Page 1


Brasolwg o weithgareddau’r ysgol yn 2010-2011 gan gynnwys gwaith gan bob plentyn yn yr ysgol. An outline of the school’s activities during 2010-2011 including work from every child in the school. Llongyfarchiadau mawr i Betsan, Catrin a Seren, am ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth ensemble yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Diolch yn fawr iawn i Eleri, Melanie ac Elinor am eu cymorth gyda’r hyfforddi. Llongyfarchiadau mawr i Seren am ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth chwythbrennau i blant Blwyddyn 6 ac iau ac i Catrin am ennill y gystadleuaeth canu’r delyn i Llongyfarchiadau mawr i Glain Davies am ddod yn ail yn y gystadleuaeth canu cerdd -dant i blant Blwyddyn 2 yn Eisteddfod yr Urdd Abertawe. Arbennig Glain! Thank you very much to all the staff for their hard work and dedication to the children of the school. I would also like to thank the Governors for their support too. Thank you to the sponsors for their advertisements, to Alexey for designing the magazine and to the staff in Felin-fach for their work with the printing. Thank you for buying the magazine-enjoy!

Fy hoff flodyn yw rhosyn a llygad doli. Thérèse Melad

Diolch i’r holl staff am eu hymroddiad a’u gwaith di-flino dros blant yr ysgol. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r Llywodraethwyr am eu cefnogaeth parod i’r ysgol hefyd. Diolch hefyd i’r noddwyr am hysbysebu, i Alexey am ddylunio’r cylchgrawn ac i staff y Ganolfan yn Felin-fach am ddiwyg proffesiynol y cylchgrawn eleni eto. Diolch hefyd i chi am brynu’r cylchgrawn—mwynhewch!


Fflamau Iaith Tafod y Ddraig Dim ond geiriau Cymraeg Glywch chi o dafod y Ddraig Goch, Ansoddeiriau, berfau, geiriau Pob un gair yn Gymraeg, credwch chi fi. Iaith tafod y Ddraig, fy nhafod innau yw honno. Cleber, clebran, clebren, Dangosa’r Ddraig y ffordd, Wrth glebran o hyd ac o hyd. Dyna pam mae’r Cymry yn llawn cleber! Iaith tafod y Ddraig, fy nhafod innau yw honno. Canwyll llygad y Ddraig Goch Yw’r iaith Gymraeg, wir yr. Er bod y Ddraig wedi mynd, mae ei hysbrydoliaeth yma o hyd. Iaith tafod y Ddraig, fy nhafod innau yw honno. Rwyf wrth fy modd fy mod i’n Gymraes Sy’n gallu wynebu unrhyw beth, Mae fy nheulu i yn falch o hynny, A rydw i’n falch eu bod nhw yn deulu i mi. Iaith tafod y Ddraig, fy nhafod innau yw honno. Betsan Elenid Siencyn

Tirwedd yr Ariannin gan Joe Peterson Mae ‘na lawer o fynyddoedd yn yr Ariannin a dwy afon fawr yr Afon Negro ac Afon Camwy. Mae’r Ariannin yn edrych fel trwyn ac mae’r lliw du ar y map yn meddwl bod e’n uchel a’r lliw gwyn yn meddwl bod y tir yn wastad. I’r gorllewin o’r Ariannin mae Chile. Yng Nghymru mae llawer mwy o fynyddoedd a mwy o afonydd.

Dyddiadur Kabo Dydd Mercher Awst 1af 2004 Bues i i’r Parc Cenedlaethol. Nid oedd sôn am jiraff. Gwelais i’r mwnci yn chwarae’n braf. Dydd Gwener Awst 3ydd 2004 Cefais anhreg gan Nain. Llun gwehyddu ydoedd. Aethom ni adre. Billy Swanson


Headmaster, Llandaff Cathedral School, Cumberland Lodge, Llandaff, Cardiff. Dear Mr Coombes, I feel I need to write to you about the incident that happened at school yesterday. I do understand that what my son did was extremely unnecessary, but using the cane on him and his friend was unacceptable. My dearest son came home from school in floods of tears with massive bruises behind is knees. I asked what was wrong, but he refused to answer, so I decided to phone his friend to get more information. They told me exactly what had happened and my eyes started flooding up too. Just to think that two young children had been whipped by a most dangerous weapon. If this happens again, I will move Roald to a different school and report you to the police. I eventually managed to talk to Roald and we both decided that the best thing to do was to take him to the doctor. He was very concerned about this traumatic event, but also said he was used to children from your school coming to see him. On behalf of all the other children and their safety, Mrs Dahl (gwaith gan Seren Taylor) Dydd Sadwrn Bues i yn chwarae pêl-droed. Gwelais Seren yno. Aethon ni i Morrisons i brynu losin. Dydd Sul Bues i i dŷ Nain a Taid. Cuddiais yn y caets cwningen. Rhoddais mwythau i Hopit. Dydd Llun Bues i i’r ysgol a gwneud gwaith. Gwnes i her yn yr ardal ddarganfod.

Cennin Pedr yw fy hoff flodyn.

Libby Foulkes

Joel Bradley


Un bore dydd Sadwrn braf, aeth Gregory a’i fam, Nelly, ar eu gwyliau i ‘Benidorm’. Roedd Gregory mor gyffrous, rhedodd lawr y stryd fel roced. “Peidiwch â rhedeg yn rhy gyflym, Greg, neu byddi di’n cwympo!” gwaeddodd Nelly. Ond doedd Gregory ddim yn gwrando. Yn sydyn, heb i unrhyw un sylwi, cwympodd tedi gorau Gregory o’i fag. Doedd neb yn gwybod, felly carion nhw mlaen i gerdded. Beth yn y byd oedd tedi yn mynd i wneud nawr? Gorweddodd tedi ar y llawr am beth deimlodd fel misoedd wrth i esgidiau o bob math ei basio. Dechreuodd y tedi feddwl am bethau trist iawn. “Beth os ydw i’n marw fan hyn!” meddyliodd, wrth i bobol daflu afalau wedi pydru ar ei ben. Doedd tedi ddim yn hapus o gwbwl! Y funud nesaf, cerddodd cawr, mawr glas tuag ato. “Wel, helo tedi bach, beth yn y byd sydd wedi digwydd i ti?” dywedodd y cawr yn garedig, wrth ei godi’n ofalus. Yr eiliad nesa, roedd tedi yn cael reid sionclyd i lawr y pafin. Roedd tedi yn hapus fod rhywun wedi ei ffeindio, ond hefyd yn ofnus i ble roedden nhw’n mynd. Yna, cyrhaeddon nhw o flaen tŷ mawr crand. Cnociodd y cawr ar y drws a daeth merch fach mewn ffrog binc i'w ateb. "O! Waw!" gwaeddodd y ferch yn gyffrous, "Tedi newydd! Rydw i'n mynd i alw e'n Sammy. Diolch, Dadi, o diolch!" "Hmmm," meddai tedi, "Dwi'n hoffi'r enw. Ond sai'n siŵr am y ferch newydd, mae hi bach yn swnllyd a rhy gyffrous!" Ond doedd y ferch ddim yn swnllyd a chyffrous o gwbwl, oherwydd y funud nesaf roedd tedi yn teimlo ei hun yn cael ei gwtshio ganddi. “Helo, tedi! Ella ydw i, a ti yw fy ffrind gorau,” sibrydodd y ferch, o’r enw Ella, cyn iddi guddio ei hwyneb ym mlew cyfforddus tedi a rhoi cwtsh mawr arall iddo. “Rydw i’n hapus i gael perchennog newydd,” meddyliodd tedi, “Hyd yn oed os nad Gregory yw hi. Mae hi’n well.....Ella ydy hi!

