Page 1

MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Swansea University Singleton Campus July - September 2019 Campws Singleton Prifysgol Abertawe Gorffennaf - Medi 2019

& live events at THE GREAT HALL Swansea University Bay Campus Fabian Way

a digwyddiadau byw yn Y NEUADD FAWR Campws y Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Croeso in tymor newydd!

Welcome to our new season!

Uchafbwynt ein rhaglen haf yw Dyddiau Dawns, gŵyl ddawns rhad ac am ddim. Mae Taliesin wedi bod yn cynhyrchu’r penwythnos hwn o berfformiadau dawns gwefreiddiol am bedair blynedd ar ddeg. Unwaith eto, rydym yn dod â pherfformwyr ynghyd o bob cwr o’r DU a thu hwnt, gan ddawnsio ochr yn ochr â grwpiau dawns lleol, mewn gŵyl ddawns o’r radd flaenaf. Cynhelir Dyddiau Dawns yng nghanol y ddinas a’r marina, ddydd Sadwrn 13 a dydd Sul 14 Gorffennaf.

A highlight of the Taliesin summer programme is the free dance festival Dance Days. Taliesin has been producing this not-to-bemissed weekend of thrilling dance performances for fourteen years. Once again we bring together performers from across the UK and beyond, dancing alongside local dance groups, in a worldclass dance festival. Dance Days takes place in the city centre and the marina on Saturday 13 and Sunday 14 July.

Mae uchafbwyntiau Taliesin yn cynnwys ymweliad gan Duchess, triawd lleisiol wedi’u hysbrydoli gan yr Andrews Sisters, ym mis Gorffennaf. Ym mis Medi wedyn, bydd y feiolinydd Duncan Chisholm yn ein harwain drwy draddodiad cerddorol cyfoethog Ucheldiroedd yr Alban, tra bydd yr organydd o fri James Taylor a’i bedwarawd yn asio’r goreuon o fyd jazz a phop. Cynllun Ffrindiau: Cysylltwch â’r swyddfa docynnau i gofrestru a gweld beth sydd ar gael.

Highlights at Taliesin include in July a visit from Duchess, a vocal trio inspired by the likes of the Andrews Sisters. In September, violinist Duncan Chisholm takes us on a journey through the rich highland music tradition, while acclaimed organist James Taylor brings his quartet highlighting their very entertaining jazz-pop crossover. Friends’ scheme: Please contact the box office to check availability and sign up.

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn perthyn i Brifysgol Abertawe ac yn cael ei rheoli ganddi. Cydnabyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. Taliesin Arts Centre is owned and managed by Swansea University. Recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales.

Mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn destun newid heb rybudd ac ni ddylid ei ystyried fel ymrwymiad gan Taliesin a’r Neuadd Fawr. The information in this brochure is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by Taliesin and the Great Hall.

2

01792 60 20 60


Photo/Foto: Mark Douet

25/07/19 The Lehman Trilogy (As Live/Fel yn Fyw 12A) 7pm

2-16

Photo/Foto: Shervin Lainez

live performances perfformiadau byw

broadcast events 17-20 digwyddiadau darlledu

The new season opens Saturday 15 June. Tickets are on sale now for all live performances and live broadcasts.

cinema sinema

21-32

Mae’r tymor newydd yn cychwyn ddydd Sadwrn 15 Mehefin 2019. Mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer yr holl berfformiadau byw a darllediadau byw.

10/11/19 Calefax 2pm

30/07/19 Sometimes Always Never (12A) 5pm & 7.30pm

19/07/19 Duchess 7.30pm

MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

33-34 music & talks cerddoriaeth a sgyrsiau www.taliesinartscentre.co.uk

1


CHILDREN/PLANT TALIESIN

Wednesday 10 July Dydd Mercher 10 Gorffennaf 4.30pm Produced by/Cynhyrchwyd gan MEI

The Very Hungry Caterpillar Show Eric Carle’s well-known books captivated readers with his iconic colourful hand-painted tissue paper collage illustrations and distinctively simple stories, introducing generations of children to a bigger, brighter world – and to their first experience of reading itself. This timeless classic has made its way off the page and onto the stage. Created by Jonathan Rockefeller, the critically acclaimed production of The Very Hungry Caterpillar Show features a menagerie of 75 lovable puppets, faithfully adapting four of Eric Carle’s stories, Brown Bear, 10 Little Rubber Ducks, The Very Lonely Firefly and of course, the star of the show celebrating its 50th Birthday in 2019 The Very Hungry Caterpillar. Mae llyfrau adnabyddus Eric Carle wedi cyfareddu darllenwyr gyda’i ddarluniau collage papur sidan lliwgar eiconig wedi’u paentio â llaw a straeon syml hynod, gan gyflwyno cenedlaethau o blant i fyd mwy disglair – a’u profiad cyntaf o ddarllen. Mae’r clasur bytholwyrdd hwn wedi llwyddo i gamu o’r dudalen i’r llwyfan. Mae’r cynhyrchiad clodwiw o The Very Hungry Caterpillar Show, sydd wedi’i greu gan Jonathan Rockefeller, yn cynnwys criw amrywiol o 75 o bypedau hoffus, sy’n addasu pedair o straeon Eric Carle yn ffyddlon, sef Brown Bear, 10 Little Rubber Ducks, The Very Lonely Firefly, heb anghofio seren y sioe sy’n dathlu ei phen-blwydd yn hanner cant yn 2019, The Hungry Caterpillar. £9 Family/Teulu £32

2

01792 60 20 60


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Friday 12 July Nos Wener 12 Gorffennaf 7.30pm

The Phoenix Choir of Wales Côr Ffenics Cymru The Phoenix Music Concert 2019/ Cyngerdd Cerddoriaeth y Pheonix 2019 The Phoenix Choir of Wales are “A Male Voice Choir with a difference!” - why not come and find out why? The Phoenix perform songs from a repertoire covering every decade over the last 60 years and every genre in between, as well as a trove of Welsh traditional songs. The theme for this year’s concert is COLOURS. The Phoenix will be joined by 2 guest artists: The J Birds, and Jonathan Lycett. The evening will also be compered by Kev Johns! “Côr meibion go wahanol” - dyna i chi ddisgrifiad o’r Phoenix Choir of Wales - beth am ddod draw i weld pam? Mae cantorion y Phoenix yn perfformio cymysgedd o ganeuon sy’n cwmpasu pob degawd a genre dros y trigain mlynedd diwethaf, yn ogystal â chyfoeth o’n caneuon traddodiadol ni. LLIWIAU yw thema’r cyngerdd eleni. Bydd dau artist gwadd yn ymuno â nhw: The J Birds, a Jonathan Lycett. Kev Johns fydd cyflwynydd y noson. www.phoenixchoir.wales. £ 12 Concessions/Gostyngiadau £10 Under 18/Dan 18 Oed £5 Family/Teulu £29 www.taliesinartscentre.co.uk

3


DANCE/DAWNS TALIESIN

Saturday 13 & Sunday 14 July Dydd Sadwrn 13 & Dydd Sul 14 Gorffennaf 11am – 6pm

14th Edition of Swansea’s Free International Dance Festival 14eg argraffiad o Ŵyl Ddawns Ryngwladol ac am Ddim Abertawe Enjoy a free two-day dance festival this summer in Swansea! Mwynhewch wyl ddawns ddeuddydd am ddim yr haf hwn yn Abertawe! Once again, Taliesin brings together performers from across the UK and beyond, dancing alongside local dance groups, in a world-class dance festival. Traditional and contemporary, circus and parkour, this year’s programme features a dazzling variety of dance. The festival also offers bookable workshops for all ages, a touch tour for blind and visually impaired people and a stay-and-play session for young people. Unwaith eto, mae Taliesin yn dod â pherfformwyr o’r radd fl aenaf o bob cwr o’r DU a thu hwnt at ei gilydd, gan ddawnsio ochr yn ochr â grwpiau dawns cymunedol Abertawe. Traddodiadol a chyfoes, syrcas a parkour, mae’r rhaglen eleni yn cynnwys amrywiaeth ddisglair o ddawns. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnig gweithdai y gellir eu harchebu ar gyfer pob oedran, taith gyffwrdd i bobl ddall â nam ar eu golwg a sesiwn aros-a-chwarae i bobl ifanc.

Photo/Foto: Kapow CLIMB THE CITY

4

01792 60 20 60


DANCE/DAWNS TALIESIN LINE-UP / YN CYMRYD RHAN Folk Dance Remixed KAPOW Dance ‘CLIMB THE CITY’ Company Chameleon ‘AMARANTHINE’ 2Faced Dance ‘MOON’ County Youth Dance Company Blaze Tarsha ‘DO WHAT YAH MAMA TOLD YAH!’ Ruby Gibbens ‘THE HUNT FOR THE TWRCH TRWYTH’ Kitsch & Sync Collective ‘CIRQUE DES MISERABLES’ Joss Arnott Dance ‘PULSE!’ Chinese in Wales Association Dance Group Crossing Borders Dance Group

Full festival details / Manylion yr ŵyl lawn taliesinartscentre.co.uk/dancedays

Photo/Foto: Company Chameleon AMARANTHINE

taliesinartscentre.co.uk

5


DANCE/DAWNS TALIESIN

Events you can take part in / Digwyddiadau y gallwch gymryd rhan ynddynt Saturday 13 July | Sadwrn 13 Gorffennaf Swansea City Centre, Castle Square SA1 1DW Canol y ddinas Abertawe, Sgwâr y Castell

FOLK DANCE REMIXED WORKSHOP 3pm (30 mins/mnd) Free Adult and child participants of all ages have the chance to learn a funky routine to live music, whilst creating wraps and ripples, waves and breaks in classic maypole moves around the Maypole.

