Page 1

Memòria anual 2016

40 anys GENERANT OPORTUNITATS PER les PERSONES


DL: L 681-2017

índex

2

L’associació

4

L’entitat en xifres

6

Estratègies

10

del 2016, destaquem...

14

responsabilitat

20

projecció

22

gràcies

27


Resumir 40 anys en unes línies no és fàcil. El 2016 ha estat un any determinant per a l’entitat. Un any que ens ha servit per valorar l’organització fins avui dia, per determinar com volem treballar a partir d’ara i repensar el funcionament de cada servei per millorar-lo en un futur.

Memòria 2016

Salutació del president Aquests 40 anys no serien el mateix sense la petjada d’APROMI i de totes les persones que van engegar el projecte l’any 1976. Gràcies a la seva iniciativa i perseverança, les persones amb necessitats especials de la comarca van començar a ser atesos. De mica en mica, creixem en serveis i en infraestructures. Enguany hem posat en pràctica el projecte de Noves Oportunitats adreçat a joves exclosos del circuit educatiu i sense experiència laboral. I també hem inaugurat una nova llar residència, la Casa 9 Salts. Però, malgrat les bones notícies, seguim sense augmentar places, no hi ha millores econòmiques i això fa que, de vegades, ens sigui difícil complir amb les necessitats i els drets de les persones que atenem. Ens caldrà més ganes que mai. L’entitat està viva i té moltes coses a fer i a dir; tant a la comarca, com a les famílies i comunitat en general. Comptem amb vosaltres per fer-ho possible!

Antoni mateus i Vallverdú - President de talma

La junta Antoni Mateus - President Carles Gelonch - Vicepresident Tresa Barrufet - Secretària Emili Farré - Tresorer Concepció Pau - Vocal Francesc Sardà - Vocal Martí Cases - Vocal Montse Ribes - Vocal

Magda Peris - Vocal representant de l’Ajuntament de Juneda Jordi Sarlé - Vocal representant del Consell Comarcal de les Garrigues Maria Perera - Vocal representant a la Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida

3


L’associació Missió, visió i valors MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

Volem oferir una atenció integral, per això treballem al costat de les persones amb discapacitat, trastorn mental i/o risc d’exclusió social perquè puguin assolir una qualitat de vida i un desenvolupament personal que els permeti la màxima integració social dins la comunitat

Talma treballa en l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones que atén i treballa per facilitar tot un sistema de suports educatius, socials, laborals i personals al voltant de cada una d’elles

- Dignitat, igualtat i benestar de les persones - Desenvolupament personal i autodeterminació per a una integració social en la comunitat - Treball conjunt, participatiu i de suport amb les famílies - Transparència, responsabilitat social i qualitat en la gestió - Participació i treball en equip -Formació i especialització dels professionals i els serveis - Sensibilització, treball en xarxa i participació dins la comunitat

El centre de la nostra entitat són les persones Talma és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública de la comarca de les Garrigues. Treballa des de 1976 des de les persones i per a les persones. Engloba diversos serveis educatius, socials i laborals: atenció a la infància, serveis diürns, serveis d’habitatge i inclusió laboral i en la comunitat.

4


Memòria 2016

ORGANIGRAMA

5


L’Entitat en xifres Serveis diürns

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

STO i SOI: Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció

132

CDIAP: Centre de

25

Club Social Compàs:

14

CRAE: Centre

24

Noves Oportunitats:

7

Escola d’Educació Especial: Centre

23

USAP: Unitat de Suport

15

Club Esportiu: servei

46

Servei d’atenció i suport a la salut mental Formació i inserció laboral

23

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Residencial d’Acció Educativa

educatiu

Serveis d’habitatge

20

Llar-Residència Plaça Catalunya: persones

20

Llar-Residència 11 de setembre: persones

5

Suport a l’autonomia a la pròpia llar: suport

més autònomes

amb un grau elevat de dependència

individualitzat al propi domicili

a l’Activitat Professional

d’esport i lleure

serveis empresarials

6

... persones ateses a cada servei El 2016

CET: Centre Especial de Treball

156 Les persones comptabilitzades al servei de CDIAP i Noves Oportunitats es consideren “atencions” o “orientacions”. Són persones de pas dins de l’entitat

103 Són els usuaris inscrits en serveis diürns i/o nocturs i que se’ls ofereix una atenció continuada al llarg de la seva vida

*Algunes persones es contabilitzen en més d’un servei, és a dir, hi ha serveis que comparteixen usuaris.