PORTREAED O MAM GAN LOUISA Mae llygaid brown fel boncyff coeden gyda Mam Mae gwallt brown fel siocled gan Mam. Gwallt tywyll sydd gan Mam. Mae gwallt Man yn lân. Llygaid hapus sydd gan Mam. Mae gwên hapus fel haul gan Mam. Mae Mam yn fyr. Person teg ydy hi achos mae’n cymryd tro ar y cyfrifiadur. Mae wyneb mam yn gwneud fi i wenu. Mae Mam yn gall ond mae Mam yn llosgi sglodion pan mae hi ar y ffôn! Mae Mam yn hoffi garddio a choginio. Mae Mam yn hofi lliwiau’r enfys. Rydw i’n hoffi mynd i siopa gyda Mam achos mae’n hwyl. Mae Mam yn hoffi fi.


Pererindod I ble deithioch chi? Teithiais i lawr i Abertawe. Pam? Achos roedd fy mam-gu yn cael pen blwydd anferth. Daeth pawb o fy nheulu i’r parti. Sut oeddech chi’n teimlo tra oeddech yn teithio? Ro’ ni yn teimlo yn gyffrous ac yn hapus. Sut oeddech yn teithio? Roeddwn yn teithio mewn car. Beth oeddech yn ei wneud yn ystod y siwrne? Roeddwn yn gwrando ar fy ‘mp3’ Beth oeddech yn gwisgo? Dim byd arbennig. Beth aethoch gyda chi? Anrheg i fy mam-gu. Aled Jones

Fy mrawd GWALLT MELYNGOCH FEL MACHLUD HAUL , WYNEB CRWN FEL LLEUAD LAWN, A BOLA MAWR FEL UN SIôN CORN AR ôL BWYTA MINS PEIS, LLYGAID DISGLAIR FEL SÊR Y NOS, TRWYN FEL GWELLTYN LLAETH, LLYGAID MAWR FEL CNEUEN GOCO, YN SYLLU’N GYFRWYS FEL LLWYNOG, GWISG OREN A DU FEL TEIGR MEWN SW, AC ESGIDIAU PIGOG FEL DANT SIARC, I GICIO PEN ôL FY CHWAER! DYNA FRAWD RHYFEDD.

Bedwyr Siencyn Eli Eliffant Anifail mawr ydw i. Rwy’n taflu dŵr. Rwy’n bwyta dail. Ac yn hoffi chwarae gyda’r eliffantod eraill. Mae eliffant yn dda. Mae eliffant yn hapus. Mae eliffant yn gant oed. Mae eliffant yn hoffi byw yn Affrica. Oisín Pennant


Mam Mae ganddi wallt melyn. Ei hoff fwyd yw sglodion. Rwy’n hoffi hi achos mae’n gwneud bwyd blasus iawn. Cai Thomas

Y dyn tew Gwallt melyngoch fel machlud haul. Wyneb crwn fel lleuad lawn, A thraed mawr fel traed deinosor, Llygaid mawr fel pêl traeth, Trwyn hir fel trwyn Pinocio.

Fy hoff flodyn yw blodyn ymenyn. Heddwyn Cunningham

Llaw blewog fel pawen teigr, Ymenydd fel pêl cig, Gyda phen fel pêl, A choes fel hen goeden, I redeg yn igamigam-ogam, Dydy e ddim yn gyflym. PENRI HUGHES

Carnasiwn yw fy hoff flodyn. Callum Farrar.


Sai’n hoffi’r ysgol Codi yn gynnar eisiau cysgu bwyta brecwast. Gweithio tynnu ffwrdd a ‘sgwennu. Llwglyd amser cinio eisiau pwdin wedi cael digon. Amser chwarae cicio’r bêl sgorio gôl. Amser mynd adre teimlo’n hapus mynd yn gyflym.

Ein Dosbarth ni Mae roced yn yr ysgol. Yn yr ysgol mae siop flodau. Roedd bwrdd yn yr ysgol. Mae Lego a theganau yn yr ysgol. Rydyn yn mynd tu allan.