FOLK DANCE REMIXED WORKSHOP am ddim Cyfle i oedolion a phlant o bob oed ddysgu symudiadau ffynci i gyfeiliant cerddoriaeth fyw o gylch y fedwen Fai. Advance booking open/ Archebwch ymlaen llaw nawr. Book online on/ Archebwch ar-lein yn www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays or by phone on/ neu dros y ffôn ar 01792 602060.

FOLK DANCE REMIXED CEILIDH JAM SOCIAL DANCE 4pm (60 mins/mnd) Free Folk Dance Remixed gets the crowd on its feet and dancing a unique, funked-up folky ceilidh. Folk formations are remixed using legendary moves and freestyle grooves. No need to book, just turn up!

FOLK DANCE REMIXED CEILIDH JAM– DAWNS CYMDEITHASOL am ddim

Bydd Folk Dance Remixed yn denu’r dorf ar ei thraed mewn ceilidh unigryw ffynci a gwerinol ar ei newydd wedd. Byddwn yn ailwampio’r hen ddawnsfeydd gwerin gyda symudiadau chwedlonol a siapiau rhydd. Dim angen archebu – trowch lan!

6

01792 60 20 60

Saturday 13 & Sunday 14 July Sadwrn 13 & Sul 14 Gorffennaf St Mary’s Car Park, Swansea SA1 3NG | Maes Parcio Santes Fair, Abertawe

Saturday 13 July Sadwrn 13 Gorffennaf National Waterfront Museum SA1 3RD | Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Kapow: ‘CLIMB THE CITY’

LIFE DRAWING EVENING

This promenade performance will take the audience on a 40-minute journey to 5 different sites, starting from St Mary’s Car Park. At each site a scene unfolds telling a story and inviting the audience into the exciting world of climbing.

6.30pm

Advance booking required. Book online on www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays or by phone on 01792 602060.

Kapow: ‘CLIMB THE CITY’ Bydd y perfformiad promenâd hwn yn mynd â’r gynulleidfa ar daith 40 munud i 5 safle gwahanol, gan ddechrau o Faes Parcio y Santes Fair. Ym mhob safle mae golygfa’n datblygu yn adrodd stori ac yn gwahodd y gynulleidfa i fyd cyffrous dringo. Archebwch ymlaen llaw nawr. Archebwch ar-lein yn www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays neu dros y ffôn ar 01792 602060.

A special life drawing event to celebrate dance and movement: multiple costumed and nude models will create tableaux inspired by artists such as Degas and Toulouse-Lautrec. From 18+.

NOSON O FYWLUNIO 6.30pm Digwyddiad bywlunio arbennig i ddathlu dawns a symudiad: bydd llu o fodelau mewn gwisgoedd a rhai noeth yn creu tableaux wedi’i ysgogi gan artistiaid fel Degas a Toulouse-Lautrec. Mae croeso i bawb, ac rydym yn darparu deunyddiau sylfaenol ac îsls. O 18+. To participate: museum.wales/ Swansea/whatson, and search for ‘Life Drawing Evening Dance Days Special’ in the Search bar at the top.


DANCE/DAWNS TALIESIN

Photo/Foto: Joss Arnott Dance: ‘PULSE!’

Saturday 13 & Sunday 14 July | Sadwrn 13 & Sul 14 Gorffennaf National Waterfront Museum and surround SA1 3RD | Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac o’i chwmpas

2Faced Dance: ‘MOON’ Free/am ddim Sat./Sad. 13 from 12.45pm - 1pm (show starts at/ sioe yn dechrau am 1.15pm) Sun./Sul 14 from 12.10pm – 12.25pm (show starts at/sioe yn dechrau am 12.40pm) 2Faced Dance offer a touch tour for visually impaired and blind audience members, led by a member of the company, before two of the company’s performances.

The performance also contains British Sign Language and Audio Description. Full details on www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays

Joss Arnott Dance: ‘PULSE!’

Advance booking required. Book online on www. taliesinartscentre.co.uk/ dancedays or by phone on 01792 602060. Booking is always possible on performance days, closing 2 hours before the advertised time.

Sun./Sul 14 from 1.25pm – 1.40pm (show approx. finishes at/ mae’r sioe yn gorffen tua 1.25pm)

2Faced Dance: ‘MOON’ Mae 2Faced Dance yn cynnig teithiau cyffwrdd i aelodau’r gynulleidfa â nam ar eu golwg ac sy’n ddall, dan law aelod o’r cwmni, cyn dau o berfformiadau’r cwmni. Mae’r perfformiad hefyd yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain a Sainddisgrifiad. Manylion llawn ar www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays Archebwch ymlaen llaw nawr. Archebwch ar-lein yn www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays neu dros y ffôn ar 01792 602060. Mae modd archebu ar ddiwrnodau’r sioe hefyd, hyd at 2 awr cyn amser y perfformiad.

Free/am ddim Sat./Sad. 13 from 2.10pm – 2.25pm (show approx. finishes at/ mae’r sioe yn gorffen tua 2.10pm)

Joss Arnott Dance offer a stayand-play session for young people to meet the cast and learn some of the elements after two of the company’s performances. The Audio Described version of PULSE! will be available for download prior to attending the festival on www.taliesinartscentre. co.uk/dancedays No need to book, just turn up!

Joss Arnott Dance: ‘PULSE!’

Sunday 14 July only | Sul 14 Gor yn unig Marina Market SA1 3RD Marchnad Marina

Circus Eruption

Workshop/Gweithdy Free/am ddim 11am (2 hours/awr drop in) Learn to juggle, spin a plate, diabolo and more! Dysgu jyglo, troi plât, diabolo a mwy! Advance booking open/ Archebwch ymlaen llaw nawr. Book online on/ Archebwch ar-lein yn www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays or by phone on/ neu dros y ffôn ar 01792 602060.

Mae cwmni Joss Arnott Dance yn cynnig sesiwn aros-a-chwarae i bobl ifanc gwrdd ag aelodau’r cast, crwydro’r set a dysgu rhai o’r elfennau ar ôl dau o’r perfformiadau.

Gallwch lawrlwytho fersiwn sainddisgrifiad o PULSE! cyn mynychu’r ŵyl, o www.taliesinartscentre.co.uk/ dancedays Dim angen archebu – trowch lan! taliesinartscentre.co.uk

7


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Friday 19 July Nos Wener 19 Gorffennaf 7.30pm

Duchess In a remarkably short amount of time, Duchess has developed a major reputation as a leading vocal trio. Inspired by vocal groups like the Boswell Sisters and the Andrews Sisters, Duchess boasts tight vocal harmonies that are both technically challenging and easy on the ears. Rather than performing straight takes on the classics, their arrangements are uniquely tailored for 21st century tastes. The New York-based threesome comprise Amy Cervini, Hilary Gardner and Melissa Stylianou, and are well known for their sense of humour and playfulness, so be prepared to have a good time.

“Duchess’ mandate is serious fun — superior musicianship with plenty of verve and more than a touch of whimsy” JAZZ TIMES www.duchesstrio.com £14 Concessions/Gostyngiadau £12 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

8

01792 60 20 60

Photo/Foto: Shervin Lainez

Mae Duchess wedi ennill eu plwyf fel triawd lleisiol blaenllaw mewn dim o dro. Wedi’u hysbrydoli gan grwpiau lleisiol fel y Boswell Sisters a’r Andrews Sisters, mae ganddyn nhw harmonïau lleisiol tynn sy’n soniarus ac yn dechnegol heriol. Yn hytrach na pherfformio’r clasurol gwreiddiol, mae eu trefniannau wedi’u teilwra’n unigryw at ddant yr unfed ganrif ar hugain. Triawd o Efrog Newydd yw Amy Cervini, Hilary Gardner a Melissa Stylianou, sy’n enwog am eu synnwyr digrifwch, felly byddwch yn barod i joio mas draw!