Memòria 2016

edat dels usuaris

%

El 13% dels usuaris és menor d’edat

%

El 52 dels usuaris és major d’edat i menor de 50 anys

%

El 35 Dels usuaris és major de 50 anys

distribució geogràfica

TIPOLOGIA

%

%

27 % MENTAL

%

57 % intel·lectual

10 % intel·lectual i MENTAL

%

3% intel·lectual I FÍSICA

%

2% intel·lectual I SENSORIAL

%

1% intel·lectual, SENSORIAL i FÍSICA

5% 12%

comarca del Segrià

comarca del pla d’urgell

5%

Les Garrigues

comarca de l’urgell

67% 11 % ALTRES

7


L’Entitat en xifres total de treballadors

... TREBALLADORS I ALTRES DADES DE l’ENTITAT distribució geogràfica

71 67

64%

dones

71 dones

dones

36 % 35

33

27

Homes

Homes

Homes

2014 92

treballadors

2015 104

treballadors

2016

fora de la comarca

ALTRES DADES

SOCIS

PLATS AL MENJADOR VOLUNTARIS

106

treballadors

HORES FORMATIVES 8

De la comarca

PERSONES TUTeLADES (A LA FUNDACIÓ TERRES DE LLEIDA)


Memòria 2016

DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS

4

ADMINISTRACIÓ NETEJA I MANTENIMENT PRL

1

FORMACIÓ

1

23

3

Treballadors amb certificat de discapacitat i/o trastorn mental

9

STO I SOI

23

HABITATGE SUPORT A LA LLAR

2

CEE (AULA)

2 5

CDIAP- ÀTRIUM

15

CRAE ESPORTS

1 4

USAP NOVES OPORTUNITATS

2

saliut mental compàs

2

86 Treballadors amb contracte indefinit

3

CET-CENTRE JARDINERIA

4

CET -SERVEIS JARDINERIA

14

CET -MANUFACTURES

5

CET -BOTIGUES

4

CET -LA LLETERIA CET -VIVERS I PLANTERS

2

20 Treballadors amb contracte temporal 9


Estratègies repensem serveis, mirem cap al futur Què hem fet? Un dels objectius de Talma és el d’assumir nous reptes de futur per atendre a la diversitat de persones i fer-ho amb les millors garanties possibles. Amb el projecte “Repensar Serveis”, hem fet un exercici de crítica i reflexió interna per definir què cal millorar i cap a on s’ha de treballar en els propers anys.

Qui hi ha participat? Hi han participat tots els serveis de Talma. Cada un ha treballat durant un any i mig quines necessitats i quins reptes té en un futur.

Què hem aconseguit? Talma ha traçat unes bases d’actuació i unes línies estratègiques específiques que han de donar resposta als reptes de futur de l’entitat.

10

Creixement en espais i infraestructures Finalització del CRAE i ampliació del Centre de l’entitat (serveis generals). La persona, al centre de tots els serveis L’autonomia i l’apoderament dels usuaris com a base dels serveis i els suports. Compromís professional i ètic Apoderament de tots els treballadors en l’atenció a la persona i tenir una actitud formativa. Valors de l’entitat definits Compromís amb l’ètica, la transparència i la qualitat del serveis. Autoavaluació constant Actitud de millora constant a cada servei. Foment del treball en xarxa Cal potenciar les relacions amb les famílies, l’arrelament al territori i les aliances amb entitats i empreses.


Comissions i connexions, millorem l’organització

Memòria 2016

Estratègies

Què hem fet?

COMISSIÓ ITINERE

Talma ha creat les comissions i les connexions. Les comissions són un espai en què els professionals poden posar en pràctica els suports en tots els àmbits que siguin necessaris. Les connexions són per facilitar la vida diària dels serveis. Posen en pràctica el que s’acorda a les comissions i posen en comú solucions, necessitats i expectatives.

