Page 1

DETSEMBER 2007

Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad ja nende ööbimised Aastal 2007 majutati Tallinna majutusettevõtetes kokku 1 141 000 külastajat. Majutatute arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud 2% võrra. Väliskülastajate arv moodustas kogu majutatute arvust 85%, olles 965 200 turisti (-4%). Kui välisturistide arv on viimasel aastal kahanenud, siis siseturistide arv endiselt kasvas (+9%). Eestimaalasi majutati eelmisel aastal Tallinnas kokku 175 500. Detsembrikuud eraldi analüüsides näeme, et peale pikka ja rasket langusperioodi on aasta lõpus taas positiivsemad tulemused. Majutatute arv kasvas võrreldes 2006. aasta detsembriga 5%, olles kokku 88 500 turisti. Nendest majutatud välisturiste oli kokku 71 200 (+3%) ja siseturiste 17 300 (+16%). Sama positiivsed tulemused ilmnesid ka turistide ööbimiste arvudes. 2007. aasta detsembris oli ööbimiste arv Tallinna majutusettevõtetes kokku 155 500 ööd, mis eelneva aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 4%. Nendest välisturistide ööbimised moodustasid 82%, olles 128 000 ööd (+3%) ja Eesti kodanike ööbimiste arv oli kokku 27 500 ööd (+13%).

Tallinnas majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised prioriteetsete sihtturgude lõikes Prioriteetsete sihtturgude lõikes olid detsembri tulemused teise poolaasta positiivseimad. Tallinna külastanud välisturistidest omasid kõige suuremat osakaalu Soome, Venemaa ja Läti kodanikud. Novembrikuus esinenud soomlaste arvu kasv jätkus ka detsembris ning seda lausa 7% võrra. Tallinna majutusettevõtetes majutati kokku 39 900 soomlast ning nende ööbimiste arv ulatus pea 60 000 ööni (+10%). Peale Soome turu on suurt langustendentsi näidanud ka sel aastal Suurbritannia ja Saksamaa kodanike reisid Tallinna, mis detsembris üllatasid taas kasvunumbritega. Majutatud brittide arv kasvas 5% võrra, olles kokku 3 200 turisti ning sakslaste arv lausa 18% võrra, olles 1 800 turisti. Kasvasid ka nende ööbimised, vastavalt +3% ja +23%. Prioriteetsed Osakaal % sihtturud 56 Soome 10 Venemaa 6 Läti 4 Suurbritannia 4 Rootsi 4 Norra 3 Saksamaa Prioriteetsed Osakaal % sihtturud 47 Soome 10 Venemaa 7 Suurbritannia 5 Norra 5 Läti 4 Rootsi 4 Saksamaa Allikas: Eesti Statistikaamet

Majutatud 2007 39 900 6 900 4 200 3 200 2 900 2 900 1 800

Majutatud 2006 37 200 9 900 2 700 3 000 4 600 2 800 1 500

Muutus, arv +2 700 -3 000 +1 600 +200 -1 700 +100 +300

Muutus, % +7 -30 +59 +5 -37 +4 +18

Ööbimised 2007 59 700 13 000 8 900 6 900 6 500 5 200 4 700

Ööbimised 2006 54 100 20 000 8 600 7 100 4 500 8 200 3 800

Muutus, arv +6 000 -7 000 +300 -200 +2 000 -3 000 +900

Muutus, % +10 -35 +3 -3 +47 -37 +23

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond

20.02.2008


Endiselt näitavad tõusutrendi ka norrakate ja lätlaste arvud Tallinnas. Norra kodanikke viibis detsembris kokku 2 900 (+4%) ja lätlasi 4 200 – mis oli lausa 59% rohkem kui eelmise aasta detsembris. Kui lätlaste ööbimiste arv näitas samuti tähelepanuväärset kasvu (+47%), siis norrakate ööbimiste arv aga detsembris veidi vähenes (-3%). Rootslaste ja venelaste arv ning nende ööbimised on aga endiselt langemas. Kui eelmise aasta detsembris majutati Tallinnas 4 600 rootslast, siis sel aastal oli see arv 2 900 ehk 37% vähem. Sama protsendi võrra vähenes ka nende ööbimiste arv. Majutatud venelaste arv aga langes 30% võrra ning nende ööbimiste arv 35% võrra. Vene kodanike detsembrikuu tulemusi teiste peamiste sihtturgudega võrreldes näeme, et tegu on turuga, kus esines kõige suurem turistide absoluutarvuline langus.

Majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised teisese tähtsusega sihtturgude lõikes Teisese tähtsusega turgudel olid detsembrikuu tulemused kõik positiivsed. Kõige suuremat osakaalu teisese tähtsusega välisturgudest näitasid Prantsusmaa ja Itaalia. Tallinnas majutati detsembris 1 000 prantslast ja itaallast, kelle arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas vastavalt 44% ja 30%. Kasvasid ka nende ööbimised, seda prantslaste puhul 29% ja itaallaste puhul 45%. Kolmandal kohal majutatute arvu poolest olid ameeriklased, kelle arv kasvas 24%, olles kokku 540 turisti. Samuti kasvasid ka nende ööbimised (+28%). Ameeriklastele järgnesid 530 turistiga Taani ning 500 turistiga Hispaania. Taanlaste arv kasvas 13%, nende ööbimiste arv aga 30%. Hispaanlaste puhu oli tegemist kõige suurema ööde arvu kasvuga, milleks oli 114%. Nende majutatute arv aga kasvas 55% võrra. Kasvutendentsi näitas ka Aasia turg. Kogu Aasiast pärit turistide arv kasvas detsembris 23%, kellest kõige silmapaistvama tulemusega oli Hiina turg. Majutatud hiinlaste arv kasvas võrreldes eelmise aasta detsembriga 80% ja nende ööbimiste arv 39%. Ka jaapanlaste arv näitas mainimisväärset kasvu (+36%), kuid nende ööbimiste arv jäi võrdväärseks eelmise aasta tulemusega (+1%). Teisese tähtsusega turud

Osakaal % 1,4 1,4 0,8 0,7 0,7 0,3 0,1

Majutatud 2007 1 000 1 000 540 530 500 190 80

Majutatud 2006 700 750 440 470 300 140 45

Muutus, arv +300 +250 +100 +60 +200 +50 +35

Muutus, % +44 +30 +24 +13 +55 +36 +80

Osakaal % 2,4 Itaalia 1,6 Prantsusmaa 1 USA 1 Hispaania 1 Taani 0,4 Hiina 0,3 Jaapan Allikas: Eesti Statistikaamet

Ööbimised 2007 3 100 2 100 1 500 1 400 1 200 470 325

Ööbimised 2006 2 100 1 600 1 150 650 900 340 320

Muutus, arv +1 000 +500 +350 +750 +300 +130 +5

Muutus, % +45 +29 +28 +114 +30 +39 +1

Prantsusmaa Itaalia USA Taani Hispaania Jaapan Hiina Teisese tähtsusega turud

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega, võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond

20.02.2008

APRILL 2007  

Tallinnas majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised prioriteetsete sihtturgude lõikes Osakaal % Majutatud 2007 Majutatud 2006 Muutus, ar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you