Page 1

TALLINNA TURISM

Linnakülastused olid pikemad

MÄRTS 2010 2010. aasta märtsis majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 136 600 turisti, nendest 56% peatusid Tallinnas. Turistide (+22%) * Turistide (+30%)

arv ööd

Tallinnas: Tallinnas:

76 100 135 800

Välisturistide arv: 64 900 (+24%) Välisturistide ööd: 119 300 (+35%)

Siseturistide arv: 11 200 (+11%) Siseturistide ööd: 16 500 (+6%)

Esmase tähtsusega sihtturgudelt saabunud turistide poolt veedetud ööde arv kasvas Soome: 59 400 ööd (+39%) Venemaa: 10 200 ööd (+43%) Rootsi: 5 900 ööd (+10%) Suurbritannia: 5 700 ööd (+24%) Norra: 5 400 ööd (+1%) Saksamaa: 4 600 ööd (+62%) Läti: 4 000 ööd (+30%) USA: 2 200 ööd (+67%) Prantsusmaa: 1 900 ööd (+72%) Hispaania: 1 600 ööd (+141%) Itaalia: 1 500 ööd (+1%) Belgia: 500 ööd (-17%) Jaapan: 400 ööd (-7%) Hiina: 300 ööd (+160%)

Puhketuristide arv kasvas ligi kolmandiku Välisturistide linnakülastustest oli 74% puhkusereisid, 21% tööreisid, 3% konverentsikülastused ja 2% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 56% puhkuse eesmärgil, 36% töö-, 5% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

*

Turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli veebruaris 1,78 ööd (+7%). Välisturistide reisid: 1,84 ööd (+8%), Siseturistide reisid: 1,47 ööd (-5%).

Majutusettevõtetes tubade täitumus * kasvas, aga ööpäeva keskmine maksumus ** vähenes Märtsikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 354 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 553 tuba ja 15 295 voodikohta. Tubade täitumus oli 40% ning see oli üheksa protsendipunkti võrra kõrgem kui eelmisel aastal. Tallinna majutusettevõtted teenisid majutusteenuste müügist 64,2 miljonit krooni. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 472 krooni (-12%).

Vähenes lennureisijate arv, laevareisijate arv kasvas märkimisväärselt Tallinna lennujaama läbis märtsis 109 280 (-4%) ja aprillis 88 579 (-21%) reisijat. Tallinna Vanasadamas reisijate arv oli märtsis 600 900 (+26%) ja aprillis 610 230 (+11%). Mõlemas kuus moodustasid reisijad Soome liinil 87% ja 13% Rootsi liini, kruiisireisijate ning muude reisijate osakaal jäi alla 1%.

Tallinna turismiinfokeskuste ja turismiveebi külastused kasvasid Kahes Tallinna turismiinfokeskustes teenindati 8 100 külastajat (+3%) ja turismiveebi külastati 76 800 korda (+13%).

* Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentises. **

Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

võrdlus 2009. aasta märtsiga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

1


Turistid Tallinna majutusettevõtetes Märtsikuus toimus Tallinnas mitmeid muusikaüritusi (nt. Tallinn Music Week, Eesti Muusika Päevad), avati uus NUKU muuseum ning renoveeritud Kiek in de Kök ja bastionikäigud. Siiski ühtegi väga selget põhjust Tallinna turistide arvu ja nende ööbimiste märkimisväärsele kasvule ei ole. Tõenäoliselt mõjutas turisminumbreid kõige rohkem majanduse taastumine. Samuti on „põhjuseks“ eelnenud aasta suured langusnumbrid. Kuigi märtsikuu kasvuprotsendid olid märkimisväärsed, jäid nii turistide kui ka ööbimiste arvud väiksemaks kui 2008. aasta märtsis. Märtsikuus jätkus nii välisturistide kui ka siseturistide arvu suurenemine. Üheks siseturismi mõjutajaks oli kindlasti kevadine koolivaheaeg ning sellega seotud soodsad perepuhkuse pakkumised. Samuti jätkus ärituristide arvu kasv, mis tõenäoliselt peegeldab Eesti majanduse taastumist. Tallinna esmase tähtsusega sihtturgudelt saabunud turistid (Soome, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Norra, Venemaa ja Läti) moodustasid märtsis kõigist majutatud väliskülastajatest 84%. Suuri muutusi turu jaotuses ei toimunud. Võrreldes eelmise aastaga kasvasid Venemaa ja Saksamaa turuosad ühe protsendipunkti võrra ning Rootsi ja Norra turgude osakaalud vähenesid vastavalt kahe ja ühe protsendipunkti võrra. Ööbimiste arvud kõikidelt esmase tähtsusega turgudelt näitasid kasvutrendi. Välisturistide jagunemine riikide lõikes, märts 2010