Gwydion Teifi James Lili Gwen O’Brien


Gan Catrin Huws Yng nghanol tref brysur roedd yna dedi bach blinedig a brown fel croen cneuen goco ar lawr ar ochor y pafin yng nghanol y sbwriel. Doedd neb yn poeni am ryw dedi diniwed, wel , doedd neb hyd yn oed yn ei weld. Bu am fisoedd yn beichio crio ar ei gefn yn y baw heb berchennog caredig i roi cwtsh iddo, heb unrhyw un yn ei godi a’i garu. Y funud nesaf daeth Mr Rob!Ric y glanhawr caredig i sgubo’r stryd. Doedd e ddim wedi bod yn ei waith oherwydd bod ei wraig yn disgwyl babi, a bu hi yn sâl iawn. Gwelodd ef yr hen dedi blinedig ar ei gefn. Cododd y tedi a dywedodd wrtho ei hunan, “O Mam mawr, ma’ hwn yn edrych fel tedi Linda. Well i mi ei gadw a’i olchi cyn i mi ei roi iddi.” Rhedodd adref yn syth. Pan gyrhaeddodd adref, roedd Linda yn crio ar y carped oherwydd roedd ei mam yn mynd i gael ei babi'r wythnos ganlynol, ac roedd Linda yn mynd i roi ei thedi gorau i’w brawd bach neu ei chwaer fel anrheg. Newydd ddarganfod bod ei thedi ffyddlon wedi diflannu oedd Linda. Pan ddangosodd ei thad y tedi iddi rhedodd ato gan waeddi “MORGAN!” Roedd Morgan gyda’i freichiau allan yn barod i roi cwtsh iddi. Ar ôl i Mr Rob!Ric olchi Morgan y tedi, diolchodd Linda i’w thad a sgipio i fyny’r grisiau gan ganu’r gân bop “Mae popeth yn iawn nawr.” Cwtsiodd ei thedi am oesoedd. (5 mlynedd wedyn) Cerddodd brawd bach Linda a’i fam i’r orsaf drenau i fynd i ymweld â'u tad!cu yng Nghaergrawnt. Yn ei fag!cefn lliwgar roedd yna losin i’w rannu a’i fam, i!pod Linda, llyfr ac wrth gwrs Morgan y tedi brown lliw siocled. Yn sydyn, cwympodd y tedi yn bendramwnwgl ar hyd y llawr

Y môr yn y gwely Un tro, ar noson oer a thywyll, roedd yna ferch o’r enw Catrin. Roedd hi yn cysgu’n drwm. Roedd hi yn breuddwydio am ddolffin pinc, bwystfil y môr, môr ladron a môr forwyn. Yn y freuddwyd roedd y môr ladron yn ceisio lladd y dolffin. Roedd y dolffin wedi cael sioc mawr iawn iawn. “HELP!” gwaeddodd y dolffin. Neidiodd bwystfil y môr allan o’r môr efo’r fôr forwyn ar ei gefn hir glas. Achubon nhw y dolffin pinc. “O diolch i chi,” meddai y dolffin. Yna neidion nhw i ddyfnderoedd y môr. “Ta, ta,” meddai y dolffin. Yna deffrodd Catrin “ HELP!” gwaeddodd. Roedd hi mewn POTEL!!! Nia Benham


1926 March the 3rd Today when I woke up I felt so happy because I was going to Norway again for the summer holidays. It`s so exciting. I had butterflies in my stomach because I know that we will be going back to the islands on a small motor boat. But there is also a magic island that nobody knows about except our family. It is a small island with wild raspberries and mussels hanging from the rocks. There are shaggy goats on the island too. Then we climbed the waves in our little boat. We nearly went vertical once! We all enjoyed it, except for Nanny, who hated it. After that we would fish where it was nearly 100ft down so there was a lot of fish there. I always got excited because my big brothers caught fish every time we went to Norway and we would give the fish to a woman who was a chef in the restaurant’s kitchen. 1926 May the 26th Today I felt very excited because I stuck a mouse in a GOBBSTOPPER jar! We found the mouse at the back of the class room under the floor boards. I opened it with my pocket knife we thought we could use it as our place to hide sweets and conkers. And when we opened it we found a dead mouse in there so we thought about what we could do with it and that`s when I had an amazing idea. The great mouse plot! And my friends agreed with me so we went to mean Mrs. Pratchet’s shop. Mrs. Pratchet was a horrible lady she always uses her dirty fingers to get the sweet out of the jars and wrapped them in newspapers. So when she wasn’t looking we stuck the mouse in the gobbstopper jar very carefully at the top and sneaked out of the shop very quietly. Rhodri Hughes

The words their, there and they‘re sound the same but hold different meanings. 1. Their Their coats are warm. Their shoes are wet. 2. They‘re They’re smaller than me, but they’re taller than me. Trish said, “They’re coming down to feed on the ground.” 3. There There was a dog in the field. There was a cow in the shed being milked. Not far from where I live there is a strange old empty wooden house. Liam Kelly

Deli ac arlwyo at bob achlysur Delicatessen and caterers for any occasion


Tirwedd yr Ariannin Gan Matthew Edwards Mae ‘na lawer iawn o dir uchel rhwng yr Ariannin a Chile o’r enw Mynyddoedd yr Andes. Mae ‘na ddwy afon hefyd, Afon Negro ac Afon Camwy. Mae’r Afon Negro yn dechrau yn Chile ar bwys afon sydd yn rhedeg trwy'r Ariannin, Afon Colorado. Mae Patagonia yn edrych fel wyneb o’r awyr. Mae ‘na lawer o ynysoedd ar arfordir Patagonia. I’r dwyrain o’r Ariannin mae’r tir yn eithaf uchel. I’r gogledd o’r Andes mae gwlad o’r enw Bolivia ac i’r dwyrain o’r Andes mae ‘na wlad o’r enw Uruguay. Rydym ni yn gwybod fod yr Andes yn dir uchel achos ar y map mae’r lliw yn dywyll. Mae Cymru yn fynyddig iawn yn enwedig yr Eryri. Mae mynydd mwyaf Cymru yn Eryri, ei enw yw’r Wyddfa. Mae ‘na lawer mwy o afonydd yng Nghymru. Rydw i yn gwybod rhai o enwau afonydd Cymru sef Afon Ceulan, Afon Leri, Afon Arth, Afon Ystwyth ac Afon Llyfnant.


A DIARY BY ISHA HOWARD 1920This was one of the worst days of my life. My sister Astri, my mother’s oldest daughter died of appendicitis. I am very upset about her death. It all started this morning when I went downstairs for breakfast before going to nursery school. I saw my mother in the corner of the room clutching one of Astri’s best toys to her chest, her eyes full of tears. I didn’t know what, but I knew something bad had happened. When I found out the news an hour later, suddenly everything went blurry and my eyes prickled with tears. At that point I didn’t know that she had died, where she had died or were she was now. None of us did anything after the shocking news, we didn’t go to school, mother and father didn’t go to work, and we all just sat there thinking of Astri. When I went up to bed I looked in at Astri’s old bedroom and saw her old doll’s house. This was very special to me for sentimental reasons because we always used to play with it for hours on end. Even though I feel awful about Astri’s death I will always know that she will be up in heaven watching down on us for the rest of our lives. 1924I woke up to a bird chirping happily on my windowsill and that’s when I realized I was in Norway! Norway, in my opinion, is one of the greatest places on earth. For breakfast there was a selection of cold meats, boiled eggs, all types of fish with milk or fresh juice to drink. I piled my plate high with everything! After breakfast we collected our bathing clothes and the whole party (ten of us) piled in our boat and off we went. We whizzed across the water to a distant island, and we spent our day on a dry bit of sand only we knew about. We splashed around in the sea until we got freezing and then we lied on the hot sand to dry off. We spent nearly the whole day there on the island, and then we sailed back to shore and had a little nap. After a lovely supper we all sank into some comfy armchairs around the crackling fire. We went to bed an hour later to lovely happy dreams.

