Page 1


BLB 20C, Bulebel Ind. Estate Ûejtun ZTN 3000 Tel: 2169 7888 Fax: 2169 7889


Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju ‘Palazz il-Ìilju’, Pjazza tal-Knisja, Mqabba - Malta MQB 1012 Tel: 2168 3021 • Fax: 2168 5737 info@talgilju.com • www.talgilju.com

35

Óidmiet il-Banda Madonna tal-Ìilju

49

PreΩentazzjonijiet mis-Soçjetà

51

PreΩentazzjonijiet lis-Soçjetà

53

Ir-Radju Tal-Ìilju FM

57

Restawr tal-faççata

65

Profil: Is-Sur Joseph Tanti

66

Çelebrazzjonijiet tal-Festa

71

Attività Piroteknika Festa 2008

2 Kumitat Amministrattiv

73

Mid-Dwejriet tan-Nar

3 Introduzzjoni mill-President

87

Festival tal-Log˙ob tan-Nar ta’ l-Art 2008

91

Is-Seng˙a tal-Barrieri u l-Imqabba

95

‘Mater Admirabilis’

5 Ósibijiet mis-Sindku 7 Kelmtejn mill-Kappillan 9 Messa©© tas-Segretarju 11 Jikteb il-Kaxxier 13 Kelmtejn mid-Direttur Spirtiwali

105 Festa tal-Madonna tal-Ìilju f’Anticoli Corrado

111 L-emigranti Mqabbin fl-1919

15 Mill-Pinna tas-Surmast

121 Pa©na Sportiva

17 Messa©©

125 Mill-Ma˙Ωen ta’ l-Armar

mill-Grupp Nisa tal-Ìilju

21 Messa©© mill-Fratellanza 25 Programm Vokali u Strumentali 10 ta’ Ìunju, 2008

27 Programm Vokali u Sturmentali 14 ta’ Ìunju, 2008

29 Apprezzament: Is-Sur Peter Farrugia

33 Mill-Kummissjoni Plançier

129 Diska uffiçjali: Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju

131 Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ 145 Storja ta’ Suççess 157 “Que soy era Immaculada Councepciou”

Bord Editorjali Teddy Farrugia Benny Briffa Chris Briffa Fernando Dingli Michael Ghigo

Kontributuri Charles J. Farrugia John Barbara Charmaine Baldacchino Benny Dingli Michael Ghigo Joe Gauci Marvin Sciberras Mario Vassallo Tonio Facciol Charles Azzopardi Jonathan Dingli Keith Dingli Charles Camilleri Rev. Jonathan Farrugia Marlene Farrugia

Proof Reading

161 Il-Ìemella©©

Dr. Pamela Dingli B.A. LL.D. M. Jur. (Eur. Law)

164 Rendikont u Ringrazzjamenti

Design, Prepress & Printing Bestprint Co. Ltd., Qrendi Tel: 21680789, 21649012 e-mail: bestprint@maltanet.net © Copyright, Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju – Mqabba 2008. Il-kontenut f’din il-pubblikazzjoni mhux neçessarjament jirrifletti l-fehma tal-Bord Editorjali.

1


Kumitat Amministrattiv 2007/2009

Quddiem (mix‐xellug): Michael Ghigo, Fernando Dingli, Teddy Farrugia, Benny Briffa, Joe Abdilla Wara (mix‐xellug): Gulio Sacco, Gulio Barbara, Tonio Facciol, Chris Briffa, Paul Psaila, Charles Grech, Marvin Sciberras, John Barbara

Presidenti Onorarji Saver Abdilla Salvu Magro Joseph Tanti

Surmastrijiet Onorarji Julio Tanti A. Mus. L.C.M. Joseph Tonna A. Mus. L.C.M.

Segretarju Fernando Dingli

President Teddy Farrugia

Kaxxier Benny Briffa

Viçi Segretarju Michael Ghigo

Viçi President Joe Abdilla

Viçi Kaxxier Charles Grech

Uffiçjal Relazzjonijiet Pubbliçi Marvin Sciberras Direttur tal-KaΩin Tonio Facciol

Delegat tal-Fratellanza Joe Gauci

Delegat ta’ l-Armar John Barbara

Membri Christopher Briffa Gulio Sacco Gulio Barbara Paul Psaila Surmast Direttur Mro. Andrew Calleja F.V.C.M. Delegat fil-M.B.C.A. Joe Abdilla

Delegat tan-Nar Benny Dingli

Chairman Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Claudio Farrugia

Chairman Kummissjoni Banda Walter Farrugia

Konsulent Legali Dr. Michael Schriha B.A. (Hons.) (Econ.), M.A. (Econ.), LL.D. Konsulent Finanzjarju Malcolm Bondin B. Com., Accty. (Hons.), A.I.A., C.P.A.A.

2


Introduzzjoni mill-President Teddy Farrugia

“Jiena, jien l-Immakulata Kunçizzjoni.” Din is-sena l-knisja Kattolika qieg˙da tfakkar l-150 sena mid-dehra tal-Madonna ©ewwa Lourdes. Kien propju fissena 1858 f’wa˙da mid-dehriet li l-Madonna g˙amlet lil Bernardette Sobirous ikkonfermat li hija l-Immakulata Kunçizzjoni. B’hekk ikkonfermat ukoll dak li l-Papa Piju IX, erba’ snin qabel, ji©ifieri fl-1854, kien ipproklama d-Domma ta’ l-Immakulata – li Marija kienet tassew imwielda ming˙ajr dnub ori©inali. Din is-sena hija wkoll sena speçjali g˙as-Soçjetà tag˙na g˙aliex nhar il-Óadd, l-ewwel ta’ Ìunju, ser ti©i inawgurata r-restawr tal-faççata maestuΩa tal-KaΩin tag˙na. Ser naraw faççata mibdula frott il-˙idma ta’ kwaΩi sentejn s˙a˙ ta’ xog˙ol volontarju ta’ w˙ud millmembri tag˙na, xog˙ol li ser jibqa’ jitgawda minn ©enerazzjonijiet futuri. F’Lulju tas-sena 1993 twaqqfet is-sezzjoni Ωg˙aΩag˙ tal-Ìilju u g˙alhekk din is-sena qed jiççelebraw il-˙mistax l-anniversarju mit-twaqqif tag˙hom. Dawn il-festi bdew f’Lulju ta’ l-2007 u ser ikomplu matul din issena. Tul dawn il-˙mistax-il sena s-Soçjetà tag˙na kompliet mixja ’l quddiem fost l-o˙rajn permezz tal˙idma u dedikazzjoni kontinwa ta’ Ωg˙aΩag˙ determinati u kura©©uΩi, Ωg˙aΩag˙ li da˙lu g˙al çerti sfidi li fiΩΩminijiet tal-lum, bil-˙ajja mg˙a©©la u ta’ aljenazzjoni, ma tag˙milx jekk ma tkunx dedikat. Ta’ min isemmi wahda millinizjattivi li Ω-Ωg˙aΩag˙ g˙amlu sabiex ifakkru dan l-anniversarju. Kien f’Diçembru li g˙adda meta ©ie mniedi Radju ta’ Komunità ©ewwa r-ra˙al tag˙na. Is-suççess miksub huwa mertu ta’ lil dawn iΩ-Ωg˙aΩag˙. Kienu ˙afna dawk li re©g˙u ˙ar©u

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

s-sett tar-radju tag˙hom min ©o xi armarju jew minn fejn kien merfug˙ g˙al xi snin. Kienet ©img˙a li g˙aqdet kwaΩi r-ra˙al kollu g˙aliex kul˙add kien sinkronizzat mal-frekwenza ma’ 95.4, tal-Ìilju FM! Pilastru ie˙or g˙as-Soçjetà tag˙na hija l-G˙aqda tan-Nar Madonna talÌilju, li barra li toffri spettaklu kull sena fil-festa tal-patruna tag˙na l-Madonna tal-Ìilju, tag˙mel diversi xog˙lijiet g˙all-festi o˙ra madwar Malta u G˙awdex. Ta’ min isemmi s-suççess miksub fil-Festival Nazzjonali tal-log˙ob tannar ta’ l-art mekkanizzat li sar nhar isSibt, 5 t’April fuq il-fosos tal-Furjana. Hija kisbet total ta’ 324 punt u ©iet dikjarata b˙ala rebbie˙a assoluta minn fost is-sittax-il kamra tan-nar li ˙adu sehem. Dan jikkonferma li l-g˙aqda tan-nar tag˙na hija fost l-aqwa li hawn f’Malta. Dan l-unur huwa kemm g˙as-Soçjetà kif ukoll g˙ar-ra˙al tag˙na. Ta’ min isemmi wkoll l-g˙aqda ta’ l-armar li ta’ kull sena toffri xi ha©a ©dida g˙all-Festa tal-Madonna

tal-Ìilju, kif wkoll il-kummissjoni Plançier li matul din is-sena komplew fejn ˙allew is-sena l-o˙ra ˙alli jkomplu jsebb˙u dan il-plançier meraviljuΩ. Il-grupp Nisa tal-Ìilju wkoll jag˙tu s-sehem tag˙hom sabiex ilFesta tal-Madonna tal-Ìilju tkompli tiber permezz ta’ ©bir ta’ flus b’riΩq dan l-g˙an. Meta dan l-ktejjeb ikun f’idejk, il-festa tkun mag˙na u g˙alhekk nixtieq li kull min jista’ jag˙ti daqqa t’id jag˙mel hekk ˙alli xog˙ol jinqasam. Nappella wkoll ©eneroΩità finanzjarja kif dejjem urejtu mag˙na. Nag˙laq din l-introduzzjoni ta’ dan il-ktejjeb billi n˙e©©e© lil kul˙add sabiex jie˙u sehem attiv filfesti li ser nicçelebraw, kemm dawk reli©juΩi kif ukoll fil-festi esterni. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod hadmu jew qed ja˙dmu g˙all-festa kif ukoll b’riΩq s-soçjetà. Grazzi mill-qalb lil kul˙add. Nag˙mlu festa u nifir˙u ming˙ajr ma noffendu lil ˙add.

Il‐President tas‐Soçjetà, is‐Sur Teddy Farrugia jakkumpanja lill‐Eçç. Tag˙ha Dr. Elisabeth Kehrer, Ambaxxatriçi ta’ l‐Awstrija fiΩ‐Ωjara li hi g˙o©obha tag˙mel fis‐Sede tas‐Soçjetà wara l‐Kunçert MuΩikali tal‐Banda Madonna tal‐Ìilju, li ta˙t il‐patroçinju tag˙ha itellg˙at din l‐attività.

3


D E N FA R

CONCRETE SUPPLIES LTD.

SUPPLIERS OF: Various Grades of Concrete Concrete Hollow Blocks (Bricks) Torba WE ALSO CARRY OUT: Road works Turnkey Construction Projects Earth Moving & Excavation Works

Denfar Hse. Old Valletta Rd. Mqabba Tel: 21683228, 21685706 FAX: 21689529


Ósibijiet mis-Sindku Noel Galea

G˙eΩieΩ, Qatt irrealizzajtu kemm isir xog˙ol f’dan ir-ra˙al sabi˙ matul issena minn ˙afna nies ming˙ajr ma dawn jit˙allsu? Qatt kontu fil-pjazza u nnutajtu nies minn din il-komunità tag˙na g˙addejjin b’xog˙ol konness ma’ g˙aqda, kaΩin jew knisja? Tg˙idu biex ©ej! Jien, li jkolli kuntatt dirett kuljum man-nies, irrealizzajt kemm isir xog˙ol ta’ kull ©eneru matul il-©ranet tas-sena. Dan kollu isir mill-volontiera, nies li fil-˙in liberu tag˙hom, minflok imorru jaqilg˙u lira Ωejda, jo˙or©u minn buthom biex itejbu u jsa˙˙u l-g˙aqda/Soçjetà tag˙hom. G˙alhekk, kif nista’, li g˙andi ç-çans nikteb fuq ktieb minsu© minn nies volontieri, ma nitkellimx dwar il-Volontarjat? Matul din l-a˙˙ar sena segwejt b’attenzjoni x-xog˙ol fuq il-faççata tal-KaΩin. Dan stajt nag˙mlu l-aktar meta kont nid˙ol niltaqa’ mal-˙bieb li g˙andi f’din is-soçjetà. F’okkaΩjonijiet minnhom, g˙o©obhom ittellg˙uni fuq u nara x-xog˙ol li kien qed isir. Impressjonanti kien il-fatt kif minn darba g˙al o˙ra kont nara differenza u xog˙ol ©did lest. Dan li semmejt huwa biss parti mill-kullana li toffri soçjetà. G˙andek dawk li ja˙dmu n-nar b’sogru sakemm jin˙araq. Armar, sezzjoni nisa u sezzjoni Ωg˙aΩag˙ li dejjem g˙addejin blattivitajiet tag˙hom sabiex ji©bru l-fondi. G˙andek il-bandisti tal-post u mhux l-inqas il-kumitat çentrali. Dawn huma dawk li jidhru. Hemm ˙afna aktar li jag˙mlu parti iΩda m’g˙andhom isimhom imkien ˙lief forsi fil-ktieb tas-soçi. Nixtieqkom tippermettuli wkoll li nsellem lil dawk il-volontieri li huma wkoll jag˙mlu l-parti tag˙hom u ftit na˙sbu fihom. Kemm minna nafu min imur jie˙u ˙sieb il-preparamenti u l-manteniment fil-knisja tag˙na, kemm f’tindif u anke fl-armar matul is-sena? Hemm o˙rajn fi

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

˙dan il-knisja li jlaqqg˙u l-anzjani u jorganizzawlhom diskussjonijiet bibliçi u attivitajiet minn Ωmien g˙al Ωmien. Hemm ukoll is-soçi talMuΩew li jinqalg˙u minn djarhom u ji©u jg˙allmu t-tfal tag˙na. G˙andna soçjetà tal-banda o˙ra, klabbs sportivi u nurseries tal-football. Ma nkunx qieg˙ed niΩbalja jekk ng˙id li g˙andna parti sostanzjali minn din il-komunità li qieg˙da t˙addan il-volontarjat, Volontarjat b’im˙abba. Ma narax kelma o˙ra li toqg˙od. Ta’ dan nista’ ng˙id li n˙ossni xxurtjat li twelidt l-Imqabba. Dan kollu jg˙amilni kburi. Dejjem apprezzajt u sostnejt nies li b˙ali jemmnu fil-qsim ta’ l-ideat u ˙idma komunitarja. IΩda qatt ma hu biΩΩejjed li ng˙idilkom grazzi. G˙alhekk irrid inwassal messa©©, u nixtieq li kul˙add minn kbir sa Ωg˙ir jirrifletti fuqu. Nemmen li wasal iΩ-Ωmien li, filwaqt li ng˙oΩΩu u nkabbru l-g˙aqda/soçjetà/klabb/ li nag˙mlu parti minnu, m’g˙andniex in˙allu l-emozzjoni ti©ri bina. Tajjeb li nistinkaw ˙alli nΩidu fuq dak li ksibna, iΩda ejja nkunu aktar elastiçi u proattivi waqt li nkunu qed niddiskutu ’l fejn irridu mmorru. A˙na g˙andna nies li bil-kapaçità tag˙hom qeg˙din jattiraw eluf ta’ nies

kull sena. Mela kif nistg˙u n˙allu ftit differenzi jtelfu dan is-suççess? Jien qieg˙ed hawn biex ng˙in ˙alli jitkabbar u ng˙ollu isem ra˙alna, u jien miftu˙ g˙ad-diskussjoni b˙alma dejjem kont. Ftakru li llum biex ikollok attrazzjoni turistika, wie˙ed ma jridx i˙oss tensjoni meta ji©i. Innies tattendi bit-tfal u l-familja kollha fejn taf li hemm si©urtà u trankwillità. Jien fiduçjuΩ li l-intelli©enza li Alla g˙o©bu jitfa’ fl-im˙u˙ tag˙na, tirba˙ fuq l-emozzjoni tal-mument. Ejjew na˙dmu aktar flimkien! President u kumitat, G˙aqda tannar u armar, sezzjoni Ωg˙aΩag˙ u nisa, partitarji, filwaqt li nifir˙ilkom g˙as-suççessi li ksibtu matul l-a˙˙ar sena, ftakru li dan kollu sar bil-˙idma tag˙kom u g˙alhekk apprezzawh aktar. B˙ala dilettant inkun qed nonqos jekk ma nifra˙x lill-g˙aqda tan-nar tas-suççess li kisbet filfestival organizzat il-Furjana però nonqas aktar jekk ma nappellax g˙al aktar g˙aqal u attenzjoni waqt ilpreparamenti u l-˙ruq. Mo˙˙kom hemm dejjem u qatt isser˙u raskom fuq dak li dejjem g˙amiltu. Ejja jkollna festa li lkoll nifta˙ru biha. Jiena, flimkien ma’ s˙abi l-kunsilliera u l-istaff, nawgura festa sabi˙a u qaddisa lil kul˙add.

Is‐Sindku s‐Sur Noel Galea flimkien mal‐President u s‐Segretarju tas‐Soçjetà matul laqg˙a li saret f’Mejju 2008.

5


In the middle of the playing field area, enjoying the lovely harbour of this village. Come & Relax in a fully air-conditioned, hygienic atmosphere. Meet our friendly charming staff, ready to serve you with all type of drinks & typical canadian baked products of freshly made donuts, muffins, cakes & the best types of maltese rolls & soups. Try our frothy capuccino made from selected freshly ground columbian coffee beans. Taste our maltese ftira & bagel. Enjoy & relax while your kids are having fun in the playing area provided in this outlet. Taste our Country Style coffee while you are entertaining yourself on the internet. Book your birthday or Holy Communion or any other occasion for your kids. For more information ask for Supervisor Tel: 2163 3677.


Kelmtejn mill-Kappillan Dun Nazzaren Caruana

Nhar il-Óamis, 11 ta’ Frar, 1858, mija u ˙amsin sena ilu, il-Madonna dehret lil Bernardette Soubirous filGrotta ta’ Massabielle ftit ’il barra millBelt ta’ Lourdes. Bernardette, tfajla ta’ 14-il sena, rat mara liebsa l-abjad imdawra bid-dija li tbissmitilha imma ma kelmithiex. Il-Madonna dehret lil Bernardette g˙al sittax-il darba. Fla˙˙ar dehra, propju fil-25 ta’ Marzu ta’ l-istess sena, festa tal-Lunzjata, ilMadonna qalet lil Bernardette: “Jiena l-Immakulata Kunçizzjoni”. Minn dakinhar ˙afna nies li qabel kienu xettiçi fuq dawn id-dehriet, fosthom il-kappillan Peyramal, ˙aduhom bisserjetà. Minn dak in-nhar sa llum miljuni ta’ nies mid-dinja kollha marru jΩuru dan il-post, fosthom anke l-Papa Ìwanni Pawlu II, li Ωar Lourdes anke fl-a˙˙ar snin ta’ ˙ajtu meta kien marid hu wkoll. Qed ng˙id dan kollu g˙aliex issa qed noqorbu g˙all-a˙˙ar ©ranet ta’ preparazzjoni g˙all-Festa talMadonna tal-Ìilju li, kif jaf kul˙add, hi marbuta mal-Festa ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni li l-knisja tiççelebra kull sena fit-8 ta’ Diçembru. Kull festa li ssir fil-parroçça titlob ˙afna ta˙bit u ˙afna preparazzjoni. Dawn iridu jkunu. IΩda rridu noqg˙odu attenti li ma nag˙mlux kollox u ninsew l-aktar ˙a©a importanti li g˙aliha, fl-a˙˙ar mill-a˙˙ar, niççelebraw il-festi tag˙na. Kull festa g˙andha tkun okkaΩjoni taddeheb fejn a˙na nippruvaw nifhmu min huma l-qaddisin g˙alina u nimitawhom fil-˙ajja tag˙na. U jiena ng˙id ˙a©a o˙ra…jekk hemm xi ˙add li nistg˙u

napprezzaw il-kwalitajiet sbie˙ tieg˙u, min daqs il-Madonna? Fil-laqg˙a li l-Arçisqof g˙amel mad-diri©enti talfesti nhar is-17 ta’ Jannar ta’ din issena qal hekk: “Kif jista’ wie˙ed jie˙u sehem f’˙a©a daqshekk sabi˙a b˙alma hija l-festa, jekk hu ma jkunx g˙amel g˙aΩla g˙al Kristu biex jimxi warajh?” Iç-çentru ta’ dawn il-©ranet ta’ festa bla dubju hija l-istatwa tal-Madonna li a˙na n©orru fl-a˙˙ar ©urnata. Kif narawha tqajjem çertu entuΩjaΩmu fina. Imma dan g˙andu jkun biss il-bidu sabiex a˙na nid˙lu ftit fina nfusna u napprezzaw min hi l-Madonna g˙alina. Hija dik il-mara li f’˙ajjitha po©©iet lil Alla l-ewwel u qabel kollox. U hekk irridu nag˙mlu a˙na jekk tabil˙aqq nixtiequ n˙obbuHa. Xtaqt minn hawnhekk insellem liddiri©enti tas-Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju li jag˙mlu minn kollox sabiex

din il-festa jag˙tuha dan l-aspett nisrani. Nixtieq nirringrazzjahom li dejjem ikkoperaw mag˙na kull meta kien hemm bΩonn. Kull festa titlob impenn u g˙alhekk tajjeb li nkomplu na˙dmu flimkien sabiex dawn l-okkaΩjonijiet ikunu okkaΩjonijiet fejn a˙na nkomplu nkabbru l-g˙aqda bejnietna. Minn issa nirringrazzja lil dawk li qed ja˙dmu sabiex anke din is-sena jkollna festa o˙ra sabi˙a li tixraq lillMadonna. Nie˙u gost ng˙id li meta ji©u festi b˙al dawn, eluf ta’ Maltin u turisti jing˙aqdu mag˙na f’dawn il-©ranet. G˙alhekk nistieden lil kul˙add sabiex jie˙u sehem f’dawn il-©ranet u b’mod partikulari, fil-funzjonijet li jkollna billi nersqu lejn is-sagramenti speçjalment dawk ta’ l-Ewkaristija u tal-Qrar. Nawgura lil kul˙add il-Festa t-Tajba.

Rev. Dun Nazzareno Caruana, Kappillan ta’ l‐Imqabba, jiffirma l‐ktieb tal‐viΩitaturi fl‐okkaΩjoni tal‐Festa tal‐Madonna tal‐Ìilju 2007.

Victor u Julie B ar tender te nde rss ttal al -KaΩi - KaΩ i n ttal al -Ì -Ìilju ilju jirringrazzjaw lill-klijenti kollha tag˙hom u jawguraw

il-Festa t-Tajba lil Kul˙add Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

7


43, Misra˙ il-Fidwa, Mqabba Mob: 9927 3347

JULIO & CHARLIE SACCO

Qrendi Road, Mqabba Tel: 2168 3129

XOGÓOL FL-INJAM TA’ KWALITÀ GÓOLJA P r e z z i j i e t

M o d e r a t i

Jawguraw il-festa t-tajba lil kul˙add


Messa©© tas-Segretarju Fernando Dingli Huwa ta’ unur g˙alija li g˙al darb’o˙ra qed nikkomunika mag˙kom permezz ta’ dan il-ktejjeb li s-Soçjetà tag˙na tippubblika kull sena flokkaΩjoni tal-Festa tal-Madonna talÌilju. Din is-sena, permezz ta’ ˙idma kollettiva, er©ajna ©bidna ˙abel wie˙ed u mxejna flimkien sabiex nirnexxu f’kull aspett. Fuq nota personali kelli mumenti tassew diffiçli u mhux dejjem stajt ng˙ati l-kontribut s˙i˙ tieg˙i, iΩda, f’kull ˙in u f’kull mument, dejjem sibt il-membri tal-kumitat u kollegi o˙ra fuq quddiem biex jag˙tuni s-sapport u dejjem fehmu d-diffikultajiet tieg˙i. G˙aldaqstant, nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil s˙abi tal-kumitat u lil dawk kollha li kienu ta’ sapport g˙alija u g˙all-familja tieg˙i. Meta t˙ares lura u tara x’wettaqna f’din l-a˙˙ar sena fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na, tibqa’ bla ma trid impressjonat bil-volum ta’ xog˙ol li sar minn g˙aqda b˙al tag˙na mmexxija b’mod volontarju iΩda b’dedikazzjoni u serjetà kbira. Indubbjament l-akbar pro©ett li twettaq huwa dak tarrestawr tal-faççata u l-ewwel faΩi tarristrutturar tal-kaΩin; pro©ett li fih piΩ finanzjarju kbir g˙aliex qed isir b’mod mill-aktar professjonali. Ûgur li flistorja tas-Soçjetà ser tinkiteb pa©na o˙ra tad-deheb permezz ta’ dan ilpro©ett. Proset u grazzi lil dawk kollha li kienu nvoluti. Minbarra li din is-sena qed ji©i mfakkar il-150 sena mid-dehriet talMadonna f’Lourdes, l-2008 ta˙bat ukoll il-˙mistax-il anniversarju mittwaqqif ta’ l-ewwel Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ fl-Imqabba. Jien g˙amilt ˙ames snin f’dan il-kumitat u kienu Ωmien ta’ ˙idma bla waqfien u esperjenza indimentikabbli. Sa mill-1993, isSezzjoni Ûg˙aΩag˙ qatt u qatt ma ˙arset lura u dejjem g˙amlet minn kollox biex tkun aktar innovattiva, konsistenti u effettiva. Dan jixhduh l-artiklu li tistg˙u taraw fil-pa©ni ta’ dan il-ktejjeb fejn qed infakkru dan l-anniversarju permezz ta’ storja ta’ ritratti u lista ta’ l-attivitajiet kollha

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

li saru. In-numru ta’ Ωg˙aΩag˙ li taw is-sehem fil-kumitat huwa kbir ˙afna u kull wie˙ed u wa˙da kellu l-importanza tieg˙u fis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. Nie˙u din l-okkaΩjoni biex nawgura lis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ aktar suççess fil-futur. F’Diçembru li g˙adda, twettqet ˙olma o˙ra fi ˙dan is-Soçjetà: ir-radju tal-komunità tal-Ìilju FM 95.4. FilFesta ser inkomplu nitrasmettu aktar programmi fuq dan l-istazzjon li tant kiseb suççess u popolarità fil-ftit Ωmien li g˙amel ixandar. Infakkar g˙alhekk lis-soçi u l-partitarji kollha sabiex iΩommu ru˙hom infurmati bl-iskeda sabiex inkomplu nkabbru s-suççess li g˙amilna f’Diçembru meta konna qed inxandru g˙all-ewwel darba flImqabba. Din is-sena ser tibqa’ mfakkra wkoll g˙as-suççess li l-G˙aqda tanNar Madonna tal-Ìilju kisbet meta reb˙et il-Festival Nazzjonali tan-nar ta’ l-art mekkanizzat f’April li g˙adda. Dan l-unur inkiseb b’˙ila u sagrifiççju mill-partitarji nvoluti u nixtieq nifra˙ lilhom u lill-G˙aqda tan-Nar ta’ dan kollu. Qabel nag˙laq dan il-messa©©, nixtieq nifra˙ lis-Sindku l-©did s-Sur Noel Galea u nirringrazzja lil ex-Sindku

s-Sur Nicky Briffa tal-koperazzjoni li dejjem sibna ming˙andu. Nag˙ti mer˙ba wkoll lill-Ispettur Carlos Cordina li ser ikun qed imexxi l-Festa g˙all-ewwel darba u nirringrazzja lil ex-spettur Walter Spiteri tal-˙idma tieg˙u b’riΩq il-festi preçedenti. Insellem lis-Soçi u l-Partitarji kollha tal-Ìilju u dawk is-segwaçi kollha u nappellalhom sabiex waqt dawn iΩΩminijiet tal-Festa jkunu prudenti u jie˙du pjaçir ming˙ajr ma jdejjqu u joffendu lil ˙add. Nitlobkom ukoll timxu ma’ l-istruzzjonijiet li jo˙ro© il-kumitat u ssegwu l-programm talfesti esterni u kif ukoll dak tal-knisja. Nawgura li jkollna Festa o˙ra millaqwa u nirringrazzja fuq quddiem nett mill-qalb lil s˙abi tal-Kumitat u linnisa tag˙na, lill-membri kollha fi ˙dan id-diversi kumitati tas-Soçjetà, lill-bar tenders tal-kaΩin, lil dawk il-membri li kienu ta’ g˙ajnuna f’diversi attivitajiet li saru u lilkom soçi u partitarji li permezz ta’ l-appo©© tag˙kom, is-Soçjetà tag˙na qed tag˙mel issuççessi li kull wie˙ed u wa˙da minna jixtieq. Nitlob lill-Madonna tal-Ìilju ΩΩomm idejHa fuqna speçjalment fuq id-dilettanti tan-nar u fuq dawk kollha nvoluti fl-organizzazzjoni tal-Festa tant g˙aΩiΩa g˙alina.

Is‐Segretarju tas‐Soçjetà, is‐Sur Fernando Dingli flimkien ma’ membri o˙ra tal‐Kumitat Amministrattiv u tas‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ f’ritratt mal‐Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi u s‐Sinjura tieg˙u waqt Ωjara li huma g˙amlu fis‐Sede tas‐Soçjetà f’Awissu 2007.

9


Fejn issibu:

Prop. Joseph Farrugia

Drain Pipes u Fittings (Plastic u Asbestos) Fittings tad-dawl u ta’ l-ilma, Cement, Kolla tal-Madum u Grouting, Hand tools, Power tools u aççessorji o˙ra Cristalite Kitchen Sinks u Geysers, Ilbies Protettiv u Safety Shoes, Tankijiet ta’ l-ilma tal-Fibre, Materjal ta’ Kisi u fuq il-Fil. Issibu wkoll ’il fuq minn 5000 Kulur ta’ Ûebg˙a ta’ kull tip kemm g˙al barra u anke g˙al ©ewwa. In˙alltuha dak il-˙in. Qtug˙ ta’ kull kwalità ta’ çwievet kif ukoll security keys.

• 10% Discount on Paints, Power Tools, Electric & Water Fittings • Nispeçjalizzaw f ’self adhesive signs b˙al No Parking, No Smoking, etc… • Importaturi ta’ g˙odda tad-ditta professjonali CENTURION bi prezzijiet kompetittivi

FREE DELIVERY

Opening Hours: Monday to Friday: 7.00 a.m. - 7.00 p.m. Saturday: 7.00 a.m. - 3.00 p.m.


Jikteb il-Kaxxier Benny Briffa

Is-sena l-o˙ra fil-messa©© tieg˙i f’din il-pubblikazzjoni kont semmejt l-impenn fil-bidu talpro©ett tar-restawr tal-faççata talKaΩin tas-Soçjetà tag˙na. Meta din il-pubblikazzjoni tkun f’idejkom, ikun wasal il-mument li din ilfaççata maestuΩa ter©a’ tkun tista’ titgawda wara li jkun sar ir-restawr me˙tie©. Dan il-pro©ett illum nistg˙u nsej˙ulu b˙ala ristrutturar tassede tal-KaΩin tag˙na, g˙ax kif jg˙idu; ix-xog˙ol jaqla’ xog˙ol ie˙or. Barra l-faççata kellna bilfors nirran©aw ukoll is-swali li jmissu mag˙ha min˙abba ˙sara li kienet issir lill-istess faççata jekk çertu xog˙ol isir wara li titlesta. G˙alhekk l-ispiΩa kompliet tiΩdied u kellha tkun il-©eneroΩità tas-soçji, partitarji u benefatturi flimkien ma’ l-g˙aqal tal-Kumitat li matul is-snin ta’ qabel ˙aseb mil-lat finanzjarju g˙al dan il-pro©ett. Hawn nie˙u din l-okkaΩjoni biex f’isem il-Kumitat Amministrattiv nirringrazzja lil dawk kollha li ˙admu ming˙ajr interessi, kif ukoll lil dawk is-soçi u partitarji li taw sehemhom fl-iskema ta’ ©bir b’riΩq dan il-pro©ett. Deskrizzjoni s˙i˙a ta’ x’kien jinvolvi x-xog˙ol fuq il-faççata tkunu tistg˙u taqrawha f’artiklu ie˙or aktar ’il quddiem f’dan il-ktejjeb. Sadattant, il-Kumitat Amministrattiv kompla bil-˙idma tieg˙u billi iffoka b˙al dejjem fuq ilFesta tant g˙aΩiΩa g˙alina, dik tal-Madonna tal-Ìilju. Wie˙ed mill-akbar impenn li sar kien l-introduzzjoni tar-radio tasSoçjetà li ˙alla impatt qawwi fuq is-soçi u l-partitarji tag˙na. Barra minhekk, ta ˙afna opportunitajiet liΩ-Ωg˙aΩag˙ tag˙na biex juru l-kwalitajiet kbar li j˙addnu. Dan

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

ir-radio g˙andu jkompli jag˙ti spinta ’l quddiem lill-festa tag˙na matul dawn il-©ranet tant sbie˙. Meta dan il-ktieb ikun f’idejkom, ikun ifisser li din tkun l-a˙˙ar ©abra qabel il-festa. Minn hawn nixtieq nirringrazzjakom tal-©eneroΩità kbira tag˙kom is-soçi u l-partitarji li dejjem ilqajtu t-talbiet tag˙na u kkontribwixxejtu mill-a˙jar li stajtu. Illum nixtieq ni©bed ftit l-attenzjoni tag˙kom g˙all-fatt li min˙abba l-bdil tal-munita, Ewro tiswa ferm inqas mil-Lira Maltija. G˙alhekk qeg˙din nitolbukom sabiex waqt l-arbular li jsir fil©img˙a tal-festa tkunu ©eneruΩi u l-offerti tag˙kom ikunu ©eneruΩi b˙as-soltu. It-talba tag˙na hija li kull partitarju jag˙ti mhux inqas minn €25.00 (Lm10.75). B’din id-donazzjoni, Ωgur tkunu qeg˙din ittaffu l-ispejjeΩ kbar sabiex tkun organizzata din l-akbar festa Mqabbija. Ma jkunx sew jekk nag˙laq dan il-messa©© tieg˙i jekk ma nsellimx lis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju.

Matul dawn il-˙mistax-il sena rajna ammont kbir ta’ Ωg˙aΩag˙ li taw ilkontribut tag˙hom b’riΩq il-˙idma kontinwa lejn is-Soçjetà, b’mod partikolari lejn il-Festa. Illum isSoçjetà tag˙na qieg˙da tgawdi l-frott li kien inΩera’ ˙mistax-il sena ilu. Illum ng˙idu bla tlaqliq li Ω-Ωg˙aΩag˙ tag˙na mhux biss huma pilastru sod fis-Soçjetà tag˙na iΩda wkoll fil-Komunità Mqabbija. In˙e©©i©kom ukoll biex min ikun jista’, jag˙ti daqqa t’di f’dak kollu li jkun hemm bΩonn, l-aktar flarmar, fin-nar, fil-plançier etç. G˙al ˙afna sehemhom fil-Festa huwa biss dik il-˙a©a li jikkontribwixxu finanzjarjament. A˙na n˙ossu li jkun aktar ta’ sodisfazzjon jekk wie˙ed jag˙ti sehmu wkoll fil-˙ti©ijiet li titlob Festa kbira b˙al ma norganizzaw a˙na tal-Ìilju. Nixtieq il-Festa t-Tajba lillImqabbin kollha u lil dawk kollha li ji©u jΩuruna matul il-Ìimg˙a talFesta. Viva l-Madonna tal-Ìilju – Patruna tag˙na.

Is‐Sur Benny Briffa, il‐Kaxxier tas‐Soçjetà jispjega dettalji tal‐Plançier Artistiku lil Dr. Elisabeth Kehrer mal‐wasla tag˙ha f’ra˙alna sabiex ta˙t il‐patroçinju tag˙ha ji©i esegwit il‐Kunçert Strumentali annwali tal‐Banda.

11


Matrix

Salon Beautiful Enjoy!

Farell Bathrooms, Blue Grotto Avenue, Zurrieq T: 2164 2396 F: 2168 9745 E: farell@onvol.net

UNISTYLER Unisex Hair Salon Main Street, Ûurrieq

Maria Zahra Tel: 2164 2354 Mob: 9946 0519

Real Hair Extensions. Try our Treatment applied in a relaxing massage room!


Kelmtejn mid-Direttur Spiritwali Patri Adrijanu J. Cachia ofm

Imxejna biçça o˙ra! Hekk hija l-˙ajja tag˙na; mixja ’l quddiem. Illum, li Ω-Ωmien qed in˙ossu jg˙abbini, qed in˙obb ng˙id liΩ-Ωg˙ar; “intom tikbru u a˙na nixjie˙u!” Mhux g˙ax in˙oss dieqa b’dan imma xi ftit jew wisq ng˙id g˙alija l-˙sieb itaqqalni. Meta n˙ares lejn il-medda li g˙addiet minn fuqi u n˙ares ’l quddiem lejn dak li fadalli, Ωgur li ma hemmx daqs kemm g˙addew. Ma rridx li ta˙sbu li f’dawn ilkelmtejn ser noqg˙od nibki fuq ˙ajti. Imma tafu ˙uti li l-˙ajja qasira u aktar ma jg˙addi anqas jibqg˙alna Ωmien ˙alli nag˙mlu u nwettqu dak li rridu nistag˙new bih. S’intendi dan quddiem Alla. G˙ax wara kollox, x’jiswa li bniedem jikseb id-dinja mbag˙ad jitlef ru˙u, qalilna l-Mulej. G˙alhekk irridu naraw jekk ˙ajjitna sarrafnihiex b’dan f’g˙emejjel ta’ fejda x’ser niksbu. Konvint li hemm ˙afna minnkom li mhux ser ja˙btu ˙aΩin g˙ax niΩΩi ˙ajr ’l Alla g˙ad hawn min jimpurtah mill-˙ajja ta’ dejjem. Xorta imma rridu nie˙du naqra l-preΩent li g˙andna b’aktar serjetà. Issa l-passat g˙adda u li kien kien imma fadlilna l-futur li hemm qieg˙ed jistenna! Ta’ kull sena n˙arsu ’l quddiem minn festa g˙ol o˙ra biex inkunu nistg˙u niççelebraw l-anniversarju jew pro©etti li saru. Din is-sena ma tantx neqsin g˙ax g˙al wa˙da hemm tlieta. L-ewwel ta’ importanza kbira hija l-mija u ˙amsin sena mid-dehriet ©ewwa Lourdes fejn il-Madonna stqarret l-Immakulat Konçepiment tag˙ha. Ta’ min ja˙seb ftit biex jara verament x’post qed nag˙tu lill-Ver©ni Marija f’˙ajjitna. Barra mill-festa kbira li rrid li jkollna u ta’ dan qed nag˙ti sehmi, qed na˙seb filfidi? Kultant nibΩa li hafna storbju u d˙a˙en li jibla’ r-ri˙. Biex dan ma jse˙˙x irridu nifhmu li ˙ajja g˙andha tkun festa sena kollha. Kemm hija sabi˙a quddiesa f’Jum il-Mulej bi

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

tqarbina u jekk ikun hemm bΩonn qrara! Fost il-©img˙a wkoll hi importanti, per eΩempju omm tmur il-quddies wara li tkun bag˙tet ittfal l-iskola, missier li jieqaf ftit ˙in g˙all-vista qasira fil-g˙odu qabel jew wara x-xog˙ol, iΩ-Ωg˙aΩag˙ kemm dawk li g˙andhom jistudjaw u li qed ja˙dmu. Kemm ikun ta’ ©id biex il˙ajja tag˙mel aktar sens g˙ax ikun hemm aktar parteçipazzjoni f’dak li huwa reli©juΩ u spiritwali. Hemm ˙afna x’tg˙id… Hawn inkomplu naqra fuq iΩΩg˙aΩag˙ li huma forza qawwija u importanti f’kull soçjetà. Din is-sena hija l-˙mistax-il sena mit-twaqqif tas-sezzjoni Ωg˙aΩag˙. Niftakar li kellna waqfiet fejn tajna daqqa t’g˙ajn lejn l-g˙an eΩatt tas-sezzjoni. Ma nistg˙ux nillimitawha biss g˙all©bir ta’ fondi jew xi armar jew xi attività anke kulturali. Qeg˙din tikbru u tridu t˙arsu ’l quddiem lejn ˙ajjitkom g˙ax tridu tfassluha skond dak li temmnu fih. Min jaqta’ bla ma jqis minn mitt jarda ma jo˙ro©x qmis, dak jg˙id il-Malti u jag˙mel sens. Il-valuri tat-twemmin tag˙na dejjem g˙amlu nies li kellhom ˙ajja li

˙alliethom sodisfatti g˙ax bihom setg˙u jing˙addu mal-vera r©iel. Verament din kelmti ma hijiex kelma ta’ kundanna imma aktar kelma ta’ impenn g˙ar-restawr. B˙alissa g˙addejjin l-a˙˙ar irtokki fuq ir-restawr li sar fuq il-faççata tal-kaΩin. Kien hemm bΩonnu g˙ax it-tmermir huwa wie˙ed mill-effetti tal-mog˙dija taΩ-Ωmien li jgerbeb. Fil-˙ajja ma hemm xejn li huwa statiku, ji©ifieri li jibqa’ g˙al dejjem kif ikun sar, dan g˙ax jew il-˙a©a bl-impenn tmur g˙all-a˙jar jew bittelqa tmur g˙all-ag˙ar. Illum ©bart esperjenza biΩΩejjed li tg˙allimni kemm hemm bΩonn li nag˙mlu dan. Ng˙id g˙alija, kull meta sibt ru˙i f’xi sitwazzjoni kemm personali u ˙afna drabi fil-˙ajja ta’ xi soçjetà jew a˙jar g˙aqda, qatt ma qtajt qalb lil ˙add. Çert li hemm min mhux dejjem jara l-intenzjoni tajba tieg˙i u kkundannawni imma dan qatt ma ˙allejtu jaqtag˙li qalbi lili jew lillo˙rajn. Nemmen f’dak li hu tajjeb u sabi˙ fil-˙ajja. Nistqarr li jien b˙al kul˙add dg˙ajjef ukoll imma dan m’g˙andux jaqtg˙alna qalbna. Mela kura©©. Óa nag˙mlu festa kif jixraq lil dik li nqisuha b’Omm Immakulata u festa lilna infusna wkoll bil-grazzja li l-Mulej iwaslilna f’dawn il-jiem. Mal-Kappillan, Kleru u l-Kumitat ning˙aqad biex nixtiequ lill-Imqabbin kollha l-festa t-tajba.

Id‐Direttur Spiritwali, Pari Adrijanu J. Cachia ibierek lit‐tfal preΩenti fi tmiem l‐attività li ta’ kull sena ssir g˙alihom fil‐bidu tal‐©img˙a Festi f’©ie˙ il‐Madonna tal‐Ìilju.

