Page 1

Campws Singleton Prifysgol Abertawe Gorffennaf - Medi 2017

Wels langu h broch age ure Llyfry Cymr n aeg

a digwyddiadau byw yn

Campws y Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

1


Croeso i’n tymor newydd!

Welcome to our new season!

Gyda thymor yr haf, mae ein gŵyl ddawns flynyddol am ddim, Diwrnodau Dawns, yn dychwelyd. Ymunwch â llu o grwpiau dawns, yng nghanol dinas Abertawe ac yn yr ardal forol ddydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Gorffennaf am benwythnos o adloniant dawns am ddim, pan fydd sêr rhyngwladol yn perfformio ochr yn ochr â chwmnïau lleol.

The summer season sees the return of our free annual dance festival, Dance Days. Join a host of dance groups, in and around Swansea city centre and around Swansea Marina on Saturday 8th and Sunday 9th July for a free weekend of dance entertainment, where international stars perform alongside local companies.

Un o uchafbwyntiau'r tymor, heb os nac oni bai, fydd yr ymweliad cyntaf â Thaliesin gan frenhinoedd cerddoriaeth Cajwn, y Savoy Family Cajun Band, ym mis Gorffennaf.

A highlight of the season will surely be in July, when the first family of Cajun music, Savoy Family Cajun Band, pay their first visit to Taliesin.

Bydd y gwaith o ailddatblygu llawr gwaelod Taliesin yn parhau drwy gydol y tymor, ond byddwn yn dal i ddarparu rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau byw, darllediadau byw ac, wrth gwrs, y ffilmiau diweddaraf er eich pleser.

The re-development of the ground floor of Taliesin will continue throughout the season, but we are still providing for your enjoyment a varied programme of live events, live stream broadcasts, and of course the latest films.

Ni fydd unrhyw ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn y Neuadd Fawr yn ystod y tymor, ond mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio ym mis Tachwedd fel rhan o raglen yr hydref a bydd ar werth ar ddechrau'r tymor. Cynllun y Cyfeillion: Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gynllun y Cyfeillion. Bydd y rhain ar werth drwy'r swyddfa docynnau ddydd Sadwrn 24 Mehefin.

While there are no events scheduled for the Great Hall during the season, we are pleased to announce that Welsh National Opera Orchestra will perform in November as part of the autumn programme and will be on sale at the start of the season. Friends’ scheme: We currently have a limited number of places available on our Friends’ scheme. These will go on sale through the box office on Saturday 24 June.

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn perthyn i Brifysgol Abertawe ac yn cael ei rheoli ganddi. Cydnabyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. Taliesin Arts Centre is owned and managed by Swansea University. Recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales.

Mae fersiwn Saesneg o’r llyfryn hwn ar gael. An English language version of this brochure is also available.


Stu Allsopp

2-5

LLUN:

Johan Persson

LLUN:

perfformiadau byw

SAD 8 & SUL 9 GORFFENNAF DYDDIAU DAWNS HumanHood Nomadis

7-12

digwyddiadau darlledu

IAU 13 GORFFENNAF NT Live Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Mae’r tymor newydd yn cychwyn ddydd Sadwrn, 24 Mehefin. Mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer yr holl berfformiadau byw a darllediadau byw.

17-25

sinema arddangosfeydd

MER 5 GORFFENNAF The Red Turtle (PG)

26

GWE 7 GORFFENNAF – SAD 12 AWST Margaret Hastings

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

1


Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf a dydd Sul 9 Gorffennaf 11yb - 5yp

Dyddiau Dawns Mae Dyddiau Dawns Taliesin 2017 yn cyflwyno cymysgedd o ddawnsio modern, stryd, syrcas a thraddodiadol yng nghanol dinas Abertawe ac o amgylch, a Marina Abertawe. Mae Abertawe yn ymuno â rhwydwaith byd-eang o ddinasoedd, ar draws Ewrop a chyn belled â’r Ariannin a Brasil, gan gyflwyno dawns mewn tirweddau trefol. I gael manylion llawn am yr arlwy ar gyfer Dyddiau Dawns Abertawe 2017, ewch i taliesinartscentre.co.uk/dancedays neu ffoniwch 01792 60 20 60.

Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING

LLUN: Brian

Slater

Theatr Dawns Harnisch-Lacey BOUNCE

Cwmni Chameleon OF MAN AND BEAST

2

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


AM DDIM

Dyddiau Dawns – Gŵyl ddawns ryngwladol Abertawe AM DDIM Citrus Arts SHIPWRECKS Cwmni Chameleon OF MAN AND BEAST Cwmni Dawns Ieuenctid y Sir Gary a Pel CARCRASH WEDDING Theatr Dawns Harnisch-Lacey BOUNCE HumanHood NOMADIS

Kapow ADRIFT Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING Theatr Dawns C-12 SECRET ENCOUNTERS Academi Dawns Maria Evans Gary & Pel CARCRASH WEDDING

LLUN: Stu

Allsopp

Cwmni Ieuenctid Folcano TEN MINUTES LONGER

LLUN:

Jamie Morgans Photography

Academi Celfyddydau Perfformio ar y cyd Jukebox Jodelle Douglas a Kate Morris

HumanHood NOMADIS

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

3


Dydd Mercher 26 Gorffennaf 7.30yh

Band Cajwn y Teulu Savoy Y teulu cyntaf o gerddoriaeth Cajwn Marc ac Ann Savoy a’u dau fab, Joel a Wilson, yw teulu cyntaf cerddoriaeth Cajwn; dydy enwogrwydd a theitlau ffansi ddim yn apelio atyn nhw. Er iddyn nhw chwarae ar rai o lwyfannau mwyaf y byd, maen nhw’n gwybod eich bod yn fwy tebygol o ganfod gwir ysbryd Cajwn yn y sesiynau jam yn ôl yng Nghanolfan Gerdd enwog Savoy yn Los Angeles. Eto, mae’r ysbryd hwnnw wir yn ysbrydoli perfformiadau’r teulu ac yn treiddio drwy eu datganiadau cignoeth, nwydus ac arbenigol o beth o’r gerddoriaeth Cajwn orau yr ydych yn debygol o’i chlywed byth. Gartref, mae’r Teulu Savoy wedi chwarae mewn digwyddiadau mawr, megis Gŵyl Werin Casnewydd, a hefyd mewn gwyliau a lleoliadau ledled y byd, gan gynnwys Neuadd y Frenhines Elizabeth yn Llundain. Mae Ann Savoy wedi ymddangos ochr yn ochr â’i meibion mewn ffilmiau yn Hollywood, ac wedi gwneud albymau, sydd wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau Grammy, gydag, ymhlith eraill, Linda Ronstadt, Nick Lowe, a John Fogerty.