Byddwn yn ymweld â dwy fferm. Enw’r ffermydd yw Neuadd Fawr a Cherrig caranau. Mae Neuadd Fawr a Cherrig caranau yn Nhal-y-bont. Ar y ffermydd rydw i’n disgwyl gweld Caeau Defaid Cwn Tractor Fy nghwestiynau i’r ffermwyr fydd; Faint o anifeiliaid sydd gennych chi? Oes gennych chi ddefaid? Ers sawl blwyddyn mae’r fferm wedi bod yma? Cyn mynd i’r fferm byddwn yn edrych ar fapiau a gweithio allan faint o amser bydd e’n cymryd i fynd i’r ffermydd. Byddwn yn mynd ar y beic i Gerrig caranau a cherdded i Neuadd Fawr fel rhan o fod yn Ysgol Iach . Ar ôl bod ar y fferm byddwn ni yn trafod beth welson ni. Lecsi Taylor


Cerdyn Post wrth Jaci Jiraff Annwyl Nia Rydw i yn cael amser da. Mae’r tywydd yn boeth iawn yma. Gwelais i jiraff. Ta ta Jaci Jiraff Ioan Joseph

Fy hoff flodyn yw llygad y dydd. Alex Spollen

Holiadur Kabo i blentyn o Botswana Oes gen ti deganau? Ble wyt ti’n hoffi mynd? Beth wyt ti’n hoffi bwyta? Sut wyt ti’n teithio i wahanol lefydd? Cian Taylor

Mae Mam yn angel fel Cenhinen Pedr. Llygaid brown fel coeden prydferth sydd ganddi. Mae gan Mam wên sy’n cadw fi’n hapus. Mae ganddi hi wallt cyrliog fel cynffon mochyn. Mae ganddi hi lais prydferth fel angel. Croen ysgafn fel broga sydd ganddi. Mae Mam yn garedig achos mae’n rhoi losin i fi bob dydd Gwener, wel bron bob dydd Gwener. Mae Mam yn hwyliog achos ar ddydd Sadwrn roeddwn i, Bedwyr, Gerallt, Ynyr a Mam yn y cae pêl droed a chwaraeom ni. Ciciodd Mam y bêl a glaniodd y bêl yn y gôl. Mae Mam wedi achub llawer o bobl. Rydw i’n falch o Mam achos mae hi yn nyrs. Mae Mam angen gwylio ar ôl y defaid pan fydd Dad yn mynd i gyfarfod. Mae Mam yn moyn ennill y loteri i brynu tŷ gwydyr i fi. Tomos Jenkins


Dydd Sadwrn Bues i yn chwarae pêl-droed. Gwelais Libby yno. Aethom ni i Morrisons i brynu losin. Dydd Sul Bues i yn Clarach. Chwareais i yn y pwll peli. Bwytais sglodion, nygets cyw iar a pys. Buom ni yn bowlio. Dydd Llun Bues i yn yr ysgol. Roeddwn ni wedi gwneud her mathemateg. Seren Putt

Noson tân gwyllt Coch fel afal Coch yn neidio. Gwyrdd fel gwair Gwyrdd yn uchel. Pinc fel moch Pinc yn fflachio. Oren fel pwmpen Oren yn popio. Glas fel awyr Glas yn tasgu. Brown fel mwd Brown yn dawnsio. Fabien Owen Roberts

Fy hoff flodyn yw cenhinen Pedr. Eli Davies


Un diwrnod fe aeth John a Ben allan am bryd o fwyd mewn gwesty crand i ddathlu pen-blwydd John. Roedd y bwyd yn flasus iawn ac roedd y ddau wedi llenwi eu boliau. Wrth gerdded allan o’r gwesty fe glywon nhw sgrechian a sŵn bwled yn cael ei danio. Fe redodd y ddau draw tuag at y sŵn ac fe welon nhw ferch yno a dyn yn ei herwgipio hi. Roedd yna broblem, roedd gan y dyn ddryll yn ei law. Meddyliodd y ddau beth i’w wneud. Neidiodd Ben ar y dyn a cheisio achub y ferch gan geisio cael y dryll allan o’i law. Yn sydyn, neidiodd John ar ben y dyn hefyd. Wrth ymladd efo’r dyn tynnodd John y dryll i ffwrdd o’r dyn a gadael y ferch yn rhydd. Ffoniodd Ben yr heddlu a daeth yr heddlu ac arestio’r dyn. Gerallt Jenkins

Mam

Mam

Mae ganddi wallt melyn. Ei hoff fwyd yw fish and chips. Ei chas beth yw llefain. Rwy’n hoffi hi achos mae’n mynd â fi i dŷ Mamgu. Mae hi’n fam dda i fi.

Mae ganddi lygaid glas. Mae hi’n fam da. Mae ganddi wallt brown. Mae hi’n hoffi gwylio teledu. Angharad Williams

Becca Fleming Jenkins

Mared Mwnci Hapus ydw i Yn bwyta banana melyn, Rydw i yn siglo Yn y goeden Celyn. Elen Hughes