13


Mill-Pinna tas-Surmast Mro. Andrew Calleja FVCM

G˙eΩieΩ ˙bieb, festa. Din hija sfida kbira g˙all-banda qasba. L-g˙aΩla waqg˙et fuq Edwin Waslet festa o˙ra u mill-©did id- g˙ax biex ittella’ tliet programmi Pace li g˙andu karriera u esperjenza diri©enti ta’ din is-Soçjetà re©g˙u differenti fi tlettax-il ©urnata mhux muΩikali twila. Dan kien Sur©ent filtawni l-opportunità li naqsam xi çajta, aktar u aktar u meta wie˙ed iqis Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta u riflessjonijiet u fl-istess waqt nag˙mel li ji©u fi Ωmien l-eΩamijiet. llum huwa pensjonant. Edwin Pace ir-ringrazzjamenti tieg˙i. F’Jannar jien bdejt nirran©a xi huwa bniedem serju, kap ta’ familja Wara li g˙addiet il-festa, il-banda muΩika tal-films, diski Naplitani u u onest; g˙ax a˙na qag˙dna attenti daqqet fi tliet festi prinçipali li kollha pop u medlies ta’ muΩika klassika, ˙afna ma’ min nafdaw it-tfal g˙ax kienu bi programm, ghax banda li li g˙adni sejjer bihom s’issa (l-a˙˙ar dawk huma t-teΩori tas-Soçjetà. ti©i mistiedna biex iddoqq u tag˙mel t’April). Hu bix-xieraq li jien nikteb Nawguralu karriera twila malprogramm hu fatt ta’ unur. Dawn kienu kompoΩizzjoni ©dida g˙all-ftu˙ tal- banda tag˙na b˙ala g˙alliem g˙ax Hal-Luqa, HaΩ-Ûabbar u Hal-Kirkop. Faççata. Din il-muΩika li ktibt jisimha b˙ala bandist ilu jdoqq mag˙na, u Kif ghaddew il-festi, jien, flimkien ‘Solemnity Fanfare’ u hi twila ˙ames lis-Soçjetà jafha. Nixtieq li n˙e©©e© mal-Kummissjoni Banda, xtaqna minuti. Barra minn din, jiena ktibt lill-©enituri biex jinkora©©ixxu litli norganizzaw Christmas Concert. silta o˙ra g˙all-programm tat-Tlieta. tfal biex jitg˙allmu l-arti muΩikali Peress li kien hemm xi xnieg˙at li ser Mal-banda, din is-sena ser jie˙du billi jibg˙atu lit-tfal jitg˙allmu xi issir l-elezzjoni f’Diçembru, ˙allejna sehem xi kantanti fosthom anke l-l- strument. Min hu nteressat, javviçina Ω-Ωmien joqrob u ddeçidejna li dan Baritonu li ta’ kull sena tieg˙u baqa’ lis-Sur Walter Farrugia jew lil isir fit-13 ta’ Diçembru. jΩΩomm l-appuntament f’nhar il- Michael Ghigo. Dan il-kunçert kien jikkonsisti festa. Nirringrazzja lill-bandisti li fl-allievi tal-kaΩin idoqqu g˙anjiet Wara li rajna tkabbir mill-allievi, jag˙mlu sagrifiççji kbar biex jag˙tu tal-Milied popolari, jinqraw poeΩiji il-Kummisjoni Banda rrikomandat servizz volontarju ta’ kull darba li mit-tfal u wie˙ed mill-allievi lill-Kumitat biex jin˙atar g˙alliem ji©u g˙as-servizzi li jkollha l-banda jag˙mel il-Priedka tal-Milied. Dik ie˙or. Peress li jien indoqq fis-sezzjoni biex jag˙tu pjaçir u gost lill-poplu kienet l-ewwel parti. L-a˙˙ar parti tar-ram, sibna wie˙ed fis-sezzjoni tal- Mqabbi. Nirringrazzja wkoll lil kienet tikkonsisti f’daqq Walter Farrugia, John mill-bandisti tal-post ta’ Cassar u Michael Ghigo siltiet muΩikali ta’ Ωmien illi jarmaw is-sala g˙allMilied. Il-President Teddy kunçert u jarmaw il-muΩika. Farrugia organizza s-sala Nirringrazzja wkoll lil billi rama Bambin u xi Redianne u r-ra©el tag˙ha fjuri li da˙˙alna fl-ispirtu Keith li, kull meta ddoqq iltal-Milied. Kif spiçça banda, jg˙inuna fit-tqassim l-kunçert, kien hemm bibita tal-libretti tal-marçi u lilllg˙an-nies preΩenti u g˙allmara ta’ Walter li tqassam bandisti. Dan il-programm u ti©bor l-uniformijiet. Biex sar fis-sala tal-kaΩin. Dan iddoqq il-banda, isir ˙afna il-programm intlaqa’ tajjeb xog˙ol li ma jidhirx. ˙afna u ser jid˙ol filNirringrazzja lillkalendarju tal-kaΩin biex kumitat tas-sapport li jag˙ti il-banda tag˙ti rigal tallill-banda g˙ax kull meta Milied lill-membri u lillddoqq il-banda hemm ˙afna poplu kollu Mqabbi. spejjeΩ. Kif g˙adda l-Milied, ilNag˙laq billi ng˙id Kumitat iddeçieda li g˙allproset lill-g˙aqda tan-nar festa ta’ din is-sena jsiru g˙all-premju li reb˙u filtliet programmi: wie˙ed kompetizzjoni tan-nar ta’ fl-ewwel ta’ Ìunju g˙alll-art. Mro. Andrew Calleja, akkumpanjat minn martu s‐Sinjura Grace inawgurazzjoni tal-faççata Nawgura l-festa t-tajba Calleja, hekk kif ©ie ppreΩentat b’tifkira tal‐15 il‐sena minn tal-kaΩin u tnejn o˙ra g˙alllil kul˙add! mindu ˙a f’idejh it‐tre©ija tal‐Banda.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

15


Aldo Ritchie ‘Madonna ta’ Pinu’, Triq il‐Óarri©iet Mqabba ZRQ 08 Tel: 21641032 Mob: 9946 5963 e‐mail: alnaca@maltanet.net

Fantasy Flowers Flowers for weddings, engagements, etc Invitations & Souvenirs


Messa©© mill-Grupp Nisa tal-Ìilju Charmaine Baldacchino ‐ Chairperson

Is‐Sinjura Claudine Portelli, g˙an‐nom Nisa tal‐Ìilju tippreΩenta cheque b’riΩq tar‐rinovazzjoni tal‐KaΩin.

IΩ-Ωmien itir…lanqas irrid nemmen li l-Festa tal-Madonna talÌilju, festa tant g˙aΩiΩa g˙alina, re©g˙et mag˙na! Meta n˙ares lura u niftakar fiççelebrazzjonijiet tal-festa ta’ l-2007, in©ib quddiem g˙ajnejja l-briju fil-marçi – speçjalment il-març ta’ l-a˙˙ar tridu bil-ba˙ar ta’ nies filpjazza ta’ l-Imqabba, kif ukoll ilmarç ta’ nofsinhar, is-suççess kbir ta’ l-ispettaklu tal-log˙ob tan-nar – spettaklu li baqa’ fuq fomm kul˙add, ir-ra˙al tag˙na mimli kuluri bil-©miel ta’ armar li kompla jiΩdied, u l-a˙˙ar u mhux l-inqas, in©ib quddiem g˙ajnejja l-vara artistika tal-Madonna tal-Ìilju bis-sbu˙ija kollha tag˙ha ssebba˙ il-knisja tar-ra˙al tag˙na. B˙alma kull wie˙ed u wa˙da minna nafu, matul din is-sena, s-Soçjetà MuΩikali tag˙na kompliet ta˙dem sabiex jitlesta r-restawr talfaççata u l-˙idma fis-swali tal-kaΩin. Ta’ dan nirringrazzjaw lil ˙afna

Wie˙ed mill‐Coffee Mornings Ii ©ew organizzati ©ewwa l‐KaΩin tag˙na mill‐ Grupp Nisa tal‐Ìilju.

persuni li volontarjament ˙admu matul is-sena kollha sabiex il-faççata tal-kaΩin titlesta fil-˙in. G˙alkemm b˙alissa r-restawr u l-˙idma fil-kaΩin huma t-tir prinçipali tasSoçjetà g˙al din is-sena, il-Kumitat Amministrattiv, flimkien mas-sotto kumitati tal‐Grupp l-o˙ra, ma naqsux milli ja˙dmu anke il‐pro©ett jkomplu fuq l-oqsma l-o˙ra biex inkomplu nkabbru l-Festa tag˙na f’kollox. B’hekk biss jista’ jibqa’ jkollna l-akbar festa fir-ra˙al tag˙na u wa˙da Il‐Kumitat tal‐Grupp Nisa tal‐Ìilju mill-akbar festi f’pajjiΩna. Fil-fatt, g˙as‐sena 2007/08. Bil‐qieg˙da ix-xog˙ol fuq l-armar u fuq il-plançier mix‐xellug, Is‐Sinjura Marija Muscat, meravilja ma naqasx u l-˙idma filis‐Sinjorina Charmaine Baldacchino u s‐Sinjorina Beatrice Farrugia. qasam tal-log˙ob tan-nar kompliet Bil‐wieqfa mix‐xellug: Is‐Sinjura Adriana tikber tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. Pace, s‐Sinjorina Marija Azzopardi u Din is-sena, g˙all-ewwel darba s‐Sinjorina Miriam Caruana. fl-Imqabba bis-sa˙˙a tag˙na, matul Il-grupp nisa b˙al snin o˙ra il-©img˙a tal-festa ta’ l-Immakulata kompliet ta˙dem id f’id mal-Kumitat Kunçizzjoni, traΩmettejna xandiriet Amministrattiv sabiex jittellg˙u fuq ir-radju Tal-Ìilju FM 95.4. attivitajiet, lotteriji u jin©abru l-miΩati Dan il-fatt tant intlaqa’ tajjeb annwali ˙alli dak kollu li ppjanajna li mis-soçji u l-Imqabbin, li l-Kumitat nag˙mlu g˙as-Soçjetà u g˙all-Festa Amminisrattiv iddeçieda li g˙al nkunu nistg˙u nwettquh, bil-©bir ta’ darb’o˙ra jxandar minn dan ir-radju fondi ming˙and is-soçi tag˙na. g˙all-okkaΩjoni tal-Festa 2008. G˙aldaqstant nixtieq g˙al darba B˙ala sezzjoni nisa, tajna s-sehem o˙ra nirringrazzja lil dawk kollha li tag˙na f’din l-okkaΩjoni wkoll u minn jipparteçipaw fl-attivitajiet, coffee hawn nirringrazzja lil dawk in-nisa mornings, lotteriji u jag˙tu l-miΩata kollha li pparteçipaw. Nistidinkom ter©g˙u tkunu mag˙na matul il©img˙a tal-festa fejn ser jer©a’ jkollna programm imtella’ minn dan issotto-kumitat, flimkien ma’ programmi o˙ra li ser jittellg˙u mis-sotto kumitati l-o˙ra. Nista’ nassigurakom li s-sorpriΩi m’humiex ser jonqsu u nisperaw li Attività li issa da˙let sew fil‐kalendarju tal‐Grupp Nisa anke din id-darba to˙or©u tal‐Ìilju hi l‐Pasta Night organizzata Sibt qabel il‐Festa fil‐pjazza prinçipali tar‐ra˙al. sodisfatti bir-riΩultat.

17


KRISTIANNE BEAUTY CENTRE AND BABY CARE P. P. SAYDON STREET, ÛURRIEQ

Tel: 2164 7391 • Cosmetics • Skincare • Toiletries • Perfumes … and NOW a wide selection of pushchairs, prams, beds, nappy changers, highchairs and all you need for your baby

18


annwali g˙aliex ming˙ajr is-sostenn tag˙kom dak kollu li wettaqna ma kienx ikun jista’ jse˙˙. Jien nistieden lil dawk in-nisa li jixtiequ jing˙aqdu mag˙na fis-sotto kumitat jew li jkunu jixtiequ jg˙inu fl-attivitajiet, sabiex javviçinaw lil xi membru tas-sezzjoni nisa. L-g˙ajnuna ming˙and il-membri hija importanti ˙afna sabiex aktar attivitajiet ikunu jistg˙u jittellg˙u. Nawgura festa mill-isba˙ lil kul˙add!

Il‐Country Pasta Night tas‐sena l‐o˙ra kienet animata mill‐grupp tant popolari “The Country Brothers” li pprovdew divertiment kontinwu lill‐pubbliku numeruΩ li attenda g˙al din l‐attivita.

Attività o˙ra massiva organizzata mill‐Grupp Nisa tal‐Ìilju hu l‐BBQ annwali li jsir fit‐tieni Sibt ta’ Lulju fi Triq il‐Barrieri, fejn g˙all‐arja Sajfija li joffri l‐post, is‐soçi u l‐partitarji iqattg˙u ftit tal‐˙in flimkien wara li jkun g˙adda t‐ta˙bit kollu tal‐festa!

Waqt l‐istess attività, is‐Sur Edwin Gatt, akkumpanjat mis‐Sinjura Sally Rose Spiteri u s‐Sinjorina Stephanie Tanti interpretaw il‐kanzunetta tag˙hom “Madonna A˙na N˙obbuk”; li ntlaqet ferm tajjeb mis‐soçi u l‐partitarji li akkumpanjawhom fil‐kant tag˙hom u li komplew da˙˙luna fl‐atmosfera tal‐festa!

Attività o˙ra imtella’ mill‐Grupp Nisa tal‐Ìilju kienet dik f’Awwissu 2007 meta ©iet organizzata ˙ar©a g˙all‐familja fil‐ Bajja s‐Sabi˙a f’BirΩebbu©a.

REPAIRS ON ALL TYPES OF CARS • TURBO FITTING • FULL CAR SERVICING • PRE TEST FOR VRT • REPLACEMENT OF PETROL ENGINE TO DIESEL • BATTERIES Christian Mifsud

Owner

1, Sejba Road, Mqabba ZRQ 09 Tel: 21 640684 • Mob: 79 444 420 19


BeautyLab

Beauty Therapies • Facials (pigmentation, wrinkles, acne…) • Body massages (aromatherapy, stone therapy, indian head…) • Gym massage for face (lifting) • Reflexology treatment • Manicure/Pedicure (removing of corns & calluses) • Waxing • Electrolysis • Nail extensions (acrylic, gels & wraps) • Nail art • Eyelash/Eyebrow tinting • Diet treatments & consultations • Professional makeup for all occasions (weddings, theatre…) • St Tropez Spray Tanning also available

Ritienne Agius N.S.B.TH. I.T.E.C. Beauty Therapist O.P.I. Nail Technician 12, Triq il-Pal, Mqabba Tel: 2164 2553 / 7909 1799

PO Box 6, Ûurrieq ZRQ 01 Telephone: (+356) 2164 1432 / 2164 0660 Mobile: (+356) 9945 5015 e-mail: jsphgauci@yahoo.co.uk

Noffru servizzi b˙al: • Fumigazzjoni • Kontroll ta’ l-insetti li jtiru, cockroach u wirdien • Kontroll ta’ grierem • Kontroll ta’ termites u mites • Trattament tas-susa ta’ l-injam • Prodotti g˙all-pest control Çempel jew ibg˙at e-mail g˙al aktar informazzjoni 20

Some services we offer are: • Fumigation • Flying & Crawling Vermin • Rodent Control • Termite and Mite Contol • Woodworm Treatment • Pest Control Products Call or e-mail us for further information


Messa©© mill-Fratellanza Joe Gauci – Rettur B˙ala Rettur tal-Fratellanza ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni ta’ l-Imqabba, nag˙tikom mer˙ba f’din il-pubblikazzjoni ferm mistennija minnkom, ftit ©ranet qabel ilFesta ad Unur Ommna Marija Immakulata, Safja daqs il-Ìilju. Is-sena 2008 hija sena importanti g˙alina l-membri ta’ din il-Fratellanza. Mija u ˙amsin sena ilu, se˙˙ew id-Dehriet tal-Ver©ni Marija ©ewwa Lourdes, fejn propju fid-dehra tal-25 ta’ Marzu 1858, Marija stess ikkonfermat ma’ Bernadette li hija l-Immakulata Kunçizzjoni. Ûgur li l-Festa li ser niççelebraw din is-sena ser tkun imsejsa fuq dan l-anniversarju li qieg˙ed ji©i kkommemorat madwar id-dinja Kattolika kollha. Apparti milli tie˙u sehem fl-attivitajiet u Purçissjonijiet kollha organizzati mill-Parroçça, il-Fratellanza ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni kienet impenjata bl-implimentar tal-programm

Diçembru 2007 ‐ L‐Istatwa artistika u tant devota tal‐Madonna tal‐Ìilju li g˙andha l‐privile©© li to˙ro© proçessjonalment darbtejn fis‐sena; fit‐tielet Óadd ta’ Ìunju u fl‐eqreb Óadd tat‐8 ta’ Diçembru g˙all‐okkaΩjoni tal‐festa litur©ika ta’ l‐Immakulat Konçepiment ta’ Ommna Marija safja daqs il‐Ìilju!

ta’ ˙idma b’riΩq il-Fratellanzi hekk kif ©ie propost mill-Kurja Arçiveskovili ta’ Malta. Il-˙idma saret wa˙da aktar konkreta wara li s-sena li g˙addiet fassalna mill©did l-Istatut tal-Fratellanza. Dan wassal li jitwaqqaf il-Kumitat talFratellanza hekk kif mitlub millKurja. L-attivitajiet ma naqsux u propju kull tant Ωmien, b˙ala Fratellanza, organizzajna laqg˙at ta’ talb g˙all-membri, kif ukoll laqg˙at ta’ organizzazzjoni interna. Il-Festa Interna tal-Madonna tal-Ìilju 2007 kienet wa˙da ta’ suççess, b’funzjonijiet mill-isba˙, u l-istess jista’ jing˙ad g˙all-Festa ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni 2007, fejn it-temp g˙al darb’o˙ra ippermetta u ˙are© il-Pellegrina©© Devozzjonali bl-Istatwa g˙aΩiΩa tal-Madonna tal-Ìilju. Wara s-sehem tal-Fratellanza f’diversi okkaΩjonijiet barra l-Parroçça fis-snin l-img˙oddija, nhar il-Óadd 20 ta’ April 2008, il-Fratellanza tag˙na pparteçipat waqt iç-Çelebrazzjoni Djoçesana Fratellanzi 2008 organizzata mis-Segretarjat g˙al-Lajçi ta’ l-Arçidjoçesi ta’ Malta. Din l-attività kkonsistiet f’Purçissjoni

mill-Knisja ta’ ÌieΩu salKonkatidral ta’ l-Imdina, fejn wara saret Çelebrazzjoni mmexxija minn Mons. Pawl Cremona OP, Arçisqof ta’ Malta, fejn il-membri tal-Fratellanzi ©eddew il-weg˙da ta’ s˙ubija tag˙hom. Din l-attività serviet b˙ala parti mill-programm ta’ ˙idma b’riΩq il-Fratellanzi b˙ala Assoçjazzjonijiet tal-Lajçi. Issa li l-Festa qieg˙da fil-qrib, nixtiequ nag˙mlu l-appelli tag˙na g˙al çelebrazzjonijiet dejjem aktar f’ambitu nisrani. Nippruvaw nimitaw kemm nistg˙u lil Ommna Marija, li Hija l-Padruna tag˙na lkoll. B’hekk biss inkunu nistg˙u ng˙idu li l-Festa tal-Madonna talÌilju kienet suççess komplut. Fi tmiem din il-kontribuzzjoni tieg˙i, nirringrazzja b’mod speçjali lill-Kappillan flimkien mal-Kleru tal-Parroçça, kif ukoll dawk li jg˙inu fl-armar tal-Knisja tag˙na fil-Festi tal-Fratellanza. Ringrazzjament ie˙or imur lejn il-Fratellanzi l-o˙ra tal-Parroçça li jie˙du sehem fil-Festi tag˙na. L-a˙˙ar ringrazzjament imur lejn id-direzzjoni tas-Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju talkollaborazzjoni kbira tag˙hom u ta’ l-ispazju li jiddedikawlna ta’ kull sena f’dan il-ktieb u talli

Attività o˙ra li fiha ˙adet sehem il‐Fratellanza ta’ l‐Immakulata Kunçizzjoni kienet l‐organizzazzjoni ta’ sieg˙a adorazzjoni quddiem Ìesù Sagramentat espost fil‐Knisja f’jum Óadd il‐G˙id il‐Kbir.

21


Lorraine’s Beauty Clinic Lorraine Muscat I.T.E.C. Beauty Therapist, Electrologist • Facials • Specialised Facial Treatments • Pedicures • Manicures • Hand & Foot Treatments with Paraffin Wax • Eyebrow & Eye Lash Tinting • Eyelash Perming • Waxing • Electrolysis • Slimming Treatments • Make‐up for all occasions • Make‐up lessons (1‐11/2 hours) • Aroma Therapy Massage • Paraffin Wax Treatment • Nail Acrylics • Nail Art

Triq il-Madonna tal-Ìilju, Mqabba Tel: 2168 9785 / 2164 1263. Mobile: 9945 0647

22


f’Diçembru li g˙adda, ppermettew li l-Fratellanza ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni ssemma’ le˙inha bi prominenza permezz ta’ Ωew© programmi fuq l-Istazzjon tarRadju Komunitarju ‘Tal-Ìilju FM 95.4’. Dan wassal sabiex nag˙tu stampa aktar çara u komprensiva ta’ kif evolvew ir-rwol u l-funzjoni tal-Fratellanza sa mittwaqqif tag˙ha fl-1772, kif ukoll deskrizzjoni estensiva ta’ l-opri artistiçi li tipposjedi sabiex iΩejjnu t-Tempju Mqabbi fil-©ranet talFesta. Nag˙laq billi n˙e©©e© lillFratelli u l-Imqabbin kollha sabiex nhar il-Óadd 8 ta’ Ìunju nin©abru numeruΩi fil-Knisja sabiex nag˙tu mer˙ba lill-Istatwa tal-Madonna tal-Ìilju fil-˙ru© tag˙ha min-Niçça u ©img˙a wara fil-Purçissjoni ta’ Nhar il-Festa. Nawgura il-Festa t-Tajba lillImqabbin kollha.

B˙ala parti mill‐programm ta’ ˙idma b’riΩq il‐fratellanzi organizzat mis‐Segretarjat g˙al‐Lajçi ta’ l‐Arçidjoçesi ta’ Malta, il‐fratellanza ta’ l‐Immakulata Kunçizzjoni ˙adet sehem b’mod attiv fiç‐çelebrazzjoni Djoçesana Fratellanzi 2008. Din l‐attività saret nhar il‐Óadd 20 t’April fir‐Rabat u fl‐Imdina. Matul din l‐attività, id‐diversi fratellanzi imxew proçessjonalment mir‐Rabat sa’ l‐Imdina fejn Mons Arçisqof Pawl Cremona OP qaddes quddiesa konçelebrata fil‐Katidral ta’ l‐Imdina filwaqt li fi tmiemha l‐Arçisqof wassal messa©© partikolari lill‐Fratelli preΩenti u tenna mill‐©did il‐weg˙da ta’ s˙ubija fil‐Fratellanza.

Il‐Fratellanza tal‐Immakulata Kunçizzjoni tghati s‐sehem tag˙ha fil‐festi kollha ta’ matul is‐sena, fosthom dik tal‐Madonna tar‐RuΩarju.

Il‐Fratelli tal‐Immakulata Kunçizzjoni fil‐purçissjoni ta’ Corpus Christi li saret nhar il‐Óadd 25 ta’ Mejju 2008. Óadu sehem ukoll it‐tfal li g˙amlu l‐ewwel tqarbina.

23


MARCON’S HAIR SALON Triq l-A˙wa Ghigo, Mqabba Opening Hours: Tue-Fri: 09.00am–06.00pm Sat: 08.00am–07.00pm Monday closed

Tel: 27602437 Mob: 79602437

24


Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Madonna tal-Ìilju, fuq il-Plançier Meravilja ta˙t il-Patroçinju ta’ Rev. Dr Carmel Tabone O.P.,S.Th.L.,S.Th.Lic.(Ang.)Sc.Soc.D.(Ang.)

It-Tlieta 10 ta’ Ìunju 2008 fit-8.45 ta’ fil-g˙axija Dan il‐Kunçert ser ikun imΩewwaq b’tag˙rif multiviΩiv li jittratta il 15‐il anniversarju mit‐twaqqif tas‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal‐Ìilju. Kif ukoll il‐150 sena mid‐dehriet tal‐Madonna f’Lourdes u l‐Konferma tad‐Domma ta’ l‐Immakulata Kunçizzjoni

Innu lill‐Madonna tal‐Ìilju

Joseph Darmanin

Ave Maria

Giuseppe Fenech Arr. Andrew Calleja

Bis-sehem tal-Baritonu Pio Dalli

The Nutcracker

P.I. Tchaikovsky

Quanto Bella Napoli

Arr. Andrew Calleja

Solo Trumpet - Marvin Tonna

Fantasy March

Andrew Calleja

Nessun Dorma

Giacomo Puccini

Bis-sehem tal-Kantant Ludwig Galea

Fiddler on the Roof

Jerry Bock

Bil-parteçipazzjoni tal-Vjolinista s-Sur Mario Ciantar

A Moment Like This

John Reid & Jorgen Elofsson

Bis-sehem tal-Kantanta Debbie Scerri

Prince Igor

Alexander Borodin

Vivo Per Lei

V. Zelli & M. Mangalli

Bis-sehem tal-Kantanti Ludwig Galea u Debbie Scerri

The Last of the Mohicans Bil-parteçipazzjoni tal-Vjolinista s-Sur Mario Ciantar

Dougie MacLean Arr. Andrew Calleja

PreΩentazzjonijiet u Diskorsi tal-okkaΩjoni Innu Banda Madonna tal‐Ìilju Innu Nazzjonali

Joseph Darmanin Robert Samut

Surmast Direttur: Mro. Andrew Calleja F.V.C.M. JippreΩentaw din is-serata s-Sur Edwin Gatt flimkien mas-Sinjorina Marouska Debattista

25


Valentina Hair Care Unisex Salon Mqabba - Tel: 2164 0215

e A young qualified professional hairdresser n n a o j offering all you need in y b Church

salon

BOV

TRIQ IL-MADONNA TAL-ÌILJU

Football Ground

Opening Hours Monday Closed Tuesday to Saturday: 9.00am to 5.00pm For an appointment phone: 2164 0215

• Child cut • Men cut • Men wash/cut/rinse • Women cut • Women sh. wash/cut/blow/dry • Women short blow dry • Women long blow dry • Colour roots • Colour whole head

• Straightening short • Straightening long • Hair treatment • Cap lights • Foil lights short • Foil lights long • Up styles • Perms

• Franchisers of Southern Style Chicken • Take Away Also Available Bookings for Coffee Mornings are also accepted FREE Appetizers with Drinks

Pretty Bay, BirΩebbu©a Contact Dorian on Tel: 2165 7464 or Mob: 9988 8881 26


Programm ta’ MuΩika Le©©era mill-Banda Madonna tal-Ìilju fuq il-Plançier Meravilja armat fil-Pjazza Ewlenija tal-Imqabba Is-Sibt 14 ta’ Ìunju 2008 fit-8.30 ta’ fil-g˙axija Innu lill‐Madonna tal‐Ìilju

Joseph Darmanin

Lir‐Ra˙al Twelidi Inno alla Madonna del Giglio di Veroli

Anthony Camilleri

Massimiliano Panniccia

Anna Magdalena

Johan Sebastian Bach

Tannhauser (March)

Richard Wagner

Fuerfest (Polka)

Josef Strauss

Puccini in Concert

Arr. Willy Hautvast

Marching along with UK tunes!

Arr. Andrew Calleja

La Vita e Bella

Nicola Piovani

War Time Memories (Fantasia)

Arr. Andrew Calleja

Variation of traditional Maltese folk songs

Arr. Andrew Calleja

Top Hits for Band

Arr. Manfred Schneider

Innu tal‐Banda

Joseph Darmanin Surmast Direttur: Mro. Andrew Calleja F.V.C.M.

TippreΩenta din is-serata s-Sinjura Claudine Portelli

27


Treatments Available: • Relaxing Anti-Wrinkle Facials • Deep Cleansing Facials Lillian Camilleri • Eyelash/Brow Tinting • Electrolysis Beauty Therapist C.I.B.T.A.C. • Waxing Diploma B.A.B.T.A.C. • Make-up • Manicure and Pedicure 10, Triq il-Mit˙na, Mqabba Tel: 2168 3214 Mob: 9942 6054

Alessio’s Old Cottage Triq il-Parroçça, Mqabba Tel: 2168 3292 Óinijiet tal‐ftu˙: Mit‐Tnejn sas‐Sibt: 6.30am ‐ 12.00pm 5.00pm ‐ 8.00pm Ódud u Festi: 6.30am ‐ 12.00pm

Issibu dak kollu li te˙tie©u: Kartolini, affarijiet ta’ l-iskola, rigali, Ωraben u ˙wejje© g˙al kull età, kif ukoll videos, CDs, cassettes, films, affarijiet ta’ Hi-Fi u ©ugarelli

Combined Trades Centre Saljatura Street, Mqabba (wara Çelest il-Mekkanik)

Fejn issibu: Varjetà ta’ g˙odda fosthom Weldings Sets, Battery Charges, Boosters, Tap & Dies, Metric, U.N.F., U.N.C. High Pressure Washers, Pompi ta’ l-ilma g˙ad-dar, Boldijiet B.S.W., B.S.F., U.N.F., M.M. Kiri ta’ Chaser Speçjali g˙at-t˙affir tat-trinek tal-kanen tad-Dawl. Óinijiet tal-Ftu˙: Mit-Tnejn sal-Ìimg˙a mill-4.00pm - 7.00pm Is-Sibt mit-8.00am - 12.30pm

28


Apprezzament

Is-Sur Peter Farrugia E S S Ex-Segretarju tas-Soçjetà kif ukoll ex-Bandist u ex-Delegat tal-Banda Madonna tal-Ìilju Michael Ghigo B.Ed.(Hons) ‐ Arkivista

Mat-tokki tal-qniepen tattrapassjoni ©riet l-a˙bar li se˙ibna Pietru kien ˙alla dan il-wied ta’ dmug˙. Kien nhar l-20 ta’ Lulju 2007. Minkejja li konna konxji millfatt li sa˙˙et Pietru xejn ma kienet tajba, l-a˙bar xorta ˙asditna g˙ax Pietru kien sinonimu mas-Soçjetà u l-Banda Madonna tal-Ìilju. Is-Sur Peter Farrugia kellu tlieta u sebg˙in sena. FiΩ-Ωmien, huwa kien Ma©©ur tal-Pulizija. Peter Farrugia iΩΩewwe© lil Maria Dolores neè Psaila u minnha kellu erbat itfal: Carmen, Michelina, Mary u Joe. Wara li romol, huwa ΩΩewwe© lil TereΩa neè Galea Is-Sur Peter Farrugia kien membru attiv f’diversi oqsma fi ˙dan il-KaΩin tag˙na. Sa minn çkunitu, il-Festa talMadonna tal-Ìilju kienet f’qalbu. Tant hu hekk, li ta’ tmintax-il sena kien jo˙ro© ji©bor il-flus b’riΩq l-istess Festa. Fl-1940 huwa da˙al fil-Kumitat fejn okkupa l-kariga ta’ Segretarju. Apparti li kien inkarigat mill-©bir, kien ukoll jg˙in b’mod attiv fit-tmexxija tal-Banda

Madonna tal-Ìilju, speçjalment fi Ωmien is-Surmast Darmanin, g˙alkemm huwa serva wkoll fi Ωminijiet is-Surmastrijiet Julio Tanti u Joseph Tonna. Peter kien ukoll bandist fi ˙dan l-istess Banda, u kien idoqq ilBatterija. Sa˙ansitra Pietru g˙amel Ωmien ukoll inkarigat mit-tmexxija tad-dwejriet tan-nar. Fost l-o˙rajn, is-Sur Peter Farrugia jibqa’ mfakkar maç-çelebrazzjonijiet kbar li kienu saru fl-Imqabba fl-1976 flokkaΩjoni taç-Çentinarju mill-mi©ja ta’ l-Istatwa devota tal-Madonna tal-Ìilju fl-Imqabba kif ukoll b˙ala s-Segretarju li tul il-kariga tieg˙u ˙adem sabiex il-festa ti©i trasferita g˙at-tielet Óadd ta’ Ìunju lura filbidu tas-snin tmenin. Ta’ ammiratur tal-Banda kbir li kien, matul is-snin irregala diversi marçi lis-Soçjetà kif ukoll l-Istandard tal-Papa li g˙adu jintuΩa sal-lum kull meta l-Banda Madonna tal-Ìilju teΩegwixxi xi servizz b’rabta ekkleΩjastika. Fuq nota personali, jiena natribwixxi l-involviment tieg˙i filBanda lil Pietru, fost persuni o˙ra, li xprunawni nibda nitg˙allem ilbanda u llum nie˙u ˙sieb parti

mix-xog˙ol konness mat-tmexxija tag˙ha. Pietru kien g˙alija u g˙al s˙abi o˙ra l-bandist mudell. Kien jorganizza l-kunçerti regolari kull ©img˙a sabiex jg˙aqqad il-bandisti tal-post. Darbtejn o˙ra fil-gimg˙a, bil-karozza personali tieg˙u, flimkien mas-Sur Wistin Gauci, bandist li llum sfortunatament ukoll m’g˙adux mag˙na, kien iwassalna fil-KaΩin tal-Banda Ûejtun u filkaΩin tal-Banda San ÌuΩepp ta’ Óal-G˙axaq (Ωew© baned, li fil-bidu tas-snin tmenin kienu immexxija mill-mibki Surmast Joseph M. Barbara li kien ˙abib kbir tasSoçjetà). Dan kien sabiex nattendu g˙all-kunçerti u nakkwistaw aktar esperjenza muΩikali. Niftakru jie˙u ˙sieb il-biççiet muΩikali g˙all-programm u jqasqas il-karti tal-marçi, idellek bil-kolla u j˙it illibretti! Trid tqis li dak iΩ-Ωmien ma kienx hawn il-kumdità li g˙andna llum u l-photocopier lanqas biss konna no˙olmuha! Anke fejn jid˙ol kumitat, jien d˙alt membru wara l-festa tas-sena 1987, Ωmien li fih Peter kien g˙adu jservi b˙ala membru attiv fi ˙dan il-Kumitat. Tg˙allimt ˙afna minnu

Is‐Sur Peter Farrugia (il‐˙ames mix‐xellug) flimkien mas‐Surmast Direttur u membri tal‐Kumitat me˙ud f’Sousse it‐TuneΩija fit‐tieni mawra tal‐banda barra minn xtutna f’Diçembru 2006.

29


Old Valletta Road, Mqabba Mob: 7973 0206

Corner Confectionery (Maypole)

St Catherine Street, Mqabba

One can find • Confectionery Items • Wines and Spirits • Frozen pastries for parties • Groceries downstairs • Fresh Bread daily

We take orders for parties Opening Hours: Monday: 3.00pm / 7.00pm Tuesday - Saturday: 7.00am / 12.00pm - 3.00pm / 7.00pm Sunday: 5.00am / 12.00pm

30

Take-Away Meat Pies, Timpana, Chicken Pies, Lasagna, Pastizzi, Qassatat, Sausage Rolls


Festa 2006 – PreΩentazzjoni mill‐President lis‐Sur Peter Farrugia b˙ala apprezzament tal‐˙idma tieg˙u tul is‐snin b’riΩq is‐Soçjetà MuΩikali Madonna tal‐Ìilju.

u dejjem tani pariri siewja ta’ kif g˙andek tisma’, tiΩen u wara ta©ixxi; iΩda dejjem b’g˙an ewlieni wie˙ed: il-©id tas-Soçjetà in ©enerali. Dan baqa’ jag˙mlu sa l-a˙˙ar jiem qabel ˙alliena, fejn, kull meta ltqajna kliemu kien ikun dejjem fuq

su©©ett wie˙ed: ˙idmet is-Soçjetà u b’mod partikolari, l-andament talBanda. L-g˙axqa tieg˙u kien ikun il-programm muΩikali li l-Banda tag˙na teΩegwixxi fuq il-Plançier, li hu kellu x-xorti li jdoqq fuqu sa˙ansitra fil-jum inawgurali tieg˙u f’Ìunju tas-sena 1995. B’dak ille˙en hekk sod u partikolari tieg˙u, dejjem kien metikoluΩ f’˙idmietu u fil-pariri li ta! Qatt ma naf li g˙adda xi programm muΩikali u rritorna lura lejn daru ming˙ajr qabel ma jkun sab lilna li mmexxu l-Banda u jifir˙ilna g˙al ˙idmietna. Niftakar ftit jiem biss qabel l-eΩekuzzjoni memorabbli fit-Teatru Manoel, jibg˙at g˙alija l-˙anut u jag˙milli kura©© sabiex inwettqu ˙idmietna ‘to the full’ sabiex xejn ˙lief l-a˙jar ma jkun jonqos g˙al dan l-impenn storiku. Mhux biss, iΩda obbligani nwassal il-messa©© lis-Surmast Direttur u lil s˙abi l-bandisti talpost. Dan kien Pietru! Pietru qatta’ ˙ajtu g˙all-kaΩin. Ósiebu u kliemu dejjem ispiraw

lilna li ©ejna warajh sabiex nissoktaw dak li bnew ta’ qabilna. Dejjem sa˙aq fuq ir-rispett li g˙andu jkollna lejn is-soçji anzjani li bl-g˙ajnuna tag˙hom, is-Soçjetà tag˙na sabet ru˙ha fuq quddiem nett fil-ÌΩejjer Maltin. Iva Pietru, dan wettaqnieh, g˙adna nwettquh u nwieg˙duk li nibqg˙u inwettquh filfutur! Mhux biss, iΩda nwieg˙duk ukoll li dak kollu li inti s˙aqt fuqu tul ˙ajtek, a˙na ser inkomplu nis˙qu fuqu biex ng˙adduh lil ta’ warajna, li g˙ada pitg˙ada, ftit ftit, iridu jissostitwixxuna fit-tre©ija tasSoçjetà u l-Banda tag˙na. Minn dawn il-pa©ni, intennu l-kondoljanzi lill-familjari kollha tas-Sur Peter Farrugia u nitolbu lil Alla l-Imbierek jag˙tieh ilmistrie˙ ta’ dejjem sabiex missema, flimkien ma’ antenati o˙ra tas-Soçjetà, jitolbu g˙alina sabiex din is-Soçjetà u l-Banda tant f’qalbhom tul ˙ajjithom jibqg˙u wara mewthom jindukrawha mill©enna!

Tal-Bazzi

Joseph & Julian Farrugia Ìarr ta’ ©ebel, ramel u torba, Ωrar u xog˙ol bil-gafef u tractor, ˙sad u ˙art 12, Warda tal-Ìilju, Triq in-Nazzarenu, Mqabba mob: 9988 7021 mob: 9987 7175 tel: 2168 3409 31


’ John s Butcher Misra˙ il-Fidwa, Mqabba - Malta Tel: 2168 0942

Tue:

07.15 - 11.45

Wed: 09.30 - 11.45 16.00 - 18.45 Thurs: 06.30 - 11.45 Fri:

06.30 - 11.45 16.00 - 18.45

Sat:

06.30 - 11.45

Maria Stationery Owner: Maria Sacco

For all kinds of Stationery Toys, Gifts, Cards, Cosmetics Haberdashery and Photocopying Service 17, Triq is‐Salvatur, Qrendi • Mobile: 9948 7385

VIERGE Unisex Hair Salon by Sonia

The Salon for a New Look St. Innocent Street, Mqabba For Appointment Call: Tel: 2168 3175 Mob: 7920 8040 32

Opening Hours: Mon: Closed Tue, Thur, Fri & Sat: 9am - 7pm Wed: 9am - 2pm


Mill-Kummissjoni Plançier Charles Azzopardi Ninsabu ftit jiem ’il bog˙od millfesta tant g˙aΩiΩa g˙alina tal-Madonna tal-Ìilju. Matul dan iΩ-Ωmien, l-attenzjoni ta’ kul˙add, kbir jew Ωg˙ir, iddur fuq il-festa, u r-rutina ta’ kuljum tinbidel xi ftit. Mhux qed nitkellem g˙al dawk li matul is-sena kollha jkunu qed jag˙tu l-kontribut tag˙hom fil-˙in liberu, biex sena wara l-o˙ra, il-festa tag˙na tkun a˙jar minn ta’ qabilha. Matul is-sena li g˙addiet, ilkummissjoni plançier kienet impenjata bil-kbir sabiex komplejna nseb˙u din il-©awhra Imqabbija. Sar xog˙ol estensiv fuq il-˙dax-il panew, ji©ifieri d-dawra ta’ wara kollha tal-plançier. Dan ix-xog˙ol kien jikkonsisti f’ tibdil sostanzjali fl-injam ta’ dawn il-

panewijiet. Dan sar sabiex il-lostru u l-induratura bid-deheb jo˙ro©u a˙jar. Jikkumplimenta dan ix-xog˙ol fuq il-panewijiet sar xog˙ol estensiv ukoll fuq il-gallerija tal-bronΩ. Inbidel ilpu©©aman eΩistenti ma’ materjal rikk – ÌewΩ Amerikan. Kull min huwa mid˙la tas-seng˙a tal-mastrudaxxa jaf x’ ji©ifieri tixtri dan it-tip t’ injam. IlbronΩ innifsu ©ie mnaddaf, g˙al dehra isba˙. Il-linef ta’ l-an©li wkoll kienu filpjani tag˙na. Matul is-sena li g˙addiet, sar xog˙ol estensiv ta’ restawr fuq dawn il-linef. Ìew irran©ati diversi problemi li nqalg˙u matul is-snin filwiring ta’ dawn il-linef. Fuq il-faççata ta’ din il-©awhra tkompla x-xog˙ol ta’ l-induratura

bid-deheb. Hawn ta’ min jg˙id li dan id-deheb ©ie mpurtat direttament millIngilterra ming˙and ditta rinomata. Bi pjaçir in˙abbar li l-faççata tal-plançier g˙all-festa ta’ din is-sena ser tkun lesta kompletament. Din il-faççata ser tirrifletti d-dehra tal-kumplament talplançier. Qabel nag˙laq, nixtieq nappella lilkom, li qieg˙ed ji©i f’ idejkom dan il-ktejjeb, sabiex matul il-©ranet talfesta nie˙du ˙sieb l-armar li jkun armat fil-pjazza, b’ aççenn partikolari fuq il-plançier. G˙andna ©awhra unika filfesti Maltin ejjew nie˙du ˙siebha. Filwaqt li nirringrazzja lil dawk kollha li ˙admu matul din is-sena, sabiex il-miri tag˙na ntla˙qu, nixtieqilkom ilfesta t-tajba.

Membri tal‐Kummissjoni Plançier waqt il‐˙idma tag˙hom matul is‐sena li g˙addiet. (Fuq mix‐xellug) Pierre Buhagiar, Charles Azzopardi, Gulio Sacco, (Fin‐nofs) Paul Psaila, (Ta˙t mix‐xellug) Savior Busuttil, Charles Camilleri u Charles Sacco.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

33


Under New Management

Di Rocco Ltd.

Di Rocco Ltd, Prince Albert Street, Albert Town, Marsa HMR 17 • Tel: 21 227344 • Fax: 21 227345 • E‐mail: dirocco@digigate.net


Il-Banda Madonna tal-Ìilju Óidma fl-2007/2008 Michael Ghigo B.Ed.(Hons) ‐ Arkivista Ta’ kull sena, f’dan l-annwal tasSoçjetà, hu d-dover tal-Kummissjoni Banda li tag˙ti rapport tal-˙idma li tkun saret tul l-a˙˙ar tnax-il xahar mill-lat bandistiku, u f’dak li g˙andu x’jaqsam mat-tag˙lim tal-muΩika fi ˙dan il-Banda Madonna tal-Ìilju. L-impenji ewlenin tal-Banda ja˙btu propju fil-©img˙a tal-festa talMadonna tal-Ìilju u hekk ser nag˙tu ˙arsa ˙afifa tas-servizzi li l-Banda tag˙na provdiet tul il-festa 2007. Kif inhu xieraq, il-Banda Madonna talÌilju, it-Tnejn 11 ta’ Ìunju 2007, fet˙et muΩikalment il-Festa ddedikata lill-Padruna b’daqq ta’ marçi brijjuΩi madwar ir-ra˙al. L-G˙ada t-Tlieta kien ‘Jum il-Banda’ hekk kif dak inhar il-Banda kellha l-aqwa impenn tul il-©img˙a tal-festa bl-esekuzzjoni tal-programm vokali u strumentali fuq il-plançier meravilja. B˙as-snin l-img˙oddija, din is-serata imtella’ mill-Banda tag˙na ©ibdet lejha mijiet ta’ nies li mlew il-pjazza ewlenija ta’ quddiem il-kaΩin – xhieda ta’ kemm dan il-programm qed ikun varjat u ta’ livell. Ta’ min, jg˙id ukoll li dan ilprogramm itella’ ta˙t il-patroçinju ta’ l-Ambaxxatriçi ta’ l-Awstrija g˙al Malta, l-Eçç. tag˙ha Dr. Elizabeth Kehrer, filwaqt li preΩentaturi talprogramm kienu s-Sur Charles Farrugia u s-Sinjorina Marouska Debattista. Is-serata bdiet b’wirja multi viΩiva qasira li kellha effett ferm tajjeb fejn, kontrarjament g˙al dak li mdorrijin naraw, l-introduzzjoni saret b’mod differenti, hekk li kienet innovattiva u fl-istess ˙in aktar effettiva. Il-Banda, b˙as-soltu mmexxija mis-Surmast Direttur Andrew Calleja, li kien qed ifakkar il-15-il sena minn meta ing˙ata t-tmun talBanda tag˙na, fet˙et muΩikalment dan il-programm bil-verΩjoni l-qasira

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

L‐udjenza numeruΩa li ta’ kull sena tippakja l‐pjazza ta’ quddiem il‐kazin sabiex issegwi l‐Banda Madonna tal‐Ìilju tesegwixxi l‐programm annwali tag˙ha fuq il‐plançier meravilja.

ta’ l-Innu ddedikat lillMadonna tal-Ìilju u wara interpretat “Inno al Madonna del Giglio di Veroli”; innu li ©entilment ©ie rregalat lis-Soçjetà tag˙na mill-˙bieb tag˙na tal-parroçça Giglio ta’ Veroli fl-Italja. Kif kien xieraq, il-Banda fet˙et ir-repertorju muΩikali ta’ dan il-programm b’kompoΩizzjoni tasSurmast Fundatur tag˙ha, Mro. Joseph Darmanin A. Mus. L.C.M., li ˙alliena f’Settembru 2006. G˙al din l-okkaΩjoni l-g˙aΩla tag˙na waqg˙et fuq il-Concert Overture “Romantica” li s-Surmast Darmanin kien ikkompona lura fissnin sittin. MuΩikalment il-programm kompla bixxog˙ol ta’ Mussorgsky “The Great Gate of Kiev” u Suite “Peer Gynt” ta’ Edward Grieg.

“Reflections of our lives” kienet ikkumplimentata b’xog˙ol multi‐viΩiv muri fuq big screen filwaqt li l‐parti finali kienet imΩewqa b’esebizzjoni piroteknika fejn il‐qofol intla˙aq muΩikalment u koralment bit‐tema dejjiema li s‐Soçjetà g˙anda tibqa’ dejjem t˙ares ’il quddiem! Din kienet innovazzjoni g˙ar‐ra˙al tag˙na, fejn l‐awdjo‐viΩiv t˙allat mal‐lirika, n‐narrazjoni, l‐muΩika u n‐nar b’interpretazzjoni ˙ajja li sa˙˙ret lill‐udjenza numeruΩa li g˙o©obha tonorana bil‐preΩenza tag˙ha!

35


• We keep your project on track • We deliver value in every phase • We meet your deadlines • We endeavour to protect our people and your interest

An ar artistic impression o of the final final fin finish finished ished ed pr project of For Fortt Camb C Cambridge ambrr Development. D evelopm l Elbros Constru Construction Limited have been bee n awar awarded a warded ded the Building W Works.

• Through our experience you can put your mind at rest

Elbros Construction Limited ‘Elbros’, Triq l‐Industrija, Kirkop KKP9042, Malta t: +356 2124 9999, f: +356 2168 5075 e: info@elbros.com.mt, www.elbros.com.mt

Works for Fort Cambridge awarded to Elbros Construction Limited. Initial stages of construction works consist of excavation and all building works.


G˙all‐ewwel darba, is‐sena l‐o˙ra dan il‐programm annwali ittella’ fil‐©urnata tat‐Tlieta u minkejja dan, l‐ammiraturi tal‐Banda xorta Ωammew l‐appuntament annwali tag˙hom g˙al din is‐serata!

