Page 1

DETSEMBER 2008 Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad ja nende ööbimised Detsembrikuus majutati Tallinnas kokku 79 900 külastajat, nendest 84% moodustasid välisriikide elanikud. Aasta varasemaga võrreldes viibis Tallinnas kümnendiku võrra vähem turiste (-10% ehk 8 500 turisti), kahanes nii välisturistide kui ka eestimaalaste arv. Majutatud väliskülastajaid viibis kokku 67 100 ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes välisturistide arv 6% ehk 4 100 võrra. Ka siseturistide arv jätkuvalt vähenes (-26% ehk -4 500 turisti), olles kokku 12 800 majutunud eestimaalast. Ööbimiste arv vähenes võrreldes 2007. aasta detsembriga 11%, olles kokku 138 700 ööd. Nendest välisturistid veetsid Tallinnas 118 000 ööd (-8% ehk -10 000 ööd) ning Eesti elanikud 20 700 ööd (-25% ehk -6 800 ööd). Keskmine reisi pikkus oli 1,74 ööd ning võrreldes 2007. aastaga vähenes nii siseturistide kui ka välisturistide reiside kestvus. Linnakülastustest olid 74% puhkusreisid, 24% tööreisid ja 2% muudel põhjusel reisid. Detsembri seisuga oli Tallinnas registreeritud 412 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 200 tuba ja 14 400 voodikohta. Tubade täitumus oli 39% ning ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 560 krooni.

Tallinna välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, detsember 2008 Venemaa 13% Suurbritannia 3%

teised turud 13%

Läti 5%

Rootsi 6% Norra 4%

Saksamaa 2% Soome 54%

Allikas: Eesti Statistikaamet

Prioriteetsetest sihtturgudest oli detsembris kasv nendel turgudel, mis eelnenud aastal näitasid langustendentsi; suurenesid Rootsi ja Venemaa turistide arvud. Välisturistide arvu poolest kõige suurema suhtelise kasvuga oli Rootsi turg. Sealt saabus ligi kolmandiku (31%) võrra rohkem turiste kui eelnenud aastal. Samuti suurenes rootslaste

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.02.2009

1


ööbimiste arv ligi viiendiku (18%). Majutatuid Rootsi elanikke oli kokku 3 700 ning nad ööbisid siin kokku 6 100 ööd. Tõenäoliselt avaldasid rootslaste arvu suurenemisele kaasa Tallinki sooduspakkumised Stockholm-Tallinn liinil ning novembris alanud reklaamikampaania, kus kutsuti veetma jõuluaega keskaegses vanalinnas. 13% majutatud väliskülastajatest oli pärit Venemaalt. Venelaste arv Tallinna majutusettevõtetes suurenes 25% ja nende poolt veedetud ööde arv kasvas 17% võrra. Kokku majutati Tallinnas 8 600 Venemaalt pärit külastajat, kes viibisid siin kokku 15 100 ööd. Ka naaberlinnas Helsingis suurenes majutatud Vene väliskülastajate arv, seda 10%. Kokku külastas detsembris Helsingit 16 200 Vene turisti, kes veetsid seal kokku 25 500 ööd. Nagu ka eelnevatel kuudel, saabus kõige rohkem välisturiste Soomest. Majutatud soomlased moodustasid detsembris üle poole (54%) Tallinnas ööbinud väliskülastajatest, kuid võrreldes eelnenud aastaga olid tulemused negatiivsemad. Nii majutatud soomlaste arv kui ka nende ööbimised vähenesid (vastavalt 8% ja 6%). Detsembris majutati 36 700 Soome elanikku, kes veetsid siin kokku 56 300 ööd. Kuna vähenes ka Helsingit külastanud siseturistide arv, siis võib oletada, et negatiivsed arengud maailmamajanduses avaldasid mõju soomlaste reisiplaanidele – tehti vähem ja lühemaid reise. Norra, Läti Suurbritannia ja Saksamaa elanike linnakülastused näitasid võrreldes aasta varasemaga langustendentsi. Detsembris majutati 15% vähem norralasi kui eelmise aasta samal perioodil ning nende ööbimiste arv vähenes 17%. Majutatute arv Lätist oli eelnenud aasta detsembriga võrreldes 26% ja ööbimiste arv 24% võrra väiksem. Tallinna külastas rohkem kui neljandiku võrra (27%) vähem britte kui aasta tagasi ning nende ööbimised vähenesid veelgi enam (35%). Sakslaste arv Tallinna majutusettevõtetes kahanes 22% võrra ja nende ööbimised 30%. Sarnane oli nende turgude langustrend ka Helsingis; aasta varasemaga võrreldes oli seal vähem britte (-9%), norrakaid (-8%), lätlasi (-12%) ning sakslasi (-13%). Muutus 2007/2008 Arv %

