Page 1

Tallinna turism I kvartal 2008 2008. aasta I kvartalis majutati Tallinna majutusettevõtetes kokku 212 400 külastajat. Tulemusi 2007. aasta I kvartaliga võrreldes selgub, et majutatute arv kasvas 13% ehk 24 200 turisti võrra. I kvartali tulemusi pikema perioodi lõikes analüüsides aga näeme, et huvi Tallinna reiside vastu perioodil jaanuar-märts on aasta-aastalt suurenenud. Majutatutest 79% ehk 167 200 turisti olid välisriikide kodanikud ning 21% ehk 45 300 eestimaalased. Kui välisturistide arv kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10% ehk 15 100 turisti võrra, siis siseturistide arv kasvas 25% ehk 9100 turisti võrra. Ööbimiste osas olid tulemused veidi tagasihoidlikumad. Majutatud külastajad ööbimisid Tallinnas selle aasta I kvartalis kokku 392 600 ööd, mis on 9% ehk 32 100 ööd rohkem kui aasta varem. Nendest väliskülastajate ööbimised moodustasid kokku 316 300 ööd, mis kasvasid 7% ehk 19 500 öö võrra. Eestimaalased viibisid Tallinnas aga kokku 76 200 ööd, 20% ehk 12 600 ööd enam kui eelmise aasta I kvartalis.

Turistide ööbimised Tallinnas, I kvartal 2002-2008 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

33 200

49 200

285 600

283 900

63 600

76 200

35 100 24 000 163 400

28 200 162 000

I kv 2002 I kv 2003

204 100

I kv 2004 I kv 2005 I kv 2006 Väliskülastajad

296 900

316 300

I kv 2007 I kv 2008

Eesti elanikud

Allikas: Eesti Statistikaamet

Turistide Tallinnas viibimise pikkust aastate lõikes võrreldes selgub, et sel aastal keskmine reisi kestvus Tallinnas lühenes. Kui eelmise aasta I kvartalis oli turistide keskmine reisi kestvus 1,91 ööd, siis sel aastal oli see 1,85 ööd. Eelkõige on see tingitud siseturistide reisi kestvuse lühenemisest, mis langes eelmise aasta 1,76 öölt sellel aastal 1,68 ööle. Samas aga välisturistide reisi kestvus endiselt pikenes. Kui eelmise aasta esimesel kolmel kuul viibisid välisriikide kodanikud Tallinnas keskmiselt 1,95 ööd, siis sel aastal oli see 2,35 ööd.

Muutused prioriteetsetel turgudel Tallinna prioriteetsete sihtturgude lõikes jagunes välisturistide osakaal järgmiselt: soomlased 54%, venelased 9%, rootslased 6%, britid 5%, lätlased 5%, norralased 4% ja sakslased 3%. Kõige suurema osakaaluga Soome kodanike arv Tallinnas hakkas peale pikka langusperioodi näitama taas tõusutrendi eelmise aasta novembrist. Perioodil jaanuar-märts 2008 külastas Tallinna 89 600 Soome turisti (+16% ehk +12 500 turisti), kes viibisid siin

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.06.2008

1


kokku 136 100 ööd (+16% ehk +18 700 ööd). Kui viimasel paaril aastal on sakslaste arv näidanud kuude lõikes enamasti vaid langustendentsi, siis selle aasta alguskuud on olnud positiivsemad. Sakslaste arv kasvas I kvartalis 13%, olles kokku 4 700 Saksa turisti. Kasvas ka sakslaste ööbimiste arv Tallinnas, seda 17% võrra. Peale sakslaste on kasvanud ka Vene ja Läti turistide külastused, millele aitas kaasa ka Eesti liitumine Schengeniga. Venelaste arv Tallinna majutusettevõttes kasvas aasta esimesel kolmel kuul 7% võrra ehk 1 000 turisti enam kui eelmise aasta samal perioodil. Samas aga nende ööbimiste arv vähenes 8% võrra, mis näitab, et Vene turistid viibisid Tallinnas 2008. aasta esimeses kvartalis lühemat aega kui eelmisel aastal. Lätlaste reisid kasvasid aga 27% võrra ehk Tallinnas majutati kokku 7 900 lätlast, kes viibisid siin kokku 12 800 ööd (+14%). Vastupidiselt lätlaste tähelepanuväärselt kasvavale trendile on Norra kodanike reisid näidanud paaril viimasel kuul langevaid numbreid. Kindlasti võib siinkohal põhjuseks tuua ka naaberlinnade konkurentsi, kuna nt Riia lennujaamal on Tallinnaga võrreldes palju rohkem otselennuühendusi Norraga. I kvartalis majutati Tallinnas kokku 6 600 Norra turisti (-8% ehk 600 turisti), kes viibisid siin 17 200 ööd (-6% ehk -1000 ööd). Endiselt langes prioriteetsetest turgudest ka brittide ja rootslaste reiside arv ning nende ööbimised. Kui 2007. aasta I kvartalis majutati Tallinnas 9 100 Suurbritannia kodanikku, siis selle aasta samal perioodil oli majutatuid 8 400 (-8%). Ööbimisi tehti kokku 22 000 ehk 1 300 ööd vähem. Kuigi märtsikuu näitas Rootsist pärit väliskülastajate osas 7% kasvutrendi, siis kokkuvõttes majutati 2008. aasta I kvartalis siiski 15% ehk 1 700 turisti vähem kui varasemal aastal ning nende ööbimiste arv langes 14% ehk 2 800 öö võrra.