Dehra ©enerali tal‐programm ta’ muΩika leggera li ttella’ mill‐Banda Madonna tal‐Ìilju ta˙t id‐direzzjoni ta’ Mro. Andrew Calleja F.V.C.M. is‐Sibt 16 ta’ Ìunju 2007.

Is‐Sur Walter Farrugia flimkien ma’ ibnu Kersten, li reb˙u l‐unur b˙ala l‐Bandisti tas‐ Sena 2007 bit‐trofew “Paçifico Ghigo”. Fir‐ritratt jidhru wkoll is‐Sur Michael Ghigo u s‐Sur John Cassar flimkien mas‐Surmast Direttur tal‐Banda u l‐President tas‐Soçjetà

Sabiex infakkru l-10 anniversarju minn meta l-ewwel banda barranija ©iet ospitata minn kaΩin Imqabbi f’festa Mqabbija, indaqq xog˙ol talkompoΩitur Awstrijak Sepp Tanzer “Bozner Bergsteiger Marsh,” filwaqt li fuq laqta aktar moderna ©iet esegwita Symphonic Suite “Pirates of the Caribbean” b’arran©ament ta’ Klaus Badelt. Mil-lat vokali, ittenur Aldo Busuttil interpreta s-silta “You Raise me Up” u l-kanzunetta tant popolari tieg˙u “Addio Ciao” li niΩlet ferm tajjeb ma’ l-udjenza numeruΩa li attendiet g˙al dan ilprogramm. Il-qofol ta’ dan il-Kunçert intla˙aq bl-interpretazzjoni ta’ l-arran©ament muΩikali “Reflections of Our Lives” tas-Surmast Andrew Calleja, mag˙mul minn siltiet tal-grupp le©endarju Queen, li taw ˙arsa dwar ˙idmet is-Soçjetà tag˙na u attribwew is-suççessi miksuba tul is-snin. Fuq lirika tas-Sur Johan Debattista, membru attiv fi ˙dan is-Soçjetà, ilBanda akkumpanjat kor mag˙mul minn 8 kantanti li muΩikalment interpretaw siltiet diversi, fejn b’mod ‘live’, Ωew© narraturi, is-sur Edwin Gatt flimkien mas-sinjorina Stephanie Tanti, indiesu ma’ l-udjenza u bil-preΩentazzjoni lirika tag˙hom, g˙aqdu l-passat mal-preΩent b’mod verament ‘vokali’ u ‘strumentali’. Din kienet innovità kbira g˙asSoçjetà tag˙na u naΩΩardaw ng˙idu anke g˙all-pajjiΩna, fejn il-Banda g˙aqdet l-interpretazzjoni muΩikali tag˙ha ma’ narrazzjoni ˙ajja, kant korali w interpretazzjoni solista akkumpanjata minn tag˙rif multi –viΩiv fuq big screen. Biex setg˙at tittella’ din is-silta kien hemm ©ranet s˙a˙ ta’ xog˙ol u preparamenti u sieg˙at s˙a˙ ta’ provi mill-Banda, kantanti, narraturi u l-crew li ˙a ˙sieb il-parti multi-viΩiva. IΩda s-sodisfazzjon tag˙na kien kbir hekk kif dawk kollha preΩenti kellhom kliem ta’ apprezzament u tif˙ir g˙all-professjonalità li ntweriet kollettivament minn kul˙add sabiex din il-˙olma tag˙na setg˙at ti©i attwata. G˙alkemm a˙na lkoll sodisfatti bir-riΩultat, b’umiltà ng˙idu li g˙ad g˙andna ˙afna nitg˙allmu u x’nimmeljoraw f’dan il-qasam, iΩda

37


Blue Grotto Avenue, Ûurrieq – Tel: 2164 2013 Beauty Services • Facials • Manicure • Pedicure • Application of Nail Polish • Eyelash / Brow Tinting • Eyebrow Shaping • Upper Lip • Waxing – Full Leg • Half Leg • Under Arms • Arms • Tummy Wax • Slimming Treatments With G5 (For Cellulite, Water Retention Around Thigh and Buttock Areas) Bust Treatment Make-up For Appointment please call Natius Olà - Tel: 2164 2013 “Beauty is more than skin deep beauty is unique grace and confidence, a shining light that sparkles through. It’s not what you look like its what you project…” “The best pioneers are the ones actually out the doing massages. They get devotees just from having put their hands on them. That’s what keeps the field alive and moving. The human body has been olenigned to resist an infinite number of changes and attacks brought about by its environment. The Lies in successful adjustment to dranging stress on the body.” Massage Treatments • Lymphatic Drainage • Reflexology • Anti Cellulite • Aromatherapy • Full Body Massage (With Basic Oils) • Aroma Stone Full Body Massage Reach your ideal wieght for a healthy lifestyle through balanced nutrition and fitness Weight Loss/Gain, Eating Disorders, Diabetics, Cholesterol, Thyroid Disorder, Gall/Kidney Stones, High/Low Blood Pressure, Osteoporosis, Menopause/PMS, Post-natal Weight Loss, Relief from Several Conditions such as Migraines, Asthma, Allergies, Irritable Bowel Syndrome etc… Nutricial Therapist (Ûurrieq) Roberta Farrugia; b. Pharm, nutr (Hons) For appointment call on: 9940 0730 Hairdressing Services Haircut men • Haircut women • Blowdry short • Blowdry Medium • Blowdry Flick/Curls Colour + Refresh Colour • High Lights Cap • High Lights Foil Half Head • High Lights Foil Whole Head • Straightening • Perm • Rollers Setting • Up Styles • Herbal Treatments • Scalp Massage & Treatment Extension on request With every kind of service we offer a free head massage Nail Technician Services Full Set (Gel or Acrylic) • Refill • Temporary Nail Extensions • Overlays • Change of Nail Art on Nail Extensions • Nail Art • Nail Art on Toes Medical & Health Services Dr. Anthony Zammit M.D.F.A. Fur Ching Consultant Surgeon Senior Lecturer in Surgery Mr. Joseph Galea M.D. (Malta) M.D. (Sheffield) L.R.C.P. (Edin) L.R.C.S. (Edin) L.R.C.P.S. (Glas) F.R.C.S. (CTh) F.E.T.C.S. Consultant Cardiothoracic Surgeon

Dr Alberto Vella M.D., F.R.C.O.G., F.R.C.S. (Ed.) Obstetrician and Gynaecological Surgeon Frances Camilleri Attard Dip Pod SN Pod Podiatrist (Foot Specialist)


Il‐març trijonfali li jsir wara l‐programm ta’ muΩika le©©era ta’ lejliet il‐Festa, fejn iΩ‐ Ωew© baned jag˙mlu març alternat tul il‐pjazza u Triq Karmenu Ciantar u finalment jing˙aqdu f’mass band sabiex jesegwixxu l‐innijiet popolari b’banda massiva!

dan tag˙na kien l-ewwel pass f’din id-direzzjoni, u Ωgur li fis-snin futuri ser nissoktaw nimmeljoraw fuq din il-linja innovattiva iΩda mpenjattiva. Ûgur li hekk kif ftit ftit qed noqorbu lejn iç-çelebrazzjoni taç-Çentinarju mit-twaqqif tas-Soçjetà, tlett snin o˙ra eΩattament, jekk Alla jrid, fissena 2011, xog˙olijiet ta’ dan it-tip Ωgur li ser ikunu fost l-isfidi ewlenin li rridu nippjanaw fit-tul u n˙arsu lejhom b’impenn u determinazzjoni! Wara diversi preΩentazzjonijiet li saru u diskorsi ta’ l-okkaΩjoni mill-President tas-Soçjetà is-Sur Teddy Farrugia u l-Eçç. Tag˙ha Dr. Elizabeth Kehrer, Ambaxxatriçi ta’ l-Awstrija g˙al Malta, il-Banda Madonna tal-Ìilju g˙alqet dan ilprogramm bl-Innu tal-Banda u blInnu Nazzjonali. Ta’ min ifakkar li matul l-istess serata, saret il-preΩentazzjoni tattrofew “Pacifico Ghigo” lill-bandisti tas-sena li g˙al darba o˙ra ntreba˙ mis-Sur Walter Farrugia li ©ie flewwel post flimkien mat-tifel tieg˙u Kersten Farrugia, li ©abu l-istess ammont ta’ punti, filwaqt li t-tieni u t-tielet post inkisbu mis-sur John Cassar u s-Sur Michael Ghigo rispettivament.

Intant, il-Banda kompliet l-impenji tag˙ha l-Ìimgha 15 ta’ Ìunju fil-març grandjuΩ ta’ l-a˙˙ar tridu, fejn esegwit marçi brijjuΩi b’akkumpanjament kontinwu tassoçi u partitarji tag˙ha, fejn finalment akkumpanjat it-tlug˙ ta’ l-Istatwa fuq il-Pedestall ta’ dak li hu mag˙ruf minna b˙ala “l-vara l-kbira” biddaqq ta’ l-Innu lill-Madonna tal-Ìilju u l-Ave Marija. L-g˙ada s-Sibt ukoll kien jum impenjattiv g˙all-Banda tag˙na hekk kif il-Banda, g˙al sena o˙ra, interpretat programm ie˙or fil©img˙a tal-festa fuq il-plançier meraviljuΩ tag˙ha. Dan hu programm li wkoll ji©bed lejh mijiet t’ammiraturi tal-Banda u l-g˙aΩla varjata ta’ muΩika le©©era li tindaqq tag˙mel dan il-programm wie˙ed partikolari. Minkejja li hu ferm diffiçli g˙alina d-diri©enti tal-Banda li norganizzaw Ωew© programmi fi spazju ta’ erbat ijiem, ir-rispons li jkollna g˙al dan il-programm u l-feedback li nirçievu, jixprunawna sabiex g˙al sena o˙ra nie˙du ˙sieb norganizzaw dan il-programm tant mistenni. B˙al ma’ hi l-konswetudni f’kull kunçert li l-Banda tippreΩenta matul il-festa, il-programm feta˙ bl-

Innu ddedikat lill-Madonna tal-Ìilju u wara li ndaqq l-Innu ta’ l-Imqabba, il-Banda esegwit xelta ta’ muΩika varjata li nkludiet Liechtensteiner Polka, Samba de Janiero, Zorba’s Dance, The Cherry Pink and Apple Blossom White, Bossa Nova, Italia Canta, Bands Around the World, u silta Granda fejn is-Sur Marvin Tonna interpreta l-parti solo fuq ilkurunetta. B’akkumpanjament vokali tal-Mezzo-Alto Lucienne Cassar, il-Banda interpretat O Surdato Innamorato u s-silta popolari li biha s-Sinjorina Lucienne Cassar reb˙et l-edizzjoni tal-programm tant segwit “La Corrida” ta’ Sibt il-G˙id 2007, Funiculi Funicola. Il-programm, li kellu preΩentazzjoni tas-Sinjura Claudine Portelli, ©ie fi tmiemu bl-Innu tal-Banda Lily kompost mis-Surmast Fundatur Mro. Joseph Darmanin. Wara, il-Banda Madonna tal-Ìilju kompliet is-servizz tag˙ha b’daqq ta’ marçi brijjuΩi, fejn b˙as-snin l-img˙oddija, il-Banda akkumpanjat banda o˙ra u Ω-Ωew© baned daqqew marçi alternati tul it-toroq ta’ madwar il-pjazza u Triq Karmenu Ciantar. Finalment, iΩ-Ωew© baned iffurmaw mass-band u indaqq ilmarç tant popolari u sinonimu malBanda tag˙na ‘Tal-Kbar’ kif ukoll l-innu març ‘May Flower’ u l-Innu lill-Madonna tal-Ìilju. L-g˙ada l-Óadd 17 ta’ Ìunju 2007, jum il-Festa tal-Padruna tag˙na l-Madonna tal-Ìilju, il-Banda li ©©ib isimHa, b˙as-soltu, ˙adet ˙sieb ilmarç tradizzjonali “ta’ nofs in-nhar”. Wara d-d˙ul tal-purçissjoni, il-Banda organizzat is-solitu març ta’ l-a˙˙ar sabiex kienet hi wkoll li g˙alqet muΩikalment dawn il-festi. Fuq medda ta’ ©img˙a festa, ilBanda tag˙na kellha sitt impenji; impenji ta’ kwalità u livell u li tawna s-sodisfazzjon mixtieq. Ta’ dan ˙aqqu ˙ajr kull min ipprovda s-servizz tieg˙u matul il-festa; b’aççenn speçjali lill-bandisti tal-post u s-Surmast Direttur li tant stinkaw matul il-©img˙at ta’ qabel sabiex inkunu ppreparati sa sninna g˙al kull impenn! Is-servizzi tal-Banda tag˙na komplew imbg˙ad barra r-ra˙al bl-

39


Il‐Banda Madonna tal‐Ìilju tesegwixxi programm muΩikali fuq il‐plançier artistiku tal‐ Banda Sant’Andrija fil‐festa ta’ l‐istess Qaddis f’Óal‐Luqa ‐ Lulju 2007.

Attività innovativa li saret matul din is‐sena kienet l‐introduzzjoni tal‐Christmas Concert li sar bis‐sehem ta’ l‐allievi li jattendu l‐Iskola tal‐MuΩika tas‐Soçjetà u bis‐sehem tal‐ bandisti tal‐post.

L‐Ambaxxatriçi ta’ l‐Awstrija g˙all Malta l‐Eçç. Tag˙ha Dr. Elisabeth Kehrer li ta˙t il‐ patroçinju tag˙ha sar il‐programm annwali tal‐Banda waqt id‐diskors ta’ l‐okkaΩjoni.

ewwel servizz ikun f’Óal-Luqa g˙allokkaΩjoni tal-festa ta’ l-Appostlu Sant’ Andrija, fejn b˙as-snin ta’ qabel, wara març qasir, ilqajna l-Istatwa quddiem il-KaΩin ta’ l-G˙aqda MuΩikali Sant Andrija bid-daqq ta’ l-innijiet. Wara esegwejna programm strumentali fuq il-plançier ta’ l-istess Soçjetà. F’Settembru imbg˙ad, fuq kummissjoni tas-Soçjetà Filarmonika M.M. Gratiae, ˙adna sehem fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja çelebrata f’ÓaΩ-Ûabbar, fejn ilqajna l-˙ru© ta’ l-Istatwa tal-Madonna tal-Grazzja bid-daqq ta’ l-Ave Marija u innijiet Marjani o˙ra, kif ukoll esegwejna programm muΩikali fil-pjazza ta’ Triq is-Santwarju. Finalment a˙na akkumpanjajna l-istatwa tant devota tal-Madonna tal-Grazzja sa fuq izzuntier. Sibt wara, il-Banda tag˙na kienet il-mistiedna ta’ l-G˙aqda MuΩikali San Leonardu ta’ ÓalKirkop u rrepetejna s-servizz tassena ta’ qabel billi, wara març qasir madwar it-toroq prinçipali tar-ra˙al, esegwejna programm varjat fil-pjazza ta’ quddiem il-kazin fuq il-plançier. Ta’ min jg˙id ukoll li f’Mejju 2007, il-Banda ˙adet sehem filfesta tal-Lunzjata billi daqqet marçi brijuΩi mat-toroq ta’ Óal Tarxien, mistiedna ta’ l-G˙aqda MuΩikali Maria Annunzjata. G˙al din is-sena, il-Banda aççettat l-istess erba’ servizzi barra mir-ra˙al filwaqt li g˙andha Ωew© impenji o˙ra fir-ra˙al tag˙na stess; is-Sibt 2 t’Awwissu 2008 fl-okkaΩjoni ta’ l-ewwel quddiesa ta’ Rev. Jonathan Farrugia u f’Ottubru 2008, meta din is-sena imiss il-Banda tag˙na li fuq kummissjoni tal-Kunsill Lokali tarra˙al, tesegwixxi l-març madwar l-Imqabba fl-okkaΩjoni ta’ Jum l-Imqabba. Nie˙du din l-okkaΩjoni sabiex minn qalbna nifir˙u lill Rev. Jonathan Farrugia u nawgurawlu kull suççess fil-˙idma pastorali tieg˙u. Kien ta’ pjaçir g˙alina li naççettaw l-istedina li saritilna sabiex nipparteçipaw u muΩikalment naqsmu mieg˙u u mal-familja tieg˙u l-fer˙ ta’ l-ordinazzjoni saçerdotali tieg˙u. Il-Banda tag˙na ˙adet sehem ukoll fil-festa litur©ika ta’ Marija Immakulata Kunçizzjoni li ©iet

41


iççelebrata fir-ra˙al tag˙na nhar il-Óadd 9 ta’ Diçembru 2007. IlBanda esegwit març qasir madwar it-toroq prinçipali tar-ra˙al u wara, min˙abba x-xita, kompliet is-servizz tag˙ha b’daqq ta’ marçi brijjuΩi ©ewwa l-kaΩin. Hawnhekk g˙allewwel darba, instemg˙at b’mod ’live’ fuq l-istazzjon “Tal-Ìilju FM Radio” li kien qed ixandar dirett iççelebrazzjoni sew interna kif ukoll esterna tal-Festa tal-Kunçizzjoni. Fuq l-istess tema, matul il-©img˙a ta’ xandiriet mir-Radju komunitarju tasSoçjetà, il-Kummissjoni Banda kienet il-mistiedna f’wie˙ed mill-programm inkluΩi fl-iskeda, fejn is-Surmast Direttur flimkien mal-membri talKummissjoni Banda ipparteçipaw u taw tag˙rif dwar ˙idmet il-Banda, Madonna tal-Ìilju. F’dak li g˙andu x’jaqsam mattag˙lim muΩikali, din is-sena kompliet il-˙idma tag˙na f’dan ilqasam billi tajna aktar importanza littag˙lim muΩikali. Minkejja d-diversi diffikultajiet lo©istiçi li b˙alissa qed niffaçjaw min˙abba r-ristrutturar talkaΩin, ewlenin fosthom in-nuqqas ta’ spazju u l-inkonvenjent li j©ib mieg˙u xog˙ol b˙al dan, it-tag˙lim muΩikali ma qata’ xejn matul is-sena, anzi Ωdied, tant li minn Novembru 2007, it-tag˙lim ©ie maqsum fuq jumejn differenti. Fil-fatt, b’effett mill-bidu ta’ Novembru 2007, ©ie inga©©at g˙alliem ie˙or fi ˙dan l-iskola tal-muΩika tag˙na, sabiex jiffoka ˙idmietu fuq it-tag˙lim ta’ l-istudenti f’dak li g˙andu x’jaqsam ma’

l-istrumenti tal-qasba (woodwind), kif ukoll biex i˙arre© teoretikament l-allievi fl-istadju inizjali tag˙hom. Dan hu s-Surmast Edwin Pace, persuna ta’ ntegrità kbira u rett fixxog˙ol tieg˙u. Is-surmast Direttur Mro. Andrew Calleja issa qed jiffoka t-tag˙lim tieg˙u fuq l-istudenti li qed jitg˙allmu strumenti tar-ram (brass). It-tag˙lim qed ji©i provdut kull nhar ta’ Sibt mid-9.30am ’il quddiem mill-g˙alliem Mro. Edwin Pace filwaqt li Mro. Andrew Calleja qed jag˙mel il-lezzjonijiet tieg˙u kull nhar ta’ Erbg˙a mill-5.15pm ’il quddiem. Matul is-sena wkoll saru xi attivitajiet lill-allievi fosthom BBQ f’G˙ar Lapsi u ˙ar©a edukattiva filMalta Falconry Centre, is-Si©©iewi. Saret ukoll laqg˙a g˙all-©enituri fejn ©ew indirizzati mill-membri talKummissjoni Banda u mis-Surmast Direttur fejn ing˙ata rendikont tal˙idma li l-iskola tal-muΩika kienet qed twettaq, il-pjanijiet g˙all-futur u ˙arsa lejn l-andament tal-progress ta’ uliedhom. F’Diçembru 2007 saret attività ©ewwa s-sala prinçipali talKaΩin fejn, g˙all-ewwel darba, ittella’ “Christmas Concert” bis-sehem ta’ l-allievi nfushom, meg˙juna minn selezzjoni limitata ta’ bandisti talpost. Din kienet attività ferm sabi˙a u li ntlaqet tajjeb ferm mill-udjenza li attendiet g˙aliha. G˙all-bandisti tal-post ©iet ukoll organizzata ikla bejn il-˙bieb ©ewwa l-kaΩin, fejn ˙adna pjaçir bejnietna f’atmosfera rilassanti! Im˙allta mas-sodisfazzjon u

Is‐Sur Edwin Gatt flimkien mas‐Sinjorina Stephanie Tanti li kienu protagonisti fis‐ silta nnovattiva “Reflections of our Lives” fejn b’mod ‘live’ g˙aqdu l‐interpretazzjoni muΩikali tal‐Banda, mΩewwqa bl‐il˙na tal‐kor u s‐solisti ma’ narrazjoni li tirrifletti l‐attività kontinwa tas‐Soçjetà tag˙na.

Is‐Sur Charles Farrugia flimkien mas‐ Sinjorina Marouska Debattista li f’idejhom kienet fdata il‐preΩentazzjoni tal‐Kunçert annwali tal‐Banda.

s-suççess, sfortunatament matul issena, ©arrabna n-niket ukoll hekk kif f’Lulju 2007 tlifna wie˙ed millpilastri tal-Banda tag˙na, is-Sur Peter Farrugia, li apparti li serva diversi karigi fi ˙dan is-Soçjetà, kien ukoll ex-bandist u ex-delegat tal-Banda Madonna tal-Ìilju g˙al diversi snin. Lil Pietru, kif kien mag˙ruf fostna, inwieg˙duh li m’a˙na ser ninsewh qatt u n-noti muΩikali tal-Banda tag˙na ser jibqg˙u ifakkruna b’mod dejjiemi fil-kilba tieg˙u li l-banda tkompli tavvanza ’l quddiem. Pietru llum qieg˙ed fejn il-Mulej, fejn flimkien ma’ bosta bandisti o˙ra tal-Banda tag˙na, qeg˙din jitolbu g˙alina missema. Minn hawn, filwaqt li nsellmu mill-©did lil se˙ibna Pietru, intennu l-kondoljanzi tag˙na lill-familjari kollha tas-Sur Farrugia. Ir-ristrutturar tal-kaΩin sfortunatament affetwana f’dak li g˙andu x’jaqsam mal-kunçerti bejnietna l-bandisti tal-post tul is-sena g˙aliex peress li nbidlu s-soqfa taΩΩew© swali ta’ barra, is-sala prinçipali tal-kaΩin qieg˙da tintuΩa sabiex fiha jitpo©©a dak kollu li kien hemm fiΩΩew© swali l-o˙ra. G˙alhekk, ma kellniex post fejn nag˙mlu l-kunçerti tag˙na. G˙aldaqstant, in-numru ta’ kunçerti li saru kien limitat ˙afna. Minflok iΩda, iffokajna l-˙idma

43


Private Tuition • Mathematics & Physics: Forms 3, 4 & 5 (Sec) • Pure Mathematics Intermediate & Advanced Locality: Mqabba / Ûurrieq Contact: M. Debattista B.Ed (Hons) Mob: 7970 7458

Triq San BaΩilju, Mqabba (Wara l-Knisja)

Nispeçjalizzaw f’kull kwalità ta’ g˙a©ina, ravjul, pastizzi, eçç... Dawn l-affarijiet issibhom kemm imsajrin kif ukoll tal-friΩa. Ikollna wkoll soft drinks, ©elati, sigaretti, eçç...

Tel: 2164 7233

Naççettaw ordnijiet g˙all-parties.

SCAFF OL GÓALL DING ‐KIRI

G˙al kull tip ta’ xog˙ol fuq il‐fil, tibjid, tik˙il, kisi u restawr fuq l‐antik

Mob: 9924 4807 jew 9986 1751 44


Mro. Edwin Pace, waqt faΩi mit‐tag˙lim muΩikali lill‐allievi tag˙na.

Ikla g˙all‐bandisti tal‐post li saret ©ewwa l‐KaΩin f’Ottubru 2007

tag˙na b’mod kollettiv f’kunçerti speçifikament marbuta mat-tlett programmi li l-Banda ser tag˙mel fi spazju ta’ ˙mistax. L-ewwel impenn muΩikali g˙all-Banda kien dak ta’ nhar il-Óadd 1 ta’ Ìunju, fejn ilBanda ipparteçipat fis-serata li ttellat fl-okkaΩjoni ta’ l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-faççata tal-kaΩin. L-impenn ewlieni tal-Banda jibqa’ dak tat-Tlieta tal-festa, il-Jum iddedikat lill-Banda tag˙na, fejn din is-sena l-Banda g˙andha impenn, naΩΩardaw ng˙idu, ikbar mis-soltu f’dak li g˙andu x’jaqsam max-xelta muΩikali li ser ti©i esegwita. Hekk kif

din is-sena qed infakkru l-150 sena mid-dehra tal-Madonna f’Lourdes fejn iddikjarat li “Hi l-Immakulata Kunçizzjoni”, kif ukoll il-15-il sena mit-twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju, ma setax jonqos li l-Banda tie˙u dawn iΩ-Ωew© anniversarji in konsiderazzjoni u tibbaΩa t-tema ta’ dan il-kunçert Vokali u Strumentali annwali fuq dawn il-binarji. Din issena wkoll sar ˙afna xog˙ol ta’ innovar fuq il-Plançier Meravilja, u kien bix-xieraq g˙alhekk li l-programm jing˙ata laqta aktar partikolari kif jixraq okkaΩjoni b˙al din. In˙e©©u lil kull min g˙andu g˙al qalbu l-muΩika sabiex ma jitlifx dan il-programm, hekk li ta’ kull sena s-si©©ijiet provduti qed ji©u okkupati minn ˙in qabel ma’ l-bandisti jie˙du posthom fuq il-plançier! Dan g˙alina hu ta’ sodisfazzjon kbir, ghax fuq kollox, a˙na g˙alhekk na˙dmu, nistinkaw u nippjanaw, sabiex il-prodott finali ppreΩentat lill-ammiraturi tal-Banda jkun wie˙ed ta’ livell, u li jinΩel g˙asel, kif ng˙idu, ma’ dawk kollha li jg˙o©obhom jilqg˙u l-istedina tag˙na u jonorawna bil-preΩenza tag˙hom. It-tielet programm tal-Banda hu l-programm ta’ lejliet il-festa, fejn b˙as-snin l-img˙oddija, il-Banda tag˙na ser tesegwixxi programm ta’ muΩika le©©era fuq il-plançier tag˙ha (programm tax-xelta muΩikali li ser ti©i esegwita tistg˙u tarawh f’pa©na 27). Ûgur li mhiex ˙a©a façli li torganizza tlett programmi ta’ livell g˙oli fi Ωmien ©img˙atejn!

Stand armat mis‐Soçjetà tag˙na waqt wirja li ©iet organizzata mill‐G˙aqda KaΩini tal‐Banda b˙ala parti mill‐attivitajiet organizzati sabiex tfakkar is‐60 sena mit‐ twaqqif tag˙ha.

It‐tenur Aldo Busuttil jinterpreta wa˙da mis‐siltiet tieg˙u flimkien mal‐Banda tag˙na diretta mis‐Surmast Andrew Calleja li ˙a hsieb jag˙mel l‐arran©amenti muΩikali g˙ax‐xog˙lijiet interpretati mill‐ istess kantant.

Attività interessanti li saret g˙all‐allievi kienet mawra ta’ nofs ta’ nhar fil‐“Malta Falconry Centre” is‐Si©©iewi, fejn l‐allievi setg˙u jammiraw id‐diversi speçi ta’ tajr mg˙allma f’ambjent mill‐aktar naturali.

Il‐Banda Madonna tal‐Ìilju fis‐servizz li ta’ kull sena tipprovdi fl‐okkaΩjoni tal‐ Festa Litur©ika ta’ Marija Immakulata Kunçizzjoni li ti©i ççelebrata fir‐ra˙al tag˙na fl‐eqreb Óadd tat‐8 ta’ Diçembru.

Trid preparazzjoni kbira minn qabel, attenzjoni u konçentrazzjoni waqt il-provi, u kif ukoll organizzazzjoni tajba. Dan ˙adilna ˙afna millener©ija tag˙na matul ix-xitwa li g˙addiet, u hekk kif beda joqrob iΩΩmien u da˙let ir-rebbieg˙a, tajna bidu g˙all-kunçerti regolari sabiex finalment, issa li ninsabu ftit gimg˙at biss mill-ewwel impenn tag˙na, dak

45


ta’ l-inawgurazzjoni tal-faççata, bdejna r-ritmu finali tag˙na bilkunçerti ©enerali. Nisperaw li dak li tant ˙dimna g˙alih matul ix-xhur li g˙addew ikun ta’ sodisfazzjon g˙alikom li ser ti©u tisimg˙una u taqsmu maghna dak li a˙na ˙ejjejna g˙alikom sabiex finalment, ninkurunaw ˙idmietna bis-suççess mixtieq! Nag˙laq dan ir-rapport ta’ ˙idma bis-solitu appell tieg˙i rigward ittag˙lim muΩikali. G˙al darba o˙ra n˙e©©e© lill-©enituri u kustodji tattfal sabiex i˙ajruhom aktar jibdew jitg˙allmu xi strument muΩikali fi ˙dan l-Iskola tal-MuΩika tag˙na. Matul l-a˙˙ar tnax-il xahar, sar ˙afna xog˙ol organizzativ sabiex tissa˙˙a˙ l-istruttura fi ˙dan l-iskola muΩikali tag˙na. Ûgur li fadal ˙afna xi jsir minna˙a tag˙na, iΩda Ωgur ukoll li l-˙e©©a u l-motivazzjoni tag˙na jkomplu jikbru jekk naraw aktar konkorrenza g˙al dak li a˙na qed na˙dmu g˙alih. Fil-˙ajja tal-lum, hawn ˙afna xi jtellef lit-tfal u Ω-Ωg˙aΩag˙ tag˙na, u t-tag˙lim tal-muΩika jaf ikun duwa sabiex itaffi l-problemi soçjali attwali. Dan il-g˙aliex l-arti muΩikali, filwaqt li tibni karattru aktar sod f’uliedna, tg˙inhom jiΩviluppaw aktar ˙iliet, filwaqt li tbieg˙dhom minn perikli kbar li sfortunatament huma mdawrin bihom. Il-muΩika tg˙inhom jiΩviluppaw soçjalment, jit˙altu aktar u jkollhom arena fejn jistg˙u jesebixxu l-kwalitajiet u t-talenti tag˙hom, li ˙afna drabi ikunu mo˙bija, u jekk ma jing˙atawx id-dawl, jibqghu fid-dlam u qatt ma ji©u esebiti!! G˙alhekk, kull min hu nteressat li jibda jit˙arre© xi strument, g˙andu jikkuntattja lili personalment jew lisSur Walter Farrugia, Chairperson tal-Kummissjoni Banda jew lil xi membru tal-Kumitat. It-tag˙lim ji©i provdut ming˙ajr ˙las b’mod regolari kull ©img˙a. Infakkar il©ranet; nhar ta’ Sibt filghodu minn Mro. Edwin Pace u nhar ta’ Erbg˙a mis-Surmast Direttur Mro. Andrew Calleja. Is-suççess ta’ uliedkom hu s-sodisfazzjon tag˙na! Nie˙u din l-opportunità sabiex finalment inwassal ir-radd ta’ ˙ajr tieg˙i lil s˙abi tal-Kummissjoni

Il‐març tant popolari “tal‐Ìimg˙a” hu wie˙ed mill‐aktar impenji mistennija g˙all‐Banda tag˙na, fejn akkumpanjata minn numru kbir ta’ ammiraturi, il‐Banda twassal l‐Istatwa tal‐Madonna sat‐tlug˙ trijonfali tag˙ha fuq il‐pedestall tal‐Vara l‐Kbira.

Banda, immexxija mis-Sur Walter Farrugia, li flimkien mas-Sur John Cassar u o˙ti Redianne Zammit Ghigo, na˙dmu b’mod kontinwu sabiex inkomplu nkattru dak li bdew missirijietna aktar minn 63 sena ilu! F’isem il-Kummissjoni Banda nie˙u din l-opportunità sabiex pubblikament nuru l-apprezzament tag˙na lejn is-Sur Charles Ciantar li b’mod regolari jg˙inna f’dak li jkollna bΩonn, tant li ˙a diversi inizjattivi sabiex il-Banda tkun atrezzata b’dak me˙tie© minn Ωmien g˙al Ωmien, kif ukoll lis-Sur Keith Zammit, li dejjem itina daqqa t’id f’dak kollu me˙tie© waqt kull servizz li l-Banda jkollha matul l-ista©un u s-Sinjura Marlene Farrugia li tag˙ti kontribut kbir fl-uniformi tal-bandisti. Ir-radd ta’ ˙ajr tieg˙i jmur ukoll g˙asSurmast Direttur tal-Banda tag˙na, Mro. Andrew Calleja, li jie˙u nteress ©enwin fl-andament tal-banda, mhux biss mill-lat ta’ muΩika, fejn, matul issena jag˙mel pataflun t’arran©amenti muΩikali g˙all-banda, iΩda wkoll f’dak amministrattiv, fejn dejjem kien ta’ spalla g˙all-Kummissjoni Banda. Nirringrazzja wkoll lil Mro. Edwin Pace, li fil-ftit xhur li ilu nga©©at b˙ala g˙alliem wera interess ©enwin u l-impenn tieg˙u b’riΩq it-tag˙lim muΩikali hu apprezzat mhux biss minna d-diri©enti, iΩda wkoll millallievi tieg˙u u l-©enituri tag˙hom. Inrodd ˙ajr ukoll liΩ-Ωew©

surmastrijiet Onorarji, L-Imqabbin Mro. Julio Tanti A.Mus. LC.M. u Mro Joseph Tonna A. Mus. L.C.M., li dejjem kienu lesti li jipprovdu s-servizz tag˙hom kull fejn kien hemm il-˙tie©a, sa˙ansitra, Mro. Julio Tanti ta’ kemm-il darba pprovda s-servizz muΩikali tieg˙u u b’mod regolari jkun ta’ g˙ajnuna waqt ilkunçerti . Fl-a˙˙ar, iΩda Ωgur mhux l-inqas, lil s˙abna kollha l-Bandisti tal-Post li HUMA l-Banda tag˙na, ghax l-interess, l-impenn u d-dedikazzjoni tag˙hom huma ingredjenti li jiddeterminaw l-andament u l-progress ta’ din il-Banda tant g˙aΩiΩa g˙alina. Fuq kollox, l-ikbar radd ta’ ˙ajr hu lil Alla l-Imbierek u l-Ommna tasSema li tawna l-grazzja li ng˙addu sena o˙ra ta’ ˙idma fejjieda b’riΩq ilBanda tag˙na. Nitolbuhom jibqg˙u ituna d-dehen ng˙arrfu mmexxu sabiex inkomplu naqdu l-missjoni fdata lilna minkom is-soçi u l-partitarji sabiex inkattru l-arti muΩikali fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na u nsa˙˙u wirt missirijietna! Nitlobuhom iΩΩomu idejHom fuqna lkoll u jkattru l-Banda tag˙na. Viva l-Madonna tal-Ìilju u l-Banda li ©©ib isimHa u millqalb flimkien ng˙idu GRAZZI MADONNA TA’ MÓABBTEK GÓALINA.

47


Mini Skip Service also available Leli Camilleri Leli Garage, Triq il-Madonna tal-ĂŒilju, Mqabba Tel: 9947 4468

Problems with your T.V.

Video/DVD

Hi-Fi?

Call David Ciantar on

79 710 944 or 21 641 207 48


PreΩentazzjonijiet mis-Soçjetà Programm MuΩikali Annwali mill-Banda Madonna tal-Ìilju Festa 2007

Is‐Sur Charles Darmanin, iben is‐Surmast Fundatur Mro. Joseph Darmanin ing˙ata tifkira partikolari: ritratt ta’ l‐g˙aΩiΩ missieru i˙abbat l‐Innu lill‐Madonna tal‐ Ìilju dak in‐nhar ta’ l‐inawgurazjoni tal‐ Plançier Meravilja f’Ìunju tas‐sena 1995.

Is‐Sur Joe Abdilla, bandist tal‐Banda Madonna tal‐Ìilju u teΩorier ta’ l‐G˙aqda KaΩini tal‐Banda, ji©i ppreΩentat b’momento b’turija ta’ radd ta’ ˙ajr lejn l‐impenn kostanti tieg˙u b’riΩq il‐Banda Madonna tal‐Ìilju.

PreΩentazzjoni o˙ra saret lill‐Klabb tal‐Futbol ta’ l‐Imqabba fl‐okkaΩjoni tal‐promozzjoni fil‐Premier Division. It‐ tifkira ing˙atat lis‐Sinjuri Mario Borg u Joe Farrugia f’isem l‐“Mqabba FC”.

PreΩentazzjoni lis‐Sinjorina Lucienne Cassar b’tifkira tas‐suççess miksub fil‐ programm tant popolari “La Corrida” li sar f’Sibt il‐G˙id tas‐sena 2007.

49


The Village Shop Triq l‐A˙wa Ghigo, Mqabba

Fejn tista’ ssib o©©etti li jiswew Lm1 biss u aktar affarijiet bi prezzijiet ir˙as Ftu˙: Tnejn ‐ Ìimg˙a • 8.30am ‐ 12.00pm – 4.30pm ‐ 7.00pm Is‐Sibt • 8.30am ‐ 12.30pm

Mobile: 7999 9912

Sunray Butcher

40, Church Square, Mqabba • Tel: 2168 3690 G˙al kull kwalità ta’ La˙am Frisk, Ti©ie© u Fniek, Bajd, eçç 50


PreΩentazzjonijiet lis-Soçjetà

Il‐Viçi President tas‐Soçjetà, is‐Sur Joe Abdilla, jippreΩenta g˙otja b’riΩq il‐ pro©ett tar‐restawr u l‐illuminazzjoni tal‐ faççata tal‐KaΩin.

Programm MuΩikali Annwali mill-Banda Madonna tal-Ìilju Festa 2007

Is‐Sur Nicholas Briffa, eks‐Sindku ta’ l‐Imqabba, jag˙mel preΩentazzjoni f’isem il‐Kunsill Lokali.

Is‐Sur Paul Spiteri, Segretarju ta’ l‐Uffiççju Nazzjonalista ta’ l‐Imqabba jag˙mel il‐ preΩentazzjoni tieg˙u lis‐Soçjetà.

Is‐Sur Charles Sacco Viçi‐President taç‐ Çentru Laburista ta’ l‐Imqabba jag˙mel il‐preΩentazzjoni tieg˙u lis‐Soçjetà.

Is‐Sur Noel Galea, jag˙mel il‐ preΩentazzjoni tieg˙u fl‐okkaΩjoni tal‐ Festa 2007.

Id‐Dentista Marlene Pullicino, tag˙mel il‐preΩentazzjoni tag˙ha fl‐okkaΩjoni tal‐ festa tas‐sena l‐o˙ra.

Is‐Sur Ignatius Farrugia jippreΩenta g˙otja b’riΩq ir‐restawr tal‐faççata tal‐ KaΩin.

51


52

DAN IR-REKLAM JIDHER HEKK FUQ TALBA TAL-KLIJENT


Ir-radju tal-komunità Pro©ett ambizzjuΩ illi ˙alla ˙afna memorji sbie˙ Jonathan Dingli ‐ Ass. Segretarju Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal‐Ìilju F’dawn l-erba’ kelmiet li ©ejt inkarigat nikteb, ˙a ng˙idilkom ftit kif eΩattament nibtet din l-idea talfamuΩ radju stazzjon illi kien fih xog˙ol mhux ˙aΩin imma bi ftit ˙ila u determinazzjoni wasalna. Ir-radju sar u l-˙olma li kellna saret realtà g˙ax il-©urnata tat-30 ta’ Novembru 2007, Ωgur ˙a tibqa’ ittimbrata ©o mo˙˙na b˙ala l-©urnata ta’ meta inawgurajna l-istazzjon ‘Tal-Ìilju FM 95.4’. Din l-idea ilha li nibtet ©o mo˙˙na bejn wie˙ed u ie˙or xi sentejn ilu, imma dan dejjem kien kliem biss b’tama li xi darba naslu g˙al fatti wkoll. Kien propju s-sena l-o˙ra meta flimkien ilkoll indunajna li biex niksbu s-suççess tant mistenni, kellna nfasslu pjan ta’ ˙idma, fejn regola indispensabbli kellha tkun li b˙al dejjem nemmnu fina nfusna biex b’hekk nemmnu fix-xog˙ol

IΩ‐Ωew© tekniçi tar‐radju TAL‐ ÌILJU FM Joseph Zammit (lemin) u Julian Falzon (fuq) li ming˙ajr l‐interventi tag˙hom Ωgur li s‐suççess ma kienx ikun mija fil‐mija. Xog˙ol li ma jidherx imma huwa imprezzabbli.

li konna ser inwettqu. U hekk ©ara, g˙ax wara li eΩatt g˙addiet il-festa ta’ l-2007, bdejna na˙sbu biex dan ir-radju jsir bejn it-30 ta’ Novembru u d-9 ta’ Diçembru, eΩattament finnovena tal-Kunçizzjoni. Nista’ ng˙id illi l-ewwel pass sar meta ©ie javviçinani Christopher Briffa u staqsini jekk kontx interessat li ng˙inu biex dan l-istazzjon minn ˙olma jsir realtà. Ovvjament jien aççettajt mill-ewwel u bdejna navviçinaw aktar nies fosthom lil Fernando Dingli, Joseph Zammit, Julian Falzon, Marvin Sciberras u Roberto Formosa. Bdejna niltaqg˙u kwaΩi kuljum, imma hekk kif beda die˙el iΩΩmien, bdejna ninnotaw illi dan kien fih wisq xog˙ol u, peress li kollha kemm a˙na konna di©à mpenjati f’sezzjonijiet o˙ra fi ˙dan is-soçjetà tag˙na, konna kwaΩi ddeçidejna li nipposponu dan il-pro©ett. Imma b’kura©© ta’ iljun, li huma msemmijin g˙alih iΩ-Ωg˙aΩag˙ tal-Ìilju, komplejna g˙addejjin u jien ˙adt l-inkarigu li

nibda ndur il-˙wienet biex ni©bor ftit sponsors. Hawnhekk ma nistax ma nsemmix lil Victor Abdilla li g˙enni wkoll fil-©bir ta’ l-isponsors. Wara kien imiss li nibdew ir-recordings u Ferdinando u Christopher bdew ukoll jiltaqg˙u biex jippjanaw l-iskeda tal-progammi. Hekk kif din tlestiet, sejja˙na laqg˙a g˙al dawk in-nies kollha li wrew ixxewqa li jag˙tu sehemhom, kemm fil-preΩentazzjoni tal-progrmmi, kif ukoll fl-organizzazzjoni. Qbadna r-ritmu sew u beda die˙el iktar iΩ-Ωmien, u peress li g˙alina lkoll kienet esperjenza ©dida, fina beda die˙el dak il-ftit eçitament sakemm naraw ir-riΩultat a˙˙ari. Komplejna na˙dmu fuq irrecordings tar-reklami u kif ukoll ta’ xi w˙ud mill-programmi. Din ta’ l-a˙˙ar kienet ta’ u©ig˙ ta’ ras kbira, g˙aliex min jaf kemm-il darba ˙adna Ωball u er©ajna bdejna mill-bidu. Kif di©à aççennajt qabel, ˙add minna ma kien espert f’dan ilqasam u kollha kemm a˙na bdejna nitg˙allmu mill-iΩbalji tag˙na stess. Imma kif kul˙add jaf, il-bidu qatt ma jkun façli, iΩda minkejja kollox iktar ma beda joqrob iΩ-Ωmien, iktar bdejna naraw il-˙olma tag˙na titwettaq. Peress li ˙afna minna konna wkoll xog˙ol matul dawn iljiem ta’ xandir, kul˙add ta sehmu biex kemm jista’ jkun ng˙inu lil xulxin u flimkien ©bidna ˙abel wie˙ed. Il-©urnata waslet u t-30 ta’ Novembru saret ©urnata o˙ra

53


54


ttimbrata fuq il-kalendarju tassoçjetà tag˙na g˙aliex dak li konna preparajna g˙alih issa sar realtà. Dawk il-©ranet nistg˙u ng˙idu illi fil-kaΩin, ©od-djar u ©ol-karozzi, kul˙add kien sinkronizzat fuq talÌilju FM, biex wie˙ed seta’ jisma’ g˙all-ewwel darba ©o l-Imqabba stazzjon mill-Imqabbin g˙allImqabbin, Tal-Ìilju FM, unur ie˙or g˙as-soçjetà tag˙na kif ukoll g˙arra˙al tag˙na ta’ l-Imqabba. Kienet ©img˙a li g˙exnieha lkoll flimkien u li Ωgur li b˙al ˙afna o˙rajn li taw sehemhom, Ωgur li minix ˙a ninsa façilment. L-iskeda, li b˙alma jg˙id ilMaltin, kienet mimlija daqs bajda, kien fiha diversi programmi varji b˙al fuq is-sa˙˙a tal-bniedem, programmi speçjali f’g˙eluq il-15-il sena minn meta twaqqfet is-sezzjoni Ωg˙aΩag˙, programmi muΩikali, programmi g˙at-tfal u programmi dwar l-istorja ta’ l-Imqabba fost l-o˙rajn. Ìeddidna wkoll ilmemorji ta’ ˙afna minnkom, bilprogramm li g˙amilna dwar ilprogramm muΩikali li s-soçjetà tag˙na tellg˙et sentejn ilu ©ewwa t-Teatru Manoel. Kellna wkoll diversi xandiriet live b˙al quddiesa ta’ kuljum kif ukoll il-purçissjoni tal-Kunçizzjoni waqt li kienet qieg˙da tbierek ittoroq ta’ l-Imqabba. Na˙seb li pemezz ta’ dawn il-programmi varji, kif ukoll tax-xandiriet live, konna ta’ kumpanija tajba g˙al dawk kollha li kienu jisimg˙una speçjalment g˙al dawk l-anzjani jew morda li g˙al xi ra©uni jew o˙ra ma setg˙ux jo˙or©u minn djarhom. G˙alaqna dan l-istazzjon talÌilju FM billi g˙amilna riçeviment ©ewwa l-kaΩin tal-Ìilju biex niççelebraw flimkien is-suççess li konna ksibna lkoll flimkien wara diversi ©ranet ta’ ˙idma u sagrifiççji, u b’hekk er©ajna urejna biç-çar illi Ω-Ωg˙aΩag˙ tal-Ìilju kienu, g˙adhom u jibqg˙u il-pijunieri fejn jid˙lu ideat ©odda ©or-ra˙al tag˙na. F’isem s˙abi tal-kumitat kemm

Ritratt li fi˙ jidher is‐Sur Joseph Zammit, wie˙ed mit‐teknici tar‐radju, fil‐preΩenza tas‐ Sur Christopher Briffa u s‐Sur Jonathan Dingli, li kienu srumentali fit‐twettiq ta’ dan il‐pro©ett innovattiv fir‐ra˙al tag˙na.

