.3. POPIS SLIKA 15.4. POPIS TABLICA 16.ŽIVOTOPIS 17. SAŽETAK


1.UVOD 1.1.

Predmet i cilj rada

Xclaim.hr (X.P. d.o.o.) je tvrtka specijalizirana za kontekstualna Internet oglasna rješenja, tehnološki razvoj naprednih i inovativnih platformi vezanih za kontekstualno oglašavanje. Istovremeno tvrtka gradi i vlastitu partnersku mrežu kako bi osigurala kvalitetnu distribuciju Xclaim oglasa. Xclaim se želi pozicionirati kao tržišni i tehnološki lider kada je rije o kontekstualnom Internet oglašavanju. 1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Prilikom pisanja seminarskog rada, koristit e se sekundarni podaci, koji su prikupljeni prije, koji su jeftiniji i objektivniji. Sekundarni podaci dijele se na: interne izvore podataka (podaci koje ve posjedujemo) i eksterne izvore podataka (one koje je netko drugi ranije prikupio, a jednostavno su dostupni). Koristiti e se jedan i drugi izvor podataka; interni izvori podataka (knjige,

asopisi, lanci...) i

eksterni izvori podataka (internetski dostupne stranice za

istraživanje, stranicu online knjižnice Ekonomskog fakulteta...). Podaci

e se prikupiti

metodom istraživanja .

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Rad se zapo inje samom definicijom x-claim i kratkim opisom. Nakon što se razrade osnove x-claim oglašiva a, ukratko e se opisati koje su tehnologije korištene prilikom izrade web stranice,opisat e se kratak povijesni razvoj web servisa, objasnit e se koji se problemi rješavaju upotrebom xclaima, detaljno e se opisati sve funkcionalnosti i mogu nosti xclaima, prikazat e se neke web servise pomo u kojih se mogu napraviti isti poslovi kao i s xclaimom, ukratko e se opisati proces registracije na xclaim,objasnit e se u koje se sve poslovne namjene može koristiti xclaim, navest e se i objasnit konkurencija, napravit e se kriti ki osvrt na xclaim, swot analiza ,prikazat e se troškovi, pokazatelji poslovanja i uspješnosti, opisat e se budu nost xclaim-a i u zaklju ku e se objasniti razmatranje, stavovi i mišljenja.


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA Xclaim.hr 1(X.P. d.o.o.) je tvrtka specijalizirana za kontekstualna Internet oglasna rješenja, tehnološki razvoj naprednih i inovativnih platformi vezanih za kontekstualno oglašavanje. Istovremeno tvrtka gradi i vlastitu partnersku mrežu kako bi osigurala kvalitetnu distribuciju Xclaim oglasa. Xclaim se želi pozicionirati kao tržišni i tehnološki lider kada je rije o kontekstualnom Internet oglašavanju. Xclaim prvi u regiji donosi kontekstualno oglašavanje u sadržaju pozicioniraju i oglase u obliku zelenih dvostruko podcrtanih rije i. Sustav spaja oglašiva e, partnerske medije i posjetitelje Internet stranica pružaju i jedinstven spoj nenametljivih oglasa sa inkorporiranim tekstualnim, grafi kih i dinami nim flash porukama. Oglašiva ima omogu avaju da uz svoj brand ili proizvod povežu rije i i dosegnu maksimalan broj pripadnika njihove ciljne skupine uz kontroliran trošak i mjerljiv povrat investicije.

http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx


2.2. Link web servisa Link Web servisa- http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx 2.3. Ekranski prikaz po etne Web stranice- xclaim Slika 1. Ekranski prikaz po etne web stranice xclaima


3.TEHNOLOŠKI OKVIR Web servisi 2su tehnologije za izgradnju raspodijeljenih ra unalnih sustava zasnovana na otvorenim Internet standardima. Prednost korištenja web servisa je u tome što web servisi ne ovise o arhitekturi ra unala na kojem se izvode pa se na taj na in rješava problem heterogenosti ra unalne okoline. Web servisi kombiniraju najbolje dijelove komponentno orijentiranog razvoja i Web-a. Poput komponenti, Web servisi predstavljaju «crne kutije» koje se mogu iskorištavati više puta bez potreba za ulaženjem u na in na koji je servis implementiran. Web servisi se razlikuju od ostalih tehnologija za izradu komponentno orijentiranih aplikacija prvenstveno po na inu izmjena poruka izmedu komponenti. Web servisima se pristupa pomo u standardnih Web protokola i podatkovnih tipova kao što su HTTP i XML, a samo su elje prema Web servisima je definirano u terminima poruka koje Web servis prima i generira. SEO ili Search Engine Optimization, kao što i samo ime govori, to je proces kojim se web stranica optimizira za tražilice, tj. skup tehnika internetskog marketinga iji je cilj pove anje prometa (broja posjeta) odre enog web sadržaja, kao i pove anje kvalitete samog prometa . Programski paket Access radi u Windowsovu okruženju na osobnom ra unalu i omogu uje razmjenu podataka s drugim programskim paketima. Microsoftov programski paket Access omogu uje izgradnju relacijskog modela te kao takav pripada kategoriji programskih produkata važnih za izgradnju i uporabu na osobnom ra unalu.

http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/SEO.pdf


4. KRATAK RAZVOJ Jan Jilek 3se pridružio Xclaim timu 1.5.2007. otišavši iz tražilice Pogodak.hr. Kao jedan od pionira hrvatskog Internet oglašavanja pokretao je mnogobrojne projekte u spomenutoj domeni, pa s toga ne udi što mu mnogi tepaju kao najboljem hrvatskom start-up manageru, ali ujedno i jednom od vode ih market-movera zahvaljuju i gotovo entuzijasti kom radu pri pokretanju i vo enju INAMA-e, udruge za interaktivni marketing. Unutar Xclaima izuzetno orkestrira marketing i prodaju istovremeno promišljaju i o strategiji kompanije i ekspanziji na druga tržišta. Tomislav Fistri , developer, suosniva Tomislav Fistri je zajedno sa Martinom Bira em osnovao tvrtku i kreirao proizvod Xclaim. Kao mladac, osvojio je sve mogu e softverske nagrade i s kolegama pokrenuo prvi hrvatski blog servis MojBlog.hr, prvi srpski blog servis MojBlog.co.yu i gra anski portal na adresi Xportal.hr. Prepoznat kao oštrouman i brzopotezni programer svoju ingenioznost pokazuje svakodnevno preuzevši odgovornost za cjelokupni razvoj aplikacije i optimiziranje tehnoloških procesa za potrebe kompanije. Ivan Russo, voditelj partnerske mreže Ivan se Xclaimu pridružio sredinom 2009. godine. Diplomirani ekonomist ZŠM-a i rukometni trener, ali najvažnije dinami ni i duhoviti mladi koji sve probleme rješava brzo i efikasno. Russo je garancija velike i stabilne partnerske mreže i 400tinjak zadovoljnih partnera. U isto vrijeme Ivan nadzire i osigurava Xclaim u Poljskoj. Martin Bira , managing director, suosniva Martin Bira je zajedno sa Tomislavom Fistri em osnovao tvrtku i sudjelovao u kreiranju proizvoda Xclaim. Koriste i bogata iskustva iz projekta MojBlog Grupa, brzo se snašao u ulozi povu enog frontmena istovremeno nadgledaju i razvoj i preuzimaju i brigu o velikim klijentima i partnerima. Martin je koordinirao ekspanziju MojBlog grupe na tržište Srbije te s lokalnim partnerima kreirao najve i srpski blog alat. Zagreb, 10. svibnja 2007. – Xclaim (www.xclaim.hr) prva je internetska mreža za kontekstualno oglašavanje u Hrvatskoj koja je zapo ela s radom . Kontekstualno oglašavanje omogu uje software koji automatski postavlja oglase i sponzorirane linkove oglašiva a na http://www.xclaim.hr/xteam.aspx


internetske stranice lanova partnerske mreže koje su sadržajem vezane uz same proizvode i usluge oglašiva a. Program funkcionira na na in da nakon što oglašiva odabere klju ne rije i koje su vezane uz njegov proizvod ili uslugu, sustav automatski na stranice koje sadržavaju te klju ne rije i pozicionira oglase oglašiva a. Xclaim mreža nastala je po uzoru na Googleov AdSense – najpoznatiju mrežu za kontekstualno oglašavanje u svijetu. Ono po