Venemaa 8% Suurbritannia 4%

muud turud 16% Läti 4% Norra 3% Rootsi 5% Saksamaa 3%

Soome 57%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

Enam kui pooled (57%) majutatud väliskülastajatest olid pärit Soomest. Võrreldes eelmise aasta märtsiga suurenes Tallinna majutusettevõtetes ööbinud soomlaste arv neljandiku võrra (+ 25%). Samuti kasvas Tallinnas veedetud ööde arv 39% võrra. Tallinna majutusettevõtetes ööbis 36 700 Soomest pärit külastajat, kes veetsid kokku 59 400 ööd. Majutatud väliskülastajate arvu suhteline kasv oli suurim taas Venemaa turul. Kokku majutati Tallinnas 42% ehk 1 600 turisti rohkem kui 2009. aasta märtsis. Samas suurusjärgus kasvas ka venemaalaste ööbimiste arv (+43% ehk 3 100 ööd). Majutusettevõtete teenuseid kasutas 5 400 Venemaalt saabunud külastajat, kes ööbisid kokku 10 200 ööd. Nagu kahel eelneval kuul suurenesid ka märtsis märkimisväärselt Saksamaa turistide ööbimised. Sealt saabus 1 600 turisti, kes veetsid Tallinna majutusettevõtetes 4 600 ööd. Seega majutatute arv suurenes 32% ja ööbimised 62%. Üheks kasvu mõjutajaks võib olla märtsikuust paranenud lennuühendus Saksamaa suute linnadega. Saksa turistid tegid pikemaid reise kui eelnenud aastal. Suurbritannia elanike linnakülastused kasvasid kolmandiku võrra. Kokku majutati 2 500 britti (+33%), kes veetsid siin 5 700 ööd (+24%). Seega võrreldes eelnenud aastaga saabus küll britte rohkem, kuid nende reisid olid lühemad. Lätist saabus samuti rohkem külastajaid. Märtsis majutati 2 700 Läti elanikku (+24%), kes veetsid siin kokku 4 000 ööd (+30%). Võrreldes eelmise aastaga olid lätlaste reisid mõnevõrra pikemad. Ka Rootsi turg näitas kasvuprotsente. Rootsi turistide arv suurenes 3% ja ööbimised kasvasid suurenesid kümnendiku (+10%) võrra. Rootsi turu kasvule võis kaasa aidata 22.-28. märtsini toimunud kevadkampaania „SPAktakulära semster i Tallinn”. Selle sihtgrupiks olid 30-55 aastased Stockholmi ja selle lähiümbruse elanikud, kes reisivad kaaslase, pere- või väikese sõpruskonnaga

2


lühipuhkuse, lõõgastuse ja tervistava vahelduse eesmärgil. Kampaania pakkumised esitati selleks loodud veebilehel www.semester.tallinn.ee ning pakkumiste märksõnadeks olid lõõgastav vaheldus, spaapuhkus, maitseelamused, ostlemise võimalused ja kevadised sündmused Tallinnas. Reklaamikanalitena kasutati portaale aftobladet.se, svd.se, expressen.se, dn,se, destination.se, otsingumootorit Google ja sotsiaalmeedia keskkonda Facebook. Norra oli ainuke turg Tallinna turismiturunduse esmaste tähtsusega turgude hulgast, kust nii saabunud turistide arv (-1%) kui ka ööbimised (+1%) jäid eelnenud aasta tasemele (1%).

Teisese tähtsusega ja Aasia turud Märtsikuus kasvas Aasia turgudelt saabunud külastajate arv, kuid Tallinna turismiturunduse teisese tähtsusega riikide arengud olid erinevad. Aasia riikidest saabus märtsis Tallinnasse 700 turisti. Võrreldes eelmise aastaga suurenes see turg enam kui neljandiku võrra; turistide arv kasvas 27% ja ööbimised 33%. Siiski oli turistide arvu ja ööbimiste muutustes riikide vahelisi erinevusi. Jaapanist saabus 174 turisti (22%), Hiinast 188 (+337%) ja LõunaKoreast 65 (+16%) ja kõikidest teistest Aasia riikidest kokku 300 turisti. Ööbimiste arv vähenes jaapanlastel 7% ja korealastel 21%, kuid kasvas hiinlastel 1,6 korda (+160%). Jaapanlaste reisid olid eelnenud aastast pikemad, hiinlastel ja korealastel lühemad. Ka USA turg oli üle pika aja kasvunumbritega. Märtsis ööbis Tallinna majutusettevõtetes 900 USA kodanikku ning nad veetsid kokku 2 200 ööd. Seega kasvas USA turistide arv 95% ning ööbimised 67% võrra. Märkimisväärne suhteline kasv oli Hispaania turul. Võrreldes eelmise aasta märtsiga külastas Tallinna 1,5 korda (+152%) rohkem Hispaania turiste (kokku 740), kes veetsid siin 1,4 korda (+141%) rohkem öid (kokku 1 600 ööd).

