Page 1

KONKURSI KUTSE

SIHTASUTUS TALLINN 2011

„TALLINN 2011 MEENETE VEEBIPÕHISE REALISEERIMISE PARTNER“

TALLINN 2010


SISUKORD 1. ÜLDOSA

3

2. KONKURSI ESE

3

3. KONKURSI TÄHTPÄEVAD

3

4. OSALEJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED JA NÕUTAVAD DOKUMENDID

3

5. NÕUDED TEENUSELE

4

6. NÕUDED PAKKUMUSELE

4

7. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE

5

8. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE

5

9. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE

5

10. LISAD

5

2


Lugupeetud konkursil osaleja, Sihtasutus Tallinn 2011 kutsub Teid osalema konkursil, mille eesmärgiks on leida partner Tallinn 2011 kui Euroopa kultuuripealinna meenete veebipõhiseks realiseerimiseks. 1. ÜLDOSA 1.1. Korraldaja: Sihtasutus Tallinn 2011, registrikood 90009424, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, 10148 Tallinn, tel. +372 6532494 1.2. Konkursi eest vastutav ametiisik: turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Neeme Kari, e-post: neeme.kari@tallinn2011.ee, tel +372 56 2011 06. 1.3. Konkursi nimetus: „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ 1.4. Konkursi kutses kasutatakse termineid järgmistes tähendustes: Korraldaja – asutus, kes on konkursi kutse väljastanud; Osaleja – isik, kes osaleb konkursil; Leping (edaspidi Leping) – konkursi tulemusel Osaleja ja Korraldaja vahel sõlmitud vastastikuste varaliste kohustustega Leping, mille esemeks on teenuse tellimine; Konkursi kutse koostamisel on Korraldaja lähtunud Riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest ning Sihtasutuse Tallinn 2011 juhatuse poolt kehtestatud õigusaktidest. 2. KONKURSI ESE 2.1. Konkursi esemeks on parima veebipõhise meenete realiseerimise lahenduse leidmine. 2.2. Konkursile pakkumise esitamine tähendab meenete realiseerimise vahendusprotsendi pakkumist. 2.3. Konkursile omapoolse pakkumise esitamisel peab osaleja arvestama Korraldajale juba teadaolevate meenete realiseerimisega seotud asjaoludega, mille kohaselt partner: 2.3.1. kohustub administreerima Tallinn 2011 veebipoodi, mis kuvatakse aadressil www.tallinn2011.ee; 2.3.2. kohustub nimetatud aadressil realiseerima ainult Korraldaja poolt heaks kiidetud tooteid; 2.3.3. kohustub kooskõlastama Korraldajaga toodete jae- ja hulgimüügihinnad; 2.3.4. kohustub tegutsema Korraldaja nime all; 2.3.5. järgima Korraldaja poolt välja töötatud üldkujunduskontseptsiooni; 2.3.6. kohustub kooskõlastama Korraldajaga toodete laialiveo skeemi; 2.3.7. kohustub pakkuma välja uusi ideelahendusi toodetele, millega Korraldaja meenevalikut täiendada; 2.3.8. kooskõlastama Korraldajaga meenete müügiskeemi; 2.3.9. garanteerima müügikeskkonna toimimise. 2.4. Teenuse osutamise aluseks on Eesti Vabariigis ja Tallinna linnas kehtivad õigusaktid. 3. KONKURSI TÄHTPÄEVAD 3.1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.aprill 2010 kell 12.00. 3.2. Pakkumuste esitamise koht on Sihtasutus Tallinn 2011, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, 3. korrus. Kontakttelefon: 56 2011 15, büroo assistent Kirsi Ansper. 4. OSALEJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED JA NÕUTAVAD DOKUMENDID 4.1. Osalejate konkursilt kõrvaldamise tingimused ja nõutavad dokumendid 4.1.1. Osalejal ei tohi esineda RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud menetlusest kõrvaldamise aluseid. Osalejal tuleb esitada kinnitus nimetatud asjaolude puudumise kohta konkursi kutse lisa 3 punktide 1–3 kohaselt. 4.1.2. Osaleja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks nõuetekohaselt täitnud Osaleja asukoha kohalike maksude tasumise kohustused. Osalejal tuleb esitada kinnitus eelnimetatud nõude täitmise kohta konkursi kutse lisa 3 punkti 4 kohaselt. 3