4

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

‘Musically, they sure ain't no stuffy preservationists; [...] the Savoys cover the Cajun spectrum with a dazzling mixture of spiritual joy and virtuoso voltage.’ LOS ANGELES TIMES

£ 14 Consesiynau £12


Dydd Gwener 8 Medi 6.30yh yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017, mae Dawns Powys yn cyflwyno

Flying Atoms Mae’r Athro Gusto a’r Athro Hitch yn gweithio’n galed yn y Labordy Chwilfrydedd yn ateb cwestiynau: Sut mae adar yn aros yn yr awyr? Pam nad yw’r sêr yn syrthio o’r nen? Ble mae’r lleuad yn mynd yn ystod y dydd? Dim ond un peth sy’n bendant – mae’r bydysawd yn llawn o ryfeddod a dydy popeth ddim fel y mae’n ymddangos. Bydd y sioe chwareus ryngweithiol hon i’r teulu yn ennyn syndod, gyda dawns uchel yn yr awyr, trac sain hudolus a dylunio trawiadol. Addas ar gyfer dysgwyr cyfnod allweddol 2 (7-11 oed) a'u teuluoedd. AM DDIM

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

5


Digwyddiadau Cymunedol Dydd Mercher 27 – Dydd Sadwrn 30 Medi am 7.15yh Mae Uplands Arts, sy’n dathlu 75 mlynedd, yn cyflwyno

The Sorcerer gan Gilbert a Sullivan Mae Alexis, Arglwydd ifanc y Plas, yn defnyddio ei ddyweddïad i gyhoeddi ei farn na ddylai cariad dalu sylw i ddosbarth nac amgylchiadau. Er mwyn cynnwys y boblogaeth leol, mae'n cyflogi swynwr i weini diod cariad i’r holl bentrefwyr di-briod heb yn wybod iddynt. Nid yw'n syndod fod pethau'n mynd o’u lle’n ofnadwy... gyda cherddoriaeth ogoneddus, effeithiau dramatig a digonedd o hwyl. Dyma’r Gilbert a Sullivan clasurol, yn cael ei berfformio gan Uplands Arts Abertawe ei hun, sydd wedi bod yn dod â pherfformiadau o safon uchel i Taliesin dros y 30 mlynedd diwethaf.

£14 Tocynnau ar gael gan Bernadette Powell ar 01792 421261 neu aelodau'r Gymdeithas, neu yn swyddfa docynnau Taliesin ar 01792 602060.

6

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Digwyddiadau darlledu Yn ystod yr haf mae gennym raglen symbylol o berfformiadau sy’n cael eu darlledu’n fyw o’r Theatr Genedlaethol. Mae tocynnau yn awr ar werth ar gyfer y chwe sioe. Ewch i'r wefan neu holwch yn y Swyddfa Docynnau am wybodaeth. PRISIAU TOCYNNAU SGRINIO BYW £14, Consesiynau £12 *Mae’n bosibl i dystysgrifau newid ar yr holl ddigwyddiadau sy’n cael eu ffrydio. Brasgywir yw hyd sesiynau sgrinio byw.

Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf 7yh Yn fyw gydag oedi o’r Theatr Genedlaethol

Obsession (15)

Hyd y perfformiad: tua 2 awr £ 14 Consesiynau £12

LLUN:

Jan Versweyveld

Mae Jude Law yn chwarae’r brif ran yn y cynhyrchiad llwyfan o Obsession, o Theatr y Barbican yn Llundain. Ivo van Hove sy’n cyfarwyddo’r addasiad newydd hwn ar gyfer y llwyfan o ffilm Luchino Visconti yn 1943, seiliedig ar nofel James M. Cain, The Postman Always Rings Twice. Dyn diamcan yw Gino, tlodaidd ond golygus ac atyniadol. Mewn tŷ bwyta ar ochr y ffordd mae’n dod ar draws gŵr a gwraig, Giuseppe a Giovanna. Mae Gino a Giovanna yn cael eu denu’n ddiwrthdro at ei gilydd, yn cychwyn perthynas danbaid ac yn cynllwynio i lofruddio ei gŵr. Ond, yn y stori iasol hon o nwyd a dinistr, nid yw’r drosedd yn gwneud dim ond eu rhwygo ar wahân. Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys iaith gref.

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

7


Dydd Iau 6 Gorffennaf 7yh Yn fyw gydag oedi o’r Theatr Genedlaethol

Salomé (15) Adroddwyd y stori o’r blaen, ond dim erioed fel hyn. Cenedl yn yr anialwch wedi ei meddiannu. Dyn radical o’r diffeithwch ar streic llwgu. Merch y bydd ei dawns ddirgelaidd yn newid cwrs y byd. Mae’r ailadroddiad llawn tyndra hwn yn troi’r stori o’r Beibl ar ei phen, gan osod y ferch a alwn yn Salomé yng nghanol y chwyldro. Mae’r cyfarwyddwr theatr Yaël Farber, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, yn tynnu ar nifer o fersiynau i greu ei chynhyrchiad hypnotig, taer ar lwyfan y Theatr Genedlaethol.

8

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

‘Epic. A near-perfect production.’ GUARDIAN (ON LES BLANCS)

Efallai y bydd y perfformiad yn cynnwys noethni Hyd y perfformiad: oddeutu 2 awr £ 14 Consesiynau £12


Dydd Iau 13 Gorffennaf 7yh Yn fyw o’r Theatr Genedlaethol – Sgrinio encôr

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (15) Mae Imelda Staunton, Conleth Hill, Luke Treadaway ac Imogen Poots, yn chwarae’r prif rannau yng nghynhyrchiad gwych, 5 seren, James Macdonald o ddrama nodedig Edward Albee, o Theatr Harold Pinter, Llundain. Yn oriau mân y bore ar gampws Coleg yn America, mae Martha, er anfodlonrwydd mawr i George, ei gŵr, wedi gwahodd yr athro newydd a'i wraig i’w cartref i gael diod ar ôl parti. Wrth i’r alcohol lifo a’r wawr dorri, tynnir y pâr ifanc i mewn i gemau gwenwynig George a Martha nes bod y noson yn cyrraedd ei huchafbwynt mewn eiliad ddinistriol o ddweud y gwir. Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys iaith gref.

