Page 1

TALLINNA TURISM

Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt sakslased (2,51 ööd), kõige lühemalt aga soomlased (1,47 ööd).

VEEBRUAR 2009 2009. aasta veebruaris majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 112 400 turisti, nendest 49% peatusid Tallinnas. Turistide (-17%) * Turistide (-21%)

arv

Tallinnas:

58 900

ööd

Tallinnas:

97 800

Välisturistide arv: 49 000 (-14%) Välisturistide ööd: 83 500 (-17%)

Siseturistide arv: 9 900 (-29%) Siseturistide ööd: 14 300 (-38%)

Vähenes välisturistide poolt veedetud ööde arv Esmase tähtsusega turgudel: Soome: 42 500 ööd (-14%) Venemaa: 6 000 ööd (-12%) Rootsi: 4 700 ööd (-2%) Suurbritannia: 4 500 ööd (-42%) Norra: 4 300 ööd (-30%) Läti: 3 200 ööd (-9%) Saksamaa: 2 400 ööd (-29%)

Teisese tähtsusega turgudel: USA: 1 400 ööd (-26%) Itaalia: 1 300 ööd (-12%) Prantsusmaa: 1 000 ööd (-15%) Hispaania: 566 ööd (-16%) Belgia: 500 ööd (-7%) Hiina: 173 ööd (+104%) Jaapan: 123 ööd (-41%)

Reiside kestvus lühenes

73% reisidest tehti puhkuse eesmärgil Välisturistide linnakülastustest oli 76% puhkusereisid, 19% tööreisid, 4% konverentsikülastused ja 1% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 59% puhkuse eesmärgil, 30% töö, 9% konverentsi külastamise ning 2% muul eesmärgil.

Tubade täitumus * ja ööpäeva keskmine maksumus ** vähenes Veebruarikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 413 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 173 tuba ja 14 441 voodikohta. Tubade täitumus oli 31% ning see jäi 8% võrra väiksemaks kui eelmise aasta veebruaris. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 551 krooni, eelmise aasta veebruariga võrreldes oli see 23 krooni odavam (-4%).

Reisijate arv Tallinna lennujaamas ja Tallinna sadamas vähenes Tallinna lennujaama 91 700 reisijat (-29%).

läbis

veebruaris

Tallinna Sadama reisijate arv oli kokku 450 500 (-7%), sh reisijad Soome liinil 385 500, Rootsi liinil 64 400, muud reisijad 600.

Turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli veebruaris 1,66 ööd (-5%). Välisturistide reisid: 1,70 ööd (-4%), Siseturistide reisid: 1,44 ööd (-13%).

* Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentises. **

Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega. *

võrdlus 2008. aasta veebruariga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

1


Turistid Tallinna majutusettevõtetes Erinevalt eelnenud aastatest ei suurenenud selle aasta veebruarikuus turiste arv võrreldes jaanuariga, vaid majutatud külastajate ning nende poolt veedetud ööde arv hoopis vähenes.

Esmase tähtsusega turud Rootsi turg oli ainus, mis näitas positiivseid tulemusi. Langusega alanud jaanuarile järgnes veebruaris turistide arvu kasv. Majutatud rootslaste arv suurenes rohkem kui kümnendiku (+13%) võrra, kuid nende poolt veedetud ööde arv jäi eelnenud aasta veebruariga samale tasemele (-2%). Veebruaris majutati kokku 2 900 Rootsi elanikku, kes veetsid siin kokku 4 700 ööd. Võrreldes eelmise aasta veebruariga majutati Tallinnas kümnendiku võrra vähem külastajaid Soomest, Venemaalt ja Lätist. Soomest saabus 59% kõigist majutatud väliskülastajatest. Soomlaste arv Tallinna majutusettevõtetes vähenes 12% ja nende poolt veedetud ööde arv langes 14% võrra. Kokku majutati Tallinnas 28 900 Soomest pärit külastajat, kes viibisid siin 42 500 ööd. Venemaalt tuli 7% kõigist välisturistidest. Võrreldes eelmise aasta veebruariga vähenes nii majutatute kui ka nende ööbimiste arv 12%. Majutatuid Venemaa elanikke oli Tallinnas 3 300 ning nad ööbisid kokku 5 900 ööd. Tallinna majutusasutustes peatus Lätist pärit külastajaid 2 200 ning nad veetsid Tallinnas kokku 3 360 ööd, võrreldes möödunud aasta veebruariga vähenes turistide arv 11% ja ööbimiste arv 9% võrra. Ka Suurbritannia, Norra ja Saksamaa elanike linnakülastused näitasid jätkuvalt langusnumbreid. Britte majutati 39% vähem kui eelmise aasta samal kuul ning nende ööbimiste arv vähenes 42%. Majutatute arv Norrast oli 26% ja ööbimiste arv 30% võrra väiksem. Tallinna