Päritoluriik Soome Venemaa Rootsi Suurbritannia Läti Norra Saksamaa Leedu Taani Itaalia USA Prantsusmaa Poola Holland Hispaania Jaapan Hiina Välisturistid Siseturistid Kõik kokku

Muutus Muutus Reisi Majutatud 2007/2007 Ööbimised 2007/2008 kestvus 89 560 +12 530 +16% 136 150 +18 690 +16% 1,52 15 460 +1 040 +7% 40 050 -3 680 -8% 2,59 9 840 -1 680 -15% 17 520 -2 760 -14% 1,78 8 370 -720 -8% 22 020 -1 310 -6% 2,63 7 890 +1 670 +27% 12 810 +1 590 +14% 1,62 6 640 -570 -8% 17 220 -1 010 -6% 2,59 4 700 +550 +13% 11 750 +1 730 +17% 2,5 4 040 +110 +3% 7140 +340 +5% 1,77 2 150 +280 +15% 4690 +940 +25% 2,18 1 920 +120 +7% 5210 -110 -2% 2,71 1 910 +490 +35% 5190 +1250 +32% 2,72 1 590 1420 +12% 3420 +170 +5% 2,15 1 400 +140 +11% 2880 -50 -2% 2,06 1 230 +150 +14% 3010 +550 +22% 2,45 1 175 +290 +33% 2850 +850 +42% 2,43 440 +35 +8% 960 +80 +9% 2,18 180 +75 +69% 480 -200 -29% 2,67 167 180 +15 050 +10% 316 340 +19 480 +7% 1,89 45 250 212 440

+9 150 +24 200

+25% +13

76 240 392580

+12 630 +20% +32 120 +9%

1,68 1,85

Allikas: Eesti Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.06.2008

2


Teisese tähtsusega turgudelt pärit väliskülastajate arv kasvas kõikide turgude lõikes. Kõige tähelepanuväärseim kasv esines Hispaaniast ja USAst pärit turistide hulgas (vastavalt +33% ja +35%). 2008. aasta I kvartalis kasvas ka Aasia turgudelt pärit väliskülastajate arv, seda 20% ehk 180 turisti võrra. Muude riikide lõikes näitasid tähelepanuväärset kasvu ka endiselt Leedu ja Poola.

Reisi eesmärgid Reisi eesmärkide lõikes veetsid siseturistid Tallinnas ligi pooled (43%) öödest puhkuse eesmärgil ning teise poole ärilisel eesmärgil. Ärireisidest omakorda 7% moodustasid konverentsireisid ehk 7% ööbimistest veetsid siseturistid Tallinnas konverentsil osalemise tõttu. Ülejäänud 36% öödest viibiti pealinnas muul ärilisel eesmärgil.

Siseturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, I kv 2008 muu 13%

konverents 7%

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas siseturistide huvi puhkusreiside (+2%) ja muude erareiside (+5%) järgi. Samas aga huvi vähenes tööreiside (-5%) ja konverentsireiside (-2%) vastu. Välisturistide ööbimistest moodustasid suure enamuse puhkusreisid. Ligi 67% öödest veedeti Tallinnas puhkuse eesmärgil. Ärilisel eesmärgil viibiti aga 30% öödest, millest omakorda 7% konverentsi külastamise eesmärgil. Muude erareiside tõttu viibisid välisriikide kodanikud pealinnas aga 6% kogu ööde arvust. Võrreldes 2007. aasta I kvartaliga veetsid selle aasta esimesel kolmel kuul välisturistid Tallinnas 2% enam öid puhkuse eesmärgil, 4% konverentsi külastamise eesmärgil ning 1% muu tööreisi eesmärgil. Vähenesid aga muul põhjusel pealinnas veedetud ööde arv.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.06.2008

puhkus 43%

töö 36%

Välisturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, I kv 2008 konverents 7%

muu 6%

töö 23%

puhkus 67%

3

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  

Ööbimiste osas olid tulemused veidi tagasihoidlikumad. Majutatud külastajad ööbimisid Tallinnas selle aasta I kvartalis kokku 392 600 ööd, m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you