Ìustifikat kien il‐fer˙ ta’ dawk kollha li taw sehemhom tul l‐g˙axar t’ijiem ta’ xandiriet kontinwi tar‐radju TAL‐ÌILJU FM; hekk kif it‐transmissjonijiet intemmu tard fil‐g˙axija fil‐jum tal‐festa tal‐Kunçizzjoni!

taΩ-Ωg˙aΩag˙ kif ukoll dak çentrali, nixtieq nirringrazzja lil kull persuna li tat s-sehem tag˙ha biex dan l-istazzjon seta’ jitwettaq. Nirringrazzja wkoll lill-kappillan Dun Nazzareno Caruana g˙allkoperazzjoni li sibna min-na˙a tieg˙u. Ma nixtieqx nag˙laq dan l-artiklu bla ma nirringrazzja millqalb li dawk kollha li g˙o©obhom jirreklamaw mag˙na, kif ukoll

lil dawk li g˙inuna permezz taddonazzjonijiet tag˙hom. In˙e©©u wkoll lil dawk iΩΩg˙aΩag˙ li g˙andhom ix-xewqa li jing˙aqdu mag˙na fit-tim talÌilju FM fis-snin li ©ejjin, kemm b˙ala preΩentaturi, kif ukoll mil-lat tekniku biex javviçinaw lili jew lil xi membru tal-kumitat. Sakemm ner©g˙u niltaqg˙u, inselli g˙alikom.

55


No.1 for price and quality

HORACE ENTERPRISES LTD Trophies & Sports Goods Importer & Wholesaler Horace Micallef Director

Office: Vjal it-Torri, Gudja ZTN 11 • Stores: Triq Ray Caruana, Gudja Tel: (356) 2169 6302 Fax: (356) 2169 3397

For all kind of Fresh & Frozen Fish Triq John Debattista, Si©©iewi Tel: 2146 4367 • Mob: 7905 7501 Mon: 4.00pm – 7.00pm Tues, Wed, Thur, Fri: 7.00am – 12.00pm, 4.00pm – 7.00pm Pub Hol, Sat: 7.00am – 12.00pm

so l a is a e z Piz ailabl av

9, Blue Grotto Avenue, Ûurrieq Tel: 2164 2986 • Mob: 7947 6573 56


Restawr tal-faççata Tonio Facciol

IΩ-Ωmien ma jistenna l-˙add u x-xahar ta’ Ìunju re©a’ mag˙na. Dan ifisser li g˙addiet sena o˙ra minn fuq is-Soçjetà tag˙na. Matul din is-sena, fil-qasam li tieg˙u jiena involut, dak tar-Rikostruzzjoni talKaΩin, kellna moviment qawwi ta’ xog˙ol. Matul dan l-artiklu ser nag˙tu ˙arsa dettaljata tax-xog˙ol kollu li sar fuq il-pro©ett tal-faççata u s-swali ta’ quddiem tal-KaΩin. Fl-a˙˙ar artiklu tieg˙i fuq dan il-ktejjeb kont infurmajtkom li kien ˙are© il-permess sabiex jinbidlu s-soqfa tas-swali ta’ quddiem. Dan il-permess kien ˙are© nhar it-12 t’April 2007, u immedjatament wara, inbeda x-xog˙ol fuq il-bdil tas-soqfa, bl-g˙ajnuna tas-Sur Michel Farrugia li kien rama ixxater tul is-sala kollha. Nhar l-1 ta’ Mejju inqalg˙u x-xorok u t-travi kollha li kienu jiffurmaw parti missaqaf l-antik. Fil-©ranet ta’ wara, sar xog˙ol preparatorju g˙as-saqaf b˙al tqattieg˙ tal-ingall tas-saqaf, ˙att ta’ ˙itan sabiex is-saqaf ji©i wie˙ed s˙i˙, preparazzjonijiet g˙as-sistema l-©dida tad-dawl tal-KaΩin, kif ukoll

Is‐Sinjuri Tonio Facciol, Joe Abdilla u Joseph Tanti waqt faΩi ta’ preparazzjoni g˙ad‐ dawl tal‐faççata fil‐bankina tal‐kaΩin.

tqeg˙id ta’ ˙adid u xibka. Nhar isSibt 19 ta’ Mejju 2007 kienet il©urnata li tajna l-konkos ta’ dan issaqaf. Bl-g˙ajnuna tas-Sur Michel Farrugia u l-˙addiema tieg˙u, kif ukoll permezz ta’ Concrete Pump

Is‐Sur Rosario Zammit, li ©ie fdat bix‐xog˙ol tar‐restawr tal‐faççata, meg˙jjun minn ibnu Joseph u mill‐President Onorarju, s‐Sur Joseph Tanti, waqt faΩi mix‐xog˙ol ta’ restawr li kien involut f’dan il‐pro©ett.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

©entilment mislufa lilna middiretturi ta’ Elbros Construction Ltd, dan ix-xog˙ol twettaq bl-ikbar effiçjenza. Wara li ng˙ata s-saqaf, l-attenzjoni tag˙na daret fuq ilfesta ad unur il-Padruna tag˙na l-Madonna tal-Gilju. Nhar il-Óamis 31 ta’ Mejju 2008 saret seduta ©enerali straordinarja li fiha ©ie diskuss il-progress li sar fuq ilpro©ett tal-faççata. Matul din isseduta ©ie deçiz li l-faççata g˙allfesta tas-sena 2007 kellha tibqa’ mg˙ottija bix-xibka l-˙adra. Din kienet deçizjoni unanima ta’ dawk kollha li attendew g˙as-seduta. Sadanittant is-Sur Rosario Zammit, s-Sur Joseph Tanti kif ukoll John Barbara komplew bil˙idma tag˙hom fir-restawr talfaççata. It-target tag˙na li l-bank tal-Madonna, kif ukoll is-sular ta’ ta˙tu, jkunu lesti sal-festa intla˙aq.

57


Kull min fil-festa tela’ jara dan ilpro©ett kul˙add kellu kliem ta’ tif˙ir g˙al-mod professjonali li bih qeg˙din na˙dmuh. Fost innies li telg˙u jaraw dan il-pro©ett matul il-©img˙a tal-festa insemmu lill-Onorevoli Dr. Lawrence Gonzi Prim Ministru kif ukoll Dr. Elisabeth Kehrer l-ambaxxatriçi ta’ l-Awstrija g˙al Malta. F’nofs Lulju, wara li l-armar kollu tal-festa re©a’ n©abar lura fl-im˙aΩen, tkompla x-xog˙ol fuq dan il-pro©ett. Kien imiss issa l-bdil tas-saqaf tal-bejt. Dan ixxog˙ol inbeda nhar it-18 ta’ Lulju 2007 bit-tqattieg˙ tal-kontrabejt, armar tax-xater u qlug˙ tax-xorok, armar tax-xibka u ˙adid. Dan ixxog˙ol kompla kuljum sakemm nhar il-Ìimg˙a 3 t’ Awwissu ng˙ata l-konkos. Wara l-festa ta’ Santa Marija, tkompla xog˙ol ie˙or intensiv ta’ preparamenti sabiex ikun jista’ jing˙ata l-kontrabejt. Qabel ing˙ata l-kontrabejt, intramat u ng˙atat il-konkos ilblokka ta’ l-arblu prinçipali talkaΩin, dan il-konkos ing˙ata nhar il-11 ta’ Settembru 2007, filwaqt li

Kif jg˙idu, ˙a©a taqla’ l‐o˙ra u min˙abba d‐diversi xog˙lijiet li saru kien hemm il‐ ˙tie©a ur©enti li l‐parti komuni tal‐kaΩin ti©i mbajjda. Dan ix‐xog˙ol da˙al g˙alih b’ru˙u w ©ismu is‐Sur Joe Abdilla, viçi‐ president ta’ l‐istess Soçjetà.

l-kontrabejt ing˙ata nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru 2007. Dakinhar stess wara nofs in-nhar, blg˙ajnuna tas-Sur Frankie Grech, il-kuntrabjut ©ew imwittija bil-powerflaut. B’hekk, nistg˙u ng˙idu li l-ewwel parti ta’ ristrutturar fejn kien involut il-bini tlesta. Nixtiequ nie˙du din l-okkaΩjoni sabiex pubblikament nirringrazzjaw lil dawk kollha li g˙enuna fil-bdil ta’ dawn is-soqfa. Dawn kienu Michel Farrugia u l-˙addiema tieg˙u, l-a˙wa Baldacchino li ©ew kemm-il darba bil-crane tag˙hom, Is‐Sur Tonio Facciol, wie˙ed mill‐persuni l‐aktar strumentali fit‐tre©ija ta’ dan il‐pro©ett waqt parti mix‐xog˙ol involut lil Leli Skip Hire li ta’ bdil ta’ saljaturi g˙all‐gallariji tal‐faççata. provdilna diversi skips sabiex narmu il-materjal Ωejjed, speçjali lis-Sur Dennis Farrugia lill-Elbros Construction – g˙all- u t-tfal tieg˙u Wayne u Shaun ta’ pompa sabiex jing˙ata l-konkos, Denfar Construction. Dawn kienu Frankie Grech tat-twittija tal- ta’ g˙ajnuna kbira billi provdewlna kuntrabjut bil-powerflaut, u lil senza interessi l-konkos kollu uΩat Mario Farrugia u Colin Farrugia li f’dawn is-soqfa u l-kontrabejt, kemm il-darba ©ew bit-trakkijiet l-bricks u l-materjal b˙al Ωrar u tag˙hom i©orru l-materjal. r-ramel li ntuΩaw f’ din il-fazi. Ringrazzjament ie˙or imur lis- Grazzi kbira mill-qalb. Sur Charles Tanti ta’ l-g˙ajnuna Hekk kif g˙adda s-Sajf, tieg˙u kif ukoll lis-Sinjuri Lonzu l-Kumitat Amministrattiv g˙amel Mifsud, Tony Zammit u Charlie diversi laqg˙at dwar dan ilCaruana tal-˙idma tag˙hom fix- pro©ett. Il-Kumitat iffinalizza li xog˙ol tal-bankina. Fl-a˙˙ar iΩda l-pro©ett ta’ restawr tal-Faççata u Ωgur mhux l-inqas, ringrazzjament l-inawgurazjoni tas-Sistema l-©dida

Is‐Sur Frankie Grech waqt faΩi mix‐xog˙ol li hu pprovda fl‐g˙oti tal‐kontrabejt. Fl‐ istess ritratt jidher dettal mill‐blokka l‐©dida li saret g˙all‐arblu prinçipali tal‐faççata.

59


WÜRTH LIMITED, WÜRTH HOUSE, Triq il-Masgar, Qormi QRM 3217, Malta. Tel: (356) 2149 4604, (356) 2144 3035 Fax: (356) 2144 1081 E-mail: sales@wuerth-malta.com Web: www.wuerth.com.mt

JMA Aluminium works Joseph Mizzi Aluminium works & soffit ceilings 40A, Industrial Estate, Luqa Tel/Fax: 2180 7851 Mob: 9944 5686 E-mail: mizalum@maltanet.net

For aluminium products with competitive prices and professionally done with years of experience in aluminium works We fabricate aluminium apertures, like doors & windows with new profiles and a large range of colours. We cater for customer made structures, as greenhouses, verandas, skylights, facades and more. Call for free quotation for: Louvers fixed & adjustable Double glazed apertures (with Argon Gas) Showers & partitions Insect screens & roller nets Hinged, sliding & revolving apertures Maltese balconies, stairs & handrails Security main doors Arched apertures & folding doors We do also soffitt ceilings in mineral fibre & gypsum in various models


Ix‐xog˙ol tar‐retawr tal‐faççata kien jinkludi wkoll il‐bdil ta’ Ωew© soqfa, dak tal‐bejt kif ukoll dak tas‐sala tan‐nofs. Dan ix‐xog˙ol sar bil‐kollaborazzjoni ta’ l‐Elbros Construction Ltd. u Denfar Ltd. Minn dawn il‐pa©ni nixtiequ pubblikament nirringrazjaw lid‐diretturi ta’ dawn iΩ‐Ωew© kumpaniji ta’ l‐g˙ajnuna materjali tag˙hom u l‐koperazzjoni kontinwa li sibna minnhom.

ta’ illuminazjoni ji©i inawgurat nhar il-Óadd l-1 ta’ Ìunju 2008, b’ attività speçjali. Matul Awissu u Settembru, jien, flimkien mas-Sur Joseph Tanti, bdejna bil-proçess ta’ tqattieg˙ tas-saljaturi li kienu mag˙mulin minn blokka tal-konkos. Dan ixxog˙ol kien wie˙ed imprekattiv peress li dawn is-saljaturi kienu jΩommu l-piΩ tal-gallarija. Kien xog˙ol iebes, delikat u perikoluΩ, izda bl-g˙ajnuna t’Alla, wara tliet xhur, it-tmien saljaturi tqattg˙u kollha u nbidlu f’ o˙rajn tal-©ebel. Hawnhekk nixtieq niringrazzja lill-a˙wa Bondin (ta’ Ganga) li provdewlna dawn il-©ebel kif ukoll lis-Sur Joseph Bondin li ˙adem dawn il-©ebel skond l-ispeçifikazzjonijiet provduti lilu mill-iskultur Rosario Zammit. Matul ix-xhur bejn Awwissu u Diçembru, is-Sinjuri Rosario Zammit u Joseph Tanti komplew bit-tindif tal-ewwel sular kif ukoll bir-restawr ta’ l-iskultura. Blg˙ajnuna tas-Sur Joseph Zammit, tnaddfu l-iskrolli tal-koloni ta’ ˙dejn il-bibien. Wara li g˙addew il-festi talMilied u l-ewwel tas-sena bdejna bl-a˙˙ar rankatura fuq dan ilpro©ett sabiex inkunu lesti fil-˙in g˙all-1 ta’ Ìunju. Rosario Zammit beda jwa˙˙al fil-post is-saljaturi kif ukoll l-istatwi tat-tfal li kienu jsebb˙u l-faççata. Iç-çinta tal-bank

kif ukoll l-gallariji ©ew mg˙otija l-liquid membrane u wara tpo©©a l-madum sabiex il-©ebla ti©i protetta mil-ilmijiet. G˙all-˙abta tal-bidu ta’ Marzu, Rosario flimkien ma’ Joseph bdew ja˙dmu fuq is-sular t’isfel. Hawn ta’ min isemmi li dan is-sular kien tnaddaf miΩ-Ωebg˙a u sar fuq ilfil mis-Sur Joseph Tanti fis-sena 2000. Sa meta qieg˙ed nikteb dan l-artiklu, ix-xog˙ol g˙adu g˙addej b’ ritmu mg˙a©©el misSinjuri Rosario Zammit u Joseph Tanti. L-a˙˙ar parti ta’ dan ilpro©ett kienet tikkonsisti fl-invjar u tik˙il tal-parti l-©dida tal-faççata. Nirringrazzja g˙all-g˙ajnuna li ing˙atat mis-Sur Charlie Tanti li sellifna l-iscaffolding u Joseph Tanti li bis-sa˙˙a tieg˙u wkoll saret din il-parti.

Parti o˙ra ta’ dan il-pro©ett kienet is-sistema l-©dida ta’ dawl kemm g˙all-faççata kif ukoll g˙allkaΩin in©enerali. Bl-g˙ajnuna u l-esperjenza tal-Viçi President isSur Joe Abdilla ing˙ata bidu g˙addisinn, tqattiegh fil-˙itan u tpo©©ija ta’ diversi metri ta’ pajpijiet talconduit. L-ewwel parti iffukat fuq is-sala ta’ fuq fejn fiha ©iet img˙oddija s-sistema tad-dawl tal-faççata kif ukoll sistema ©dida ta’ dawl kemm g˙as-sala kif ukoll g˙al-kumplament tas-sular. Saret sistema ©dida wkoll fuq il-bjut tal-kaΩin, kif ukoll ©ewwa t-turretta, fejn g˙all-festa ta’ din issena ser tospita fiha l-istudio g˙attraΩmissjoni tar-Radju tal-Ìilju FM. Dan il-proçess tkompla fis-sala t’isfel kif ukoll fis-sular t’isfel. Fissular t’isfel saru Ωew© Consumer Units, wa˙da sabiex tikkontrolla s-sistema tad-dawl tal-faççata, u l-o˙ra sabiex tkopri is-sistema taddawl g˙all-kaΩin kollu. L-g˙axar bibien tal-faççata wkoll g˙amlu parti minn dan ilpro©ett. Is-seba bibien li jag˙tu g˙all-gallariji ser ji©u mibdula minn Aluminium g˙al injam mastizz talErocho mill-a˙wa Sacco. Is-Sur Joe Ghigo ˙adem fuq il-bibien u t-twieqi tal-injam di©à eΩistenti billi naddafhom u qaxxarhom milispray l-antik. Dawn ing˙ataw illostru mill-©did. Barra dan ix-xog˙ol materjali kien hemm ˙afna xog˙ol iehor

Is‐Sur Michel Farrugia, li kien strumentali fil‐proçess tal‐bdil tas‐soqfa, josserva l‐proçess ta’ l‐g˙oti tal‐konkos tas‐sala tan‐nofs.

61


Is‐Sur Joe Ghigo waqt faΩi mix‐xog˙ol li g˙amel fuq il‐bieb prinçipali u Ω‐Ωew© bibien tal‐©nub.

Is‐Sur John Barbara, minkejja l‐impenji kbar li da˙al g˙alihom fil‐qasam ta’ l‐armar, iddedika bosta mill‐˙in tieg˙u sabiex din il‐˙olma setg˙at attwalment issir realtà.

ta’ preparamenti u diskussjonijiet sabiex dan il-pro©ett ikun ta’ l-og˙la livell. Kellna diversi laqg˙at mal-perit tas-Soçjetà dwar il-kumplament tal-kaΩin. Jalla li flartiklu li jmiss g˙all-festa tas-sena d-die˙la nkun nista’ ninfurmakhom dwar il-progress li jkun sar fuq ittieni faΩi tar-rikostruzzjoni. Qabel nag˙laq dan l-artiklu, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kienu ta’ g˙ajnuna f’ dan il-pro©ett talFaççata. Nibda mis-Sur Benny Casha li sellifna l-iscaffolding li armajna mal-faççata kif ukoll lis-Sur Kevin Saliba li kien ta’ g˙ajnuna fl-armar u Ωarmar ta’ dan l-iscaffolding.

Nirringrazzja wkoll lis-Sur Joseph Farrugia (l-BaΩΩi) li kemmil darba ©arrilna materjal b˙al Ωrar u ramel sabiex inkomplu bil-˙idma tag˙na, lis-Sur Michael Magro talli sellifna t-travetti, kif ukoll lillmembri preΩenti u dawk passati li ffurmaw il-Kunsill Lokali tul dawn l-a˙˙ar sena u nofs, g˙as-sostenn kontinwu tag˙hom. Ringrazzjament speçjali jmur lejn is-Sinjuri Joseph Tanti u Rosario Zammit li kienu strumentali f’ dan il-pro©ett. Nag˙laq dan l-artiklu tieg˙i billi f’ismi u f’isem s˙abi tal-kumitat amministrattiv ner©a’ nirringrazzja lil dawk kollha li b’ xi mod, kemm

materjali kif ukoll finanzjarju g˙enu sabiex dan il-pro©ett isir realtà. Sakemm jasal f’ idejkom dan il-ktejjeb, il-faççata tkun ©iet inawgurata. Jalla is-sena u nofs xog˙ol li saru jag˙tukom sodisfazzjon u t˙ossukom kburin li tiffurmaw parti mis-Socjetà MuΩikali Madonna talÌilju. Din l-inawgurazzjoni ma tfissirx it-tmiem tar-ristrutturar iΩda hija l-bidu tat-triq li ser twassalna fis-sena 2011 fejn hija x-xewqa tag˙na li nkunu lestejna t-tieni faΩi ta’ din ir-ristrutturazzjoni. Grazzi lil Kul˙add u l-Festa t-Tajba.

63


Profil

Is-Sur Joseph Tanti President Onorarju Ìdid tas-Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju, Mqabba Fis-Seduta Ìenerali li saret fi Frar li g˙adda, is-Sur Tanti ©ie nominat mill-Kumitat Amministrattiv b˙ala President Onorarju tas-Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju u din in-nomina ©iet approvata unanimament misSoçi u partitarji preΩenti. Is-Sur Joseph Tanti twieled l-Imqabba nhar is-7 ta' Awwissu 1935 iben Ìeraldu u Liberata neè Cassar. Tul is-snin Joseph kien involut b˙ala membru tal-Kumitat Amministrattiv tasSoçjetà u kellu wkoll il-bottegin tal-KaΩin bejn l-1978 u l-1980. Fl-1961 huwa rregala Standard li jirrappreΩenta l-Fidi Kattolika. Dan l-Istandard kien jintuΩa mill-Banda fid-dehriet pubbliçi tag˙ha. Joseph, flimkien mal-mibki Joseph Farrugia (Peppi, kif mag˙ruf minna), kellu rwol ewlieni fl-ewwel pro©ett ta’ ristrutturar tal-KaΩin lura fis-snin 70 tas-seklu l-ie˙or, fejn il-KaΩin ©ie mkabbar u mmodernizzat. PreΩentament huwa wie˙ed millvoluntiera mpenjati fl-a˙˙ar pro©ett ta’ restawr tal-faççata u ristrutturar fil-KaΩin li beda tul dawn l-a˙˙ar snin. Fis-sena 2000 huwa kien ukoll irrestawra s-sular t'isfel ta' l-istess

bini. Joseph g˙amel perjodu konsiderevoli involut fl-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Gilju billi jg˙in f'dak kollu li huwa me˙tie©. G˙alkemm g˙addew dawn is-snin kollha, il-˙e©©a lejn il-Festa talMadonna tal-Ìilju f'Joseph g˙andha wa˙da qawwija ˙afna u jsegwi millqrib ˙afna l-andament tas-Soçjetà hekk kif darrewh il-©enituri tieg˙u. Joseph huwa miΩΩewwe© lil Maria

Verginia née Farrugia u g˙andhom tifla wa˙da, Liberata. Il-Kumitat jawgura lil Joseph Tanti aktar ˙idma b’risq is-Soçjetà u jroddlu ˙ajr tax-xog˙ol li wettaq f’dawn is-snin kollha li kien involut.

Dettal tas‐Sur Joseph Tanti waqt l‐irfinar ta’ wa˙da mis‐Saljaturi tal‐faççata. Ûeppi, kif inhu aktar mag˙ruf minna l‐Imqabbin, kien mutur f’dan il‐pro©ett u kien ta’ eΩempju g˙al dawk kollha li matul is‐sena w’nofs li g˙addew taw daqqa t’id f’dak kollu li kien hemm bΩonn li jsir sa mill‐faΩi inizjali tieg˙u!

65


Festa Madonna tal-Ìilju MQABBA 2008 Il-Ìimg˙a 6 ta’ Ìunju 8.00pm

Festa Gathering IV - Nift˙u dawn il-Festi permezz ta’ attività soçjali ©ewwa l-KaΩin, fejn f’atmosfera ta’ briju u divertiment niltaqg˙u flimkien u nag˙tu bidu g˙all-Festa 2008. D˙ul b’xejn.

8.30pm

Is-Sibt 7 ta’ Ìunju 8.30pm

Pasta Night - fil-pjazza ta’ quddiem ilkaΩin b’divertiment muΩikali prrovdut mill-grupp lokali ‘Vintage’. Biljetti ming˙and il-Grupp Nisa tal-Ìilju.

Il-Óadd 8 ta’ Ìunju 11.00am

12.00pm 8.30pm

Id-Devoti kollha ta’ Marija Mmakulata ta˙t it-titlu singulari minn tal-Ìilju jin©abru fil-knisja parrokjali sabiex flimkien jilqg˙u l-padruna tag˙hom fil-˙ru© tag˙˙a min-niçça. Hruq ta’ salut, kaxxa nfernali u settijiet ta’ murtali u murtaletti bil-log˙ob. G˙all-okkaΩjoni tal-Festa ta’ din is-sena, ser ti©i organizzata Lejla Marjana, fil-pjazza ta’ l-Imqabba. Matul din is-serata ser ikun hemm qari ta’ poeΩiji u tif˙ir lil Ommna Marija bis-sehem tat-tfal tal-Ìilju. Wara jsir ir-riçeviment annwali tal-festa, li g˙alih huma pubblikament mistiedna s-soçi u l-partitarji kollha.

It-Tnejn 9 ta’ Ìunju Jum it-Tfal tas-Soçjetà 6.00pm

6.30pm

66

PreΩentazzjoni tat-tfal quddiem l-Istatwa tal-Madonna tal-Ìilju ©ewwa l-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba. Quddiesa g˙at-tfal tal-parroçça bissehem taΩ-Ωg˙aΩag˙ iççelebrata minn

Father Trevor Fairclough. Març brijuΩ mill-banda Madonna tal-Ìilju tul il-Pjazza tal-Knisja, Triq il-Madonna tal-Ìilju, l-A˙wa Ghigo, Barumbara, Xriek, Mit˙na, Troll, Pal, Sta. Katerina, Saljatura, Ûurrieq, Torba, Spnar, Familja Brincati, Kirkop, Pjazza Ìublew tadDjamanti, Murselli, Konvoj ta’ Santa Marija, Kileb, Santa Katerina, Sejba, Madonna tal-Ìilju u jispiçça fil-pjazza ta’ quddiem il-KaΩin akkumpanjat mill-briju tas-soçi u partitarji.

It-Tlieta 10 ta’ Ìunju Jum il-Banda Madonna tal-Ìilju 6.30pm

8.45pm

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba b’suffra©ju g˙all-erwie˙ tas-soçi, bandisti u benefatturi mejtin tas-Soçjetà MuΩikali Madonna talÌilju u Fratelli mejtin tal-Fratellanza ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni. Çelebrant – Parti Karm Zammit OP. Il-Banda Madonna tal-Ìilju, ta˙t ilbakketta tas-Surmast Direttur tag˙ha, Mro. Andrew Calleja, tesegwixxi programm vokali u strumentali (Irreferi g˙all-program dettaljat f’pa©na 25). Dan il-Kunçert ser ikun ta˙t il-patroçinju ta’ Rev. Dr Carmel Tabone O.P.,S.Th.L.,S.Th.Lic.(Ang.) Sc.Soc.D.(Ang.). In˙e©©u lis-Soçi u l-partitarji kollha, kif ukoll lillammiraturi tal-Banda tag˙na sabiex jattendu g˙al din is-serata muΩikali. Tul dan il-programm ser niççelebraw l-15-il sena ta’ ˙idma kontinwa tasSezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal-Ìilju u tifkira tal-150 sena mid-dehriet tal-Madonna f’Lourdes permezz ta’ tag˙rif multiviΩiv.


L-Erbg˙a 11 ta’ Ìunju Jum ta’ T˙ejjija 6.30pm

8.30pm

10.30pm

Quddiesa g˙ad-dilettanti tan-nar b’suffra©ju g˙all-erwie˙ ta’ dawk kollha li tilfu ˙ajjithom b’dan iddelizzju u g˙al dawk id-dilettanti li ˙allewna. Çelebrant – Patri Adrian Cachia OFM, Direttur Spiritwali tasSoçjetà. Il-Banda San Leonardu ta’ ÓalKirkop ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Ugo Buhagiar tibda març brijjuΩ mill-Pjazza ta’ quddiem il-kaΩin tas-Soçjetà. Ilmarç jimxi g˙at-triq l-Isptar il-Qadim, Mikelan© Sapiano, Konvoj ta’ Santa Marija, Mentna, Kirkop, Katakombi, Dun Ìerald Mangion, Nikol Zammit, Kirkop, Nazzarenu, Dun An© Mallia, Óajt tal-Matla, Kirkop, Majjistra Mikelina Galea. Il-març ikompli bil-brijju tas-soçi u l-partitarji g˙al triq San BaΩilju, Pjazza tal-knisja, fejn jintemm quddiem ilKazin tas-Soçjeta’.

Il-Óamis 12 ta’ Ìunju L-Ewwel Jum tat-Tridu 6.30pm

8.30pm

10.30pm

Quddiesa Kantata bil-priedka minn Patri Eric Cachia SDB. Wara jkun hemm Litanija, Antifona u Çelebrazzjoni Ewkaristika. Il-Banda “Marija Annunzjata” ta’ Óal-Tarxien, immexxija mis-Surmast Victor Vella, tag˙ti bidu g˙all-març brijjuΩ. Il-març jibda minn quddiem il-kaΩin tas-Soçjeta’ u jimxi lejn ittoroq: Duluri, Valletta, San BaΩilju, Sqaq San Mikiel, Misrah il-Fidwa, Mterqa, Óarri©iet, Ìor© Mangion, Barrieri, Konvoj ta’ Santa Marija, Qattara, 9 t’ April, Karmenu Ciantar, Pjazza tal-Knisja. Bl-EntuΩjaΩmu u l-briju taΩ-Ûg˙aΩag˙ u l-Partitarji tas-Soçjetà l-març ikompli matul il-Pjazza, Triq San BaΩilju u jintemm quddiem is-Sede tas-Soçjetà.

Il-Ìimg˙a 13 ta’ Ìunju L-A˙˙ar Jum tat-Tridu 7.45am 6.30pm

9.00pm

10.30pm

12.30am

Quddiesa Kantata Quddiesa Kantata bil-priedka minn Patri Eric Cachia SDB. Wara jkun hemm Litanija, Antifona u Çelebrazzjoni Ewkaristika. Il-Banda Madonna tal-Ìilju, l-Ewwel Banda mwaqfa fl-Imqabba, tag˙ti bidu g˙all-març tant rinomat ta’ l-a˙˙ar tridu. Il-Banda tkun immexxija mis-Surmast tag˙ha Mro. Andrew Calleja F.V.C.M. Akkumpanjata mill-ammiraturi numeruΩi tag˙ha, il-Banda tibda dan il-març millPjazza, u tkompli g˙al Triq Karmenu Ciantar, Konvoj ta’ Santa Marija, ilFranka, Mons Alfons Caruana, Ganni Darmanin, Xandru Farrugia, Karmenu Ciantar. Dimostrazzjoni bl-Istatwa talMadonna tal-Ìilju tul Triq Karmenu Ciantar sal-Pjazza, fost briju kbir, jitkompla l-març madwar il-pjazza u Triq San BaΩilju. It-tradizzjoni tissokta u f’dan ilwaqt nassistu g˙at-tlug˙ ta’ l-istatwa tal-Madonna fuq il-pedestall, aktar mag˙ruf minna b˙ala l-vara l-kbira. Jakkumpanjaw it-tlug˙ devozzjonali tal-Madonna fuq il-pedestall tag˙ha fost l-entuΩjaΩmu tal-folla mi©bura ser ikollna lil Debbie Scerri u Ludwig Galea bid-daqq ta’ l-Ave Maria u kant ie˙or. Óajr speçjali lis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal-Ìilju li g˙al sena o˙ra qed jisponsorjaw març f’din il-festa tag˙na. Minn qalbna nawgurawlhom kull suççess fil-˙idma tag˙hom, u j’Alla aktar Ωg˙aΩag˙ Imqabbin jing˙aqdu f’din is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ attiva tul is-sena kollha. Ûgur li b’˙idmiethom qed jag˙tu kontribut qawwi fis-suççess tal-Festa tag˙na u s-sehem tag˙hom hu vitali u evidenti fil-progress li l-festa tag˙na qed tag˙mel minn sena g˙al sena.

67


Is-Sibt 14 ta’ Ìunju Lejlet il-Festa tal-Madonna tal-Ìilju 8.00am 5.30pm

6.30pm 8.30pm

9.30pm

10.15pm

Quddiesa Kantata G˙asar Solenni bil-vuçijiet, Salve, Litanija, Antifona u Çelebrazzjoni Ewkaristika mill-Wisq Reverendu Kappillan Dun Nazzaren Caruana. Quddiesa Kantata bis-sehem tal-kor tal-Parroçça. Nag˙tu bidu g˙all-Kunçert vokali u strumentali ta’ lejliet il-festa. Dan ilkunçert annwali ta’ kull sena ji©bed lejh mijjiet ta’ nies u sar sinonimu ma’ din il-festa. Matul dan il-programm, li ser ikun ta˙t il-bakketta ta’ Mro. Andrew Calleja F.V.C.M., Surmast Direttur ta’ l-istess Banda, ser tindaqq xelta ta’ muΩika varjata u ser ikun programm li l-ebda dilettant tal-baned Maltin m’g˙andu jitlef (g˙al aktar dettalji irreferi g˙al pa©na 27). Març trijonfali b’mod alternat minn Ωew© banded fejn ser jesegwixxu Ωew© settijiet differenti ta’ marçi tradizzjonali Maltin. IΩ-Ωew© baned jiltaqg˙u fil-pjazza ewlenija ta’ l-Imqabba u jdoqqu b’mod alternat fejn finalment jiffurmaw massband flimkien u jesegwixxu l-innijiet popolari b˙ala banda wa˙da tul triq Karmenu Ciantar. Il-març jintemm g˙all-˙abta tal-11.30p.m.

Il-Óadd 15 ta’ Ìunju Jum il-Festa tal-Madonna tal-Ìilju 9.00am

1.00pm

68

Quddiesa Solenni tal-Pani©ierku minn Patri Alex Scerri OC bis-sehem ta’ l-orkestra u l-vuçijiet. Il-Banda Madonna tal-Ìilju tag˙ti bidu g˙all-març tradizzjonali u tant popolari ta’ nofsinhar. Il-març jibda minn quddiem il-KaΩin u jg˙addi g˙al triq Santa Katerina, San Innocenzu, Çavi, Santa Marija, Santa Katerina,

2.00pm

6.00pm 6.00pm

6.15pm

6.30pm

7.15pm

Pjazza tal-Knisja, San BaΩilju, Valletta, Fjuri, Parroçça sat-tarf nett u lura g˙al quddiem il-Muniçipju talKunsill Lokali. Fost il-briju tal-partitarji jitkompla l-març tul Triq il-Parroçça g˙allPjazza tal-Knisja fejn jil˙aq il-qofol tieg˙u quddiem il-KaΩin tas-Soçjetà fejn jintemm g˙all-˙abta tat-3.00pm. G˙asar Solenni bil-muΩika. Il-Banda ‘Marija Mater Graziae’ ta’ ÓaΩ-Ûabbar, immexxija mis-Surmast Raymond Sciberras tibda març minn tarf Triq Santa Katarina g˙all-Pjazza. Il-Banda ‘Sant Andrija’ ta’ ÓalLuqa tferra˙ lill-Imqabbin b’daqq ta’ marçi. Dan il-març jibda minn tarf triq il-Paroçça u l-Pjazza. Il-Banda tkun immexxija mis-Surmast Paul Schembri. IΩ-Ωew© Baned ‘Sant Andrija’ u ‘Marija Mater Graziae’ jiltaqg˙u fil-pjazza ewlenija tar-ra˙al biswit il-Plançier Meravilja u jkomplu jimmarçjaw wara xulxin jesegwixxu b’mod alternat marçi mir-repertorju tag˙hom tul triq San BaΩilju u l-Pjazza. Il-qofol tal-festa wasal! To˙ro© il-Proçessjoni Solenni bl-Istatwa Artistika u Devota tal-Madonna talÌilju. Din tkun akkumpanjata minn ˙ruq ta’ salut, kaxxa nfernali segwita minn wirja ta’ murtali bil-log˙ob. IlProçessjoni tkun immexxija minn Patri Alex Scerri OC. Hawnhekk in˙e©©u lid-devoti kollha tal-Madonna sabiex ikunu f’posthom fuq iz-zuntier talKnisja sabiex nag˙tu tislima xierqa lill-Ommna Marija Immakulata ta˙t it-titlu uniku minn TAL-ÌILJU, xog˙ol l-iskultur Giovanni Darmanin. Il-Banda ‘Marija Mater Graziae’ tilqa’ l-˙ru© ta’ l-Istatwa bid-daqq ta’ l-Innu lill-Madonna tal-Ìilju akkumpanjata mill-Kor Santa Elena ta’ Birkirkara. Wara tindaqq l-Ave Maria, bil-parti


8.30pm

vokali ti©i nterpretata mill-Kantanta Marisa D’Amato. Wara l-Banda ‘Marija Mater Graziae’ tkompli tferra˙ lil dawk preΩenti bi programm muΩikali im˙ejji apposta. In˙e©©u lid-devoti kollha tal-Madonna sabiex jing˙aqu lkoll fuq iz-zuntier tal-Knisja sabiex insellmu minn qalbna lill-Omm tag˙na Marija u nroddulha ˙ajr g˙all-Grazzji kbar li tatna matul din is-sena. Mument tant mistenni mid-devoti kollha tal-Madonna hu l-waqt meta l-Istatwa Artistika tal-Madonna talÌilju, kapolavur ta’ l-istatwarju Giovanni Darmanin, tasal fil-pjazza ewlenija ta’ l-Imqabba quddiem ilkaΩin tas-Soçjetà. Hawnhekk, ilBanda ‘Sant Andrija’ issellem lillMadonna bit-‘Tislima’, arran©ament muΩikali ta’ Mro. Andrew Calleja. Wara tindaqq is-Salve Re©ina tasSurmast Joseph Tonna filwaqt li l-kantanta Marthese Tanti tinterpreta l-parti vokali ta’ l-‘Ave Maria’. L-esekuzzjoni ta’ l-‘Innu lill-Madonna tal-Ìilju’, xog˙ol is-surmast Joseph Darmanin, fuq lirika tal-poeta Dun Frans Camilleri hu l-qofol ta’ din ilparti. Mal-Banda jie˙u sehem il-kor Santa Elena ta’ Birkirkara, immexxi mis-Sur Anthony Saliba filwaqt li t-Tenur Arthur Micallef u l-Baritonu Pio Dalli jinterpretaw il-parti vokali. Dan l-Innu l-Kbir, g˙andu melodija verament melodjuΩa u jda˙˙al flispirtu lil dawk kollha li ta’ kull sena ji©u apposta sabiex isegwuh. Hu kollu tifhir lil Ommna Marija Immakulata hekk kif il-poeta jsej˙ilha “O Marija sbej˙a w safja, daqs il-Ìilju talwidien”. Wara l-purçissjoni tkompli b’forma ta’ aux flambeaux tul il-Pjazza akkumpanjata minn daqq ta’ innijiet Marjani mill-Banda ‘Maria Mater Gratiae’ bis-sehem tal-Kor. In˙e©©u lid-devoti kollha sabiex jie˙du sehem

10.00pm

10.30pm

attiv sabiex ilkoll flimkien komunità wa˙da nag˙tu ©ie˙ u nfa˙˙ru lil Ommna Marija Immakulata Kunçizzjoni, ta˙t it-titlu li jirrifletti l-purita tag˙ha, titlu uniku minn TALÌILJU, simbolizzat permezz ta’ l-an©lu bil-©iljuwa f’idejh, prova tassafa u l-purità tag˙ha, titlu li lilna tant jg˙amilna kburin u li tant ng˙oΩΩu bilqalb u li jiddistingwina minn o˙rajn g˙ax uniçi f’Malta li n˙addnu dan. L-a˙˙ar parti tal-Proçessjoni tkun Aux Flambeaux fejn id-Devoti ta’ Marija Immakulata jimxu warajHa b’xemg˙a f’idejhom. Mad-d˙ul tal-Proçessjoni titkanta l-Antifona u ssir Çelebrazzjoni Ewkaristika, filwaqt li d-dilettanti tan-nar fi ˙dan l-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju flimkien mas-soçi u l-partitarji jin©abru fil-Knisja g˙arringrazzjament lill-Madonna. Il-Banda Madonna tal-Ìilju ttemm l-impenji muΩikali tag˙ha fil-festa ta’ din-is-sena bil-març ta’ l-a˙˙ar. IlMarç jibda min Triq Karmenu Ciantar sal-Pjazza ta’ Quddiem il-KaΩin.

It-Tnejn 16 ta’ Ìunju L-g˙ada tal-Festa

1.30pm

8.30pm

Kmieni fil-g˙odu kull min jista’ hu ©entilment mitlub jag˙ti daqqa t’id fiΩ-Ωarmar tal-˙afna armar li jsebba˙ ra˙alna f’dawn il-©ranet. Kull g˙ajnuna hi apprezzata u me˙tie©a. Ting˙ata bidu x-xalata tradizzjonali ta’ l-g˙ada tal-festa. It-transport jitlaq minn quddiem il-KaΩin. B˙al kull sena l-ewwel immorru l-Armier u wara nir˙ula g˙al Ba˙ar iç-Çag˙aq. ‘Timpana Night’ fil-pjazza, imΩewwqa b’divertiment muΩikali li ser ji©i provdut minn diversi kantanti.

69


Look after them You’ll Never get another Pair!

(London Qualified)

Eye Testing By Appointment 100% Accuracy By One Of The Few Qualified Dispensing Opticians (FBDO London) In Malta Guaranteed Service & Quality Stunning Collection of Designer Brand Sunglasses & Spectacle Frames

Sliema – 5, Windsor Terrace Ûurrieq – 28, Republic Square

Tel: 2164 1052

Ûebbu© – No. 8 Triq Sant’Antnin

Tel: 2146 7651

Paola – 98, Ûabbar Road

Tel: 2180 4619

Ûejtun – 47, Triq Madonna Bon Kunsill

Tel: 2182 1647

Ûabbar – 101/103, Triq il-Kunvent

Tel: 2180 0870

Gozo – Ti©rija Palazz Complex

Tel: 2156 4161

Email: info@k-optics.com

70

Tel: 2131 8771, 2132 2373

Website: www.k-optics.com


Attività Piroteknika Festa 2008 Il-Óadd 8 ta’ Ìunju 2008 Óru© ta’ l-Istatwa min-Niçça 8.00am 12.00pm

9.30pm

Óruq ta’ murtali u murtaletti. Mat-tokki ta’ nofsinhar, b˙ala tislima lillPadruna tag˙na l-Madonna tal-Ìilju, jkun hemm ˙ruq ta’ musketterija, salut, kaxxa nfernali u murtaletti. Waqt il-Get Together, ji©u sparati murtali, murtaletti, beraq pront, murtali tal-kulur u kaxxa infernali.

Is-Sibt 14 ta’ Ìunju 2008 Lejlet il-Festa tal-MADONNA tal-ÌILJU 8.00am 12.00pm 7.15pm

9.45pm

It-Tnejn 9 ta’ Ìunju 2008 Jum tat-T˙ejjija 11.30pm

Wara li jintemm il-Març jin˙araq log˙ob tannar ta’ l-art fi Triq Karmenu Ciantar.

L-Erbgha 11 ta’ Gunju 2008 Jum tat-T˙ejjija 8.00am 12.00pm 7.45pm 9.45pm

11.30pm

Óruq ta’ murtali u murtaletti. Óruq ta’ murtali u murtaletti. Isir ˙ruq ta’ kaxxa nfernali, murtali u murtaletti. Waqt il-Març ikun hemm ˙ruq ta’ murtali, murtaletti, beraq pront, murtali tal-kulur u kaxxa infernali. Mat-tmiem tal-Març ikun hemm ˙ruq ta’ nar ta’ l-art fi Triq K Ciantar.

11.30pm

Il-Óadd 15 ta’ Ìunju 2008 – Jum il-Festa tal-Patruna il-MADONNA tal-ÌILJU 9.15am 12.00pm 7.00pm

Il-Óamis 12 ta’ Ìunju 2008 L-Ewwel Jum tat-Tridu 8.00am 12.00pm 7.45pm 9.45pm

11.30pm

Óruq ta’ murtali u murtaletti. Óruq ta’ murtali u murtaletti. Mal-barka sagramentali, isir ˙ruq ta’ kaxxa nfernali, murtali u murtaletti. Waqt il-Març ikun hemm ˙ruq ta’ murtali, murtaletti, beraq pront, murtali tal-kulur u kaxxa infernali. Mat- tmiem tal-Març ikun hemm ˙ruq ta’ nar ta’ l-art fi Triq K Ciantar.

Il-Ìimg˙a 13 ta’ Ìunju 2008 It-Tieni Jum tat-Tridu 8.00am 12.00pm 7.45pm 9.05pm

12.30am

Óruq ta’ murtali u murtaletti. Óruq ta’ murtali u murtaletti. Mal-Barka Sagramentali, isir ˙ruq ta’ kaxxa nfernali, murtali u murtaletti. Mal-bidu tal-Març ikun hemm ˙ruq ta’ murtali, murtaletti, beraq pront, murtali tal-kulur u kaxxa infernali. Waqt it-tlug˙ ta’ l-istatwa ta’ Marija Immakulata fuq il-pedestall li jiddomina l-pjazza ewlenija tar-ra˙al tag˙na ikun hemm ˙ruq ta’ Musketterija u tapit fi Triq ilMadonna tal-Ìilju. Immedjatament wara jkun hemm ˙ruq ta’ nar ta’ l-art fi triq il-Madonna tal-Ìilju. B’hekk jintemm l-aqwa març li jkun organizzat fl-Imqabba.