És la comissió d’acollida a la persona usuària. Valora les capacitats, les competències i l’autonomia i, després, fa el traspàs a la comissió social o laboral.

Qui hi ha participat? Els caps de cada servei

COMISSIÓ SOCIAL Comissió de seguiment de la persona, encarregada de l’elaboració de PAI’s (Pla d’Atenció Individual)

Què hem aconseguit? A través de les comissions i les connexions hem volgut transformar el funcionament de l’entitat per fer-la més efectiva, flexible, ètica i amb compromís per a les persones que atenem, que també han de desenvolupar el seu projecte de vida.

COMISSIÓ LABORAL Comissió de seguiment laboral de la persona i l’adaptació d’aquesta al lloc de treball. Tant des de la vessant social com des de la vessant econòmica.

11


Estratègies Coaching, Potenciem el treball interprofessional COMUNICACIÓ

Què hem fet? Una segona formació en coaching per transmetre a altres professionals de l’entitat els coneixements d’aquest procés en l’àmbit interprofessional amb la finalitat que tota l’entitat treballi sota les mateixes directrius.

tal)

(interpersonal i interdepartamen

lidera

werment

empo

Qui hi ha participat?

tge

(persp

ectiva

person

al)

at)

onsabilit

de resp dquisició

isió

dec presa de

(a

tització

Tècnics dels serveis d’habitatge, CRAE, Escola, Compàs, serveis generals, entre altres.

ma ció i siste etermina

(d

obJectius

(metodolo

Què hem aconseguit?

gies i estra

A través d’una metodologia dinàmica i interactiva, Talma ha potenciat les capacitats individuals i de grup per assolir resultats d’èxit i objectius comuns en l’àmbit interprofessional. El coaching ha facilitat la reflexió i l’anàlisi en els diferents àmbits de treball. 12

tègies espec

if iques)

uip

n eq e l l a b e r t

at)

e l’entit

zació d (organit

gestió personal ns)

(treball de l’estrès i les emocio

)


...En format més breu

nova estructuració de les llar-residència Què hem fet? Una reestructuració de les llars residència per tal d’especialitzar els treballdors, abordar el procés d’envelliment i la participació de les persones més autònomes.

Què hem aconseguit?

Qui hi ha participat? Direcció del servei, treballadores socials, psicòlegs, l’equip de monitors, infermeria, les persones residents, famílies i fundacions.

Llar residència 11 de setembre: persones d’edat avançada i amb un grau elevat de dependència

Memòria 2016

Estratègies

Cada residència atén un perfil d’usuaris diferenciat i ofereix una atenció adequada a les característiques i necessitats de les persones residents.

Llar residència Plaça Catalunya: persones més autònomes sense necessitat de suport continuat

TREBALL de la línia educativa del CRAE Què hem fet? Una formació encarada a establir un model pedagògic i educatiu del CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa) i unes pautes pràctiques per dur-lo a terme.

Què hem aconseguit?

Qui hi ha participat? L’equip tècnic i els educadors del CRAE de les Garrigues

Posar sobre la taula diversos temes pedagògics que afecten el dia a dia del CRAE. A través de materials teòrics, s’adapten i es defineix la filofia que es vol pel centre.

resultat: el Projecte Educatiu de Centre (PEC) construït a mida entre les persones que treballen amb els infants i adolescents del crae 13


del 2016, destaquem... els 40 anys de talma! 21 de maig El TRET DE SORTIDA

2 de juliol el dia de la festa El 2 de juliol va ser el dia escollit per celebrar els 40 anys de l’entitat en la comunitat, amb la gent de la comarca. Va ser una jornada oberta a tot el públic amb ganes de gaudir l’aniversari amb nosaltres. Els Rojos de Junda van ser els encarregats de posar en marxa la festa. 14

L’Assemblea General de socis i la Jornada de Famílies del dia 21 de maig van ser l’inici, de caire més intern, dels actes de celebració dels 40 anys de Talma.


