Page 1

TALLINNA TURISM

Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt venelased (3,00 ööd), kõige lühemalt aga soomlased (1,48 ööd).

JAANUAR 2009 2009. aasta jaanuaris majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 112 300 turisti, nendest 53% peatusid Tallinnas. Turistide (+2%) * Turistide (-0,2%)

arv ööd

Tallinnas: Tallinnas:

59 000 117 900

Välisturistide arv: 49 500 (+10%) Välisturistide ööd: 102 000 (+8%)

Siseturistide arv: 9 600 (-27%) Siseturistide ööd: 16 100 (-32%)

Kasvas välisturistide poolt veedetud ööde arv Esmase tähtsusega turgudel: Soome: 34 600 ööd (+9%) Venemaa: 31 600 ööd (+28%) Rootsi: 4 800 ööd (-4%) Suurbritannia: 3 800 ööd (-29%) Läti: 3 500 ööd (-20%) Norra: 3 200 ööd (-22%) Saksamaa: 2 700 ööd (-17%)

Teisese tähtsusega turgudel: Itaalia: 2 300 ööd (+26%) USA: 1 400 ööd (+28%) Prantsusmaa: 1 100 ööd (+13%) Hispaania: 480 ööd (-4%) Belgia: 460 ööd (-4%) Hiina: 350 ööd (+48%) Jaapan: 180 ööd (-4%)

Reiside kestvus lühenes Turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli jaanuaris 1,99 ööd (-2%). Välisturistide reisid: 2,05 ööd (-2%), Siseturistide reisid: 1,67 ööd (-7%).

69% reisidest tehti puhkuse eesmärgil Välisturistide linnakülastustest oli 71% puhkusereisid, 18% ärireisid, 9% konverentsikülastused ja 2% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 58% puhkuse eesmärgil, 32% töö-, 8% konverentsi külastamise ning 2% muul eesmärgil.

Tubade täitumus * ja ööpäeva keskmine maksumus ** jäi muutumatuks Jaanuarikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 412 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 200 tuba ja 14 400 voodikohta. Tubade täitumus oli 33% ning see jäi 1% võrra väiksemaks kui eelmise aasta jaanuaris. Ööpäev keskmiselt jaanuariga odavam.

majutusettevõttes maksis 535 krooni, eelmise aasta võrreldes oli see 4 krooni

Rahvusvahelistel lennuliinidel reisijate arv vähenes, laevareisijate arv suurenes Tallinna lennujaama 99 341 reisijat (-19%).

läbis

jaanuaris

Tallinna Sadama reisijate arv oli kokku 441 400 (+23%), sh reisijad Soome liinil 362 700, Rootsi liinil 75 100, kruiisireisijad 3 000, muud reisijad 500.

* Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentises. ** Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

*

võrdlus 2008. aasta jaanuariga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2009

1


Turistid Tallinna majutusettevõtetes Esmase tähtsusega turud Sarnaselt eelmisele aastale oli ka selle aasta jaanuaris kõige rohkem majutatud külastajaid Soomest ja Venemaalt. Välisturistide arvu poolest kõige suurema suhtelise kasvuga oli Venemaa turg, kust saabus viiendik kõigist välisturistidest. Kokku majutati Tallinnas jaanuaris 42% rohkem turiste kui 2008. aasta jaanuaris. Samuti suurenes venelaste ööbimiste arv enam kui neljandiku võrra (28%). Majutatuid Venemaa elanikke oli kokku 10 500 ning nad ööbisid siin kokku 31 600 ööd. Ka naaberlinnas Helsingis suurenes majutatud Venemaa külastajate arv, seda 8%. Kokku külastas jaanuaris Helsingit 23 500 Vene turisti, kes veetsid seal 44 100 ööd. 47% majutatud väliskülastajatest oli pärit Soomest. Soomlaste arv Tallinna majutusettevõtetes suurenes 13% ja nende poolt veedetud ööde arv kasvas 10% võrra. Kokku majutati Tallinnas 23 400 Soomest pärit külastajat, kes viibisid siin kokku 34 600 ööd. Tallinna külastanud välisturistidest kolmandal kohal olid jaanuaris rootslased. Positiivse kasvuga detsembrile järgnes jaanuaris langus. Nii majutatud rootslaste arv kui ka nende ööbimised vähenesid -4% võrra. Jaanuaris majutati 2 700 Rootsi elanikku, kes veetsid siin kokku 4 800 ööd. Ka Suurbritannia, Norra, Saksamaa ja Läti elanike linnakülastused näitasid jätkuvalt langustendentsi. Britte majutati kolmandiku võrra (-31)% vähem kui eelmise aasta samal perioodil ning nende ööbimiste arv vähenes 29%. Majutatute arv Norrast oli 27% ja ööbimiste arv 22% võrra väiksem. Tallinna külastas ligi viiendiku võrra (18%) vähem sakslasi ning nende ööbimised vähenesid (-17%). Lätlaste arv Tallinna majutusettevõtetes kahanes 8% ja nende ööbimised 20% võrra.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2009

