Page 1

SA TALLINN 2011

STIPENDIUMIKONKURSI KUTSE

52 ÜLLATUST JA IDEED

TALLINN 2009


SISUKORD 1 ÜLDOSA .............................................................................................................. 3 1.1. Stipendiumikonkursi peakorraldaja ..................................................................... 3 1.3. Stipendiumikonkursi nimetus ................................................................................ 3 „52 üllatust ja ideed” ............................................................................................................ 3 1.4. Stipendiumikonkursi komisjon .............................................................................. 3 1.5. Stipendiumikonkursi eesmärk ja iseloomustus .................................................... 4 1.6. Tingimused stipendiumikonkursist osavõtu kohta .............................................. 4 1.7. Stipendiumikonkursi auhind .................................................................................. 4 1.8. Vastutus .................................................................................................................... 4 1.9. Stipendiumikonkursi keel ....................................................................................... 4 1.10. Stipendiumikonkursi aegkava ................................................................................ 4 2 STIPENDIUMIKONKURSI LÄBIVIIMINE .................................................. 5 2.1 Selgitused.................................................................................................................. 5 2.2 Stipendiumikonkursi taotluste hindamise lisakriteeriumid (lisaks Sihtasutus Tallinn 2011 loomingulise stipendiumi statuudile), vastuolul statuudiga prevalveeruvad käesoleva stipendiumikonkursi kriteeriumid ........................................ 5 2.3 Esitatava taotluse vorm .......................................................................................... 5 2.4 Taotluse esitamine ................................................................................................... 5 3 STIPENDIUMIKONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS ................................ 5 3.1 Stipendiumite realiseerimine ................................................................................. 5

2


Lugupeetud stipendiumikonkursil osaleja! Kutsume Teid osalema SA Tallinn 2011 korraldataval stipendiumikonkursil, mille eesmärk on muuta linnakeskkond kultuursemaks, sõbralikumaks, helgemaks, rõõmsamaks, kodusemaks, ootamatumaks ja armastusväärsemaks. Oodatud on kõik meid ümbritsevat sotsiaalkultuurilist keskkonda paremaks muutvad ideed ja tegevused ning projektid, mis asetavad meile harjumuspärased nähtused uude konteksti. 2010. aasta igal nädalal toimub Tallinnas üks sündmus, aktsioon, kunstiprojekt, heategevusüritus vms. 1

ÜLDOSA

1.1. Stipendiumikonkursi peakorraldaja SA Tallinn 2011, edaspidi (Sihtasutus) Registrikood: 90009424 Kontaktandmed: Pärnu mnt 8 / Väike Karja 9 10148 Tallinn Tel 6532495 Faks 6427001 info@tallinn2011.ee 1.2. Stipendiumikonkursi eest vastutav isik Projektikoordinaator Kaarel Kuurmaa Kontaktandmed: Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9 10148 Tallinn kaarel.kuurmaa@tallinn2011.ee 1.3. Stipendiumikonkursi nimetus

„52 üllatust ja ideed” 1.4. Stipendiumikonkursi komisjon 1.4.1. Konkursi läbiviimiseks ja võitjate väljaselgitamiseks on SA Tallinn 2011 juhataja 22.10.2009 käskkirjaga moodustatud stipendiumikonkursi komisjon järgmises koosseisus: Žürii esimees:

Elena Natale

administratiivosakonna juhataja

Liikmed:

Kaarel Kuurmaa Jaanus Rohumaa Katrin Remmelkoor Andri Maimets Karin Täär

projektijuht programmiosakonna juhataja turundusspetsialist kommunikatsioonispetsialist Jurist

Sekretär:

3


1.4.2. Otsustamisel omavad hääleõigust komisjoni esimees ja liikmed. Sekretäril hääleõigus puudub. Hääletamine on komisjoni koosolekul avalik. 1.4.3. Komisjoni otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kvoorum 2/3 komisjoni hääleõiguslikest liikmetest. 1.4.4. Komisjon võib kavandite hindamisele kaasata eksperte, kui selleks on vajadus. Eksperdil on õigus osa võtta komisjoni koosolekutest, kuid tema arvamus on komisjonile soovituslik ja tal puudub otsustamisel hääleõigus. 1.5. Stipendiumikonkursi eesmärk ja iseloomustus Konkursi eesmärgiks on muuta linnakeskkonda kultuursemaks, sõbralikumaks, helgemaks, rõõmsamaks, kodusemaks, ootamatumaks ja armastusväärsemaks. Oodatud on kõik meid ümbritsevat sotsiaalkultuurilist keskkonda paremaks muutvad ideed ja tegevused ning projektid, mis asetavad meile harjumuspärased nähtused uude konteksti. 1.6. Tingimused stipendiumikonkursist osavõtu kohta 1.6.1. Konkursist võivad osa võtta kõik füüsilised isikud. 1.6.2. Konkursist ei või osa võtta komisjoni esimees, liikmed, eksperdid ja isikud, kes on konkursi korraldamise tõttu eelistatud olukorras ja võiksid mõjutada komisjoni otsuseid, ega ka juba Sihtasutusega õiguslikus suhtes olevad isikud. 1.7. Stipendiumikonkursi auhind 1.7.1. Väljavalitud loomingulised ideed auhinnatakse Sihtasutus Tallinn 2011 loomingulise stipendiumiga idee teostamiseks. Stipendiumi maksmimaalne suurus on 10 000 (kümme tuhat) krooni. 1.8. Vastutus 1.8.1. Stipendiumitaotlejatele ei hüvitata mistahes tekkinud kahju või tehtud kulutusi seoses stipendiumikonkursil osalemisega. 1.9. Stipendiumikonkursi keel Stipendiumitaotlus tuleb esitada eesti või inglise keeles. 1.10. Stipendiumikonkursi aegkava 1.10.1. Stipendiumikonkurss algab 2. novembril 2009 ning lõppeb 30. novembril 2009 viimaste stipendiumitaotluste esitamisega. 1.10.2. Stipendiumitaotluste hindamine toimub 1. detsembril 2009. 1.10.3. Stipendiumitaotluste esitajatega võetakse ühendust perioodil 2.detsember 2009 31.detsember 2009. 1.10.4. 1. jaanuar 2010 – 31. detsember 2010 toimub stipendiumite teostamine.

4


2

STIPENDIUMIKONKURSI LÄBIVIIMINE

2.1 Selgitused 2.1.1 Osalejatel on õigus nõuda põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi stipendiumikonkursi kutse kohta ning esitada täpsustavaid küsimusi. Küsimused saata postiaadressil: SA Tallinn 2011, Pärnu mnt 8/Väike Karja 9, 10148, Tallinn Asjaajamise kiirendamiseks võib küsimused edastada ka faksi teel numbrile 6427001 või e-posti teel aadressile info@tallinn2011.ee. Küsimust faksides näidata ära ka faksi number, kuhu vastus saata. 2.2

Käesoleva stipendiumikonkursi lisakriteeriumid prevaleerivad stipendiumikonkursi taotluste statuudi tingimuste üle. 2.2.1 Tegevus peab toimuma Tallinna linna territooriumil. 2.2.2. Ühe stipendiumi maksimaalne suurus on 10 000 (kümme tuhat) krooni. 2.2.3. Ettevõtmised võivad toimuda avalikus linnaruumis, kodudes, asutustes, kultuuri -, spordi -, ja meelelahutuskeskustes. 2.2.4. Sündmus peab olema avalik, s.t seda on võimalik dokumenteerida ja jäädvustada (filmida, pildistada, lindistada vms) nii SA Tallinn 2011-l kui ka meediaväljaannetel. 2.3 Esitatava taotluse vorm 2.3.1 Stipendiumitaotlus peab olema esitatud vormikohaselt. Vorm on kättesaadav kodulehele www.tallinn2011.ee ja Sihtasutus Tallinn 2011 kontoris (asukohaga Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, III korrus). 2.4 Taotluse esitamine 2.4.1 Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 30. novembril 2009. Taotlus tuleb esitada kas elektrooniliselt või SA Tallinn 2011 kontorisse (asukohaga Pärnu mnt 8 /Väike-Karja 9, III korrus) sekretariaadi lauda büroojuhi Kirsi Ansper’i või juhiabi Janeli Jallai kätte või edastada tähitult posti teel ning peab olema laekunud tähtaegselt. Sihtasutus ei vastuta postiteenuse toimimise eest. 2.4.1 Konkursil osaleja võtab enda kanda taotluse õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) võimaluse. 2.4.2 Konkursil osaleja kohustub kandma kõik taotluse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud. 3 STIPENDIUMIKONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS 3.1 Stipendiumite realiseerimine 3.2.1. Stipendiumi kasutamise täpne nädal lepitakse kokku koos Sihtasutusega, et oleks tagatud kalendriaasta kõigi 52 nädala katmine stipendiumitega. 3.2.2. Stipendiumi saajad võtavad endale kohustuse stipendiumi elluviimiseks ning igakülgse koostöö tegemiseks Sihtasutus Tallinn 2011-ga nimetatud stipendiumi raames. 3.2.3 Stipendiumi saajatega sõlmitakse leping stipendiumi teostamiseks ning sellega seonduva aruandluse täitmiseks.

5

http://www.tallinn2011.ee/get/95/52ideed_kutse  
http://www.tallinn2011.ee/get/95/52ideed_kutse  

http://www.tallinn2011.ee/get/95/52ideed_kutse.pdf