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

külastas kolmandiku võrra (34%) vähem sakslasi ning nende ööbimised vähenesid enam kui neljandiku (-29%). Eelmise aasta veebruariga võrreldes tegid pikemaid reise Saksamaalt (2,51 ööd) ja Lätist (1,49 ööd) saabunud majutatud külastajad. Venelaste reisid olid sama pikad (1,82 ööd) ning lühemat aega veetsid Tallinnas soomlased (1,47 ööd), rootslased (1,58 ööd), britid (2,32 ööd) ja norralased (2,44 ööd). Turiside ja nende ööbimiste arvud vähenesid ka Helsingis. Möödunud aasta veebruariga võrreldes oli Helsingis vähem soomlasi (-22%), venelasi (-32%), lätlasi (-48%), norrakaid (-15%), britte (-25%) ning sakslasi (-26%). Erinevalt Tallinnast vähenes Helsingis ka Rootsi turistide arv, seda ligi viiendiku võrra (-19%).

Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, veebruar 2009

Suurbritannia 4%

Venemaa 7%

teised turud 14%

Läti 4%

Norra 4%

Rootsi 6% Saksamaa 2% Soome 59%

Allikas: Statistikaamet

Teisese tähtsusega turud Teisese tähtsusega turgudel olid samuti valdavalt negatiivsed arengud. Hispaaniast saabus küll rohkem külastajaid kui möödunud aasta veebruaris, kuid nende reisid olid lühemad. Hispaanlasi majutati kokku 297 (+7%) ja nad viibisid siin 566 (-16%) ööd. Rohkem kui neljandiku võrra saabus vähem turiste USAst, Belgiast ja Prantsusmaalt. Ameeriklasi viibis Tallinnas kokku 434 ning nad veetsid kokku 1 372 ööd, seega turistide arv

2


vähenes varasema aasta veebruariga võrreldes 29% ning ööbimiste arv 26% võrra. Prantslaste arv jäi 28% võrra väiksemaks ja nende poolt veedetud ööde arv vähenes 15% võrra. Belgia turistide arv langes 26% ning nende poolt ööbimised kümnendiku võrra. Kuuendiku võrra (-17%) majutati Tallinnas vähem itaallasi ja nende ööbimiste arv langes kümnendiku (-12%) võrra.

Veebruaris majutati kokku 57 hiinlast (+200%), kes viibisid siin 173 ööd (+104%), kuigi võrreldes eelmise aastaga hiinlaste arv küll märgatavalt kasvas, nende reiside kestvus lühenes. Jaapanist saabus 70 turisti (-17%) ja nad ööbisid siin kokku 123 ööd (-41%). Lõuna-Korea turiste majutati kokku 28 (0%) ning nad ööbisid Tallinnas 40 ööd (-22%). Helsingisse saabus veebruaris Aasia turgudelt kokku 3 075 turisti ning võrreldes möödunud aasta veebruariga vähenes majutatud külastajate arv ligi kolmandiku võrra (-31%). Suurim langus oli Hiina turul (-42%), vähem kahanes jaapanlaste huvi Helsingi reiside vastu (22%).

Nende turgude puhul saab siiski positiivse tendentsina välja tuua reiside pikenemise: ameeriklastel oli keskmiseks reisi pikkuseks 3,16 ööd, prantslastel 2,33 ööd, belglastel 2,64 ööd ja itaallastel 2,48 ööd. Aasia riikidest saabus Tallinnasse 342 turisti ning võrreldes eelmise aastaga kasvas see turg ligi kümnendiku võrra (9%). Hiinast saabus rohkem turiste, Lõuna-Korea majutatute arv jäi eelmise aasta tasemele ning Jaapani turistide arv vähenes.

