Page 1

Tallinna turism, I–III kvartal 2008 Tallinna turismi arengute hindamiseks kasutatakse Statistikaameti poolt kogutavat turistide ja ööbimiste andmeid, majutusasutuste, lennujaama ja sadama statistikat, viiakse läbi väliskülastajate uuringuid, jälgitakse Tallinna Turismiinfokeskuse külastusi ning Tallinn Card´i kasutust. Käesolev ülevaade võtab kokku aasta esimese üheksa kuu Tallinna olulisemad turisminäitajad. Selles analüüsitakse turistide, nende ööbimiste ja linna majutusasutuste statistikat, vaadeldakse arenguid Tallinna olulistel sihtturgudel, reiside pikkust ja eesmärke.

Turistid Tallinna majutusettevõtetes 2008. aasta esimese üheksa kuuga ööbis Eesti majutusettevõtetes kokku 1,89 miljonit turisti (+2,2% võrreldes eelmise aasta 9 kuuga), nendest pooled (49%) majutusid Tallinnas. Väliskülastajaid ööbis Tallinna majutusettevõtetes selle aasta esimese üheksa kuu jooksul kokku 800 400 (+6,9%) ning eestimaalasi 125 700 (-2,3%). Võrreldes 2007. aastaga sama perioodiga kasvas majutatute arv 5,5% ehk 48 600 turisti võrra. Turistide ööbimiste arv näitas veidi väiksemat kasvu. Tallinna majutusettevõtetes veedeti kokku 1,65 miljonit ööd (+1,4%). Väliskülastajate ööbimised Tallinnas suurenesid 3% võrra, olles kokku 1 435 600 ööd, kuid Eesti elanike ööbimiste arv vähenes 8% võrra, olles kokku 220 300 ööd.

Turistide ööbimised Tallinnas, I-III kvartal 2002-2008

2000000

213 100

239 700

220 300

124 300

1500000

119 700 1000000

500000

84 300

90 900

1 171 100 835 700

888 600

2002

2003

1 435 600 1 395 400 1 425 500 1 394 100

0

2004

2005

Välisturistid

2006

2007

2008

Siseturistid

Allikas: Statistikaamet

Turistide arv Tallinnas suurenes kõige rohkem esimeses kvartalis, seda võrreldes 2007. aasta esimese kvartaliga 11% võrra; välisturistide arv kasvas 10% ning siseturistide arv suurenes 15%. Sarnased positiivsed muutused olid ka linnakülastajate ööbimistes. Turistide ööbimised kasvasid 7%; sh majutatud väliskülastajate ööbimised suurenesid 6% võrra ning eestimaalaste ööbimised kasvasid 12%. Teises kvartalis esines majutatud külastajate arvu 6%-line suurenemine. Kasvu tagas väliskülastajate arvu suurenemine, mis võrreldes 2007. aastaga kasvas 7% ehk 19 300 turisti võrra. Ööbimised jäid eelmise aastaga samale tasemele. Kuigi välisturistide ööde arv suurenes 2% ehk 11 800 öö võrra, vähenesid siseturistide ööbimised enam kui kümnendiku (-14% ehk 12 500 ööd).

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

1


Ka kolmanda kvartali tulemused oli positiivsed, kuid võrreldes aasta esimese poolega oli kasv tagasihoidlikum. Perioodil juulist septembrini suurenes majutatud turistide arv 3% ehk 10 700 võrra. Majutatute ööbimised jäid eelmise aastaga samale tasemele. Välisturistide ööde arv suurenes 2% ehk 11 000 öö võrra, kuid eestimaalaste ööbimised vähenesid võrreldes eelmise kvartaliga veelgi enam (-16% ehk 14 700 ööd).