emu se ona razlikuje od AdSense-a je

mogu nost korištenja intext oglasa. Njihova posebnost je u tome što se pojavljuju uz rije i koje oglašiva odabere kao klju ne, a koje su na internetskim stranicama ozna ene kao dvostruko podcrtani zeleni linkovi. Kada korisnik mišem pre e preko ozna ene rije i pojavljuje se pop-up oglas sa porukom oglašiva a. Za oglašiva e je važno napomenuti da se postavljanje oglasa napla uje tek kada korisnik klikom na oglas posjeti oglašavanu stranicu odnosno prema tzv. PPK modelu naplate oglasa Xclaim sustav potpuno je hrvatski proizvod koji je tek predstavljen na našem tržištu, a u kratkom vremenu planira se plasman i na strana tržišta, me u prvima na slovensko za koje su pregovori u tijeku. Do kraja godine, prema planovima, Xclaim sustav e se proširiti u ve ini susjednih država bivše Jugoslavije nakon ega slijedi i plasman na tržište Austrije. Trenutno u svijetu uz Xclaim postoje još samo tri tvrtke koje pružaju mogu nost oglašavanja Intext oglasima, a to su Vibrant media, Miva i Kontera. Xclaim e i dalje nastaviti s razvojem sustava te nakon Intext oglasa, sljede a usluga oglašavanja koju e razviti i ponuditi na tržištu je XclaimBox. Ova usluga omogu ava postavljanje oglasa u odvojenom dijelu internetske stranice uz tekst koji je sadržajno vezan uz proizvod ili uslugu koja se komunicira oglasom. S obzirom da jednaku uslugu pruža i mreža AdSense, lansiranje ove usluge zna it e direktan napad na Googleov udio na tržištu. Vlasnici Xclaim sustava, zbog lokalne usmjerenosti i druga ije organizacije prodaje, ipak predvi aju zauzimanje jednog dijela tržišta. Od novih proizvoda planira se i razvoj usluge za kontekstualno prikazivanje grafi kih oglasa, to jest prikazivanje klasi nih bannera kroz Xclaim sustav i Xclaim mrežu medija te razvoj još nekoliko naprednih oglasnih proizvoda. Upotreba kontekstualnog oglašavanja u tvrtkama u stalnom je rastu, što pokazuje i podatak da je Vibrant media, tvrtka s najve im udjelom na tržištu intext oglašavanja, ušla me u Fortune 500, listu najbrže rastu ih poduze a u SAD-u.


5.OPIS PROBLEMA Hrvatski sustav 4za kontekstualno oglašavanje koji omogu uje oglašiva ima da uz svoj brand povežu rije i i da ostvare maksimalan i mjerljiv povrat investicije. Xclaim funkcionira na principu ozna avanja klju nih rije i unutar teksta (ukoliko tekst ima veze sa zakupljenim rije ima –kontekstualno!) i dodavanja oglasne poruke vezane uz rije . Xclaim5 prvi u regiji donosi kontekstualno oglašavanje u sadržaju pozicioniraju i oglase u obliku zelenih dvostruko podcrtanih rije i. Sustav spaja oglašiva e, partnerske medije i posjetitelje Internet stranica pružaju i jedinstven spoj nenametljivih oglasa sa inkorporiranim tekstualnim, grafi kih i dinami nim flash porukama. Oglašiva ima omogu avamo da uz svoj brand ili proizvod povežu rije i i dosegnu maksimalan broj pripadnika njihove ciljne skupine uz kontroliran trošak i mjerljiv povrat investicije. Medijima omogu avamo da po nu zara ivati novac od Internet oglašavanja, a u isto vrijeme im ne oduzimamo postoje i oglasni prostor nego stvaramo dodatnu vrijednost. Xclaim oglasi su kontekstualni, oglas se pojavljuje samo uz relevantan sadržaj. Xclaim oglasi se napla aju po kliku – samo i isklju ivo kada potencijalni korisnik klikne na oglas (osim XclaimFlash proizvoda). Xclaim oglasi su važni za brand – povezuju rije i sa proizvodom, uslugom ili brandom. Xclaim dopušta maksimalnu kontrolu nad kampanjom – u trenutku možete pauzirati oglase, mijenjati njihov izgled i sadržaj te odre ivati limite dnevne potrošnje. Na taj na in imate potpunu kontrolu nad kampanjom.Xclaim oglasi se plasiraju unutar najzanimljivijeg medijskog dijela stranica – u sadržaju odnosno tekstu. Korisnici ga moraju sami pokrenuti što je garancija da je oglas u tom trenutku u centru pažnje korisnika.

http://www.xclaim.hr/download/xclaim.pdf http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx


6. DETALJNA RAZRADA XCLAIMA 6.1. Funkcionalnosti koje pruža xclaim i ekranski prikazi Slika 2. Ekranski prikaz funkcionalnosti koje pruža xclaim

XCLAIM TXT Xclaimtxt6 je kontekstualni oglas koji u sebi sadrži oglasnu poruku u obliku teksta. Poruka sadrži naslov, kratak opis proizvoda ili usluge i link na stranicu. Ovaj proizvod je idealan za brzo lansiranje kampanje uz najmanji trošak. Zašto XclaimTxt? Želite li za što manje uloženih sredstava dovesti što ve i broj korisnika na svoje internetske stranice, predlažemo Xclaim-Txt. Osnovni cilj ovog proizvoda je generiranje posje enosti na internetskim stranicama klijenata, a s obzirom na to, napla uje se samo klik na oglas. Branding efekt oglasa je mali, prikazi oglasa su besplatni, a cijena klika vrlo povoljna.

http://www.xclaim.hr/download/xclaim.pdf


XCLAIM LOGO Xclaimlogo je kontekstualni oglas koji u sebi sadrži oglasnu poruku u obliku teksta sa pripadaju im logotipom s desne strane oglasa. Poruka sadrži naslov, kratak opis proizvoda ili usluge, link na stranicu s logotipom dimenzije 120x90. Zašto XclaimLogo? Želite generirati što ve u posje enost vaših stranica, ali tako er bolje iskoristiti besplatna prikazivanja oglasa, na na in da uz tekst oglasa uklopite i logo vašeg poduze a? Cilj ovog proizvoda je tako er generiranje posje enosti tako da se isto napla uje samo klik, ali s obzirom da se u “obla i u” uz tekst pojavljuje i logo poduze a, tom oglasu je dodana i branding vrijednost. XCLAIM JUMBOLOGO U sebi sadrži naslov, kratak opis proizvoda ili usluge, link na stranicu s logotipom dimenzije 230x40. Ostvaruje ve u vidljivost budu i da je logotip pozicioniran horizontalno kroz cijeli obla i . Zašto XclaimJumboLogo? Želite generirati što ve u posje enost vaših stranica, ali tako er želite bolje iskoristiti besplatna prikazivanja oglasa na na in da uz tekst oglasa uklopite i logo vašeg poduze a? Cilj ovog proizvoda je tako er generiranje posje enosti tako da se isto napla uje samo klik, ali s obzirom da se u “obla i u” uz tekst pojavljuje i logo poduze a, tom oglasu je dodana i branding vrijednost. XCLAIMFLASH Xclaimflash je kontekstualni oglas koji u sebi sadrži oglasnu poruku u koju je inkorporirana flash animacija. Ovaj tip oglasa ima izuzetno velik CTR te daje izuzetan branding efekt. XclaimFlash je idealan za lansiranje novih proizvoda. Zašto XclaimFlash? Ovo je prvenstveno branding oglasno oru e te se sukladno tome napla uje samo prikaz oglasa, dok je klik besplatan bez obzira sto ovi oglasi generiraju vrlo velik broj klikova.


Prikazi oglasa su ograni eni na tri prikaza po jednom ra unalu/cookie-u, tako da se oglasom dosegne što ve i broj razli itih korisnika, a time maksimiziranju rezultati branding oglasne kampanje.

Slika 3. Proizvodi xclaim video i xclaim bubble

XCLAIM VIDEO Kontektualni oglas 7koji sadrži video unutar obla i a. Napla uje se po kliku. XCLAIM BUBBLE Bubble možete urediti prema svome ukusu! Dizajnirajte svoj obla i . Napla uje se po kliku.

http://www.xclaim.hr/proizvodi.aspx


6.2. MOGU NOSTI KOJE PRUŽA XCLAIM I EKRANSKI PRIKAZI

Xclaim oglasi su kontekstualni: oglas se pojavljuje samo uz relevantan sadržaj. Xclaim oglasi se napla aju po kliku – samo i isklju ivo kada Vaš potencijalni korisnik klikne na oglas (osim XclaimFlash proizvoda). Xclaim oglasi su važni za Vaš brand – povezuju rije i sa proizvodom, uslugom ili brandom. Xclaim dopušta maksimalnu kontrolu nad Vašom kampanjom – u trenutku možete pauzirati oglase, mijenjati njihov izgled i sadržaj te odre ivati limite dnevne potrošnje. Na taj na in imate potpunu kontrolu nad Vašom kampanjom. Xclaim oglasi se plasiraju unutar najzanimljivijeg medijskog dijela stranica – u sadržaju odnosno tekstu. Korisnici ga moraju sami pokrenuti što je garancija da je oglas u tom trenutku u centru pažnje korisnika. Ukoliko želite, možete odabrati rije i koje su povezane uz Vaš proizvod ili uslugu i ekskluzivno ih zakupiti. To zna i da u periodu ekskluzivnog zakupa niti jedan drugi oglašiva ili Vaš direktni konkurent ne e mo i zakupiti iste rije i. U ovome slu aju Xclaim proizvodi su 35% skuplji po kliku te se njihov zakup može ostvariti putem posebnih uvjeta koji su definirani u slijede im stavkama. Avansna uplata od minimalno 20 000 kn + PDV Potpisivanje godišnjeg ugovora i obaveza pla anja svih ostvarenih klikova u tom periodu Oglašiva se može odlu iti za jednu od gore navedenih opcija i na taj ostvariti ekskluzivan zakup nad odabranim rije ima. Ekskluzivno se mogu zakupiti svi Xclaim proizvodi osim XclaimFlasha. Cijene oglasnog prostora Xclaim proizvoda ra unaju se prema formuli: Cijena proizvoda – Popust – Agencijski popust + PDV ,popust na avansno pla anje iznosi 5% (datum pla anja do 2 dana prije pokretanja kampanje). Agencijski popust iznosi 15%.