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

Sarnaselt kahele eelnevale kuule jätkus Prantsusmaa elanike Tallinna külastuste kasv. Majutatud prantslaste arv suurenes 58% võrra ja nende ööbimised 72%. Kokku viibis märtsis Tallinnas 700 Prantsusmaa turisti, kes ööbisid Tallinna majutusettevõtetes kokku 1 900 ööd. Belgiast ja Itaaliast saabus vähem turiste kui eelnenud aasta märtsis (muutus vastavalt -25% ja -2%). Kokku ööbis Tallinna majutusettevõtetes 600 Itaalia ja 200 Belgia kodanikku. Belglased veetsid kokku 540 (-18%) ja itaallased 1 500 ööd (+1%). Nii belglaste kui ka itaallaste reisid olid pikemad kui 2009. aasta märtsis. Euroopa turismikomisjoni hinnangul on Euroopa riikide majandused tasapisi kriisist taastumas ning Euroopasse reiside arv kasvab 2010. aastal keskmiselt 2,4% 1 , kusjuures kasv kiireneb just teisel poolaastal. Kuna Tallinna lennuühendused Euroopa riikidega paranevad sellel suvel märkimisväärselt, siis võib ka siin loota turistide arvu jätkuvat suurenemist ja nende reiside pikenemist.

Keskmine reiside pikkus Märtsikuus pikenesid välisriikidest saabunud Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajate reisid. Keskmine reisi pikkus kasvas 1,67 öölt 1,78 ööni (+7%). Välisturistide reisid pikenesid 8% (1,70 öölt 1,84 ööni), kuid siseturistide reisid olid lühemad kui eelnenud aastal (1,47 ööd). Märtsikuus tegid esmaste tähtsusega sihtturgude külastajatest kõige lühemaid linnakülastusi lätlased (1,49 ööd) ning pikemalt viibisid siin sakslased (2,82 ööd). Võrreldes eelnenud aastaga tegid märkimisväärselt pikemaid reise soomlased (keskmine reis pikenes 1,45 öölt 1,62 ööle ehk +12%) ja oluliselt lühemaid hiinlased (2,70 öölt 1,61 ööni, http://www.etccorporate.org/resources/uploads/ETC_Trends_Prospe cts_2010Q1_final.pdf

1

3


ehk -40%).

Esimese kvartali kokkuvõttes on Tallinna majutusettevõtetes peatunud kokku 209 000 külastajat (+16%), kes on veetnud siin kokku 392 200 ööd (+22%). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on reise rohkem ja need on pikemad. Keskmine reisi pikkus kasvanud 1,77 öölt 1,88 ööni. Kuigi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on majutusettevõtetes ööpäeva keskmine maksumus vähenenud 13%, on majutusettevõtete sissetulekud majutusteenuste müügist suurenenud 6% võrra.

Märtsikuus oli Tallinna majutusettevõtete tubade täituvus 40% ning võrreldes 2009. aasta märtsiga kasvas see üheksa protsendipunkti võrra. Ööpäev Tallinna majutusettevõttes maksis keskmiselt 472 krooni (-12%). Kuigi aasta võrdluses keskmine maksumus jätkuvalt vähenes, kasvasid majutusettevõtete sissetulekud 2009. aasta märtsikuuga võrreldes 15%, olles kokku 64,2 miljonit krooni.

Turistide ööbimised Tallinna majutusettevõtetes kuude lõikes, 2006-2010 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

J

nu aa

ar V

ua br ee

r M

är

ts A

i pr

ai M

ll

Ju

un

i

Ju

ul

i A

u ug

st S

2006

2007

2008

m te ep

r be O

2009

b oo kt

er N

em ov

r be D

be m se t e

r

2010

Tallinna m ajutusettevõtete tubade täituvus ja ööpäeva keskm ine m aksum us, 2008-2010

r

r

be m et se D

ov em

be

r N

kt oo

be

r O

m te ep S

A

ug

us

be

t

i Ju

ul

i un Ju

ai M

pr il l

ua br

472

V

ee

80 70 60 50 % 40 30 20 10 0

A

r

r ua an Ja

är ts

469

466

M

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Ö öpäev a k esk m ine m ak sum us, k rooni (2008)