Majutatud 2008

54,7

36 679

-3 260

-8,2

56 342

-3 367

-5,6

12,9

8 651

1 702

24,5

15 148

2 178

16,8

5,6

3 753

892

31,2

6 115

941

18,2

4,6

3 107

-1 108

-26,3

4 977

-1 567

-23,9

3,6

2 427

-427

-15,0

5 767

-1 160

-16,7

3,4

2 291

-868

-27,5

5 840

-3 100

-34,7

2,1

1 393

-392

-22,0

3 341

-1 402

-29,6

Soome Venemaa Rootsi Läti Norra Suurbritannia Saksamaa

Ööbimised 2008

Muutus 2007/2008 Arv %

Prioriteetsed turud Osakaal

Allikas: Eesti Statistikaamet

Turistide Tallinnas viibimise kestvus võrreldes eelnevate kuudega pikenes, kuid Norrast, Suurbritanniast ja Venemaalt saabunud turistide reisid siiski lühemad kui varasema aasta detsembris. Sarnaselt eelnevatele kuudele vähenes saabuvate turistide arv Prantsusmaalt, Hispaaniast, USAst ja Taanist. Kõige rohkem kahanes hispaanlaste ja prantslaste arv. Hispaanlasi oli jõulukuul Tallinnas 260 (-46%) ning nad viibisid siin kokku 775 (-44%) ööd.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.02.2009

2


Prantslaste arv vähenes 43% ning nad viibisid siin 27% võrra vähem öid kui eelmise aasta detsembris. Ameeriklasi viibis Tallinnas kokku 400 ning nad veetsid kokku 1 100 ööd, seega turistide arv vähenes varasema aasta detsembriga võrreldes 27% ning ööbimiste arv 24% võrra. Samas suurusjärgus ameeriklastega muutus ka taanlaste arv. Taanist saabus neljandiku võrra (29%) vähem turiste, kes veetsid võrreldes eelnenud detsembriga kümnendiku võrra (12%) vähem öid. Ainult Itaalia elanike Tallinna külastusi oli rohkem kui eelmisel aastal, kuid nad viibisid siin oluliselt lühemat aega. Itaallasi majutati Tallinnas 13% võrra rohkem, kuid nende ööbimiste arv suurenes 4% võrra. Languses olid ka Aasia turud, kuigi Hiina turistide arv suurenes enam kui kolmandiku võrra (34%). Detsembris majutati kokku 106 hiinlast, kes viibisid siin 240 ööd, seega võrreldes eelmise aastaga hiinlaste arv küll suurenes, kuid märgatavalt vähenes nende reiside kestvus. Jaapani turiste oli poole võrra (50% ehk 93 turisti) vähem kui eelnenud aasta samas kuus ja nende poolt Tallinnas veedetud ööde arv kahanes samuti suhteliselt palju (56%). Teisese tähtsusega turud Itaalia

