Page 1

Sihtasutus Tallinn 2011 eelarvest mittetulundustegevuseks ettenähtud vahendite arvelt eraldatava toetuse taotlus TÄIDAB SIHTASUTUS Otsus

Sisse tulnud : Kuupäev

Kuupäev Summa:

Suunatud:

Toetuse sihipärase kasutamise kontrolli aeg ning kontrolli teostamisel tehtud märkused

TÄIDAB TAOTLEJA

Projekti nimi

Sihtgrupp Suunitlus

Tallinn

Eesti

Taotleja andmed TAOTLEJA NIMI (juriidilise isiku; füüsilisest isikust ettevõtja või tallinna elaniku nimi) REGISTREERIMISNUMBER / ISIKUKOOD AADRESS (tänav, maja, linn, sihtnumber) ARVELDUSKONTO (number ja pank) TELEFON FAKS

Rahvusvaheline


E-POST

Taotleja esindaja andmed PEREKONNANIMI EESNIMI FUNKTSIOON TAOTLEJA JUURES * kui taotluse esitaja ei ole taotleja seaduslik esindaja, lisatakse esindusõigust tõestav volikiri

SÜNNIAEG (füüsilise isiku puhul) TELEFON FAKS E-POST

Tegevuseks taotletava toetuse kasutamise eesmärk

Tegevuse tulud ja kulud kokku Vastavalt lisatud tegevuse tulude ja kulude eelarvele on: Tulud kokku Kulud kokku Taotleja omafinantseering

Taotletav toetus Toetuse suurus Tegevuse eelarve kogumaht Toetuse kasutamise aeg


Teised organisatsioonid, kuhu taotlus on esitatud Organisatsioon 1 Taotletav toetus Otsus või vastamise tähtaeg

Organisatsioon 2 Taotletav toetus Otsus või vastamise tähtaeg

Lisa 1. Kavandatava tegevuse kirjeldus, mis sisaldab muuhulgas püstitatud ülesandeid, tegevuses osalejaid ning tegevuse tulude ja kulude täpset eelarvet.

Taotleja kinnitus Olen tutvunud toetuse saamise tingimustega vastavalt SA Tallinn 2011juhatuse liikme käskkirjaga kinnitatud Sihtasutus Tallinn 2011 eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korrale.

/Kuupäev, kuu, aasta/

/Ees- ja perekonnanimi/

…………………………………………. Allkiri

/Sihtasutus%20Tallinn%202011%20eelarvest%20mittetulundustegevuseks  

http://www.tallinn2011.ee/get/2165/Sihtasutus%20Tallinn%202011%20eelarvest%20mittetulundustegevuseks%20etten%C3%A4htud%20vahendite%20arvelt%...