Selle aasta kahe esimese kuu jooksul külastas Tallinna 118 600 turisti, kes ööbisid siin kokku 216 500 ööd. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes turistide arv 8% ja ööbimiste arv 11% võrra. Olulisel määral vähenes siseturistide (-27%) ja nende poolt veedetud ööde arv (-34%). Tänu positiivsele jaanuarile olid muutused välisturistide ja nende ööbimiste arvudes väiksemad (langus vastavalt -3% ja -5%).

Majutatud turistide ööbimised Tallinnas kuude lõikes, 2005-2009 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

2005

2006

2007

be r em

r de ts

er

no ve m be

ok to ob

em

be r

t

2008

se pt

gu s au

ul i ju

un i ju

ai m

ril l ap

är ts m

ru ar ve eb

ja an

ua r

0

2009

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

3


Reisi eesmärgid Veebruaris Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 73% (42 900), tööreisijaid 21% (12 600), konverentsil osalejad 6% (2 800) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 1% (600). Möödunud aastaga võrreldes vähenes veebruaris puhkusereisijate arv kümnendiku (-10% ehk -4 600) ja tööreisijate arv ligi viiendiku (-18% ehk 2 800) võrra. Märkimisväärselt vähem majutati konverentsikülastajaid (-42% ehk 4 900) ja muudel eesmärkidel reisijaid (-79% ehk 3 100).

59% siseturistidest ööbis Tallinnas puhkuse eesmärgil, 39% viibisid siin ärireisil (sh 9% konverentsi ja koolitusel osalejad) ja vaid väike osa (2%) muudel põhjustel. Sarnaselt jaanuarikuule, toimus turistide arvu vähenemine kõikide reisiliikide lõikes. Kõige rohkem vähenesid siseturistide puhkusereisid (-1 800 turisti).

Siseturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, veebruar 2009

konverents 9%

muu 2%

töö 30%

Välisturistidest saabus 76% Tallinna puhkama, ligi viiendik (19%) ärireisile, 4% tuli konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (1%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus.

Allikas: Statistikaamet

Võrreldes eelnenud aasta veebruariga vähenes välisturistidest külastajate arv kõikide reisiliikide lõikes, kuid suhteliselt väiksem langus toimus puhkusereisijate hulgas (-7% ehk 2 800), kuid märkimisväärsemalt vähem tehti ärireise (-23% ehk 3 500).

Aasta esimese kahe kuu kokkuvõttes on puhkusereisijate ja konverentsikülastajate arvud jäänud 2008. aasta tasemele, kuid vähem on tehtud tööreise ja muudel põhjustel reise.

Välisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, veebruar 2009

töö 19%

konverents 4%

muu 1%

puhkus 59%

Majutatud väliskülastajate hulgas oli rohkem puhkusereisijaid (+2% ehk 2 600) ja konverentsituriste (+14% ehk 770), teistel eesmärkidel linnakülastusi oli vähem kui eelnenud aastal. Siseturistide reisides toimus langus kõikides reisiliikides, kuid rohkem vähenesid ärireisijate (-30% ehk 3 400 turisti vähem) ja muudel põhjustel linnakülastajate (-84% ehk 1 700 majutatud külastajat) arvud.

puhkus 76%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

Sarnased arengud olid ka Helsingis. Jaanuari ja veebruari tulemuste kokkuvõttes oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes puhkusereisijate arv suurem, kuid ärireisijate hulk oluliselt väiksem.

4


vähenes rahvusvahelistel liinidel reisijate arv 30% (kokku 90 286).

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas

Tallinna Sadamat läbivate reisijate arv on viimase aasta jooksul kasvanud ning seda eelkõige Soome suuna reisijate arvelt. 2009. aasta veebruaris oli reisijate arv 450 492, mis võrreldes eelmise aastaga sama kuuga vähenes 7% ehk 31 700 reisija võrra. Veebruaris moodustasid 86% (385 533) Soome suuna reisijad, 14% (64 377) Rootsi suuna reisijad ning 0,1% (582) muud reisijad.