Osakaal 1,6

Prantsusmaa

Majutatud 2008

Muutus 2007/2008 Arv %

Ööbimised 2008

Muutus 2007/2008 Arv %

1 092

121

12,5

3 204

122

4,0

0,8

552

-416

-43,0

1 522

-553

-26,7

Taani

0,7

503

-29

-5,5

1 066

-138

-11,5

USA

0,6

394

-147

-27,2

1 119

-351

-23,9

Hispaania

0,4

263

-223

-45,9

775

-620

-44,4

Aasia kokku

0,5

362

-12

-3,2

867

-237

-21,5

sh Hiina

0,2

106

27

34,2

242

-227

-48,4

0,1

94

-93

-49,7

145

-181

-55,5

sh Jaapan

Allikas: Eesti Statistikaamet

Reisi eesmärgid Detsembris Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 74% (59 300), tööreisijaid 20% (15 700), konverentsil osalejad 4% (3 400) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 2% (1 500). Varasema aastaga võrreldes peatus detsembris majutusettevõtetes rohkem konverentsireisijaid (+8% ehk 250 majutatut), kuid olulisel määral vähenes muudel eesmärkidel reisijate (-70% ehk 3 300 majutatut) osakaal. Majutatud välisturistidest enam kui kolm neljandikku (78%) saabus Tallinna puhkama, viiendik (20%) ärireisile, konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (2%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. Võrreldes 2007. aastaga suurenes tööreisidel majutatute arv 10% (1 300) võrra ja konverentsituristide osakaal 38% (670). Oluline langus toimus (71% ehk -2 560 majutatut vähem) muude põhjustel majutatute arvus, samuti vähenes puhkusereisijate osakaal (-5%).

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.02.2009

3


Tallinna turistid reisi eesmärkide lõikes, detsember 2003-2008 100000 90000

80 800

80000

78 200

84 000

88500 79 900

70000 60000

57 700

50000 40000 30000 20000 10000 0 2003

2004

puhkus

2005

töö

2006

osavõtt konverentsist

2007

2008

muu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Siseturistidest ligi 57% saabus puhkuse eesmärgil ja 40% viibisid siin ärireisil (sh konverentsi ja koolitusel osalejad) ja vaid väike osa (3%) muudel põhjustel. Võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga vähenes siseturistidest külastajate hulk kõikide reisieesmärkide lõikes(-26%), kuid suhteliselt väiksem langus toimus ärireisijate hulgas (20%), samas olulisel määral vähenesid konverentsireisid (-30%) ja muud reisid (-64%). Detsembrikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 412 majutusettevõtet, nendest 53 hotelli, 14 külalistemaja, 16 hostelit, 306 külaliskorterit, 18 kodumajutust ning 5 puhkeküla,-maja ja laagrit. Kokku oli majutusettevõtetes 7 200 tuba ja 14 400 voodikohta. Võrreldes eelmise aastaga kasvas majutusasutuste arv 4%, kuid tubade ja voodikohtade arv jäi enam-vähem samaks. Tubade täitumus oli 39% ning see vähenes 6% võrra võrreldes varasema aasta detsembriga. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 560 krooni, mis on võrreldes 2007. aasta detsembriga 4 krooni kallim. Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et negatiivsed muutused maailma majanduses avaldasid mõju detsembrikuu turismi tulemustele. Võrreldes varasema aasta detsembriga vähenes nii turistide kui ka nende ööbimiste arv kümnendiku võrra. Turistide arvu languse põhjuseks on eelkõige siseturistide ja Soome majutatud külastajate arvude vähenemised. Sarnased arengud olid ka naaberlinnas Helsingis, kus võrreldes varasema aastaga vähenes turistide arv 3% ning nende ööbimised 1% võrra. Siiski oli 2008.aasta aasta turismis positiivne. 2008. aastal ööbis Tallinna majutusettevõtetes kokku 1 189 000 turisti (4% enam kui 2007. aastal). Välisturiste (86% kõigist turistidest) peatus 1 023 000 ehk 6% enam, kuid eestimaalasi majutati 166 000 ehk 5% vähem kui aasta varem. Tallinna majutusettevõtetes veetsid linnakülastajad kokku 2 097 000 ööd (sama palju kui 2007. aastal). Kokku ööbisid välisturistid majutusettevõtetes 1 811 000 ehk 2% enam ning siseturistid 286 000 ehk 12% vähem öid kui varasemal aastal. Keskmiseks reisi pikkuseks oli 1,76 ööd. Majutusettevõtetes peatunud turistidest käis 73% puhkusereisil, 24% tööreisil ja ülejäänutel (3%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.02.2009

4


Tallinnas detsembris majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik Albaania

