Page 1

UnMundoDeFunc i onesEnT uMóvi l What sApp Di sf r ut ademensaj er ì ai nst ant aneat

6mm x7.

m 6m 8. 6x . 70 6x . 36 1

T odat umùsi c a Desac ar gayal mac ena t odat umùsi c af avor i t aent u c el ul ar .

Fi l mac i ònHD Fi l mat usmej or esmoment osenc al i dad f ul l HDdesdet umòvi l .

6 8x58. 23. 1

Banc aMòvi l Revi sat usc uent asbanc ar i as, r eal i z a pagos, t r ansfier edi ner o, r eal i z a c ompr as.

Navegac i ònpori nt er net Googl eChr ome, Moz i l l aFi r ef ox, Oper aMi ni ent r eot r os.

1 27. 8x68 . 5x1 1 . 5 m m , 90c c

Asi st ent eper sonal Si r i par aI phoneySher pa par aandr oi dt ent upr opi o asi st ent eent ut el èf ono.

RedesSoc i al es I nst agr am, T weet er , Fac ebook.

2g 1 1

g 33 1

Vi deosent i empor eal subeymi r avi deosenYouT ube Gr anc apac i dadde al mac enami nt o desde8gbdememor i a i nt er nahast a 64gb

1 60g

Emai l Rec i ve, envi a, r edac t a, r evi sa, t usc uent asdec or r eoc uandoqui er as.

Camar ade1 2Mpx Vi deoLl amadas al t ar esol uc i òndei magen, flash, Real i z avi deol l amadasent i empor eal . aut of oc us desdet udi sposi t i voi nt el i gent e. I mpr esi onesvì aWi Fi Conec t at eaunar edei mpr i mesi nmover t e

roberto arango torres  

infografia sobre las principales funciones de celulares