‘Imelda Staunton is at her magnificent best. A first-rate revival of an astonishing play.’ THE GUARDIAN ‘Conleth Hill is superb. Exquisite.’ EVENING STANDARD ‘Luke Treadaway and Imogen Poots are terrific.’ METRO

Hyd y perfformiad: oddeutu 3 awr a 30 munud

LLUN:

Johan Persson

£ 14 Consesiynau £12

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

9


Dydd Llun 11 Medi 7yh Yn fyw gydag oedi o’r Theatr Genedlaethol

Angels in America (15) Rhan 1, Millenium Approaches America yng nghanol y 1980au. Yng nghanol yr argyfwng AIDS a gweinyddiaeth geidwadol Reagan, mae trigolion Efrog Newydd yn ymgodymu â bywyd a marwolaeth, cariad a rhyw, nefoedd ac uffern. Andrew Garfield (Silence, Hacksaw Ridge) yn chwarae Prior Walter ynghyd â chast yn cynnwys Denise Gough (People, Places and Things), Nathan Lane (The Producers), James McArdle (Star Wars: The Force Awakens) a Russell Tovey (The Pass). Mae’r cynhyrchiad llwyfan newydd hwn o’r ddrama ddwy ran hon gan Tony Kushner, sydd wedi ennill llu o wobrau, yn cael ei chyfarwyddo gan Marianne Elliott a enillodd wobrau Olivier a Tony (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time a War Horse). Perfformiwyd Rhan Un: Millennium Approaches yn y Theatr Genedlaethol yn 1992 ac fe’i dilynwyd gan Ran Dau: Perestroika y flwyddyn wedyn.

10 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Hyd y perfformiad: 3 awr a 45 munud £ 14 Consesiynau £12


Dydd Iau 14 Medi 7yh Yn fyw gydag oedi o’r Theatr Genedlaethol

Yerma (15) Mae’r anhygoel Billie Piper yn dychwelyd yn ei rôl, fel enillydd gwobr Actores Orau yr Evening Standard. Mae merch ifanc yn cael ei gyrru i gyflawni’r annychmygol gan ei hawydd taer i gael plentyn yng nghynhyrchiad radical Simon Stone o gampwaith poenus bwerus Lorca. Fe wnaeth y ffenomen theatr hon, na ellir ei cholli, werthu allan yn y Young Vic. Wedi ei gosod yn Llundain gyfoes, mae portread Piper o ferch yn ei thridegau sy’n daer eisiau beichiogi yn adeiladu gyda grym elfennaidd i uchafbwynt syfrdanol, brawychus. Sylwch nad oes egwyl yn ystod y darllediad hwn.

‘Brutal yet ferociously funny.’ METRO

‘Billie Piper makes a shattering Yerma in Simon Stone’s inspired reworking of Lorca.’ THE OBSERVER ‘A shatteringly powerful reinvention of a familiar classic.’ THE INDEPENDENT

Hyd y perfformiad: oddeutu 2 awr

Llun (Billie Piper): Johan Persson

£ 14 Consesiynau £12

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

11


Dydd Llun 18 Medi 7yh Yn fyw gydag oedi o’r Theatr Genedlaethol

Angels in America (15) Rhan 2, Perestroika Ail ran y cynhyrchiad llwyfan newydd hwn o’r ddrama ddwy ran gan Tony Kushner, sydd wedi ennill llu o wobrau (Mae Rhan Un: Millennium Approaches i gael ei sgrinio Ddydd Llun, 12 Medi). America yng nghanol y 1980au. Yng nghanol yr argyfwng AIDS a gweinyddiaeth geidwadol Reagan, mae trigolion Efrog Newydd yn ymgodymu â bywyd a marwolaeth, cariad a rhyw, nefoedd ac uffern.

12

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Hyd y perfformiad: 3 awr a 45 munud £ 14 Consesiynau £12


Digwyddiadau byw i ddod yn Taliesin Dydd Iau 5 a Dydd Gwener 6 Hydref 7.30yh 6 Hydref 11yb Matinee Ysgolion Theatr Flying Bridge

Not About Heroes gan Stephen MacDonald Ym 1917, roedd dau o feirdd y Rhyfel Mawr, Wilfred Owen a Siegfried Sassoon, yn gleifion mewn ysbyty yng Nghaeredin. Roedd Owen yn dioddef o siel-syfrdandod a Sassoon, arwr rhyfel gyda medalau,yn awr yn anghydffurfiwr cyhoeddus, wedi ei ddadrithio’n llwyr gan oferedd rhyfel. Goroesodd Sassoon y rhyfel. Lladdwyd Owen un wythnos cyn y Cadoediad ym mis Tachwedd 1918. Mae’r ddrama’n adrodd am daith Owen i ddod yn fardd rhyfel drwy ei berthynas â Sassoon, casineb y ddau tuag at ryfel a’u cred yng ngrym barddoniaeth.

Enillydd Cyntaf yn yr Edinburgh Fringe, ac "Actor Gorau" yng Ngwobrau Theatr Cymru 2015.

£ 12 Consesiynau £10 Ysgolion £8

Dydd Iau 12 Hydref 1yp a 4.30yp

The Hunting of the Snark “Pawb ar y bwrdd! Mae’r llong ar fin gadael! Croeso i’r holl blant, anifeiliaid a phobl wirion!’’ Ewch i mewn i fyd dychmygol, Lewis Carroll, awdur Alys yng Ngwlad Hud, yn yr addasiad hynod wreiddiol, hollol newydd hwn a ysgogwyd gan ei hoff gerdd glasurol. Yn y sioe hon ceir pum actor llawn egni, pyped tebyg iawn i rywun byw, cymeriadau ffantastig a phentwr o hwyl gwirion. Oes unrhyw un yn gwybod sut mae Snark yn edrych mewn gwirionedd? Doniol dros ben, llon, yn symud yn gyflym gyda thrac sain o ganeuon ffraeth a chofiadwy sydd wedi ennill gwobrau. dilynwch ni

‘The Hunting of the Snark is a sure-fire sunny delight. Go bring some sunshine into your life.’ ★★★★★ WALES ONLINE

4+ oed 1 yp £7, 4yp £10 Teuluoedd £35

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

13


Forthcoming live events at Taliesin Dydd Iau 2 Tachwedd 7.30yh Cynyrchiadau Dyad

Jane Eyre – Hunangofiant Gan ymdrechu i feddwl, byw a charu y tu allan i ddisgwyliadau caeth dyletswydd, dosbarth a chonfensiwn, mae’r athrawes gartref, Jane Eyre, a Master Edward Rochester yn mynd ar daith dywyll tuag at ryddhad nwydus a deallusol. Wedi ei hadrodd drwy lygaid Jane, roedd nofel fywgraffiadol enwocaf Llenyddiaeth Saesneg yn sioc i bobl Oes Fictoria, ac mae dymchweliad gothig Charlotte Bronte o’r rhamant tylwyth teg yn awr wedi ei ddistyllu ar gyfer y llwyfan. Mae’r berfformwraig, Rebecca Vaughan, yn ymgorffori Jane – a nifer o gymeriadau eraill – yn yr astudiaeth fanwl hon o’r hyn sy’n real mewn cariad.

