Page 1

RIIGIHANKE KUULUTUS SA Tallinn 2011 (edaspidi hankija), registrikoodiga 90009424, soovib sõlmida hankelepingut lihtmenetlusega riigihanke „Tallinna Merepäevade 2011 meediaplaani täitmine“ osas. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev Riigihanke nimetus Riigihanke lühikirjeldus

Riigihanke ese

Pakkuja individuaalne seisund

Riigihanke kuulutus 17.06.2011 „Tallinna Merepäevade 2011 meediaplaani täitmine“ Sihtasutus Tallinn 2011 kutsub Teid esitama pakkumust lihtmenetlusega riigihankele, mille eesmärk on Tallinna Merepäevade 2011 meediaplaani täitmine. Riigihange on osadeks jaotatud ning alternatiivseid pakkumisi esitada ei saa. Hankedokumendid tuleb küsida SA Tallinn 2011 turundusspetsialistilt Katrin Remmelkoor, Tel: +372 56 2011 01, e-post: kati@tallinn2011.ee Riigihanke esemeks on reklaamteenuse osutamine meediaplaani täitmisel. Teenuse osutamise lähteülesanne on esitatud hankedokumendi lisas 4 meediaplaani kujul. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või kõigile riigihanke osadele (välimeedia, raadio, print, internet, TV, Postimees). Alternatiivseid pakkumusi esitada ei või. Pakkuja peab olema registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Hankija kontrollib Eestis asuva äriühingu registreeritust. Kui välisleping ei sätesta teisiti, peab välisriigis registreeritud Pakkuja lisama pakkumusele asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud või legaliseeritud tõendi.

Pakkujate majanduslikule ja finantsseisundile Puuduvad esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid Pakkujate tehnilisele ja kutsealasele Puuduvad pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid Nõuded pakkumusele Esitatud peab olema vormikohane taotlus riigihankes osalemiseks ja pakkumuse esildis (hankedokumentides)


Pakkumuste esitamise alguskuupäev Pakkumuste esitamise lõppkuupäev Pakkumus tuleb esitada

17.06.2011 21.06.2011 kell 16:00 SA Tallinn 2011, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, 10148 Tallinn, Eesti või digitaalselt allkirjastatuna kadri.suurkivi@tallinn2011.ee. Kontaktisik: Katrin Remmelkoor, Tel: +372 56 2011 01, e-post: kati@tallinn2011.ee.

/Merep%C3%A4evade%20reklaam  

http://www.tallinn2011.ee/get/1790/Merep%C3%A4evade%20reklaam.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you