Page 1

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE TALLINNAS


EHITUSJÄÄTMED Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus. Tallinna jäätmehoolduseeskiri peatükk 3 sätestab nõuded ehitusjäätmete ning ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemiseks. Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja – ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti, või muu isik, kelle valduses on jäätmed. Ehitusjäätmed EI TOHI anda käitlemiseks s.h. vedamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või registreerimistõend (väljastab Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, Tallinn).

Jäätmekäitluskohad realiseerivad ehitus- ja lammutusjäätmete ümbertöötlemisel saadud materjale: asfaltbetoonkillustik (erinevad fraktsioonid) betoonkillustik (erinevad fraktsioonid) purustatud silikaatkivi sõelutud haljastusmuld täiteks sobiv mineraalpinnas väljasorteeritud silikaattellis Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) sortida ehitusjäätmed liikidesse nende tekkekohal.


Eraldi tuleb sortida: puit; kiletamata paber ja kartong; metall (eraldi must- ja värviline metall); mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.); raudbetoon- ja betoondetailid; tõrva mittesisaldav asfalt; kile. Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus jäätmete sorteerimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekas, võib ehitus-segajäätmed sorteerimiseks üle anda vastavale jäätmekäitlusettevõttele. Pinnase ja ehitusprahi kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil, sh territooriumi planeerimiseks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa ning Keskkonnaameti (Viljandi mnt 16) poolt väljastatud vastava jäätmeloa või registreerimistõendi alusel. Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja ehituskivide ning telliste ladestamine prügilas või kasutamine pinnasetäiteks väljaspool prügilat ei ole lubatud. Nimetatud materjalid tuleb taaskasutada toodetena või üle anda vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad: asbesti sisaldavad jäätmed – eterniit, asbesttsement plaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid; värvi-, laki-, liimi-, ja vaigujäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid; naftaprodukte sisaldavad jäätmed – tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne; saastanud pinnas (sisaldab ohtlikke aineid üle õigusaktidega kehtestatud piirnormide). Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse. Konteinerid peavad olema lukustatavad või valve all.

Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda vastavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele. Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaameti aadressilt: eteenus.keskkonnaamet.ee (Avalik Info)


DOKUMENTATSIOON JA LISAINFO Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada Tallinna Keskkonnaameti jäätmespetsialistiga järgmiselt: Ehitusprojekt peab sisaldama jäätmekava, kus on ära näidatud: Jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile; Pinnasetööde mahtude bilanss; Selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil; Jäätmete edasine suunamine. Kui ehitamise (lammutamise) käigus tekib jäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada Tallinna Keskkonnaametis kinnitatud jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Jäätmeõiendi vorm on kättesaadav Tallinna linna kodulehel: www.tallinn.ee/ehitusjaatmed . Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Tallinna Keskkonnaametiga.

PRÜGILAD JA JÄÄTMEKÄITLUSKOHAD SLOPS OÜ Maleva 4, 11711 Tallinn tel.: 666 30 65, 666 30 60 veebileht: www.slops.ee e-post: slops@slops.ee ATI GRUPP OÜ Peterburi tee 94, 11415 Tallinn tel.: 622 42 50, 622 42 55 veebileht: www.atigrupp.ee e-post: atigrupp@atigrupp.ee Vastavaid lube omavatele ettevõtetele JÄÄTMEJAAMAD (ainult linnaelanikelt): • Artelli 15, Kristiine; • Paljassaare põik 9a, Põhja-Tallinn; • Suur-Sõjamäe 31a, Lasnamäe; • Raba 40, Nõmme. Lisainfo saamiseks pöörduge: Tallinna Keskkonnaamet tel.:6404 285; e-post: keskkonnaamet@tallinnlv.ee www.tallinn.ee/keskkond

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETEKÄITLEMINE TALLINNAS  

Infovoldik

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETEKÄITLEMINE TALLINNAS  

Infovoldik

Advertisement