7. KREIRANJE PROFILA Slika 4. Kreiranje profila

U e se 8 na rubriku oglašiva i klikne se na ikonu „registriraj se kao oglašiva “. Slika 5. Registracija

http://www.xclaim.hr/register1.aspx


Zatim se ispune podatci koji se traže! Slika 6. Registracija s upisanim podacima

Nakon što se ispune svi podatci klikne se na sljede i korak! I time je registracija gotova!


Slika 7. Odobrenje ulaska u mrežu

Kao što piše nakon što se registriraju i postave kod na našu stranicu xclaim tim e kroz 24 sata odobrit ulazak u mrežu. Odmah po ulasku po et e se prikazivati Xclaim rije i na stranicama, i po eti emo zara ivati novac. Kako postati partner


Jednostavno, zapo ne se proces registracije i slijede se daljnje upute. Ukoliko do e do problema kontaktiraju se mailom ili telefonom. Ukoliko stranice zadovoljavaju uvjete ulaska u mrežu sustav e automatski pozicionirati oglase na stranicama. Proces registracije je isti kao i za oglašiva a kojeg su detaljno prikazali malo prije. Što dobivate Ulaskom u mrežu postoji mogu nost ostvarivanja zarade na mjestima koje do sada niste mogli marketinški eksploatirati. Sav novac koji zaradite možete reinvestirati u oglašavanje Vaših stranica na na in da napravite vlastitu kampanju koju ete pla ati ve ostvarenom zaradom. U isto vrijeme možete zara ivati i oglašavati Vašu stranicu u Xclaim kontekstualnoj mreži stranica.

Relevantni rezultati Xclaim sustav je koncipirano na kontekstualnoj bazi što zna i da sustav ita sadržaj stranica i prema procjeni naprednog algoritma plasira poruke relevantnih oglašiva a uz sadržaj. Rješenje funkcionira potpuno automatizirano. Ne trebate tražiti oglašiva e Uz Xclaim, više ne morate tražiti oglašiva e za Vašu stranicu – Vaš rad prestaje u trenutku kada postavite Xclaim kod i kada se oglasi po nu prikazivati. Koliko u zaraditi? Vaša zarada je isklju ivo vezana uz posje enost i koli inu sadržaja Vaših stranica. Konkretno Xclaim nudi 35% neto vrijednosti od svih ostvarenih klikova na Vašim stranicama ili 25% neto vrijednosti ostvarenih klikova na Vaše blogove koji su na nekome od hrvatskih blog alata. Cijena klika trenuta no iznosi 1,70 kn, agencijama dajemo osnovni agencijski popust od 15%. Za dodatne informacije i ostale modele suradnje kontaktirajte naš prodajni odjel.

8. POSLOVNA PRIMJENA


Xclaim sustav 9je u potpunosti hrvatski proizvod, a donosi potpuno nov i druga iji na in oglašavanja - jedinstveni spoj nenametljivih oglasa s inkorporiranim tekstualnim, grafi kim ili dinami nim flash porukama. Oglašiva ima nudi povezivanje odabranih rije i uz svoj brand ili proizvod i time dostizanje maksimalnog broja pripadnika ciljnih skupina uz kontrolirani trošak i mjerljiv povrat investicije .Donosi informacije o : svijesti o brandu i proizvodu,percepcije branda i proizvoda, kupovne namjere proizvoda, potroša ke namjere i ponašanja. XCLAIM oglašiva ima nudi moderna oglasna rješenja i zadovoljava sve njihove potrebe kada je rije o Internet oglašavanju . Medijima pruža mogu nost ostvarivanja profita bez da se aktivno uklju uju u prodaju i omogu uje im da rade ono u emu su najbolji – da stvaraju sadržaj. Pridonose razvoju hrvatskog i regionalnog Internet tržišta u smislu kreiranja trendova u Internet oglašavanju i oboga ivanja budžeta rezerviranih za Internet oglašavanje . Znamo koliko malo vremena media planneri i marketingaši danas imaju za planiranje kampanje na internetu. Xclaim je poslušao klijente i prilagodio je oglase na na in da kreative ra ene za druge medije mogu vrlo jednostavno biti korištene i za xclaim kampanju. Iskusan tim xclaimovaca pomo i e pri odabiru klju nih rije i i optimatizaciji kampanje, a rezultati e pokazati da je xclaim dobar izor. XCLAIM branding proizvodi uklju uju: XCLAIM FLASH- Flash oglasi u xclaim obla i u prikazuju flash oglas standardnih dimenzija 300x250 piksela. Ako imate plakat, putem xclaima možete ga povezati s rije ima bitnima za vašu kampanju . XCLAIM BUBBLE- Ako želite nešto druga ije. Bubble vam daje potpunu slobodu . Igrajte se s animacijama i oblicima u flashu na transparentnoj pozadini xclaim okvira. Bez ikakvog okvira. Kreativci e vam biti zahvalni , a korisnici interneta posebno zaintrigirani vašim kreativnim oglasom. XCLAIM VIDEO- Nemojte dozvoliti da korisnici interneta ostanu zakinuti za vaš sjajan TV spot, kad ga je putem xclaim videa tako jednostavno prikazati

ciljnim korisnicima, zahvaljuju i naplati tek na sedmoj sekundi

reklame, pla ate samo za one koji je i zaista pogledaju.

http://www.xclaim.hr/new/tekst.aspx?id=17


9. KONKURENCIJA 9.1.AdSense google Link web servisa-www.google.com/adsense/?hl=hr


Ekranski prikaz web servisa AdSense Slika 8. Google AdSense

Google AdSense besplatan je program koji izdava ima na mreži omogu uje ostvarivanje prihoda prikazivanjem relevantnih oglasa na razli itim vrstama sadržaja na mreži, uklju uju i: Rezultati pretraživanja web-lokacije Na web-lokaciju jednostavno dodajte tražilicu za prilago eno pretraživanje te ostvarite zaradu od oglasa na stranicama rezultata pretraživanja. Web-lokacije Prikazujte oglase na web-stranicama koje odgovaraju interesima vaše publike te ostvarite zaradu od važe ih klikova i pojavljivanja. Za razliku od drugih vrsta online oglašavanja, Xclaim medijima generira dodatan oglasni prostor, tako da mediji i dalje prodaju svoj standardni oglasni prostor, dok sa Xclaimom dobivaju dodatni koji samostalno nebi mogli imati, ime im omogu ava generiranje dodatnih prihoda.

9.2.ETARGET Link web servisa-http://www.etarget.hr/#1 Slika 9. Etarget Ekranski prikaz ETARGETA


Djeluju u devet zemalja srednje i isto ne Europe:, Austriji, Slova koj,

eškoj, Ma arskoj

Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Rumunjskoj i Bugarskoj. Etarget online oglašavanje trenuta no koristi više od 20 tisu a klijenata. Sura uju sa stotinama agencija i više od šest tisu a internetskih stranica na kojima prikazuju oglase svojih klijenata.

Klijent pla a samo

potencijalnim kupcima koje je oglašena ponuda izravno privukla i potaknula na angažman (klik na oglas). Za razliku od xclaim oglašavanje koje je dostupno samo na hrvatskom, etarget oglašavanje je dostupno na ak osam jezika i djeluju u devet zemalja srednje i isto ne europe kao što je gore navedeno.

9.3.GOCLICK Link web servia-www.goclick.hr/ Ekranski prikaz GOCLICKA Slika 10. Goclick


GoclicGk je nastao sa tim ciljem da strankama ponudimo kvalitetno savjetovanje u promociji preko interneta. Naša karakteristika su

Oglašavanje vezano za klju ne rije i spada me u naju inkovitije oblike Internet oglašavanja. Oglašiva ima omogu ava da se njihovi oglasi prikazuju samo onda kada korisnik traži informacije u tražilici sa rije ima koje je zakupio oglašiva . Vode I pružatelj usluge pozicioniranja na tražilici Google u Sloveniji. Oglašavanje sa Google Adwrodsom ure uju na svim svjetskim tržištima. Goclick je nastao sa ciljem da strankama ponudi kvalitetno savjetovanje u promociji preko interneta. Njihove karakteristike su inovativne poslovne ideje koje strankama nude odli nu prepoznatljivost na tržištu i dosezanje postavljenih ciljeva. Za razliku od xclaima sjedište Goclicka je u Sloveniji i tražilica je dostupna osim u Hrvatskoj i u Sloveniji i Srbiji i Goclick oglašavanje na svim svjetskim tržištima ure uju sa Google Adwrodsom. vativne poslovnGoc .9.4. ADWORDS Link web servisa adwords-adwords.google.com/ Ekranski prikaz ADWORDSA


Slika 11. Google AdWords

Kada korisnici pretražuju na Googleu koriste i jednu od klju nih rije i, oglas se može pojaviti pored rezultata pretraživanja. Sada oglašavate za publiku koja je ve zainteresirana za vas. Korisnici mogu jednostavno kliknuti na vaš oglas da bi izvršili kupnju ili saznali više o vama. Možete stvoriti oglase i odabrati klju ne rije i koje su rije i ili fraze povezane s Vašim poslovanjem. Xclaim ima

samo neke osnovne preglede klikova i prikazivanja oglasa u vremenskom

razdoblju, dok Google Adwords ima cijelu paletu alata koji omogu avaju kontrolu tih prikazivanja, smanjivanja cijene i kvalitetnijeg ciljanog oglašavanja.