Reiside keskmine pikkus (ööd) Kuigi majutatute arv on selle aasta jooksul Tallinnas kasvanud, näitas keskmine Tallinnas

viibimise kestvus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langustendentsi. Kui 2007. aastal üheksa kuu kokkuvõttes oli keskmise reisi pikkuseks 1,86 ööd, siis sellel aastal on see vaid 1,79 ööd ehk 4% võrra lühem kui aasta tagasi. Lühenes nii välisturistide keskmine reisi pikkus (1,86 öölt 1,79 ööni) kui ka siseturistide keskmine reiside kestvus (1,86 öölt 1,75 ööni). Sarnaselt eelmisele aastale viibisid turistid Tallinnas pikemalt aega I kvartalis (1,85 ööd) ning lühemalt II kvartalis (1,73 ööd). III kvartalis oli keskmiseks reisi pikkuseks 1,80 ööd. Peamiselt sihtturgudelt saabunud turistide keskmine reisi pikkus on jäänud sarnaseks eelmise aasta sama perioodiga, ainult venelaste ja lätlaste reisid on lühenenud. Oluliselt lühenes sellel aastal Hiina turistide Tallinnas viibimise aeg, seda koguni 44% võrra (3,77 öölt 2,13 ööni).

Peamistelt sihturgudelt saabunud turistide Tallinna majutusettevõtetes viibitud keskmine aeg (ööd), I-III kv 2002-2008 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

2002

Läti

2003

Norra

2004

Rootsi

2005

Saksamaa

2006

Soome

2007

Suurbritannia

2008

Venemaa

Allikas: Statistikaamet

Muutused prioriteetsetel sihtturgudel Soomest, Saksamaalt, Rootsist, Suurbritanniast, Norrast, Venemaalt ja Läti saabunud turistid moodustasid kõigist esimese üheksa kuu jooksul majutatud väliskülastajate arvust 78%. Kõige suurem osakaal on Soome (49%) külastajatel, mis võrreldes eelmise aastaga suurenes protsendi võrra. Saksamaa ja Venemaa turgude osakaal on samuti kasvanud protsendi võrra. Peamistelt turgudelt saabuvatest turistidest on vähenenud norralaste, brittide ja rootslaste osakaal. Lätist pärit turistide arvuline osakaal jäi aga samaks, mis 2007. aasta esimesel üheksal kuul.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

2


Peamiste sihtturgude osakaal majutatud välisturistidest jaanuar-september 2008

Suurbritannia 4% Rootsi 6%

Norra 4%

Venemaa 5%

Läti 3% muud välisriigid 22%

I-III kv prioriteetsetel sihtturgudel (turistide arv)

Kasvas: Venemaa (52%),Saksamaa (11%), Soome (8%), Läti (7%)

Saksamaa 7%

Kahanes: Soome 49%

Rootsi (-3%), Norra (-15%), Suurbritannia (-16%)