Friday

19th of July, 2011

George’s marvellous medicine a dairy extract When I woke up in my bed I got dress and went down stairs. Grandma was lounging on her smelly old chair. Mum had allready made me some breakfast. After eating all my breakfast mum told me that she was going to visit Aunty Doris. Aunty Doris is SO annoying. All she goes on about is herself (boring.) Anyway let’s get on with my diary. So as mum gave me a big sloppy, red kiss she finally walked out the door. Now I was left with the smelly, old hag. Grandma shouted my name her voice sounded like a squashed mouse. I walked into the living room where grandma was. Grandma told me a really gruesome story she was trying to scare me. Grandma asked me when her medicine was ready and that was when I had the best idea in the world. I was going to explode grandma! I told her that her medicine would be ready in three hours. I rushed into the kitchen and opened a cupboard that had a giant saucepan. I dragged the giant saucepan up stairs and went to mum and dad’s room. I walked up to mum’s dressing table. I opened mum’s lipstick and wound it up to the top and I cut it off with to scissors and got all her make up and put it in. Then I went into the bathroom, got all dad’s stuff and in that all went and the shampoo, conditioner and an extra mint toothpaste. After that I went into my bathroom and squeezed my toothpaste in and bubble bath too. I put in all of mum's cleaning stuff and poured it all in my saucepan. Then I walked into the shed and there were the animal pills I could not resist myself. I poured all of them in. Then I walked into the kitchen with the saucepan. Grandma asked “What are you doing?” I said “Nothing!” and started laughing. I turned the oven on. I put the giant saucepan on top of the oven the medicine started to bubble. But something was not right. I opened Grandma’s medicine and it was all gloomy and brown. I had forgotten to put the browness into the medicine. So I ran to the shed and got the paint. I sprinted back to the house and poured all of it into the saucepan. Before long the medicine was ready. I tipped all of Grandma’s medicine down the sink and filled it up with my medicine. I walked into the living room and said “Grandma, your medicine is ready.” The old hag snatched it out of my hand (now the exiting bit happens!) Grandma started shouting around the room “My mouth is on fire! My mouth is on fire!” Then out of nowhere smoke started coming out of her ears. I got her a bucket of water. Then she farted and flames started coming out of her bottom. She grabbed on to her chair and up she went, she was bursting through the ceiling and before long she was up in the sky. I ran outside into the garden. Mum and Dad had just arrived home. Mum started scrimping and all Dad said was “Good bye grandma!” and Grandma blasted into space. And that was the end of Grandma! Celyn Evans


Yr Ateb Cywir Enw’r ferch sydd yn adrodd y stori yw Jane. Mae Jane yn byw ym Mhatagonia. Roedd Jane yn arfer byw yng Nghymru. Enw brawd Jane yw Gruff. Roedd tad Jane yn crio am fod y cypyrddau yn wag ac am ei fod wedi dod â nhw i Batagonia. Arwr Gruff oedd Dafydd Williams. Roedden nhw’n meddwl bod Gruff wedi rhedeg i ffwrdd achos bod e wedi bod yn fachgen drwg. Emily Sweeney

Fy hoff flodyn yw blodyn ymenyn Grace James

Mam Mae ganddi wallt hyfryd. Mae’n hoffi pitsa. Ei chas beth yw mwd. Rwyn hoffi hi achos mae hi yn garedig. Mae hi yn hapus iawn. Mae hi yn hoffi blodyn. Mae hi yn chwarae gyda fi. Jade Morris


Un diwrnod gwaeddodd fy chwaer arnaf i “Mae’r postman yma”. Agorais i y drws iddo a rhoddodd e anrheg i fi. “Diolch” dywedais . Roedd y bocs yn ysgafn iawn. Cydiais yn y bocs a rhedais lan stâr. Agorais fy anrheg - pry copyn oedd e. Pan welais y pry copyn sgrechiais mor uchel clywodd y teulu drws nesa fi! Wedyn aeth y pry copyn yn llai ac yn llai. Am funud teimlais i ychydig yn rhyfedd. Roedd fy mreichiau yn bownsio a fy nhraed yn tampio. Roeddwn i yn clywed Mam yn gweiddi yn bell i ffwrdd. Roedd popeth beniwaered. Dechreuais i fynd yn llai ac yn llai, neidiais i mewn i’r bocs. Tu fewn i’r bocs roedd tŷ. Dywedais, ‘Mae hwn yn dŷ cwl iawn.” “Diolch” dywedodd y pry copyn mewn llais tawel. “O rwyt ti’n gallu siarad,” dywedais. Doeddwn i ddim yn credu bod pry copyn yn siarad. Ond er bod tamaid o ofn arna i gofynais “Wyt ti eisiau bod yn ffrind i fi oherwydd bod fy ffrindiau i wedi mynd ar wyliau?” Dywedodd y pry copyn, “Wyt ti eisiau gweld tu fewn i fy nhŷ ? Cerddon ni i’r tŷ. “Waw mae hwn yn ystafell cwl iawn”. Dywedais “Mae’r wal yn fy hoff liw—coch”. “Wyt ti eisiau chwarae gêm?”goynnodd y prycopyn. Roedd y gêm yn wych. Enw’r gêm oedd nadroedd ac ysgolion. Mwynheuais y gêm. Chwaraeom ni y gêm am awr. Ond dechreuodd pob dim ddiflannu. Roeddwn i’n poeni bod fy ffrind gorau yn y byd yn gadael. Dechreuais grio ond yna deffrais a sylweddoli mai breuddwydio oeddwn i. Hana Evans


I ble y teithioch chi? Teithiais i drwy Gymru a Lloegr ac allan o Dover heibio’r clogwyni gwyn enwog. Cyrhaeddom ni yn Calais yn Ffrainc ac aethom ni lawr i Basle yn y Swisdir. Pam? Roedd Mam a :Dad yn moyn mynd i weld ffrind dad sy’n byw yn y Swistir. Ei enw yw Benzies ac mae ganddo 2 o blant. Sut oeddech chi’n teimlo? Yn hapus a chyffroes iawn. Beth fath o le sydd yno? Dinas fawr yw Basle mae llawer o bobol yn rhentu tŷ fynna. Siôn Nelmes

Llywelyn y Llew Anifail ffyrnig ydw i Mae gen i fwng mawr cyrliog. Fi yw Brenin y jwngl, Ac mae fy nannedd yn finiog. ‘Dwi yn hoffi hela cig, Ar ôl hela dwi’n torheulo Neu’n cysgu o dan yr haul, A nawr “Aaaa”, dwi wedi blino. Ond er dwi’n ffyrnig, Dwi yn caru pob un. Ac yn caru y byd A phob anifail a dyn. Glain Llwyd Davies

Arwr SIÔN CORN TEW, BYR CHWERTHIN, SIARAD, CYSGU BWYTA MINS PEIS LLENWI BOLA MAWR. SIÔN CORN HAPUS,DONIOL CYFFOUS, PRYSUR, CHWYSU WRTH BACIO ANRHEGION I’R PLANT. Dylan Wyn Benjamin