9.5.Adprofis Link web servisa Adprofis-www.adprofis.com/ Ekranski prikaz web stranice Slika 12. ADprofis


Online oglašavanje primarno ini oglašavanje na pretraživa ima poput Google-a. Osim na Google-u koji je vode i pretraživa u svijetu, oglase mogu postaviti i na ostale svjetske i regionalne tražilice poput Yahoo-a, MSN-a, ovisno o interesnom radijusu. Oglašavanje na portalima Svojim klijentima nude izradu online kampanja na vode im hrvatskim portalima poput tportal.hr, index.hr, 24sata.hr, itd. Ukoliko se želite oglašavati na stranim tržištima za vas mogu dogovoriti oglašavanje na glavnim portalima u Europi. Na koji na in ADprofis postavlja marketing kampanju na Internet? o

prvi korak je izra ivanje optimalne strategije oglašavanja na webu kod kojeg se odre uje gdje e postaviti kampanje sukladno poslovnom cilju klijenta

o

klijent odre uje budžet koji planira uložiti u kampanju

o

ADprofis stru njaci formiraju online kampanje, kontinuirano vrše nadgledanje svih kampanja, optimiziraju ih i pove avaju povrat investicije

o

klijentima se ispostavljaju detaljni izvještaji o kampanjama

Za razliku od xclaima Adprofis formira online kampanju i nudi više vrsta oglašavanje.


.

10. POZITIVNE vs NEGATIVNE STRANE XCLAIMA Tablica 1. Pozitivne vs negativne strane xclaima 10 POZITIVNIH STRANA

10 NEGATIVNIH STRANA

Oglašiva ima omogu ava da uz svoj brand ili proizvod

Xclaim sustav podržava samo hrvatski jezik.

povežu rije i i dosegnu maksimalan broj pripadnika njihove ciljne skupine uz kontroliran trošak i mjerljiv povrat investicije. Xclaim sustav ne koristi resurse Vašeg ra unala niti na

Ni u kojem slu aju ne smijete javno poticati svoje

bilo koji na in „smeta“ ili usporava u itavanje Vaših

korisnike i posjetitelje Vaših web-stranica ili blogova

web-stranica ili blogova.

da klikaju po Xclaim oglasima.

Ulaskom u mrežu imate mogu nost ostvarivanja

Oglasi im se prikazuju veoma rijetko i to samo na

zarade na mjestima koje do sada niste mogli

jednoj rije i "besplatno".

marketinški eksploatirati. Xclaim ne zauzima oglasni prostor Vaše stranice ve iskorištava potencijal do sada neiskorištenog oglasnog prostora.


Xclaim sustav ne koristi resurse Vašeg ra unala niti na

Dugo se eka odobrenje nakon registracije

bilo koji na in „smeta“ ili usporava u itavanje Vaših web-stranica ili blogova. Xclaim in-text sustav oglašavanja nije potrebno

Usporava rad web mjesta.

download-ati na Vaše ra unalo te ne zahtjeva instaliranje dodatnih programa (software) na Vaše ra unalo Xclaim in-text sustav oglašavanja ne upload-a osobne

Ukoliko nemate teksta (ili tekst nije prihvatljiv, dakle

identifikacijske podatke sa Vašeg ra unala

razuman, normalan, informativan) nikada ne ete zaraditi dovoljno na site-u jer se oglasiva i ne e stavljati na vas site.

Xclaim in-text sustav oglašavanja ne sakuplja ili

XCLAIM ima malo oglašiva a.

pohranjuje bilo kakve osobne identifikacijske podatke korisnika Xclaim in-text sustav oglašavanja integriran je na web-

Cijena po kliku se napla uje.

site-u ili blogu od strane vlasnika tih stranica Xclaim Vam omogu ava da iz Xclaim oglasnog

3300 kuna je prag za isplatu.

sustava na Vašoj stranici izbacite one oglase koje je eventualno zakupila Vaša direktna konkurencija ili onih oglašiva a sa ijom politikom rada se ne slažete. Uz Xclaim, više ne morate tražiti oglašiva e za Vašu stranicu – Vaš rad prestaje u trenutku kada postavite Xclaim kod i kada se oglasi po nu prikazivati. eko interneta. Naša karakteristika su inovativne poslovne ideje koje strankama jam e odli nu prepoznatljivost na tržištu i dosezanje postavljenih ciljeva. e ideje koje strankama jam e odli nu prepoznatljivost na tržištu i dosezanje postavljenih ciljeva

11. SWOT ANALIZA da Tablica 2. SWOT analizao kvalitetno savjetovanje u promociji preko interneta. Naša karakteristika su inovativne poslovne ideje koje strank

SNAGE

PRILIKE

- Oglašiva ima omogu ava da uz svoj brand ili -- Xclaim in-text sustav oglašavanja ne upload-a proizvod povežu rije i i dosegnu maksimalan broj

osobne identifikacijske podatke sa Vašeg ra unala.

pripadnika njihove ciljne skupine uz kontroliran trošak i mjerljiv povrat investicije.

- Xclaim in-text sustav oglašavanja nije potrebno download-ati na Vaše ra unalo te ne zahtjeva

- Ulaskom u mrežu imate mogu nost ostvarivanja instaliranje dodatnih programa (software) na Vaše zarade na mjestima koje do sada niste mogli marketinški eksploatirati. Xclaim ne zauzima oglasni

ra unalo


prostor Vaše stranice ve iskorištava potencijal do sada

- Uz Xclaim, više ne morate tražiti oglašiva e za Vašu

neiskorištenog oglasnog prostora.

stranicu – Vaš rad prestaje u trenutku kada postavite Xclaim kod i kada se oglasi po nu prikazivati

SLABOSTI

PRIJETNJE

- Xclaim sustav podržava samo hrvatski jezik.

-

- koliko nemate teksta (ili tekst nije prihvatljiv, dakle

$

razuman, normalan, informativan) nikada ne ete

jednoj rije i "besplatno"

!" # glasi im se prikazuju veoma rijetko i to samo na

zaraditi dovoljno na site-u jer se oglasivaci ne e stavljati na vas site.

$

12.TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST CIJENE XCLAIM PROIZVODA Tablica 3. Cijene xclaim proizvoda PROIZVOD

CIJENA PO KLIKU

AGENCIJSKI POPUST(15%)

XclaimTxt

1,70kn

1,44kn

XclaimLogo

2,30kn

1,96kn

XclaimJumboLogo

2,55kn

2,17kn

XclaimFlash

4,90kn

4,17kn

XclaimVideo

7,90kn

6,70kn

XclaimInfoBox

2,90kn

2,47kn


XclaimBubble

5,90kn

5,10kn

Ukoliko želite, možete odabrati rije i koje su povezane uz Vaš proizvod ili uslugu i ekskluzivno ih zakupiti. To zna i da u periodu ekskluzivnog zakupa niti jedan drugi oglašiva ili Vaš direktni konkurent ne e mo i zakupiti iste rije i. U ovome slu aju Xclaim proizvodi su 35% skuplji po kliku te se njihov zakup može ostvariti putem posebnih uvjeta koji su definirani u slijede im stavkama. * Avansna uplata od minimalno 20 000 kn + PDV * Potpisivanje godišnjeg ugovora i obaveza pla anja svih ostvarenih klikova u tom periodu. Oglašiva se može odlu iti za jednu od gore navedenih opcija i na taj ostvariti ekskluzivan zakup nad odabranim rije ima. Ekskluzivno se mogu zakupiti svi Xclaim proizvodi osim XclaimFlasha. Cijene oglasnog prostora Xclaim proizvoda ra unaju se prema formuli: Cijena proizvoda – Popust – Agencijski popust + PDV Popust na avansno pla anje iznosi 5% (datum pla anja do 2 dana prije pokretanja kampanje). Agencijski popust iznosi 15%.