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Friday 6 September Nos Wener 6 Medi 7.30pm

Duncan Chisholm Duncan Chisholm effortlessly evokes a background steeped in the rich highland music tradition through his rich, varied compositions. Having been described as ‘one of the most authentic interpreters of traditional highland music’, his fiddle playing takes you on an emotional journey through the beautiful landscape which inspires him. His lastest album, Sandwood, explores the specific area of Sandwood Bay and chronicles his own personal journey through the Highlands to this place of beauty, which became his muse. Mae Duncan Chisholm yn llwyddo i gyfleu cefndir sy’n frith o ganu traddodiadol ucheldir yr Alban, trwy ei gyfoeth o gyfansoddiadau amrywiol. Wedi’i ddisgrifio fel ‘one of the most authentic interpreters of traditional highland music’, bydd ei ddoniau canu’r ffidil yn mynd â chi ar daith emosiynol drwy’r dirwedd hardd sy’n gymaint o ysbrydoliaeth iddo. Mae ei albwm diweddaraf, Sandwood, yn archwilio ardal benodol Bàgh Seannabhad (Sandwood Bay) ac yn croniclo ei daith bersonol yntau drwy’r Ucheldiroedd at ei hafan hardd yntau, a roddodd yr awen iddo. ‘Magnificently atmospheric pieces.’ FOLK RADIO UK £14 Concessions/Gostyngiadau £12 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

www.taliesinartscentre.co.uk

9


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Saturday 14 September Nos Sadwrn 14 Medi 7.30pm

The James Taylor Quartet James Taylor, one of the great British instrumentalists of his generation, has taken his trademark howling Hammond organ sound to the masses for over 25 years; still famed for his upbeat, energetic live shows... with no sign of slowing down. The band’s relentlessly entertaining tunes take inspiration from the rare-groove style funk, and boogaloo funk of the 60s and 70s. The band is, without a doubt, one of the most important jazz-pop crossover outfits in British live musical history today. James Taylor has scored a film, been nominated for a MOBO award, and has also featured on albums by Tom Jones, Manic Street Preachers, The Pogues and U2. Mae James Taylor, un o offerynwyr Prydeinig gorau ei genhedlaeth, wedi cyflwyno seiniau unigryw ei organ Hammond i’r byd a’r betws ers dros 25 mlynedd; ac mae’n dal yn enwog am ei sioeau byw sy’n codi’r ysbryd a’r to… a ’sdim dim sôn am arafu. Mae tiwniau byrlymus y band wedi’u hysbrydoli gan ffync y 60au a’r 70au. Heb os, dyma un o’r bandiau jazz-pop pwysicaf yn hanes cerddoriaeth fyw Prydain heddiw. Mae James Taylor wedi cyfansoddi sgôr ar gyfer ffilm, wedi’i enwebu am wobr MOBO, ac wedi ymddangos ar recordiau hir Tom Jones, y Manic Street Preachers, The Pogues ac U2. “James Taylor is the best Hammond player this side of the Atlantic” CRAIG CHARLES BBC6 FUNK AND SOUL SHOW

£ 14 Concessions/Gostyngiadau £12 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

10 01792 60 20 60


COMMUNITY EVENTS/DIGWYDDIADAU CYMUNEDOL TALIESIN

Friday 27 to Saturday 28 September Nos Wener 27 i Nos Sadwrn 28 Medi 7.15pm Uplands Arts presents/yn cyflwyno Gilbert & Sullivan’s

Trial By Jury & HMS Pinafore This year, Uplands Arts have two shows for the price of one! Starting in the not so stuffy courtroom for an extremely funny and totally unbiased “Trial by Jury”. From there we’re all at sea on the good ship HMS Pinafore where we are caught up in a quintessential G&S love triangle. As two of G&S’s most popular shows, both are full of fun where larger than life characters are accompanied by superb musical scores. Come along for an evening of first class fun, music and overall entertainment! Tickets available from Bernadette Powell on 01792 421261 or at Taliesin box office on 01792 602060 Eleni, mae gan Uplands Arts ddwy sioe am bris un! Gan ddechrau yn ystafell y llys nad yw’n llawn stwfflyd ar gyfer “Trial by Jury” hynod ddoniol a hollol ddiduedd. Oddi yno rydym i gyd ar y môr ar y llong dda HMS Pinafore lle cawn ein dal mewn triongl cariadus nodweddiadol G&S. Fel dau o sioeau mwyaf poblogaidd G & S, mae’r ddau’n llawn hwyl lle mae cymeriadau mwy na bywyd yn cyd-fynd â cherddoriaeth gwych Dewch draw am noson o hwyl, cerddoriaeth ac adloniant o’r radd flaenaf! Mae tocynnau ar gael gan Bernadette Powell ar 01792 421261 neu yn swyddfa docynnau Taliesin ar 01792 602060 £15 www.taliesinartscentre.co.uk

11


FORTHCOMING EVENTS/DIGWYDDIADAU SYDD AR DDOD TALIESIN

Thursday 3 October Nos Iau 3 Hydref 7.30pm

Shane Shambhu Confessions of a Cockney Temple Dancer In this honest and humorous solo show, award-winning artist Shane Shambhu combines Bharatanatyam dance and stand-up comedy to lead audiences on a revealing journey of his life; from unlikely dance student to ‘rude boy’ to international performer. With his inimitable charm and wit, Shane reveals his past through a vivid display of characters, lived experiences and comical stories, reflecting on how race, language, identity and cultures have defined him and his career. Mewn sioe unigol gonest a doniol, mae’r artist o fri Shane Shambhu yn cyfuno dawns Bharatanatyam a chomedi stand-yp wrth dywys y gynulleidfa drwy’i fywyd; o fyfyriwr dawns annisgwyl i ‘rude boy’ i berfformiwr byd-eang. Yn ffraeth a llawn cyfaredd, mae Shane yn rhannu ei hanes trwy gyfrwng cymeriadau amrywiol, profiadau go iawn a straeon comig, gan fyfyrio ar y modd mae hil, iaith, hunaniaeth a diwylliannau wedi’i ddiffinio ef a’i yrfa. “Brilliant! Hilarious! Heart-warming! Inspirational! Must See!” ★★★★★BRITISH THEATRE

“Done with aplomb and grace, it’s worth seeing” EDINBURGH GUIDE £12 Concessions/Gostyngiadau £10 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

12

01792 60 20 60


FORTHCOMING EVENTS/DIGWYDDIADAU SYDD AR DDOD TALIESIN

Friday 4 October Nos Wener 4 Hydref 7.30pm National Theatre Wales

Peggy’s Song Written by/Ysgrifennwyd gan Katherine Chandler Directed by/Cyfarwyddwyd gan Phil Clark Katherine Chandler’s touchingly funny monologue explores an unexpected friendship between hapless hospital radio DJ Danny Walkman and tough talking patient Peggy. After his radio show at St Bevan’s Hospital, Danny has a chance encounter in the Garden of Hope with Peggy. They’ve nothing in common, but in Danny’s world everyone likes music, don’t they? Everyone’s got a song, and if there’s one thing Danny Walkman is good at, it’s getting people to tell him what their song is. Peggy doesn’t give much away, so it’s a race against time for Danny to find, and play, Peggy’s song. Mae monolog doniol hynod deimladwy Katherine Chandler yn olrhain y berthynas annisgwyl rhwng Danny Walkman, cyflwynydd gorsaf radio ysbyty diniwed, a Peggy’r claf di-lol. Ar ôl gorffen ei sioe radio yn Ysbyty St Bevan, mae Danny yn digwydd taro ar Peggy yn y Garden of Hope. Does ganddyn nhw affliw o ddim byd yn gyffredin, ond ym myd Danny, siawns fod pawb yn hoffi cerddoriaeth? Mae gan bawb eu cân, a champ Danny yw cael pobl i ddweud wrtho beth yw eu cân. Ond dyw Peggy ddim yn datgelu llawer, felly mae gan Danny ras yn erbyn y cloc i ganfod, a chwarae, cân Peggy. Age guidance 14+ Arweiniad oedran 14+ £12 Concessions/Gostyngiadau £10 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5 www.taliesinartscentre.co.uk

13


FORTHCOMING EVENTS/DIGWYDDIADAU SYDD AR DDOD TALIESIN

Friday 11 October Nos Wener 11 Hydref 7.30pm

Richard Alston Dance Company This Final Edition Tour is part of RADC’s last season - they sadly cease operations next April. RADC are determined to go out with colours flying so have put together a celebration of the company’s unflagging creativity- Voices and Light Footsteps is to the glorious music of Monteverdi, sensuous and expressive. A Far Cry by Martin Lawrance is to an impassioned piece of Elgar. Pieces to live music are: Mazur (Chopin Mazurkas) and Brahms Hungarian (the hugely popular Hungarian Dances). Mae’r daith olaf hon yn rhan o dymor ola’r cwmni sydd, yn anffodus, yn rhoi’r gorau iddi fis Ebrill nesaf. Mae RDAC yn benderfynol o orffen ar nodyn uchel, ac wedi creu dathliad o greadigrwydd diwyro’r cwmni Voices and Light Footsteps i gyfeiliant aruchel Monteverdi, yn llawn nwyd a mynegiant; A Far Cry gan Martin Lawrance yn seiliedig ar ddarn angerddol Elgar. Y darnau i gerddoriaeth fyw yw: Mazur (Chopin Mazurkas) a Brahms Hungarian (yr hynod boblogaidd Dawnsfeydd Hwngaraidd). A pre-show talk with Richard Alston takes place at 6.30pm in the Mall Room at Taliesin Create (limited capacity). Pre-booking is recommended via the Box Office or the Taliesin website.

£14 Concessions/Gostyngiadau £12 Schools/Ysgolion £8 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

14 01792 60 20 60

Photo/Foto: Chris Nash

Bydd sgwrs am ddim ymlaen llaw gyda Richard alston am ei sioe ddiweddaraf am 6.30pm yn Ystafell y Mall Taliesin Create (cynhwysedd gyfyngedig). Argymhellir archebu ymlaen llaw yn Swyddfa docynnau neu ar ein gwefan.