Óruq ta’ murtali, kaxxa infernali u murtaletti. Óruq ta’ murtali u murtaletti. Mad-daqq tad-ta’ l-Ave Marija isir ˙ruq ta’ musketterija, salut, murtali bil-loghob u murtaletti. Danza del Fuego, spettaklu piromuΩikali uniku. Wara issegwi wirja piroteknika b’diversi sfejjer, blalen u disinji, murtali tal-beraq billog˙ob, murtali tradizzjonali ta’ beraq pront u beraq tal-kuluri, flimkien ma’ diversi settijiet ta’ murtali tal-kulur. Jag˙laq din il-˙arqa ta’ lejliet il-festa, spettaklu piromuΩikali ie˙or u kaxxa tal-kulur. Nassistu g˙al spettaklu ie˙or ta’ nar tal-art ori©inali u mekkaniΩΩat fi Triq K. Ciantar, b’çelebrazzjoni kif jixraq din is-sena g˙arReb˙ tal-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art.

9.15pm

10.15pm

Waqt id-daqq tal-Glorja fil-Quddiesa l-Kbira, jin˙araq salut, kaxxa nfernali u murtaletti. Óruq ta’ kaxxa nfernali, murtali u murtaletti. Nassistu g˙all-˙ru© ta’ l-istatwa artistika talMADONNA tal-ÌILJU li jkun akkumpanjat min ˙ruq ta’ salut. Wara li tindaqq l-Ave Maria, tin˙araq kaxxa nfernali segwita minn murtali kbar bil-log˙ob. Wara l-waqfa sabiex jindaqq l-Innu l-Kbir lil Ommna u Padruna tag˙na il-MADONNA tal-ÌILJU nassistu g˙al-˙ruq ta’ musketterija, murtali tal-beraq pront u murtali tal-kulur. Wara tin˙araq kaxxa nfernali tal-kulur, li tag˙laq il-Festi. Id-Dilettanti tan-Nar u qrabathom, flimkien mas-soçi u l-partitarji, niltaqg˙u fil-knisja biex nirringrazzjaw ’l Alla l-Imbierek u Ommna tal-Ìilju ta’ l-g˙ajnuna li tawna matul is-sena kollha biex inwettqu dan il-programm kollu.

Nota: L-G˙aqda tan-Nar tal-Ìilju tie˙u din l-okkaΩjoni biex tirringrazzja: • Lill-membri tag˙ha li b’tant sagrifiççji ˙admu dan il-programm. • Lis-soçi, partitarji u benefatturi tal-g˙ajnuna finanzjarja u materjali li pprovdew. • Lill-familjari tal-membri tag˙na li tant jiçça˙du mill-g˙eΩieΩ tag˙hom. • Lill-Kumitat Amministrattiv u s-Sezzjonijiet kollha fi ˙dan is-Soçjetà ta’ l-appo©© li jag˙tuna. Infakkru u n˙e©©u: In˙e©©u lis-soçi, partitarji u benefatturi biex jag˙tu daqqa t’id fl-g˙elieqi fejn isir il-˙ruq tan-nar kemm qabel il-Festa kif ukoll wara biex jitnaddfu l-istess g˙elieqi. In˙e©©u biex id-dilettanti jing˙aqdu mal-ferg˙at l-o˙ra bis-sehem tag˙na fil-Marçi. Grazzi ta’ kollox Viva l-Madonna tal-Ìilju Il-Kumitat G˙aqda tan-Nar tal-Ìilju.

71


SUPER SELF SERVICE

Hot Fresh Bread served within 7 minutes

5, Triq is-Salvatur, Qrendi Tel: 2164 2327 Mob: 9947 1926 Fax: 2164 2474 es ee Deliveri

Fr

Fejn issibu kull tip ta’ prodotti tat-tindif tad-dar, groceries, ikel tal-friΩa, ˙obΩ frisk, minerali u spirti, rigali g˙al kull okkaΩjoni tal-familja, fjuri friski, ˙axix, frott frisk, confectionery, gazzetti, photocopies tal-kulur u ˙afna affarijiet! Matul il-Ìimg˙a tal-Festa, kull ©urnata se jkollna offerti u discounts fuq ˙afna prodotti sa lejlet il-festa. Matul is-sena ma’ kull xirja ’l fuq minn €28.00 ting˙ataw ˙afna rigali.

E‐mail: qxura@nextgen.net.mt 72


Mid-Dwejriet tan-Nar Benny Dingli ‐ Licensee

Ìunju 2007 ‐ Il‐grupp ta’ dilettanti tan‐nar fi ˙dan l‐G˙aqda tan‐Nar Madonna tal‐Ìilju f’ritratt me˙ud fil‐post tan‐nar fil‐preΩenza tal‐ Kappillan Rev. Fr. Nazzareno Caruana u l‐ex‐Sindku, is‐Sur Nicholas Briffa wara l‐ikla tradizzjonali li ta’ kull sena ssir fil‐kumpless tan‐nar matul il‐Ìimg˙a tal‐Festa.

Waqt li qed nikteb dawn l-erba’ kelmiet, inkunu g˙adna fl-aqwa talpreparamenti tax-xog˙ol tan-nar. Ta’ kull sena, inkun nista’ nesprimi l-opinjoni tieg˙i fil-qasir dwar dak kollu li jkun sar fis-sena li g˙addiet u dwar dak li g˙andna ppreparat g˙alikom. IlFesta tag˙na issa ˙adet xejra o˙ra f’kull qasam tas-Soçjetà g˙aliex l-interess f’çertu g˙aqdiet Ωdiedu permezz ta’ aktar Ωg˙aΩag˙ li dejjem jaraw x’ser jivvintaw biex ikabbru l-Festa. Fil-post tan-nar kellna sena impenjattiva wkoll g˙aliex g˙amilna sforz sabiex la˙˙aqna l-programm tal-Festa u kif ukoll dak ix-xog˙ol tan-nar ta’ l-ajru u ta’ l-art li jin˙adem g˙all-festi ta’ barra mill-Imqabba. Dan ix-xog˙ol jin˙adem biex inkopru mill-˙afna spejjeΩ li dejjem qed jg˙olew fix-xog˙ol tan-nar. Meta jien ippreΩentajt ir-rendikont waqt is-seduta ©enerali, kul˙add baqa’ mistg˙a©eb kemm ©barna flus u kemm kellna spejjeΩ. Dawn l-ispejjeΩ kienu jkopru wkoll xi investimenti t’apparat, kanni tal-fibre u xiri ta’ proviΩjon biex jin˙adem in-nar. Il-Festa 2007 ma kienet nieqsa minn xejn meta toqg˙od tqabbilha massnin ta’ qabel. Anzi, g˙amilna passi ’l

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

quddiem. L-iΩjed li tajna importanza kienet fl’ispettaklu pirotekniku ta’ lejliet il-Festa fejn konna qed inΩanΩnu s-sistema l-©dida Merlin Fire li l-G˙aqda tan-Nar investiet fiha. Kull min kien preΩenti baqa’ impressjonat hekk kif kien wasal il-mument li tintuΩa din issistema l-©dida. G˙al din l-okkaΩjoni speçjali stedinna lill-Engineer Pavel Matula sabiex ikun ta’ superviΩjoni g˙alina peress li huwa j˙addan ilkumpanija ta’ Merlin Fire. Huwa kien ukoll wera x-xewqa li ji©i f’pajjiΩna g˙al din l-okkaΩjoni peress li s-sistema kienet ser tintuΩa g˙all-ewwel darba f’Malta. Il-muΩika li ndaqqet kienet ilBlue Danube li paxxiet lil dawk l-eluf ta’ nies li ˙onqu r-ra˙al ta’ l-Imqabba u l-madwar. Nistg˙u ng˙idu wkoll li g˙all-ewwel darba fl-Imqabba n-nar deher litteralment jiΩfen mal-muΩika. G˙al dan l-ispettaklu ta’ lejliet il-Festa, ˙dimna bil-g˙aqal g˙aliex bil-kwalità ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur li ©ew esebiti, ˙ar©et il-˙ila li d-dilettanti tan-Nar tal-Ìilju g˙andhom fil-qasam pirotekniku li jpo©©ina fost l-aqwa Festi f’Malta. L-ispettaklu spiçça b’set blalen li dejjem iΩidu fid-daqs tag˙hom minn erba’ pulzieri sa pied, flimkien ma’ kaxxa tal-kulur. Wara tlajna fil-

pjazza u assistejna g˙al spettaklu ie˙or tan-Nar ta’ l-Art mekkanizzat fost il-folla mdaqqsa li sibnieha tistenna sakemm tlajna mill-g˙elieqi ta’ fejn jin˙araq in-nar. L-g˙ada l-Óadd, f’Jum il-Festa talMadonna tal-Ìilju, tajna spettaklu ie˙or b’kaxxa fi ˙ru© il-vara li kienet tinkludi ammont sostanzjali ta’ spanjola u wara assistejna g˙al set ta’ murtali bil-log˙ob mill-aqwa. Wara li ndaqq l-innu ‘LillMadonna tal-Ìilju’ fil-pjazza, in˙arqu murtali tal-beraq pront u murtali talkulur ta’ klassi g˙olja. Waqt id-d˙ul tal-vara g˙alaqna bis-solita kaxxa talkulur. Barra minn dan ix-xog˙ol kollu, matul il-©img˙a tal-Festa ˙raqna kaxxi, murtaletti u murtali tal-kulur waqt isservizzi kollha. Ma nistax ma nsemmix li s-sena li g˙addiet, il-premju g˙all-attivist tan-nar ©ie mg˙oti lis-Sur Lawrence Mangion li ilu ja˙dem ix-xog˙ol pirotekniku g˙al diversi snin. Minn hawn nifra˙lu g˙al aktar ˙idma b’riΩq l-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju. Ing˙atat tifkira wkoll, b˙ala anzjan attiv, lis-Sur Joseph Farrugia b˙ala rikonoxximent lejn ix-xog˙ol li ta u g˙adu jag˙ti b’riΩq is-Soçjetà, speçjalment fil-qasam pirotekniku. Nifra˙ g˙alhekk lis-Sur

73


Is‐Sur Carmel Spiteri, President ta’ l‐G˙aqda Piroteknika Maltija, jippreΩenta t‐trofew lis‐Sur Marco Bilocca, ir‐rebbie˙ tal‐kompetizzjoni fotografika li saret matul il‐festa tas‐ sena l‐o˙ra. Fir‐ritratt tidher ukoll is‐Sinjura Doreen Barbara li ppreΩentat is‐serata li fiha saret il‐premjazzjoni u l‐ftu˙ uffiçjali tal‐wirja kif ukoll is‐Sur Teddy Farrugia, President tas‐Soçjetà.

Farrugia wkoll u nawguralu li jibqa’ attiv fi ˙dan is-Soçjetà kif dejjem kien. Attività innovattiva kienet dik ta’ l-esebizzjoni tar-ritratti pirotekniçi li saret f’Awwissu tas-sena li g˙addiet. L-esebizzjoni kienet tinkludi ir-ritratti tal-kompetizzjoni li ©ew me˙uda filFesta tal-Madonna tal-Ìilju 2007. Din l-attività saret bil-kollaborazzjoni tasSoçjetà Maltija tal-Fotografija u ©iet miftu˙a uffiçjalment mill-President ta’ l-g˙aqda Maltija tal-Piroteknika s-Sur Carmel Spiteri. Il-kompetizzjoni ©iet mirbu˙a mis-Sur Marco Bilocca. Is-Sinjuri Leonard Cocks u Kevin Gatt spiççaw fit-tieni u t-tielet post rispettivament. Din l-attività qajjmet interess kbir fost il-fotografi u rriΩultat f’ritratti ta’ l-aqwa livell. F’isem l-G˙aqda tan-Nar nirringrazzja lisSoçjetà Maltija tal-Fotografija talkollaborazzjoni tag˙hom u kif ukoll lisSezzjoni Ûg˙aΩag˙ g˙aliex dawn kienu pedina importanti biex l-esebizzjoni saret b’suççess. Kif semmejt qabel, din is-sena er©ajna ˙dimna ˙afna xog˙ol, kemm ta’ l-ajru u kif ukoll ta’ l-art, g˙al bosta festi f’ir˙ula madwar Malta u G˙awdex. Fost il-festi fejn tajna s-servizz tag˙na kien hemm San Pawl il-Belt Valletta, San ÌuΩepp irRabat, San ÌuΩepp il-Kalkara, Maria Re©ina l-Marsa, San Duminku l-Belt Valletta, Santa Marija l-Im©arr, Santa Marija Ó’Attard, Tal-Grazzja ÓaΩÛabbar u f’G˙awdex, il-Qala, San Lawrenz u Ω-Ûebbu©. G˙all-˙ames sena konsekuttiva organizzajna l-BBQ fil-Post tan-Nar fejn, b˙al snin o˙ra, re©a’ kien ta’ suççess b’attendenza tajba u atmosfera mill-aqwa. Dawk preΩenti ˙ar©u sodisfatti g˙aliex sena

Ir‐ritratt rebbie˙ tal‐kompetizzjoni fotografika li saret is‐sena l‐o˙ra, xog˙ol ippreΩentat mis‐Sur Marco Bilocca.

Ritratt me˙ud mill‐fotografu Mqabbi, is‐ Sur Kevin Gatt li ©ie kklassifikat fit‐tielet post fl‐istess kompetizzjoni.

Fir‐ritratt t’hawn fuq is‐Sur Benny Dingli, il‐Licencee ta’ l‐G˙aqda tan‐Nar Madonna tal‐Ìilju, fil‐preΩenza tas‐Segretarju, is‐Sur Fernando Dingli u l‐President, is‐Sur Teddy Farrugia, jidher akkumpanjat mis‐Sinjuri Salvu Mallia (fuq il‐lemin) u Keith Dingli (fuq ix‐xellug) wara li ©ew preΩentati b’tifkira g˙all‐parteçipazzjoni tag˙hom li wassal sabiex l‐G˙aqda tan‐Nar tag˙na ©iet klassifikata b˙ala r‐rebbie˙a tat‐tieni edizzjoni tal‐ kompetizzjoni Nazzjonali tan‐nar ta’ l‐art li saret fuq il‐fosos tal‐Furjana nhar is‐Sibt 5 ta’ April 2008.

Ir‐ritratt li ©ie kklassifikat fit‐tieni post, xog˙ol ippreΩentat mis‐Sur Leonard Cocks.

75


wara sena din l-attività qed tkun aqwa minn ta’ qabilha. Ringrazzjament speçjali jmur g˙as-Sur Nicholas Mallia li dejjem offra l-ikel ming˙ajr ˙las u g˙asSur Nazzareno Magri li g˙al dan ilBBQ offra l-kontribut tieg˙u ukoll. Nirringrazzja wkoll lil s˙abi dilettanti tan-nar, lill-Kumitat Amministrattiv u lil kull min kien ta’ g˙ajnuna sabiex dan il-BBQ jibqa’ jkun ta’ suççess. B˙al ma jaf kul˙add, fil-5 t’April er©ajna d˙alna sabiex nie˙du sehem fil-Festival Nazzjonali tan-Nar ta’ l-Art Mekkanizzat fil-Floriana. Wara li ddiskutejt ma’ s˙abi, ©ie deçiΩ li nipparteçipaw b’Ωew© biççiet tan-nar ta’ l-art li deherilna li kienu tajbin g˙allkompetizzjoni. Intg˙aΩlu dawk tas-Sur Salvu Mallia u tas-Sur Keith Dingli. Wara diskussjonijiet bejn dawn iΩ-Ωew© parteçipanti, ikkonkludejna li ladarba ser nid˙lu, irridu nkunu fost dawk ta’ quddiem nett. Fil-fatt hekk ©ara g˙aliex meta fissirna lill-©urija kif kienu ser ja˙dmu l-biççiet tag˙na, huma ˙adu ˙afna interess. Ma konniex qed nistennew li ser inkunu r-rebbie˙a tal-Festival g˙aliex kien hemm ˙afna kompetituri tajbin, pero’ l-mertu kien kollu tag˙na sforz ir-riΩultat tal-kwalità ta’ xog˙ol li offrejna. Minn dawn il-pa©ni nixtieq nirringrazzja lil Salvu, Keith u ˙utu Nicholas u Luke tax-xog˙ol li g˙amlu b’dedikazzjoni u sagrifiççju u lil dawk kollha li qattg˙u ©urnata mag˙na filFloriana waqt l-armar tan-nar ta’ l-art u kif ukoll fiΩ-Ωarmar. G˙al din is-sena l-G˙aqda tan-Nar tag˙na ˙ejjiet programm li b˙al snin

Tifkira dejjiema ta’ se˙ibna Pawlu Bezzina, li tant iddedika ˙in b’riΩq l‐G˙aqda tan‐ Nar Madonna tal‐Ìilju. Minn dawn il‐ pa©ni insellmulu u nitolbu l‐Mulej jag˙tie˙ il‐mistrie˙ ta’ dejjem.

It‐team “Merlin Fire Malta”, membri fi ˙dan l‐G˙aqda tan‐Nar tal‐Ìilju flimkien mal‐ Licensee ta’ l‐Ghaqda, s‐Sur Benny Dingli u l‐Inginier Pavel Matula wara l‐preΩentazzjoni tad‐“Digital Firing Systems” f’Ìunju 2007. L‐istess Ing. Pavel Matula jiffirma l‐ktieb tal‐ viΩitaturi matul iΩ‐Ωjara tieg˙u fil‐KaΩin tas‐Soçjetà.

o˙ra g˙andu jkun ta’ sodisfazzjon g˙al dawk kollha li ser jarawh. Ser nibdew fl-ewwel ta’ Ìunju fejn ser ti©i inawgurata l-faççata tal-KaΩin fejn ser tintuΩa s-sistema merlin fire ma’ nar sinkronizzat mal-muΩika fil-mument ta’ qabel l-illuminazzjoni tal-faççata. Madankollu, il-qofol tan-nar g˙andu jintla˙aq lejliet il-Festa fejn din is-sena minbarra l-ispettaklu pirotekniku sinkronizzat mal-muΩika flimkien ma’ spettaklu ie˙or ta’ beraq pront, blalen u murtali tal-kulur, g˙andna sorpriΩa li ©iet ma˙duma mid-dilettant tan-nar ta’ l-art is-Sur Michael Magro flimkien ma’ dilettanti o˙ra. Minn hawn nirringrazzja lis-Sur Magro tax-xog˙ol kollu li g˙amel. Wara dan l-ispettaklu mill-g˙elieqi ta’ fejn jin˙araq in-nar, kul˙add g˙andu jin©abar fi triq Karmenu Ciantar sabiex nassistu g˙all-wirja ta’ nar ta’ l-art mekkanizzat kif a˙na d-dilettanti tannar tal-Ìilju mag˙rufin g˙aliha. Ilbqija tal-programm pirotekniku jinsab dettaljat fil-pa©ni ta’ dan il-ktejjeb.

Is-sena 2007 ma tantx kienet feliçi g˙al dawk li ja˙dmu n-nar g˙aliex kellna ˙afna diΩgrazzji li firduna minn s˙abna. Insemmi l-ewwel wa˙da l-kamra tan-nar ta’ Birkirkara fejn hemm tilfu ˙ajjithom ˙amsa minnies u minn dawn jien kont ˙abib ta’ Çensu Galea, li kien ukoll membru flG˙aqda Piroteknika Maltija. Persuna o˙ra, Carmelo Farrugia, kien exstudent tieg˙i fl-iskola ta’ ÓaΩ-Ûebbu©. F’Novembru ©rat id-diΩgrazzja fil-post tan-nar ta’ Santa Katerina fiΩ-Ûurrieq fejn tilfu ˙ajjithom Ωew© persuni. Wie˙ed minnhom kien Nazzareno Barbara li fil-Festa li g˙addiet kien wera x-xewqa mieg˙i biex ji©i ja˙dem in-nar mag˙na. Fl-istess xahar, l-G˙aqda Piroteknika tilfet wie˙ed mill-pilastri tag˙ha, Twanny Farrugia ta’ Óal Lija, li kien ˙abib tieg˙i wkoll. Twanny kien bniedem li kull meta kont tkellmu, dejjem kont titg˙allem xi ˙a©a ©dida ming˙andu u g˙alhekk hu ˙alla vojt kbir fil-qasam pirotekniku. Ma rridx ninsa

77


wkoll lil sie˙bi Valent Azzopardi minn Óal Balzan li miet b’marda terminali fi Ωmien qasir. Dan ukoll kien membru flG˙aqda Piroteknika Maltija. Fl-Imqabba ma nafx min ma kienx jaf b’Pawlu Bezzina, li g˙alkemm kien bla ri©lejn, kont tarah kullimkien. L-ewwel inizjattiva li ˙adu xi membri tas-Soçjetà tag˙na minn meta Pawlu ˙are© mill-isptar kienet li jin©abrulu xi flus biex jinxtralu wheel chair talbatteries u b’hekk g˙al Pawlu seta’ jibda jmur fejn irid. Peress li l-©urnata g˙alih kienet twila, hu ried jara kif ser jg˙addi l-˙in u ma kienx jonqos li jitla’ l-post tan-nar biex jag˙ti daqqa t’id. G˙alkemm Pawlu qatt ma kien dilettant tan-nar, hu kien utli ˙afna f’g˙ajnuna b˙al fil-brim tal-vajjina etc. Hu kien ukoll di©a’ lesta xi xog˙ol g˙all-Festa ta’ din is-sena. Pero’ Pawlu wassal sad-9 ta’ Jannar 2008, fejn ˙alliena fl-età Ωg˙ira ta’ 46 sena. Minn dawn il-pa©ni jiena u s˙abi nsellmulu. Fl-a˙˙ar ma nistax ma nsemmix lis-Sur Peter Farrugia li ˙alliena fl-20 ta’ Lulju 2007. Tul ˙ajtu ˙adem ˙afna g˙all-festa g˙aliex fi Ωmienu il-©bir kien ikun f’idejh u dejjem kien jag˙ti l-kontribut s˙i˙ tieg˙u. Hu kien ukoll is-Segretarju tas-Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju. Minn dawn ilpa©ni nixtiequ nag˙tu l-kondoljanzi lill-familjari kollha tieg˙u u nkomplu niftakru fih fit-talb tag˙na. Óafna minnkom jafu minn xiex g˙addiet il-familja tieg˙i lejn l-a˙˙ar tas-sena 2007 u g˙alhekk, fuq spunt personali, nixtieq nirringrazzja millqalb lil kull min kien ta’ sabar u kura©© g˙alina lkoll, speçjalment lil s˙abi dilettanti tan-nar u lis-Soçjetà in ©enerali. G˙alkemm kienet b˙al sajjetta fil-bnazzi g˙alija, jien g˙amilt minn kollox sabiex il-programm li fassalna ji©i mwettaq kompletament. Nag˙laq billi n˙e©©e© lil dawk ilpartitarji kollha li dejjem taw l-g˙ajnuna volontarja biex waqt il-festa jer©g˙u joffru dak kollu li jkun possibbli g˙alihom ˙alli x-xog˙ol jinqasam bejn aktar u jsir a˙jar. Kull g˙ajnuna hija neçessarja u importanti. Nirringrazzja lil s˙abi li ja˙dmu n-nar ta’ l-art u ta’ l-ajru, li ta’ kull sena joffru li ja˙dmu n-nar b’mod volontarju. Niftakru wkoll fil-familjari tag˙na, li naf li dejjem ikunu mo˙˙hom fina u jiçça˙du mill-˙in li a˙na nqattg˙u l-post tan-nar.

Ringrazzjament ie˙or imur g˙al dawk kollha li offrew xi forma ta’ g˙ajnuna, speçjalment g˙al dawk li jipprovdu t-transport, kemm matul il©img˙a tal-festa u kif ukoll meta jkollna xi festa barra mill-Imqabba. F’isem s˙abi dilettanti tan-nar, nixtieq ukoll nuri l-apprezzament lejn il-Kumitat

Amministrattiv tal-koperazzjoni li dejjem sibna ming˙andhom. Fl-a˙˙arnett nirringrazzja b’mod speçjali lill-Madonna tal-Ìilju li dejjem iΩΩomm idejHa fuqna u twarrabna minn kull g˙aw© li jista’ j©ib mieg˙u x-xog˙ol tan-Nar. Viva l-Madonna tal-Ìilju!

Follol ta’ nies ta’ kull sena ji©u jΩuruna sabiex jitpaxxew bl‐ispettakli tan‐nar sew ta’ l‐ajru kif ukoll dak ta’ l‐art ori©inali u mekkanizzat!

Is‐Sur Lawrence Mangion bit‐tifkira li ng˙ata b˙ala l‐attivist fil‐qasam pirotekniku fil‐preΩenza tas‐Sur Benny Dingli u s‐Sur Teddy Farrugia

Is‐Sur Joseph Farrugia ji©i ppreΩentat b’tifkira b˙ala rikonoxximent lejn l‐involviment tieg˙u tul is‐snin b’riΩq is‐ Soçjetà.

Is‐Sur Benny Dingli, Licensee tal‐Post tan‐Nar jippreΩenta s‐sistema di©itali “Merlinfire” lis‐Soçjetà sabiex tibda’ tintuΩa fl‐esebizzjonijiet pirotekniçi.

Il‐preΩentazzjoni lis‐Soçjetà tat‐trofew mirbu˙ fl‐ewwel Festival Nazzjonali tan‐Nar ta’ l‐Art fejn l‐G˙aqda tan‐Nar tag˙na ©iet ing˙atat il‐premju ta’ l‐aqwa eΩibizzjoni skond il‐vot tal‐pubbliku.

79


We’re always there

GasanMamo Insurance

Head Office: Msida Road, Gzira GZR 1405, Malta Tel: 21 345 123 Fax: 21 345 377 insurance@gasanmamo.com | www.gasanmamo.com Branches: Valletta • Mellie˙a • Paola • B’Kara • Qormi • Sliema • Mrie˙el • Rabat Tied Insurance Intermediaries throughout Malta & Gozo GasanMamo Insurance is authorized to carry on business of Insurance regulated by the MFSA


Festa 2007


Festival Nazzjonali tal-Log˙ob tan-Nar ta’ l-Art Mekkanizzat 2008 Keith Dingli G˙at-tieni sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali tal-Furjana ˙a ˙sieb jorganizza l-festival nazzjonali tallog˙ob tan-nar ta’ l-art mekkanizzat. L-G˙aqda tan-Nar Madonna talÌilju mill-ewwel uriet l-interess li tipparteçipa f’din il-kompetizzjoni hekk mistennija f’pajjiΩna. G˙alkemm mhux kull kompetitur li ˙a sehem issena l-o˙ra wera l-kura©© biex jie˙u sehem din is-sena, kien hemm diversi g˙aqdiet tan-nar o˙ra li ma beΩg˙ux mill-kompetizzjoni u pparteçipaw b’sa˙˙a u ˙e©©a kbira. Fil-fatt, l-ammont ta’ parteçipanti din is-sena Ωdied g˙al dak ta’ sittax. Dan wassal sabiex intramaw tnejn u tletin biçça nar ta’ l-art mill-isba˙. Minn wara l-ewwel laqg˙a fejn ©ie ffirmat il-kuntratt milllicensee, l-G˙aqda tan-Nar nediet konsultazzjoni bejn id-diversi dilettanti sabiex tara b’liema biççtejn nar ta’ l-art kienet ser tie˙u sehem

Ritratt komemmorattiv me˙ud waqt iç‐çelebrazzjoni spontanja li saret ©ewwa s‐sede tas‐Soçjetà nhar il‐Óadd 6 t’April 2008, wara li t˙abbar ir‐riΩultat tal‐festival.

f’din il-kompetizzjoni. Min˙abba illi l-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju hija ferm mag˙rufa g˙all-varjetà kbira li g˙andha f’dak li g˙andu x’jaqsam man-nar ta’ l-art, id-deçiΩjoni ma kinitx wa˙da façli, anke min˙abba l-fatt illi l-festa tal-Madonna tal-Ìilju ta˙bat fil-qrib ta’ dan il-festival. B˙ala

Il‐licencee ta’ l‐G˙aqda tan‐Nar Madonna tal‐Ìilju f’ritratt Kommemorativ me˙ud mal‐ ©urija internazzjonali ta’ dan il‐festival fi tmiem iç‐çerimonja tat‐t˙abbir tar‐riΩultat u preΩentazzjoni lir‐rebbie˙a.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

g˙aqda, l-festa ti©i l-ewwel u qabel kollox u g˙alhekk l-ebda dilettant ma ried inaqqas xejn mill-festa g˙ax din hi meqjusa dejjem b˙ala priorità jkun x’ikun ir-riΩultat tal-festival. Id-deçiΩjoni liema biççtejn ta’ nar ta’ l-art kienu ser jie˙du sehem f’isem l-G˙aqda ittie˙det u ©ie deçiΩ illi jipparteçipaw s-Sur Salvu Mallia u l-a˙wa Nicholas, Keith u Luke Dingli. Peress illi Ω-Ωew©t irdieden li ˙adu sehem kienu di©à ntramaw qabel g˙all-festa tal-Madonna talÌilju, ˙sibna f’xi modifikazzjonijiet li setg˙u jsiru sabiex l-ispettaklu jkun isba˙ u aktar ori©inali. Millerba’ kategoriji li fuqhom kienu ser jing˙ataw il-punti, ©ie deçiΩ illi niffukaw fuq kategorija A; l-a˙jar mekkaniΩmu bl-anqas ingrena©©i possibli, u li jipprovdi l-isba˙ effetti, kategorija Ç, l-a˙jar prodotti uΩati u kategorija D, l-aktar esebizzjoni ori©inali. B˙ala mekkaniΩmu tal-biççiet konçernati ma kien hemmx intenzjoni li ssir xi tip ta’ modifika g˙aliex ittnejn jo˙olqu effett uniku u sabi˙ bl-

87


MANGION BROS. (ID‐DIELJA)

Manufacturers of fine quality bricks and interlocking paving system to a variety of designs and colours. this is operated by a computerised controlled plant capable of producing 8000 hollow concrete bricks a day. Suppliers of concrete mix, capable of producing 80 cu. metres per hour. Suppliers of steel rods and straps. The company undertakes all construction, civil engineering and excavation works.

ÛURRIEQ • TEL: 2164 9590


inqas ingrana©©i possibli kif rikjest mill-kategorija. Fir-rigward talkategorija Ç, l-g˙aqda ˙adet ˙sieb illi jkollna l-a˙jar funtani, tal-provli u talkulur, gassijiet eçç. Ma’ wa˙da millirdieden il-gass uΩat bidel il-kulur. Sakemm saret din il-bidla, il-gass tal-burdura qaleb f’suffara li wara re©g˙et xeg˙let f’kulur differenti. B˙ala funtana tal-kulur, intuΩaw dik aqua, vjola, bajda u l-crackle. Dawn il-kuluri huma sinonimi ma’ l-G˙aqda tan-Nar tag˙na u pprovdew spettaklu mill-aqwa g˙al dawk li rawhom u kompetizzjoni kbira g˙al dawk li pparteçipaw. Rigward il-kategorija ta’ l-aktar esebizzjoni ori©inali, ˙adna ˙sieb li no˙olqu effetti ori©inali li jpaxxu l-g˙ajn. Fuq wa˙da mill-irdieden ©iet iddisinjata burdura g˙al fuq barra tar-raddiena maqsuma fi tnax-il biçça li ddur ma’ l-effett ta’ ©ewwa iΩda tibdel il-kulur waqt li ddur. Dan kien possibli billi l-gass ta’ kull na˙a ©ie separat b’diviΩorju. Min˙abba li r-raddiena l-o˙ra ddur bil-qafas b’kollox, ˙adna ˙sieb niddisinjaw sistema ori©inali sabiex to˙loq l-effetti waqt li r-raddiena tkun qed iddur b’mod awtomatiku iΩda mhux programmat bil-˙in. Din is-sistema u d-dettalji tag˙ha ©iet spjegata lill©urija. Il-jiem tal-preparamenti kienu pjuttost qosra u g˙alhekk ix-xog˙ol kien wie˙ed intensiv. Qattajna ˙in

L‐a˙wa Nicholas, Keith u Luke Dingli waqt faΩi mill‐armar tal‐biçça tag˙hom fuq il‐Fosos.

twil il-post tan-nar bid-dilettanti kollha kontinwament jag˙mlulna l-kura©©. Il-Ìimg˙a 4 t’April wara nofsinhar ir˙ejnielna lejn il-fosos sabiex in˙ejju l-arbli li fuqhom kienu ser jintramaw l-irdieden. L-g˙ada s-Sibt il-©urnata tal-5 ta’ April, fil˙amsa u nofs ta’ fil-g˙odu ltqajna ©ewwa l-post tan-nar, g˙abbejna x-xog˙ol u tlaqna l-Furjana. L-armar inbeda mill-ewwel bit-tir li meta jkollna l-ewwel intervista mal-©urija, ˙afna mix-xog˙ol ikun imwaqqaf. U l-©urija avviçinatna g˙all-˙abta tad-disg˙a u nofs ta’ fil-g˙odu fejn qattajna madwar sieg˙a nispjegaw id-dettalji taΩ-Ωew© irdieden. F’din l-intervista l-©urija tat l-ewwel punti tag˙ha. Id-diffikultajiet waqt l-armar ma naqsux, iΩda l-Imqabbin kontinwament g˙amlulna kura©© kbar u lestejna kollox sat-tmienja ta’ fil-g˙axija. L-ispettaklu ra l-bidu tieg˙u fl-g˙axra u nofs ta’ fil-g˙axija sakemm kompetitur wara l-ie˙or wasal dak numru disg˙a, l-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju ta’ Imqabba. L-g˙ajta “Viva tal-Ìilju” dwiet mal-fosos. Óraqna l-irdieden tag˙na li offrew spettaklu kbir li jpaxxi l-g˙ajn, b’effetti ori©inali. L-ispettaklu kompla b’aktar biççiet tan-nar ta’ l-art minn g˙aqdiet o˙ra u li ˙add ma jista’ jnaqqsilhom ilmertu. Wara l-ispettaklu Ωarmajna u fit-tlieta ta’ fil-g˙odu kul˙add kien mi©bur f’daru. Il-Óadd 6 t’April jum il-festa ta’ San Publiju ntqajna l-Kunsill Lokali tal-Furjana sabiex nassistu g˙arriΩultat ta’ dan il-festival. L-ewwel t˙abbar l-unur g˙all-aktar esebizzjoni ori©inali skond l-opinjoni pubblika, li g˙at-tieni sena konsekuttiva ntreba˙ mill-G˙aqda tan-nar tag˙na b’distakk kbir bejn l-ewwel u t-tieni post. Kien imiss issa r-riΩultat talkategorija A u dan l-unur intreba˙ ukoll mill-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju. Ir-riΩultati komplew jit˙abbru. Rigward il-kategorija B, din ntreb˙et mill-G˙aqda tan-nar taç-Çintura Gudja u kategorija Ç intreb˙et mill-G˙aqda tan-Nar ta’ San ÌuΩepp ta’ ÓaΩ-Ûebbu©. L-unur ta’ l-aktar esebizzjoni ori©inali b’uΩu

Salvu Mallia jiççekja l‐ingrana©© prinçipali tar‐raddiena tieg˙u.

ta’ teknolo©ija moderna u effetti o˙ra ntreba˙ mill-G˙aqda tag˙na. Dan kien ifisser illi l-G˙aqda ©iet ukoll dikjarata r-rebbie˙a ©enerali ta’ dan il-festival. Dan ir-riΩultat dlonk ©ab mieg˙u çelebrazzjonijiet spontanji fit-toroq ta’ madwar ir-ra˙al tag˙na u fl-unika pjazza tar-ra˙al, biswit il-kaΩin. L-G˙aqda tan-nar ©abet lejn ir-ra˙al erba’ trofej flimkien ma’ shield. L-G˙aqda tan-Nar tag˙na g˙alhekk ma beΩg˙atx mill-kompetizzjoni u pparteçipat fil-festival bl-aktar mod rilassat u ming˙ajr fanatiΩmu Ωejjed. Din kienet storja o˙ra ta’ suççess g˙all-g˙aqda tag˙na, g˙as-soçjetà tag˙na u g˙ar-ra˙al tag˙na. Dan l-unur ©ie b’esperjenza li ksibna matul iΩ-Ωmien ming˙and dawk ta’ qabilna u illi llum a˙na lkoll responsabbli li nkattruha u nsa˙˙uha bl-a˙jar mod possibli. L-unuri kollha sbie˙ u importanti. Madankollu, l-akbar unur ta’ l-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju hu s-sehem indispensabbli b˙ala tim matul l-akbar festa ta’ l-Imqabba l-festa tant mag˙rufa u ma˙buba, f’©ie˙ il-Madonna ta˙t it-titlu talÌilju. Dan hu sehem li ma niç˙du qatt g˙al ebda ra©uni u g˙al ebda unur ie˙or. Dan hu l-akbar unur li s-soçjetà qatt jista’ jkollha. L-ebda unur ma hu ta’ prijorità daqs kemm hu l-unur li nsebb˙u l-festa tag˙na ta’ kull sena. U ta’ dan ng˙idu b’idejna fuq qalbna, grazzi Madonna talli ˙aristna waqt ˙idmitna u nitolbu sabiex tkompli tag˙mel dan matul iljiem li ©ejjin. Grazzi Madonna ta’ m˙abbtek g˙alina. Viva l-Madonna tal-Ìilju!

89


SHOE SHINE FOOTWEAR MR & MRS CARUANA

FOOTWEAR & LEATHER GOODS SHOE SHINE, Carmelo Caruana Street, Ûurrieq ÛRQ 04 Phone: 2168 5241 • Fax: 2164 9381 • Mob: 9982 1932 E-mail: shoeshin@maltanet.net

Di DIEGO Lifestyle

Clo thin g Foo twe & ar

Di Diego, 113, Blue Grotto Avenue, Zurrieq Tel: 2164 9381, 2168 5241 Fax: 2164 9381 Mob: 9982 1932 E-mail: dapaola@maltanet.net

90


Is-Seng˙a tal-Barrieri u l-Imqabba Charles Camilleri Li hemm rabta qawwija bejn irra˙al ta’ l-Imqabba u s-seng˙a antika tal-qtug˙ tal-©ebel mill-barrieri, huwa fatt mag˙ruf minn kul˙add. Dan jixhduh il-barrieri antiki li wie˙ed g˙adu jista’ jara fit-truf ta’ dan ir-ra˙al. Barra minn hekk, teΩisti teorija li tg˙id li l-isem Imqabba ©ej minn verb G˙arbi ‘qabb’ li jfisser taqta’ l-©ebel. Wie˙ed irid jg˙id li matul iΩΩminijiet, sew is-seng˙a tal-qtug˙ tal©ebel mill-barrieri, kif ukoll l-g˙odod li kienu jintuΩaw sa xi ˙amsin sena ilu, inbidlu sew. F’dan l-artiklu ser naraw il-metodi li kienu jintuΩaw fil-qtug˙ tal-©ebel, l-g˙odod li kienu jintuΩaw, kif ukoll ismijiet ta’ diversi qatg˙at u qisien ta’ ©ebel. Qabel ma bdew jintuΩaw ilmagni fil-barrieri, il-©ebel ma kienx jo˙ro© mill-barrieri b˙al-lum, forma ta’ kantun, iΩda skond qisien li kien jitlob l-img˙allem fuq is-sit tal-bini. Biex jibda x-xog˙ol fuq barriera ©dida, l-ewwel li jrid isir huwa li titne˙˙a l-˙amrija mill-wiçç. Dak iΩ-Ωmien ma kienx hawn gafef u l-˙amrija kienet titne˙˙a biz-zappun billi timtela’ fi qfief u tin©arr minn

fuq il-post permezz tal-bhima. Meta jinkixef il-wiçç tal-blat wie˙ed ikun jista’ jara x’tip ta’ blat hemm. Il-blata tal-wiçç tista’ tkun saff iebes li kien jissejja˙ salvagg, jista’ jkun saff miksur u mmermer li kien jissejja˙ fraglu u jista’ jkun blat artab imsejja˙ turbazz. Jista’ jkun ukoll ta’ tip imsejja˙ soll. Dan it-tip ta’ ©ebel ©ieli jintuΩa fil-pedamenti peress li jekk jintuΩa ’l fuq millqatran, dan jitmermer malajr. Issa ser naraw kif kien jinqata’ l-blat mill-barrieri. L-ewwel kienet tit˙affer trinka twila li kienet tissejja˙ il-Qatg˙a. Wara kienet tit˙affer trinka o˙ra li ti©i skorra mal-qatg˙a u li kienet tissejja˙ it-tisliba. Dawn ilqatg˙at kienu jsiru mill-wiçç u kienu jsiru bil-baqqun. G˙al din il-qatg˙a, it-trinkatur kien joqg˙od attent li ssir riegla çomb (vertikali). Din it-trinka kienet issir bi bqaqen ta’ diversi tulijiet, skond il-fond tat-trinka. Din it-trinka kienet tkun wiesa’ xi erba’ pulzieri (10cm). Wara, l-blata tkun trid tinqata’ minn ta˙t. Il-©enb il-mikxuf kienet jissejja˙ it-tavlatura. Fit-tavlatura kienu jag˙mlu toqob li kienu jissej˙u kniener (wa˙da tissejja˙ kenniera)

Gio Maria Briffa waqt xog˙ol ta’ trinkar.

Xog˙ol ©ewwa barriera fl‐Imqabba madwar sittin sena ilu.

Spnajjar ta’ diversi qisien.

wa˙da ftit ’il bog˙od mill-o˙ra. Filkniener kienu jitpo©©ew l-ispnajjar (wie˙ed spnar). Dawn kienu speçi ta’ skriepel kbar. L-ispnajjar kienu jissamru fil-kniener permezz ta’ mazza kbira li kienet tkun tiΩen mattletin ratal (24 kilo) jew aktar. Wara diversi daqqiet li kienu jing˙ataw b’çerta seng˙a, wie˙ed kien jara l-blata tinqata’ mal-vina tal-blat bejn il-qatg˙a u Ω-Ωew© tislibiet. Biex l-ispnajjar ikunu jistg˙u jid˙lu u joforqu l-blat, u fl-istess ˙in ma je˙lux kienu jintuΩaw iççapep. Çappa kienet tkun biçça landa li kienet titpo©©a bejn l-ispnar u l-blata biex l-ispnar ma je˙ilx malblat. Meta l-©ebla kienet tkun iebsa, waqt li kienet ting˙ata d-daqqa fuq l-ispnajjar, dawn kienu jer©g˙u

91


92


jinbeΩqu ’l barra. F’dawn il-kaΩijiet, flok çapep kienu jintuΩaw biççiet ta’ l-injam jew karti.

Tipi ta’ Xquq fil‐Blat Il-blat fil-barriera jista’ jkollu xquq li skond in-natura, id-direzzjoni u l-inklinatura, g˙andhom ismijiet differenti kif ser ng˙id: Brama: is-soltu hija vertikali jew ftit jew wisq wieqfa, imma qatt mimduda jew orizzontali. Oppjatura: ©eneralment mimduda, iΩda ma tasalx ’il bog˙od; ng˙idu a˙na minn xi tliet metri sa xi tlettax-il metru; ©ieli tkun g˙ax-xtur, iΩda qatt vertikali. Qieg˙: dan hu dejjem mimdud (orizzontali) u jibqa’ sejjer tul kbir. Dag˙bien: is-soltu jkun vertikali u l-brama tista’ tkun ferg˙a ta’ dag˙bien. Brama fina: jg˙idulha wkoll ˙arira, imma jekk ma tkunx tidher bil-g˙ajn imma tkun hemm tissejja˙ ukoll brama lixxa jew barma muta. G˙al din trid toqg˙od attent g˙ax il©ebla tista’ tinqasam waqt li tkun qed tin˙adem.

Il‐Qisien tal‐Ìebel Skond il-qies li kienet tinqata’, il-©ebla kienet ting˙ata ismijiet differenti: 1. il-Biçça: din kienet tiskorri l-˙mistax-il pied kubu u kienet l-aktar qies li kien jo˙ro© mill-barrieri. L-antiki kienu jg˙idu biçça taqleb nofs karettun. Dan g˙aliex fuq karettun ma kinuex joqg˙odu Ωew© biççiet. Filfatt biex jg˙abbuha, kienu l-ewwel igerrbuha u jpo©©uha wieqfa, kienu j˙ollu l-bag˙al minn mal-karettun, u jpo©©uh bil-lasti wieqfin mal-biçça.

Xog˙ol ©ewwa barriera fl‐Imqabba llum.