‘Witty, defiant, brilliant’ THE SCOTSMAN

‘Hands down the best adaptation of Jane Eyre I have ever seen, in any medium’ BROADWAY BABY

£ 12 Consesiynau £10

Dydd Mawrth 7 Tachwedd 7.30yh, Dydd Mercher 8 Tachwedd 11yb a 4.30yp, Dydd Iau 9 Tachwedd 1yp a 7.30yh, Dydd Gwener 10 Tachwedd 1yp a 7.30yh Theatr na nÓg

Eye of the Storm Sioe gerdd newydd i ysbrydoli cynulleidfaoedd ifanc Gan Geinor Styles ac Amy Wadge. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Taliesin ac mewn partneriaeth â Technocamps. Sioe gerdd newydd fydd yn mynd â’ch bryd ac yn dal eich meddwl. Gyda chaneuon gwreiddiol wedi eu hysgrifennu gan Amy Wadge, enillydd gwobr Grammy, dilynwn hanes Emmie, sy’n cael ei thynnu rhwng dilyn ei breuddwydion o fod yn wyddonydd a gofalu am ei mam. Gydag ysgoloriaeth i astudio yn America ar gael mae’n rhaid i Emmie frwydro i gadw ei lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth gyda’i dyfais ar gyfer ynni adnewyddadwy. Mae’r stori galonogol hon yn dod gyda band byw ar y llwyfan yn cynnwys 8 cerddor-actor dawnus. 14

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

£ 12 Consesiynau £10 Ysgolion £9


Digwyddiad i ddod yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian Dydd Sul 19 Tachwedd 3yp

Clasuron Opera Cerddorfa OCC Judith Howarth Soprano Paul Charles Clarke Tenor Timothy Burke Arweinydd Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno noson o uchafbwyntiau operatig gyda cherddoriaeth gan Puccini, Verdi, Tchaikovsky a Lehar, gan gynnwys darnau o Tosca, La Traviata, Eugene Onegin a’r The Merry Widow. Mae'r perfformiad hefyd yn cynnwys agorawdau gwych o La forza del destino ganVerdi, William Tell gan Rossini a chlasuron poblogaidd eraill.

Judith Howarth

dilynwch ni

Paul Charles Clarke

WN WN

WELSH NATIONAL OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

£ 20 Consesiynau £15

WELSH NATIONAL OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

15


Hysbysebion

“Delivering to restaurants and individuals who care about wine” Check out our wines at www.cpaswine.com or call us on 07387 101571 16 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


PRISIAU TOCYNNAU SINEMA £7.75, Consesiynau £6.50 Dechreuir derbyn archebion ar gyfer y tymor newydd ddydd Sadwrn, 24 Mehefin. Rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau ar adeg archebu os hoffech chi ddefnyddio'r cyfleusterau disgrifio sain neu chwyddo sain. Bydd tystysgrifau wedi eu harddangos lle bo modd. Am fanylion y penderfyniadau dosbarthu, a gwybodaeth bellach am gynnwys ffilm, ewch i www.bbfc.co.uk. Ewch i'n gwefan am ddiweddariadau ar dystysgrifau a hyd y sesiynau. Cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer parcio. Ceir map ar gyfer parcio gyda’r nos ac ar y penwythnosau ar dudalen 28.

Dydd Llun 3 Gorffennaf 7.30yh

Frantz (12A) Cyf: François Ozon Ffrainc/yr Almaen 2016 1 awr a 53 munud Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber Merch amddifad o’r Almaen yw Anna, y mae ei dyweddi, Frantz, wedi ei ladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Daw Adrien, cyn-filwr o Ffrainc, i’w thref mewn ffordd ddirgel, gan adael blodau ar fedd Frantz. Mae’r gymuned fechan sy’n dal wedi ei hysgwyd gan orchfygiad yr Almaen yn wrthwynebus i bresenoldeb Adrien, ond eto mae Anna yn dod yn nes at y gŵr ifanc golygus a thrist, wrth ddod i wybod am ei gyfeillgarwch gyda Frantz, sy’n cael ei phortreadu mewn ôl-fflachiadau atgofus. Mae’r hyn sy’n dilyn yn archwiliad syn o deimladau croes i’w gilydd – euogrwydd y goroeswr, dicter oherwydd colledion, yr awydd am hapusrwydd, a’r hiraeth am ymlyniad. ‘a fabulous talent in Paula Beer to bring his protagonist, Anna, to vivid life. She’s stunning in the role’ THE GUARDIAN

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

17


Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 7.30yh

The Secret Scripture (12A) Cyf: Jim Sheridan Iwerddon 2016 1 awr a 48 munud Rooney Mara, Theo James, Jack Reynor, Eric Bana, Vanessa Redgrave Mae seiciatrydd yn archwilio Roseanne McNulty, Gwyddeles oedrannus sy’n byw mewn sefydliad meddwl, ac yn dod i wybod mwy am ei gorffennol wrth wneud hynny. Archwilir bywyd McNulty fel merch ifanc mewn ôl-fflachiadau sy’n dangos ei thriongl cariad gyda pheilot rhyfel ac offeiriad. Mae The Secret Scripture yn seiliedig ar y nofel o’r un enw gan Sebastian Barry. ‘a handsome romantic epic’ DAILY EXPRESS

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 7.30yh

The Red Turtle (PG) Cyf: Michaël Dudok De Wit Ffrainc/Gwlad Belg/Siapan 2016 1 awr ac 20 munud Drwy hanes dyn a adawyd gan longddrylliad ar ynys drofannol lle roedd crwbanod, crancod ac adar yn byw, mae’r Red Turtle yn adrodd am y cerrig milltir ym mywyd bod dynol. Mae’r ffilm yn ychwanegu at etifeddiaeth fawr ei pharch Studio Ghibli, gyda stori ddistaw, wedi ei hanimeiddio’n brydferth a thwyllodrus o syml, gyda haenau o naratif sydd mor gyfoethog a gafaelgar â’i delweddaeth ryfeddol. ‘a visually stunning poetic fable, but there’s more on its mind than simply beauty.’ LOS ANGELES TIMES ‘This is a quiet little masterpiece of images, each one rich with meaning’ INDIEWIRE