POKAZATELJI POSLOVANJA Press releases Gostovali su u popularnoj emisiji o novim tehnologijama: e-Hrvatska. 2007. Xclaim na HRT-u:Dobro jutro Hrvtaska 2007. Nacional: Xclaim-hrvatski inovatori u internetskom oglašavanju ......Njihov sustav kontekstualnog oglašavanja u tri je mjeseca posve zaživio u hrvatskom internetskom prostoru, pa je tako njihove oglase u kratkom vremenu vidjelo više od milijun razli itih korisnika, ime se njihov sustav pokazao vrlo u inkovit, ak i u odnosu na mnoge ve e i poznatije oglašiva ke mreže poput Google AdSensea...


2007. Net .hr: Xclaim dosegao milijun Doma a mreža za kontekstualno oglašavanje u nešto manje od dva mjeseca dosegnula je milijun korisnika interneta u Hrvatskoj. Xclaim sustav je u potpunisti hrvatski proizvod. Oglašiva ima nudi povezivanje odabranih rije i uz svoj brand ili proizvod i time dostizanje maksimalnog broja pripadnika

ciljnih skupina uz kontrolirani trošak i mjerljiv povrat

investicije. 2007. Poslovni.hr.: Hrvatska mreža Xclaim napada ameri ki Google ...Prema podacima Xclaima.hr-a, u njihovu mrežu za kontekstualno oglašavanje do sada se uklju ilo gotovo polovica od 50 najposje enijih web portala u našoj zemlji. Ukupno u svojoj mreži imaju 500 hrvatskih web portala, te tridesetak oglašiva a, dok je njihove kontekstualne oglase u posljednja dva mjeseca prelistalo milijun jedinstvenih posjetitelja iz Hrvatske. 2007. Business.hr.: Hrvatska prva u regiji uvela kontekstualno oglašavanje na Internetu 2007. Lider: Xclaim-Hrvatski program hara doma im tržištima

13. MOGU NOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDU NOSTI 13.1. Budu nost xclaima Odjel za razvoj Xclaima u posljednje vrijeme (osim na ovoj novoj stranici kojom surfamo) ve inu vremena provodi u razvoju potpuno novog proizvoda radnog imena Xclaim Info Box. Radi se u obliku oglasa koji e postjetiteljima stranice nuditi korisne informacije o pojedinim pojmovima iz teksta i izbor koji sadržaj žele pogledati. Oglašiva ima e pak omogu iti da korisnicima iz samog obla i a oglasa ponude korisnicima nekoliko mogu nosti. Tako e recimo korisniku koji ita o automobilima oglašiva iz auto industrije mo i u jednom jedinom obla i u vezanom za rije „auto“ mo i ponuditi da pogleda video recenziju ili video oglas za njihov novi model automobila, direktan posjet njihovoj


internet stranici, preuzimanje PDF-a s detaljnim specifikacijama njihovog proizvoda ili informacije o trenutnoj akciji ili sniženjima. Ideja iz ovog proizvoda je da , za razliku od obi nih reklama i bannera, umjesto obi nog linka na stranice oglašiva a ponudimo korisnicima više informacija o pojmu o kojem itaju i mogu nost izbora. I sve to uz povoljnu cijenu klika. Zšto Xclaim? -

Xclaim InfoBox nije oglas u pravom smislu-nenametljivo i korisno

-

Xclaim InfoBox pla ate isklju ivo po kliku-samo kad je korisniku sadržaj zanimljiv

-

Xclaim InfoBox možete prilagoditi vašem brandu-boja, izgled, format...

-

Xclaim InfoBox komunicira vrijednosti proizvoda-olakšava prodaju

-

Xclaim InfoBox je zanimljiv dodatak sadržaja-komunicira 3 linka ka Vašim stranicama sa dodatnim objašnjenjima ili pozivom na akciju

Xclaim InfoBox možete uživo pogledati na http://fin.xclaim.hr/p-xclaiminfo.aspx. Uporaba internet konstektualnog oglašavanja u neprestanom je porastu i mislim da e xclaim nastojati nadodati još mnoštvo mogu nosti koje e biti korisne i pove ati broj oglašiva a.

13.2. Funkcionalnosti Xclaima u budu nosti Oglašiva ima ponuditi moderna oglasna rješenja i zadovoljiti sve njihove potrebe kada je rije o internet oglašavanju . • Medijima pružiti mogu nost ostvarivanja profita bez da se aktivno uklju uju u prodaju i omogu iti im da rade ono u emu su najbolji – da stvaraju sadržaj. • Pridonijeti razvoju hrvatskog i regionalnog Internet tržišta u smislu kreiranja trendova u Internet oglašavanju i oboga ivanja budžeta rezerviranih za Internet oglašavanje . Biti tržišni i tehnološki lider u regiji kada je rije o konktestualnom oglašavanju . Uporaba internet kontekstualnog oglašavanja na globalnoj razini u stalnom je porastu. Pretpostavlja se da e prihodi od internet oglašavanje za pet godina dosegnuti 62 miljarde dolara. U skladu s time zabilježeno je napredovanje u internet oglašavanju, pomicanje granica


i konstantno napredovanje, u prosjeku ve ina ljudi koristi ovakvu vrstu marketinga jer je u današnje vrijeme prijeko potrebna. Ve ina ljudi se informira putem razli itih medija gdje je u prvom planu internet , a tiskani mediji padaju u drugi plan. U budu nosti

10

e se Internet

toliko razviti da e prema ameri kim predvi anjima zauzeti mjesto koje danas zauzima televizija a koje je nekad pripadalo tisku. Potrebno je imati na umu da korištenje digitalnih tehnologija, ak i onih koje su neuobi ajene za digitalne kanale, može bitno utjecati na rezultate poslovanja vašeg poduze a. Percepcija digitalnog marketinga kao zasebnog instrumenta koji djeluje isklju ivo na webu ili mobitelima je pogrešna i naj eš e vodi do neefikasne potrošnje digitalnog budžeta. Samo postavljanje reklame na neku od društvenih mreža ne može garantirati rast prodaje i stvaranje odanosti vašem brandu. injenica je da ete koriste i outdoor oglašavanje približiti velikom broju kupaca vaše ciljne skupine. To bi bila funkcionalnost koja bi pomogla razvijanju Xclaima. Korištenjem QR kodova u outdoor oglašavanju stvara se dodatna vrijednost – korisnik direktno u itava vašu mobilnu aplikaciju koja vodi kupca do prodajne to ke, omogu uje mu naru ivanje proizvoda bez izlaska iz auta, direktno kontaktiranje korisni ke podrške te pregršt drugih informacija i usluga vezanih uz vaš proizvod. 14.ZAKLJU AK Interet kao novi medij usporedno s drugim medijima posjeduje brojne prednosti za oglašiva e. Glavni argumenti u inkovitosti Intreneta mogu se sažeti u tri to ke: prvo, internet omogu uje segmentirano oglašavanje, drugo, internet omogu uje detaljno mjerenje u inka, i tre e, online oglašavanje je nadasve jeftinije. Xclaim sustav je u potpunosti hrvatski proizvod. Oglašiva ima nudi povezivanje odabranih rije i uz svoj brand ili proizvod i time dostizanje maksimalnog broja pripadnika ciljnih skupina uz kontrolirani trošak i mjerljiv povrat investicije. Glavni razlog zašto hrvatski oglašiva i još nisu prepoznali prednosti interneta je injenica da velikom broju slu ajeva te famozne prednosti nisu ni mogli vidjeti. Kako bi i mogli kad se još uvijek ve ina internetskih medijskih planova svodi na zakupljivanje naslovnice jednog ili dva top portala? Bez ulaženja u analizu da li je to zbog neznanja i

%& ' &

& ( " ) )&.: op. cit., str. 278


nezainteresiranosti oglašiva a ili radi manjka entuzijazma za Internet kod ve ine tradicionalnih agencija za zakup medija, u svakom slu aju takav princip rada najviše šteti samom oglašiva u. Svaki put kad novi oglašiva shvati da je za mali broj nekvalitetnih klikova i/ili posjetitelja kupio ogroman broj impresija, tvrdnja da je Internet naju inkovitiji oglašiva ki medij pokaže se neto nom. Upavo to je glavni problem Xclaima, , no ipak Xclaim je dobro razra en sustav oglašavanja i nudi puno mogu nosti za razli ite na ine oglašavanja i može se na i za svakog po nešto. Veliki izbor proizvoda i dosta dobro objašnjeno samo funkcioniranje uz dosta povoljne cijene za razliku od drugih vrsta oglašavanja nudi dosta kvalitetnu stvar. Iako je dosta napredovao za relativno „mlad“ sustav smatram je glavni nedostatak što funkcioniraju samo na hrvatskom jeziku i time si uvelike smanjuju prostor oglašavanja a oglašiva e tjeraju svojoj konkurenciji.