Canwr roc a rol Dyma bortread o Dylan Ffalabalw, canwr y band, Y Smelly Socks. Cafodd y canwr ei eni yn Llanerchaeron ond mae’r band yn byw yn Llundain nawr. Mae gan y canwr gwallt du a llygaid glas ac mae yn dal 189cm. Mae Dylan yn swnllyd ofnadwy. Mae’n bwyta fel mochyn bob tro. Mae ffrindiau Dylan Ffalabalw yn lladron ac yn bwlian pobl eraill. Does dim byd yn poeni Dylan, ond mae’n ofan am fynd ar y llwyfan. Mae’n hapus pan mae’n cael teithio rownd y byd– nawr mae e yn Japan. Mae’n gyrru car Bugatti Veyron sy’n gyflym iawn. Tyrone Fy hoff flodyn yw blodyn yr haul. Emily Morris


Ar y 12 o Fawrth am 2:45pm fe wnaeth tsunami anferth fwrw Japan. Y platiau yn ysgwyd o dan ddŵr y mor oedd wedi achosi y tsunami. Roedd wedi dinistrio bron popeth oedd o gwmpas. Roedd y tsunami yn 13 troedfedd o uchder. Fe wnaeth e ddigwydd am bron i ddwy funud. Roedd atomfa niwclear Fukushima ar bwys. Fe ffrwydrodd yr atomfa niwclear 2 neu 3 gwaith.

GAN KIERAN KELLY

231, Heol y Gadeirlan, Caerdydd. Annwyl blant, Rwyf wedi cael hanner dwsin o wyau gan Mr Jones i’w blasu. Roedden nhw’n hyfryd iawn wedi ei ffrïo gyda chig moch cartref! Daliwch ati gyda’r fenter. Pob hwyl, Elin


YR ATEB CYWIR GAN JOEL DIBBLE Enw’r ferch sydd yn adordd y stori yw Jane. Mae Jane yn byw ym Mhatagonia. Roedd Jane yn arfer byw yng Nghymru. Enw brawd Jane yw Gruff. Roedd tad Jane yn crio am fod y cypyrddau’n wag ac am ei fod wedi dod â’r teulu i Batagonia. Dafydd Williams oedd arwr Gruff. Rydw i’n meddwl bod Gruff yn rhedeg i ffwrdd achos roedd e’n fachgen drwg.

Mam Mae ganddi wallt hyfryd. Mae mam yn gwneud i fi chwerthin. Mae mam yn hyfryd. Mae hi yn gwneud i fi gwenu. Mae mam efo gwên hyfryd. Mae hi efo glustiau hyfryd ac mae ganddi flodau hyfryd yn ei gwallt hi. Mae ganddi wallt brown. Mae hi yn hoffi bwyta sglodion a pitsa blasus. Mae hi yn edrych yn hyfryd. Emily Bradley


f

Yn y fflamau mawr a bach pobol gwyllt yn dawnsio ac yn y diwedd yn diflannu mewn mwg glas a du.

Yn yr awyr ddu adar, tân yn llosgi fel seren wib yn bwyta papur ar dân fel pili pala.

Caeau corn ar dân yn yr haul mawr melyn fel carped o fflam yn troi i aur ac arian.

Ond yn y diwedd y golau’n diflannu a’r fflam yn marw mewn mwg glas a du. Gemma Burnham

Sigi Sebra Rwy’n streipiog du a gwyn. Fy hoff fwyd yw glaswellt hir fel tonnau mawr. Rwy’n rhedeg yn gyflym. Fy ffrind yw Lleucu Llewpart. Mae’n smotiog iawn. Fy nhŷ bach yw’r glaswellt hir. Fy niddordebau yw rhedeg mewn ras. Mae gen i 4 coes cyhyrog. Mwng blewog du a cynffon bach hardd. Rwy’n breini iawn. Mae gen i droed du fel awr y nos.

Heledd Davies


Draig goch Cymru Swnllyd, mawr Hedfan, chwythu, stampio Tân poeth yn chwythu O’i geg. Draig goch Cymru Cymraeg , cryf Llwgu , cefnogi, ymladd Dannedd mawr yn gwenu Ar bobl Cymru. Tia Johnston Jones

Mae e’n ddrwg. Mae ganddo wallt brown. Mae ganddo fysedd bach. Mae ganddo ddwylo mawr. Mae ganddo glustiau brwnt. Mae ganddo lygaid mawr. Mae ganddo drwyn byr. Mae ganddo bengliniau bownslyd. Mae ganddo droed drewllyd. Mae e’n gas. Mae ganddo bigwrn caled. Mae e’n ddrwg. Ieuan Putt


Yn y bocs Un diwrnod aeth Lewis lan i’r atig. Ffeindiodd Lewis focs lliw aur. Edrychodd o amgylch y bocs, roedd e’n ofnus achos doedd e ddim yn gwybod beth oedd yn y bocs. Agorodd y bocs yn araf. Tu mewn roedd gwialen bysgota. Cerddodd Lewis i’r afon a mynd i bysgota. Ar ôl sbel daliodd Lewis un pysgodyn. Doedd e ddim yn edrych fel pysgodyn normal. Edrychodd Lewis trwy ei lyfr pysgod. Doedd y pysgodyn ddim yn y llyfr ac yn sydyn gwelodd nod ar y pysgodyn fel nod alien. Dyma pam fod ganddo dri llygaid! Penderfynodd Lewis gadw’r pysgodyn fel anifail anwes a’i roi mewn tanc ond neidiodd y pysgodyn alien mâs o’r tanc. Cerddodd Lewis heibio’r tanc a sylweddolodd bod y pysgodyn wedi mynd lan stâr a smashio popeth. “O na!” meddyliodd Lewis. “Rhaid ini ddal y pysgodyn alien. “Pan aeth Lewis lan stâr aeth y pysgodyn alien lawr a bwyta’r cig yn yr oergell. Aeth Lewis lawr stâr a ffeindiodd y pysgodyn. Daliodd Lewis y pysgodyn llysnafeddog ond llithrodd mâs o law Lewis. Aeth Lewis mâs o’r drws a lan stâr. Rhedodd ar ôl y pysgodyn. Llithrodd y pysgodyn trwy goesau Lewis. Penderfynodd ei bod hi’n bryd i’r pysgodyn fynd nôl i’r afon. Neidiodd Lewis ar ben y pysgodyn a cherddodd i’r afon. Teimlodd Lewis yn drist wrth adael y pysgodyn i fynd.