18

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Dydd Llun 10 Gorffennaf 7.30yh

Mulholland Drive (15) Cyf: David Lynch Ffrainc /UDA 2001 2 awr a 27 munud Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Elena Harring Adferiad digidol newydd. Ar hyd Mulholland Drive nid yw dim fel y mae’n ymddangos. Ym mydysawd afreal Los Angeles, mae’r ddinas yn datgelu ei natur sgitsoffrenig, cyfuniad anniddig o ddiniweidrwydd a llygredigaeth, cariad ac unigrwydd, harddwch a llygredd. Mae dynes yn cael ei gadael ag anghofrwydd yn dilyn damwain car. Mae merch sy’n anelu at fod yn actores yn dod o hyd iddi yng nghartref ei modryb. Mae’r dirgelwch yn dechrau datblygu, gan ein gyrru ymlaen drwy lwybrau dryslyd o brofiadau nwydus. ‘Mulholland Drive makes movies feel alive again’ ROLLING STONE

‘The virtuoso director has never topped this erotic, eerie commentary on Hollywood’ THE GUARDIAN

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 7.30yh

Cezanne et Moi (15) Cyf: Danièle Thompson Ffrainc 2016 1 awr a 57 munud Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Alice Pol Mae’r ddrama hanesyddol hon yn olrhain cyfeillgarwch oes rhwng dau o artistiaid Ffrengig adnabyddus y bedwaredd ganrif ar bymtheg – y peintiwr Paul Cézanne a’r awdur Emile Zola, o’u cyfarfyddiad cyntaf yn yr ysgol i’w hymgiprys creadigol, wrth i enwogrwydd a llwyddiant barhau allan o gyrraedd Cézanne. ‘The film is sumptuous and sensuous to behold‘ SAN DIEGO READER ‘It’s a touching evocation of friendship, brotherly competition and artistic courage at the cusp of a new century.’ WASHINGTON POST

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

19


Dydd Mercher 12 Gorffennaf 7.30yh

Wilson (15) Cyf: Craig Johnson UDA 2017 1 awr a 34 munud Woody Harrelson, Laura Dern, Isabella Amara Enciliwr canol oed, unig yw Wilson sy’n niwrotig ac yn ddoniol o onest, sy’n ailuno â’i wraig oedd wedi ymddieithrio ac sy’n ceisio bod yn hapus pan mae’n dod i wybod bod ganddo ferch yn ei harddegau nad yw wedi ei chyfarfod erioed. Yn ei ffordd bryfoclyd unigryw a braidd yn wyrdroëdig, mae’n ceisio cysylltu â hi. ‘Harrelson is consistently funny’ TIME OUT ‘Harrelson has a ball delivering insults with that goofy grin on his face.’ NEW YORK POST

Dydd Llun 24 Gorffennaf 7.30yh

Dough (15) Cyf: John Goldschmidt Y DU/Hwngari 2015 1 awr a 34 munud Jonathan Pryce, Jerome Holder, Pauline Collins Mae’r gŵr gweddw blin, Nat Dayan, yn glynu wrth ei ffordd o fyw fel perchennog siop fara Kosher yn Nwyrain Llundain. Yn brin o staff, mae Nat yn anfoddog yn sicrhau cymorth bachgen yn ei arddegau o’r enw Ayyash sydd â busnes cudd yn gwerthu mariwana er mwyn helpu ei fam sy’n fewnfudwraig i gael dau ben llinyn ynghyd. Pan mae Ayyash yn ddamweiniol yn gollwng ei stôr i mewn i gymysgedd y toes mae’r bara yn dechrau hedfan oddi ar y silffoedd ac mae cyfeillgarwch annisgwyl yn ffurfio rhwng yr hen bobydd Iddewig a’i brentis Mwslemaidd ifanc. ‘a sweet-natured confection with a hopeful message about unity that is well-suited for our socially complex, divided times.’ SAN JOSE MERCURY NEWS 20 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 7.30yh

The Other Side of Hope (12A) Cyf: Aki Kaurismäki Y Ffindir/Yr Almaen 2017 1 awr a 40 munud Kati Outinen, Ville Virtanen, Tommi Korpela Hanes cyfeillgarwch annhebygol rhwng ceisiwr lloches o Syria a pherchennog oedrannus tŷ bwyta yn y Ffindir. Mae Khaled yn cyrraedd Helsinki wedi ei guddio mewn cynhwysydd glo. Ychydig yn hurt ac yn rhwystredig, mae’n dianc ac yn mynd ar hyd y strydoedd. Gyda sylwadau digrif tu hwnt a dywediadau ag wyneb difynegiant, ynghyd â thrac sain rocabili, mae’r ffilm yn cydbwyso ffraethineb â beirniadaeth daer ar y fiwrocratiaeth anfaddeugar sy’n wynebu ceiswyr lloches, agored i niwed, yn yr Ewrop sydd ohoni. ‘A deeply humane film, as well as a quietly hilarious one’ TIME OUT ‘A gently loving fable with a straightforward political message that home can be wherever you find it’ SIGHT AND SOUND

Dydd Llun 31 Gorffennaf 7.30yh

My Cousin Rachel (12A) Cyf: Roger Michell Y DU/UDA 2017 1 awr a 46 munud Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen Mae’r rhamant dywyll hon yn adrodd hanes Sais ifanc sy’n cynllwynio i ddial ar ei gyfnither hardd, ddirgel, gan gredu mai hi a lofruddiodd ei warcheidwad. Ond mae ei deimladau yn mynd yn gymhleth wrth ei gael ei hun yn cael ei swyngyfareddu ganddi. Seiliedig ar y llyfr gan Daphne du Maurier.

