Page 1

TALLINNA TURISM

75% Tallinna reisidest tehti puhkuse eesmärgil, puhkusereisijate arv kasvas

DETSEMBER 2009 2009. aasta detsembris majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 150 600 turisti, nendest 60% peatusid Tallinnas. Turistide (+14%) Turistide (+8%) *

arv ööd

Tallinnas: Tallinnas:

90 700 149 800

Välisturistide arv: 78 400 (+17%) Välisturistide ööd: 132 000 (+12%)

Siseturistide arv: 12 300 (-4%) Siseturistide ööd: 17 800 (-14%)

Soome, Venemaa ja Norra turistide poolt veedetud ööde arv kasvas Soome: 69 900 ööd (+24%) Venemaa: 18 500 ööd (+22%) Norra: 6 500 ööd (+12%) Rootsi: 6 100 ööd (-1%) Suurbritannia: 5 800 ööd (-1%) Läti: 3 900 ööd (-21%) Saksamaa: 2 400 ööd (-29%) Itaalia: 2 200 ööd (-32%) Prantsusmaa: 1 600 ööd (+4%) USA: 990 ööd (-12%) Belgia: 950 ööd (+23%) Hispaania: 650 ööd (-16%) Jaapan: 210 ööd (+45%) Hiina: 150 ööd (-36%)

Reiside kestvus lühenes Majutusettevõtetes ööbinud turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli 1,65 ööd (-5%). Siseturistide reisid: 1,45 ööd (-10%). Välisturistide reisid: 1,68 ööd (-4%). Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt britid (2,63 ööd), kõige lühemalt aga lätlased (1,37 ööd).

*

Välisturistide linnakülastustest olid 76% puhkusereisid, 20% tööreisid, 3% konverentsikülastused ja 1% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 57% puhkuse eesmärgil, 32% töö, 8% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

Majutusettevõtete tubade täitumus oluliselt ei muutunud * , kuid ööpäeva keskmine maksumus ** vähenes Detsembrikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 342 majutusettevõtet (sh 57 hotelli), milles oli kokku 7 540 tuba ja 15 250 voodikohta. Tubade täitumus oli 40% ning see oli protsendipunkti võrra suurem kui eelmise aasta detsembrikuus. Tallinna majutusettevõtted teenisid majutusteenuste müügist 72,8 miljonit krooni. Ööpäeva keskmine maksumus oli 486 krooni ning see on eelmise aasta detsembrist võrreldes 74 krooni odavam (13%).

Lennureisijate arv vähenes, laevareisijate arv kasvas Tallinna lennujaama läbis detsembris 92 500 reisijat (-15%), kellest 91 000 olid välislendudel reisijad. 86% kõigist reisijatest lendas regulaarlennuliinidel. Tallinna Vanasadama reisijate arv oli kokku 519 000 (+1%) ning reisijaid jagunesid: 90% Helsingi suund ja 10% Stockholm suund.

*

Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentides.

**

Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

võrdlus 2008. aasta detsembriga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02.2010

1


Välisturistid Tallinna majutusettevõtetes Detsembrikuus suurenes Tallinna majutusettevõtetes peatunud turistide arv võrreldes 2008. aasta detsembrikuuga 14% ehk 10 800 külastaja võrra. Nii suured kasvuprotsendid majutatute arvus olid viimati enne majanduslanguse mõju avaldumist, 2008. aasta maikuus. Detsembris pidurdus ka ööbimiste langustrend, kuid kasv jäi majutatute arvust väiksemaks; kokku veetsid turistid Tallinna majutusettevõtetes 149 800 ööd (+8%). Detsembrikuu külastajate arvu kasvule aitasid kaasa Soomes, Rootsis ja Venemaal läbiviidud reklaamikampaaniad, milles kasutati eelnenud aastatest mitmekesisemaid reklaamikanaleid (sotsiaalsed võrgustikud, otsingumootorid, blogid jm) ning seeläbi tutvustati Tallinna puhkusevõimalusi uutele sihtrühmadele. Tõenäoliselt suurendas väliskülastajate huvi linnapuhkuse vastu ka jõuluürituse positiivsed meediakajastused (nt. Tallinna jõuluturg, mille Timesi veebiväljaanne valis kahekümne 2009. aasta parima jõuluturu sekka).