15.LITERATURA 15.1. KNJIGE 1. Prof.dr. Goroslav Keller.: Promocija, materijal za izu avanje, GVIDO PRISTER, Zagreb, sije anj 2002 2.Božo Skoko.: Priru nik za razumijevanje odnosa s javnoš u,Millenium promocija d.o.o. Zagreb, MPR Zagreb,2006 15.2. WEB IZVORI http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx


http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/SEO.pdf http://www.xclaim.hr/xteam.aspx http://www.xclaim.hr/download/xclaim.pdf http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx http://www.xclaim.hr/download/xclaim.pdf http://www.xclaim.hr/proizvodi.aspx http://www.xclaim.hr/register1.aspx http://www.xclaim.hr/new/tekst.aspx?id=17

15.3. POPIS SLIKA Slika 1. Ekranski prikaz po etne web stranice xclaima Slika 2. Ekranski prikaz funkcionalnosti koje pru탑a xclaim Slika 3. Proizvodi xclaim video i xclaim bubble Slika 4. Kreiranje profila Slika 5. Registracija Slika 6. Registracija s upisanim podacima Slika 7. Odobrenje ulaska u mre탑u Slika 8. Google AdSense Slika 9. Etarget * *

+ +* ) ,

&,(

Slika 12. Adprofis 15.4. POPIS TABLICA Tablica 1. Pozitivne vs negativne strane xclaima


Tablica 2. SWOT analizao kvalitetn Tablica 3. Cijene xclaim proizvoda

16.ŽIVOTOPIS

!

"

#$

#%

"

& !

)*

+ , -. &

+-

'( $#% $


/ 0 /

"

,

1

"

/ 3

"

4

,

2

"

5

'('

/

&

,- "

/ " " "

5

-

6 )7 8 "

:

"

/

/

,

!

-"

"

- " 5 ,0 5 "

" "

"

- " 5 ,0 5 "

;

" " &

/ &

; "

!

-"

- " 5 ,0 5 "

" " ,

"

-" " "

"

-

/ ,& "

-

5

8

,

,

8

<

& 3 &

#( % 2

)

! , 3 & > 9

& = +!+7 '

/ &

"

'

,

"

* ( (

7 "&

, " "

3 &

,- "

#

/ " " &

5 ,0

9

$ * ( #

:

) 3 &

! ,

3 &

%

?

4 ,

" < , @

" $

' ''# * A

" <

9

<

"

"

B

$ @

B

A

<

!

5 -" ,<

" #

6

,

D

"

C

,

D

" ,

4

-"

D

,

4 D

5

, -"

,

D

$

" <

5

-"

6

,

,E

<

" 8 D A !! - 5

F5

,


G

"

" <

5

-"

"

" ,

, !

:

17. SAŽETAK Rad zapo inje definiranjem Xclaima - tvrtka specijalizirana za kontekstualna Internet oglasna rješenja, tehnološki razvoj naprednih i inovativnih platformi vezanih za kontekstualno oglašavanje,za ovu temu sam se odlu ila jer sam htjela istražiti kao internet oglašavanje pomaže u poslovanju i koliko je zaista korisno u današnje vrijeme. Za pisanje rada koriste se sekundarni podatci. Rad zapo inje samom definicijom x-claima i njihovom podjelom. Nakon što se razrade osnove x-claim oglašiva a, prikazat e se tko se sve njome koristi, u koje svrhe te kako utje e, odnosno koristi korisnicima. Na kraju e se detaljno opisati kako se koristiti xclaim kontekstualnim oglašavanjem. Xclaim.hr

11

(X.P. d.o.o.) je tvrtka specijalizirana za

kontekstualna Internet oglasna rješenja, tehnološki razvoj naprednih i inovativnih platformi http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx


vezanih za kontekstualno oglašavanje. Istovremeno tvrtka gradi i vlastitu partnersku mrežu kako

bi

osigurala

kvalitetnu

distribuciju

Xclaim

oglasa.

Link

Web

servisa-

http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx Prednost korištenja web servisa je u tome što web servisi ne ovise o arhitekturi ra unala na kojem se izvode pa se na taj na in rješava problem heterogenosti ra unalne okoline. Web servisi kombiniraju najbolje dijelove komponentno orijentiranog razvoja i Web-a.Osniva i xclaima- kao jedan od pionira hrvatskog Internet oglašavanja Jan je pokretao mnogobrojne projekte u spomenutoj domeni. Tomislav Fistri je zajedno sa Martinom Bira em osnovao tvrtku i kreirao proizvod Xclaim. Ivan Russo se Xclaimu pridružio sredinom 2009. Godine. Martin Bira je zajedno sa Tomislavom Fistri em osnovao tvrtku i sudjelovao u kreiranju proizvoda Xclaim. Hrvatski sustav 12za kontekstualno oglašavanje koji omogu uje oglašiva ima da uz svoj brand povežu rije i i da ostvare maksimalan i mjerljiv povrat investicije. Xclaim funkcionira na principu ozna avanja klju nih rije i unutar teksta (ukoliko tekst ima veze sa zakupljenim rije ima –kontekstualno!) i dodavanja oglasne poruke vezane uz rije . Proizvodi- Xclaimtxt13 je kontekstualni oglas koji u sebi sadrži oglasnu poruku u obliku teksta. Poruka sadrži naslov, kratak opis proizvoda ili usluge i link na stranicu. Xclaimlogo je kontekstualni oglas koji u sebi sadrži oglasnu poruku u obliku teksta sa pripadaju im logotipom s desne strane oglasa. Xclaim jumbologo- sadrži naslov, kratak opis proizvoda ili usluge, link na stranicu s logotipom dimenzije 230x40. Xclaim video-kontektualni oglas 14koji sadrži video unutar obla i a. Napla uje se po kliku. Xclaim bubble -bubble možete urediti prema svome ukusu! Dizajnirajte svoj obla i . Napla uje se po kliku. Registracija- kao što piše nakon što se registrirate i postavite kod na stranicu, xclaim tim e kroz 24 sata odobrit ulazak u mrežu. Odmah po ulasku po et e se prikazivati Xclaim rije i na stranicama, a vi ete po eti

zara ivati novac. Xclaim sustav

15

je u potpunosti hrvatski

proizvod, a donosi potpuno nov i druga iji na in oglašavanja - jedinstveni spoj nenametljivih oglasa s inkorporiranim tekstualnim, grafi kim ili dinami nim flash porukama. Konkurencija xclaimu-Adsens, Etarget, Goclick, Adwords, Adprofis.

http://www.xclaim.hr/download/xclaim.pdf http://www.xclaim.hr/download/xclaim.pdf http://www.xclaim.hr/proizvodi.aspx http://www.xclaim.hr/new/tekst.aspx?id=17


Xclaim pozitivno- xclaim sustav ne koristi resurse vašeg ra unala niti na bilo koji na in „ smeta“ ili usporava u itavanje vaših web-stranica ili blogova . Xclaim negativno- xclaim ima malo oglašiva a. Swot analiza- snage- oglašiva ima omogu ava da uz svoj brand ili proizvod povežu rije i i dosegnu maksimalan broj pripadnika njihove ciljne skupine. Prilike – xclaim in-text oglašavanja ne upload-a osobne indentifikacijske podatke sa vašeg ra unala . Slabosti- xclaim sustav podržava samo hrvatski jezik. Prijetnje- xclaim ima malo oglašiva a. Cijene oglasnog prostora Xclaim proizvoda ra unaju se prema formuli: Cijena proizvoda – Popust – Agencijski popust + PDV. Odjel za razvoj Xclaima u posljednje vrijeme (osim na ovoj novoj stranici kojom surfamo) ve inu vremena provodi u razvoju potpuno novog proizvoda radnog imena Xclaim Info Box. Xclaim je dobro razra en sustav oglašavanja i nudi puno mogu nosti za razli ite na ine oglašavanja i može se na i za svakog po nešto. Veliki izbor proizvoda i dosta dobro objašnjeno samo funkcioniranje uz dosta povoljne cijene za razliku od drugih vrsta oglašavanja mislim da nudi dosta kvalitetnu stvar. Iako je dosta napredovao za relativno „ mlad“ sustav smatra se da mu je glavni nedostatak što funkcionira samo na hrvatskom jeziku i time si uvelike smanjuje prostor oglašavanja a oglašiva e tjera svojoj konkurenciji

Brošura prezentacije Slide 1

Slide 2

Informacije Informacijeooautoru autoru Link Linkxclaima xclaimaiiekranski ekranskiprikaz prikaz Kratki Kratkiopis opisxclaima xclaima Registracija Registracijana naxclaim xclaim Funkcionalnosti Funkcionalnostixclaima xclaima Pozitivne Pozitivneiinegativne negativnestrane stranexclaima xclaima


Slide 3

Slide 4

Link LinkWeb Webservisaservisahttp://www.xclaim.hr/o_nama.aspx http://www.xclaim.hr/o_nama.aspx Tamara Tamara Duži Duži , , ro ro ena ena 02.01.1989, 02.01.1989, studentica studentica na na Ekonomskom Ekonomskomfakultetu fakultetuuuZagrebu. Zagrebu. Osnovno Osnovnoobrazovanje obrazovanje(1995. (1995. -2003.): -2003.):OŠ OŠBra Bra ee Bobetko, Bobetko,Sisak Sisak !! "" ## $$ " % " % && '' (( )) ** ++ $$ "" ##%%,, -.. ,, **