Ö öpäe v a k e sk m ine m ak sum us, k rooni (2009)

Ö öpäev a k esk m ine m ak sum us, k rooni (2010)

Tubade täitum us, % (2008)

Tubade täitum us, % (2009)

Tubade täitum us, % (2010)

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

4


Reisi eesmärgid Märtsis Tallinna majutusettevõtetes peatunud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 72% (54 500), tööreisijaid 24% (17 900), konverentsil osalejad 3% (2 300) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 2% (1 500). Möödunud aastaga võrreldes kasvas majutusettevõtetes peatunud külastajate hulgas kolmandiku võrra puhkusereisijate arv (+33% ehk 13 400) ja ligi poole võrra tööreisijate arv (45% ehk +5 600 turisti rohkem). Eelnenud aastast vähem majutati konverentsikülastajaid (-56% ehk – 2 900 turisti vähem). Ligi kahe kolmandiku võrra suurenes ka muudel eesmärkidel reisijate arv (+68% ehk +591 reisijat). Välisturistidest saabus 74% Tallinna puhkama, neljandik (24%) ärireisile (sh 3% tuli konverentsile või koolitusele) ning ülejäänutel (2%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. Võrreldes eelnenud aasta märtsiga suurenes väliskülastajatest majutatute arv nii puhkuse-, töö kui ka muudel eesmärkidel reisijate hulgas, ainult konverentsituristide arv vähenes (-61%). Puhkusereisijate arv kasvas 36%, tööreisijate arv 16% ja muudel eesmärkidel linnakülastuste arv 46% võrra. Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, märts 2010

tööreis 21%

osavõtt konverentsist 3%

muu reis 2%

Veidi enam kui pooled (56%) siseturistidest ööbisid Tallinnas puhkuse eesmärgil, 41% viibisid siin ärireisil (sh 5% konverentsi ja koolitusel osalejad) ja vaid väike osa (3%) muudel põhjustel. Kümnendiku võrra enam majutati siseturiste, kes tulid Tallinnasse puhkama (+11%) või tööreisile (+12%). Eelnenud aasta märtsist oli kaks korda enam muudel eesmärkidel reisijaid (+217%). Konverentsile, koolitusele saabunuid aga ligi kolmandiku võrra vähem kui 2009. aasta märtsikuus. Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, märts 2010 osavõtt konverentsist 5%

muu reis 3%

tööreis 36%

puhkusereis 56%

Allikas: Statistikaamet

Aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes on võrreldes eelmise aasta I kvartaliga saabunud Tallinnasse rohkem puhkusereisijaid (+19% ehk 24 300 turisti), tööreisijaid (+22% ehk 8 600 turisti) ja muudel eesmärkidel linnakülastajaid (+79% ehk 2 000 turisti). Enam kui poole võrra (-54% ehk -6 700 turisti) on vähenenud konverentsireisijate arv. Välisturistide hulgas oli eelnenud aastaga võrreldes vähem ainult konverentsireisijaid (-56%). Kõige rohkem suurenes puhketuristide arv (+23% ehk 25 000 turist rohkem).

puhkusereis 74%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

Siseturistide reisides toimus langus nii puhkusereisides (-4%) kui ka konverentsireisides (-46%). Võrreldes eelnenud aastaga kasvas tööreisijate arv 5% ja muudel eesmärkidel linnakülastajate arv 64% võrra.

5


Tallinna Vanasadamas teenindatud reisijate arv kasvas nii märtsis kui ka aprillis. Märtsis oli Vanasadamas reisijaid kokku 600 859 ning võrreldes eelnenud aastaga sama kuuga suurenes reisijate arv 26% ehk 124 661 reisija võrra. Aprillis teenindati 610 230 reisijat ning 2009. aasta aprilliga võrreldes kasvas reisijate arv 11%.

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis märtsis 109 280 reisijat. Enamiku reisijatest (98%) moodustasid rahvusvaheliste lendude reisijad. Võrreldes 2009. aasta märtsiga vähenes reisijate arv 4% ehk 4 347 reisija võrra; sh vähenes nii siselendude kui ka rahvusvahelistel liinidel reisijate arv. Aprillis teenindati Tallinna lennujaamas 88 579 reisijat ning võrreldes eelnenud aastaga vähenes reisijate arv 21% võrra. Aprilli langusnumbrid on põhjustas Islandi vulkaanipurske tuhapilv, mis peatas Eesti kohal lennuliikluse ligi nädalaks. Järgnevatel kuudel peaks lennureisijate arv siiski kasvama, suveperioodil tehakse Tallinnast otselende 35 sihtkohta.