Tallinna lennujaama läbis 2009. aasta veebruaris kokku 91 700 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98,4%. Võrreldes 2008. aasta veebruariga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 29% ehk 37 600 reisija võrra. Aasta varem oli reisijate arvu kasv 16%. Võrreldes eelmise aasta veebruariga suurenes siselendudel reisijate arv 26% (kokku 1 415) ning

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes, 2005-2009 200000 150000 100000 50000

2005

2006

2007

2008

de ts em be r

no ve m be r

ok to ob er

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ve eb r

ja an ua r

ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Sadamas kuude lõikes, 2005-2009 1500000

1000000

500000

2005

2006

2007

ok to ob er no ve m be r de ts em be r

t se pt em be r

au gu s

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

r ve eb ru a

ja an ua r

0

2008

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

5


Tallinnas veebruaris majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

3

-18

-85,7

10

-23

-69,7

3,33

Austria

152

-33

-17,8

413

-38

-8,4

2,72

Belgia

186

-65

-25,9

491

-35

-6,7

2,64

Bulgaaria

60

15

33,3

234

155

196,2

3,90

Hispaania

297

20

7,2

566

-109

-16,1

1,91

Holland

334

-84

-20,1

783

-174

-18,2

2,34

9

-22

-71,0

77

-6

-7,2

8,56

106

-13

-10,9

259

-24

-8,5

2,44

Island

13

-23

-63,9

20

-45

-69,2

1,54

Itaalia

527

-111

-17,4

1 307

-178

-12,0

2,48

Kreeka

89

24

36,9

238

107

81,7

2,67

Küpros

13

-10

-43,5

37

-11

-22,9

2,85

1 264

-170

-11,9

2 183

-547

-20,0

1,73

35

12

52,2

89

21

30,9

2,54

2 194

-261

-10,6

3 262

-322

-9,0

1,49

Malta

14

5

55,6

42

23

121,1

3,00

Norra

1 771

-612

-25,7

4 328

-1 822

-29,6

2,44

Poola

402

-68

-14,5

935

20

2,2

2,33

76

13

20,6

175

46

35,7

2,30

439

-171

-28,0

1 024

-175

-14,6

2,33

2 956

340

13,0

4 675

-116

-2,4

1,58

Rumeenia

48

9

23,1

140

46

48,9

2,92

Saksamaa

962

-501

-34,2

2 410

-988

-29,1

2,51

Šveits

157

-63

-28,6

368

-69

-15,8

2,34

Slovakkia

28

-9

-24,3

85

-5

-5,6

3,04

Sloveenia

18

-9

-33,3

85

12

16,4

4,72

28 902

-3 987

-12,1

42 451

-6 671

-13,6

1,47

1 949

-1 238

-38,8

4 531

-3 208

-41,5

2,32

Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

6


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2007/2008 Arv %

Ööbimised

Muutus 2007/2008 Arv %

Reisi kestvus

Taani

471

-309

-39,6

996

-581

-36,8

2,11

Tšehhi

129

-37

-22,3

333

-138

-29,3

2,58

83

45

118,4

186

85

84,2

2,24

201

-77

-27,7

565

-128

-18,5

2,81

67

-13

-16,3

180

-98

-35,3

2,69

3 282

-461

-12,3

5 976

-836

-12,3

1,82

701

142

25,4

1 287

-136

-9,6

1,84

17

-41

-70,7

42

-83

-66,4

2,47

9

1

12,5

17

3

21,4

1,89

342

28

8,9

698

-187

-21,1

2,04

sh Hiina

57

38

200,0

173

88

103,5

3,04

sh Jaapan

70

-14

-16,7

123

-84

-40,6

1,76

sh Lõuna-Korea

28

0

0,0

40

-11

-21,6

1,43

Ameerika Ühendriigid

434

-177

-29,0

1 372

-493

-26,4

3,16

Kanada

101

28

38,4

235

86

57,7

2,33

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

54

-31

-36,5

96

-179

-65,1

1,78

sh Brasiilia

20

3

17,6

39

-59

-60,2

1,95

Austraalia, Okeaania

97

-26

-21,1

165

-118

-41,7

1,70

sh Austraalia

73

-40

-35,4

124

-129

-51,0

1,70

Muud riigid

74

-43

-36,8

131

-265

-66,9

1,77

49 057

-8 002

-14,0

8 3480

-17 207

-17,1

1,70

9 918

-4 033

-28,9

1 4326

-8 751

-37,9

1,44

58 975

-12 035

-16,9

9 7806

-25 958

-21,0

1,66

Türgi Ukraina Ungari Venemaa Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik Aasia riigid

Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 17.04.2009

7

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  

Siseturistide Tallinna reisidest olid 59% puhkuse eesmärgil, 30% töö, 9% konverentsi külastamise ning 2% muul eesmärgil. Esmase tähtsusega t...

Advertisement