FORTHCOMING EVENTS/DIGWYDDIADAU SYDD AR DDOD TALIESIN

Wednesday 16 October Nos Fercher 16 Hydref 7.30pm

An Evening with Alice Roberts: Digging into Britain’s Past Anthropologist, author and broadcaster Professor Alice Roberts has been delving into Britain’s past, and making archaeology programmes, for nearly twenty years. In this exclusive tour, Alice will share insights, anecdotes and behind-the-scenes stories from her personal journey to explore Britain’s past, with footage from her programmes and excerpts from her books. The show will finish with a 20 minute Q & A. Mae’r anthropolegydd, yr awdur a’r darlledwr, yr Athro Alice Roberts, wedi bod yn tyrchu i orffennol gwledydd Prydain, a chreu rhaglenni archeolegol, ers bron i ugain mlynedd. Yn y daith arbennig hon, bydd Alice yn rhannu ei syniadau, ei hanesion a’i straeon cefndir am ei siwrnai bersonol yn archwilio gorffennol Prydain, gyda chlipiau o’i rhaglenni a dyfyniadau o’i llyfrau. Bydd y sioe yn gorffen gyda sesiwn holi ac ateb ugain munud. Suitable for all ages Addas I bob oedran alice-roberts.co.uk £22 Concessions/Gostyngiadau £20 Full time students/Myfyrwyr llawn amser £15 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

www.taliesinartscentre.co.uk 15


FORTHCOMING EVENTS/DIGWYDDIADAU SYDD AR DDOD TALIESIN

Friday 22 November Nos Wener 22 Tachwedd 7.30pm Produced by/Cynhyrchwyd gan THEATR MWLDAN

AKA Trio: Joy The AKA TRIO is an international musical summit meeting of three world-renowned virtuosos: Antonio Forcione, Seckou Keita and Adriano Adewale. They were formed by three different cultures and musical traditions. All these differences have converged in AKA Trio, and the product is ‘Joy’, their new album. Together they create a joyful, uplifting and life-affirming musical collaboration. Mae’r AKA Trio fel uwchgynhadledd o bengerddorion o fri rhyngwladol - Antonio Forcione, Seckou Keita and Adriano Adewale, a ffurfiwyd gan dri diwylliant a thraddodiad cerddorol gwahanol. Mae’r gwahaniaethau hyn wedi asio i greu AKA Trio, ac albwm newydd o’r enw Joy. Dyma gydweithrediad cerddorol llawn gorfoledd ac ysbrydoliaeth i godi’r galon. www.aka-trio.com “a palpable sense of rapport and delight in their music-making [...] leaving the audience clearly exhilarated” THE SCOTSMAN £20 Concessions/Gostyngiadau £18 Swansea University Students/ Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5 16 01792 60 20 60

Photo/Foto: Quique Curbelo


This season brings a varied and exciting programme of broadcast performances from venues across the UK. Tickets are now on sale for all broadcast events. Certificates are subject to change. Please check Taliesin website, or at Box Office, for updates and further details. LIVE SCREENING TICKET PRICES £14, Concessions £12 (Unless otherwise stated) Y tymor hwn cyflwynir rhaglen gyffroes o berfformiadau wedi eu darlledu o leoliadau ledled y DU. Mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer yr holl ddigwyddiadau wedi eu darlledu. Gallai tystysgrifau newid. Edrychwch ar wefan Taliesin, neu cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau i gael y wybodaeth ddiweddaraf a manylion pellach. SGRINIO BYW PRIS Y TOCYNNAU £14, Gostyngiadau £12 (Oni nodir yn wahanol)

Thursday 25 July 7pm Nos Iau 25 Gorffennaf NT Live

The Lehman Trilogy (As Live/Fel yn Fyw 12A) By/gan Stefano Massini Director/Cyfarwyddwr Sam Mendes The story of a family and a company that changed the world, told in three parts on a single evening. Academy Award-winner Sam Mendes directs Simon Russell Beale, Adam Godley and Ben Miles who play the Lehman Brothers, their sons and grandsons. On a cold September morning in 1844 a young man from Bavaria stands on a New York dockside. Dreaming of a new life in the new world. He is joined by his two brothers and an American epic begins. Hanes teulu a chwmni a newidiodd y byd, wedi’i hadrodd mewn tair rhan ar un noson. Sam Mendes, enillydd gwobr Oscar, sy’n cyfarwyddo Simon Russell Beale, Adam Godley a Ben Miles sy’n chwarae rhannau’r Brodyr Lehman, eu meibion a’u hwyrion.

Photo/Foto: Mark Douet.

broadcast events digwyddiadau darlledu

BROADCAST EVENTS/DIGWYDDIADAU DARLLEDU TALIESIN

Ar fore oer o Fedi ym 1844, mae llanc o Bafaria yn sefyll ar ymyl y yn Efrog Newydd, yn breuddwydio am fywyd newydd yn y byd newydd. Daw ei ddau frawd ato a dechrau epig Americanaidd. 163 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae’r cwmni a sefydlwyd ganddynt - Lehman Brothers – yn mynd yn fethdalwr gan sbarduno’r llanast ariannol gwaethaf mewn hanes. £14 Concessions/Gostyngiadau £12 www.taliesinartscentre.co.uk

17


BROADCAST EVENTS/DIGWYDDIADAU DARLLEDU TALIESIN

Wednesday 31 July 7pm Nos Fercher 31 Gorffennaf Royal Shakespeare Company

Measure for Measure (As Live/Fel yn Fyw 12A) By/gan William Shakespeare “To whom should I complain?” When a young novice nun is compromised by a corrupt official, who offers to save her brother from execution in return for sex, she has no idea where to turn for help. When she threatens to expose him, he tells her that no one would believe her. Shakespeare wrote this play in the early 1600s, yet it remains astonishingly resonant today. Artistic Director, Gregory Doran, directs this new production. Mae lleian ifanc mewn cyfyng-gyngor, wedi i swyddog llwgr gynnig achub ei brawd rhag cael ei ddienyddio yn gyfnewid am ryw, a does ganddi ddim syniad lle i droi. Ond pan mae’n bygwth datgelu’r gwirionedd, mae’r swyddog yn dweud na fyddai neb yn ei chredu beth bynnag. Er i Shakespeare ysgrifennu’r ddrama hon ddechrau’r 1600au, mae’n syndod o berthnasol hyd heddiw. Y cyfarwyddwr artistig Gregory Doran sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad newydd hwn. £14 Concessions/Gostyngiadau £12

18 01792 60 20 60


BROADCAST EVENTS/DIGWYDDIADAU DARLLEDU TALIESIN

Tuesday 10 September 7.30pm Nos Fawrth 10 Medi 7.30pm

Margaret Atwood: Live in Cinemas (As Live/Fel yn Fyw 12A) The wait is over….The Testaments, Margaret Atwood’s highly anticipated sequel to The Handmaid’s Tale, is revealed tonight. The momentous literary event will be celebrated with an exclusive live broadcast with the Canadian novelist, poet, literary critic and inventor. The publication of Atwood’s The Handmaid’s Tale in 1985 and the Emmy Award-winning television series have created a cultural phenomenon, as handmaids have become a symbol of women’s rights. Atwood will be interviewed by Samira Ahmed in a conversation spanning the length of Atwood’s remarkable career. With exclusive readings from the new book by special guests. O’r diwedd…. mae The Testaments, dilyniant hirhoedlog Margaret Atwood i The Handmaid’s Tale, yn cael ei lansio heno. Byddwn yn dathlu’r digwyddiad llenyddol pwysig hwn gyda darllediad byw egsliwsif â’r nofelydd, y bardd, y beirniad llên a’r ddyfeiswraig o Ganada. Byth ers ei chyhoeddi ym 1985, mae The Handmaid’s Tale a’r gyfres deledu a enillodd wobr Emmy, wedi creu ffenomen ddiwylliannol, a’r llawforynion yn symbol o hawliau menywod. Bydd Atwood yn cael ei holi gan Samira Ahmed, mewn cyfweliad a fydd yn croniclo gyrfa ryfeddol Atwood, ei gwaith hynod amrywiol, a pham mae wedi dychwelyd at ei stori arloesol 34 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Gyda darlleniadau arbennig o’r llyfr newydd gan westeion arbennig. £15/£13 Concessions/Gostyngiadau £12

www.taliesinartscentre.co.uk 19


BROADCAST EVENTS/DIGWYDDIADAU DARLLEDU TALIESIN

Monday 30 September 7pm Nos Lun 30 Medi 7pm NT Live

One Man, Two Guvnors (Encore) (As Live/Fel yn Fyw 12A) By/gan Richard Bean Fired from his skiffle band, Francis Henshall becomes minder to Roscoe Crabbe, a small time East End villain, now in Brighton to collect £6,000 from his fiancée’s dad. But Roscoe is really his sister Rachel posing as her own dead brother, who has been killed by her boyfriend Stanley Stubbers. Holed up at The Cricketers’ Arms, Francis spots the chance of an extra meal ticket and takes a second job with one Stanley Stubbers, who is hiding from the police and waiting to be re-united with Rachel. To prevent discovery, Francis must keep his two guvnors apart. Simple

O’i lojins yn y Cricketers’ Arms, mae Francis yn gweld cyfle i ennill mwy o arian trwy fachu ail swydd gyda Stanley Stubbers, sy’n cuddio rhag yr heddlu ac ailuno â Rachel. Ond mae’n rhaid i Francis gadw ei ddau ‘guvnor’ ar wahân i osgoi cael ei ddal. Syml. £14 Concessions/Gostyngiadau £12

20 01792 60 20 60

Photo/Foto: Johan Persson

Ar ôl cael y fflych o’i fand sgiffl, daw Francis Henshall yn warchodwr i Roscoe Crabbe, cyw ddihiryn o’r East End, sydd bellach yn Brighton i gasglu £6,000 gan dad ei ddyweddi. Ond ei chwaer Rachel sy’n dynwared ei diweddar frawd a laddwyd gan ei chariad Stanley Stubbers, yw Roscoe go iawn.