Slide 5

Xclaim.hr Xclaim.hr (X.P. (X.P. d.o.o.) d.o.o.) jeje tvrtka tvrtka specijalizirana specijalizirana za za kontekstualna kontekstualna internet internet oglasna oglasna rješenja, rješenja, tehnološki tehnološki razvoj razvoj naprednih i inovativnih platformi vezanih za kontekstualno naprednih i inovativnih platformi vezanih za kontekstualno oglašavanje. oglašavanje. Istovremeno Istovremeno tvrtka tvrtka gradi gradi i i vlastitu vlastitu partnersku partnersku mrežu mrežu kako kako bibi osigurala osigurala kvalitetnu kvalitetnu distribuciju distribuciju Xclaim Xclaim oglasa. Xclaim se želi pozicionirati kao tržišni i tehnološki oglasa. Xclaim se želi pozicionirati kao tržišni i tehnološki lider lider kada kada jeje rije rije oo kontekstualnom kontekstualnom internet internet oglašavanju. oglašavanju. Xclaim Xclaim prvi prvi uu regiji regiji donosi donosi kontekstualno kontekstualno oglašavanje oglašavanje uu sadržaju sadržaju pozicioniraju pozicioniraju i i oglase oglase uu obliku obliku zelenih zelenih dvostruko dvostruko podcrtanih podcrtanihrije rije i.i.Sustav Sustavspaja spajaoglašiva oglašiva e,e,partnerske partnerskemedije medije i i posjetitelje internet stranica pružaju i jedinstven spoj posjetitelje internet stranica pružaju i jedinstven spoj nenametljivih nenametljivih oglasa oglasa sasa inkorporiranim inkorporiranim tekstualnim, tekstualnim, grafi grafi kih kihi idinami dinami nim nimflash flashporukama. porukama.

Slide 7

Slide 6

UU eese sena narubriku rubrikuoglašiva oglašiva iiklikne kliknese sena naikonu ikonu „„registriraj registrirajse sekao kaooglašiva oglašiva ““. .

Slide 8


Slide 9

Slide 10

Kao Kaošto što piše pišenakon nakon registracije registracijei i nakon nakon što štosese postavio postavio kod kod na na stranicu stranicu xclaim xclaim tim tim ee kroz kroz 24 24 sata sata odobrit odobrit ulazak ulazak uu mrežu. prikazivati Xclaim Xclaim mrežu. Odmah Odmah po po ulasku ulasku po po etet ee sese prikazivati rije rije i ina na stranicama, stranicama,i i po po eti eti eese sezara zara ivati ivatinovac. novac.

Slide 11

Xclaimtxt Xclaimtxt jeje kontekstualni kontekstualni oglas oglas koji koji uu sebi sebi sadrži sadrži oglasnu oglasnu poruku poruku uu obliku obliku teksta. teksta. Poruka Poruka sadrži sadrži naslov, naslov, kratak kratak opis opis proizvoda proizvoda ili ili usluge usluge i i link link na na stranicu. stranicu. Ovaj Ovaj proizvod proizvod jeje idealan za brzo lansiranje kampanje uz najmanji trošak. idealan za brzo lansiranje kampanje uz najmanji trošak. Zašto ZaštoXclaimTxt? XclaimTxt? Želite Želiteliliza zašto štomanje manjeuloženih uloženihsredstava sredstavadovesti dovestišto štove ve i ibroj broj korisnika korisnikana nasvoje svoje internetske internetskestranice, stranice, predlažemo predlažemoXclaimXclaimTxt. Osnovni cilj ovog proizvoda je generiranje posje enosti Txt. Osnovni cilj ovog proizvoda je generiranje posje enosti na na internetskim internetskim stranicama stranicama klijenata,a klijenata,a ss obzirom obzirom na na to, to, napla napla uje uje sese samo samo klik klik na na oglas. oglas. Branding Branding efekt efekt oglasa oglasa jeje mali, prikazi oglasa su besplatni, a cijena klika vrlo povoljna. mali, prikazi oglasa su besplatni, a cijena klika vrlo povoljna.

Slide 13

/0123 44 55 44671787 /0123 671787

UUsebi sebisadrži sadržinaslov, naslov,kratak kratakopis opisproizvoda proizvodailiiliusluge, usluge,link linkna na stranicu stranicu ss logotipom logotipom dimenzije dimenzije 230x40. 230x40. Ostvaruje Ostvaruje ve ve uu vidljivost vidljivostbudu budu i ida dajejelogotip logotippozicioniran pozicioniranhorizontalno horizontalnokroz kroz cijeli cijeliobla obla i i . .

Slide 12

Xclaimlogo Xclaimlogojejekontekstualni kontekstualnioglas oglaskoji kojiuusebi sebisadrži sadrži oglasnu oglasnu poruku poruku uu obliku oblikuteksta teksta sasa pripadaju pripadaju im im logotipom logotipom ssdesne desne strane straneoglasa. oglasa.Poruka Porukasadrži sadržinaslov, naslov,kratak kratakopis opisproizvoda proizvodailiili usluge, usluge,link linkna nastranicu stranicusslogotipom logotipomdimenzije dimenzije120x90. 120x90. Zašto ZaštoXclaimLogo? XclaimLogo? Želite Želite generirati generirati što što ve ve uu posje posje enost enost vaših vaših stranica, stranica, ali ali tako tako erer bolje bolje iskoristiti iskoristiti besplatna besplatna prikazivanja prikazivanja oglasa, oglasa, na na na na ininda dauz uztekst tekstoglasa oglasauklopite uklopitei ilogo logovašeg vašegpoduze poduze a? a?Cilj Cilj er generiranje posje enosti tako da ovog proizvoda je tako ovog proizvoda je tako er generiranje posje enosti tako da seseisto istonapla napla uje ujesamo samoklik, klik,ali alissobzirom obziromda daseseuu“ “obla obla i i u”u” uz tomoglasu oglasu jejedodana dodanai i uztekst tekstpojavljuje pojavljujei ilogo logo poduze poduze a,a,tom branding vrijednost. branding vrijednost.

Slide 14

Xclaimflash Xclaimflashjejekontekstualni kontekstualnioglas oglaskoji kojiuusebi sebisadrži sadržioglasnu oglasnu poruku poruku uu koju koju jeje inkorporirana inkorporirana flash flash animacija. animacija. Ovaj Ovaj tip tip oglasa oglasa ima ima izuzetno izuzetno velik velik CTR CTR tete daje daje izuzetan izuzetan branding branding efekt. efekt.XclaimFlash XclaimFlashjejeidealan idealanzazalansiranje lansiranjenovih novihproizvoda. proizvoda. Zašto ZaštoXclaimFlash? XclaimFlash? Ovo Ovo jeje prvenstveno prvenstveno branding branding oglasno oglasno oru oru ee tete sese sukladno sukladno tome tomenapla napla uje ujesamo samoprikaz prikazoglasa, oglasa,dok dokjejeklik klikbesplatan besplatanbez bez obzira obzirasto stoovi ovioglasi oglasigeneriraju generirajuvrlo vrlovelik velikbroj brojklikova. klikova. Prikazi Prikazi oglasa oglasa su su ograni ograni eni eni na na tri tri prikaza prikaza po po jednom jednom rara unalu/cookie-u, unalu/cookie-u,tako takoda daseseoglasom oglasomdosegne dosegnešto štove ve i ibroj broj razli razli itih itihkorisnika, korisnika,aatime timemaksimiziranju maksimiziranjurezultati rezultatibranding branding oglasne oglasnekampanje. kampanje.


Slide 15 XCLAIM VIDEO XCLAIM VIDEO Kontektualni oglas koji sadrži video unutar obla i a. Napla uje se po kliku. Kontektualni oglas koji sadrži video unutar obla i a. Napla uje se po kliku. XCLAIM BUBBLE XCLAIM BUBBLE Bubble možete urediti prema svome ukusu! Dizajnirajte svoj obla i . Napla uje se po kliku. Bubble možete urediti prema svome ukusu! Dizajnirajte svoj obla i . Napla uje se po kliku.

Slide 17

Ukoliko Ukolikoželite, želite,možete možeteodabrati odabratirije rije i ikoje kojesusupovezane povezaneuzuzVaš Vašproizvod proizvod iliiliuslugu uslugui iekskluzivno ekskluzivnoihihzakupiti. zakupiti.To Tozna zna i ida dauuperiodu perioduekskluzivnog ekskluzivnog zakupa zakupaniti nitijedan jedandrugi drugioglašiva oglašiva iliiliVaš Vaš direktni direktnikonkurent konkurentnene eemo mo i i zakupiti zakupitiiste isterije rijei.i.

UUovome ovomeslu slu aju ajuXclaim Xclaimproizvodi proizvodisusu35% 35%skuplji skupljipo pokliku klikutetesesenjihov njihov zakup zakup može može ostvariti ostvariti putem putem posebnih posebnih uvjeta uvjeta koji koji susu definirani definirani uu slijede slijedeim imstavkama: stavkama:avansna avansna uplata uplataod odminimalno minimalno20 20000 000kn kn++PDV, PDV, potpisivanje potpisivanje godišnjeg godišnjeg ugovora ugovora i i obaveza obaveza pla pla anja anja svih svih ostvarenih ostvarenih klikova klikovauutom tomperiodu. periodu.