Memòria 2016

Fotografia: Xavi Minguella

Vam organitzar una combinació d’activitats musicals, tallers per a tots els públics, gastronomia i actuacions a la Plaça Catalunya de Juneda. Tot acompanyat de l’animació de la companyia Cassigalls.

Objectiu: aprofitAR els 40 anys per donar a conèixer els serveis que oferim, tant de la vessant social com laboral Fi de festa amb un sopar popular a la fresca i amb l’actuació dels grups Llevataps, La Bruixa Express i DJ Tàsies, a la Pista del Parc Alegria de Juneda.

Fotografies: Xavier Minguella

15


PERFIL

del 2016, destaquem...

joves de 16 a 24 anys q ue no estud treballin i iïn n tinguin mo t ivació per f i en un ofici ormar-se o treure’s les proves cicle de gra d ’accés a un u mitjà

El projecte de noves oportunitats És un servei d’orientació i inserció laboral. Una xarxa de 10 entitats socials i centres de formació de la província de Lleida van engegar-lo el febrer de 2016 amb la idea d’oferir una alternativa formativa i professional a joves amb un nivell baix d’estudis, sense experiència laboral i exclosos del sistema educatiu.

Fase d’orientació El jove descobreix quins són els seus interessos, motivacions i aspiracions en el món laboral i estableix uns objectius professionals amb l’ajuda del tutor.

FASE FORMATIVA Cada jove fa el seu itinerari. Tots inclouen pràctiques i es combinen amb sessions de recerca de feina, habilitats socials, coneixement d’oficis i coneixement de l’entorn, entre altres.

Fase d’inserció o retorn al sistema educatiu Un cop han trobat feina o han retornat al sistema educatiu, els oferim suport durant els primers mesos per resoldre dubtes en aquesta etapa. 16


Entrevista a Mariona Seró, coordinadora del projecte Noves Oportunitats Garrigues

Memòria 2016

“Cada jove ha de ser protagonista del seu procés i ha de decidir el seu futur lliurement”

Es tracta d’un servei d’orientació personalitzat Com explicaries el sentit del projecte de Noves per a cada jove? Oportunitats? Si, l’orientació és individual perquè cada jove té els Vivim en una societat en què els llocs de feina són seus objectius i ha de seguir el seu itinerari. Per tal limitats i els processos de selecció es basen en el que hi hagi una bona vinculació currículum de la persona, els esal programa, el jove ha de ser tudis que té i l’experiència profesprotagonista del seu procés i ha sional. Això fa que els joves tinguin de decidir el seu futur lliurement. més dificultats que les persones Els professionals i familiars hem adultes per accedir al món laboral, És prioritari oferir llocs de donar-los suport i guiar-los però encara és més difícil en joves de treball a persones que quan ho necessitin. No hem de que no han acabat l’educació oblino poden accedir al món decidir per ells. gatòria. Si no se’ls ajuda amb un laboral ordinari programa com Noves OportuniCap on ha d’anar el programa tats estarien exclosos de la sociede Noves Oportunitats? tat en tots els sentits. És prioritari oferir llocs de treCom valores la posada en marxa ball a persones que difícilment del projecte a la comarca durant podran inserir-se al món laboral el seu primer any de vida? ordinari. D’altra banda, les coTot i que és un projecte nou i l’hem hagut de donar municacions a nivell de comarca són força dolena conèixer a la comarca, als instituts i a l’administes. S’haurien de millorar i ampliar les xarxes de tració pública, els joves s’han mostrat força particitransport a nivell comarcal per tal que totes les patius. Hem aconseguit els objectius que ens vam persones poguessin aprofitar recursos com Noves marcar al principi i algun dels joves ja treballa. TeOportunitats. A més a més, això facilitaria l’accés níem un objectiu de 13 orientacions i n’hem fet 24. a llocs de treball a la comarca i reduiria l’èxode a D’aquests 24, segueixen al programa 19 joves. altres comarques.

17


del 2016, destaquem... El nou model d’uSAP

eQUIP

Formen par t de l’equip d’USAP un p treballado sicòl r social, un t ècnic de gra eg, un monitors esp u mig i ecialitzats

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional no és un servei nou. Però durant el 2016, un equip de professionals ha treballat per millorar-lo i, com a conseqüència, n’ha derivat un nou model de treball i una nova metodologia.