Cinema Sinema Booking for the new season opens on Saturday 15 June. CINEMA TICKET PRICES £7.75, concessions £6.50, student concession £6 When available we screen films with audio description and open caption subtitles , Open caption subtitles on English language films are screened as matinees. Look out for the symbols when booking. Please inform our front of house team on arrival if you wish to use the audio description service or if you require any other additional support. For details of classification decisions, please visit www.bbfc.co.uk. Visit our website for updates on certificates & running times. Please ensure you allow ample time for parking. A map for evening and weekend parking can be found on page 37.

CINEMA/SINEMA TALIESIN

Monday 1 July Dydd Llun 1 Gorffennaf 4.30pm & 7.30pm

High Life (18) Dir/Cyf: Claire Denis France, Germany, UK, Poland 2019 1hr/awr 53 mins/mnd Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth In this science-fiction horror drama a group of convicts are sent on a mission into deep space toward a black hole while taking part in scientific experiments. A father and his daughter struggle to survive... Yn y ffilm arswyd ffugwyddonol hon, mae criw o garcharorion yn cael eu hanfon ar gyrch i’r gofod pell tuag at dwll du wrth gynnal arbrofion gwyddonol. Ac mae’n dipyn o her i dad a merch oroesi... “Subtle, exacting and unpredictable: Robert Pattinson electrifies in sci-fi odyssey” THE GUARDIAN

Dechreuir derbyn archebion ar gyfer y tymor newydd ddydd Sadwrn 15 Mehefin. PRISIAU TOCYNNAU SINEMA £7.75, Gostyngiadau £6.50 Gostyngiad myfyriwr £6 Pan fyddant ar gael, rydym yn sgrinio ffilmiau gydag is-deitlau sain-ddisgrifiad a chapsiynau agored. Mae isdeitlau Capsiwn Agored ar ffilmiau Saesneg yn cael eu sgrinio fel matinee. Cadwch lygad allan am y symbolau wrth archebu. A fyddech cystal â rhoi gwybod i’n tîm blaen tŷ ar ôl cyrraedd os ydych yn dymuno defnyddio’r gwasanaeth disgrifiad sain neu os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arall arnoch. Am fanylion y penderfyniadau dosbarthu, ewch i www.bbfc.co.uk. Ewch i’n gwefan am ddiweddariadau ar dystysgrifau a hyd y sesiynau. Cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer parcio. Ceir map ar gyfer parcio gyda’r nos ac ar y penwythnosau ar dudalen 37. www.taliesinartscentre.co.uk 21


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Tuesday 2 July Nos Fawrth 2 Gorffennaf 7.30pm

Vox Lux (15) Dir/Cyf: Brady Corbet USA 2018 1hr/awr 54 mins/mnd Natalie Portman, Jude Law, Stavey Martin Survivor of a tragic school shooting, Celeste’s singing performance at the memorial service triggers her rise to worldwide fame. Spanning eighteen years, a personal loss of innocence dovetails with a national crisis of terrorist threat, and Celeste finds herself on the comeback trail of a career derailed by scandal, personal struggles and the pitfalls of fame.

Wedi goroesi saethiad ysgol trasig, mae perfformiad canu Celeste yn y gwasanaeth coffa yn sbarduno ei chynnydd i enwogrwydd bydeang. Yn rhychwantu deunaw mlynedd, mae colled bersonol o ddiniweidrwydd yn cyd-fynd ag argyfwng cenedlaethol o fygythiad terfysgol, ac mae Celeste yn cael ei hun ar lwybr gyrfaol wedi ei effeithio gan sgandal, brwydrau personol a pheryglon enwogrwydd. “Natalie Portman is outrageously enjoyable as a troubled pop star.” TELEGRAPH

Wednesday 3 July Nos Fercher 3 Gorffennaf 7.30pm

Madeline’s Madeline (15) Dir/Cyf: Josephine Decker USA 2019 1hr/awr 30 mins/mnd Helena Howard, Molly Parker, Miranda July Madeline has become an integral part of a prestigious physical theatre troupe. When the ambitious director pushes the teenager to weave her rich interior world and troubled history with her mother into their collective art, the lines between performance and reality begin to blur.

22 01792 60 20 60

Mae Madeline yn rhan hanfodol o gwmni theatr corfforol o fri. Ond pan mae cyfarwyddwr uchelgeisiol yn annog y ferch yn ei harddegau i blethu’i byd cyfoethog a’i hanes cythryblus gyda’i mam yn rhan o’r sioe, mae’r ffin rhwng perfformiad a’r byd go iawn yn niwlog ar y naw. “Madeline’s Madeline is a [...] heady mixture of raw emotion, big ideas and cinematic fireworks.” EMPIRE ONLINE


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Monday 8 July Dydd Llun 8 Gorffennaf 4.30pm & 7.30pm

Rocketman (15) Dir/Cyf: Dexter Fletcher UK 2019 2hrs/awr 1 min/mnd Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden This musical fantasy tells the human story of Elton John’s breakthrough years from his early days as a prodigy at the Royal Academy of Music through to his influential and enduring musical partnership with Bernie Taupin, as well as his struggles with depression, substance abuse, and acceptance of his sexual orientation.

Mae’r ffantasi gerddorol hon yn adrodd stori ddynol Elton John, o’i ddyddiau cynnar fel athrylith ifanc yn y Coleg Cerdd Brenhinol i’w bartneriaeth gerddorol ddylanwadol a hirhoedlog â Bernie Taupin, yn ogystal â’i frwydrau gydag iselder, cam-drin sylweddau, a derbyn ei rywioldeb.

Tuesday 9 July Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 4.30pm & 7.30pm

Beats (18) Dir/Cyf: Brian Walsh UK 2019 1hr/awr 41 mins/mnd Cristian Ortega, Laura Fraser, Lorn Macdonald Two best friends in a small Scottish town in the summer of ‘94 head out for one last night together before life takes them in different directions. Going to an illegal rave, the boys journey into an underworld of anarchy, freedom and collision with the law as they share a night that they will never forget.

Haf ’94, ac mae dau ffrind gorau mewn tref fach yn yr Alban yn mynd mas am un rêf olaf cyn symud i gyfeiriadau gwahanol mewn bywyd. Wrth fynychu ref anghyfreithlon, mae’r bechgyn yn ymuno ag is-fyd o anarchiaeth, rhyddid a gwrthdaro â’r gyfraith wrth iddyn nhw rannu noson fythgofiadwy. “The fading Nineties rave scene provides a luminous backdrop to Brian Welsh’s bittersweet, blackand-white coming-of-age tale.” VARIETY

www.taliesinartscentre.co.uk 23


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Monday 15 July Dydd Llun 15 Gorffennaf 4.45pm & 7.30pm

Rory’s Way (12A) Dir/Cyf: Oded Binnun, Mihal Brezis USA 2019 1hr/awr 47 mins/mnd Brian Cox, JJ Feild, Thora Birch, Rosanna Arquette

Wednesday 10 July Nos Fercher 10 Gorffennaf 7.30pm

Dr Strangelove (PG) Dir/Cyf: Stanley Kubrick USA 1964 1hr/awr 35 mins/mnd Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden In Stanley Kubrick’s sharp Cold War comedy, an insane general triggers a path to nuclear holocaust that a War Room full of politicians and generals frantically tries to stop.

Yn ffilm gomedi ddeifiol Stanley Kubrick am y Rhyfel Oer, mae cadfridog gorffwyll yn sbarduno llwybr i holocost niwclear wrth i lond Ystafell Ryfel o wleidyddion a chadfridogion ruthro i’w atal.

“Age has not withered the queasy nightmare of Stanley Kubrick’s nuclear holocaust satire, starring Peter Sellers at the peak of his powers” THE GUARDIAN

24 01792 60 20 60

A Scottish man reluctantly leaves his beloved Hebridean Island in order to travel to San Francisco to seek medical treatment. Moving in with his estranged son, Rory sees his life transformed through a newly found bond with his baby grandson.

Mae Albanwr anfoddog yn gadael ei hoff gynefin yn ynysoedd Heledd i dderbyn triniaeth feddygol yn San Francisco. Mae’n symud i fyw at ei fab dieithr, Rory, ac mae ei fywyd yn gweddnewid yn llwyr wrth feithrin perthynas gyda’i ŵyr bach.

