Page 1

Box office Swyddfa Docynnau

01792 602060 November-December Tachwedd-Rhagfyr 2021

Yr hydref hwn yn Nhaliesin... This autumn at Taliesin...

Book online/Archebwch ar-lein taliesinartscentre.co.uk Book by telephone/Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60 www.taliesinartscentre.co.uk


For everyone’s health & safety, there will be reduced capacity in the auditorium with social distancing, so please book early to avoid disappointment. If you are unable to attend, we can offer you a full ticket credit for a future event. Please contact the box office or check our website for further details. We look forward to seeing you.

Er mwyn iechyd a diogelwch pawb, a’n galluogi i gadw pellter cymdeithasol, ni allwn dderbyn cynulleidfa lawn yn yr awditoriwm, felly cofiwch archebu lle yn fuan rhag ichi gael eich siomi. Os byddwch yn methu â dod, gallwn gynnig ichi gredyd am werth llawn eich tocyn ar gyfer digwyddiad yn dyfodol. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau neu ewch i’n gwefan i gael rhagor o fanylion. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Harriet (12A)

No Time To Die (12A)

Respect (PG)

Censor (15)

From the Vine (15)

The French Dispatch (15)

The Truffle Hunters (12A)

01792 60 20 60

The Toll (12A)

The Night House (15)


FILM/FFILM All film prices are as stated below unless noted otherwise. Nodir holl brisiau ffilm isod oni nodir yn wahanol. £7.75, £6.50 Concessions/Gostyngiadau

Minamata (15)

Mon 01.11.21 Llun 7:30pm

Mon 29.11.21 Llun 7:30pm

Tues 02.11.21 Maw 7:30pm

Wed 01.12.21 Merch 7:30pm

Wed 03.11.21 Merch 7:30pm

Mon 06.12.21 Llun 7:30pm

The Toll (12A)

Minamata (15) Harriet (12A)

Mon 08.11.21 Llun 7:30pm Rose Plays Julie (15)

Respect (PG)

Tues 09.11.21 Maw 7:30pm

Rose Plays Julie (15)

Wed 10.11.21 Merch 7:30pm

The Truffle Hunters (12A) Mon 15.11.21 Llun 7:30pm

Censor (15)

Tues 16.11.21 Maw 7:30pm

Our Ladies (15)

Wed 17.11.21 Merch 7:30pm

Reminiscence (12A) Mon 22.11.21 Llun – Wed 24.11.21 Merch 7:30pm

No Time To Die (12A)

From the Vine (15) I’m Your Man (15)

The Last Duel (18)

Tues 07.12.21 Maw 7:30pm

The Night House (15) Mon 13.12.21 Llun 7:30pm

The Many Saints of Newark (15)

Tues 14.12.21 Maw 7:30pm

The French Dispatch (15)

Mon 20.12.21 Llun 7:30pm

The Green Knight (15) Tues 21.12.21 Maw 7:30pm

It’s a Wonderful Life (U) Wed 22.12.21 Merch 7:30pm

A Christmas Carol (PG)

Reminiscence (12A)

The Green Knight (15)

A Christmas Carol (PG)

www.taliesinartscentre.co.uk


PERFORMANCE/PERFFORMIAD Fri 19.11.21 Gwen 7:30pm

The Dime Notes

Propulsive grooves and sultry melodies made early jazz revolutionary, controversial, and wildly popular. Since 2016, London quartet The Dime Notes have toured worldwide performing their hard-hitting concert programme of gems from the era. Fronted by UK clarinetist David Horniblow, composer Sam Watts, the band is anchored by the unstoppable pulse of London’s knockout rhythm section, guitarist  Dave Kelbie and bassist Louis Thomas. photo/llun: Jorge Lizalde