Esmase tähtsusega turud Võrreldes 2009. aasta detsembriga muutusid turuosad –välisturistid omasid 87% osakaalu kõigist majutatud turistidest. Võrreldes eelmise aasta detsembriga oli välisturistide osakaal majutatute hulgas 3 protsendipunkti võrra suurem. Enamik (89%) välisturiste saabus esmase tähtsusega turgudelt ning võrreldes eelmise aastaga kasvas esmaste turgude osakaal välisturgude hulgas kahe protsendipunkti võrra. Esmastest turgudest majutatud väliskülastajate arv suurenes Soomest, Venemaalt ja Norrast. Rootslaste ja brittide arv jäi eelnenud aastaga samale tasemele ning Saksamaa ja Läti turistide arv vähenes.

Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, detsember 2009 Venemaa 13% Suurbritannia 3%

teised turud Läti 11% 4% Norra 3% Rootsi 5% Saksamaa 1%

Soome 60%

Nii absoluutarvudes kui ka protsentuaalselt suurenes kõige enam Soome külastajate arv. Majutusettevõtetes ööbinud soomlasi oli kokku 47 200 ning nad ööbisid siin 69 900 ööd. Seega majutati Tallinnas 27% ehk 10 500 Soome turisti rohkem kui 2008. aasta detsembris. Soomlaste ööbimiste arv kasvas samuti ligi neljandiku võrra (+24% ehk +13 600 ööd). Detsembrikuu kasvuprotsendid tagasid hästi läbimõeldud ja erinevates kanalites läbiviidud reklaamikampaaniad. Novembris EAS turismiarenduskeskuse Soomes korraldatud linnapuhkuse võimalusi tutvustavat kampaaniat „Vironautti Virosta nauttii!", mis keskendus lühikesele kultuuripuhkusele ning uudsetele vaba aja veetmise võimalustele võimendas Tallinn omapoolse välimeediakampaaniaga. 16. novembrist kuni 6. detsembrini oli Helsingi bussiootepaviljonides ja valgusvitriinides üleval 380 reklaamplakatit sõnumiga „Vana tuttav üllatab“, mis kutsus avastama „uut“ Tallinna, Rotermanni kvartalit ja selle Loovala. Sarnaselt eelmisele aastale oli detsembris Venemaa turuosa 13% ning see oli tähtsuselt teine sihtturg. Kuigi turistide arvu kasvuprotsendid jäid väiksemaks kui 2008. aastal, olid nende reisid pikemad. Detsembris majutati 10 300 Venemaa elanikku (+20%), kes veetsid siin kokku 18 500 ööd (+22%). Venemaa turistide arvu suurenemisele aitasid kaasa nii Moskvas ja Peterburis läbiviidud reklaamikampaaniad, kui ka aastavahetuse perioodiks lisandunud

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02. 2010

2


transpordiühendused. Konkurentlinna Riia 1 poolt läbiviidud suuremahuline kampaania sellel aastavahetusel Vene turistide Tallinna külastuste arvu ei mõjutanud. Venemaa talvekampaania „Tallinn – muinasjutt käeulatuses!“ kestis 19. oktoobrist 15. novembrini ja see tutvustas Tallinna kui lähedast ja atraktiivset aastavahetuse ning talvise lühipuhkuse sihtkohta. Kampaania keskmes olid aastavahetuse pidustused, spaapuhkus ning kultuurielamused. Ka Norra turg oli detsembrikuus oli kasvuprotsentidega, kuigi turuosa võrreldes eelnenud aastaga vähenes. Norralaste arv Tallinna majutusettevõtetes kasvas eelnenud aasta detsembriga võrreldes 13% ning nende poolt veedetud ööde arv suurenes 12% võrra. Tallinna majutusettevõtetes ööbis kokku 2 700 norralast, kes veetsid kokku 6 500 ööd. Detsembris omas suuruselt kolmandat turuosa Rootsi (5% osakaal välisturistidest). Tõenäoliselt ka selle turu tulemusi mõjutas enim talvekampaania „Lõõgastav lühipuhkus Tallinnas“. Eelnenud kuude suured langusprotsendid pidurdusid, kuid võrreldes 2008. aasta detsembriga vähenes turuosa protsendipunkti võrra. Rootsist saabus kokku 3 600 turisti (-3%), kes veetsid Tallinnas 6 100 ööd (-1%). 16.-29. novembrini toimunud sotsiaalmeediakampaania eesmärgiks oli tutvustada rootslastele Tallinna kui atraktiivset lühipuhkuse sihtkohta. Kampaaniaga jagati infot hooajaliste kultuuriürituste, spaaja wellness võimaluste, jõuluostude kohtade ning majutuspakettide kohta. Sihtrühmaks olid Stockholmi ja selle lähipiirkonna elanikud. Suurbritanniast saabus enam-vähem sama palju turiste kui 2008. aasta detsembris. Tallinna majutusettevõtetes peatus 2 200 Suurbritanniast saabunud külastajat ning nad veetsid kokku 5 800 1 Reklaamikampaania Live Rīga viidi läbi nov-dets Eestis, Venemaal, Leedus, Norras, Soomes, Saksamaal ja Rootsis.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02.2010