Lewis Williams

Mae fflamau poeth yn llosgi fy ngwar, Lliwiau trist yn wylo, Gwreichion mân yn llosgi’n ddi-baid, Yn unig ac yn danbaid. Tafod y fflam yn llyfu’r coed tân, Yn dawnsio’n dawel tu ôl i’r grât, Gwelaf blentyn yn crio yn fflamau’r tân A’r dagrau’n llosgi ei fochau glân. Mae sŵn y gwynt yn rhuo tu allan, A’r fflamau melyngoch yn tasgu fel yr haul; Dŵr ddaeth i ladd y golau, Golau unig nawr yn lludw glo. Teimlaf fel crio heb olau yn y nen, Mae’r lliwiau wedi mynd gan losgi’r pren. Catrin Huws (Barddoniaeth fuddugol yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Ysgol 2011)


Y DIWRNOD TRIST HEDDIW YN JERWSALEM MAE SIOC WEDI TARO’R STRYD. MAE POBL YN RHEDEG I WELD. MAE’R IESU YN CAEL EI GROESHOELIO. MAE EI FFRINDIAU I GYD YN RHEDEG I FFWRDD MEWN OFN.

MAE’R IESU YN GWISGO CORON O DDRAIN AR EI BEN, AC MAE E WEDI CAEL EI LEOLI WRTH YMYL DAU LEIDR I’W DDYSGU I BEIDIO Â BOD MOR DDA. GAN Y GOHEBYDD CARWYN TOMOS

Mr Deville yr Arwr Dechreuodd fel unrhyw ddiwrnod arall, eistedd ar y soffa yn yfed sudd oren ac yn gwylio’r newyddion. “Y newyddion diweddaraf. Mae lladrod yn y banc.” “I’r Monkey Mobile!” dywedais. Pan gyrhaeddais i yna roedd papur toilet ymhob man. Roedd ’na danc yn saethu papur toiled at bobl ar ben tŵr Eiffel. Dringais i’r top, roedd dyn yn hongian o’r papur toiled. Achubais y dyn roeddwn i wedi neidio lawr a thaflu’r dyn nôl lan i’r top ond roedd e’n dal yn mynd lawr. Roedd gan Mr Deville beiriant cranc. Roedd e wedi neidio lawr a thaflu fi nol lan ac achub fi a’r dyn oedd yn hongian. Ashleigh


Rhedeg Bechgyn Dosbarth Derbyn 1.Tomos Jac Benjamin(L) 2.Leon Foulston(L) 3.Sean Spollen(L) Bechgyn Blwyddyn 1 1.Oísin Pennant(C) 2.Cai Thomas(C)/Ioan Joseph(C) 3.Ynyr Siencyn(L) Bechgyn Blwyddyn 2 1.Alex Spollen(L) 2.Callum Farrar(C) 3.Billy Swanson(C) Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 1.Dylan Wyn Benjamin(L) 2.Bedwyr Siencyn(L) 3.Gwydion Teifi James(L) Bechgyn Blwyddyn 5 1.Ashleigh Evans(C) 2.Joe Peterson (C) 3.Liam Kelly(C) Bechgyn Blwyddyn 6 1.Kieran Kelly(C) 2.Rhodri Hughes(L) 3.Siôn Nelmes(L) Ras bag ffa Bechgyn Dosbarth Derbyn 1.Heddwyn ap Ioan Cunningham(C) 2.Joel Bradley(C) 3.Sean Spollen(L)

Merched Blynyddoedd 1 1.Becca Fleming-Jenkins(C) 2.Elinor Davies(C) 3.Sky Foulston(L) Merched Dosbarth Derbyn 1.Thérèse Melad Woodling(L) 2.Emily Morris(L) 3.Grace James (C) Merched Blwyddyn 2 1.Seren Putt(C) 2.Libby Foulkes(L) 3.Jade Morris(L) Merched Blynyddoedd 3 a 4 1.Tia Johnston Jones(L) 2.Hana Evans(C) 3.Louisa Williams(L) Merched Blwyddyn 5 1.Emily Sweeney(C) 2.Celyn Evans(C) 3.Gemma Burnham(C) Merched Blwddyn 6 1.Seren Powell-Taylor(C) 2.Catrin Hughes(L) 3.Caitlin Evans(L)

Merched Dosbarth Derbyn 1.Thérèse Melad Woodling(L) 2.Emily Morris(L) 3.Grace James(C)


Wy a llwy Bechgyn Dosbarth Derbyn 1.Tomos Jac Benjamin(L) 2.Joel Bradley (C) 3.Sean Spollen(L) Bechgyn Blwyddyn 1 1.Oísin Pennant(C) 2.Cai Thomas (C) 3.Ioan Joseph(C) Bechgyn Blwyddyn 2 1.Cian Taylor(L) 2.Callum Farrar(C) 3.Billy Swanson(C) Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 1.Tomos Jenkins(C) 2.Dylan Wyn Benjamin(L) 3.Ieuan Putt(C) Bechgyn Blwyddyn 5 1.Ashleigh Evans(C) 2.Aled Jones (L) 3.Tyrone Joule-Evans(L) Bechgyn Blwyddyn 6 1.Gerallt Jenkins(C) 2.Carwyn Tomos(C) 3.Siôn Nelmes(L)

Merched Dosbarth Derbyn 1.Emily Morris (L) 2.Thérèse Melad Woodling (L) 3.Grace James(C) Merched Blynyddoedd 1 1.Angharad Williams(C) 2.Sky Foulston(L) 3.Lili Gwen O’Brien(L) Merched Blwyddyn 2 1.Heledd Davies(C) 2.Emily Bradley(C) 3.Glain Llwyd Davies(L) Merched Blynyddoedd 3 a 4 1.Hana Evans(C) 2.Louisa Williams(L) 3.Tia Johnston Jones(L) Merched Blwyddyn 5 1.Gemma Burnham(C) 2.Celyn Evans(C) 3.Lecsi Powell-Taylor(C) Merched Blwddyn 6 1.Isha Howard(L) 2.Caitlin Evans(L) 3.Seren Powell-Taylor(C)

Ras o gwmpas y trac Bechgyn Blwyddyn 1 1.Cai Thomas(C) 2.Oísin Pennant(C) 3.Ioan Joseph(C) Bechgyn Blwyddyn 2 1.Callum Farrar(C) 2.Alex Spollen(L) 3.Billy Swanson(C) Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 1.Bedwyr Siencyn(L) 2.Dylan Wyn Benjamin(L) 3.Gwydion James(L) Bechgyn Blwyddyn 5 1.Ashleigh Evans(C) 2.Joe Peterson(C) 3.Tyrone Joule-Evans(L) /Aled Jones(L) Bechgyn Blwyddyn 6 1.Kieran Kelly(C) 2.Rhodri Hughes(L) 3.Gerallt Jenkins(C)