Kienu jorbtu l-biçça mal-karettun, u jirbulawh. B’hekk il-biçça kienet ti©i fuq il-karettun. Wara jer©g˙u jorbtu l-bag˙al. Meta da˙lu l-krejnijiet, bdew jitg˙abbew fuq it-trakkijiet permezz tal-krejn. 2. Wara kienet ti©i l-iskarpa. Din kienet tkun blokka li ma tiskorrix il-˙mistax-il pied kubu. Skarpa li kienet tkun kwadra kienet tissejja˙ romblu. 3. Blata: hija blokka twila mhux inqas minn tliet piedi u nofs (1.1mtrs). 4. Kavall: kienet tkun blokka li t-tul tag˙ha huwa inqas minn tliet piedi u nofs. Mela itwal minn tliet piedi u nofs blata, inqas minn tliet piedi u nofs kavall. 5. Vasa: hekk kienet tissejjah blokka li s-sezzjoni tag˙ha kienet ta’ ˙dax-il pulzier b’xiber u kwart (11” x 13”). 6. Kantun dobblu: kien ikun kantun wiesa’ ˙dax-il pulzier. 7. Kantun singlu: kien ikun kantun wiesa’ disa’ pulzieri. Blata u kavall kienu jalludu biss g˙at-tul, waqt li l-vasa, kantun dobblu u kantun singlu kienu jalludu biss g˙all-˙xuna. G˙aldaqstant, seta’ jkollok blata tal-kantun (9” wisa’, 10” g˙oli u 3’6” tul), u seta’ jkollok kavall tal-vaΩi (13” wisa’, 10” g˙oli u 2’ sa 3’6” tul). 8. Xulliel: kienu jkunu blokki li g˙andhom g˙oli ta’ 10” imma t-tul u l-˙xuna mhux determinat. Dan kien jintuΩa fid-dobblu fejn wiçç wie˙ed biss ikun jidher. 9. Xriek: Kienu jintuΩaw biex isaqqfu bihom. Dawn kienu jkunu ˙oxnin xi tliet pulzieri u t-tul kien ivarja. L-itwal xriek kien dak li jissejjah tal-qasba (6’ 10”). Meta

kienu jintuΩaw ix-xorok tal-qasba, l-irjus tax-xorok kienu jitqieg˙du fuq il-kileb. Dan kien ©ebla ˙ier©a ’l barra mill-˙ajt. Peress li x-xorok tal-qasba kienu jkunu twal, ©ieli kienu jinqasmu, u biex jintrifdu kien jitqieg˙ed travu fin-nofs li kien jissejjah pastaz. Ìeneralment il-wisa’ tax-xorok kien ikun ta’ xiber (11”). Ix-xorok kienu jinxtraw bil-barkata. Barkata kienet numru ta’ xorok ta’ tul speçifikat. Jekk it-tul tax-xriek huwa qasir, in-numru ta’ xorok f’barkata kien ikun relattivament kbir, filwaqt li meta jiΩdied it-tul tax-xriek, innumru ta’ xorok jonqos. It-tul taxxorok f’barkata kien ivarja minn tlett ixbar sa ˙amest ixbar u nofs u kienu jinbieg˙u hekk: Tul Barkata (bix-xiber) (numru ta’ xorok) 3 16 3_ 15 3_ 14 3_ 13 4 12 4_ 11 4_ 10 4_ 9 5 8 5_ 7 5_ 6 Xorok itwal minn ˙amest ixbar u nofs kienu jinbieg˙u bil-wie˙ed. 10. Kaptell: huwa xriek li huwa e˙xen minn 4”. 11. Skaluna: Meta t-tara© kien g˙adu jsir tal-©ebel, din il-©ebla kienet tinqata’ skond il-bΩonn. 12. Çangatura: kienet tintuΩa biex titpo©©a fl-art minflok il-madum. Hekk tajna ˙arsa ˙afifa lejn seng˙a antika ta’ missirijietna li llum inbidlet u g˙all-grazzja t’Alla t-tbatija naqset mhux ftit. Madankollu m’g˙andna qatt ninsew kemm batew missirijietna u lanqas m’g˙andna nittraskuraw isseng˙a li huma kienu tant mg˙allmin fiha. G˙andna wkoll infakkru l-kliem tekniku li kien jintuΩa f’din is-seng˙a tant sabi˙a u li g˙andha rabta tant qawwija mag˙na l-Imqabbin. Referenzi me˙uda minn artiklu li deher filLe˙en is-Sewwa tas-26 ta’ Mejju, 1954. Grazzi wkoll lis-Sur Joseph Farrugia li tani kopja ta’ dan l-artiklu u lis-Sur Charles Farrugia li pprovda r-ritratti.

93


DVD for all occasions Call Sunny on 9949 5465

• weddings • baptisms • confirmations

La Spigola

Fish Shop

Quality fresh fish daily, frozen fish and seafood, ice flakes 49, Blue Grotto Avenue, Ûurrieq Mobiles: 9944 9258 9985 9639 94


‘Mater Admirabilis’ Il-“Madonna tal-Ìilju” tas-Seminarju Rev. Jonathan Farrugia

B.A. (Hons. ) B.A. Theol & Hum. Stud. S.Th.B.

Safa’ u dija. Dan hu dak li j˙oss kull min jid˙ol fil-kappella prinçipali tas-Seminarju. Il-kappella hija spazjuΩa, usa mill-knisja parrokkjali tag˙na, imdawwla b’dija naturali minn kullimkien, miΩbug˙a kollha bajda u l-ir˙am tal-carrara li fiha jxaqleb kollu lejn l-abjad. Il-ftit kulur li mill-ewwel ji©bed il-g˙ajn ta’ min jid˙ol fil-kappella jinsab f’ritratt imdendel fuq in-na˙a tax-xellug ta’ l-altar. Dar-ritratt huwa riproduzzjoni ta’ pittura talMadonna li tinsab f’Ruma. Kull min jaf biha jag˙rafha b˙ala “Mater Admirabilis”, Omm ta’ l-g˙a©eb. Marija tidher bil-qieg˙da fuq si©©u t˙ares ’l isfel, bin-newl f’idha, bil-mag˙Ωel warajha u bil-Bibbja ©o çestin ˙dejn saqajha. Fuq in-na˙a tax-xellug tag˙ha, hemm vaΩun b’bastun tal-©ilju ˙iere© minnu. Ta’ kull sena, fl-20 ta’ Ottubru, fis-Seminarju niççelebraw il-festa tal-Mater Admirabilis, festa li ilha ssir f’dik il-kappella g˙al 52 sena, minn meta nbniet fl-1956 b˙ala parti mill-kumpless talKulle©© g˙at-ta˙ri© ta’ l-g˙alliema nisa f’Tal-Virtù b’inizjattiva tarReligiueses du Sacré Cœur de Jesus, jew, kif inhuma mag˙rufin a˙jar hawn Malta, is-Sorijiet tasSacred Heart. Il-Kulle©© kien imsemmi proprju g˙aliha: Mater Admirabilis College. Meta disg˙a u g˙oxrin sena ilu l-kumpless re©a’ nfeta˙ b˙ala s-Seminarju l-©did ta’ l-Arçidjoçesi, kien xieraq illi l-qassisin u s-seminaristi li bdew jg˙ixu hemm komplew it-tradizzjoni ta’ din il-festa b˙ala rispett lejn issorijiet li g˙adhom joqg˙odu f’parti Ωg˙ira minn dan il-kumpless. Fl-2001, meta jien kont fl-

ewwel sena tal-formazzjoni tieg˙i, kelli l-ewwel esperjenza ta’ din ilfesta, u, waqt ir-riçeviment li kellna wara l-quddiesa, fettilli nistaqsi lis-superjura tas-sorijiet, Sister Margaret, l-istorja ta’ dik il-pittura. Hi bil-qalb kollha stednitni salkunvent fejn f’diskursata kemmxejn twila qaltli l-©rajja marbuta ma’ dik il-pittura, ©rajja mΩejjna b’rakkonti ta’ mirakli u anke b’xi kurΩitajiet...

Pauline Perdrau (1815‐1895): l‐awtriçi tal‐pittura Mater Admirabilis ©iet impittra mill-postulanta Pauline Perdrau fl-1844. Fiha Perdrau rnexxielha tg˙aqqad diversi tifkiriet ta’ tfulitha flimkien ma’ l-im˙abba kbira li kellha g˙all-Madonna. Perdrau twieldet f’Angers, fi Franza, fl-20 ta’ April 1815, it-tieni wild minn tlett itfal. Kienet tifla ferri˙ija u fuq tag˙ha, tant li xi drabi kien diffiçli li jikkontrollawha. Madanakollu kellha qalbha tajba ˙afna u l-aktar passatemp favorit tag˙ha kien li tqalleb f’Bibbja kollha stampi. Aktar ’il quddiem, ˙uha, Abbé Jospeh Perdrau, fi ktieb dwar it-tifkiriet ta’ ˙ajtu, kiteb li kienet kapaçi tirrakkonta xi storja millBibbja billi t˙ares lejn l-istampi filwaqt li tag˙mel ta’ bir-ru˙ha li qed taqra. L-im˙abba li kellha lejn il-Madonna rawmitilha fiha n-nutriçi tag˙ha, Jacqueline Maurat, xebba ta’ fidi qawwija li ©iet fdata minn

omm u missier Pauline biex tie˙u ˙sieb uliedhom. Ta’ spiss kienet tg˙allimhom dwar l-importanza talfidi fil-˙ajja, biex il-bniedem jag˙raf jirba˙ id-diffikultajiet bla biΩa’ l-eΩempji mill-˙ajja ta’ Marija qatt ma naqsu. L-ambizzjoni tag˙ha kienet li trabbi t-tfal b’mod li ma jibΩg˙ux iΩommu l-fidi tag˙hom anke jekk ji©u wiçç imb’wiçç malmewt. Dan it-tag˙lim rawwem f’Pauline xewqa dejjem akbar biex tag˙ti ˙ajjitha kompletament lil Alla. G˙alkemm ma kienux fqar, Madame Perdrau ma riedetx li uliedha jitrabbew fl-g˙aΩΩ u x-xalar. Lil Pauline messha titg˙allem

Mater Admirabilis

95


do not waste your time going around stop at

where you will find

everything under one roof More brands available...

Qrendi Road, Ûurrieq (Ódejn l‐Armerija) ZRQ 04. Tel / Fax: 21 642465

SILVIO’S For all types of chairs, stools, armchairs and tables Chairs and tables

FOR HIRE Telephones: 2146 8982, 2146 1683 Mob: 9945 4333

11, Triq il-KataniΩ, Ûebbu© - Malta 96


Mater Admirabilis ‐ dettall

tag˙Ωel, jew tobrom it-tajjar fi ˙jut, ˙a©a li t-tifla mill-ewwel ma ˙aditx grazzja mag˙ha. Mhux l-ewwel darba li hekk kif tinqg˙atalha l-˙ajta kienet ittajjar il-mag˙Ωel u r-rota tal-brim minn quddiemha biex titlaq tilg˙ab. Jacqueline, b’˙afna paçenzja, kienet dejjem tipprova ssib xi mezz biex t˙e©©e© lit-tifla tkompli ta˙dem. Darba minnhom qaltilha, “G˙ax ma tippruvax timita lill-Madonna li ta’ l-età tieg˙ek Kienet tkun qieg˙eda tag˙Ωel ittajjar?” Dix-xbiha g˙o©bitha lil Pauline u x-xog˙ol bdiet tie˙du aktar bis-serjetà. F’Óamis ix-Xirka ta’ meta kellha madwar tlettax-il sena, Pauline marret ma’ Jacqueline f’kappella ta’ kunvent biex tg˙addi xi ˙in titlob quddiem l-artal tar-

Trinita’ dei Monti fi Ωmien meta tpittret il‐Mater ‐ Ippolit

repoΩizzjoni. Kienet liebsa libsa roΩa, kulur il-ward. Wa˙da missorijiet tal-kunvent, aktarx biex tiççajta staqsietha jekk tridx issir soru. Pauline wie©bet li xi darba ssir. Is-soru we©bitha, “Imma biex issir soru, jkollok tiçça˙˙ad minn dik il-libsa sabi˙a!” Pauline ˙arset lejn il-libsa li tant kient t˙obb u wie©bet, “M’hemmx x’tag˙mel, jekk hemm bΩonn, niçça˙˙ad minnha!” Aktar kemm kibret, il-qraba ta’ Pauline aktar bdew jag˙rfu t-talenti artistiçi tag˙ha. Darba minnhom monsinjur irtirat li kien qieg˙ed jg˙ix f’dar immexxija mir-Religieuses du Sacré Cœur de Jesus, talabha tpittirlu ritratt. Hemm hi ltaqg˙et g˙all-ewwel darba ma’ dawk is-sorijiet li aktar ‘il quddiem kellha ting˙aqad mag˙hom. Aktar ’il quddiem, marret pellegrina©© f’Ruma fejn daret diversi wirjiet ta’ arti u kompliet tipperfezzjona t-talenti tag˙ha. Wara marret g˙al tliet ©img˙at f’Assisi fejn allo©©jat filmonasteru tal-Poverelle del Giglio. Din l-esperjenza tassew g˙o©bitha g˙ax meta kitbet it-tifkiriet tag˙ha, lil dawn il-Poverelle, semmiethom b’˙afna g˙oΩΩa. Hemm g˙arfet kemm huwa possibbli tg˙ix ˙ajja monastika fil-fer˙. Wara Assisi marret Loreto biex tg˙addi hemm il-festa ta’ l-Assunzjoni talMadonna. Fit-tifkiriet kitbet li nhar il-15 ta’ Awissu marret fis-Santa Casa u hemm tablet lil Marija biex taççettaha b˙ala l-qaddejja tag˙ha. Meta re©g˙et lura fi Franza, qalet lill-familja tag˙ha bil-˙sieb li ssir soru. Il-©enituri tag˙ha ma tantx ˙adu pjaçir, l-aktar min˙abba li kienu jafuha b˙ala tfajla fuq ru˙ha ˙afna. Ommha nsistiet li ddum minn ta’ l-inqas sena b˙ala postulanta. Fid-djarju li kienet iΩΩomm insibu miktub: “Kif se jirnexxili nissaporti postulantat daqshekk twil? Bil-fors li Marija g˙andha xi pjan f’mo˙˙ha.” U, fil-fatt, Marija kellha pjan speçjali ˙afna f’mo˙˙ha g˙al

Pauline matul is-sena li damet postulanta. Hija bdiet il-formazzjoni tag˙ha nhar l-20 ta’ April 1844, ©ewwa l-kunvent ta’ Trinità dei Monti, f’Ruma. Dan, flimkien mal-knisja ta’ mieg˙u, kien inbena mir-re Louis XII ta’ Franza fl-1493 g˙allpatrijiet ta’ l-ordni tal-Minimi. Wara l-gwerer ma’ Napuljun, ilkunvent ©ie rran©at mir-re Louis XVIII u fil-Konvenji Diplomatiçi bejn il-gvern FrançiΩ u s-Santa Sede ta’ l-14 ta’ Mejju u tat-8 ta’ Settembru 1828, ing˙ata b’self lir-Religieuses du Sacré Cœur de Jesus biex hemm jie˙du ˙sieb l-edukazzjoni tat-tfajliet.

Il‐pittura ta’ Mater Admirabilis F’ittra li kitbet lil ˙uha diversi snin wara, Pauline tg˙id li l-istampa tal-Madonna ta˙dem in-newl kienet da˙˙litielha f’rasha Jacqueline, innutriçi li kienet tie˙u ˙siebhom meta kienu tfal. Meta ma kienetx tkun trid ta˙dem kienet tg˙idilha, “Ejja mmorru sat-tempju ta’ Ìerusalem ˙alli niltaqg˙u ma’ Marija. Qieg˙dha tinse©. G˙idilha t˙allik tpo©©i fuq il-banketta tag˙ha ˙alli tg˙allmek kif tinse©. Jekk tibqa’ ˙dejn Marija, qatt ma tiddejjaq ta˙dem. Óares lejha, kemm hi kalma, kemm hi qalbha tajba!” Ix-xbejba tg˙id li din l-istampa tnaqqxet f’qalbha g˙al dejjem, u li aktar kemm ˙asbet fuqha matul issnin, aktar kibret im˙abbitha lejha waqt li kienet timma©inaha ta˙dem fl-aktar post qaddis tat-tempju, kalma, pura, ˙ienja, b’ru˙ha marbuta biss ma’ Alla. “B’hekk,” tg˙id Pauline, “Mater Admirabilis” saret realtà f’mo˙˙i snin twal qabel ma pin©ejtha.” Nhar il-Óadd l-1 ta’ Mejju 1844 is-sorijiet u l-postulanti kienu mi©burin fil-kjostru g˙all-˙in ta’ rikreazzjoni. Kienu fl-ewwel sular, bil-qeg˙da lkoll i˙itu madwar issuperjura Mère de Coriolis. Waqt li kienu qed jitkellmu dwar ittradizzjonijiet sbie˙ tal-Knisja

97


V.R.T. Station

Triq ta’ Kandja, Si©©iewi

Victor Attard Tel: 2146 6111 Tel/Fax: 2146 2635 Mobile: 9949 8736

SCICLUNA FLORIST G a rden C en tre Specializes in:

Flower Arrangements for Weddings, Holy Communion etc. Souvenirs for every occasion, Artificial Flower and Tulle, Fresh Plants and Fruit Trees. Bronja Street, Ûurrieq – Tel: 2164 9621

Rochdale Boutique Ladies Fashion Hats for Hire Ladies to Children’s Wear BirΩebbu©a Road, BirΩebbu©a Tel: 2165 3222 98


marbutin max-xahar ta’ Marija, issuperjura kellha twarrab min˙abba li mar iΩurha kardinal. Wa˙da mis-sorijiet qalet “Mhux li kien ti©i l-Madonna to˙dilha postha!” Dak il-˙in Pauline ©abet quddiem g˙ajnejha lil Marija bil-qeg˙da ta˙dem in-newl, l-istess kif kienet drat timma©inaha meta kienet g˙adha tifla. B’xi ftit mist˙ija offriet li tpin©i lill-Madonna f’wa˙da minniçeç çatti tal-©ebel li kien hemm f’dak il-kjostru, u s-sorijiet, peress li kienu jafu li hi kienet tinqala’ biex tpin©i, laqg˙u l-offerta tag˙ha bil-qalb. Meta talbet il-permess lis-superjura, din ma tantx dehret entuΩjasta g˙all-idea u minkejja li qaltilha li probabilment tispiçça biex tpin©i xi wa˙x, tatha permess tipprova. Pauline tg˙id li ma sabithiex diffiçli biex tpin©i l-abbozz peress li kienet ilha timma©ina l-istampa f’mo˙˙ha. Meta wrietha lillg˙alliem ta’ l-arti, l-idea g˙o©bitu, imma ma riedx jie˙u responsabbiltà tal-prodott finali, min˙abba li Pauline qatt ma kienet pin©iet affreski. Biss Marija pprovdietilha ra©el tas-seng˙a li kull fil-g˙odu offra li jmur jiksi bil-©ir il-parti li kien imissha tpin©i. Dan wissieha biex tpin©i l-kuluri aktar jg˙ajjtu milli kien me˙tie©, g˙ax inkella meta jinxfu ji©u çari wisq. Kien ta’ kuljum ifakkarha biex tg˙a©©el f’xog˙lha, peress li l-©ir kien jinxef f’˙ames sieg˙at u wara li jinxef ma setg˙etx ta˙dem aktar fuqu. Biss fil-kitbiet tag˙ha, ix-xebba Perdrau tg˙id li ©ieli damet aktar minn hekk, u l-©ir dejjem baqa’ umdu kemm kien hemm bΩonn. G˙aliha dan kien sinjal li Marija kienet qed tg˙inha f’xog˙olha. Nhar it-22 ta’ Ìunju pin©iet wiçç il-Madonna. Damet missitta ta’ fil-g˙odu sassebg˙a ta’ fil-g˙axija ta˙dem fuqu u l-©ir ma ˙abbatha xejn! Minkejja li Pauline kienet qieg˙eda tie˙u gost tpin©i, u po©©iet l-im˙abba kollha li setg˙et fix-xog˙ol, il-pittura ma kienetx qed tog˙©obha min˙abba l-kuluri

li kellha tuΩa. Fil-fatt, meta kienet tieqaf mix-xog˙ol kienet tpo©©i purtiera biex tg˙atti xog˙olha, tant kienet tist˙i mill-kummenti li setg˙et taqla’ meta jarawha s-sorijiet s˙abha. Mhux darba u tnejn li kienet tisma’ lil min ikun g˙addej jg˙id, “Povera sorella!”. Darba minnhom kienet g˙addejja l-assistenta superjura u qaltilha, “Binti, toqg˙odx ta˙li sa˙˙tek fuq Il‐Madonna armata g˙all‐festa fis‐seminarju dik il-mostrosità!” Perdrau bdiet tidher aktar realistika, il-libsa tistqarr bla ˙abi li dal-kliem kien iwe©©ag˙ha, imma minkejja bdiet tinbidel f’roΩa ˙elu, il-velu kollox ma qatg˙etx qalbha. Skond u l-mant bjadu, il-©ilju ma©enb ilkliemha, hi kienet t˙oss lil Marija Madonna sar bla tebg˙a u l-wiçç qribha waqt ix-xog˙ol, dejjem ©ie kulur il-©ilda fl-a˙jar tal-˙ajja. titbismilha, tfarra©ha u t˙e©©i©ha Meta l-kuluri qag˙du sew u l-˙a©a “orrenda” ta’ qabel saret opra tkompli. L-affresk spiççatu sa l-a˙˙ar l-©miel tag˙ha, Pauline inxte˙tet ta’ Ìunju 1844. L-a˙˙ar li g˙arkubbtejha quddiemha u qalet, g˙amlet kienet id-dijadema tad- “Omm Immakulata! Ìejt tg˙ammar deheb madwar ras il-Madonna. hawn fostna! Grazzi, O sultana L-intiena tal-verniç u Ω-Ωebg˙a ˙elwa tieg˙i!” Il-pittura nkixfet fil-bidu tad-deheb qallg˙uha xi erba’ botti Did-darba, meta o˙ra. Meta lestietha, is-superjura, ta’ Awissu. s-superjura ˙arset lejha rat lil Mère Coriolis, marret tara kif ©iet. Marija, ta’ madwar ˙mistax-il sena, Li rat quddiemha kienet mara liebsa libsa ˙amra tg˙ajjat, b’velu bil-qieg˙da f’nofs in-niçça, bil-©ilju oran©jo vulgari, u warajha kienet fuq ix-xellug u bil-mag˙Ωel fuq iltidher is-sema qisha f’maltempata. lemin. Kollox, sew il-kolonni, kif Setg˙et tiddeskriviha biss b˙ala ukoll id-disinn ta’ l-art, iwassal il“orrenda” u ordnat li tit˙assar biex ˙arsa lejn il-figura çentrali. Il-mant ma tkerra˙x il-kjostru! Dak ir- kulur abjad matt i˙addan ix-xbieha, ra©el li kien ta’ kuljum imur jiksi qisu biex ma j˙alli lil ˙add imissha. l-˙ajt bil-©ir talab lil Mère Coriolis Marija tidher b’rasha ftit immejla, biex tg˙atti l-pittura u tistenna ftit qisha qed tisma’ xi le˙en ©ewwieni Ωmien sakemm il-kuluri joqg˙odu. jkellimha, tidher kalma u serena. Lil Pauline qalilha, “Il-pittura hija Il-figura kollha mimlija purità u warda kif tidher fid-dawl dg˙ajjef Ωog˙Ωija. Warajha, seb˙ ˙amrani ta’ fil-g˙odu. Stenna sakemm fuq l-g˙oljiet ta’ pajsa©© Taljan. Mère Colioris baqg˙et bla kliem narawha fid-dija ta’ nofs inhar!” G˙addew diversi ©img˙at u g˙ajnejha mtlewlha bid-dmug˙. li fihom il-puttura ©dida kwaΩi Tassew, il-warda li fil-g˙odu dehret ntesiet minn kul˙add… ˙lief minn kerha, f’nofsinhar uriet il-©miel Pauline, li kienet ta’ kuljum titlob kollu tag˙ha. Dakinhar fil-g˙axija saret festa li l-im˙abba li po©©iet f’xog˙lha çkejkna f’©ie˙ la Madonna del t˙alli l-frott mixtieq. Kultant kienet tittawwal wara l-purtiera. Mal- giglio, kif issemmiet ori©inarjament mog˙dija tal-©ranet bdiet tara li fil- il-pittura. Dan l-isem ing˙atalha fatt il-kuluri bdew jie˙du xejra aktar mhux aktar g˙all-©ilju li hemm sabi˙a. Ix-xena ta’ wara l-Madonna ˙dejn il-Madonna milli g˙all-

99


BirΩebbu©a Road, BirΩebbu©a Tel: 2165 0407

Email: ajoyce@maltanet.net Importers and Distributors of Pushchairs 3in1, Cots, Highchairs Car Seats, Baby Clothing and Everything you need for your baby

Numbers (small & large) • Printed & Embroider Logos

❑ T‐Shirts ❑ Scarves ❑ Caps

❑ Flags ❑ Banners ❑ Stickers

❑ Pvc Cards ❑ Clocks ❑ Small items

Triq in-Nassab, Qormi Tel: 2144 0815 • Fax: 2144 0832 • Mob: 9942 9798 E-mail: uvprint@waldonet.net.mt 100


kelmiet li Perdrau kitbet maddawra tan-niçça: Ego flos campi et lilium convalium (“Jien fjur ta’ l-g˙elieqi u ©ilju tal-widien”). Meta t-tfal tal-kunvent rawha u qraw din il-kitba kien hemm fosthom li qalu, “Iva, hija tassew ©ilju, warda kollha ©miel!” Pauline baqg˙et Ruma sakemm spiççat is-sena tal-postulantat f’Diçembru ta’ l-1845. Hija stess tg˙id fil-kitbiet tag˙ha li l-a˙˙ar tislima li tat lill-Madonna kienet emozzjonanti u mdejjqa. Kienet taf li qatt aktar ma kienet se ter©a taraha, imma madankollu la Madonna del giglio, kif kienet g˙adha mag˙rufha sa dak iΩ-Ωmien, baqg˙et il-mudell tal-˙ajja spiritwali tag˙ha sakemm temmet ˙ajjitha fl-1895. Bejn l-1853 u l-1868 pin©iet diversi stampi o˙ra tal-Mater g˙al nies differenti, imma, b˙alma stqarret hija stess, il-wiçç ta’ l-ebda wa˙da ma ©ie sabi˙ u espressiv daqs dak tal-Madonna li tinsab f’Ruma. Ix-xbieha tant g˙al qalbha talMadonna ta˙dem in-newl, wassalha biex matul ˙ajjitha dejjem baqg˙et ta˙dem fil-˙jata, ix-xog˙ol li meta kienet tifla tant kienet tobg˙od. Sabet ukoll mezz kif titkellem malMulej permezz tax-xog˙ol li qabel tant kien idejjaqha: f’˙afna mittrie˙i ta’ l-artal li g˙amlet insabu messa©©i u talb li hi kienet t˙it filkfief! Tassew, Mater Admirabilis kienet l-artista li bidlitilha ˙ajjitha, aktar milli Pauline kienet l-artista li tatha l-˙ajja!

Minn la Madonna del giglio g˙al Mater Admirabilis Ftit xhur wara li Perdrau telqet minn Ruma, kien hemm soru minn Basilea, Mère Makryna li rnexxielha ta˙rab minn ˙abs Russu fejn kienet miΩmuma min˙abba l-fidi tag˙ha. Din ing˙atat ospitalità mis-sorijiet tal-kunvent ta’ Trinità dei Monti u darba minnhom waqt li kienet qieg˙eda tg˙id ir-ruΩarju quddiem ix-xbieha tal-Madonna,

Il‐˙ajt fejn hi mpittra Mater Admirabilis

meta waslet fl-invokazzjoni Mater admirabilis (Omm ta’ l-g˙a©eb) waqt il-litanija, semg˙et le˙en jirrepeti din l-invokazzjoni g˙al tliet darbiet. Madwar dan l-affresk bdew ise˙˙u affarijiet ta’ l-g˙a©eb f’qasir Ωmien. Kien ©ie deçiΩ li x-xbieha kellha titbierek fil-2 ta’ Frar 1846, festa tal-purifikazzjoni tal-Madonna. Meta kollox kien lest, qabel bdiet iç-çerimonja, issaçerdot li kellu jberikha ˙ass xi jwaqqfu u qal lis-sorijiet li l-unur li jbierek din ix-xbieha kien riservat g˙al ˙addie˙or. G˙addew tmien xhur u l-Papa Piju IX, l-istess papa li tmien snin wara kellu jiddefinixxi t-tnissil bla tebg˙a ta’ Marija b˙ala domma talfidi, g˙amel l-ewwel Ωjara tieg˙u lill-kunvent ta’ Trinità dei Monti, nhar l-20 ta’ Ottubru 1846, 162 sena ilu. Meta dan sab ru˙u quddiem din ix-xbieha, waqt li kien qed idur mal-kunvent, waqaf issummat i˙ares lejha u minn fommu ˙ar©u l-kelmiet, “Mater Admirabilis! Tassew hija ta’ l-g˙a©eb!” Tant baqa’ mpressjonat bil-©miel ta’ dilpittura li berikha hu stess u ddedika dik il-©urnata b˙ala l-jum tal-festa ta’ Marija omm ta’ l-g˙a©eb. Minn dak iΩ-Ωmien ’l hawn il-pittura qatt aktar ma ssejj˙et la Madonna del giglio u ta’ kull sena baqg˙et issir il-festa f’dik il-©urnata. Inqas minn xahar wara, ©ie

rre©istrat l-ewwel miraklu li se˙˙ quddiem din ix-xbieha. Saçerdot FrançiΩ, Père Blampin, li wara sentejn jippriedka bla waqfien kien tilef g˙al kollox il-vuçi, inzerta g˙addej minn Ruma u mar jitlob quddiem din ix-xbieha. Huwa, fuq parir ta’ xi devoti, g˙amel novena f’©ie˙ha, u ta’ kuljum wara l-quddiesa kien imur jitlob quddiemha. Wara xi ©ranet il-vuçi re©g˙et lura. It-tavla li g˙al sentejn uΩa biex juri dak li kien jixtieq jg˙id saret l-ewwel ex voto li ddendel mal-˙ajt qrib il-Mater. Jumejn wara huwa stess mar informa lill-Papa dwar dan il-miraklu u l-Papa ta permess li quddiem ix-xbieha tibda titqaddes il-quddiesa. Huwa wkoll Ωejjen din ix-xbieha b’indul©enzi u g˙amilha wie˙ed mis-santwarji Marjani ta’ Ruma. Minn dak iΩ-Ωmien ‘il hawn eluf kienu l-pellegrini li marru, u g˙adhom imorru, jitolbu quddiem il-Mater. Fost dawn hemm diversi qaddisin b˙al Santa Madeline Sophie Barat (il-fundatriçi tarReligieuses du Sacré Cœur de Jesus), San Ìwann Bosco, Santa TereΩa ta’ Lisieux, San Piju X, San Vinçenz Pallotti, San Luigi Orione u l-beatu Papa Piju IX – il-papa ta’ l-Immakulata – li Ωar das-santwarju g˙al 21 darba, kull darba jippreΩenta lil Marija l-inkwiet kollu li kien ikollu. MaΩ-Ωmien, il-˙ajt madwar dil-pittura mtela’ bl-ex voto minnumru bla g˙add ta’ grazzi li Marija g˙o©obha xxerred minn din ix-xbieha g˙aΩiΩa. MaΩ-Ωmien, il-pittura ttaqqbet biex madwar ras il-Madonna jitwa˙˙lu kuruna, stellarju u kullana tad-deheb. Meta wie˙ed pittur ©ie mistoqsi x’ja˙sebmill-pitturaqal,“L-unika˙a©a li nista’ ng˙id hi li meta wie˙ed i˙ares lejn din il-Madonna, wie˙ed mhux mi©bud biex jeΩamina, jikkritika jew ji©©udika l-merti artistiçi li g˙andha, imma huwa mi©bud sempliçiment biex jitlob… Kull emozzjoni tevapora, ˙lief il-©ibda qawwija biex tipprova tkun b˙alha.”

101


102


Trinita’ dei Monti llum

Madre Ammirabile, più pura del giglio di cui offuschi il candore, prega per noi Fl-1964 Mère Sabine de Valon ikkomponiet il-litanija ta’ Mater Admirabilis. Din g˙adha ting˙ad wara r-ruΩarju dakinhar tal-festa mir-Religieuses du Sacré Cœur de Jesus madwar id-dinja u misseminaristi ta’ Malta (!) Fost it-30 invokazzjoni insibu “Omm ta’ l-g˙a©eb, aktar safja mill©ilju li tieg˙u int titfi l-©miel, itlob g˙alina”. Madwar din l-invokazzjoni nsibu din it-talba: Int kollok sabi˙a, Omm ta’ l-g˙a©eb! Kemm nie˙du gost ni©u madwarek biex naqtg˙u l-g˙atx li g˙andna g˙all-©miel, g˙all-hena, g˙ad-dawl tas-sema! Int kollok nadifa! M’hemm l-ebda tebg˙a fik, l-ebda nuqqas, l-ebda dell! Il-©miel jidher ˙iere© minn ru˙ek kif is-smewwiet jidhru ˙er©in mill-ilma çar ta’ g˙adira. Int kollok nadifa, g˙ax il-˙lewwa bla qies tal-Missier stra˙et fuqek biex jag˙mel minn qalbek il-kapulavur tal-˙olqien. Kien g˙alhekk li l-an©lu seta’ jg˙idlek, “Sliem g˙alik, mimlija bil-grazzja!” Ja Omm ta’ l-g˙a©eb, int kollok nadifa g˙ax il-Verb qaddis g˙ex fik; il-˙u©©ie©a ta’ qalbu messet lil qalbek, l-im˙abba tieg˙ek intilfet f’tieg˙u, biex titla’ s-sema b˙ala offerta ta’ tif˙ir.

Int kollok nadifa o Marija, g˙ax qalbek infet˙et g˙all-Ispirtu kif ©ilju jinfeta˙ g˙ad-dawl tas-seb˙. L-Ispirtu qaddis g˙amlek kbira filfidi, qawwija fit-tama, t˙e©©e© flim˙abba. Ja Omm, g˙ajn tal-©miel, ˙alli l-indafa tieg˙ek tisraq ‘il g˙ajnejna, tie˙u ˙sieb qlubna, u tg˙annilna l-eternità! Tassew talba ˙elwa, li fiha ˙afna x’tg˙allimna lilna li noqg˙odu f’parroçça Marjana. Biex nag˙laq se nikkwota parti mill-Innu li kien jitkanta fil-festa tal-Mater meta s-Seminarju kien g˙adu l-kulle©© ta’ l-g˙alliema: Near thee blooms the spotless lily, Emblem of thy brightest grace, And thy sinless soul is shining In thy modest downcast face. Make us like to thee in this Mater Admirabilis.

G˙eluq Fl-2005, ir-Religieuses du Sacré Cœur de Jesus iççelebraw g˙all-a˙˙ar darba l-festa ta’ Mater Admirabilis ©ewwa l-kunvent ta’ Trinità dei Monti quddiem ix-xbieha tant g˙aΩiΩa tag˙hom qabel ma ˙ar©u minnu darba g˙al dejjem. Dan se˙˙ min˙abba li l-Gvern FrançiΩ (li g˙al dawn l-a˙˙ar snin nefaq ˙afna flus fir-restawr u l-manutenzjoni talkunvent) talab biex jintbag˙tu aktar sorijiet hemm. Min˙abba li ma kienx hemm biΩΩejjed sorijiet biex jibqg˙u jg˙ixu fil-kunvent u jie˙du ˙siebu, fil-kunsill ©enerali talkongregazzjoni li sar f’Marzu 2003, is-sorijiet g˙aΩlu li jitilqu minn Trinità dei Monti sas-sajf 2006. L-ambaxxatur FrançiΩ g˙as-Santa Sede Pierre Morel wera d-dispjaçir tieg˙u g˙al din id-deçiΩjoni. Dan ˙adem bis-s˙i˙ biex isib komunità o˙ra li tidhol flokhom u la˙aq ftehim biex il-kunvent, il-knisja u l-iskola

Il‐kappella tas‐seminarju armata g˙all‐festa

ta’ mag˙hom jing˙ata lir-reli©juΩi tal-Fraternitées Monastiques de Jérusalem. B’xorti tajba l-ftehim kien jinkludi li r-reli©juΩi tas-Sacré Cœur u l-pellegrini in ©enerali g˙andhom jibqg˙u jit˙allew jitilg˙u jaraw u jqimu x-xbieha ta’ Mater Admirabilis. Is-sajf li g˙adda, meta kont Ruma biex nixtri l-apparat litur©iku bΩonnjuΩ g˙as-saçerdoti, ma nqastx milli mmur inΩur din ixxbieha qaddisa. Kienet ©urnata xita, u sakemm wasalt Trinità dei Monti kont sirt qisni fellus. Imma hekk kif sibt ru˙i quddiem din ixxbieha, ix-xita, il-mixja, l-istorbju, ix-xiri… kollox b˙al donnu sfuma fix-xejn. Veru li quddiemHa t˙oss biss ix-xewqa li titlob. It-talba li tlabt lill-Madonna dakinhar kienet biex tbierek ir-ra˙al tag˙na u biex tg˙in lil kull Imqabbi jisma’ dejjem il-le˙en ta’ Binha f’qalbu, b˙alma tidher qed tag˙mel hi f’din il-pittura tant g˙aΩiΩa. Bibljografija CURMI Pauline, Mater Admirabilis 1844-1994, Malta 1995. DE VALON Sabine, Commentario delle litanie di Mater Admirabilis, Roma 1964. Hymn of Mater Admirabilis Mater Admirabilis, leaflet dwar il-pittura u bil-quddiesa proprja tal-festa. PERDRAU Pauline, Mater Admirabilis, in Messenger of the Sacred Heart 10/1899. The Trinità dei Monti – Rome, Italy (2005) (on-line): http://www.rscjinternational. org/content/view/148/47/lang, e ©25 October 2005

Il-President flimkien mal-Kumitat Amministrattiv tas-Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju mill-Qalb jawguraw lil Rev. Jonathan Farrugia B.A. (Hons. ) B.A. Theol & Hum. Stud. S.Th.B. fl-okkaΩjoni ta’ l-Ordinazzjoni Saçerdotali tieg˙u.

103


C.D.S.

Aluminium Works Sejba Road Mqabba For a Free Estimate Contact: Carmel D. Spiteri Mob: 9949 4304, 7999 3816

Supplier of S.P.M. Slush Machines & Gelmatic Ice-Cream Machines Contact Person: Mario Attard

Tel/Fax: 2164 2647 Fax: 9982 0269 E‐mail: pulsar@nextgen.net.mt

MARTIN MONREAL’S IRONMONGERY Triq il-Bronja, Ûurrieq. Tel: 2168 2435 - Mob: 9947 6824 Issibu g˙all-bejg˙ Ωebg˙a ta’ kull kwalità, Varjetà ta’ o©©etti utli g˙all-bini, Kiri ta’ Jiggers u Crane, Si©©ijiet g˙all-kiri U ROÓS SPEÇJALI S-SENA KOLLHA!

GS

IN COV

Monreal Paint Centre

BOR

DER

S

Over 10,000 colours... All kinds of paint. All Interior Decorations Bronja Street, Ûurrieq. Tel: 2168 2435 • Mob: 9947 6824

104


Festa tal-Madonna tal-Ìilju f’Anticoli Corrado Riçerka u kitba ta’ Charles J. Farrugia BA(Hons), MA, MA(Lond) PG Dip RM (N’Castle) Matul dawn l-a˙˙ar g˙oxrin sena ppublikajt diversi artikli dwar id-devozzjoni lejn il-Madonna talÌilju. B’ sorpriΩa ta’ ˙afna skoprejt li dan il-kult kien mifrux sew kemm f’Malta kif ukoll barra minn artna. Forsi l-aktar post fejn il-Madonna kienet meqjuma b’dan it-titolu kien ©ewwa l-Italja. U propju anke din is-sena, ser nippubblika informazzjoni dwar post ie˙or li qiem u g˙adu jag˙ti ©ie˙ lill-Madonna ta˙t it-titolu talÌilju. Dan hu Anticoli Corrado firRe©jun tal-Lazio ©ewwa l-Italja. Anticoli Corrado hu lokal ta’ anqas minn elf abitant, b’poΩizzjoni mill-isba˙ fuq g˙olja li t˙ares fuq il-wied ta’ Aniene, xmara li fl-antik kienet tissejjah Teverone peress li kienet tg˙aqad ma’ Tibur (Tevere) biswit Ponte Milvio. Hu post li fih l-abitanti ˙arsu t-tradizzjonijiet

Il‐pjazza prinçipali u l‐knisja ta’ San Pietru

ta’ missirijiethom fuq medda ta’ sekli. It-tradizzjonijiet ta’ l-abitanti Antikolani jduru mal-˙idma firraba’. L-isem tal-post ©ej millLatin, ante colles li tfisser biswit l-g˙oljiet peress li z-zona t˙ares lejn l-Appennini, serje ta’ muntanji li taqsam il-peninsola Taljana. L-isem Corrado jirreferi g˙allKonti Korrado ta’ Antijokja, iben Federiku. Fl-1268, Korradu ta’ Antijokja ikkumbatta flimkien ma’ ku©inuh Konradin ta’ Swabja kontra Karlu ta’ Anjoù. Huma ©arrbu telfa f’ Tagliacozzo, qrib Anticoli. Fis-Seklu Dsatax Anticoli kiseb isem g˙all-ammont ta’ mudelli li ppuΩaw g˙allkommunità ta’ artisti fil-viçinanzi ta’ Piazza di Spagna. Anticoli baqa’ ji©bed ammont ta’ artisti li rabtu qalbhom mhux biss mal-mudelli iΩda max-xeni pittoreski tal-villa©©. Dan baqa’ ji©ri sat-Tieni Gwerra Il‐muΩajk li sar mill‐Professur Narduzzi biex jirreplika il‐ Dinjija. kwadru misruq

Fil-qalba tal-komunità wie˙ed isib pjazza mdaqqsa li fl-antik kienet wesg˙a bejn il-belt u ç-çimiterju tal-lokal. Il-pjazza hi msebb˙a b’ funtana regalata minn Arturo Martini. L-eqdem knisja fil-parroçça hi dik dedikata lil San Pietru li tmur lura g˙as-Seklu Ódax.

Il‐Festa tal‐Madonna tal‐Ìilju Wa˙da mit-tradizzjonijiet ta’ dan il-post hi dik tal-festa talMadonna tal-Ìilju u Sant’ Irokku fit-tieni Óadd ta’ Settembru. Anke iΩ-Ωmien tal-festa tal-Madonna talÌilju u dik ta’ Sant’ Irokku, fit-tieni Óadd ta’ Settembru, ti©i f’ perjodu fejn il-bidwi m’g˙andux g˙alfejn jitlef Ωmien minn ˙idma fuq l-uçu˙ tar-raba’. Fil-lejla tas-Sibt tin˙are© purçissjoni mill-knisja ta’ Santa Vittoria li ddur it-toroq tal-pajjiΩ g˙al madwar tliet kilometri sakemm til˙aq il-knisja talMadonna tal-Ìilju. Din hi knisja Ωg˙ira ©ewwa l-wied fejn issir quddiesa ta’ ringrazzjament lillMadonna. L-istatwa li tin©arr filpurçissjoni tibqa’ fil-knisja fil-wied g˙al ©img˙a. Wara l-funzjoni jkun hemm ˙ruq ta’ spettaklu ta’ log˙ob

105


Pet Care Kull ma trid g˙all‐©nien u g˙ar‐raba’, sustanzi eçç. G˙all‐Pets, Mediçini g˙all‐annimali kollha. ÌwieΩ u affarijiet g˙all‐kaçça, insib u sajd, ˙niex ta’ l‐imperjal ta’ barra u reels, qasab, snanar u swivels u kaxxi tal‐plastic tas‐sajd eçç, lenza, spag tan‐nar, nases u dqiq tal‐ful eçç.

Qrendi Road, Ûurrieq – Tel: 2164 9727

Óinijiet tal‐Ftu˙: Mis‐ 6.30am sas‐ 1.00pm Mit‐ 3.00pm sas‐ 7.00pm

Issib dak kollu li g˙andek bΩonn ta˙t saqaf wie˙ed

SUPER • • • • • • •

S IRONMONGERY

Affarijiet ta’ dawl u ilma G˙odda tal-bennejja Qtug˙ ta’ çwievet RuΩuni tal-©ibs u foam B.B.Q. tal-gass, fuel u headbeads Imwejjed u si©©ijiet tal-plastik Gyzers ta’ kull daqs. Minn sentejn sa ˙ames snin garanzija • Affarijiet tal-©onna

• Ûebg˙a taΩ-Ωejt, water paint u naççettaw ta˙lit ta’ kuluri • Tankijiet tal-fibre, double bowls u single bowls • Kiri ta’ jiggers u scaffoldings • Siment, ©ir, ta’ fuq il-fil, kolla tal-madum • Ordnijiet ta’ rails tal-purtieri dritti u fit-tond • Fannijiet ta’ kull tip u daqs • Bankijiet tal-plastik u umbrelel tas-sajf

Dun Matteolo Saliba Street, Ûurrieq Tel: 2168 9256 9949 2416

Distributors for all kinds of • Men • Ladies • Children • Casual Wear • Underwear Mattresses Triq il‐Bwar Óal G˙axaq Tel: 2167 8050 Fax: 2180 2606 Mob: 7946 5327 www.starwebmalta.com/j.brownrigg.htm 106


Il‐purçissjoni tal‐Madonna tal‐Ìilju fi snin img˙oddija

tan-nar. L-attività tkompli t-Tnejn bil-festa ta’ Sant’ Irokku u l-Óadd ta’ wara b’ eg˙luq il-festi. Ta’ interess hu li din il-festa ma nqerditx kif ©ara f’ ˙afna zoni o˙ra ta’ l-Italja fejn il-‘progress’ kines diversi riti, devozzjonijiet u çelebrazzjonijiet. Il-festa g˙adha ssir sal-lum. Insibu pereΩempju li fl-10 ta’ Settembru 2006 fis-7.30 ta’ filg˙axija ˙ar©et il-purçissjoni b˙ala qofol tal-Festa tal-Madonna tal-Ìilju f’Anticoli Corrado.