ööd. Seega majutati Tallinnas 4% ehk 80 turisti vähem kui 2008. aasta detsembrikuus. Protsendipunkti võrra vähenes ka brittide poolt veedetud ööde arv (-1% ehk -48 ööd). Positiivse tendentsina saab välja tuua brittide pikemad reisid. Kui 2008. aasta detsembris oli keskmiseks reisi pikkuseks 2,55 ööd, siis 2009. aastal 2,63 ööd. Läti ja Saksamaa olid suurimate langusprotsentidega turud ning turuosa vähenes aastases võrdluses protsendi võrra. Läti turistide arv vähenes võrreldes eelnenud aasta detsembriga 7%, nende ööbimised 21% võrra ning lätlaste reisid olid märgatavalt lühemad. Kokku oli majutatute seas 2 900 lätlast, kes ööbisid 3 900 ööd. Saksamaa turistide ja nende ööbimiste arv langes eelnenud kuudest veelgi rohkem (turistide arv -28%, ööbimised -29%). Kokku majutati detsembris 1 000 sakslast, kes veetsid 2 400 ööd.

Teisese tähtsusega ja uued turud Summaarselt oli nii teisese tähtsusega turgudelt kui ka Aasia turgudelt saabunud turistide arv suurem kui eelnenud aasta detsembris, kuid nende reisid olid lühemad. Prantsusmaa turistide arv suurenes 13% (+72 turisti) ja nende ööbimised 4% (+66 ööd). Kokku majutati 624 turisti, kes veetsid Tallinna majutusettevõtetes 1 600 ööd. Hispaania turiste saabus kümnendiku võrra rohkem (+10%), kuid nende poolt veedetud ööde arv vähenes (14%). Prantslaste keskmine reisi pikkus lühenes 2,76 öölt 2,54 ööni. Hispaanlaste keskmine reis 2,95 öölt 2,26 ööni. Tallinna majutusettevõtetes peatunud Itaalia külastajate arv vähenes 27% ja nende ööbimised 32% võrra. Kuna välisturistidest konverentsireisijate arv vähenes, näitas ka Belgia turg langusprotsente. Turistide arv vähenes 22% (kokku 270 turisti), kuid nende reisid olid pikemad. Belgia turistid veetsid Tallinnas kokku 951 ööd (+23%). Ka USAst saabunud turistide arv kasvas 5% (kokku 400), kuid nad veetsid siin 12%

3


võrra rohkem öid (kokku 990 ööd). Uued turud on sellel kasvanud ning see trend jätkus ka aasta viimases kuus. Aasia riikidest saabus Tallinnasse 540 turisti, seega eelmise aastaga võrreldes suurenes majutatute arv 50% võrra. Jaapani turistide arv kasvas 44% (kokku 135 turisti), Hiina majutatud külastajate arv vähenes kümnendiku võrra (-10%, kokku 95 turisti) ja Lõuna-Koreast saabunute hulk kasvas +32% (kokku 25 turisti). Turistide ööbimised jäid kuu kokkuvõttes eelnenud aasta tasemele (0%). Ööbimiste arv vähenes hiinlastel (-36%) ja lõunakorealastel (-12%), kuid kasvas jaapanlastel (+45%).

300000

2009. aastal ööbis Tallinna majutusettevõttes 1 135 500 külastajat ning võrreldes 2008. aastaga vähenes majutatud külastajate arv 4% ehk 53 100 turisti võrra. Välisturistide arv langes 2% ja siseturistide arv kahanes 18%. Ööbimiste arv Tallinna majutusettevõtetes langes 8%, kokku veetsid turistid 1 929 300 ööd. Välisturistid viibisid Tallinnas 1 715 800 ööd (-5% ehk -96 100 ööd) ning Eesti elanikud 213 500 ööd (25% ehk -71 200 ööd). Keskmine Tallinna reisi pikkus lühenes 1,76 öölt 1,70 ööni ja võrreldes 2008. aastaga lühenesid nii siseturistide kui ka välisturistide reisid.