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

21


Dydd Llun 4 Medi 7.30yh

The Last Word (15) Cyf: Mark Pellington UDA 2017 1 awr a 48 munud Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Ann’Jewel Lee Bu Harriet Lauler ar un adeg yn wraig fusnes lwyddiannus, yn rheoli’n dynn bob agwedd ar ei bywyd. Wrth edrych yn ôl dros ei llwyddiannau, mae hi’n sydyn yn taro ar y syniad o gyflogi awdures ifanc leol, Anne Sherman, i ysgrifennu hanes ei bywyd. Pan nad yw’r canlyniad cychwynnol yn bodloni disgwyliadau uchel Harriet, mae hi’n dechrau ailsiapio’r ffordd y mae hi’n cael ei chofio, gan lusgo Anne gyda hi fel cydgynllwynwraig anfoddog. Wrth i’r daith fynd rhagddi, mae’r ddwy ferch yn ffurfio cwlwm unigryw sy’n newid nid yn unig etifeddiaeth Harriet ond dyfodol Anne hefyd. ‘a role that allows MacLaine full range to be feisty, funny, blue (both kinds) and ruminative’ LOS ANGELES TIMES

Dydd Mawrth 5 Medi 7.30yh

Churchill (PG) Cyf: Jonathan Teplitzky Y DU 2017 1 awr a 38 munud Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell Mae tensiynau’n codi i Winston Churchill yn y dyddiau yn arwain at y ‘D-Day landings’. Gan ofni ailadrodd camgymeriadau Gallipoli yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn lluddedig wedi blynyddoedd o ryfel, yn cael ei flino gan iselder ac obsesiwn ynghylch ei dynged hanesyddol, mae Churchill yn amharod i gychwyn ar yr ymgyrch enfawr, un y mae holl ymdrech y rhyfel yn dibynnu arni. Tra mae’n anghytuno â’r Maeslywydd Montgomery yn ogystal â’r Cadfridog Eisenhower yn yr Unol Daleithiau, mae Churchill cythryblus yn derbyn cefnogaeth gan Clementine, ei wraig ddigynnwrf. Gyda’i chryfder a’i chraffter, mae “Clemmie” yn cadw Winston rhag diffygio’n gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol ac yn ei ysgogi ymlaen i fawredd. 22 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Dydd Mercher 6 Medi 7.30yh

Hampstead (12A) Cyf: Joel Hopkins Y DU 2017 1 awr a 42 munud Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Simon Callow Mae gweddw Americanaidd, sy’n byw ar gyrion cefn gwlad ym Mhrydain, wrth edrych allan o ffenestr ei chroglofft, yn dyst i grŵp o golbwyr proffesiynol yn ymosod ar ddyn blêr. Wedi cael braw, mae hi’n ffonio am yr heddlu ac yn mentro i’r goedwig i chwilio am y dyn, gan ddarganfod bod ei gartref yn darged i ddatblygwyr eiddo, oedd yn defnyddio dulliau llawdrwm i’w symud. Mae Hampstead yn stori swynol a digrif, sy’n cadarnhau bywyd, am y ffordd y gellir darganfod cariad yn y lleoedd mwyaf annisgwyl ac mae’n profi unwaith ac am byth nad yw oedran yn rhwystr i ail gyfle.

Dydd Mawrth 12 Medi 7.30yh

Tommy’s Honour (PG) Cyf: Jason Connery Y DU/UDA 2016 1 awr a 52 munud Peter Mullan, Jack Lowden, Ophelia Lovibond, Sam Neill Yn seiliedig ar y stori wir deimladwy a grymus am y berthynas heriol rhwng yr “hen” Tom a’r Tommy Morris “ifanc”, y tîm tad a mab deinamig a gychwynnodd y gêm golff fodern. Wrth i’w henwogrwydd gynyddu, daeth drama a thrasiedi bersonol i ran Tom a Tommy, teulu brenhinol golff yr Alban. Ar y dechrau, mae Tommy yn dilyn ei dad yn ei lwyddiant ond wedyn mae ei ddawn a’i enwogrwydd yn cynyddu nes bwrw ei dad i’r cysgod. Ond yn wahanol i’r person cyhoeddus, arweiniodd cynnwrf mewnol, personol, Tommy ef i wrthryfela yn erbyn yr aristocratiaid a roddodd gyfle iddo a’r rhieni oedd yn anwybyddu ei berthynas angerddol â’i wraig. dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

23


Dydd Mercher 13 Medi 7.30yh

Dydd Mawrth 19 Medi 7.30yh

Alone in Berlin (12A)

Maudie (12A)

Cyf: Vincent Perez Y DU/Ffrainc/Yr Almaen 2016 1 awr a 43 munud Emma Thompson, Daniel Brühl, Brendan Gleeson, Mikael Persbrandt

Cyf: Aisling Walsh Iwerddon/Canada 2016 1 awr a 55 munud Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett

Mae’r stori wir hon am ddewrder yn datblygu yn erbyn cefndir cythryblus Berlin yn 1940. Gŵr a gwraig o’r dosbarth gweithiol yw Otto ac Anna Quangel sy’n gwneud eu gorau i oroesi’r rhyfel. Pan gaiff eu mab sy’n filwr ei ladd, fodd bynnag, mae popeth yn newid, Maent yn dechrau tywallt eu cynddaredd a’u galar i mewn i gardiau post yn dwyn y sloganau gwrth-Natsïaidd, gan beryglu pob dim er mwyn lledaenu eu negeseuon o brotest yn erbyn y ddinas. Ond mae’r weithred ymddangosiadol fechan hon o danseilio yn rhoi ysgytwad i’r gyfundrefn, gan gynnwys arolygydd yr heddlu, na fydd yn gorffwys hyd nes y bydd y rhai sy’n gyfrifol wedi cael eu dal. ‘the performances of Gleeson and Thompson …. ensure we’ll never forget the bravery of Otto and Anna’ CHICAGO SUN TIMES

24 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Yn seiliedig ar stori wir, mae Maudie yn rhamant annhebygol, lle mae’r Everett Lewis encilgar yn cyflogi dynes fregus ond benderfynol o’r enw Maudie i gadw tŷ iddo. Mae Maudie, gyda’i llygaid disglair er ei bod wedi gwyro a’i dwylo’n efrydd, yn hiraethu am fod yn annibynnol, byw i ffwrdd oddi wrth ei theulu amddiffynnol a chreu celfyddyd. Yn annisgwyl, mae Everett yn cael ei hun yn syrthio mewn cariad. Mae’r ffilm yn dilyn ymdrechion Everett i’w amddiffyn ei hun rhag cael ei frifo, cariad dwfn ac arhosol Maudie tuag at y dyn anodd hwn, a’i henwogrwydd datblygol fel arlunydd gwerin. ‘Hawkins and Ethan Hawke turn a tragic tale into an absorbing one’ THE GUARDIAN


Dydd Iau 21 Medi 7.30yh

Dydd Llun 25 Medi 7.30yh

Dunkirk (tystysgrif i’w

Final Portrait (15)

chadarnhau)

Cyf: Christopher Nolan Yr Iseldiroedd/Y DU/Ffrainc/UDA 2017 2 awr Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy Ym mis Mai 1940, Cerddodd yr Almaen i mewn i Ffrainc gan ddal milwyr y Cynghreiriaid ar draethau Dunkirk. O dan amddiffyn o’r awyr ac ar y tir gan luoedd Prydain a Ffrainc, cafodd y milwyr eu tynnu yn araf ac yn drefnus o’r traeth gan ddefnyddio pob llong filwrol a sifil y gellid dod o hyd iddi. Ar ddiwedd yr ymgyrch arwrol hon, cafodd 330,000 o filwyr Ffrainc, Prydain, Gwlad Belg a’r Iseldiroedd eu cludo allan yn ddiogel.