PERFORMANCE/PERFFORMIAD Thur 11.11.21 Iau 7:30pm National Theatre Wales

Possible What do you do when you’re writing a show all about love, and everything goes dark? You find a new story, with scones after midnight, family WhatsApp groups, and Grandmaster Flash. Playful, and honest, Possible is a show about love, creativity and finding the courage to explore the past, to shape the future. It blurs reality with a kaleidoscopic dreamscape of animation and film, underscored with original music performed live. Beth ydych chi’n ei wneud pan ydych chi’n ysgrifennu sioe sy’n ymwneud â chariad, ac yna mae popeth yn tywyllu? Rydych chi’n dod o hyd i stori newydd, gyda sgons ar ôl hanner nos, grwpiau WhatsApp teulu, a Grandmaster Flash. Chwareus, a gonest, mae Possible yn sioe am gariad, creadigrwydd a dod o hyd i’r dewrder i archwilio’r gorffennol, i lunio’r dyfodol. Mae realiti yn gwai mewn i freuddwydlun caleidosgopig o animeiddio a ffilm, wedi’i danlinellu â cherddoriaeth wreiddiol wedi’i pherfformio’n fyw. £15 £12 Gostyngiadau/Concessions

01792 60 20 60

Roedd rhigolau gyriannol ac alawon nwydus yn gwneud jazz cynnar yn chwyldroadol, yn ddadleuol, ac yn hynnod o boblogaidd. Ers 2016, bu’r pedwarawd Llundeinig The Dime Notes, teithio ledled y byd yn perfformio rhaglen gyngerdd o gemau o’r oes. Wedi’i wynebu gan y clarinetydd David Horniblow DU, y cyfansoddwr Sam Watts, mae’r band wedi’i angori gan guriad di-rwystr adran rhythm syfrdanol Llundain, y gitarydd Dave Kelbie a’r basydd Louis Thomas. £15 £13 Gostyngiadau/Concessions


photo/llun: Andres Pino

PERFORMANCE/PERFFORMIAD Sat 27.11.21 Sad 7:30pm

Omar Sosa & Seckou Keita SUBA tour 2021

The Atlantic Ocean separates Cuba and Senegal, the respective birthplaces of piano virtuoso Omar Sosa and kora maestro Seckou Keita, a distance diminished by their shared ancestral connection to Africa. When the pair met in 2012, Seckou loved Omar for his musical spirituality, whilst Omar saw in Seckou a rare ability to collaborate but not lose his identity. Their debut album Transparent Water (2017) was hailed as ‘beautiful, rhapsodic… spiritual’ (Songlines) and ‘mesmerising, evocative and sophisticated’ (World Music Central). Released in October 2021, Sosa and Keita’s second album SUBA is a hymn to hope, to a new dawn of compassion and real change in a post-pandemic world, a visceral reiteration of humanity’s perennial prayer for peace and unity. Joining Omar and Seckou in the studio and for live performances is the inimitable Venezuelan percussionist Gustavo Ovalles. Mae Cefnfor yr Iwerydd yn gwahanu Cuba a Senegal, mannau genedigaethol priod Omar Sosa, pianydd penigamp , a’r maestro kora Seckou Keita, pellter sy’n cael ei leihau gan eu cysylltiad hynafol â Affrica. Pan gyfarfu’r pâr yn 2012, roedd Seckou yn caru Omar am ei ysbrydolrwydd cerddorol, tra bod Omar yn gweld yn Seckou allu prin i gydweithio ond heb golli ei hunaniaeth. Cafodd eu halbwm cyntaf Transparent Water (2017) ei alw’n ‘hardd, rhapsodig… ysbrydol’ (Songlines) a ‘mesmerizing, evocative and sophisticated’ (World Music Central). Wedi’i ryddhau ym mis Hydref 2021, emyn i obaith yw ail albwm Sosa a Keita SUBA, i wawr newydd o dugaredd a newid go iawn mewn byd ôl-bandemig, ailadroddiad angerddol o weddi tragwyddol dynoliaeth dros heddwch ac undod. Yn ymuno ag Omar a Seckou yn y stiwdio ac ar gyfer perfformiadau byw mae Gustavo Ovalles, offerynnwr taro Venezuelan. £22 £20 Gostyngiadau/Concessions