“A film that shows what life is all about: humanity” CINEMAN


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Wednesday 17 July Nos Fercher 17 Gorffennaf 7.30pm

In Safe Hands (15) Dir/Cyf: Jeanne Herry France 2019 1hr/awr 50 mins/mnd With English subtitiles/Gyda isdeitlau Saesneg Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez A bright-eyed baby boy is followed from his birth, when his mother gives him up for adoption, to the moment he gets adopted.

Tuesday 16 July Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 5pm & 7.30pm

Dilynwn hynt a helynt babi bach o’i enedigaeth, i benderfyniad ei fam i’w roi i fabwysiadu, a’r eiliad y caiff ei fabwysiadu.

“Intelligently observed and backed by a strong cast, this wellperformed ensemble piece oscillates between documentary-style study of the French social care system and [...] tearjerker” HOLLYWOOD REPORTER

Thunder Road (15) Dir/Cyf: Jim Cummings USA 2019 1hr/awr 30 mins/mnd Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson In this comedy-drama, a police officer faces a personal breakdown following a divorce and the death of his mother. Officer Jim Arnaud is a good man. He struggles with relationships and anger issues, but he’s just trying to do right by those he cares about, especially his daughter Crystal.

Yn y ddrama-gomedi hon, mae heddwas yn wynebu chwalfa bersonol yn sgil ysgariad a marwolaeth ei fam. Mae’r Swyddog Jim Arnaud yn ddyn da. Mae’n cael amser caled gyda pherthnasoedd a phroblemau gyda’i dymer, ond mae’n ceisio gwneud ei orau glas dros y rhai sy’n bwysig iddo, yn enwedig ei ferch Crystal.

“A Cop, a character study, an instant classic. [...] a policeman on the verge of a nervous breakdown introduces a major talent — and is the indie film you need to see this year” ROLLING STONE www.taliesinartscentre.co.uk 25


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Monday 22 July Dydd Llun 22 Gorffennaf 4.45pm & 7.30pm

Gloria Bell (15) Dir/Cyf: Sebastián Lelio USA 2019 1hr/awr 42 mins/mnd Julianne Moore, John Turturro, Alanna Ubach Gloria is a free-spirited divorcée in her fifties who spends her days at a straight-laced office job and her nights on the dance floor. After meeting Arnold on a night out, she finds herself thrust into an unexpected new romance, filled with both the joys of budding love and the complications of dating, identity and family.

Mae Gloria, menyw pumdegrhywbeth oed wedi ysgaru, yn treulio’i dyddiau mewn swyddfa ddiflas a’i nosweithiau ar y llawr dawnsio. Ar ôl cwrdd ag Arnold ar noson mas, mae’n canfod ei hun mewn perthynas ramantus annisgwyl, yn llawn pleserau cariad newydd a chymhlethdodau canlyn, cyfeillach a theulu.

“Gloria Bell remains one of the great female-led films of the 21st century” VARIETY

Tuesday 23 July Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 4.30pm & 7.30pm

Long Shot (15) Dir/Cyf: Jonathan Levine USA 2019 2hrs/awr 5 mins/mnd Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr., Andy Serkis When Fred Flarsky reunites with his first crush Charlotte Field, one of the most influential women in the world, he charms her. As she prepares to make a run for the Presidency, Charlotte hires Fred as her speechwriter and sparks fly.

Pan ddaw Fred Flarsky wyneb yn wyneb â’i gariad cyntaf Charlotte Field, un o fenywod mwyaf dylanwadol y byd, mae’n ei swyno. Wrth iddi baratoi ar gyfer yr Arlywyddiaeth, mae Charlotte yn dewis Fred i ysgrifennu ei hareithiau, ac mae pethau’n dechrau poethi.

“A crowd-pleasing charm bomb of a movie that combines intelligence and a sexual spark to explosively funny ends.” THE GUARDIAN 26 01792 60 20 60


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Monday 29 July Nos Lun 29 Gorffennaf 7.30pm

Balloon (12A) Dir/Cyf: Michael Bully Herbig Germany 2019 2hrs/awr 5 mins/mnd With English subtitiles/Gyda isdeitlau Saesneg Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross 1979. Balloon tells the true story of the Strelzyks and the Wetzels, two families who spectacularly escape from East Germany during the Cold War with a homemade hotair balloon.

1979. Mae Balloon yn adrodd stori wir dau deulu’r Strelzyks a’r Wetzels o Ddwyrain yr Almaen, a’u dihangfa anhygoel mewn balŵn awyr yn ystod y Rhyfel Oer.

“We should not allow [this period] to fade into obscurity [...]; these 40 years represent both a significant part of our own past and also the history of Germany.” GÜNTER WETZEL

Wednesday 24 July Nos Fercher 24 Gorffennaf 7.30pm

Manufactured Landscapes (U) Dir/Cyf: Jennifer Baichwal UK 2006 1hr/awr 26 mins/mnd Documentary/Dogfen Acclaimed by Al Gore as ‘beautiful, insightful and thought-provoking’, Jennifer Baichwal’s awardwinning documentary centres on renowned Canadian artist Edward Burtynsky, whose largescale photographs portray the devastating impact of industrial expansion on the environment.

Wedi’i ganmol gan Al Gore am fod yn gynhyrchiad ‘beautiful, insightful and thought-provoking’, mae ffilm ddogfen o fri Jennifer Baichwal yn olrhain hanes yr artist Edward Burtynsky o Ganada, sy’n creu ffotograffau enfawr sy’n darlunio effaith trychinebus ehangu diwydiannol ar yr amgylchedd. “There is a terrible beauty about Manufactured Landscapes.” THE GUARDIAN

www.taliesinartscentre.co.uk 27


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Tuesday 30 July Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 5pm & 7.30pm

Sometimes Always Never (12A) Dir/Cyf: Carl Hunter UK 2019 1hr/awr 31 mins/mnd Bill Nighy, Sam Riley, Alice Lowe Alan is a stylish tailor with moves as sharp as his suits. He has spent years searching tirelessly for his missing son Michael who stormed out over a game of Scrabble. Alan must repair the relationship with his youngest son Peter and solve the mystery of an online player who he thinks could be Michael.

Mae Alan yn deiliwr sy’n symud lawn mor slic â’i siwtiau. Bu’n chwilio’n ddiflino am ei fab coll Michael, a redodd i ffwrdd dros gêm Scrabble. Ond mae’n rhaid i Alan drwsio’r berthynas â’i fab iau Peter a datrys dirgelwch y chwaraewr ar-lein a all fod yn Michael o bosib.

“Bill Nighy [is] spellbinding in Scrabble [comedy] drama” THE GUARDIAN

Monday 2 September Dydd Llun 2 Medi 4.30pm

& 7.30pm

Yesterday (12A) Dir/Cyf: Danny Boyle UK 2019 1hr/awr 58 mins/mnd Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Ed Sheeran Written by Richard Curtis, Danny Boyle’s comedy tells the story of a struggling musician who, after an accident, finds himself in a world where he is the only person who remembers The Beatles. He then becomes famous taking credit for writing and performing their songs.

Wedi’i hysgrifennu gan Richard Curtis, mae ffilm gomedi Danny Boyle yn adrodd hanes cerddor cythryblus sydd, yn dilyn damwain, yn cael ei hun mewn byd lle mai fe yw’r unig un sy’n cofio caneuon y Beatles. Cyn hir, mae’n ennill clod a bri ac enwogrwydd am ysgrifennu a pherfformio eu caneuon.w

‘funny, affecting & perfectly in tune with what made The Beatles such a phenomenon’ IGN MOVIES 28 01792 60 20 60


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Tuesday 3 September Nos Fawrth 3 Medi 7.30pm

Midsommar

(cert tbc/tystysgrif I’w gadarnhau) Dir/Cyf: Ari Aster USA 2019 time tbc Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor A couple travel to Sweden to visit their friend’s rural hometown for its fabled midsummer festival that only occurs every ninety years. But what begins as an idyllic retreat quickly evolves into an increasingly violent and bizarre competition at the hands of a pagan cult.

Mae cwpwl yn teithio i Sweden i ymweld â thref wledig eu ffrind ar gyfer gŵyl ganol haf chwedlonol sydd ond yn digwydd bob 90 mlynedd. Ond mae’r hyn sy’n dechrau fel gwyliau hamddenol braf yn troi’n gystadleuaeth fwyfwy rhyfedd a threisgar dan arweiniad cwlt paganaidd.

Wednesday 4 September Nos Fercher 4 Medi 7.30pm

Never Look Away (12A) Dir/Cyf: Floran Henckel Von Donnersmarck Germany 2019 3hrs/awr 9 mins/ mnd With English subtitiles/ Gyda isdeitlau Saesneg Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer The film is loosely based on the life of artist Gerhard Richter, one of the 20th century’s most admired visual artists. German artist Kurt Barnert has escaped East Germany and now lives in West Germany, but is tormented by his childhood under the Nazis and the German Democratic Republic regime.