Oglašiva Oglašiva sesemože možeodlu odlu itiitizazajednu jednuod odgore gorenavedenih navedenihopcija opcijai ina nataj taj ostvariti ostvariti ekskluzivan ekskluzivan zakup zakup nad nad odabranim odabranim rije rije ima. ima. Ekskluzivno Ekskluzivno sese mogu moguzakupiti zakupitisvi sviXclaim Xclaimproizvodi proizvodiosim osimXclaimFlasha. XclaimFlasha.Cijene Cijeneoglasnog oglasnog prostora prostoraXclaim Xclaimproizvoda proizvodarara unaju unajuseseprema premaformuli: formuli:Cijena Cijenaproizvoda proizvoda ––Popust Popust––Agencijski Agencijskipopust popust++PDV PDV,popust ,popustna naavansno avansnopla plaanje anjeiznosi iznosi 5% 5%(datum (datumpla plaanja anjado do22dana dana prije prijepokretanja pokretanja kampanje). kampanje). Agencijski Agencijski popust popustiznosi iznosi15%. 15%.

Slide 16 Xclaim Xclaimoglasi oglasisu sukontekstualni: kontekstualni:oglas oglasse sepojavljuje pojavljujesamo samouz uz relevantan relevantansadržaj. sadržaj. Xclaim oglasi se napla aju po kliku – samo i isklju ivo Xclaim oglasi se napla aju po kliku – samo i isklju ivokada kada Vaš Vašpotencijalni potencijalnikorisnik korisnikklikne kliknena naoglas oglas(osim (osimXclaimFlash XclaimFlash proizvoda). proizvoda). Xclaim oglasi su važni za Vaš brand – povezuju Xclaim oglasi su važni za Vaš brand – povezuju rije rije i i sa sa proizvodom, proizvodom,uslugom uslugomili ilibrandom. brandom. Xclaim dopušta maksimalnu kontrolu nad Xclaim dopušta maksimalnu kontrolu nad Vašom Vašom kampanjom kampanjom ––uu trenutku trenutku možete možetepauzirati pauziratioglase, oglase, mijenjati mijenjati njihov njihovizgled izgledi isadržaj sadržaj teteodre odre ivati ivatilimite limitednevne dnevnepotrošnje. potrošnje. Na Nataj tajna na ininimate imatepotpunu potpunukontrolu kontrolunad nadVašom Vašomkampanjom. kampanjom. Xclaim Xclaimoglasi oglasiseseplasiraju plasirajuunutar unutarnajzanimljivijeg najzanimljivijegmedijskog medijskog dijela dijela stranica stranica –– uu sadržaju sadržaju odnosno odnosno tekstu. tekstu. Korisnici Korisnici ga ga moraju sami pokrenuti što je garancija moraju sami pokrenuti što je garancija da da jeje oglas oglas uu tom tom trenutku u centru pažnje korisnika. trenutku u centru pažnje korisnika.

Slide 18

Xclaim Xclaim sustav sustav jeje uu potpunosti potpunosti hrvatski hrvatski proizvod, proizvod, aa donosi donosi potpuno potpunonov novi idruga druga ijiiji na na ininoglašavanja oglašavanja--jedinstveni jedinstvenispoj spoj nenametljivih kim nenametljivihoglasa oglasassinkorporiranim inkorporiranimtekstualnim, tekstualnim,grafi grafi kim iliili dinami dinami nim nim flash flash porukama. porukama. Oglašiva Oglašiva ima ima nudi nudi povezivanje odabranih rije i uz svoj brand ili proizvod i time povezivanje odabranih rije i uz svoj brand ili proizvod i time dostizanje dostizanjemaksimalnog maksimalnog broja broja pripadnika pripadnikaciljnih ciljnih skupina skupinauz uz kontrolirani kontrolirani trošak trošaki imjerljiv mjerljivpovrat povratinvesticije.Donosi investicije.Donosi nam nam informacije o: svijesti o brandu i proizvodu,percepcije informacije o: svijesti o brandu i proizvodu,percepcije branda ke brandai iproizvoda, proizvoda,kupovne kupovnenamjere namjereproizvoda, proizvoda,potroša potroša ke namjere namjerei iponašanja. ponašanja.

Slide 19

XCLAIM XCLAIM oglašiva oglašiva ima ima nudi nudi moderna moderna oglasna oglasna rješenja rješenja i i zadovoljava zadovoljava sve sve njihove njihove potrebe potrebe kada kada jeje rije rije oo Internet Internet oglašavanju . Medijima pruža mogu nost ostvarivanja oglašavanju . Medijima pruža mogu nost ostvarivanjaprofita profita bez bezda da sese aktivno aktivno uklju uklju uju uju uu prodaju prodaju i i omogu omogu uje uje im im da da rade radeono onouu emu emusu sunajbolji najbolji ––da dastvaraju stvarajusadržaj. sadržaj.Pridonose Pridonose razvoju razvoju hrvatskog hrvatskog i i regionalnog regionalnog Internet Internet tržišta tržišta uu smislu smislu kreiranja kreiranja trendova trendova uu Internet Internet oglašavanju oglašavanju i i oboga oboga ivanja ivanja budžeta budžetarezerviranih rezerviranihzazaInternet Internetoglašavanje oglašavanje. .

Slide 20

Oglašiva ima omogu uje da uz svoj brand ili proizvod povežu rije i i Oglašiva ima omogubroj ujepripadnika da uz svojnjihove brand ili proizvod povežu rije i i dosegnu maksimalan ciljne skupine . dosegnu maksimalan broj pripadnika njihove ciljne skupine . Xclaim sustav ne koristi resurse Vašeg ra unala niti na bilo koji na in ne koristi resurse Vašeg ra unala niti bilo koji na in „sXclaim meta“ ilisustav usporava u itavanje Vaših web-stranica ili na blogova. „s meta“ ili usporava u itavanje Vaših web-stranica ili blogova.

Xclaim sustav podržava samo hrvatski jezik. Xclaim sustav podržava samo hrvatski jezik.

Xclaim in-text sustav oglašavanja ne s akuplja ili pohranjuje bilo Xclaim in-text sustav oglašavanja ne korisnika. s akuplja ili pohranjuje bilo kakve osobne identifikacijske podatke kakve osobne identifikacijske podatke korisnika. Xclaim in-text sustav oglašavanja integriran je na web-site-u ili blogu Xclaim in-text sustav oglašavanja integriran je na web-site-u ili blogu od strane vlasnika tih stranica. od strane vlasnika tih stranica. Xclaim Vam omogu ava da iz xclaim oglasnog sustava na Vašoj Xclaim Vam omogu ava da izje xclaim oglasnog sustava na Vašoj stranici izbacite one oglase koje eventualno zakupila Vaša direktna stranici izbacite oneoglašiva oglase koje eventualno zakupila Vaša direktna konkurencija ili onih a s ajeijom politikom rada se ne slažete. konkurencijaili onih oglašiva a s a ijom politikom rada se ne slažete. Uz Xclaim, više ne morate tražiti oglašiva e za Vašu stranicu . Uz Xclaim, više ne morate tražiti oglašiva e za Vašu stranicu .

Cijenapo kliku se napla uje. Cijenapo kliku se napla uje.

P oboljšava pos lovanje. P oboljšava pos lovanje.

Strah od elektroni kog poslovanja. Strah od elektroni kog poslovanja.

Ni u kojem slu aju ne smijete javno poticati svoje korisnike i Nijetitelje u kojem slu aju ne smijeteili javno poticati svoje korisnike i pos Vaših web-stranica blogova da klikaju po Xclaim pos jetitelje Vaših web-stranica ili blogova da klikaju po Xclaim oglasima. oglasima. Xclaim in-text sustav oglašavanja nije potrebno download-ati na Vaše Oglasi im se prikazuju veoma rijetko i to samo na jednoj rije i raXclaim unalo .in-text sustav oglašavanja nije potrebno download-ati na Vaše Oglasi im se prikazuju veoma rijetko i to samo na jednoj rije i "besplatno". ra unalo . "besplatno". Ne zahtjeva instaliranje dodatnih programa (software) na Vaše Dugo s e eka odobrenje nakon registracije . zahtjeva instaliranje dodatnih programa (software) na Vaše Dugo s e eka odobrenje nakon registracije . raNe unalo. ra unalo. Xclaim in-text sustav oglašavanja ne upload-a os obne identifikacijske Xclaim ima malo oglašiva a. Xclaimsain-text oglašavanja ne upload-a os obne identifikacijske Xclaim ima malo oglašiva a. podatke Vašegsustav ra unala. podatke sa Vašeg ra unala.

3300 kuna je prag za isplatu. 3300 kuna je prag za isplatu. Xclaim.hr nije pravno odgovoran za sadržaj te ne daje nikakva Xclaim.hr nije pravno odgovoran za sadržaj te ne daje nikakva jamstva. jamstva. Nema fizi kog susreta. Nema fizi kog susreta.

03_Dužić_www.xclaim.hr  

Dužić Tamara

Advertisement