www.taliesinartscentre.co.uk


PERFORMANCE/PERFFORMIAD Thur 02.12.21 Iau 7:30pm Cwmwl Tystion

Riot! Soweto Kinch – sax, rap, Eadyth – vocals, electronics, Tomos Williams – trumpet Orphy Robinson – vibes, electronics, Aidan Thorne – bass, Mark O’Connor – drums Simon Proffitt – live visual Welsh trumpeter Tomos Williams presents his second iteration of the Cwmwl Tystion project. Internationally renowned musicians Orphy Robinson and Soweto Kinch join young Welsh vocalist Eadyth and the top-class rhythm section of Aidan Thorne and Mark O’Connor, alongside live visuals from Simon Proffitt for an immersive live performance incorporating elements of jazz, hip-hop, the avant-garde and Welsh folk music. The name ‘Cwmwl Tystion’ is derived from a poem by the great Welsh poet Waldo Williams, while the themes for each movement will be drawn from various riots in Welsh history. Deeply inspired by the work of Wadada Leo Smith, John Zorn and Harriet Tubman, issues of race and identity are also explored in the music. Y trwmpedwr o Gymru, Tomos Williams, yn cyflwyno ei ail iteriad o brosiect Cwmwl Tystion. Mae’r cerddorion o fri rhyngwladol Orphy Robinson a Soweto Kinch yn ymuno â’r lleisydd ifanc o Gymru, Eadyth, ac adran rhythm o’r radd flaenaf Aidan Thorne a Mark O’Connor, ochr yn ochr â delweddau byw gan Simon Proffitt ar gyfer perfformiad byw swynol sy’n ymgorffori elfennau o jazz, hip-hop, yr avant-garde a cherddoriaeth werin Cymru. Mae’r enw ‘Cwmwl Tystion’ yn deillio o gerdd gan y bardd mawr o Gymru, Waldo Williams, tra bydd y themâu ar gyfer pob symudiad yn cael eu tynnu o derfysgoedd amrywiol yn hanes Cymru. Wedi’i ysbrydoli’n ddwfn gan waith Wadada Leo Smith, John Zorn a Harriet Tubman, bydd materion hil a hunaniaeth hefyd yn cael eu harchwilio yn y gerddoriaeth. £17.50 £15 Gostyngiadau/Concessions ‘The Cwmwl Tystion Suite’ has been funded by Tŷ Cerdd, and the tour is made possible by generous Arts Council of Wales financial support. Ariannwyd ‘The Cwmwl Tystion Suite’ gan Dŷ Cerdd, ac mae’r daith yn bosibl gan gefnogaeth ariannol hael Cyngor Celfyddydau Cymru.

01792 60 20 60


BROADCASTS/DARLLEDIADAU Tues 30.11.21 Maw 7:30pm Exhibition on Screen:

Raphael Revealed (PG) Dir/Cyf: Phil Grabsky 2020 UK USA 1hr 28mins/DU UDA 1awr 28mnd £12 £10 Gostyngiadau/Concessions

Thur 9.12.21 Iau 7:15pm

ROH: The Nutcracker (Live/Yn Fyw PG) PERFORMANCE/PERFFORMIAD Fri 10.12.21 Gwen 7:30pm Dyad Productions

Christmas Gothic

2hrs 40mins/2awr 40mnd (includes one interval/gan gynnwys un egwyl) £14 £12 Gostyngiadau/Concessions

From the award-winning creators of Jane Eyre: An Autobiography.

Wed 15.12.21 Merch 7:15pm

Christmas: a time to remember the past, celebrate the present, and look to the future; a time of feasts and festivities; of visits and visitations. A time of ghosts.