Märtsis kruiisilaevu Tallinnasse ei saabunud, seega kõigist reisijatest moodustasid ca 87% Soome suuna ja 13% Rootsi suuna reisijad. Muude reisijate osakaal jäi alla 1%. Ka aprillis oli reisijate teenindamine suundade kaupa sama jaotusega, sest Tallinna külastas vaid üks kruiisilaev.

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes 2006-2010 200000

150000

100000

50000

2006

2007

2008

2009

no ve m be r de ts em be r

ok to ob er

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ve eb ru ar

ja an ua r

0

2010

Allikas: Tallinna Lennujaam Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 2006-2010 1500000

1000000

500000

2006

2007

2008

2009

de ts em be r

no ve m be r

ok to ob er

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ve eb ru ar

ja an ua r

0

2010

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

6


Tallinnas märtsis majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2009/2010 Arv %

Ööbimised

Muutus 2009/2010 Arv %

Reisi kestus

1

0

0,0

3

2

200,0

3,00

Austria

175

23

15,1

510

96

23,2

2,91

Belgia

207

-67

-24,5

539

-114

-17,5

2,60

Bulgaaria

145

109

302,8

867

777

863,3

5,98

Hispaania

740

446

151,7

1581

924

140,6

2,14

Holland

346

-68

-16,4

875

-6

-0,7

2,53

54

-10

-15,6

123

-63

-33,9

2,28

125

12

10,6

358

110

44,4

2,86

Island

44

27

158,8

69

26

60,5

1,57

Itaalia

591

-9

-1,5

1504

14

0,9

2,54

Kreeka

169

116

218,9

377

234

163,6

2,23

Küpros

23

9

64,3

103

80

347,8

4,48

1590

273

20,7

2743

488

21,6

1,73

61

43

238,9

74

35

89,7

1,21

2685

510

23,4

3990

929

30,3

1,49

15

9

150,0

27

7

35,0

1,80

2249

-27

-1,2

5390

38

0,7

2,40

481

-112

-18,9

1038

-232

-18,3

2,16

78

8

11,4

270

59

28,0

3,46

678

250

58,4

1924

804

71,8

2,84

3561

92

2,7

5874

545

10,2

1,65

43

-5

-10,4

153

54

54,5

3,56

1635

394

31,7

4606

1765

62,1

2,82

235

55

30,6

424

103

32,1

1,80

Slovakkia

55

26

89,7

104

30

40,5

1,89

Sloveenia

45

25

125,0

94

-34

-26,6

2,09

36694

7234

24,6

59425

16822

39,5

1,62

2479

619

33,3

5712

1087

23,5

2,30

Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti Malta Norra Poola Portugal Prantsusmaa Rootsi Rumeenia Saksamaa Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

7


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2009/2010 Arv %

Ööbimised

Muutus 2009/2010 Arv %

Reisi kestus

Taani

535

-92

-14,7

1114

-267

-19,3

2,08

Tšehhi

144

36

33,3

438

28

6,8

3,04

Türgi

102

-29

-22,1

255

19

8,1

2,50

Ukraina

218

-10

-4,4

518

51

10,9

2,38

90

8

9,8

496

330

198,8

5,51

5391

1583

41,6

10241

3057

42,6

1,90

809

152

23,1

2111

862

69,0

2,61

35

10

40,0

67

11

19,6

1,91

5

3

150,0

7

5

250,0

1,40

Aasia riigid

728

153

26,6

1387

345

33,1

1,91

sh Hiina

188

145

337,2

302

186

160,3

1,61

sh Jaapan

174

-50

-22,3

395

-32

-7,5

2,27

65

9

16,1

81

-22

-21,4

1,25

923

450

95,1

2167

867

66,7

2,35

Kanada

95

1

1,1

229

-41

-15,2

2,41

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

69

17

32,7

318

168

112,0

4,61

sh Brasiilia

24

0

0,0

30

-36

-54,5

1,25

Austraalia, Okeaania

162

75

86,2

411

172

72,0

2,54

sh Austraalia

141

80

131,1

380

221

139,0

2,70

Muud riigid

430

337

362,4

838

572

215,0

1,95

Välisturistid kokku

64935

12673

24,2

119347

30754

34,7

1,84

Eesti elanikud kokku

11239

1133

11,2

16501

908

5,8

1,47

Kõik kokku

76174

13806

22,1

135848

31662

30,4

1,78

Ungari Venemaa Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik

sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.05.2010

8

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/013/marts_2010_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/013/marts_2010_ee.pdf