Ffilm wedi’i seilio’n fras ar fywyd Gerhard Richter, un o artistiaid gweledol mwyaf uchel ei barch yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif. Llwyddodd i ddianc o’r Dwyrain i Orllewin yr Almaen, ond mae ei blentyndod dan law’r Natsïaid a chyfundrefn Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen yn dal i fwrw cysgod drosto. “This is one of the most [beautiful], mesmerizing, compulsively watchable films in theatres right now.” WASHINGTON POST

www.taliesinartscentre.co.uk 29


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Wednesday 11 September Nos Fercher 11 Medi 7.30pm

Pavarotti (12A) Dir/Cyf: Ron Howard USA 2019 time tbc Documentary/Dogfen Featuring never-before-seen footage, concert performances and family and friends interviews, filmmaker Ron Howard paints an intimate portrayal and examines the life and career of famed Italian opera tenor Luciano Pavarotti.

Monday 9 September Nos Lun 9 Medi 7.30pm

The Captor (15) Based on the absurd but true 1973 bank raid and hostage crisis in Stockholm. The hostages develop an uneasy relationship with their captor, which is particularly complex for Bianca, who develops a strong bond with him as she witnesses his caring nature. This gave rise to the psychological phenomenon known as “Stockholm syndrome”.

Seiliedig ar stori ryfedd ond gwir am ladrad banc ac argyfwng gwystlon yn Stockholm 1973. Mae’r perthynas anesmwyth yn datblygu rhwng y gwystlon a’u daliwr, yn enwedig Bianca, sy’n meithrin cwlwm cryf gydag ef wrth weld ei ochr ofalgar – rhywbeth a arweiniodd at ffenomen seicolegol o’r enw “syndrom Stockholm”.

“[...] this is a strange and amiable comedy at heart” SAN DIEGO READER 30 01792 60 20 60

“A breezy, entertaining, and surprisingly informative look into one of the greatest voices to ever live. An informative documentary for aficionados and a wonderful time for casual music fans alike.” AUDIENCE MEMBER

Dir/Cyf: Robert Budreau USA, Canada 2019 1hr/awr 32mins/mnd Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong

Gyda chlipiau ffilmiau nas gwelwyd erioed o’r blaen, perfformiadau cyngherddau a chyfweliadau ag aelodau’r teulu a ffrindiau, mae’r gwneuthurwr ffilmiau Ron Howard yn cyflwyno portread agos-atoch ac yn archwilio bywyd a gyrfa’r tenor a’r canwr enwog o’r Eidal, Luciano Pavarotti.


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Monday 16 September Nos Lun 16 Medi 7.30pm

Faces Places (12A) Dir/Cyf: Agnès Varda, J.R. France 2017 1hr/awr 32 mins/mnd Documentary with English subtitiles/Gyda isdeitlau Saesneg Iconic French New Wave filmmaker Agnès Varda (who passed away in March 2019) and photographer/ muralist J.R. journey through rural France to create giant portraits of ordinary people. As they embark on a road trip like no other, they form an unlikely friendship.

Mae’r gwneuthurwr ffilmiau ‘New Wave’ Ffrengig eiconig Agnès Varda (a fu farw ym mis Mawrth 2019) a’r ffotograffydd/murlunydd J.R. yn crwydro cefn gwlad Ffrainc er mwyn creu portreadau enfawr o’r werin. Wrth iddyn nhw fynd ar daith unigryw, mae cyfeillgarwch annisgwyl yn blaguro.

“A powerful, complex and radical work. Once you have seen it you want to keep it with you.” THE NEW YORK TIMES

Tuesday 17 September Nos Fawrth 17 Medi 7.30pm

The Dead Don’t Die (15) Dir/Cyf: Jim Jarmusch USA 2019 1hr/awr 43 mins/mnd Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny In the sleepy small town of Centerville, something is not quite right. The moon hangs large and low in the sky, the hours of daylight are becoming unpredictable, and animals are beginning to exhibit unusual behaviours. The peaceful town soon finds itself battling a zombie horde as the dead start rising from their graves.

Dyw pethau ddim fel y dylent fod yn nhref fach dawel Centerville. Mae’r lloer yn fawr ac isel yn yr awyr, mae oriau dydd yn fwyfwy anghyson, a’r anifeiliaid yn dechrau ymddwyn yn rhyfedd. Cyn hir, mae sombis yn dechrau codi stŵr yn y dref heddychlon hon, wrth i’r meirwon godi o’u beddau. “A winningly eccentric way to usher in the zombie apocalypse” THE TELEGRAPH

www.taliesinartscentre.co.uk 31


CINEMA/SINEMA TALIESIN

Wednesday 18 September Dydd Mercher 18 Medi 5pm & 7.30pm

Gwen (15) Dir/Cyf: William McGregor Wales 2018 1hr/awr 24 mins/mnd Maxine Peake, Richard Harrington, Eleanor Worthington-Cox In this dark folk tale set in 19th century Snowdonia during the industrial revolution, a young girl tries desperately to hold her home together, struggling with her mother’s mysterious illness, her father’s absence and a ruthless mining company encroaching on their land. A growing darkness begins to take grip of her home, and the suspicious local community turns on Gwen and her family.

Mewn ffilm dywyll wedi’i gosod yn Eryri adeg chwyldro diwydiannol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae merch ifanc yn ceisio’n daer i warchod yr aelwyd, er gwaethaf salwch rhyfedd ei mam, absenoldeb ei thad, a’r cwmni mwyngloddio rheibus sy’n prysur ddwyn eu tir. Gyda chymylau duon yn cronni dros ei chartref, mae’r gymuned leol ddrwgdybus yn dechrau troi yn erbyn Gwen a’i theulu. “An embattled trio of women fight against internal demons and external monsters in William McGregor’s debut feature.” HOLLYWOOD REPORTER

Monday 23 September Dydd Llun 23 Medi 4.45pm & 7.30pm

The Current War

(cert tbc/tystysgrif i’w gadarnhau) Dir/Cyf: Alfonso Gomez-Rejon USA 2019 1hr/awr 45 mins/mnd Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult Thomas Edison and George Westinghouse, the greatest inventors of the industrial age, engage in a battle of technology and ideas that will determine whose electrical system will power the new century.

Mae Thomas Edison a George Westinghouse, dyfeiswyr gorau’r oes ddiwydiannol yn mynd benben mewn brwydr o dechnoleg a syniadau a fydd yn penderfynu system drydanol pwy fydd yn pweru’r ganrif newydd.

“The battle over rival electricity systems fought out between Edison and fellow inventor George Westinghouse is illuminating.” THE GUARDIAN 32 01792 60 20 60


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

Swansea University Bay Campus Fabian Way

Campws y Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian

www.greathallswansea.co.uk 33


FORTHCOMING EVENTS DIGWYDDIADAU SYDD AR DDOD at The Great Hall/yn y Neuadd Fawr

Sunday 10 November 2pm Dydd Sul 10 Tachwedd 2pm

Calefax Reed quintet/Pedwarawd pibellau cyrs Calefax is a close-knit ensemble of five reed players united by a shared passion. For more than three decades they have been acclaimed in the Netherlands and abroad for their virtuosic playing, brilliant arrangements and innovative stage presentation. Calefax bring to Swansea a programme of music originally written for organ, reimagined for their unique ensemble. Composers featured will include Bach, Franck, Alain and Duruflé. Ensemble o bum chwaraewr pibellau cyrs sy’n rhannu’r un nod ac angerdd yw Calefax. Ers dros dri degawd, maen nhw wedi ennill clod a bri yn yr Iseldiroedd a thramor am eu dawn chwarae arbennig, eu trefniannau tan gamp a’u cyflwyniad llwyfan arloesol. Bydd Calefax yn dod i Abertawe gyda rhaglen o gerddoriaeth a gyfansoddwyd ar gyfer yr organ yn wreiddiol, wedi’i hailwampio ar gyfer eu hensemble unigryw nhw. Ymhlith y cyfansoddwyr dan sylw fydd Bach, Franck, Alain a Duruflé. £ 12 Concessions/Gostyngiadau £10 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5 34 Live events at The Great Hall Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr

Saturday 30 November 7.30pm Dydd Sadwrn 30 Tachwedd 7.30pm

Christmas with Septura With narration by Wedi’i lefaru gan Rhodri Hugh Thomas In this concert, Septura focus on some of the highlights of the rich Christmas canon – including Bach’s Christmas Oratorio, Handel’s Messiah and Tchaikovsky’s Nutcracker. Septura, described by BBC Music Magazine as “dazzlingly polished” – cast them in a brand new light through the unique and uplifting sound of the brass septet. Yn y cyngerdd hwn, mae Septura yn canolbwyntio ar rai o uchafbwyntiau cerddoriaeth ganon yr ŵyl – gan gynnwys Christmas Oratorio Bach, Messiah Handel a Nutcracker Tchaikovsky. Bydd Septura, a ganmolwyd fel “dazzlingly polished” gan BBC Music Magazine yn taflu goleuni newydd arnynt trwy gyfrwng seiniau unigryw, dyrchafol, y seithawd pres. £ 12 Concessions/Gostyngiadau £10 Swansea University Students/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN General Information – Great Hall & Taliesin Arts Centre Gwybodaeth Gyffredinol – Neuadd Fawr & Canolfan y Celfyddydau Taliesin The Great Hall, Swansea University Bay Campus, Fabian Way SA1 8EP Parking at the Great Hall, Bay Campus

am ddim ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol yn ogystal â maes parcio Talu ac Arddangos gerllaw, ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe. Taliesin Arts Centre, Swansea University Singleton Campus, SA2 8PZ

There is limited free parking for the Cultural Programme in the Visitor car park. When this is full, please use the Pay & Display car park nearby, at Swansea University’s Bay Campus.