Allikas: Statistikaamet

Selle aasta esimese üheksa kuu kõige suurem absoluutarvuline kasv esines Soome turul. Võrreldes tulemusi eelmise aasta sama perioodiga näeme, et sellel aastal on saabunud Tallinnasse 28 800 (8%) Soome turisti rohkem. Sarnased muutused on toimunud ka ööbimiste arvus, võrreldes eelmise aasta esimese üheksa kuuga on sellel aasta ööbimiste arv suurenenud 33 200 öö võrra (6%). Majutatud soomlaste arv on sellel aastal kasvanud kõige enam esimeses kvartalis (+16%). Turistide arv suurenes veebruaris (26%), mais (20%) ning ligi kümnendiku (+9%) ka kõikidel suvekuudel – juunis, juulis ja augustis. Võrreldes eelmise aastaga vähenes külastajate arv aprillis ja septembris. Langustendents ööbimiste osas esines aprillis (-12%) ja septembris (- 4%). Soome turu kasvule on kaasa aidanud laevaühenduse paranemine (suured kiirlaevad Tallinn-Helsingi vahel, jäävaba talv), uute laevade lisandumine liinile (nt. Tallinki Baltic Princess) ning kevadel läbiviidud Tallinna tutvustavad reklaamikampaaniad. Alates selle aasta algusest on kasvanud Saksa turistide arv. Sakslaste ööbimisega reisid Tallinnasse suurenesid 11% ehk 5 100 turisti võrra. Ööbimiste tulemused olid veelgi positiivsemad. Kui 2007. aasta esimese üheksa kuuga vähenes ööbimiste arv 12% võrra, siis selle aasta sama periood näitas samaväärset kasvu (12%). Saksa elanike reiside kasvule on kaasa aidanud kevadel avatud Tallinn-Müncheni lennuliin. Prioriteetsetest turgudest olulisuselt kolmanda turu, Rootsi, elanike reisid Tallinna jätkuvalt vähenevad, kuigi langus on väiksem kui eelmisel aastal samal perioodil. Tallinnas majutati selle aasta esimese üheksa kuu jooksul 49 300 rootslast, mis eelmise aastaga võrreldes vähenes 1 500 turisti võrra. Kuigi ka sellel aastal suurenes turistide arv märtsis (6%), juunis (2%), juulis (1%) ja augustis (29%), on teistel kuudel olnud turistide arvu langus suurem kui nelja kuu kasv. Rootsi elanike ööbimised Tallinnas aga vähenesid veelgi enam. Kokku ööbiti Tallinnas 87 200 ööd, mis eelmise aastaga võrreldes langes 4% ehk 3 500 öö võrra. Sarnaselt Rootsiga jätkus langus ka Suurbritannia ja Norra turgudel. Kui 2007. aastal esimese üheksa kuuga külastas Tallinna 9% vähem Suurbritannia turiste kui 2006. aasta

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

3


samal perioodil, siis sellel aastal majutus britte veelgi vähem (-16% ehk 6 500 turisti). Norralaste arv Tallinna majutusettevõtetes hakkas langema alates selle aasta veebruarist ning langus on jätkunud septembri lõpuni. 2008. aasta esimese üheksa kuuga majutati Norrast pärit turiste siin kokku 29 600, mis eelmise aastaga võrreldes vähenes 15% ehk 5 100 turisti võrra. Venemaa turistide arv Tallinna majutusettevõtetes hakkas kasvama alates veebruarist. Esimese üheksa kuu kokkuvõttes on venelaste arv suurenenud 52% ehk 14 900 turisti võrra ning nende ööbimiste arv 26% ehk 20 100 öö võrra. 2008. aasta reiside arvu kasvu olulisemaks mõjutajaks on viisarežiimi lihtsustumine ja üldine Venemaa elanike reisimisaktiivsuse suurenemine. Läti elanike välisreiside arv Tallinnasse kasvas selle aasta esimese üheksa kuuga 7%, kuid nende ööbimised võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid 4%. 2008. aastal on majutatud lätlasi saabunud kokku 26 700, kes on veetnud siin 41 700 ööd.