Cyf: Stanley Tucci Y DU 2017 1 awr a 30 munud Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy Paris, 1964. Mae Alberto Giacometti, yr arlunydd enwog, yn taro ar ei hen gyfaill, y beirniad Americanaidd, James Lord, ac yn crefu arno i eistedd iddo gael gwneud portread ohono am fod ganddo wyneb diddorol. Mae Lord yn cael ei swyno gan ei weniaith ac wrth i’r dyddiau droi’n wythnosau, gyda dim terfyn yn y golwg, mae’n sylweddoli bod ei holl fywyd wedi cael ei gymryd drosodd gan yr athrylith crwydraidd hwn. Mae’r portread yn dal i fynd a dod. Yn cael ei ddal rhwng rhwystredigaeth a llawenydd, mae Lord yn y pen draw yn gweld rhesymeg ym meddwl anhrefnus yr arlunydd a gyda’i gilydd rydym yn gweld athrylith yn cwblhau un o’i gampweithiau diwethaf. ‘a highly entertaining portrait of the two men, and Tucci’s own directorial brush strokes are bold and invigorating’ THE GUARDIAN

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 25


Dydd Gwener 7 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 12 Awst

Margaret Hastings How Fallen, How Changed ‘Mae rhwd fel harddwch wedi ei ymgorffori, wedi ei greu allan o ddirywiad a dadfeiliad. Oherwydd hynny, rwyf yn cael rhwd yn gyfrwng perffaith ar gyfer gwrthrychau lle mae amser yn gyfrwng dinistr neu drawsnewid. Mae chwedl a hud, alcemi a chynddelw, yn fy swyno ac yn yr arddangosfa hon rwyf yn portreadu hen, hen dduwiau, anghenfilod a anghofiwyd, angel syrthiedig, a natur fyrhoedlog harddwch ifanc. Mae amser wedi troi’r rhain i gyd yn rhwd.’ Astudiodd Margaret Ddarlunio yn Ngholeg Celf Abertawe fel myfyriwr aeddfed, gan raddio yn 2014; dyma ei harddangosfa gyntaf ar ei phen ei hun.

26 oriel 01792 60 28 67


Bydd cau rhaglen fuddsoddi Prifysgol Abertawe yn y campws yn cynnwys ailddatblygu’r llawr gwaelod o fewn Canolfan Gelfyddydau Taliesin. Caiff hwn ei ddatblygu yn lleoedd astudio a mannau creadigol i fyfyrwyr ac eraill. O ganlyniad, bydd Oriel Ceri Richards yn cau yng nghanol Awst. Rydym yn eich croesawu i arddangosfa Margaret Hastings; How Fallen, How Changed, a hon fydd yr arddangosfa olaf yn yr oriel. Bydd y gwaith ailddatblygu o anghenraid yn arwain at symud swyddfa docynnau Taliesin i’r llawr cyntaf. Bydd gwybodaeth bellach am y gwaith ailddatblygu ar gael i gwsmeriaid pan fydd wedi ei chadarnhau. Ymddiheurwn am yr anhwylustod y bydd y gwaith hwn yn ei achosi ond gwnawn ein gorau i sicrhau na fydd dim yn amharu ar eich ymweliadau â Taliesin yn ystod y cyfnod hwn. Archebwch ar-lein - www.taliesinartscentre.co.uk Archebwch dros y ffôn - Ffoniwch Swyddfa Docynnau’r Neuadd Fawr ar 01792 604900 / 01792 604999 Casglwch docynnau ar gyfer Digwyddiadau’r Neuadd Fawr yn y Neuadd Fawr ar nosweithiau’r perfformiadau. Oriau agor y Swyddfa Docynnau - Dydd Llun - Dydd Gwener, 10am. – 6 pm, Dydd Sadwrn, 10am - 4pm ac o 2 awr cyn perfformiad gyda’r nos ac ar y penwythnos. Ceir ychydig cyfyngedig o leoedd parcio am ddim ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol yn ogystal â maes parcio Talu ac Arddangos gerllaw, ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe. Sir Stanley Clarke Auditorium

TIERED

➔ s ity pu a C am se k C an ar Sw on P t gle Sin

ay W

s od nce ra nt I SS

in e Ma anc tr En

Parcio hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn

Parcio am ddim ar gyfer Digwyddiadau Diwylliannol (efallai y codir ffioedd ar adegau eraill)

4 tM lbo Ta rt Po

Talu ac Arddangos Stand beiciau

20 21 22 23 24

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RR

QQ PP NN MM LL KK JJ HH GG FF EE DD CC

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5

3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HOUSE SEATS & DISABLED

20 21 22 23 24 20 21 22

N M L K J H G F E D C B A

RR

QQ PP 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 LL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JJ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HH 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 GG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 FF 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 EE 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DD 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CC 14 15 16 17 18 19 20 21 22 BB 14 15 16 17 18 19 20 21 22 AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BB AA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ay nW Afa

1 2 3 4 5

TIERED

Tennant Place

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ay W

Gower Square

N M L K J H G F E D C B A

Black Rock Point

h ac s Be ces Ac

rn ve Se

uare

Cau’r

HALF STAGE

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

27


Gwybodaeth Archebu ar-lein

Ad-daliadau

Archebwch unrhyw adeg o’r diwrnod gyda’n system archebu ar-lein newydd. Cliciwch ar y botwm ‘Archebwch Nawr’ ar ein gwefan. www.taliesinartscentre.co.uk Anfonwch y manylion ynglˆyn â faint o docynnau sydd eu hangen arnoch ac am ba ddigwyddiad (enw, dyddiad ac amser) ac os ydych yn derbyn unrhyw ostyngiad. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm os hoffech i ni bostio’ch tocynnau atoch. Sieciau’n daladwy i: Brifysgol Abertawe. Anfoner at: Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PZ Ar gyfer digwyddiadau yn y Neuadd Fawr, anfonwch at: Y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8EN Archebwch i Taliesin drwy ffonio 01792 602060 Archebwch i Y Neuadd Fawr drwy ffonio 01792 604900 / 604999

Nid oes modd ad-dalu tocynnau. Mewn achosion brys gellir cyfnewid tocynnau am ddigwyddiad arall, os ydym yn derbyn y tocynnau o leiaf 24 awr cyn y perfformiad. Codir tâl o £1 yr un tocyn am y gwasanaeth hwn. Nid yw’r gwasanaeth hwn yn gymwys i Huriadau Preifat.

