Page 1

¿Que é a biotecnoloxía?

Hoxe en día, na chamada era da información, chegan a cotío noticias sobre continuos avances científicos. Na prensa escrita, poa radio, televisión ou a través da Internet atopamos información sobre novos descubrimentos e investigacións que moitas veces son motivo de debate entre os expertos.

Moitas veces estas noticias fan referencia a campos da ciencia relativamente novos, que son descoñecidos pola meirande parte da poboación, aínda que todos nos beneficiemos dos seus resultados e aplicacións. Un destes, aparentemente novos, ámbitos é a biotecnoloxía. Cando se fai referencia á biotecnoloxía, menciónanse conceptos bastante descoñecidos, coma xenético, transxénico, mutación, clonaxe, etc. que inmediatamente catalogamos como última novidade, o que nos leva a crer que se trata dun campo da ciencia “novo”.

A Real Academia Española define Biotecnoloxía coma:

“Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos.”

Coa definición anterior pódese pensar, por riba, que se trata dunha ciencia inalcanzable que só se desenvolve en sofisticados laboratorios de gobernos e multinacionais, pero, si votamos la vista atrás, pode que troque a nosa opinión…

Siglo VIII a.C. A poboación de Mesopotamia recolectaba sementes para replantalas e criaba selectivamente a súa gandeiría.


Siglo VI a.C. No Oriente Medio empregábanse lévedos para a producción de cervexa.

Siglo IV a.C. En china fabricábanse iogures e queixos mediante bacterias lácticas.

Siglo III a.C. En Exipto fabricábase pan con lévedos.

A realidade é que a biotecnoloxía está presente no día a día das nosas vidas malia que non reparemos nelo.

Como temos visto, a biotecnoloxía xa se practicaba nos tempos antigos, máis o termo biotecnoloxía non o é tanto; de feito, a primeira persona que empregou este termo foi un enxeñeiro húngaro chamado Kart Ereky no 1919, para se referir a unha investigación enmarcada na intersección entre bioloxía, tecnoloxía industrial e filosofía.

Historia da biotecnoloxía

Así as cousas, a historia da biotecnoloxía pódese dividir en catro periodos, tal e coma indica a figura siguinte.


Primeir periodo

O primeiro periodo comeza prácticamente coa humanidade. Coma xa se comentou anteriormente, desde fai varios milenios, a humanidade sérvese da biotecnoloxía para o seu propio beneficio, sen coñecela polo miudo nen comprender os seus mecanismos de funcionamento. O seu uso reducíase a probas empíricas con animais e prantas coas que, mediante o sistema de ensaio-error, conseguían aumentar o beneficio que sacaban deles.

Segundo periodo

Considérase que este periodo comeza a mediados do século XIX, cando Pasteur identifica os microorganismos coma os responsables da fermentación etílica. Deste feito, xunto con outros avances por parte de Buchner sobre o papel das enzimas na fermentación alcólica, deron un gran impulso á utilización dos microorganismos para a producción a nivel industrial de lévedos e lácticos e ó desenvolvemento das técnicas de fermentación. Ademáis, en 1856, Gregor Mendel determinou a transmisión de caracteres físicos en chícharos e estableceu a súa relación coa transmisión xenética.

Terceiro periodo

Outro feito que marca unha nova era na historia da biotecnoloxía é o descubrimento da penicilina por parte de Fleming en 1928, un momento da historia na que tódala atención estaba centrada na emerxente industria petroquímica. Isto permitiu a producción a gran escala de antibióticos, o que contribuiu a mellorar sustancialmente a calidade da vida. Así, as técnicas de enxeñería química, combinadas coa microbioloxía e a bioquímica, levaron á producción de antibióticos, ácidos orgánicos, esteroides, polisacáridos e vacinas.

Cuarto periodo


O cuarto periodo da biotecnoloxía é o actual. O seu inicio coincide co descubrimento da estructura de dobre hélice da molécula de ADN. Este feito foi atribuido históricamente á parella de científicos Watson e Crick, aínda que actualmente se destaca a importancia no descubrimento do traballo feito por Rosalind Franklin, de quen se asegura que xugou un papel moi importante ó realizar a fotografía de difracción de raios X do ADN. En cualquera caso, este feito permitii avanzar cara a situación actual abrindo as portas á enxeñería xenética, á inmovilización de enzimas, etc. Deste xeito, avanzado o século XX, xurden técnicas de laboratorio que permiten modificar o ADN segundo deseños previos e para obxectivos concretos.

Sistemas biolóxicos implicados

Existe una gran variedad de sistemas biológicos que se aplican en la biotecnología, desde organismos vivos a componentes de estos. Para simplificarlos, se pueden agrupar en tres categorías que, a su vez, justifican la estructura de las unidades que conforman gran parte del presente curso.

Microorganismos: son los más utilizados. Se incluyen, entre otros, las bacterias y las levaduras.

Enzimas y otras proteínas, como los anticuerpos: son moléculas, no células; por lo tanto, no pueden reproducirse. Se producen a partir de organismos celulares, como, por ejemplo, son los microorganismos.

Cultivos de organismos pluricelulares: son cultivos celulares de organismos pluricelulares. Las líneas de cultivos celulares pueden reproducirse y mantenerse en cultivo, como los microorganismos, aunque son las menos utilizadas en los procesos.

Conceptos de bioseguridad y normativa

En los procesos biotecnológicos se manipula diferente tipo de material biológico, como pueden ser bacterias y células y tejidos animales entre otros. Dicho material se clasifica en distintos grupos de agentes biológicos dependiendo de su capacidad infecciosa y/o patógena.A partir de ello existen diferentes niveles de bioseguridad, tal como hemos comentado según la


patogenicidad del material biológico. Tales sistemas requieren un diseño de laboratorio adecuado así como el mobiliario y los respectivos sistemas de seguridad. Cabe tener en cuenta también el transporte de los agentes biológicos.

Todo ello conlleva la evaluación del riesgo del trabajador durante el manejo del material biológico. Para minimizar dichos riesgos se han descrito manuales sobre las “Buenas prácticas de laboratorio” que describen los procedimientos de trabajo recomendados en estas situaciones.

Se han confeccionado libros para minimizar los riesgos de los trabajadores y asegurar un mínimo de bioseguridad. Entre ellos tenemos:

-“Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina”. Editado por CDC (Centro de control y prevención de enfermedades) y el Departamento de salud y servicios humanos del Ministerio de Salud.

En él se tratan los principios de bioseguridad, como son criterios, niveles y diferentes tipos de contención. Además de la evaluación del riesgo.

-“ Prevención de riesgos biológicos”. Editado por el Ministerio de trabajo y asuntos sociales.

En este libro, además de la mayoría de los temas anteriores se tratan los sistemas de descontaminación y primeros auxilios.

En cuanto a las normativas y leyes sobre bioseguridad y biotecnología tenemos:


Normativas estatales:

-Real Decreto 1369/2000, DE 19 DE JULIO, por el que se modifica el real decreto 822/1993, de 28 de mayo, que establece los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos (BOE núm. 173, de 20 julio; rect. BOE núm. 225, de 19 septiembre [RCL 2000, 1630 y 2106])

-Ley 15/ 1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. (BOE nº 133, de 04-04-1994)

-Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (BOE nº103, de 30-04-2002)

Directrices europeas:

Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de septiembre de 2000 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

que es la biotecnologia  

que es la biotecnologia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you