Treballen al costat del Centre Especial de Treball, amb l’objectiu de facilitar suports i adaptar el lloc de treball a la persona amb discapacitat dins un ambient protegit. Sense oblidar la integració laboral en empreses ordinàries amb els suports necessaris per a la màxima adaptació de la persona.

PERSONES ATESES AL servei d’USAp 18


Entrevista a Alba Jové, cap i coordinadora del servei USAP de Talma

Memòria 2016

“El nou model d’USAP pot ser un servei de referència a la comarca”

De quina manera s’ha reestructurat el servei? De quina manera es treballa al servei d’USAP? No és ben bé una reestructuració, sinó un canvi de La comissió laboral de l’entitat és l’encarregada de model i de metodologia. En primer lloc, ens cengestionar els temes laborals i personals dels trebatrem en les 8 dimensions bàsiques de qualitat de lladors del CET. L’equip d’USAP determina quina vida que composen el benestar personal: benestar atenció ha de tenir la persona valoemocional, benestar físic, berant la seva situació i oferint-li una nestar material, autodeterminaatenció multidisciplinària. La proció, desenvolupament personal, gramació està condicionada pels inclusió social i drets. En segon aspectes personals i socials que lloc, treballem amb la PlanificaS’ha de seguir treballant influeixen en el seu desenvolupació Centrada en la Persona (PCP), per a una millor ment professional. un conjunt d’estratègies basades integració sociolaboral en les decisions i la visió de la perCap on ha d’anar el servei sona i del seu cercle de suport. dels usuaris d’usap d’USAP? Quin impacte tindrà el funcioS’ha de seguir treballant per a una nament d’aquest servei en els millor integració i normalització col·lectius atesos? sociolaboral dels usuaris d’USAP. L’equip tècnic valora positivament Es precipitat saber si tindrà imel treball realitzat i s’intentarà espacte, però pot ser un servei de tablir més canals d’informació interprofessionals i referència a la comarca. S’ha de treballar per trenmés espais de treball multidisciplinar. Tot a partir car barreres. Per exemple, USAP s’hauria d’aprode la metodologia de la PCP i en les vuit dimenpar a altres persones més enllà del Centre Especial sions de qualitat de vida. Treballarem per millorar de Treball, per tal d’atendre a més persones amb les accions realitzades el 2016 i trencar les barreres dificultats per aconseguir una feina estable i, així, entre serveis de l’entitat per consolidar el treball en també es proporcionaria el servei a un altre col·lecequip d’entre els diferents professionals. tiu de la comarca.

19


RESPONSABILITAT AUDIEQUIP, SOCIETAT D’AUDITORIA ha auditat els comptes anuals abreujats adjunts de l’ASSOCIACIÓ TALMA - SERVEI I SUPORT A LES PERSONES

dades econòmiques Prestació de serveis del cet 4

%

Quotes usuaris i socis 11

subvencions de capital 2

amortitzacions 4

%

%

%

%

altres despeses* 11

%

Vendes 17

subministraments 3

%

compres relacionades amb el cet 12

Ingressos 2016

DESPESES 2016

%

(total: 3,3 M)

(total: 3,2 M)

subvencions Públiques i donatius 66

sous i seguretat social 70

%

%

*Personal autònom, lloguers, assegurances, entre altres

accions d’inversió: 542.000 obres habitatge Casa 9 Salts 55 Amb el suport econòmic de:

20

%

reformes del local botiga les borges 3

COmpra Casa 9 Salts 30

%

Transport (2 vehicles) 9

%

%

Compra de material i maquinària (CET) 2

%


escoltem els nostres públics USUARIS

famílies

Es valora els serveis i l’aprenentatge que reben dels professionals. Bona organització del transport. Motivació envers l’entitat.

Es valora els serveis deTalma, el tracte i la llibertat per comunicar-se amb l’entitat. Els professionals que hi treballen són un punt fort.

Es valora la satisfacció personal, el reconeixement de l’entitat pels serveis que ofereix i la motivació per la feina i l’ambient.