4.1.3. Osaleja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks nõuetekohaselt täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused: Korraldaja kontrollib Osaleja maksevõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu. 4.1.4. Korraldaja kõrvaldab Osaleja konkursilt mis tahes ajal, kui selgub, et Osaleja on esitanud valeandmeid. 4.2. Osalejate majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid 4.2.1. Osaleja viimase, 2009. majandusaasta netokäive konkursi esemele sarnase teenuses osutamise osas peab olema vähemalt 1 000 000 (üks miljon) krooni aastas. Osalejal tuleb esitada väljavõte viimase, 2009. majandusaasta netokäibe kohta. 4.2.2. Osalejal peavad olemas olema teenuse osutamiseks vajalikud rahalised vahendid või võimalus neid saada summas 300 000 (kolmsada tuhat) krooni. Osalejal tuleb esitada eelnimetatud tingimuse täitmise kohta pangaõiend või muu asjakohane tõend. 4.3. Osalejale tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid 4.3.1. Osalejal peavad teenuse osutamiseks olema olemas kvalifitseeritud töötajad ja tehniline pädevus. Osalejal tuleb esitada kinnitus eelnimetatud nõuete täitmise kohta, lisades töötajate CV-d ja tehnilist pädevust tõestavad dokumendid. 4.3.2. Osaleja peab olema osutanud viimase, 2009. aasta jooksul käesoleva konkursi esemeks olevat teenust vähemalt 1 Lepingu osas maksumusega 100 000 (ükssada tuhat) krooni või rohkem. Osalejal tuleb esitada kinnitus, et ta on viimasel, 2009. aastal osutanud käesoleva konkursi esemeks olevat teenust vähemalt 1 Lepingu osas maksumusega 100 000 (ükssada tuhat) krooni ilma käibemaksuta. Osaleja peab lisama Lepingu(te) nimekirja koos nende maksumusega kroonides ilma käibemaksuta ning infoga lepingupoolte kohta. 4.3.3. Osaleja peab olema registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Korraldaja kontrollib Eestis asuva äriühingu registreeritust. Kui välisleping ei sätesta teisiti, peab välisriigis registreeritud Osaleja lisama pakkumusele asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud või legaliseeritud tõendi. 5. NÕUDED TEENUSELE 5.1. Konkursi esemeks olev teenus tuleb osutada vastavalt konkursi kutse punktile 2. 5.2. Pakkumuse esitamine konkursi üksikutele osadele ei ole lubatud. 6. NÕUDED PAKKUMUSELE 6.1. Pakkumus peab sisaldama Osaleja seadusjärgse või volitatud esindaja (lisada volikiri) konkursi kutse lisa 2 vormi kohast kirjalikku taotlust konkursil osalemiseks. Taotlus peab sisaldama Osaleja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid; Osaleja kinnitust konkursi kutses ja selle lisades esitatud tingimuste ülevõtmise kohta; Osaleja kinnitust, et ta tagab konkursi kutses ja selle lisades esitatud nõuetele vastava teenuse osutamise; Osaleja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta. 6.2. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva. 6.3. Pakkumus peab sisaldama vahendustasu protsenti 2 kohta pärast koma ning vastama konkursi kutse lisas 2 toodud pakkumuse hinna esildise vormile. 6.3.1. Esildise iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi. Esildises ei tohi olla täitmata kohti. 6.3.2. Osaleja esitatud vahendusprotsent peab sisaldama kõiki konkursi eesmärgi saavutamiseks vajalikke kulutusi. 6.3.3. Vahendusprotsent on lõplik ja kehtib kogu lepinguperioodi jooksul. 6.4. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib Korraldaja nõuda Osalejatelt lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist. 6.5. Osalejal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis ei tulene konkursi kutsest ja selle lisadest. 6.6. Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles.