Oriau Agor Mae ein Swyddfa Docynnau Taliesin ar agor o Dydd Llun - Gwener: 10am-6pm Dydd Sadwrn: 10am-1pm & 1.30pm-4pm ac ar nosweithiau perfformiad tan 15 munud ar ôl dechrau y perfformiad. Mae Swyddfa Docynnau’r Neuadd Fawr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am-6pm ac am 2 awr cyn perfformiad ar nosweithiau a phenwythnosau.

Efallai na roddir mynediad i hwyr ddyfodiaid Llogi Taliesin Mae Taliesin yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gwych ar gyfer cynadleddau a defnydd preifat o bob math. I gael gwybodaeth am brisiau, neu i drafod dyddiadau posibl a sut i logi’r ganolfan, cysylltwch â Sybil Crouch, 01792 295491

Cyfleusterau i bobl ag anghenion arbennig Rhowch wybod i staff y swyddfa docynnau os oes gennych unrhyw ofynion penodol a byddwn yn barod i’ch helpu.

Mae’r llyfryn tymhorol ar gael mewn print bras, neu yn ddigidol ar gais. Hefyd ar gael yn Saesneg. Cardiau Rhodd Mae cardiau rhodd ar gael yn y Swyddfa Docynnau i’w defnyddio ar gyfer holl ddigwyddiadau Taliesin a nwyddau’r Oriel.

Efallai ni dderbynnir hwyrddyfodiad

Campws Singleton Prifysgol Abertawe

Parcio cyhoeddus
  (ar gyfer gyda’r nosau a’r penwythnos) Parcio hygyrch i  gadeiriau olwyn Talu ac Arddangos Stand beiciau

28 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Mynediad i gerddwyr


Information Book online/post/phone

Gift cards

Book at your convenience with our online booking system. www.taliesinartscentre.co.uk Send booking details. Please add £1 if you would like your tickets posted. Cheques made payable to: Swansea University. For events at Taliesin, send to: Taliesin Arts Centre, Singleton Park, Swansea SA2 8PZ For events at The Great Hall, send to: The Great Hall, Bay Campus, Fabian Way, Swansea SA1 8EN Booking for Taliesin Arts Centre on 01792 602060 Booking for The Great Hall on 01792 604900 / 604999.

Gift cards are available at the Box Office for all Taliesin events and Gallery purchases.

Opening Hours

Parking There is limited free parking plus a Pay and Display car park nearby for cultural events at Swansea University’s Bay Campus. There is free parking on evenings and weekends for cultural events at Taliesin Arts Centre, Singleton Campus.

Facilities for customers with disabilities Please inform the box office staff if you have any particular requirements and we will be happy to help.

Taliesin Box Office is open Monday-Friday: 10am-6pm Saturday: 10am-1pm & 1.30pm-4pm and on performance evenings until 15 minutes after the performance begins. Great Hall Box Office is open Monday-Friday 10am-6pm, Saturday 10am-4pm and from 2 hours prior to a performance during evenings and weekends, remaining open until 30 minutes after performance begins.

Refunds Tickets are not refundable. In the event of an emergency, tickets may be exchanged for an alternative event, only if we receive the tickets at least 24hrs before the performance. There is a charge of £1 per ticket for this service.

N M L K J H

➔ F

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3

6

5

4

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

7 6

6 6 6 6

8 7

7 7 7 7

8 8 8 8 8

Seasonal brochure available in large print, or digitally on request. Also available in English. Latecomers may not be admitted

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 26 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 2 6 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 2 6 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N M L K J H

A 3 4 5 6 G A G 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WW 4 25 6 7 5 F 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 6 25 2 5 2 6 2 4 1 7 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 2 2 23 9 1 4 5 24 3 E 25 2 21 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 5 6 22 2 1 4 3 3 2 D D 4 2 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 1 C 21 2 3 22 B 1 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 1

A

➔ E

A

LLWYFAN STAGE DYLUNIO: www.ridlerwebster.co.uk

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 29


Gorffennaf July 8 - 9 Dyddiau Dawns 26 Band Cajwn y Teulu Savoy

Medi September 8 Flying Atoms 27 - 30 The Sorcerer gan Gilbert a Sullivan

digwyddiadau darlledu Gorffennaf July 1 Obsession (15) 6 Salomé (15) 13 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (15)

sinema

Gorffennaf July 3 Frantz (12A) 4 The Secret Scripture (12A) 5 The Red Turtle (PG) 10 Mulholland Drive (15) 11 Cezanne et Moi (15) 12 Wilson (15) 24 Dough (15) 25 The Other Side of Hope (12A) 31 My Cousin Rachel (12A)

11 Angels in America (15) 14 Yerma (15) 18 Angels in America (15) * Mae tystysgrifau’n agored i gael eu newid ar ddigwyddiadau sy’n cael eu ffrydio

Medi September 4 The Last Word (15) 5 Churchill (PG) 6 Hampstead (12A) 12 Tommy’s Honour (PG) 13 Alone in Berlin (12A) 19 Maudie (12A) 21 Dunkirk (tystysgrif i’w chadarnhau) 25 Final Portrait (15)

arddangosfeydd #

7 Gorffennaf – 12 Awst Margaret Hastings How Fallen, How Changed

I ymuno â’n rhestr bost am ddim - cwblhewch a dychwelwch, os gwelwch yn dda. I dderbyn gwybodaeth yn y ffyrdd canlynol. e-bost ffôn llythyr llyfryn (ticiwch, os gwelwch yn dda) Enw: Cyfeiriad: Ffôn:

Cod Post: e-bost:

Diddordebau

Drama Saesneg

Drama Gymraeg

Dawns

Cerddoriaeth

Sinema

Theatr Plant

Dychwelwch Ganolfan y Celfyddydau Taliesin, Rhadbost SS1086, Abertawe SA2 8PZ 30 Archebwchidros y ffôn 01792 60 20 60

Clawr blaen: MERCHER 5 GORFF The Red Turtle (PG)

perfformiadau byw

Taliesin July-September Brochure - Welsh  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you