Muutused teistel turgudel Tallinna turismiturunduse seisukohast teisese tähtsusega sihtturgude (Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Taani, Hiina, Jaapan, USA) lõikes olid tulemused samuti positiivsed. Euroopast pärit majutatud külastajate arv näitas selle aasta esimese üheksa kuu kokkuvõttes kasvutendentsi. Hispaania majutatute ja nende ööbimiste arvud kasvasid (vastavalt +6% ehk 830 turisti ja +14% ehk 3 700 ööd). Samuti suurenesid Itaalia (+10%) ning Prantsuse (+13%) elanike külastused, kuid nende ööbimiste arv kasvas vähem (vastavalt 3% ja 8%). Kasvas ka Taani turg. Selle aasta üheksa kuuga oli taanlasi Tallinnas 11% rohkem kui eelmisel aastal ning nende ööbimiste arv kasvas 14% võrra. Aasiast saabus küll rohkem turiste, kuid nende ööbimised jäid eelmise aasta tasemele. Kõige rohkem suurenes selle aasta üheksa kuu jooksul Hiinast saabunud turistide arv (+75%), kuid nende ööbimiste arv pisut vähenes (-1%). Jaapanist saabus 6% võrra turiste rohkem kui eelmisel aastal, kuid nende poolt veedetud ööde arv jäi samaks (1%). Langustendentsi näitas USA turg, sealt saabunud turistide arv vähenes -13% (ehk -2 100 turisti) ja nende poolt veedetud ööde arv -14% (ehk 5 600 ööd) võrra. Teistest Euroopa turgudest olid kõige märgatavamad muutused Austria, Luksemburgi ja Šveitsi turgudel, kus sellel aastal on turistide arv suurenenud vastavalt 61%, 43% ja 38%. Ööbimised suurenesid austerlastel 64%, majutatud Luksemburgi elanikel 58% ja Šveitsist saabunud turistidel 22%: Leedu ja Poola turu osakaal on sarnane teisese tähtsusega turgudele (vastavalt 2,6% ja 1,7%), kuid nende kasv on võrreldes eelmise aastaga tagasihoidlikum. 2008. aasta esimese üheksa kuuga oli Leedust pärit majutatud külastajaid kokku 21 200, mis eelmise aastaga võrreldes kasvas 13% ehk 2 400 turisti võrra. Poola majutatute arv Tallinnas kasvas 9% ehk 1 100 turisti võrra, olles kokku 13 700 turisti. Leedu ja Poola elanike ööbimiste arv kasvas võrreldes turistide arvuga vähem (vastavalt 8% ja 7,5%).

Reisi eesmärk 2008. aasta esimesel üheksal kuul Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 74% (681 300), ärireisijaid 19% (171 700), konverentsil osalejad 5% (48 800) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

4


sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 3% (24 300). Analüüsides reisi eesmärke kvartalite lõikes, siis kõige enam puhkuse eesmärgil reisiti perioodil juulist septembrini (309 300), kusjuures sellel perioodil tehti majutatud väliskülastajate reisidest koguni 82% puhkuse eesmärgil ning eestimaalaste reisidest 64%. Teises kvartalis tehti kõige rohkem tööreise (67 700) ning sellel perioodil oli Tallinnas ka kõige enam konverentsikülastajaid (22 400). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on nii puhkusreiside kui ka konverentsireiside osakaal 2% võrra suurenenud. Ärireisid vähenesid 2% võrra ja muudel põhjustel reisijate osakaal püsis aasta varasemaga võrreldes muutumatuna. Turistide poolt veedetud ööde arvu järgi analüüsides näeme, et puhkusreiside osakaal veedetud ööde järgi on väiksem (71%) kui turistide arvu järgi. Ärireisid ja muudel põhjustel reisid moodustavad suurema osakaalu (vastavalt 20% ja 4%) ning konverentsireisid samas proportsioonis turistide arvuga (5%). Välisturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, I-III kv 2008

töö 18%

konverents 4%

muu 3%

puhkus 75%

Siseturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, I -III kv 2008

konverents 9%

muu 9%

töö 32%

puhkus 50%

Allikas: Statistikaamet

Välituristide ööbimistest moodustasid puhkusereisid 75% kogu ööbimiste arvust. Ärilisel eesmärgil viibiti Tallinnas 22% öödest, millest omakorda 4% konverentsi külastamise eesmärgil. Muudel põhjustel viibisid välisriikide kodanikud siin aga 3% ulatuses kogu ööde arvust. Võrreldes aasta varasemaga suuri muutusi reisi eesmärkide osas ei ole.

Siseturistid veetsid puhkuse eesmärgil Tallinnas pooled öödest (50%). Ärireisid moodustasid 41% ööbimiste arvust (sh konverentsireisidel oli 9%-line osakaal). Muudel reisieesmärkidel veetsid eestimaalased Tallinnas 9% ööde arvust. Võrreldes 2007. aastaga on Eesti elanike puhkusreiside (-4%) ja tööreiside (-1%) osakaal vähenenud. Muude reiside (+5%) ja konverentsireiside (+2%) tähtsus suurenenud.