Manca d’activitats d’oci. Cal treballar la coordinació del monitoratge amb vinculacions periòdiques entre monitors que atenen als mateixos usuaris.

Millorar la coordinació entre atenció diürna i llar residència. Més connexions entre treballadors i famílies per a un millor seguiment de la persona.

Manca d’informació dels altres serveis que ofereix l’entitat. Més oportunitats per desenvolupar-se i formar-se. Millora dels espais de l’entitat.

%

%

%

participació

participació

%

%

treballadors

Memòria 2016

RESPONSABILITAT

%

participació 21


PROJECCIÓ Ens comuniquem, tenim veu Talma és una entitat que pren les Garrigues com a àmbit d’actuació. Amb més de 100 treballadors, és una de les entitats més grans de la comarca. Té influència en molts àmbits del sector social i empresarial, per això, Talma necessita comunicar-se. Per comunicar els serveis que oferim, les metes que assolim i els deures que ens queden pendents.

La pàgina web de Talma

Renovada i actualitzada pel que fa a serveis i contingut. Adaptable a tot tipus de dispositius. Durant bona part del 2016 hem treballat el contingut per tal que compleixi amb la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Presents als mitjans

Talma ha realitzat 44 accions comunicatives durant el 2016. Hem aparegut als mitjans de comunicació en 31 ocasions.

436 seguidors a la pàgina corporativa de Talma

22

CREACIÓ de perfils de Twitter i Instagram @TalmaGarrigues

visites l’any 2016


Memòria 2016

PROJECCIÓ Activitats, accions i esdeveniments Descobrim la història i els indrets de la comarca Els alumnes de l’Escola van conèixer la forma de vida dels avantpassats del territori de les Garrigues a l’espai de les pintures rupestres del Cogul.

SEGONA EDICIÓ DE TALMAPEU Segon any de la camina da a peu per la quarta sequia del Canal d’Urgell de la Banqueta de Juneda. Es tracta d’una activitat oberta a qualsevol públi c, més enllà de l’entitat.

aprenem amb els animals AE han treballat Infants i adolescents del CR la teràpia assistida a s cie aspectes personals grà amb altres animals de amb cavalls i el contacte amb l’entorn i la cura La Manreana. La connexió en l’adquisició de de l’animal han influenciat a diària competències per a la vid

incursió social: creado rs i protagonistes d’ una experiència teatral 48 persones usuà ries de Centres O cupacionals i resid de gent gran de ències la demarcació de Ll eida (Juneda, M sa, Tàrrega i Alm ollerusacelles) han treb allat l’enriquimen a través d’una ob t personal ra de teatre, al co stat d’altres col·l de professionals ectius i del teatre.

23


PROJECCIÓ

Cinefòrum sobre la salut

Activitats, accions i esdeveniments

mental

Sessions de cinefòru m i altres activitats de sensibilització amb l’o bjectiu de combatre l’estigma i la discrim inació que hi ha al voltant de la salut m ental.

ens endinsem al món professional s Alumnes de Nove conèixer n Oportunitats va nts re fe empreses de di scode sectors per tal de ions nc fu , brir ocupacions més t ita tiv i perfils. Una ac l. ra d’orientació labo

Artesans per un dia Gràcies a la visita gu iada al Museu de l’Alabastre i a l’exper iència de treballar un a peça de pedra, els alu mnes de l’Escola van endinsar-se al món de l’artesania.

nal i la participació en la

rso Treballem l’autonomia pe comunitat

lacions, la dins d’un marc de re Per tal de fomentar, lleure, des ió social mitjançant el participació i la inclus s al territori i s s’organitzen sortide del club social Compà comunitat. Un tivitats que ofereix la es participa en les ac l’Albi. al Parc de les Olors de exemple n’és la visita

24


Memòria 2016

PROJECCIÓ Activitats, accions i esdeveniments Canviem d’ubicació la botiga de les borges Per tal de donar resposta a l’increment de facturació i possibilitar més tipologies de producte, vam inaugurar la nova Botiga de Talma a les Borges. Ara és al carrer Ensenyança, 22.

llibres sobre desenvolupamen t infantil, a l’abast de tothom Des del febrer, el CDIAP va posar en marxa un servei de prèstec i consulta de llibres a la sala d’espera del ser vei.