Langustrend oli nendel turgudel ka Helsingis; aasta varasemaga võrreldes oli seal vähem, norrakaid (-22%), rootslasi (-21%), britte (-14%), lätlasi (-27%) ning sakslasi (-19%). Eelmise aasta jaanuariga võrreldes pikemaid reise tegid Norrast (2,41 ööd), Suurbritanniast (2,67 ööd) ja Saksamaalt (2,65 ööd) saabunud majutatud külastajad. Aasta varasemaga võrreldes olid lühemad reisid soomlastel (1,48 ööd), venelastel (3,00 ööd), rootslastel (1,80 ööd) ja lätlastel (1,65 ööd). Tallinna välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, jaanuar 2009

Suurbritannia 3%

Venemaa 21%

teised turud 15%

Läti 4% Norra 3% Rootsi 5% Saksamaa 2%

Soome 47%

Allikas: Statistikaamet

Teisese tähtsusega turud Teisese tähtsusega turgudel esinesid mõned positiivsed muutused. Tähelepanuväärselt kasvasid Itaalia ja USA turud ning samuti suurenes Prantsusmaa turg. Itaallasi majutati Tallinnas 18% võrra rohkem ja nende ööbimiste arv suurenes 26%. Ameeriklasi viibis Tallinnas kokku 460 ning nad veetsid kokku 1 400 ööd, seega turistide arv suurenes varasema aasta jaanuariga võrreldes 12% ning ööbimiste arv 28% võrra. Prantslaste arv jäi eelmise aastaga samale tasemele, kuid nad viibisid siin 13% võrra rohkem öid kui eelmise aasta jaanuaris. Nende riikide turistide reisid pikenesid: itaallaste keskmiseks reisi pikkuseks oli 3,50 ööd, ameeriklastel 3,08 ööd ja prantslastel 2,56 ööd. Sarnaselt

eelnevatele

kuudele

vähenes

2


saabuvate turistide arv Hispaaniast ja Taanist. Hispaanlasi oli jaanuaris Tallinnas 181 (-2%) ning nad viibisid siin kokku 476 (-4%) ööd. Taanist saabus viiendiku võrra (-21%) vähem turiste ning nende poolt veedetud ööde arv vähenes sama palju (-21%). Pisut enam kui kümnendiku võrra (12%) suurenesid Aasia turud, kuigi vähenesid nii Hiina (-4%) kui ka Jaapani (-10%) turistide arvud. Jaanuaris majutati kokku 90 hiinlast, kes viibisid siin 348 ööd (+48%), seega võrreldes eelmise aastaga hiinlaste arv küll vähenes, kuid märgatavalt suurenes nende reiside kestvus. Jaapanist saabus 96 turisti ja nad ööbisid siin kokku 179 ööd (-4%).

Reisi eesmärgid Jaanuaris Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 69% (40 900), tööreisijaid 20% (12 100), konverentsil osalejad 9% (5 100) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 2% (900). Varasema aastaga võrreldes peatus jaanuaris majutusettevõtetes rohkem puhkusereisijaid (+10%) ja konverentsikülastajaid (+82%). Olulisel määral vähenes muudel eesmärkidel reisijate (-70%) hulk. Majutatud välisturistidest 71% saabus Tallinna puhkama, ligi viiendik (18%) ärireisile, konverentsile või koolitusele tuli 9% ning ülejäänutel (2%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus.

Võrreldes 2008. aasta jaanuariga suurenes nii puhkuse- kui ka tööreisidel majutatute arv (vastavalt 13% ja 12%) ning olulisel määral konverentsituristide osakaal (145% ehk 2 600 majutatut). Oluline langus toimus (-61% ehk 1 200 turisti vähem) muude põhjustel majutatute arvus. Siseturistidest 58% saabus puhkuse eesmärgil ja 40% viibisid siin ärireisil (sh konverentsi ja koolitusel osalejad) ja vaid väike osa (2%) muudel põhjustel. Võrreldes eelnenud aasta jaanuariga vähenes siseturistidest külastajate hulk kõikide reisieesmärkide lõikes, kuid suhteliselt väiksem langus toimus puhkusereisijate hulgas (-7%), samas olulisel määral vähenesid ärireisid (-39%) ja muud reisid (-86%).

Siseturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, jaanuar 2009 konverents 8%

muu 2%

töö 32%

puhkus 58%

Allikas: Statistikaamet

Välisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, jaanuar 2009

konverents 9%

muu 2%

töö 18%

puhkus 71%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2009

3


(kokku 97 675).