Il‐purçissjoni tal‐Madonna tal‐Ìilju u Sant’ Irokku

Ir‐reffieg˙a f’ Anticoli Corrado

L‐Inchinata It-tradizzjoni ta’ l-Inchinata g˙andha ori©ini mill-eqdem li tmur lura g˙al tmiem is-Seklu Seba’ fi Ωmien il-Papa Ser©ju I. Hi tradizzjoni popolari ferm f’dawn l-akwati u wkoll fil-viçinanzi ta’ Tivoli. Ilproçess hu dejjem l-istess; minn Ωew© knejjes f’ territorji differenti jo˙or©u Ωew© purçissjonijiet li aktar tard jiltaqg˙u. Ìeneralment l-inkontru jsir fi Piazza delle Ville

u hu hawn li l-vara tal-Madonna tinkina quddiem dik ta’ Binha Ìesù. L-g˙ada, purçissjoni o˙ra tie˙u lura Ω-Ωew© statwi. Iç-çerimonja tfakkar il-laqg˙a tal-Madonna fil-punt tal-mewt tag˙ha, bl-iben jassisti qabel it-tlug˙ tag˙ha fis-sema. Il-purçissjoni ©iet imwaqqfa f’Ruma fi tmiem is-Seklu Sittax, iΩda baqg˙et ˙ajja f’ diversi zoni ta’ l-Aniene. Din it-tradizzjoni ssir ukoll fl-14

L‐punt fejn iΩ‐Ωew© purçissjonijiet jiltaqg˙u g˙all‐Inchinata

107


Patrick Cellars Ltd. WINES & SPIRITS B’Bugia Road, Birzebbugia Tel/Fax: 21650810 Mob: 9947 8708

• Spirits • Wines • Beers • Minerals • Tobacco • Cigarettes • Sweets • Wholesalers Suppliers to: Bars, Restaurants & Confectionery Shops Accepts orders for: Weddings, Engagements & Parties

F r e e

108

D e l i v e r y


Madonna tal-Ìilju f’ Anticoli u f’ in˙awi o˙ra ta’ l-Italja. Din hi Ωifna li ssir madwar pupu ©gantesk tal-kartapesta.

Il‐knisja dedikata lill‐ Madonna tal‐Ìilju IΩ‐Ωifna tal‐Marmotta

u 15 ta’ Awissu b’inchinata bejn ix-xbieha tal-Madonna tal-Ìilju u dik tas-Santissmu Salvatur.

Ballo della Marmotta Fil-programm uffiçjali tal-festa g˙as-sena 2006 insibu li fid-9 ta’ filg˙axija beda l-ballo della marmotta b’ daqq immexxi minn Alessandro Mazziotti. Mazziotti, li mieg˙u kelli korrispondenza fil-binja ta’ dan l-artiklu, hu fuq quddiem nett fil-˙idma biex ji©u m˙arsa tradizzjonijiet ta’ folklor. F’ hiex jikkonsisti dan iΩ-Ωfin mag˙ruf b˙ala tal-‘marmotta’? Il-ballo della marmotta hi wkoll tradizzjoni marbuta mal-festa tal-

L-ori©ini tal-knisja talMadonna tal-Ìilju hu mistur fiΩ-Ωminijiet l-img˙oddija. Dokumenti storiçi, inkuΩ visti pastorali, ftit li xejn jitfg˙u dawl. Referenza bikrija millarkivji parrokkjali, tg˙id li l-kwadru ing˙ata minn pittur FrançiΩ fl-1851. Il-kwadru kien riproduzzjoni eΩatta tal-pittura ori©inali li kienet tin˙are© fil-purçissjoni u li kien imur lura g˙as-Seklu Dsatax. Il‐knisja dedikata lill‐Madonna tal‐Ìilju Mhux eskluΩ li l-bini tal-knisja g˙all-Antikolani speçjalment jmur lura anke g˙al tmiem is-Seklu g˙at-telfa ta’ kwadru meqjus Tmintax g˙aliex qanpiena fil-post b˙ala mirakoluΩ. Biex itaffi ftit i©©ib id-data 1795. din il-©er˙a l-Professur Narduzzi Fl-okkaΩjoni ta’ l-anniversarju ta’ Ruma fl-1981 ˙oloq ix-xbiha mir-rikostruzzjoni tal-knisja, ©iet tal-Madonna tal-Ìilju bil-muΩajk imΩejjna b’ ˙ames kwadri kbar fl-istess post fejn kien il-kwadru taΩ-Ωejt minn pittriçi FrançiΩa bl- l-misruq. isem ta’ Gallation. Ìara iΩda li f’ Marzu 1980 nies Referenzi mhux mag˙rufa 1. Komunikazzjoni ma’ Dott. Laura Siciliano, Capo Gruppo Consigliere filserqu l-kwadri Kunsill ta’ Anticoli Corrado datata 11 kollha minn din ta’ Novembru 2007. il-knisja fosthom 2. Marco Occhigrossi, Cenni storici sul paese e sulle chiese, pp. 197-199. il-kopja biΩ-Ωejt 3. Komunikazzjoni ma’ Mro Alessandro li tirraffigura Mazziotti datata 29 ta’ Diçembru 2006. l-Madonna talÌilju. Kien xokk

Mappa tal‐parti t’isfel tal‐wied ta’ Aniene qrib Tivoli

tower ironmongery FOR HIRE: MIXERS, BENDSAWS & JIGGERS

SIGMA PAINT DISPENSING SYSTEM • An endless variety of colours to choose • Interior & Exterior Paint • Available in three different sizes • Mixed while you wait Tower Street, Ûurrieq Tel: 2164 0196 109


MOBILTECH Prop: John W. Cutajar

Auto Electric Service Agent for: All Care Insurance Valletta Road, Ûurrieq ZRQ 06 Tel: (+356) 2164 0466 Fax: (+356) 2164 7052 Mobile: 9949 8465 E‐mail: mobiltech@global.net.mt

G. Camilleri Petrol Station CAR SERVICING WHEEL BALANCING CAR ACCESSORIES CRASH HELMETS

PUNCTURE REPAIRS CAR BATTERIES MOUNTAIN BIKES OILS & FILTERS

FREE BALANCING WITH ALLOY WHEELS TEL: 2164 1647, 2164 7235 FAX: 2168 2245

Ray’s

Hardware Ltd. “St Joseph Stores” 142, Marsa Road, Marsa HMR 14 Tel/Fax: 21222552 E-mail: rayborg@maltanet.net

110


Eku mill-Istorja tar-ra˙al u tan-nazzjon

L-emigranti Mqabbin fl-1919: Is-sena ta’ l-irvellijiet Kitba u riçerka ta’ Mario Vassallo

B.Com., B.A. (Hons) Public Policy, M.A. (European Studies), MIM

Is-sena 1919 tippreΩenta ©rajja mdemmija fl-istorja talpoplu tag˙na ©rajja ta’ qlubija fil-mixja ta’ ©ensna g˙all-kisbiet politiçi, soçjali u ekonomiçi. Waqt dimostrazzjonijiet imqanqla li kienu qeg˙din isiru f’pajjiΩna millipoplu mxebba’ g˙all-mewt, kienu nqatlu erba’ ˙utna Maltin missuldati IngliΩi. L-irvell tas-sebg˙a ta’ Ìunju kien riΩultat ta’ Ωmien iebes li kien g˙addej minnu l-poplu Malti. F’dik il-˙abta, f’pajjiΩna kien hawn ˙afna qg˙ad, skarsezza ta’ bosta affarijiet essenzjali g˙all˙ajja, g˙oli fil-prezzijiet ta’ l-ikel, b’mod speçjali l-˙obΩ, u l-biçça l-kbira tal-poplu kienet qieg˙da tg˙ix fil-miΩerja.

Id‐deçiΩjoni tat‐turufnament Il-klassijiet sinjuri u privile©©jati kellhom ilmenti o˙ra kontra l-gvern IngliΩ. Dawn kienu qeg˙din jibΩg˙u li l-gvern, biex ji©bor aktar flus, kien se jda˙˙al taxxa fuq il-qlieg˙. Barra minn hekk, il-politiçi Maltin bdew jag˙fsu lill-gvern IngliΩ biex dan jag˙ti lill-Maltin kostituzzjoni fejn il-poplu Malti seta’ jmexxi dawk l-oqsma li jkollhom x’jaqsmu ma’ Malta. Min-na˙a tieg˙u l-gvern IngliΩ ma kienx qieg˙ed jag˙ti kas tas-sitwazzjoni u ta’ l-ilmenti tal-Maltin. B’ri˙et dan, f’Malta Ωviluppat sitwazzjoni ta’ skuntentizza kontra l-gvern IngliΩ; skuntentizza li nbidlet f’rabja li spiççat fi tra©edja. Imma ejja ma mmorrux na˙sbu li l-erbg˙a maqtula nhar is-sette giugno huma l-uniçi vittmi ta’ dan il-perjodu. L-g˙aks u n-nuqqas ta’ xog˙ol ©ieg˙el lil

˙afna minn missirijietna biex minn jeddhom jie˙du d-deçiΩjoni tatturufnament minn pajjiΩhom bittama li jsibu l-fortuna ta’ ˙ajjithom f’artijiet imbeg˙da. Ta˙t il-˙akma tal-kuruna IngliΩa, il-fenomenu ta’ l-emigrazzjoni beda’ jerfa’ rasu sakemm sar l-ordni tal-©urnata.

Il‐˙las ta’ Malta fortizza Fis-sekli dsatax u g˙oxrin, Malta kellha problema ta’ popolazzjoni Ωejda. Fl-1800, il-gΩejjer Maltin kellhom popolazzjoni ta’ madwar 100,000 ru˙. Fl-1900, ilpopolazzjoni telg˙et g˙al madwar 200,000 ru˙. Fl-1950, la˙˙qet it-300,000. Il-Gvern IngliΩ ma seta’ qatt jag˙ti x-xog˙ol lil dawn l-eluf kollha. Wie˙ed irid jiftakar ukoll li f’dak iΩ-Ωmien il-familji kienu numeruΩi ferm u kull omm kien ikollha boton tfal madwarha donnha fenka fil-garΩella. G˙alhekk, l-unika soluzzjoni li kien hemm kienet li l-gvern IngliΩ i˙ajjar ir©iel Maltin jemigraw g˙al xi snin, l-aktar fi Ωmien meta f’Malta kien jiΩdied il-qg˙ad. Dan kien ironikament l-aktar evidenti fi Ωmien il-paçi meta l-baçiri u l-isptarijiet kienu jiΩvojtaw, l-ispiΩa ta’ l-Imperu filgΩejjer tag˙na kienet ti©i limitata u n-numru ta’ nies tal-militar kien jonqos drastikament. Dawn ilmiΩuri kienu j©ibu mag˙hom g˙aks u niket fost il-Maltin ta’ dari. Dan kien il-prezz biz-zalza li kellha t˙allas Malta b˙ala fortizza ta’ l-imperu IngliΩ.

Wara l‐Gwerra l‐Kbira Wara t-tmiem ta’ l-Ewwel Gwerra Dinjija fl-1918, f’Malta

faqqas il-©u˙, infirex il-faqar u kibret l-iskarsezza ta’ l-affarijiet essenzjali, inkluΩ il-˙obΩ, il-patata, il-pitrolju u z-zokkor. Óa©a minn lewn id-dinja li din l-iskarsezza ©abet mag˙ha g˙oli fil-prezzijiet, blackmarket, trekkin u praspar o˙rajn ta’ l-imbroljuni. Il-©urnali ta’ dak iΩ-Ωmien akkuΩaw linnegozjanti tad-dqiq li huma kienu qeg˙din jistg˙anew minn fuq il-miΩerja tal-poplu. Is-sena 1919 kienet wa˙da deçiΩiva g˙al ©ensna. Min ˙are© jipprotesta fittoroq u safa midrub jew maqtul u min re˙a kollox warajh u salpa ’l barra mill-Port il-Kbir sabiex isib xog˙ol f’pajjiΩi ’l bog˙od minn xtutna b’kulturi u stili tal-˙ajja ferm differenti minn tag˙na.

L‐emigranti Mqabbin G˙alkemm xi ftit ’il bog˙od miç-çentru tat-tqanqiliet politiçi li se˙˙ew fil-belt kapitali f’dik issena, l-Imqabba xorta ma kinitx ˙ielsa mill-effetti negattivi talqag˙da kritika ta’ pajjiΩna fl-oqsma ekonomiçi u soçjali. Fis-sena ta’ l-irvellijiet, kien hemm tlettax Imqabbi, residenti fl-Imqabba, li applikaw biex jin˙ar©ilhom passaport. Il-Maltin f’dik il-˙abta kien g˙adhom lanqas jafu jispellu l-kelma turiΩmu, u g˙alhekk m’hemmx dubju li l-passaporti kienu ma˙ru©a g˙al ra©uni ta’ xog˙ol. Minn dawn it-tlettax, ˙dax kienu r©iel filwaqt li tnejn kienu nisa, ilkoll bla skola formali iΩda b’rieda ta’ l-azzar li jibnu futur a˙jar g˙alihom u g˙al familthom. Mir-riçerka li g˙amilt fl-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta fejn huma

111


La Piccola Discount Store

52, Blue Grotto Avenue, Ûurrieq Tel: 21 64 28 78 G˙all-or˙os prezzijiet, affrarijiet ta’ groceries, confectionery, detergents, ˙obΩ frisk kuljum u affarijiet tal-friΩa. Jing˙ataw ˙afna affarijiet b’xejn max-xirjiet. U kif ukoll tittella’ xirja kull ˙mistax. Nift˙u kuljum Mit-Tnejn sal-Óamis mill-5.30 sas-19.00 Il-Ìimg˙a mill-5.30 sat-20.00 Is-Sibt mill-5.30 sal- 17.00 Il-Óadd mill-5.30 sal-11.00

NAGÓMLU FREE DELIVERIES

112


Antonio Bezzina ta’ 28 sena

Domenico Tonna ta’ 38 sena

Felice Zammit ta‘ 28 sena

Giuseppa Zammit ta’ 44 sena, flimkien ma’ wliedha Georgio (lemin) ta’ 14‐il sena u Margherita (xellug) ta’ 12‐il sena

113


GÓAR LAPSI VIEW Bar, Restaurant & Pizzeria (ta’ Rita) Tel: 2164 0608 - 2168 0800 Open Daily from 10.00am onwards (Summer Time) Mondays Closed

Carabott Jewellers Dun ÌuΩepp Zammit Street Ûurrieq - Malta. Tel: 2168 0760 Business Hours: Monday to Friday: 9.00a.m. - 12.00p.m. 4.00p.m. - 7.00p.m. Wednesdays & Saturdays : Half Days

Confectionery & Pastizzeria Orders accepted for Weddings and All Occasion Parties 134, Carmel Street, Luqa Tel: 2180 3999 6, St. George’s Street, Luqa Tel: 2167 7230 114


miΩmuma l-applikazzjonijiet g˙all-passaporti, wie˙ed jista’ jsib bosta dettalji relatati ma’ dawn it-talin, inkluΩ ukoll l-indirizzi, ir-ritratti u s-snajja’ rispettivi tag˙hom. Fil-fatt, it-tabella t’hawn ta˙t turi lit-tlettax Imqabbi residenti f’ra˙alhom li applikaw g˙ad-dokument tal-passaport fl-1919: Isem Anthony Gerolamo Giuseppe Paolo Domenico Innocenzo Rosario Felice Giuseppa Giuseppa Antonio Michele Innocenzo

Kunjom Camilleri Azzopardi Galea Borg Tonna Gauci Zarb Zammit Zammit Zammit Bezzina Facciol Galea

Ta’ min wie˙ed jikkummenta li f’din is-sena partikulari kien hemm ukoll numru ta’ persuni o˙rajn imwielda fl-Imqabba, iΩda li ma kinux residenti fl-Imqabba peress li marru joqog˙du fi mkejjen o˙rajn f’Malta, u li applikaw huma wkoll biex jin˙ar©ilhom passaport f’isimhom. G˙all-finijiet ta’ din ir-riçerka dawn it-talin m’humiex qeg˙din ikunu inkluΩi mal-lista t’hawn fuq. Irid jing˙ad li n-numru ta’ tlettax Imqabbi li applikaw g˙all-passaport ma jinkludix tfal peress li dawn ma kinux jag˙mlu applikazzjoni separata, imma d-dettalji tag˙hom jidhru flimkien ma’ dawk tal-©enituri. Biex nie˙du eΩempju, nistg˙u nsemmu l-kaΩ ta’ Giuseppa Zammit ta’ 44 sena li applikat g˙all-passaport flimkien ma’ wliedha Georgio ta’ 14-il sena u Margherita ta’ 12-il sena. Óafna drabi, in-nisa kienu jemigraw biex jing˙aqdu mar-ra©el li kien ikun di©à emigra qabilhom.

Dettalji personali Il-lista ta’ snajja’, ˙afna minnhom tradizzjonali, hija xhieda tal-klassi soçjali ta’ l-emigranti Mqabbin u minnha nistg˙u nie˙du idea ta’ x’kienu ja˙dmu missirijietna fl-ewwel snin tas-seklu g˙oxrin. Óafna minnhom la kienu jafu jiktbu

Seng˙a Lavrant Mhux imsemmeja Lavrant Lavrant Lavrant Lavrant Mhux imsemmija Lavrant Mara tad-dar Mara tad-dar Fil-barriera Lavrant Mhux imsemmija

u lanqas jaqraw. Kellhom biss issa˙˙a ta’ dirg˙ajhom biex tag˙mel tajjeb g˙all-©urnata xog˙ol minn seb˙ sa dlam. Ix-xog˙ol manwali, partikolarment dak relatat mal©ebla u l-biedja, kien mifrux qatig˙ fost l-Imqabbin ta’ dik il-˙abta. Min jaf ma’ liema xog˙lijiet ©odda kellu jlaqqag˙hom id-destin fl-artijiet barranin! L-applikazzjoni g˙allpassaporti jag˙tu wkoll ˙jiel millaktar interessanti dwar id-dehra talpersuna kkonçernata. Fost it-tag˙rif li wie˙ed jista’ jara, insibu: • Il-lewn ta’ l-g˙ajnejn u x-xag˙ar • Il-forma tal-wiçç – jekk hix tonda, tawwalija jew donnha kaxxa! • Ix-xe˙ta ta’ l-imnie˙er, il-geddum u l-fomm – çatt, mibrum, g˙allponta u l-bqija • Il-karni©©jon tal-©ilda – samrani, bjond, ruxxan, ma˙ruq bixxemx jew bajdani • Xi partikularitajiet o˙rajn – ng˙idu a˙na xi farrett fil-wiçç jew fl-idejn, xi par mustaççi mibrumin, sinjal ta’ punti ta’ xi operazzjoni, id-disinji tat-tatoos u o˙rajn. Meta wie˙ed iqis li l-Imperu IngliΩ kien mifrux ma’ l-erba’ na˙iet tal-globu, dawn it-tip ta’ dettalji kienu neçessarji biex ikunu mag˙rufa r-razez diversi li kienu lkoll ta˙t il-kappa tal-kuruna. Barra dan kollu, kien ikollu jittie˙ed il-

Destinjazzjoni Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis L-Awstralja L-Amerika L-E©ittu Tunis Tunis Tunis

fingerprint ta’ l-applikant u dan g˙adu jidher sal-lum stampat billinka sewda fuq id-dokumenti ta’ l-applikazzjonijiet tal-passaporti. Biex l-informazzjoni kollha dwar l-individwu tkun ivverifikata, ma kinitx tonqos nota qasira ta’ awtentiçità fejn il-kappillan jew it-tabib jew in-nutar tar-ra˙al kienu jikkonfermaw id-dettalji ta’ l-individwu u li l-applikant huwa persuna ta’ l-affari tag˙ha. B’hekk l-Imperu IngliΩ ma kienx ikollu problema li jo˙ro© il-passaport lillapplikant Imqabbi b˙ala “British Subject”.

Il‐faxxinu tar‐ritratti Bla dubju, l-iΩjed faxxinu taddokumenti ta’ l-applikazzjonijiet g˙all-passaporti antiki Ωgur li jinsab fir-ritratti li jkunu mehmuΩa ma’ kull dokument. Ir-ritratt wa˙du jaf jg˙id mitt storja u wa˙da fuq kull individwu. Óafna drabi r-ritratti kienu jittie˙du fi studjo apposta fejn dak li jkun kien jilbes l-a˙jar ilbies li kellu. F’xi kaΩijiet, ir-ritratt ma kienx jittie˙ed b’mod individwali, imma kien jinkorpora l-familja s˙i˙a ta’ l-individwu kkonçernat, jew parti minnha. Min jaf kemm ˙olmu dawn l-Imqabbin meta ©ew biex jie˙du r-ritratt... Óolmu billiri tad-deheb li jinbtu ta˙t l-ispralli tat-toroq dritti u wesg˙in ta’ artijiet

115


Daniel Attard

Joseph Attard

Hompesch Station Ltd., Bajada Street, Ûabbar, Malta Tel: 21 666 362 • Fax: 21 660 175

Tow‐ In / S e rv ic e M ec h a n ic a l R e p a irs Pu n c tu re s 85, Dr Nikola Zammit Street, Si©©iewi (near school)

The place where you find: ✵ a wide range of delicatessen products ✵ a great variety of frozen foods ✵ fresh quality fruit and vegetables ✵ a vast selection of toiletries and detergents ✵ a good choice of wines and spirits

Tel: 2146 6444 Fax: 2146 6484 116


Innocenzo Galea ta‘ 22 sena. L‐isem Innocenzo kien popolari fl‐Imqabba l‐kult lejn San Innoçenz.

Innocenzo Gauci ta’ 38 sena

Michele Facciol ta’ 23 sena

Paolo Borg ta’ 37 sena

117


G

REEN ARDEN

Joe Borg

Joe ta’ Lukardu tal-Fjuri

All Year round Growers of All Types of Flowers Specialising in Carnations, Gebra, Gladioli. Opening Hours: 9.00am – 1.00pm From Mon – Sat. 4.00pm – 7.00pm From Mon –Friday Residence: 12, St Bartolomew Street, Qormi Tel: 2144 3723 Ta’ Kandja Nursery, l/o Siggiewi Tel: 2164 0467 Fax: 2147 0335 Mob: 9945 8234

COMPUTER BARGAINS Computer Systems Laptops • Upgrades Repairs • Accessories Peripherals & Networking Andrè Cassar ( Director)

Triq tal‐Ma˙Ωnier, Luqa LQA 04 ‐ Malta Tel/Fax: 21667999 • Mob: 9945 3187 • E‐mail: compbargains@onvol.net Opening Hours: Mon to Sat: 9.00am ‐ 1.00pm • Mon to Fri: 4.00pm ‐ 7.00pm

118


imbieg˙da fejn il-fortuna tixxeblek mal-˙ajja. Kemm ˙olmu li se je˙ilsu mill-g˙aks, il-©u˙ u l-˙afa li offrielhom l-imperu IngliΩ f’Malta u jakkwistaw id-dinjità u jsiru nies f’art il-barrani! U˙ud minn dawn ir-ritratti ta’ l-Imqabbin li ˙allew lil artna fl-1919 qeg˙din jakkumpanjaw lil dan l-artiklu biex ikollna idea ta’ min kienu dawn it-talin, x’kienu jilbsu u kif kienu jidhru.

Id‐destinazzjoni ta’ l‐emigrant F’dawk iΩ-Ωminijiet, l-emigrant Imqabbi kien g˙adu jfittex l-ibliet G˙arab tal-Mediterran biex fihom jissetilja u jsib xog˙ol u jsostni lil familtu. Fil-fatt, fl-1919 xejn anqas minn 84.6% ta’ l-Imqabbin er˙ewlha lejn ix-xtut ta’ l-Afrika tat-Tramuntana, fil-ma©©oranza tag˙hom lejn Tunis. Il-klima ta’ dawn il-pajjiΩi tixbah lil dik ta’ Malta, l-ilsien G˙arbi kien jinftiehem xi ftit mill-Maltin, filwaqt li dawn il-pajjiΩi kienu viçin ta’ Malta biex jippermettu lill-ir©iel Maltin, li jemigraw ji©u jaraw ilfamilja f’Malta spiss u bi spiΩa Ωg˙ira tal-passa©©. Ter©a’ u tg˙id, wara l-1900, kien sar possibbli li l-barranin jixtru art ©ewwa t-TuneΩija. Id-destinazzjonijiet Awstraljani u Amerikani kienu g˙adhom mhux popolari ma’ l-Imqabbin g˙alkemm dan mhux dejjem kien il-kaΩ f’lokalitajiet o˙rajn. Per eΩempju, fl-istess sena li qeg˙din nitkellmu fuqha, 44% talMostin emigraw lejn l-Amerika u 38% lejn il-Kanada filwaqt li kienu biss 9% tal-Mostin li emigraw lejn Tunis, Al©iers jew l-E©ittu. Fl-istess sena kien hemm persuna wa˙da biss, kemm fil-Mosta u kemm fl-Imqabba, li emigrat lejn l-Awstralja. It-tabella t’hawn ta˙t turina liema kienu d-destinazzjonijiet li g˙aΩlu l-Imqabbin, residenti flImqabba, li talbu li jin˙ar©ilhom passaport fis-sena 1919. ©

Tunis (TuneΩija) 10 76.9% L-E©ittu 1 7.7% L-Amerika 1 7.7% L-Awstralja 1 7.7% Bit-titjib fil-mezzi tat-trasport u l-komunikazzjoni, dawn iddestinazzjonijiet fl-artijiet talMisilmin bdew jitilfu millpopolarità tag˙hom u l-Malti beda jfittex l-futur tieg˙u f’na˙iet imbieg˙da tal-globu. M’g˙andniex xi ng˙idu, il-preferenzi tal-Maltin u l-Mqabbin komplew jinbidlu fissnin ta’ wara meta l-emigrazzjoni kompliet tirranka u iΩjed familji sfaw mifruda u mbikkma. Filfatt, wara l-1920 l-aktar pajjiΩi li laqg˙u Maltin fi ˙danhom kienu l-Kanada, l-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Ingilterra.

Kopja ta’ l‐applikazzjoni g˙all‐passaport tas‐sena 1919

KonkluΩjoni L-effetti ta’ l-emigrazzjoni ma ©arrbuhomx biss l-Imqabbin li ˙allew ra˙alhom iΩda wkoll l-Imqabbin li baqg˙u ma’ djul il-knisja ta’ ra˙alhom. Kull persuna li kienet t˙alli l-lok fejn twieldet u trabbiet, kienet t˙alli vojt kbir warajha. Huwa dokumentat li min˙abba flemigrazzjoni, il-popolazzjoni flImqabba u fil-bqija ta’ l-ir˙ula u l-ibliet Maltin u G˙awdxin naqset b’mod notevoli. Fil-fatt, sena wara s-Sette Giugno, twaqqaf kumitat dwar l-emigrazzjoni li f’dik il˙abta kienet meqjusa b˙ala l-unika soluzzjoni biex issolvi l-pressjoni g˙all-impjiegi. Fis-snin ta’ wara l-Ewwel Gwerra Dinjija, bejn l-1918 u l-1921, emigraw xejn anqas minn 11,787 persuna minn Malta u G˙awdex. Sadanittant, id-demm li xxerred fis-sena ta’ l-irvellijiet ma kienx g˙alxejn. L-istudjuΩi ta’ l-istorja politika huma tal-fehma li s-sena 1919 kienet strumentali biex Malta ting˙ata kostituzzjoni ©dida fl-1921 li permezz tag˙ha l-˙akkiem IngliΩ ta s-self government lill-Maltin. Dan kien pass importanti ˙afna fil-mixja ta’ pajjiΩna sabiex jikseb rajh f’idejh u b’hekk il-Maltin setg˙u tabil˙aqq ikunu fit-tmun tat-tmexxija politika, ekonomika u soçjali ta’ pajjiΩhom. Madankollu, il-mew©a ta’ l-emigrazzjoni kompliet tiqliel sa ma bdiet tisfuma wara l-g˙oti ta’ l-Indipendenza fl-1964. Riierenzi L-applikazzjonijiet tal-passaporti flArkivju Nazzjonali, Santo Spirto, irRabat, Malta Farrugia, Charles (ed), L-Imqabba mal-medda taΩ-Ωmien, Pubblikazzjoni tal-Kunsill Lokali u l-Parroçça ta’ l-Imqabba, 1998 Frendo Henry, Party Politics in a Fortress Colony: The Maltese Experience, Midsea Publications, 1991 Sant Michael, Sette Giugno 1919 – Tqanqiliet u Tibdil, Sensiela Kotba Soçjalisti, 1989 Is-sit elettroniku: schoolnet.gov. mt/history/Form4/Emigrazzjoni/ Emigrazzjoni.htm

119


ELECTROCARE 25, Valletta Road, Kirkop. Tel: 21640654, Mobile: 9947 7755 T.V. Retailer including Plasma & LCD Screens of major brands: Panasonic, Grundig, Samsung, Hitachi etc Retailer of Satellite systems, Hi Fi systems, Projectors, Home Theatre sound systems, car stereos and speakers, Digital cameras: Canon, Benq, etc

Plasma TVs also available We also do REPAIRS, specialising in Videos, T.V.s and Hi窶色i

Mirya Limited

Glass and Mirror Merchants, Bevellers, Polishers, Super Polishers, Double Glazers, Engravers, Manufacturers and Exporters of Plain, Coloured, Decorative and Marbelised Mirrors, Solid Glass Tables, Tempered Door and Groovers. We polish up to 20mm thickness. Guaranteed Best Prices.

A5a, Industrial Estate, Marsa 窶「 HMR 15 Tel: 2124 2599 窶「 Tel/Fax: 2123 3740 E-mail: mirya@maltanet.net 窶「 website: www.artisanmirrors.com 120


Pa©na Sportiva Kummissjoni Sport Din il-pa©na issa ilha tidher f’dan il-ktejjeb g˙al numru ta’ snin u fiha jkun hemm rendikont ta’ l-attivitajiet li jsiru mill-Kummissjoni Sport fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na. Óafna millattivitajiet li jsiru huma hekk imsej˙a indoor sports, iΩda matul l-ista©un tas-sajf isiru wkoll numru t’attivitajiet o˙rajn. Malli jkunu waslu biex jispiççaw il-vaganzi tas-sajf, il-Kummissjoni Sport tibda ta˙dem fuq l-isports li jkun organizzat fil-KaΩin tag˙na, ji©ifieri l-Billiards u d-Darts. Malli jaqleb ittemp, numru ta’ dillettanti jer©g˙u jibdew jilg˙abu l-billiards bl-iskop li aktar ’il quddiem jie˙du sehem filkompetizzjonijiet li jkunu organizzati mill-Malta Billiards & Snooker Association. Din is-sena l-ebda plejer ma ˙a sehem fil-kompetizzjonijiet nazzjonali g˙ax kien hemm nuqqas ta’ interess mill-plejers tas-soltu filbilliards. L-isport li wkoll jintlg˙ab ©ewwa huwa d-Darts. Din is-sena kellna rivoluzzjoni s˙i˙a fit-tim tag˙na. Ìara li l-plejers barranin li kellna fl-a˙˙ar mumenti rre©istraw ma’ timijiet tarra˙al tag˙hom. Dan kwaΩi wassal biex it-tim tad-Darts tag˙na jispiçça. Il-Kummissjoni, flimkien mal-Kaxxier tas-Soçjetà, g˙amlu pjan biex it-tim ikompli u jΩomm postu ma’ l-aqwa timijiet f’pajjiΩna. Dan se˙˙ billi numru ta’ Ωg˙aΩag˙ dilettanti tad-

It‐team tad‐darts tas‐Soçjetà li din is‐sena ikkompeta fil‐kompetizzjoni nazzjonali. Mix‐ xellug g˙al‐lemin insibu lis‐sinjuri Joe Grech, Joe Farrugia, Lilian Abela, Alex Briffa, Christian Camilleri, Eman Cassar, Orlando Mifsud, Joseph Buttigieg, Franklin Farrugia u Tonio Facciol. Nieqsa mir‐ritratt hemm is‐Sinjuri Godwin Bongailas, Mario Farrugia u Pancratius Grech.

Darts, flimkien ma’ plejers veterani, ©ew irre©istrati u b’hekk it-tim tag˙na Ωamm postu fl-og˙la diviΩjoni. Din il-bidla radikali ©abet mag˙ha entuΩjaΩmu kbir minn dawn iΩΩg˙aΩag˙, u g˙alkemm ikkompetew ma’ l-aqwa plejers nazzjonali, dejjem taw log˙ba lil kul˙add. Dawn iΩΩg˙aΩag˙ huma l-futur u g˙alkemm ©ejna rregalati g˙at-tieni diviΩjoni, hemm element tajjeb biΩΩejjed biex fil-futur inkunu nistg˙u ner©g˙u nsibu postna mal-kbar. Dan jidher mill-fatt li Joseph Buttigieg reba˙ il-kategorija tal-Youth u b’hekk huwa ç-Champion ta’ Malta tal-Youths. Din is-sena wkoll, it-tim kien ikkowçjat mis-Sur Godfrey Abela, li g˙alkemm ma baqax

Membri Ωg˙aΩag˙ fit‐team tad‐darts tas‐Soçjetà li ˙adu sehem f’tournament organizzat apposta g˙alihom f’Jannar 2008.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

jilg˙ab mat-tim tag˙na g˙ax ing˙ata free release, xorta wa˙da baqa’ jag˙ti attenzjoni lil dawn iΩ-Ωg˙aΩag˙ billi beda jikkowçjhom. Il-Kummissjoni sport iddeçidiet li l-unur g˙all-isportiv tas-sena tas-Soçjetà jing˙ata lis-Sur Godfrey Abela, li ta’ min jg˙id huwa wkoll membru tas-soçjetà. F’Jannar, b˙al kull sena, ilKummissjoni Sport organizzat il-One Day tournament li fih ˙adu sehem 52 kompetitur. Dan it-tournament huwa msemmi g˙all-mibki iΩda qatt minsi s-Sur Gerald Debattista. B˙as-snin l-img˙oddija, dan it-tournament jinΩel g˙asel mad-dilettanti tad-Darts f’Malta kollha. Dan jixhdu l-fatt li l-konkorreza qieg˙da tiΩdied minn sena g˙al o˙ra.

Il‐“Youth Darts Team” tas‐Soçjetà mag˙mul minn Alex Briffa, Joseph Buttigieg, Eman Cassar, Orlando Mifsud, Christian Camilleri u Franklin Farrugia, flimkien mall‐coach taghhom is‐ Sur Godfrey Abela.

121


Attività annwali li ti©i organizzata mill‐ Kummissjoni Sports fi ˙dan is‐Soçjetà hi l‐“Ìeraldu Debattista One Day Darts Tournament”. Fir‐ritratt, is‐Sur Joe Farrugia jidher mar‐rebbie˙ Godfrey Abela (l‐ewwel mil‐lemin) u l‐finalisti ta’ l‐a˙˙ar edizjoni li saret fit‐13 ta’Jannar 2008. IΩ‐Ωag˙Ωug˙ Joseph Buttigieg li ©ie klassifikat b˙ala r‐rebbie˙ nazzjonali taΩ‐Ωg˙aΩag˙ f’kompetizzjoni nazzjonali g˙all‐ista©un 2007‐2008.

B˙ala apprezzament lejn is‐sehem tieg˙u mil‐lat sportiv, is‐Sur Neville Decelis ing˙ata t‐trofew ‘Sportiv tas‐Sena’ g˙as‐ sena 2006/2007.

Din is-sena r-rebbie˙ kien is-Sur Godfrey Abela li g˙eleb lill-plejer isSur Charles Ghiller. Bil-koperazzjoni tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ b˙as-snin l-img˙oddija saru Ωew© ‘One Day Tournaments tal-

Football’ fejn ˙adu sehem 8 timijiet kull darba. Dawn l-attivitajiet saru fil-grounds tal-Football tar-ra˙al bilpermess ©entili ta’ Mqabba FC. Din issena dawn it-tournaments ©ew mirbu˙a minn The Underdogs u Si©©iewi

Ferdinands. Nag˙lqu dan it-tag˙rif li tajna dwar l-attivitajiet sportivi billi qabel xejn nirringrazzjaw lill-Kumitat Amministrattiv tas-Soçjetà tag˙na g˙all-appo©© li dejjem tawna, lil diversi helpers u lill-isponsors illi kieku ma jkunux huma, diversi attivitajiet ma kinux isiru. Jalla aktar soçi u partitarji tag˙na jiffrekwentaw il-KaΩin u jie˙du sehem fl-attivitajiet li norganizzaw.

123


Discount Detergent Shop We Offer Reduced Prices & Great Offers Triq Filippu Farrugia, Ûurrieq (Ódejn il‐MuΩew tal‐Bniet)

Tel: 2164 7070 You can order by phone.... Free Delivery

Pantera Fashion Wear Blue Grotto Avenue, Ûurrieq Tel: 2164

7450


Mill-Ma˙Ωen ta’ l-Armar John Barbara – Chairman Grupp ta’ l‐Armar

Marzu mag˙na u dan huwa Ωmien fejn ni©i mitlub, sabiex f’ isem l-G˙aqda Armar tal-Ìilju, n˙ejji dan l-artiklu. F’dan iΩ-Ωmien ta’ tliet xhur qabel il-festa ikun ftit impossibli biex wie˙ed jikkonkludi x-xog˙ol li ser jintla˙aq qabel ilfesta, min˙abba li kemm jien kif ukoll s˙abi nibqg˙u sejrin bixxog˙ol sa l-a˙˙ar. Dan ji©ri min˙abba li minn sena g˙al o˙ra jinbeda xog˙ol ta’ kontinwazzjoni li dejjem trid tkomplieh g˙as-sena ta’ wara. Hawn fejn nid˙lu b’determinazzjoni li kull pro©ett ikun ta’ livell g˙oli u bilfors trid tul ta’ ˙in biex ji©i attwat. G˙all-festa tas-Sena 2007, l-G˙aqda ta’ l-Armar irrestawrat iΩ-Ωew© arkan©li ta’ fuq iz-zuntier.

Qieg˙ed nirreferi g˙all-arkan©li San Mikiel u San Gabriel. Ir-restawr li sar fuq dan iΩ-Ωew© statwi kien wie˙ed ta’ livell g˙oli, u komplew jag˙tu dehra mill-isba˙ liz-zuntier tal-Knisja. Jikkumplimenta dan ix-xog˙ol kien l-inawgurazzjoni ta’ statwa ©dida minn sett ta’ erbg˙a, li jirrapreΩentaw lill-erba’ evan©elisti. L-istatwa li ©iet imΩanΩna s-sena l-o˙ra kienet dik ta’ San Ìwann. Kienu diversi l-kummenti favorevoli dwar kif ©iet din l-istatwa hekk artistika. Jekk kollox jimxi kif ippjanat ma’ l-istatwarju Pawlu Aquilina, g˙al din is-sena ser ikollna Ωew© statwi o˙ra. Dan ma kienx l-uniku xog˙ol b’ riΩq l-armar matul is-snin 2006/7.

IΩ‐Ωew© statwi ta’ l‐arkan©li San Mikiel u San Gabriel li jintramaw fuq iz‐zuntier hekk kif ©ew irrestawrati mill‐G˙aqda ta’ l‐Armar g˙all‐Festa tas‐sena li g˙addiet.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

Matul l-istess Ωmien, inbeda xog˙ol fuq l-immudellar ta’ diversi qisien ta’ weraq u fjuri li ser ikun qed ibiddlu d-dehra tal-brazzi talpjazza. EΩatt wara l-festa 2007, inbeda x-xog˙ol fuq skema ta’ mass production fejn ©ew mag˙mulin ammont kbir ta’ weraq b’qisien differenti u fjuri. L-akbar biçça xog˙ol f’dan ilpro©ett kienet l-ixkatlar u l-istukjar ta’ dawn il-weraq u l-fjuri. Biçça xog˙ol li tista’ tg˙id li bdiet f’Awwissu u g˙adna kemm lestejna meta qieg˙ed nikteb dan l-artiklu. Kien sforz kbir u kollettiv sabiex dan il-proçess tlesta wkoll.

L‐istatwa l‐©dida ta’ San Ìwann l‐Evan©elista li ΩΩanΩnet matul il‐Festa tas‐sena l‐o˙ra, xog˙ol l‐istatwarju G˙awdxi Pawlu Aquilina. Din hi l‐ewwel statwa minn sett ta’ erba’ Evan©elisti li ser isiru g˙al mad‐dawra ta’ barra taz‐ zuntier.

125


‘Gypsum Creations’ Filippu Farrugia str, Zurrieq

All types of: Gypsum ceilings, Bulkheads, Coving, Borders, Ceiling roses, Partitions, Wall units, BBQ’s, Fireplaces, 60x60 gypsum tile soffits, Lighting, Parquet, Vertical, Roller, Venetian blinds, Insect screens. Pictures, Frames, Paint & much more….

Tel: 21642625, 21649406 Mob: 99474987,99856075 E-Mail: gypsumcreations@onvol.net


Ninsabu g˙addejjin bi prova talkulur il-bronΩ g˙all-weraq, waqt li l-fjuri ser ji©u ndurati. Il-frame tal-˙adid li qabel kien il-baΩi tal-brazzi Ωammejnieh u ©ie modifikat sabiex ikun kompatibbli mal-weraq il-©odda. Tbiddlu l-wires kollha ta’ dawn il-brazzi kif ukoll is-sistema ta’ kif jintramaw u ji©u merfug˙a. B˙al ma jg˙idu, biçça xog˙ol taqla’ o˙ra. Sabiex din iddehra l-©dida tal-brazzi tkun kumplimentata, ˙dimna wkoll

disinn ©did g˙all-qasrija ta’ ta˙thom. In˙admu diversi ornamenti ©odda, u meta tlestew, l-qasrija nbidlet kompletament. Matul is-sena membri tassezzjoni Ωg˙aΩag˙ ˙admu liedna ©dida g˙al triq Karmenu Ciantar. Membri o˙ra tas-Soçjetà ˙admu fuq il-manutenzjoni tal-fistuni kif ukoll fistuni ©odda. Kien hemm xog˙ol ie˙or ta’ preparamenti fuq pro©etti futuri u li jekk Alla jrid inkunu nistg˙u narawhom issebb˙u l-pjazza tar-

ra˙al tag˙na fis-snin li ©ejjin. Nag˙laq dan l-artiklu tieg˙i billi nirringrazzja lil s˙abi kollha li ˙admu flimkien mieg˙i sabiex ilpro©etti msemmija hawn fuq setg˙u jsiru. Nispera li sakemm jasal f’idejkom dan il-ktieb, il-pro©etti msemmija jkunu konkluΩi u g˙allfesta ta’ din is-sena s-sagrifiççju tag˙na jissarraf f’dehra aktar rikka u unika lill-pjazza ewlenija ta’ ra˙alna f’dawn il-jiem ta’ din l-akbar festa Mqabbija.

Membri fi ˙dan l‐g˙aqda ta’ l‐armar li taw sehemhom fid‐diversi xog˙lijiet marbuta mar‐rinovar u r‐restawr ta’ l‐armar estensiv li sar matul din l‐a˙˙ar sena. Ta˙t (xellug) Gerd Peter Caruana, John Barbara, Charles Grech. Fuq (xellug) William Barbara, Keith Buhagiar, Charlo Theuma, Martin Gatt.

127


128


Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju Diska Uffiççjali tal-15 -il Anniversarju Fl- Lulju 1993, twieldet l-ewwel Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ ©ewwa l-Imqabba Din hi l-istorja tag˙na, Ωg˙aΩag˙ bil-passat kburin Çelebri b’˙idma dejjiema, nies t’unur lill-Imqabbin B’kultura lil-poplu turuh Il-mudell Ωag˙Ωug˙ tal-llum Óidmietkom fin-nar, u fl-armar Óaddnu dejjem kulur blu Ûg˙aΩag˙ mimlija ˙ajja Ûg˙aΩag˙ ilkoll maqg˙udin Tal-Ìilju g˙aqda f’Malta F’Ommna Marija id-destin Grazzi liΩ- Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju Lil isimkhom qatt tiç˙duh Lil g˙aqda Ωommu ˙ajja Dan it-teΩor ibqg˙u ˙addnu˙ Taqtawx qalbkom minn negattiv, dejjem fittxu l-progress Fost l-ewlenin, fil-briju, t-tiΩjin ilkoll tag˙mlu s-suççess Ûg˙aΩag˙ mimlija ˙ajja Ûg˙aΩag˙ ilkoll maqg˙udin Tal-Ìilju g˙aqda f’Malta F’Ommna Marija id-destin

L‐Awtur Johan Debattista, il‐KompoΩitur Mark Spiteri Lucas flimkien mal‐Kantanti Debbie Scerri u Ludwig Galea waqt il‐Buffet Dinner Fest li saret ta˙t it‐tinda fil‐pjazza ta’ l‐Imqabba nhar l‐Erbg˙a 30 t’April 2008.