Majutatud turistide ööbimised Tallinnas kuude lõikes, 2004-2009

250000 200000 150000 100000 50000

2004

2005

2006

***

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02. 2010

2007

2008

be r de ts em be r

no ve m

ob er ok to

em be r

se pt

au gu st

ju ul i

ju un i

ai m

ap ril l

är ts m

ve eb ru ar

ja an ua r

0

2009

Allikas: Statistikaamet

4


Reisi eesmärgid Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusereisijaid 75% (68 000), tööreisijaid 20% (18 200), konverentsil osalejad 3% (3 100) ja muudel põhjusel (tervis, sõpradesugulaste külastamine, õppimine jm) linnakülastajad 2% (1 400). Möödunud aastaga võrreldes suurenes detsembris tööreisidel (+16% ehk 2 400) ja puhkusereisidel (+15% ehk 8 700) viibinud majutatute arv. Kümnendiku võrra vähenesid konverentsireisid (-10% ehk 340 konverentsituristi). Muudel põhjustel reise tehti sama palju kui eelnenud aasta detsembris (-1% ehk 8 reisijat). Majutusettevõtetes ööbinud välisturistidest 76% saabus Tallinna puhkama, 20% tööreisile, 3% tuli konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (1%) oli linnakülastamiseks muu põhjus. Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, detsember 2009

tööreis 20%

osavõtt konverentsist 3%

muu reis 1%

57% Tallinna majutusettevõtetes peatunud eestimaalase reisieesmärgiks oli puhkus. 32% viibisid tööreisil, 8% osalesid konverentsil või koolitusel ning 3% ööbisid muudel põhjustel. Kokku tegid Eesti elanikud detsembris puhkusereise 7 100, tööreise 3 900, konverentsikülastusi 900 ja muid reise 400. Võrreldes eelmise aasta detsembrikuuga vähenes kõikidel eesmärkidel reiside arv, kuid langusprotsendid olid madalad: puhkuse- ja konverentsireisid vähenesid 3% ning tööreisid 5%. Muud reisid vähenesid küll ligi viiendiku (-18% ehk 78 reisijate vähem), kuid absoluutarvudes oli see väike muutus. Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, detsember 2009 osavõtt konverentsist 8%

muu reis 3%

tööreis 32%

puhkusereis 57%

Allikas: Statistikaamet

puhkusereis 76%

Allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2008. aasta detsembrikuuga kasvas välisturistidest puhkusereisijate arv 17% (kokku 60 900 puhketuristi). Töö eesmärgil reisijaid oli välisturistide seas 14 300 ning nende arv suurenes enam kui viiendiku (+23% ehk +2 700 turisti). Muude reisijate arv oli 7% võrra suurem (kokku 1 100 majutatud külastajat). Ainsana vähenes oli konverentsi eesmärgil linnakülastajate arv (-13% ehk -300 turisti), neid saabus kokku 2 100.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02.2010

2009. aastal ööbis Tallinna majutusettevõtetes 836 900 puhketuristi (74%), 226 700 tööreisijat (20%), 55 100 konverentsikülastajat (5%) ja 16 800 muudel põhjustel linnakülastajat (1%). Võrreldes 2008. aastaga vähenes reisijate arv kokku 53 100 (sh Tallinna 32 400 puhketuristi vähem). Eelnenud aastaga jäi samale tasemele tööreisijate arv (+1%) ning väikesed langusprotsendid olid puhkusereiside arvus (-4%). Konverentsireisid vähenesid seitsmendiku (-15%) ja muudel põhjustel linnakülastajate arv ligi poole võrra (45%).

5


Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna Lennujaama läbis detsembris 92 506 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98% kõigist reisijatest. Võrreldes 2008. aastaga vähenes reisijate arv detsembris 15%. Sügis-talvisel hooajal on Tallinnast regulaarseid välislende Tallinnast 20 sihtkohta 2 ning siselennud Kärdlasse ja

Kuresaaresse. 2009. aastal kasutas Tallinna Lennujaama teenuseid 1 346 236 reisijat, mis on võrreldes 2008 aastaga võrreldes 26% võrra vähem. Tallinna Vanasadamat läbivate reisijate arv kasvas detsembris 1% võrra. Laevareisijaid oli kokku 518 976. 2009. aastal teenindas Vanasadam 7,24 miljonit reisijat (0% ehk +21 100 reisijat) ning nendest moodustasid 83% Soome suuna reisijad, 11% Rootsi suuna reisijad ja 6% kruiisireisijad.

