Page 1

Tallinn 2011 ja Eesti Disainerite Liit

Konkurss „Eetiline Eesti suveniir" Taust ja eesmärk Konkurssi Eetiline Eesti suveniir, mida korraldavad Tallinn 2011 ja Eesti Disainerite Liit ajandas korraldama asjaolu, et Eestis puuduvad modernsed meened, mis väljendaksid kaasaegset elustiili ja keskonnasõbralikku mõtteviisi. Suveniir on riigi visiitkaart ja mainekujundaja, mis edastab selle maa unikaalsust, ajalugu, väärtushinnanguid ja kultuuritraditsioone. Kahjuks on suveniiri mõiste devalveerunud ning viitab tavaliselt maitsetule kasutule esemele, mis planeeti risustab. Konkurss „Eetiline Eesti suveniir" kutsub professionaale (disainerid, kunstnikud jt) müüti murdma ning kasutama oma loovust ja materjalitundmist, et välja mõelda keskkonnasõbralikke kingitusi. Iga meene peab kandma endas loodussäästikkuse, praktilisuse ja pikaealisuse põhimõtteid. Iga ese peab pajatama oma kordumatu loo. Lisaks rohelisele mõtteviisile peaks suveniir väärtustama ka lokaalsust: tema valmistamisel kasutatakse kohalikku materjali, tööjõudu ja loomepotsentsiaali. Suveniirid on eelkõige mõeldud jagamiseks aastal 2011, kui Tallinn on Euroopa kultuuripealinn. Konkurssi tulemusena loodetakse näha loodushoidlikke meeneid, mis aitavad kaasa Eesti kui keskkonnasõbraliku ja kreatiivse maa rahvusvahelisele tutvustamisele ning maine tõstmisele. Eetilise Eesti suveniiri konkursile pakutavad ideed peaksid olema: o

Tallinna ja Eesti unikaalsust rõhutavad,

o

innovaatilised,

o

tarbimisväärtususega,

o

ökonoomselt ja lokaalselt tiražeeritavad,

o

keskkonnasõbralikkust rõhutavad,

o

valmistatavad taaskasutatavatest, ümbertöödeldud materjalidest * või second hand esemete uuskasutamise teel

o

valmistatavad kohalikest naturaalsetest materjalidest (puit, kivi jne) või mahepõllumajanduses toodetud materjalidest (kanep, lina, puuvill, vill jne)


1. Üldtingimused 1.1 Konkursi korraldaja on Sihtasutus Tallinn 2011 ja Eesti Disainerite Liit. 1.2 Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kes õpivad või tegutsevad disaini- või muus loomevaldkonnas, v.a hindamiskomisjoni liikmed. 1.3 Konkursile võivad esitada oma ideid teised füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei tööta disaineri või kunstnikuna juhul kui nende idee on vormistatud professionaali poolt. 1.4 Esitatud tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud, kompleksed, varustatud etiketi, võimalusel pakendi, legendi ning brändi tunnustega (näiteks: Tallinn 2011) 1.5 Konkursile esitatakse: 1.5.1 meene prototüüp, originaalformaadis M 1:1. Prototüüp ei pea olema lõplikust materjalist. 1.5.2 ruumiline kujutis, tööjoonised mõõtudega ja kirjeldus – A4 väljatrükina ja digitaalselt (jpg või pdf) 1.5.3 info meene materjalide ja valmistamise kohta; 1.5.4 meene hind (materjalide ja valmistamise orienteeruv hinnakalkulatsioon); 1.5.5 autori andmed kinnises ümbrikus varustatuna märksõna ja pealkirjaga konkurss „Eetiline Eesti suveniir“ 1.6 Konkursile esitatud tööd peavad vastama ülalmainitud tingimustele. Tööd, mis ei vasta punkti 1.5 nõuetele, ei kuulu hindamiskomisjoni poolt hindamisele. 1.7 Hindamiskomisjoni ja autori kokkuleppel võidakse konkursile esitatud töid edasi arendada ja viimistleda. 1.8 Konkursil osalemisega seotud kulutusi ei hüvitata. 1.9 Konkursile esitatud töid ei tagastata. 1.10 Konkursi korraldajatel puudub õigus konkurssile esitatud ideid realiseerida ilma autori kokkuleppeta. 1.11 Konkursile esitatud tööd on kaitstud Autoriõiguse Seadusega. Autori varalised õigused antakse üle vastavalt individuaalselt sõlmitud lepingule ajutiseks kasutamiseks Sihtasutusele Tallinn 2011, mis välistab lepinguperioodil subjektiks oleva suveniiri tootmise ja levitamise kolmandate isikute poolt. 1.12 Ebakorrektsete isikuandmete esitamisel, autoriõiguste rikkumisel, ebaausal teel võistlustööde ettepoole hääletamisel jms rikkumiste puhul võidakse osaleja ja tema töö konkursilt kõrvaldada.