Majutatud

Muutus 2007/2008 Arv %

3

3

Austria

147

-36

Belgia

347

Bulgaaria

Ööbimised

Muutus 2007/2008 Arv %

Reisi kestvus

5

5

-19,7

632

-24

-3,7

4,30

17

5,2

771

198

34,6

2,22

53

1

1,9

153

15

10,9

2,89

Hispaania

263

-223

-45,9

775

-620

-44,4

2,95

Holland

336

-155

-31,6

824

-472

-36,4

2,45

23

-12

-34,3

41

-24

-36,9

1,78

Iirimaa

103

-33

-24,3

250

-105

-29,6

2,43

Island

230

178

342,3

541

471

672,9

2,35

Itaalia

1 092

121

12,5

3204

122

4,0

2,93

Kreeka

77

5

6,9

174

-41

-19,1

2,26

Küpros

11

1

10,0

36

14

63,6

3,27

1 631

-312

-16,1

2731

-392

-12,6

1,67

54

18

50,0

82

-43

-34,4

1,52

3107

-1108

-26,3

4977

-1567

-23,9

1,60

Malta

6

3

100,0

45

33

275,0

7,50

Norra

2427

-427

-15,0

5767

-1160

-16,7

2,38

Poola

417

-21

-4,8

932

86

10,2

2,24

62

17

37,8

268

49

22,4

4,32

552

-416

-43,0

1522

-553

-26,7

2,76

3753

892

31,2

6115

941

18,2

1,63

Rumeenia

42

16

61,5

69

7

11,3

1,64

Saksamaa

1393

-392

-22,0

3341

-1402

-29,6

2,40

218

38

21,1

367

-14

-3,7

1,68

Slovakkia

15

-11

-42,3

44

-51

-53,7

2,93

Sloveenia

23

-7

-23,3

42

-11

-20,8

1,83

36679

-3260

-8,2

56342

-3367

-5,6

1,54

2291

-868

-27,5

5840

-3100

-34,7

2,55

Horvaatia

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.02.2009

1,67

5


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2007/2008 Arv %

Ööbimised

Muutus 2007/2008 Arv %

Reisi kestvus

Taani

503

-29

-5,5

1066

-138

-11,5

2,12

Tšehhi

112

2

1,8

218

-226

-50,9

1,95

Türgi

113

86

318,5

268

171

176,3

2,37

Ukraina

215

-24

-10,0

578

-23

-3,8

2,69

41

-25

-37,9

73

-76

-51,0

1,78

8651

1702

24,5

15148

2178

16,8

1,75

934

340

57,2

1801

-86

-4,6

1,93

Aafrika riigid

62

10

19,2

200

60

42,9

3,23

sh Lõuna Aafrika Vabariik

14

-4

-22,2

16

-32

-66,7

1,14

Aasia riigid

362

-12

-3,2

867

-237

-21,5

2,40

sh Hiina

106

27

34,2

242

-227

-48,4

2,28

sh Jaapan

94

-93

-49,7

145

-181

-55,5

1,54

sh Lõuna-Korea

19

-19

-50,0

39

-64

-62,1

2,05

394

-147

-27,2

1119

-351

-23,9

2,84

Kanada

58

-30

-34,1

170

-14

-7,6

2,93

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

63

19

43,2

144

-7

-4,6

2,29

sh Brasiilia

18

3

20,0

57

10

21,3

3,17

Austraalia, Okeaania

159

-82

-34,0

404

-301

-42,7

2,54

sh Austraalia

125

-76

-37,8

323

-223

-40,8

2,58

86

77

855,6

108

78

260,0

1,26

Välisturistid kokku

67108

-4084

-5,7

118054

-9 977

-7,8

1,76

Eesti elanikud kokku

12828

-4447

-25,7

2 0674

-6824

-24,8

1,61

Kõik kokku

79936

-8531

-9,6

138 728

-16 801

-10,8

1,74

Ungari Venemaa Muud Euroopa riigid

Ameerika Ühendriigid

Muud riigid

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.02.2009

6

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  

Tallinna välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, detsember 2008 Detsembri seisuga oli Tallinnas registreeritud 412 majutusettevõtet,...

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  

Tallinna välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, detsember 2008 Detsembri seisuga oli Tallinnas registreeritud 412 majutusettevõtet,...

Advertisement