Parking at Taliesin Arts Centre, Singleton Campus There is free parking on evenings and weekends for cultural events at Taliesin Arts Centre, Singleton Campus. There is also a Pay and Display car park nearby.

Parcio yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Ceir ychydig cyfyngedig o leoedd parcio

Great Hall Seating Plan

Parcio yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, Campws Singleton Mae yna barcio am ddim gyda’r nos a phenwythnosau ar gyfer digwyddiadau diwylliannol yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, Campws Singleton. Mae maes parcio Talu ac Arddangos gerllaw hefyd. Please see map for Taliesin, Singleton Campus on page 37. Gweler y map ar gyfer Taliesin, Campws Singleton ar dudalen 37.

Swansea University Bay Campus

Sir Stanley Clarke Auditorium

TIERED

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RR

QQ PP NN MM LL KK JJ HH GG FF

3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HOUSE SEATS & DISABLED

20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 20 21 22

N M L K J H G F E D C B A

RR

QQ PP NN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 LL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JJ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HH 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 GG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 FF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TIERED

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

➔ ➔

N M L K J H G F E D C B A

Wheelchair Accessible Parking Parcio hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn Limited free Parking for Cultural Events (charges may apply at other times) Parcio am ddim ar gyfer Digwyddiadau Diwylliannol (efallai y codir ffioedd ar adegau eraill) Pay & Display / Talu ac Arddangos

FULL STAGE

Cycle stand / Stand beiciau

www.taliesinartscentre.co.uk 35


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN

General Information – Taliesin Arts Centre and Great Hall Gwybodaeth Gyffredinol Canolfan y Celfyddydau Taliesin & Neuadd Fawr Opening Hours

Gift cards

Facilities for customers with disabilities.

Taliesin Box Office Mon - Fri 10am - 5pm, Sat 10am - 1pm & 1.30pm - 4pm and from 2 hours prior to a performance during evenings and weekends.

Gift cards are available at the Box Office or online for all Taliesin and Great Hall events.

Please inform the box office staff if you have any particular requirements and we will be happy to help.

Great Hall Box Office is open to in-person bookings and ticket collections 2hrs prior to event start times and remains open until 15 minutes after the performance begins. On event days, the Great Hall telephone booking line is open 2hrs prior to the event start time and closes 30 minutes before the performance begins. Great Hall Box Office 01792 604900.

A Time Credit scheme for those who volunteer within the community. Available for all events at Taliesin and the Great Hall.

Seasonal brochure available in large print, or digitally on request.

Taliesin Seating Plan

Book online - www.greathallswansea.co.uk www.taliesinartscentre.co.uk Book by telephone – T  aliesin Box Office 01792 60 20 60

N M L K J H

Book by post - Send booking details. Please add £1 if you would like your tickets posted. Cheques made payable to: Swansea University. Send to: Taliesin Arts Centre, Singleton Park, Swansea SA2 8PZ

Refunds Tickets are not refundable. In the event of an emergency, tickets may be exchanged for an alternative event, only if we receive the tickets at least 24hrs before the performance. There is a charge of £1 per ticket for this service.

Latecomers may not be admitted.

➔ F

1 1

2 2

3

4

3 4

5 5

6

7 8 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 26 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 2 6 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 2 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A

A

STAGE

LLWYFAN 36 01792 60 20 60

N

5 6 7 8 M 3 4 2 1 4 5 6 7 8 L 3 2 1 5 6 7 8 K 4 3 2 1 5 6 7 8 J 3 4 2 1 3 4 5 6 H A A G G 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WW 4 25 6 7 5 F 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 5 2 26 4 1 27 3 28 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 29 23 4 5 24 3 E 1 25 2 21 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 26 22 2 1 4 3 3 D D 24 2 25 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 1 C 21 2 3 22 1 B B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 1

➔ E


MUSIC/CERDDORIAETH TALIESIN Oriau Agor

Cardiau Rhodd

Cyfleusterau i bobl ag anghenion arbennig.

Swyddfa Docynnau Taliesin Llun - Gwe 10am 5pm, Sad 10am - 1pm & 1.30pm - 4pm o 2 awr cyn amser dechrau digwyddiad yn ystod noswaithiau a phenwythnosau.

Mae cardiau rhodd ar gael yn y Swyddfa Docynnau neu ar-lein ar gyfer holl ddigwyddiadau Taliesin a Neuadd Fawr.

Rhowch wybod i staff y swyddfa docynnau os oes gennych unrhyw ofynion penodol a byddwn yn barod i’ch helpu.

Bydd y swyddfa docynnau y Neuadd Fawr ar agor ar gyfer archebu a chasglu tocynnau’n bersonol 2 awr cyn amser dechrau digwyddiad ac yn parhau ar agor tan 15 munud ar ôl i’r perfformiad ddechrau. Ar ddiwrnodau pan gynhelir digwyddiad mae’r llinell ffôn swyddfa docynnau’r Neuadd Fawr ar agor 2 awr cyn amser dechrau’r digwyddiad ac yn cau 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau. Swyddfa Docynnau Taliesin 01792 604900. Archebu ar-lein: www.taliesinartscentre.co.uk www.greathallswansea.co.uk

Cynllun Credyd Amser ar gyfer y rhai sy’n gwirfoddoli yn y gymuned. Ar gael ar gyfer pob digwyddiad yn Taliesin.

Mae’r llyfryn tymhorol ar gael mewn print bras, neu yn ddigidol ar gais. Efallai ni dderbynnir hwyr ddyfodiad. Swansea University Singleton Campus Campws Singleton Prifysgol Abertawe Public Parking  (for evenings and weekends) Parcio cyhoeddus
(ar gyfer gyda’r nosau a’r penwythnos)

Archebwch drwy ffônio: 01792 602060 Archebwch drwy post: Anfonwch fanylion archebu. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm os hoffech i ni bostio’ch tocynnau atoch. Sieciau’n daladwy i: Brifysgol Abertawe.

Wheelchair Accessible Parking  Parcio hygyrch i gadeiriau olwyn

Anfoner at: Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PZ

Pay & Display  Talu ac Arddangos

Ad-daliadau

Cycle stand  Stand beiciau

Nid oes modd ad-dalu tocynnau. Mewn achosion brys gellir cyfnewid tocynnau am ddigwyddiad arall, os ydym yn derbyn y tocynnau o leiaf 24 awr cyn y perfformiad. Codir tâl o £1 yr un tocyn am y gwasanaeth hwn. Nid yw’r gwasanaeth hwn yn gymwys i Huriadau Preifat.

DESIGN/DYLUNIO: www.ridlerwebster.co.uk

Pedestrian access  Mynediad i gerddwyr

www.taliesinartscentre.co.uk 37


July Gorffennaf

October Hydref

10 The Very Hungry Caterpillar Show 12 The Phoenix Choir of Wales/Côr Ffenics Cymru 13-14 Dance Days/Dyddiau Dawns 19 Duchess

3 4 11 16

September Medi

November Tachwedd

6 Duncan Chisholm 14 The James Taylor Quartet 27-28 Uplands Arts: Trial By Jury & HMS Pinafore

22

broadcast events digwyddiadau darlledu

Shane Shambhu National Theatre Wales Peggy’s Song Richard Alston Dance Company An Evening with Alice Roberts: Digging into Britain’s Past

AKA Trio: Joy

July Gorffennaf

September Medi

25 NT Live The Lehman Trilogy (As Live/Fel yn Fyw 12A) 31 Royal Shakespeare Company Measure for Measure (As Live/Fel yn Fyw 12A)

10 Margaret Atwood: Live in Cinemas (As Live/Fel yn Fyw 12A) 30 NT Live One Man, Two Guvnors (Encore) (As Live/Fel yn Fyw 12A)

cinema sinema July Gorffennaf

September Medi

1 2 3 8 9 10 15 16 18 22 23 24 29 30

2 3 4 9 11 16 17 18 23

High Life (18) Vox Lux (15) Madeline’s Madeline (15) Rocketman (15) Beats (18) Dr Strangelove (PG) Rory’s Way (12A) Thunder Road (15) In Safe Hands (15) Gloria Bell (15) Long Shot (15) Manufactured Landscapes (U) Balloon (12A) Sometimes Always Never (12A)

Yesterday (cert tbc/tystysgrif i’w gadarnhau) Midsommar (cert tbc/tystysgrif i’w gadarnhau) Never Look Away (12A) The Captor (15) Pavarotti (cert tbc/tystysgrif i’w gadarnhau) Faces Places (12A) The Dead Don’t Die (15) Gwen (15) The Current War (cert tbc/tystysgrif i’w gadarnhau)

music & talks cerddoriaeth a sgyrsiau (The Great Hall Y Neuadd Fawr)) November Tachwedd 10 Calefax 30 Christmas with Septura

FRONT COVER/CLAWR BLAEN: 16/09/19 Faces Places (12A)

live performances perfformiadau byw

Profile for Taliesin Arts Centre

Taliesin Arts Centre Summer Season Brochure | July-September 2019  

Taliesin Arts Centre Summer Season Brochure | July-September 2019