2

Amsterdam, Berliin, Brüssel, Göteborg, Helsingi, Kiiev, Kopenhaagen, Kuresaare, Lappeenranta, London, Minsk, Moskva, München, Oslo, Peterburi, Praha, Riia, Stockholm, Turu, Vilnius

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes, 2005-2009 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

2008

no ve m be r de ts em be r

ok to ob er

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ua r ve eb r

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

2005

2006

2007

2008

ok to ob er no ve m be r de ts em be r

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ve eb ru ar

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02. 2010

6


Tallinnas detsembris majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

2

-1

-33,3

7

2

40,0

3,50

Austria

103

-44

-29,9

217

-415

-65,7

2,11

Belgia

272

-75

-21,6

951

180

23,3

3,50

Bulgaaria

88

35

66,0

550

397

259,5

6,25

Hispaania

289

26

9,9

652

-123

-15,9

2,26

Holland

392

56

16,7

837

13

1,6

2,14

12

-11

-47,8

30

-11

-26,8

2,50

109

6

5,8

248

-2

-0,8

2,28

Island

23

-207

-90,0

47

-494

-91,3

2,04

Itaalia

796

-296

-27,1

2 185

-1 019

-31,8

2,74

Kreeka

81

4

5,2

178

4

2,3

2,20

Küpros

13

2

18,2

91

55

152,8

7,00

1 352

-279

-17,1

2 074

-657

-24,1

1,53

26

-28

-51,9

73

-9

-11,0

2,81

2 878

-229

-7,4

3 952

-1 025

-20,6

1,37

Malta

13

7

116,7

41

-4

-8,9

3,15

Norra

2 731

304

12,5

6 477

710

12,3

2,37

Poola

389

-28

-6,7

761

-171

-18,3

1,96

92

30

48,4

398

130

48,5

4,33

624

72

13,0

1 588

66

4,3

2,54

3 643

-110

-2,9

6 067

-48

-0,8

1,67

Rumeenia

43

1

2,4

82

13

18,8

1,91

Saksamaa

1 003

-390

-28,0

2 361

-980

-29,3

2,35

181

-37

-17,0

390

23

6,3

2,15

Slovakkia

16

1

6,7

88

44

100,0

5,50

Sloveenia

9

-14

-60,9

26

-16

-38,1

2,89

47 184

10 505

28,6

69 941

13 599

24,1

1,48

2 211

-80

-3,5

5 806

-34

-0,6

2,63

Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02.2010

7


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

Taani

521

18

3,6

1 005

-61

-5,7

1,93

Tšehhi

146

34

30,4

290

72

33,0

1,99

71

-42

-37,2

181

-87

-32,5

2,55

255

40

18,6

570

-8

-1,4

2,24

36

-5

-12,2

118

45

61,6

3,28

10 346

1 695

19,6

18 480

3 332

22,0

1,79

971

37

4,0

1 934

133

7,4

1,99

44

-18

-29,0

86

-114

-57,0

1,95

8

-6

-42,9

17

1

6,3

2,13

540

178

49,2

871

4

0,5

1,61

95

-11

-10,4

156

-86

-35,5

1,64

135

41

43,6

210

65

44,8

1,56

25

6

31,6

33

-6

-15,4

1,32

412

18

4,6

987

-132

-11,8

2,40

Kanada

70

12

20,7

169

-1

-0,6

2,41

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

63

0

0,0

166

22

15,3

2,63

sh Brasiilia

31

13

72,2

114

57

100,0

3,68

Austraalia, Okeaania

130

-29

-18,2

372

-32

-7,9

2,86

98

-27

-21,6

319

-4

-1,2

3,26

276

190

220,9

622

514

475,9

2,25

Välisturistid kokku

78 456

11 348

16,9

1 31 969

13 915

11,8

1,68

Eesti elanikud kokku

12 282

-546

-4,3

17 854

-2 820

-13,6

1,45

Kõik kokku

90 738

10 802

13,5

1 49 823

11 095

8,0

1,65

Türgi Ukraina Ungari Venemaa Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik Aasia riigid sh Hiina sh Jaapan sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid

sh Austraalia Muud riigid

Allikas: Statistikaamet

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda. Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 18.02. 2010

8

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/027/detsember_2009_ee  
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/027/detsember_2009_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/027/detsember_2009_ee.pdf

Advertisement