3hr 25mins/3awr 25mnd

Come in from the cold and enter into the spirit, of haunting tales of the festive season, lighting a candle to the frailties of human nature and illuminating the chilling depths of the wintry dark…

ROH: Tosca (Live/Yn Fyw 12A) (includes two intervals/gan gynnwys dau egwyl) £14 £12 Gostyngiadau/Concessions

Gan greawdwyr arobryn Jane Eyre: Hunangofiant. Nadolig: amser i gofio’r gorffennol, dathlu’r presennol, ac edrych i’r dyfodol; cyfnod o wleddoedd a dathliadau; o ymweliadau ac ymweliadau ysbrydol. Amser o ysbrydion. Dewch i mewn o’r oerfel a mynd i ysbryd, straeon dychrynllyd tymor yr ŵyl, goleuo cannwyll i eiddilwch y natur ddynol a goleuo dyfnderoedd iasoer y tywyllwch gaeafol… £13 £11 Gostyngiadau/Concessions

www.taliesinartscentre.co.uk


Taliesin Arts Centre Canolfan Y Celfyddydau Taliesin

How to book Sut i archebu

We’ve put some measures in place to make sure your experience is safe, clean and enjoyable. Here’s a summary of what we are doing. To keep up to date you can check our website or contact the box office for more information. Please note these will be regularly reviewed and updated following any government announcements: ■  Physically Distanced Seating and limited audiences ■  Hand Sanitiser Points and increased cleaning throughout ■  E-tickets and contactless payments ■  Face coverings (unless exempt) ■  Information gathering for ‘Test, Trace, Protect’ For more information visit: www.taliesinartscentre.co.uk/en/your-visit Rydym wedi rhoi mesurau ar waith i wneud yn siŵr y bydd eich profiad yn ddiogel, yn lân ac yn bleserus. Dyma grynodeb o’r hyn rydym yn ei wneud. Er mwyn cadw’n gyfredol, gallwch wirio ein gwefan neu gysylltu â’r swyddfa docynnau am ragor o wybodaeth. Sylwer y bydd y rhain yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a’u diweddaru yn dilyn cyhoeddiadau gan y llywodraeth: ■  Seddau sy’n cadw pellter ffisegol a chynulleidfaoedd cyfyngedig ■  Mannau Diheintio Dwylo a mwy o lanhau drwyddi draw ■  E-docynnau a thalu’n ddigyswllt ■  Gorchuddion wyneb (ac eithrio’r rhai sydd wedi’u heithrio) ■  Casglu gwybodaeth at ddiben ‘Profi, Olrhain, Diogelu’ Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.taliesinartscentre.co.uk/cy/your-visit

You can pre-book your tickets online or by telephone. To reduce the number of people queuing for ticket collection before any given performance/ screening, we encourage you to select E-ticket or postage options when prebooking. The E-ticket option allows you to print your ticket at home or download and scan direct from a smartphone at the door. If this is a problem for you, we can work with you to find a solution. Please get in touch with our Box Office team 01792 602060. The revised box office telephone opening times are Monday-Friday: 13:00-17:00 Please note that the box office will be open for in-person ticket sales and collections 2 hours before an event start time. The box office will be closed to in-person visits at all other times. Gallwch chi archebu eich tocynnau ymlaen llaw ar-lein neu dros y ffôn. Er mwyn lleihau nifer y bobl sy’n ciwio i gasglu tocynnau cyn perfformiad neu sgrîniad, rydym ni’n eich annog i ddewis opsiwn i gael e-docyn neu docyn drwy’r post wrth i chi archebu ymlaen llaw. Mae opsiwn yr e-docyn yn eich galluogi i argraffu tocyn gartref neu ei lawrlwytho a’i sganio’n uniongyrchol drwy ffôn smart wrth y drws. Os bydd hyn yn broblem i chi, mae modd i ni weithio gyda chi i’w datrys. Ffoniwch y tîm yn ein Swyddfa Docynnau ar 01792 602060. Yr oriau agor diwygiedig ar gyfer llinell ffôn y swyddfa docynnau yw - Dydd Llun i Ddydd Gwener: 13:00-17:00 Sylwer y bydd y swyddfa docynnau ar agor i werthu a chasglu tocynnau’n bersonol ddwy awr cyn amser dechrau digwyddiad. Bydd y swyddfa docynnau ar gau i ymweliadau personol ar bob adeg arall.

TALIESIN ARTS CENTRE Swansea University Singleton Campus Swansea SA2 8PZ Canolfan y Celfyddydau Taliesin Campws Singleton Abertawe SA2 8PZ 01792 60 20 60

TaliesinSwansea

@taliesinfanpage

@TaliesinSwansea