Reisi eesmärgi järgi keskmist reisi pikkust analüüsides selgub, et tööreisid ja muudel põhjustel reisid kestavad keskmisest pikemalt (vastavalt 1,94 ja 2,70 ööd) ning

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

5


konverentsireisid ja puhkusereisid on lühemad (vastavalt 1,55 ja 1,74 ööd). Kusjuures nii töökui ka konverentsireisid on välis- ja siseturistidel enam-vähem ühesuguse kestvusega, olulised erinevused on puhkusereiside ja muudel põhjustel reiside kestvuse vahel.

Tallinna majutusettevõtted Oktoobri alguse seisuga pakkus külastajatele Tallinnas majutusteenust 386 ettevõtet. Majutusettevõtetest olid 53 hotellid, 14 külalistemajad,18 hostelid, 267 külaliskorterid,19 kodumajutused ning 5 puhkeküla, -majad või -laagrid. Külastajate käsutuses oli 7 187 tuba ja 14 489 voodikohta. Tubade täitumus esimese üheksa kuu jooksul oli madalam kui varasemate aastatel. Keskmiselt oli üheksa kuu jooksul täidetud üle poole tubadest (52%), kuid täitumus jäi viie protsendipunkti võrra väiksemaks kui eelmise aasta samal perioodil. Tubade täitumus oli sarnaselt varasematele aastatele suurem suvekuudel (juulis 67%, augustis 65%, juunis 60%) ning madalam talvekuudel (jaanuaris 34%, veebruaris 39%). Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) statistika järgi oli Tallinna hotellide tubade täitumus võrreldes teiste majutusettevõtetega parem, kuid siiski oluliselt madalam kui eelmisel aastal. Kui 2007. aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes oli EHRL liikmete Tallinna hotellide tubade täitumus 63%, siis sellel aastal vaid 55%. Ööpäev Tallinna majutusettevõttes maksis esimese kolme kvartali kokkuvõttes keskmiselt 603 krooni, mis oli eelmise aastaga võrreldes 8 krooni odavam (-1,3%). Kõige kõrgem oli ööbimise hind maikuus (688 krooni) ja madalam jaanuaris (539 krooni). EHRL liikmete Tallinna hotellides oli ööpäeva keskmine maksumus kolmandiku võrra kallim, kuid selle vähenemine võrreldes eelmise aastaga märkimisväärsem. Jaanuarist septembrini maksis ööpäev hotellides keskmiselt 900 krooni, mis on 66 krooni (6,8%) odavam kui eelmise aasta samal perioodil.

Tubade täitumus Tallinna majutusettevõtetes kuude lõikes, 2003-2008 100 80 60 40

61

47 34

67

60

65 53

43

39

20

2003

2004

2005

2006

2007

et se m be r D

N

ov em be r

kt oo be r O

Se pt em be r

Au gu st

Ju ul i

Ju un i

M ai

Ap ri l l

M är ts

Ve eb ru ar

Ja an ua r

0

2008

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

6


Tallinnas jaanuarist septembrini majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