1.13 Konkursile tööd esitades kinnitab osaleja, et ta: 1.13.1 omab selleks õigusi 1.13.2 vastutab kolmandate osapoolte võimalike pretensioonide eest enda poolt esitatud tööde ulatuses 1.13.3 on tutvunud kõigi konkursi tingimustega; 1.13.4 aktsepteerib kõiki konkursitingimusi ja ei oma mis tahes pretensioone konkursi korraldaja ega auhinna tarnija(te) suhtes; 1.14.5 annab nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel, jm kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu saamata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

2.

Tööde esitamise aeg ja koht

2.1 Tööde esitamise aeg on 6. märts 2009 kuni 25. august 2009 kell 17.00. 2.2 Tööde esitamise koht on Sihtasutus Tallinn 2011, Pärnu mnt 8, 3 korrus. Kontakttelefon: 56 2011 15, Kirsi Ansper.

3.

Konkursi auhind

3.1 Hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad professionaalsed disainerid ning konkursi korraldajate esindajad valivad välja kolm enim nõuetele vastavat tööd ning autoreid premeeritakse vastavalt: I auhind 30 000 (kolmkümmend tuhat) krooni; II auhind 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni; III auhind 10 000 (kümme tuhat) krooni. 3.2 Võidu kättesaamise aeg ja koht lepitakse võitjatega eraldi kokku. 3.3 Võidu kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. 3.4 Konkursi käigus osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga. 3.5 Vastavatasemeliste tööde puudumisel jääb korraldajatel õigus auhinnafond ümber jaotada. 3.6 Hindamiskomisjonil on võimalus esile tõsta „Äramärgitud tööd".


3.7 Konkursi korraldajad sõlmivad võidutööde autoritega lepingu edaspidise koostöö kohta 3.8 Konkursi korraldajad aitavad võimaluse korral ka teiste heatasemeliste suveniiride tirazeerimist ning müüki vastavalt autori ja konkursikorraldaja omavahelisele lepingule. 3.9 Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. 3.10 Konkursil osaleja poolt konkursi tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude korraldajast mittesõltuvate asjaolude korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja konkursil osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 3.11 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada konkurss ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt konkursil osalejatele meedia vahendusel.

3.12 Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Konkursi ajakava 6. marts 2009 25. august 2009 26.-31. august 2009 25. september 2009

konkursi väljakuulutamine; konkursi tööde esitamise tähtaeg; hindamiskomisjoni töö; võitjate väljakuulutamine ja nominentide näituse avamine

Kampaania lisainfo e-posti aadressil info@tallinn2011.ee.

* Vihjeid taaskasutatud materjali kohta: -

Räpina Paberivabriku toodang;

-

Kohtla-Järve Gektor-grupp OÜ taaskasutatud plast;

-

Kilesid tootvate vabrikute toodang. (Fedak, Estiko Plastar, Lipland jt teevad kilekotte vanast kilest)

-

Järvakandi Klaasi taaskasutatud klaas;

-

Toom Tekstiil toodang (kasutab tekstiiltoodete tegemisel vanu limonaadipudeleid) jne.

/Eetiline%20Eesti%20suveniir  

http://www.tallinn2011.ee/get/55/Eetiline%20Eesti%20suveniir.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you