4


6.7. Osaleja koostatud ja esitatud kinnitustel, tõendustel ja muudel dokumentidel peavad olema Osaleja rekvisiidid ning need peab olema allkirjastanud Osaleja seadusjärgne või volitatud esindaja (lisada volikiri). 6.8. Pakkumus peab olema vormistatud trükitult ja köidetult, sellel peab olema tiitelleht ja sisukord, kõik lehed peavad olema nummerdatud ja pakkumuse allkirjastaja poolt viseeritud. 6.9. Pakkumuse originaal peab olema suletud pakendisse, mis sisaldab kõiki nõutud dokumente, sh Osaleja kvalifitseerimise dokumente ja pakkumuse maksumust. 6.10. Kinnisel pakkumuse pakendil peab olema järgmine tekst: Sihtasutus Tallinn 2011, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, 10148 Tallinn; konkursi nimetus; Osaleja nimi, registrikood ja aadress. 6.11. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi Osaleja ei hüvita. 7. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE 7.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 09. aprill 2010 kell 12.00, SA Tallinn 2011 büroo assistendi Kirsi Ansper kätte. Asukoht: Tallinn, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, III korrus. 7.2. Korraldaja avab tähtaegselt laekunud pakkumused kolme tööpäeva jooksul pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva. Hilinenud pakkumused tagastatakse Osalejatele avamata. 8. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 8.1. Korraldaja võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid konkursi kutses ja selle lisades esitatud tingimustest. 8.2. Korraldaja lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta konkursi kutses ja selle lisades esitatud tingimustele. 8.3. Korraldaja lükkab kõik pakkumused tagasi järgmistel juhtudel: 8.3.1. kui konkursi korraldamiseks vajalikud tingimused on muutunud oluliselt ja muudavad konkursi realiseerimise võimatuks. 8.4. Teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta väljastatakse kõikidele Osalejatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 9. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE 9.1. Vajaduse korral alustab Korraldaja Osalejatega läbirääkimisi, teatades Osalejatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui pärast pakkumuste esitamist. 9.2. Korraldaja jätab endale õiguse läbi rääkida teenusele esitatud nõuete ning pakkumuse osas. Vajaduse korral muudab Korraldaja konkursi kutset ja väljastab kõik muudatused üheaegselt e-posti kõikidele Osalejatele. 9.3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus järgmistest hindamise kriteeriumidest lähtuvalt: 1) hinnakriteerium (vahendusprotsent) – 70 väärtuspunkti; 2) kvaliteedikriteerium – 30 väärtuspunkti. Soodsaim vahendusprotsent teenib 70 väärtuspunkti ning järgmised vahendusprotsendid saavad proportsionaalselt vähem punkte. Kvaliteedikriteerium jaguneb järgmiselt: 15 väärtuspunkti kõikide konkursi kutses toodud tehniliste ja majanduslike nõuete täitmine (konkursi kutse punktid 4.2 ja 4.3); 15 väärtuspunkti annab kutse punktis 4.3.2 toodud lepingule lisaks teiste lepingute omamine ehk kahe või enama lepingu olemasolu. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis saab hinna- ja kvaliteedikriteeriumi alusel kõige rohkem väärtuspunkte. Juhul, kui võrdselt enim väärtuspunkte saanud pakkumusi on rohkem kui üks, lähtutakse nende pakkumuste hulgast eduka pakkumuse valimisel madalaimast vahendusprotsendist. 9.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb Korraldaja eduka pakkumuse esitanud Osalejale ettepaneku sõlmida Leping. 10. LISAD Lisa 1. Konkursil osalemise taotluse vorm Lisa 2. Vahendusprotsendi esildise vorm Lisa 3. Kinnituse vorm Osaleja konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta 5


Lisa 1 Konkursil „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ osalemise taotluse vorm (konkursi kutse juurde)

Osaleja ______________________ taotlus konkursil osalemiseks Oleme tutvunud konkursi „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ kutsega ja selle lisadega, kinnitame esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta korraldaja soovib võistlevaid pakkumusi. Osaleja andmed on esitatud allpool. Konkursi kutses nõutud andmed Osaleja nimi Registrikood Aadress Kontaktisik ja tema andmed Telefon Elektronposti aadress Faks Kodulehekülje aadress (kui on olemas) Kinnitame, et tagame konkursi kutses ja selle lisades esitatud nõuetele vastava teenuse osutamise. Kinnitame, et meie pakkumus on jõus _________ päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

Osaleja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi

_____________________________

Ametinimetus _____________________________ Allkiri

____________________________

Kuupäev

_____________________________

6


Lisa 2 Konkursi „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ vahendusprotsendi esildise vorm (konkursi kutse juurde)

Konkursi „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ vahendusprotsendi esildis

Osaleja ______________________ poolt konkursile „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ pakutav vahendusprotsent on

____________________________ %

Osaleja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi

_________________________________

Ametinimetus _________________________________ Allkiri

_________________________________

Kuupäev

_________________________________

7


Lisa 3 Konkursi „Tallinn 2011 meenete veebipõhise realiseerimise partner“ kinnituse vorm Osaleja konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta (konkursi kutse juurde)

Osaleja _________________ kinnitused konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta 1. Kinnitame, et meid ega meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ja väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise ega sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise ja kelmuse ega ametialaste ja rahapesuga seonduvate süütegude toimepanemise eest, meie kohta ei ole karistusregistris kehtivaid karistusandmeid karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi õigusaktide alusel (Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1). 2. Kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 2). 3. Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 3). 4. Kinnitame, et oleme täitnud pakkumuste esitamise tähtpäevaks osaleja asukoha kohalike maksude tasumise kohustused nõuetekohaselt.

Osaleja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi

_____________________________

Ametinimetus _____________________________ Allkiri

_____________________________

Kuupäev

_____________________________

8

http://www.tallinn2011.ee/get/180/Tallinn%202011%20meenekonkursi%20kutse  

http://www.tallinn2011.ee/get/180/Tallinn%202011%20meenekonkursi%20kutse.pdf