Merched Blynyddoedd 1 1.Becca Fleming Jenkins(C) 2.Elinor Davies(C) 3.Sky Foulston(L) Merched Blwyddyn 2 1.Seren Putt(C) 2.Libby Foulkes(L) 3.Heledd Davies(C) Merched Blynyddoedd 3 a 4 1.Tia Johnston Jones(L) 2.Hana Evans(C) 3.Louisa Williams(L) Merched Blwyddyn 5 1.Emily Sweeney(C) 2.Celyn Evans(C) 3. Gemma Burnham (C) Merched Blwddyn 6 1.Seren Powell-Taylor(C) 2.Catrin Huws(L) 3.Betsan Siencyn (L) /Caitlin Evans(L)


Ras Sach Bechgyn Dosbarth Derbyn 1.Tomos Jac Benjamin(L) 2.Leon Foulston (L) 3.Joel Bradley(C) Bechgyn Blwyddyn 1 1.Ioan Joseph(C) 2.Cai Thomas(C) 3.Oísin Pennant(C) Bechgyn Blwyddyn 2 1.Alex Spollen(L) 2.Billy Swanson(C) 3.Callum Farrar(C) Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 1.Bedwyr Siencyn(L) 2.Tomos Jenkins(C) 3.Dylan Wyn Benjamin(L) Bechgyn Blwyddyn 5 1.Liam Kelly (C) 2.Aled Jones (L) 3.Tyrone Joule-Evans(L) Bechgyn Blwyddyn 6 1.Carwyn Tomos(C) 2.Gerallt Jenkins(C) 3.Kieran Kelly (C)

Merched Dosbarth Derbyn 1.Thérèse Melad Woodling(L) 2.Emily Morris(L) 3.Grace James(C) Merched Blynyddoedd 1 1.Becca Fleming Jenkins(C) 2.Elinor Davies(C) 3.Sky Foulston(L) Merched Blwyddyn 2 1.Heledd Davies (C) 2.Seren Putt (C) 3.Libby Foulkes(L) Merched Blynyddoedd 3 a 4 1.Tia Johnston Jones(L) 2.Hana Evans(C) 3.Louisa Williams(L) Merched Blwyddyn 5 1.Celyn Evans(C) 2.Emily Sweeney(C) 3.Lecsi Powell-Taylor(C) Merched Blwddyn 6 1.Seren Powell-Taylor(C) 2.Isha Howard(L) 3.Caitlin Evans(L)

Cystadleuthau taflu Bechgyn Dosbarth Derbyn 1.Leon Foulston(L) 2.Joel Bradley(C) 3.Tomos Jac Benjamin(L) Bechgyn Blwyddyn 1 1.Oísin Pennant(C) 2.Cai Thomas(C) 3.Ynyr Siencyn(L) Bechgyn Blwyddyn 2 1.Callum Farrar(C) 2.Billy Swanson(C) 3. Cian Taylor(L) Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 1.Dylan Wyn Benjamin (L) 2.Ieuan Putt(C) 3.Penri Hughes(L) Bechgyn Blwyddyn 5 1.Ashleigh Evans(C) 2. Harri Mason(L) 3. Tyrone Joule(L) Bechgyn Blwyddyn 6 1. Kieran Kelly(C) 2.Carwyn Tomos(C) 3.Rhodri Hughes(L)

Merched Dosbarth Derbyn 1.Thérèse Melad Woodling(L) 2.Emily Morris(L) 3.Grace James(C) Merched Blynyddoedd 1 1.Angharad Williams(C) 2.Elinor Davies(C) 3.Lili O’Brien(L) Merched Blwyddyn 2 1.Seren Putt(C) 2.Jade Morris(L) 3.Heledd Davies(C) Merched Blynyddoedd 3 a 4 1.Hana Evans(C) 2.Tia Johnson-Jones(L) 3.Louisa Williams(L) Merched Blwyddyn 5 1.Lecsi Powell-Taylor(C) 2.Celyn Evans(C) 3.Gemma Burnham(C) Merched Blwddyn 6 1.Catrin Huws(L) 2.Seren Powell-Taylor(C) 3.Isha Howard(L)

Cystadleuaeth tîm pasio’r bêl 1. Leri 2. Ceulan Ras gyfnewid Blynyddoedd 3 a 4 1. Leri 2.Ceulan Bechgyn Blynyddoedd 5 a 6 1.Ceulan 2.Leri Merched Blynyddoedd 5 a 6 1. Ceulan 2. Leri


Naid Hir Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 1. Dylan Wyn Benjamin(L) 2. Bedwyr Siencyn(L) 3. Tomos Jenkins(C) Bechgyn Blwyddyn 5 1. Harri Mason (L) 2. Ashleigh Evans(C) 3. Liam Kelly(C) Bechgyn Blwyddyn 6 1. Kieran Kelly (C) 2. Siôn Nelmes(L) 3. Rhodri Hughes(L)

Merched Blynyddoedd 3 a 4 1.Tia Johnson-Jones(L) 2.Louisa Williams(L) 3.Hana Evans(C) Merched Blwyddyn 5 1.Emily Sweeney(C) 2.Celyn Evans(C) 3.Lecsi Powell-Taylor(C) Merched Blwyddyn 6 1.Seren Powell-Taylor(C) 2.Caitlin Evans(L) 3.Catrin Huws(L)

Capteiniaid Leri:- Catrin Huws,Isha Howard a Rhodri Hughes Capteiniaid Ceulan:- Gerallt Jenkins, Matthew Edwards a Seren Powell-Taylor Marciau uchaf yn y Cyfnod Sylfaen – Thérèse Melad Woodling (L) Marciau uchaf bechgyn – Dylan Wyn Benjamin (L) a Ashleigh Evans(C) Marciau uchaf merched – Tia Johnston-Jones (L) a Seren Powell-Taylor(C) Ymdrech orau – Cyfnod Sylfaen – Seren Putt(C) a Libby Foulkes (L) CA2 – TyroneJoule-Evans (L) a Bedwyr Siencyn(L)

Tim Buddugol - Ceulan


Cario Clecs 2010/11  

Cario Clecs Ysgol Tal-y-bont

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you