ANEM DE COLÒNIE

S!

tura

Ens apropem al món de la cul

per despertar l’interès i Unes jornades matinals a i el món del teatre a la motivació per la músic de Lleida l’Auditori Enric Granados

Per desconnec tar de la rutin a en un entorn diferent i esta blir relacions am b els compan i educadors fo ys ra de l’espai d e vida, els infa i adolescents nts del CRAE van gaudir de div activitats dur erses ant l’estiu.

25


PROJECCIÓ Activitats, accions i esdeveniments El voluntariat com a aprenen

tatge

Ser voluntari de qualsevo l entitat ha permès als alumnes de Noves Op ortunitats millorar l’autoestima, la sensibilització cap a col·lectius vulnerables i potenciar l’ajuda desinteressada.

“Parlem d’ètica” en situacions complexes Joan Cànimas va oferir una xerrada sobre valors, que principis i actituds de les persones i organitzacions amb nes perso a a tutel o cura rt, tenen funcions de supo discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

JORNADA ESPORTIVA i DE VOLUNTARIAT Una jornada esportiva en motiu de la inauguració d’un nou espai per a fer activitats esportives i físiques per als usuaris del Club Esportiu de l’entitat, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social La Caixa.

26

PRemi a la millor iniciativa comarcal de les Garrigues instal·laUn mes després d’inaugurar les noves onat de Patr el es, Borg les cions de la Botiga de ativa inici or mill la a i prem la Fira va atorgar el . arca comercial de la com


GRÀCIES COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL

Talma, servei i suport a les persones SERVEI I SUPORT A LES PERSONES

STO I SOI

AJ. ALBAGÉS · AJ. ALBI · AJ. ARBECA · AJ. BELLAGUARDA· AJ. BOVERA · AJ. CASTELLDANS · AJ. CERVIÀ DE LES GARRIGUES · AJ. COGUL · AJ. ESPLUGA CALBA · AJ. FLORESTA · AJ. FULLEDA · AJ. GRANADELLA · AJ. GRANYENA DE LES GARRIGUES · AJ. JUNCOSA · AJ. OMELLONS · AJ. POBLA DE CÉRVOLES · AJ. PUIGGRÒS · AJ. SOLERÀS · AJ. TARRÉS ·AJ. TORMS · AJ. VILOSELL · AJ. VINAIXA

CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL

HABITATGE

USAP

som membres de: La Botiga

neteja i manufactures

vivers i planters

Participació en organs de direcció

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I EMPRESES

MASIA TERO · LA BANQUETA DE JUNEDA · PATFRAN · LOGIESPORT · CENTRE DE RECURSOS DE LES GARRIGUES · COMPLEX CULTURAL JUNEDA · BIBLIOTECA JOAN DUCH · BIBLIOTECA MARQUÈS D’OLIVART · GRANJA ESCOLA LES OBAGUES · CLUB TENNIS TAULA DKW BORGES · ENVELATS VALL · COOPERATIVA IVARS · CLUB ATLÈTIC ARBECA · ASVOLCALL · CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE LLEIDA

Gràcies als professionals de l’entitat pel compromís i la dedicació, a les famílies per la confiança, i a totes i cada una de les persones que doneu suport a Talma. Entre tots ho fem possible! © Crèdits: disseny, redacció i contingut Àrea de Comunicació - Associació Talma Ctra Torregrossa, km 10,5 . 25430 Juneda T 973 15 04 14 · comunicacio@talma.cat · www.talma.cat Icones i recursos gràfics: Omelapics | Rosapuchalt | Graphicrepublic Creat per Freepik.com

27


Ctra. Torregrossa, Km 10,5 25430 · Juneda · (Lleida) T. 973 15 04 14 info@talma.cat

www.talma.cat

syna 04 TNARENEG STATINUTROPO sel REP SENOSREP

Memòria anual 2016 - Talma, servei i suport a les persones  
Memòria anual 2016 - Talma, servei i suport a les persones  

Memòria anual 2016 d'activitats i responsabilitat social

Advertisement