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas

Tallinna Sadamat läbivate reisijate arv on viimase aasta jooksul kasvanud ning seda eelkõige Soome turistide arvelt. 2009. aasta jaanuaris oli reisijate arv 441 400, mis võrreldes eelmise aastaga sama kuuga kasvas 23% võrra ehk 81 800 turisti võrra. Jaanuaris moodustasid 82% (362 711) Soome suuna reisijad, 17% (75 146) Rootsi suuna reisijad ning 0,7% (3 047) kruiisireisijad.

Tallinna lennujaama läbis 2009. aasta jaanuaris kokku 99 300 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98,3%. Võrreldes 2008. aasta jaanuariga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 19% ehk 23 000 reisija võrra. Aasta varem oli reisijate arvu kasv 11%. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga suurenes siselendudel reisijate arv 24% (kokku 1 666) ning vähenes rahvusvahelistel liinidel reisijate arv

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

be r em

r de ts

ve m be

er

no

em

2008

ok to ob

be r

t se pt

au

gu s

ju

ul i

i un ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an

ua

r

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Sadamas kuude lõikes 1500000

1000000

500000

2005

2006

2007

2008

be r em

r de ts

ve m be no

er ok to ob

se pt

em

be r

t au gu s

ul i ju

un i ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an

ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2009

4


Tallinnas jaanuaris majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

7

7

Austria

128

17

Belgia

239

Bulgaaria

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

21

21

15,3

341

-16

-4,5

2,66

-29

-10,8

459

-29

-5,9

1,92

51

21

70,0

96

31

47,7

1,88

Hispaania

181

-4

-2,2

476

-19

-3,8

2,63

Holland

380

53

16,2

903

134

17,4

2,38

Horvaatia

26

-11

-29,7

95

9

10,5

3,65

Iirimaa

96

-39

-28,9

240

-126

-34,4

2,50

Island

31

5

19,2

54

12

28,6

1,74

Itaalia

655

104

18,9

2 290

477

26,3

3,50

Kreeka

60

7

13,2

215

76

54,7

3,58

Küpros

6

-12

-66,7

23

-11

-32,4

3,83

1 271

-1

-0,1

2 279

199

9,6

1,79

31

15

93,8

41

-3

-6,8

1,32

2 116

-184

-8,0

3 497

-869

-19,9

1,65

Malta

19

-5

-20,8

45

-3

-6,3

2,37

Norra

1 329

-492

-27,0

3 205

-920

-22,3

2,41

Poola

432

-27

-5,9

984

57

6,1

2,28

50

6

13,6

260

119

84,4

5,20

448

-1

-0,2

1 145

134

13,3

2,56

2 662

-106

-3,8

4 792

-180

-3,6

1,80

Rumeenia

46

31

206,7

116

68

141,7

2,52

Saksamaa

1 006

-229

-18,5

2661

-541

-16,9

2,65

139

-80

-36,5

257

-97

-27,4

1,85

Slovakkia

37

14

60,9

101

43

74,1

2,73

Sloveenia

15

-9

-37,5

81

-15

-15,6

5,40

23 350

2 733

13,3

34 622

2 941

9,3

1,48

1 410

-628

-30,8

3 758

-1 533

-29,0

2,67

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2009

3,00

5


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

Taani

506

-136

-21,2

1 050

-273

-20,6

2,08

Tšehhi

119

3

2,6

442

40

10,0

3,71

74

32

76,2

225

103

84,4

3,04

213

-19

-8,2

555

-101

-15,4

2,61

93

42

82,4

183

-23

-11,2

1,97

10 519

3097

41,7

31 550

6 894

28,0

3,00

683

314

85,1

1 568

411

35,5

2,30

Aafrika riigid

34

0

0,0

78

26

50,0

2,29

sh Lõuna Aafrika Vabariik

16

9

128,6

19

8

72,7

1,19

353

39

12,4

900

174

24,0

2,55

sh Hiina

90

-4

-4,3

348

113

48,1

3,87

sh Jaapan

96

-11

-10,3

179

-8

-4,3

1,86

sh Lõuna-Korea

26

-1

-3,7

34

-17

-33,3

1,31

459

50

12,2

1 412

309

28,0

3,08

Kanada

75

-20

-21,1

231

31

15,5

3,08

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

42

-9

-17,6

100

-42

-29,6

2,38

sh Brasiilia

13

-16

-55,2

27

-78

-74,3

2,08

Austraalia, Okeaania

116

-54

-31,8

348

8

2,4

3,00

sh Austraalia

100

-60

-37,5

312

-8

-2,5

3,12

44

-41

-48,2

80

-83

-50,9

1,82

49 551

4 454

9,9

101 779

7 433

7,9

2,05

9 629

-3 564

-27,0

16 121

-7 664

-32,2

1,67

59 180

890

1,5

117 900

-231

-0,2

1,99

Türgi Ukraina Ungari Venemaa Muud Euroopa riigid

Aasia riigid

Ameerika Ühendriigid

Muud riigid Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2009

6

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/060/jaanuar_2009_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/060/jaanuar_2009_ee.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you