82

Muutus 2007/2008 Arv % 0 0,0

Ööbimised

241

Muutus 2007/2008 Arv % -4 -1,6

Reisi kestvus 2,94

Austria

5 837

2 203

60,6

13 395

5 239

64,4

2,29

Belgia

4 348

552

14,5

9 074

1 390

18,1

2,09

Bulgaaria

557

11

2,0

1 285

-172

-11,8

2,31

Hispaania

14 168

830

6,2

31 022

3 749

13,9

2,19

7 347

156

2,2

17 461

267

1,6

2,38

455

-310

-40,5

1 076

-484

-31,0

2,36

2 168

-98

-4,3

5 560

-1 122

-16,8

2,56

Island

575

-918

-61,5

1 397

-3 373

-70,7

2,43

Itaalia

19 112

1 733

10,0

44 689

1 447

3,3

2,34

Kreeka

2 034

-83

-3,9

4 874

-3

-0,1

2,40

Küpros

510

134

35,6

1 290

239

22,7

2,53

21 213

2 435

13,0

36 338

2 702

8,0

1,71

473

141

42,5

1 148

419

57,5

2,43

26 684

1 730

6,9

41 743

-1 751

-4,0

1,56

167

100

149,3

520

311

148,8

3,11

Norra

29 585

-5 095

-14,7

73 922

-13 347

-15,3

2,50

Poola

13 732

1 120

8,9

24 548

1 720

7,5

1,79

2 169

38

1,8

4 757

525

12,4

2,19

12 294

1 394

12,8

26 459

1 835

7,5

2,15

49 272

-1 491

-2,9

87 156

-3 455

-3,8

1,77

738

4

0,5

1 799

-147

-7,6

2,44

53 755

5 109

10,5

116 407

12 804

12,4

2,17

4 441

1 217

37,7

8 653

1 565

22,1

1,95

Slovakkia

778

325

71,7

1 654

424

34,4

2,13

Sloveenia

777

123

18,8

1 585

7

0,4

2,04

384 256

28 908

8,1

549 966

33 205

6,4

1,43

34 273

-6 453

-15,8

84 342

-18 614

-18,1

2,46

9 402

909

10,7

20 640

2 545

14,1

2,20

Holland Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti Malta

Portugal Prantsusmaa Rootsi Rumeenia Saksamaa Šveits

Soome Suurbritannia Taani

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

7


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2007/2008 Arv % -154 -4,5

Ööbimised

Muutus 2007/2008 Arv % 838 12,7

Reisi kestvus

Tšehhi

3 274

Türgi

1 368

823

151,0

2 836

1 268

80,9

2,07

Ukraina

3 037

981

47,7

7 739

2 227

40,4

2,55

Ungari

2 542

4

0,2

6 309

-5 847

-48,1

2,48

43 237

1 4861

52,4

97 659

20 108

25,9

2,26

13 429

2 122

18,8

28 648

2 658

10,2

2,13

Aafrika riigid

839

193

29,9

1 920

-19

-1,0

2,29

sh Lõuna Aafrika Vabariik

201

14

7,5

397

-290

-42,2

1,98

Aasia riigid

9 075

886

10,8

17 236

505

3,0

1,90

sh Hiina

1 236

528

74,6

2 634

-31

-1,2

2,13

sh Jaapan

4 985

314

6,7

8 867

120

1,4

1,78

577

20

3,6

967

-76

-7,3

1,68

14 251

-2 125

-13,0

34 138

-5 553

-14,0

2,40

Kanada

2 019

-273

-11,9

4 937

-950

-16,1

2,45

Lõuna- ja Kesk-Ameerika riigid

1 989

414

26,3

4 169

909

27,9

2,10

708

-21

-2,9

1 504

21

1,4

2,12

Austraalia, Okeaania

3 745

-234

-5,9

8 622

-535

-5,8

2,30

sh Austraalia

3 085

-310

-9,1

7 243

-423

-5,5

2,35

378

-660

-63,6

964

-2 081

-68,3

2,55

Välisturistid kokku

800 385

51 562

6,9

1 435 624

41 504

3,0

1,79

Eesti elanikud kokku

125 732

-2 995

-2,3

220 312

-19 429

-8,1

1,75

Kõik kokku

926 117

48 567

5,5

1 655 936

22 075

1,4

1,79

Venemaa Muud Euroopa riigid

sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid

sh Brasiilia

Muud riigid

7 441

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 02.12.2008

8

2,27

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  

Tallinna turismi arengute hindamiseks kasutatakse Statistikaameti poolt kogutavat turistide ja ööbimiste andmeid, majutusasutuste, lennujaam...

Advertisement