Madonna ˙u ˙siebna lkoll, mexxina inti fi triq tal-verita Bl-im˙abba tieg˙ek Ωejjinna, sabiex ismek nibqg˙u ntennu sa’ l-Eternità

129


Rewinding and Repairs of Electrical Motors, Pumps, Alternators & Power Tools Contact Kevin Mob: 9944 9020


Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal-Ìilju

Ómistax-il Anniversarju Il-15-il sena! Lanqas temmen kif igerbeb iΩ-Ωmien! Xahar wara xahar u sena wara sena, b’unur wasalna propju sal-15-il anniversarju ta’ dik li hi l-ewwel formazzjoni Ωag˙Ωug˙a fi ˙dan KaΩin tal-Banda Mqabbi! Mhux ta’ b’xejn li d-data tas-16 ta’ Lulju 1993 titqies b˙ala wa˙da ta’ importanza g˙ax fiha, s-Soçjetà tag˙na, irnexxielha twelled Sezzjoni dinamika li wettqet rivoluzzjoni s˙i˙a fil-mod ta’ kif joperaw is-Soçjetajiet MuΩikali Mqabbin. Da˙let kultura t’attivitajiet ming˙ajr waqfien, li komplew arrikkew il-˙ajja soçjo-kulturali tarra˙al tag˙na. Çertament li ˙afna Mqabbin jiftakru l-ewwel attivitajiet li organizzat is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju. G˙alkemm b˙ala bidu ma kienx façli, Ωgur li r-rieda soda g˙elbet il-qtieg˙ il-qalb, u llum il-©urnata, isSezzjoni Ûg˙aΩag˙ tag˙na evolviet f’g˙aqda organizzata li rnexxielha tibni esperjenza solida ta’ 15-il sena s˙a˙ ming˙ajr l-ebda interruzzjoni. Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal-Ìilju baqg˙et tag˙ti sehemha f’dak kollu li huwa me˙tie© u ming˙ajr l-ebda dubju wassal biex

is-Soçjetà tag˙na ssir wa˙da fejn ille˙en Ωag˙Ωug˙ huwa ta’ importanza g˙aliha, biex hi tkompli tikber fit-triq tal-progress. Ûgur li din l-a˙˙ar sena ma kienetx xi eççezzjoni. G˙alhekk, f’dan l-artiklu, sejrin nag˙tu ˙arsa fid-dettall lejn l-a˙˙ar sena ta’ ˙idma tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju, ˙idma li ser twassal propju g˙allFesta 2008. Wara s-suççess miksub fil-Festa 2007, u Ω-Ωarmar u l-˙Ωin ta’ l-armar fl-im˙aΩen tag˙na, kien imiss li jitwaqqaf il-15-il Kumitat. Wara elezzjoni bejn 17-il applikant, ©ie ffurmat Kumitat bi 13-il membru. Kif kien xieraq, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ ˙asbet biex tifta˙ din issena ta’ ˙idma b’mod simboliku. Filfatt, nhar il-Óadd 15 ta’ Lulju 2007, wara li ˙adna sehem fil-Quddiesa ta’ l-10.00, b’©est ta’ ringrazzjament lejn Alla u Marija, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ laqqg˙et it-tmien Chairmen li servew tul dawn l-a˙˙ar 15-il sena. Dawn il-persuni ˙awwlu si©ra kull wie˙ed fil-©nien ta’ Misra˙ il-Missjoni Ω-Ûg˙ira. Li jit˙awwlu s-si©ar Ωgur ma kienetx kumbinazzjoni, iΩda ridna nenfasizzaw il-˙ajja kontinwa

Il‐Kumitat tas‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ g˙as‐sena 2007‐2008. Quddiem mix‐xellug: Marouska Debattista, Ellen Farrugia (Kaxxier), Gigliola Briffa, Claudio Farrugia (Chairman), Ann Marie Dingli Bongailas, Alan Barbara. Wara mix‐xellug: Jeffrey Briffa, Marvin Sciberras (PRO) Gerd Peter Caruana, Julian Falzon, Jonathan Dingli, Alan Saliba, William Barbara.

Festa - Madonna tal-Ìilju 2008

tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙, li hekk kif tag˙mel si©ra, dejjem issoktat tikber u tag˙ti l-frott tag˙ha. Wara segwa riçeviment ©ewwa l-KaΩin fejn f’atmosfera ferri˙ija, laqqajna dawk il-65 Ωag˙Ωug˙ u Ωag˙Ωug˙a li mill-1993 ’l hawn qdew dmirhom lejn is-Soçjetà b˙ala parti minn xi Kumitat. Wara l-ftu˙ uffiçjali ta’ dawn iç-çelebrazzjonijiet, il-Kumitat medd g˙onqu g˙ax-xog˙ol fejn flewwel laqg˙at tfassal pjan effettiv t’attivitajiet li minn wa˙da g˙al o˙ra dejjem Ωammew iΩ-Ωg˙aΩag˙ tag˙na attivi u ppermetta aktar individwi sabiex jintegraw b’mod dirett fil˙ajja ta’ kuljum tas-Soçjetà. Matul is-Sajf 2007, l-attivitajiet marbuta ma’ dan iΩ-Ωmien tas-sena Ωgur ma kienux nieqsa. Fil-fatt ©ew organizzati ©ranet ©ewwa G˙awdex u Kemmuna f’Lulju u Awwissu rispettivament. Matul dan iΩ-Ωmien ukoll, bdiet tin©abar il-menswalità tasSoçi Ωg˙aΩag˙, flimkien ma’ lotterija abbinata ma’ kwadru mill-isba˙ tal-Padruna tag˙na l-Madonna talÌilju mΩejjen b’xog˙ol tal-ganutell. F’Awwissu, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tat sehemha fl-organizzazzjoni tal-Wirja Fotografika tal-Log˙ob tan-Nar li ttellg˙et ©ewwa l-KaΩin u li kienet tikkonsisti f’kompetizzjoni ta’ ritratti li ttie˙du waqt il-˙arqa spettakolari ta’ lejlet il-Festa 2007. B’kollaborazzjoni malKummissjoni Sports, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ organizzat Ωew© footboll tournaments ©ewwa l-grawnd sintetiku ta’ l-Imqabba FC f’Settembru 2007 u Frar 2008. IsSezzjoni Ûg˙aΩag˙ tag˙ti prijorità wkoll lill-attivitajiet ©ewwa l-KaΩin u g˙aldaqstant, minn Settembru ’il quddiem, ˙adna ˙sieb norganizzaw il-famuΩi ‘Gatherings’, kull xahar. Fost dawn ta’ min isemmi dawk ta’ Lejlet il-Festa ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni u dak ta’ lejlet il-Milied

131


132


Il‐Compares jinsabu lesti sabiex jikkonduçu attività mill‐aktar impenjattiva quddiem udjenza mill‐aktar numeruΩa, g˙atxana g˙all‐ispettakli li taf to˙loq is‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal‐Ìilju.

li aktar kemm toqrob il-Festa, aktar jie˙du xejra brijuΩa. Ma’ tmiem l-ista©un Sajfi, ilKumitat ikompli jirranka dejjem fil-˙idma tieg˙u u nibdew na˙sbu biex intellg˙u attivitajiet fuq skala akbar, b’mod regolari. Hawnhekk, nag˙mlu aççenn g˙all-attivitajiet Teatrali li jittellg˙u b’suççess kbir ©ewwa t-Teatru tar-Residenza San Vinçenz de Paule. G˙al din is-sena amministrattiva, ittellg˙u xejn anqas minn tliet attivitajiet ta’ din ix-xorta; il-Kummiedja ‘Hekk Sejra’ f’Ottubru, Serata tal-Milied u kif ukoll Serata Karnivaleska. Ta’ min isemmi li s-Serata tal-Milied kienet propju l-20 attività Teatrali mtella’ mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ u kien g˙alhekk li ng˙atat l-isem ta’ ‘Flashback’. ‘Flashback’ kien vja©© muΩikali li nkluda l-aktar partijiet

Il‐Palk tat‐Teatru San Vincenz de Paule waqt serata li s‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tellg˙at fl‐okkaΩjoni tal‐Karnival 2008. Jidhru wkoll effetti m˙ejjija mil‐Lily Fireworks Merlin (Malta) Team li dejjem ipaxxuna bi spettaklu sinkronizzat f’attivitajiet simili tal‐massa.

Il‐Partitarji waqt il‐Picnic li s‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ organizzat nhar it‐30 ta’ Marzu fil‐limiti tal‐Buskett.

memorabbli mis-Serati kollha li ttellg˙u mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. Ta’ min jinnota u jirringrazzja l-udjenzi kbar li minn attività g˙al o˙ra, b’mod lealissimu lejn is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙, qatt ma naqsu u jonqsu milli jo˙onqu t-Teatru biex isegwu spettaklu

Id‐divertiment provdut lit‐tfal tas‐Soçi u Partitarji tal‐Ìilju waqt il‐Party annwali li jsir g˙alihom fil‐©ranet tal‐Milied.

ori©inali mtella’ minn talent li huwa wild din is-Soçjetà. Dan g˙alina huwa l-akbar ©est t’apprezzament u jkompli jimlina bil-volonta’ g˙allfutur! F’nofs din is-sena amministrattiva, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ irnexxielha

Il‐grupp ta’ Partitarji u hbieb li attendew g˙al Ìurnata fil‐GΩira G˙awdxija f’Lulju 2007.

133


Wa˙da mir‐rappreΩantazzjonijiet divertenti bl‐isem ta’ “Ìejjin minn Tunes” imtella’ mis‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ waqt is‐Serata Karnivaleska 2008.

tag˙ti ˙ajja lill-pro©ett mill-aktar ambizzjuΩ li kien ilu s-snin iberren f’mo˙˙na. Hawnhekk nag˙mlu referenza g˙all-ewwel radju komunitarju fl-Imqabba bl-isem ‘Tal-Ìilju FM 95.4’. Din l-inizjattiva g˙al kollox ©dida f’ra˙alna ˙alliet ©id kbir fis-Soçjetà tag˙na propju g˙aliex swiet b˙ala g˙ajn ta’ informazzjoni u pont solidu bejn isSoçjetà u l-Partitarji tag˙ha, billi sa˙ansitra rnexxielna nid˙lu ©ewwa djarhom. Ûgur li qalb kul˙add intmesset mill-g˙aqda kbira li dan ir-Radju nissel fostna lkoll u çertament li taqblu li l-Festa ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni 2007 li mag˙ha dan ir-Radju kien marbut, kienet wa˙da eççezzjonali bil-qofol ikun nhar il-Óadd 9 ta’ Diçembru bil-Proçessjoni Solenni bl-Istatwa g˙aΩiΩa tal-Madonna tal-Ìilju. Kif tg˙addi din il-Festa, wie˙ed mill-ewwel jid˙ol fl-ispirtu tant sabi˙ tal-Milied, fejn wara assenza ta’ xi snin, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ re©g˙et organizzat ittqassim tar-rigali lit-tfal mill-Father Christmas. Mal-bidu tas-sena l-©dida, l-G˙aqda KaΩini tal-Banda bag˙tet g˙all-Kumitati taΩ-Ûg˙aΩag˙ fi ˙dan is-Soçjetajiet MuΩikali bil-g˙an li membri Ωg˙aΩag˙ jissie˙bu fl-

Arja ta’ çelebrazzjoni waqt ir‐riçeviment li nΩamm nhar il‐Óadd 15 ta’ Lulju 2007 fl‐okkaΩjoni tal‐ftu˙ uffiççjali ta’ l‐attivitajiet li jfakkru g˙eluq il‐15‐il sena mit‐twaqqif ta’ din l‐ewwel Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Imqabbija.

Il‐Musical Snow White fuq kitba u direzzjoni taΩ‐Ûg˙aΩag˙ tal‐ Ìilju fuq il‐Palk tat‐Teatru ta’ San Vinçenz de Paule.

Dehra tal‐kostruzzjoni tal‐Palk, flimkien mal‐kast tar‐reçta “Hekk Sejra” li saret f’Ottubru 2007 ©ewwa t‐Teatru San Vincenz de Paule. Minn serata g˙all‐o˙ra tispikka l‐kreattività unika li jhaddnu l‐membri tas‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal‐Ìilju.

It‐tmien Chairmen li kienu fit‐tmun tas‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal‐Ìilju sa mit‐twaqqif tag˙ha fl‐1993, waqt iç‐çerimonja simbolika tat‐t˙awwil tas‐si©ar ©ewwa Ìnien il‐Missjoni Ω‐Ûg˙ira li saret fl‐okkaΩjoni tal‐bidu taç‐çelebrazzjonijiet tal‐15‐il sena Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ f’Lulju li g˙adda.

135


Joseph Attard tal-Bazzi

For all Kind of Transport & Hi-Up Service up to 3 storeys Mob: 7925 1813

Starbrite Dry Cleaning Triq Tas-Sejba, Mqabba Tel/Fax: 2168 3367

MATHEMATICS PRIVATE LESSONS Summer Revision Classes - Forms 3, 4 & 5 September’08 Resit Classes Ms. Silvana Caruana B.Ed.(Hons.) Contact No.: 79210611

PURE MATHS

Intermediate & A Level

Mr. Etienne Caruana B. Sc. (Hons.) M. Sc. Contact No.: 99860690 136


It‐tfal ji©u ntegrati f’bosta mill‐attivitajiet li torganizza s‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. Fir‐ritratt jidher il‐Kor tat‐tfal immexxi minn Chrystal Bugeja li ˙a sehem fis‐Serata tal‐Milied 2007.

EΩekuttiv ta’ l-istess G˙aqda. Marvin Sciberras kien ilpersuna li ssie˙eb f’dan l-EΩekuttiv b˙ala rappreΩentant mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal-Ìilju. G˙aldaqstant, is-Soçjetà tag˙na issa g˙andha Ωew© rappreΩentanti. Ûmien ir-Randan kien ikkaratterizzat mill-attivitajiet im˙ejjija b’kollaborazzjoni mal-Kappillan tal-Parroçça fejn ©ew organizzati sensiela ta’ EΩerçizzi b’differenza, sehem fil-Quddiesa ta’ Jum iΩ-Ûg˙aΩag˙, l-irfieg˙ talVara tal-Madonna tad-Duluri waqt il-Purçissjoni tag˙ha, u fl-a˙˙ar iΩda mhux l-anqas, Ωjara lir-residenti tad-Dar tal-Providenza. Matul dan iΩ-Ωmien ukoll, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ nediet lotterija b’pittura mill-isba˙ ta’ Ìesu’ Kristu. G˙al din is-sena, il-Wirja tal-Ìimg˙a Mqaddsa ma kienx possibbli li tittella’ min˙abba çirkostanzi li ma kellniex kontroll fuqhom. Wara l-Festi ta’ l-G˙id il-Kbir, it-temp jibda’ jisbie˙ ©mielu u g˙alhekk is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ ˙asbet biex torganizza Pic-Nic f’©urnata mill-isba˙ ©ewwa Clapham Junction fil-limiti tal-Buskett. Din l-attività, li kienet kompluta bit-tisjir, intlaqg˙et ferm tajjeb minn kul˙add u serviet biex jibda’ t-tielet u l-a˙˙ar term tas-sena amministrattiva, li eventwalment huwa l-a˙˙ar wie˙ed ta’ qabel il-Festa. Il-pubblikazzjonijiet Ωammew ir-regolarità tag˙hom u tul din is-sena. ˙ri©na tliet ˙ar©iet ta’ ‘Il-Fjur’. T’Awwissu 2007 kienet ˙ar©a straordinarja fl-okkaΩjoni tal-ftu˙ taç-çelebrazzjonijiet tal-15-il sena Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. F’Diçembru, b’rabta mal-Festa ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni u f’April kienet ˙ar©a speçjali li tiffoka primarjament fuq il-Festa tal-Madonna tal-Ìilju 2008 u r-reb˙ ta’ l-Unur fil-Festival Nazzjonali tan-Nar ta’ l-Art. Barra dan in-numru kbir t’attivitajiet, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ ipprovdiet bosta xog˙ol ie˙or ta’ natura manwali speçjalment fejn jid˙ol il-˙dim u l-manutenzjoni ta’ l-armar tal-Festa. Fost dawn insemmu l-˙dim ta’ liedna g˙al Triq Karmenu Ciantar kif ukoll il-linef il-©odda g˙all-Pjazza. Ta’ kull sena d-diversi ferg˙at tas-Soçjetà tag˙na isibu wkoll g˙ajnuna finanzjarja konsiderevoli misSezzjoni Ûg˙aΩag˙. Fost dawn ta’ min isemmi l-G˙aqda tan-Nar, dik ta’ l-Armar kif ukoll il-Kummissjoni Plançier, li huma tliet dipartimenti vitali biex il-Festa tag˙na tibqa’

It‐tim kollu li ja˙dem fis‐Serati waqt il‐Final tal‐Flash Back, li kien parti mis‐Serata Milied 2007.

Il‐kast ta’ wa˙da mir‐rappreΩentazzjonijiet teatrali bl‐isem ta’ “Is‐ Sinjur u l‐Ba˙ri” li saret waqt is‐Serata tal‐milied 2007 waqt li jsellmu l‐udjenza.

Grupp ta’ Ωeffiena Ωg˙aΩag˙ jinterpretaw diska popolari.

Il‐folla numeruza li attendiet g˙all‐attivita Dinner Buffer Fest fejn hemm ©iet imnedija d‐diska uffiçjali ta’ l‐okkaΩjoni tal‐15 il‐ aniversarju tas‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal‐Ìilju.

137


To Save Time & Money Use Our Cleaning Products & Services

Omajco Cleaners Ltd.

We Offer: • Cleaning Service • Maid Service • Window Cleaning • Carpet/Sofa Cleaning • 1st Time Cleaning • Office Cleaning • ... & all other Cleaning

11, Rokku Buhagiar Str., Qrendi

Call for a Free Quote

Our Cleaning Shops

Tel: 21 642 343 Fax: 21 641 168 Mob: 99 498 464 www.omajco.net sales@omajco.net

13, Rokku Buhagiar Str., Qrendi (Near Church), Naxxar Road, San Ìwann (Near Church)

Coleiro General Supplies Ltd. Msida Valley, B’Kara BKR 13 Telephone: 21 484 441 / 21 499 534 Fax: 21 449 534 e-mail: pamaco@keyworld.net

Sliema Road, GΩira GZR 1635 Tel: 2131 5730 5, New Street, Luqa LQA 1559 Tel: 2167 3238 EYE SPECIALIST IN ATTENDANCE

OPTICIANS SUNGLASSES CONTACT LENSES SPECTACLES We supply full range of contact lenses, tinting and anti-reflective coats, hard coating to reduce scratching, photochromatic lenses & Bifocals.

138

High - Scorers: The Shooter’s answer to better vision

Latest fashion spectacle frames


Dehra ©enerali tal‐folla u l‐atmosfera mill‐aqwa waqt il‐Blue Costume Party organizzat ta’ kull sena ftit ©ranet qabel il‐Festa tal‐Madonna tal‐Ìilju.

fost l-ewlenin f’pajjiΩna. Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ iffinanzjat lifter sabiex ilPlançier Meravilja jkun jista’ ji©i mmane©©jat b’mod tajjeb u b’hekk inkomplu nippreservaw bl-a˙jar mod possibbli dan it-teΩor artistiku tant uniku u presti©©juΩ f’pajjiΩna. Ma setax jonqos ukoll li din issena, s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tag˙ti sehemha fiç-çelebrazzjonijiet li saru mis-Soçjetà fl-okkaΩjoni tar-reb˙ talFestival Nazzjonali tal-Log˙ob tanNar ta’ l-Art li sar f’April li g˙adda. Minn hawnhekk nie˙du l-opportunità sabiex nifir˙u lill-G˙aqda tan-Nar Madonna tal-Ìilju ta’ l-unuri li kisbu. Il-©ranet xemxin bdew dejjem aktar iressquna lejn il-©img˙a talFesta u dan wassal biex b’mod gradwali jinbeda’ l-proçess ta’ l-armar tal-Pjazza u t-toroq. Madankollu, dan xejn ma tellef biex jibqg˙u ji©u organizzati attivitajiet bi preparazzjoni g˙all-Festa. Apparti l-‘Gatherings’ li ma qatg˙u xejn, lejn l-a˙˙ar t’April, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ organizzat attività kbira

It‐tessera ta’ s˙ubija g˙as‐sena 07/08 bil‐ logo tal‐15 ‐il anniversarju mit‐twaqqif ta’ l‐ewwel Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Imqabbija, disinn tal‐membru Roberto Formosa.

Is‐Sur Marvin Sciberras, (bil‐wieqfa, it‐tielet mil‐lemin), jidher b˙ala rappreΩentant taΩ‐Ωg˙aΩag˙ minn fost erbg˙a o˙ra li minn din is‐ sena qed jiffurmaw parti mill‐Kumitat EΩekuttiv ta’ l‐G˙aqda KaΩini tal‐Banda. Jidher ukoll il‐Viçi President tas‐Soçjetá s‐Sur Joe Abdilla (bil‐qieg˙da l‐ewwel mil‐lemin), kaxxier ta’ l‐istess G˙aqda.

Parti mill‐grupp li attenda g˙al ©urnata Kemuna f’Awwissu 2007.

It‐Tim rebbie˙ tat‐Tournament li sar f’Settembru 2007.

It‐Tim rebbie˙ tat‐Tournament li sar fi Frar 2008.

Il‐Fjur Numri 24, 25 u 26

139


u ©dida, direttament relatata ma’ l-anniversarju tal-15-il sena. ‘Buffet Dinner Fest’ kienet ikla kbira filPjazza ta’ l-Imqabba ta˙t tinda kbira li n©iebet esklussivament g˙al din l-okkaΩjoni. L-attrazzjoni prinçipali waqt din l-attività kienet propju ittnedija tad-diska uffiçjali tal-15-il Sena Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ fuq muΩika ta’ Mark Spiteri Lucas u lirika ta’ l-ex-Chairman Johan Debattista. Din id-diska ©iet interpretata minn Ludwig Galea u Debbie Scerri. G˙al din id-diska n˙adem ukoll Music Video professjonali ©ewwa ‘Il Cortile Farmhouse’ li fih ˙adu sehem bosta Ωg˙aΩag˙ Imqabbin. Dan il-Music Video ntwera b’mod esklussiv waqt din l-istess attività. Waqt il-‘Buffet Night Fest’, ©iet ukoll imnedija l-iskeda g˙all-edizzjoni ta’ Ìunju ta’ l-istazzjon Tal-Ìilju FM 95.4, b’interventi mill-producers u preΩentaturi kollha li matul dawn l-a˙˙ar xhur stinkaw kemm fel˙u biex itellg˙u produzzjonijiet ta’ livell daqstant g˙oli. Din l-attività tista’ titqies fost l-akbar li qatt organizzat is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tul l-eΩistenza tag˙ha u kienu bosta nies li ˙admu id f’id biex ittella’ event tassew ori©inali u uniku g˙al ra˙alna, propju ftit tal-©img˙at qabel il-Festa. Kien grazzi g˙al dawn li rriΩulta suççess

daqstant kbir! Nie˙du l-opportunità sabiex nirringrazzjaw lil dawk kollha nvoluti fl-organizzazzjoni fosthom il-Membri tal-Lily Fireworks Merlin (Malta), talli g˙o©obhom jippreparaw spettaklu sinkronizzat mad-Diska tal15-il sena li kompliet Ωiedet aktar filpresti©ju ta’ dan l-avveniment. Hekk kif beda’ joqrob ix-xahar ta’ Ìunju, l-attenzjoni kompliet iffokat fuq l-avveniment prinçipali tar-ra˙al tag˙na, il-Festa tal-Madonna talÌilju. Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ ser tati sehemha waqt il-programm speçjali ta’ l-inawgurazzjoni tar-restawr talFaççata tal-KaΩin li ser jinΩamm propju nhar il-Óadd 1 ta’ Ìunju,

mument ie˙or kolossali g˙al din is-Soçjetà. Dan ser ikun il-bidu taççelebrazzjonijiet 2008, li fejn tid˙ol is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙, Ωgur ser ikun hemm ˙afna x’wie˙ed jistenna. Ûgur li ˙afna minnkom b˙alissa f’mo˙˙hom g˙andhom il-mistoqsija “Imma tg˙id x’ qeg˙din jippreparaw iΩ-Ωg˙aΩag˙ g˙al 15-il sena??” Ftit jiem o˙ra u dak li hemm mistur, isir maghruf! Minn hawnhekk nag˙mlu l-appell tag˙na biex kul˙add jattendi bi ˙©aru u jipparteçipa fil-briju ta’ waqt il-marçi kollha tal-Festa, li Ωgur il-qofol tag˙hom ser jintla˙aq b’mod grandjuΩ nhar il-Ìimg˙a 13 ta’ Ìunju, waqt il-Març hekk popolari

Il‐folla numeruΩa waqt il‐març tradizzjonali ta’ nofs in‐nhar f’Jum il‐Festa tal‐Madonna tal‐Ìilju, 2007.

Appuntament annwali! Parti mill‐folla mi©bura fil‐Pjazza tad‐Duluri qabel mal‐Banda Madonna tal‐Ìilju tinΩel mit‐Triq tan‐Nofs g˙all‐qofol tal‐ Març ta’ Nofs in‐nhar. OkkaΩjoni li l‐Banda Madonna tal‐Ìilju ilha tipparteçipa fiha sa mit‐twaqqif tag˙ha bhala l‐ewwel Banda Mqabbija.

141


BRIAN & JAMES GREEN FUNERAL SERVICE Irrikorru 30, Main Street, Ûurrieq Tel: 2164 2738 Rustica, Massabielle Street, Qrendi Tel: 2164 2508 – 9949 7959 “Green”, St. Catherine Street, Qrendi Tel: 2164 7791 – 9949 4880

Dilja Car Imports Ltd. IMPOR T E RS O F JAPAN E SE C A RS Labour Road, Marsa (Next to Shipbuilding) Tel: 2122 6793 Fax: 2122 4144 142


Is‐Sur Antoine Pace, f’isem is‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ jag˙ti g˙otja ta’ flus mi©bura mid‐diversi attivitajiet organizzati mill‐ istess Sezzjoni. Ta’ min isemmi li s‐Sur Pace serva fil‐Kumitat preΩenti sa Marzu li g˙adda u ta dan is‐Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tirringrazzja˙ ta’ l‐impenn li dejjem offra fil‐kumitat.

Familja Imqabbija waqt l‐Attività tat‐ Tqassim tar‐Rigali mill‐Father Chrismas.

u uniku ta’ l-A˙˙ar Tridu. Ser ikun hemm vera biex wie˙ed jie˙u gost! Wara kollox, kul˙add jaf xi jfisser il-briju organizzat miΩ-Ûg˙aΩag˙ talÌilju! Kif indunajtu sew intom u taqraw dan l-artiklu, kellna sena o˙ra ta’ ˙idma intensiva bil-fatti minn din l-ewwel u l-akbar Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Imqabbija. Óidma tassew mill-qalb li kibret b’mod naturali u ming˙ajr tqanΩieh f’firxa ta’ 15-il sena Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ li taf sew l-g˙eruq tag˙ha, g˙andha storja kontinwa u testimonjata. BiΩΩejjed tmur lura fil-pubblikazzjonijiet tal-Festi talpassat biex wie˙ed jirrealizza dan.

U˙ud miΩ‐ÛghaΩag˙ tal‐Ìilju waqt Ωjara ©ewwa d‐Dar tal‐Providenza nhar il‐ Ìimg˙a l‐Kbira 2008, b˙ala parti mill‐ attivitajiet organizzati mil‐Parroçça g˙ar‐ Randan.

Dehra tal‐Purçissjoni bl‐Istatwa devota ta’ Marija Addolorata li fuq inizzjattiva ta’ Dun Nazzaren Caruana, ilha dawn l‐a˙˙ar snin tintrefa’ miΩ‐Ωg˙aΩag˙ Imqabbin.

Ûg˙aΩag˙ tal‐Ìilju li pparteçipaw waqt iç‐Çerimonja tal‐Óasil tar‐ri©lejn li saret fil‐Knisja Parrokkjali ta’ l‐Imqabba nhar Óamis ix‐Xirka.

IΩ‐Ûg˙aΩag˙ tal‐Ìilju isegwu l‐EΩerçizzi li saru mill‐Kappillan ©ewwa l‐Kappella ta’ San BaΩilju fi Frar 2008.

Dehra ©enerali ta’ l‐udjenza ferm numeruΩa tippakkja t‐Teatru tar‐Residenza San Vinçenz de Paule waqt ir‐rappreΩentazzjoni Teatrali mtellg˙a b’suççess kbir mis‐ Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ matul is‐sena.

Ûgur li s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tal-Ìilju g˙andha d-dritt sagrosant li tiççelebra dawn il 15-il sena, u mhux ser tag˙mel dan g˙ax ˙add ie˙or qieg˙ed jag˙mel hekk, iΩda propju g˙aliex kienet hi l-unika Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Imqabbija li dejjem Ωammet ilkonsistenza sa mit-twaqqif tag˙ha! Ma ninsewx nie˙du l-opportunità sabiex nirringrazzjaw lil Antoine Pace, ex-membru tal-Kumitat, li ˙are© mill-Kumitat min˙abba ra©unijiet personali, filwaqt li nilqg˙u fostna lil Julian Falzon. Nag˙lqu dan l-artiklu billi nirringrazzjaw

lil dawk il-mijiet ta’ individwi, li tul dawn il 15-il sena ©ew f’kuntatt dirett u ndirett ma’ din is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. Ûgur li kull wie˙ed u wa˙da minn dawn g˙andhom biçça mis-suççess tant meritat li s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal-Ìilju tgawdi b’kull unur illum il-©urnata! L-a˙˙ar ringrazzjament tajjeb li jmur lejn ilVer©ni Mbierka li b˙ala Ωg˙aΩag˙ Ωgur li ˙assejna l-preΩenza tag˙Ha waqt ˙idmietna. Viva l-Ewwel Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Imqabbija! Viva il-Madonna tal-Ìilju!

143


L-EWWEL KUMITAT - 1993/1994 16 ta’ LULJU 1993 - l-ewwel laqg]a formattiva.

Kumitat 1993-94 - (quddiem mix-xellug) Charles Farrugia, Aaron Briffa (Segretarju), Simon Grech (Chairman), Joseph Debono (Kaxxier), Johan Debattista. (wara mix-xellug) Brian Agius, Fiona Bugeja, Rodney Barbara, Sally Rose Spiteri, Edwin Gatt, Lilian Zammit, Josef Vella.

AWISSU 1993 y Disco fil-}a[ar Qim Bar & Restaurant.

SETTEMBRU 1993 y Sight Seeing Tour bil-helicopter madwar Malta u G]awdex. OTTUBRU 1993 y Wirja tal-fotografija [ewwa s-sala tal-Ka\in tal-{ilju, kif ukoll in]are[ video ‘X’inhi s-Sezzjoni |g]a\ag]?’. y Forum ‘Tmexxija tal-Kumitat’ filKa\in tal-{ilju. NOVEMBRU 1993 y Diskussjoni g]a\|g]a\ag] - ‘Droga Le’ [ewwa s-sala tal-Ka\in tal{ilju. DI~EMBRU 1993 y L-ewwel pubblikazzjoni talfuljett ‘il-Fjur’, li kienet l-ewwel pubblikazzjoni minn Sezzjoni |g]a\ag] Imqabbija. y Esibizzjoni fil-Ka\in tal-{ilju bl-isem ‘X’tinvolvi l-Festa tal{ilju’.

y Disco fl-Aida Hall fi\-|urrieq. y Tqassim ta’ rigali lit-tfal mill-Father Christmas. y Party tal-Milied g]at-tfal [ewwa s-sala tal-Ka\in tal-{ilju. y Parte`ipazzjoni fid-Dinner Dance ta’ l-a]]ar tas-sena [ewwa l-Garden of Eden. JANNAR 1994 y }ar[a kulturali fl-Imdina u r-Rabat. FRAR 1994 y L-ewwel Varjeta’ Karnivaleska fl-iskola primarja ta’ l-Imqabba. MARZU 1994 y Disco fil-{awhra Hall, Qrendi. APRIL 1994 y Provi bi t]ejjija g]ar-recording ta’ l-ewwel cassette ta’ mar`i briju\i bil-kant mis-Sezzjoni |g]a\ag] ta’ l-istess So`jetá. {UNJU 1994 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa talMadonna tal-{ilju. LULJU 1994 y Log]ba football bejn il-Kumitat Amministrattiv u l-Kumitat ta\|g]a\ag] tas-So`jetá tag]na. y Laqg]a mal-Kumitat ta\ |g]a\ag] fi ]dan il-Kunsill Lokali Mqabba. y Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali kif ukoll kxif ta’ lapida mill-Ministru Michael Refalo fl-okka\joni ta’ l-ewwel sena mittwaqqif ta’ l-Ewwel Sezzjoni |g]a\ag] fl-Imqabba. y Mar` mill-iScouts Group tan-Naxxar madwar it-toroq ta’ l-Imqabba. y |jara [ewwa l-fabbrika talLowenbrau. y G]oti ta’ demm fl-Isptar San Luqa kif ukoll diskussjoni [ewwa l-Ka\in bl-isem ‘I\-|g]a\ag] fisSo`jetá tal-llum’. y |jarat lill-anzjani Mqabbin fid-djar tag]hom. y Disco party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y |jara mill-Kumitat lill-President ta’ Malta ta’ dak i\\mien Dr. Ugo Mifsud Bonnici [ewwa l-Palazz ta’ San Anton.

145


IT-TIENI KUMITAT - 1994/1995 AWISSU 1994 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 1994/1995.

Kumitat 1994-95 - (quddiem mix-xellug) Joseph Debono, Silvio Zammit (Kaxxier), Charles Farrugia (Chairman), Tonio Facciol (Segretarju), Edwin Gatt. (wara mix-xellug) Johan Debattista, Dorianne Camilleri, Paul Camilleri, Catherine Bonello, Alessio Farrugia.

SETTEMBRU 1994 y Pre\entazzjoni ta’ wheel chair fil-Miss Talent Contest, titlu li [ie mirbu] minn Catherine Formosa, PRO tasSezzjoni |g]a\ag] ta’ dak i\-\mien. y |jara fil-Malta International Airshow.

y Snooker Competition [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Delegazzjoni mill-Kumitat tag]ti s-sehem tag]ha fisseminar Nazzjonali dwar il-Festi. APRIL 1995 y Bazaar [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. MEJJU 1995 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal{ilju. {UNJU 1995 y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju, u sehem fl-inawgurazzjoni talPlan`ier Meravilja. LULJU 1995 y Log]oba football bejn il-Kumitat Amministrattiv u dak ta\-|g]a\ag]. y Laqg]a mal-Kulle[[ tal-Kappillani fil-Ka\in tal{ilju. y Laqg]a ma’ l-G]aqda Piroteknika Maltija fil-Ka\in tal-{ilju. y Laqg]a mal-Ministru Tonio Borg fil-Ministeru u kif ukoll filg]axija saret laqg]a o]ra din iddarba ma’ l-G]aqda Ka\ini tal-Banda Maltin u G]awdxin fil-Ka\in tag]na.

IT-TIELET KUMITAT 1995/1996 LULJU 1995 y Saret il-]atra tal-Kumitat il[did 1995/1996. OTTUBRU 1994 y Parte`ipazzjoni f'Seminar ta\-|g]a\ag] fir-Rabat. y Wirja tal-Fotografija [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Mawra ta’ [urnata f’Catania. y Seminar Nazzjonali g]all-g]aqdiet ta\-\g]a\ag] [ewwa l-Ka\in tal-{ilju bis-su[[ett ‘Ir-rwol tasSezzjonijiet ta\-|g]a\ag] fil-Ka\ini tal-Baned’. DI~EMBRU 1994 y Disco fil-{awrha Hall ilQrendi. y Pubblikazzjoni numru 2 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Wirja ta' kejkijiet dekorati kif ukoll ]ru[ ta' video bl-attivitajiet. y Bdiet il-kampanja edukattiva b'materjal fiddjar. FRAR 1995 y Tqassim ta’ survey talKD|.

146

Kumitat 1995-96 - (quddiem mix-xellug) Christopher, Briffa Alessio Farrugia (Kaxxier), Joseph Debono (Chairman), Tonio Facciol (Segretarju), Charles Farrugia. (wara mix-xellug) Kevin Saliba, Romina Galea, Alfio Galea, Rita Camilleri, Edwin Gatt, Joanne Gatt, William Gatt.

SETTEMBRU 1995 y Wirja ta' pittura fil-Ka\in mill-Artist Tony Sciberras. y Multi Media show waqt l-Iljieli Sajfin ‘G]al dawl ilKwiekeb’ li kienu saru f'Misra] il-Fidwa.


DI~EMBRU 1995 y Christmas Disco Party f’Bu[ibba. y Sehem filkun`ert ta' tifkira tal-}amsin Sena Banda fl-Universita’ ta’ Malta. y Sehem fil-pre\entazzjoni tal-ktieb storiku ‘Tal-{ilju: Il-Banda u s-So`jetá fl-Imqabba’ tas-Sur Charles Farrugia [ewwa l-Garden of Eden i\-|urrieq. y Party tal-Milied g]at-Tfal [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. FRAR 1996 y Ikla bejn il-]bieb f'Bu[ibba. y Carnival Disco Party f'Bu[ibba. APRIL 1996 y Disco Party ie]or f'Bu[ibba MEJJU 1996 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. {UNJU 1996 y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju fejn intramaw g]all-ewwel darba l-Fistuni tar-Ra]al kollu propjetá tas-So`jetá u xog]ol tasSezzjoni |g]a\ag].

IR-RABA' KUMITAT 1996/1997 LULJU 1996 y Saret il-]atra tal-Kumitat il[did 1996/1997.

Kumitat 1995-96 - (mix-xellug) Alfio Galea, Alessio Farrugia, John Camilleri, Edwin Gatt, William Gatt, Mark Bondin (Kaxxier), Tonio Facciol (Chairman), Christopher Briffa (Segretarju), Robert Aquilina. (bilqieg]da mix-xellug) Rita Camilleri, Joanne Gatt, Romina Galea.

SETTEMBRU 1996 y Dawra bil-helicopter madwar il-g\ejjer Maltin y Pubblikazzjoni numru 3 tal-fuljett ‘Il-Fjur’.

NOVEMBRU 1996 y Sehem fil-Kun`ert mill-Banda Madonna tal{ilju [ewwa l-Universita’ ta' Malta matul il-Miss Christmas Beauty Pageant. DI~EMBRU 1996 y Wirja artistika bi Xbihat ta' l-Immakulata Kun`izzjoni fil-Ka\in tal{ilju. y Pubblikazzjoni numru 4 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Disco party fl-Epix Birkirkara. y Party tal-Milied g]attfal [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. JANNAR 1997 y Wirja ta' fotografija bil-kollaborazzjoni tal-Malta Photographic Society. FRAR 1997 y Hike g]all-membri \g]a\ag] [ewwa l-Buskett. MARZU 1997 y Ikla bejn il-]bieb f'San Antonio Complex [ewwa Marsascala. y {iet imtella’ l-ewwel wirja ta' vari tal-{imgha l-Kbira bilkollaborazzjoni tas-Sur Stephen Laus u miftu]a mill-E.T. Dr. Ugo Mifsud Bonnici President ta' Malta. y Pubblikazzjoni numru 5 talfuljett ‘Il-Fjur’.

APRIL1997 y Disco party ie]or filClub Class Bu[ibba. MEJJU 1997 y Ikla ta' Jum l-Omm flIspringfield Hotel Bu[ibba. {UNJU 1997 y Blue Costume Street Party [ewwa u quddiem il-Ma]\en ta’ l-Armar tas-So`jetá. y Sehem s]i] fil-Festa talMadonna tal-{ilju fejn g]al din l-okka\joni n]are[ l-ewwel T-Shirt ta]t forma ta’ Gear fl-Imqabba.

147


IL-}AMES KUMITAT - 1997/1998 LULJU 1997 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 1997/1998.

Kumitat 1997-98 - (quddiem mix-xellug) Fernando Dingli (Segretarju), Simon Grech (Chairman), Edwin Gatt (Kaxxier), Mark Bondin, Alessandro Aquilina. (wara mix-xellug) Robert Aquilina, Alison Attard, Rodney Barbara, Romina Galea, Alan Barbara, Josette Borg.

AWISSU 1997 y Wirja dwar l-Arti Piroteknika fis-sala tal-Ka\in tal{ilju. y {urnata ba]ar f’Paradise Bay. y Sehem florganizzazzjoni ta' Lejla Sajfija o]ra f'Misra] il-Fidwa, l-Imqabba. OTTUBRU 1997 y Pubblikazzjoni numru 6 tal-fuljett ‘IlFjur’. DI~EMBRU 1997 y Is-Sezzjoni |g]a\ag] tat issehem tag]ha fl-organizzazzjoni ta’ l-Akkademja Mu\iko Letterarja li [iet organizzata mill-Fratellanza tal-Kun`izzjoni g]all-ewwel darba [ewwa l-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba. y Wine & Pizza [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Bazaar tal-Milied [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Party tal-Milied g]at-tfal [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. FRAR 1998 y {ie organizzat The Ultimate C a r n i v a l C o s t u m e Party [ewwa The Abyss Discotheque f'Bu[ibba.

148

APRIL 1998 y Pubblikazzjoni numru 7 talfuljett ‘Il-Fjur’. y Wirja Artistika tal-Vari tal{img]a l-Kbira [ewwa lKa\in tal-{ilju. {UNJU 1998 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Inawgurazzjoni kompleta ta’ l-armar bil-liedna u fistuni tal-bypass ta’ l-Imqabba minn tarf sa tarf. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju. LULJU 1998 y Log]ba football bejn il-Kumitat Amministrattiv u l-Kumitat ta\-|g]a\ag]. y Mar` ta’ tifkira mil-Banda Madonna tal-{ilju f’ g]eluq il-5 sena mit-twaqqif ta' l-ewwel Sezzjoni |g]a\agh fl-Imqabba u kif ukoll kien sar ir-restawr minn Antoine Farrugia fuq l-Istatwa tal-Kun`izzjoni li tinsab fuq il-Mentna. y One Day Football Tournament fil-Ground ta’ l-Imqabba. y {urnata Kemmuna g]allmembri kollha.

IS-SITT KUMITAT 1998/1999 LULJU 1998 y Saret il-]atra tal-Kumitat il[did 1998/1999. AWISSU 1998

Kumitat 1998-99 - (quddiem mix-xellug) Marvin Sciberras, Mark Bondin (Kaxxier), Simon Grech (Chairman), Fernando Dingli (Segretarju), Johan Debattista. (wara mix-xellug) Alan Barbara, Daniel Farrugia, Robert Aquilina, Anna Grech, Alessandro Aquilina, Rodney Barbara, Alessio Farrugia. (Neqsin mir-ritratt: Clive Caruana, Alison Pace u Michelle Mizzi).

y Night Hike mill-Mellie]a sa G]ajn Tuffie]a. OTTUBRU 1998 y Pasta Night u Tombla [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. NOVEMBRU 1998


y {urnata Sqallija. DI~EMBRU 1998 y Wine & Pizza fil-Ka\in tal{ilju. y Pubblikazzjoni numru 8 talfuljett ‘Il-Fjur’. y Party tal-Milied g]at-tfal. FRAR 1999 y Serata Divertenti [ewwa lKa\in tal-{ilju, Pasta Night u kummiedja bl-isem ‘Ta]wid kemm trid.’ MARZU 1999 y Wirja Artistika tal{imgha l-Kbira fis-sala tal-Ka\in tal-{ilju. APRIL 1999 y Pubblikazzjoni numru 9 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. {UNJU 1999 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal{ilju. y Sehem s]i] filFesta talMadonna tal-{ilju, fejn g]all-ewwel darba [ie ntrodott Briju Organizzat waqt Festa Mqabbija u ntrama screen u truss tad-dawl.

IS-SEBA' KUMITAT - 1999/2000 LULJU 1999 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 1999/2000.

Kumitat 1999-2000 - (quddiem mix-xellug) Marvin Sciberras, Fernando Dingli (Segretarju), Edwin Gatt (Chairman), Clive Caruana (Kaxxier), Rodney Barbara. (wara mix-xellug) Kevin Saliba, Charlon Farrugia, Aaron Briffa, Alan Barbara, Alessio Farrugia, Daniel Farrugia.

SETTEMBRU 1999 y Scuba Diving fil-bajja ta' Wied il-G]ajn. y One Day Football Tournament fil-Ground ta’ l-Imqabba. y Night Hike [ewwa l-Buskett. NOVEMBRU 1999 y Pasta Night u Tombla [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Mawra [ewwa Pari[i - Franza. DI~EMBRU 1999 y Pubblikazzjoni numru 10 talfuljett ‘Il-Fjur’. y Sehem fl-organizzazzjoni tasserata Miss Christmas imtella’ fl-Universita’ ta' Malta. y Wine & Pizza [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Bazaar [ewwa l-Ka\in tal{ilju. y Kompetizzjoni ta’ l-Isba] Presepju fil-Familja. y Party tal-Milied g]at-Tfal [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. JANNAR 2000 y Badger Carting f’ Ta' Qali.

FRAR 2000 y L-ewwel Serata Karnivaleska [ewwa l-Imqabba Civic Hall bil-farsa ‘D]alna flArmy’ u l-grupp Spice Girls b]ala mistiedna spe`jali. APRIL 2000 y Wirja Artistika ta’ Vari tal-{img]a l-Kbira [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. MEJJU 2000 y G]all-okkazzjoni ta' Jum l-Omm [iet organizzata Pasta Night im\ewwqa b'Serata Varjata fl-Imqabba Civic Hall. y Pubblikazzjoni numru 11 talfuljett ‘Il-Fjur’. {UNJU 2000 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa talMadonna tal-{ilju, fejn fl-A]]ar Tridu sar dak li jibqa’ mag]ruf b]ala l-Mar` tal-Millennju.

149


IT-TMINN KUMITAT - 2000/2001 LULJU 2000 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2000/2001.

Kumitat 2000-2001 - (quddiem mix-xellug) Keith Dingli, Fernando Dingli (Segretarju), Edwin Gatt (Chairman), Rodney Barbara (Kaxxier), Aaron Briffa. (wara mix-xellug) Mark Cachia, Julian Briffa, Robert Aquilina, Carmel Borg, Charlon Farrugia, Adrian Zammit, Keith Magro. (Nieqes mir-ritratt Jonathan Dingli)

AWISSU 2000 y {urnata Kemmuna. SETTEMBRU 2000 y Scuba Diving din id-darba fi`-~irkewwa. y One Day Football Tournament f'St Andrews’ Grounds. OTTUBRU 2000 y Night Hike ta]t forma ta’ Treasure Hunt. y Badger Carting f’Ta' Qali. DI~EMBRU 2000 y Pubblikazzjoni numru 12 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Wine & Pizza [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y S e r a t a Divertenti [ewwa l-Imqabba Civic Hall bil-farsa ‘{a]an sar Tabib’ u tmiem bi spettaklu ta’ kantanti famu\i minn madwar id-dinja kollha. y Kompetizzjoni ta' l-Isba] Presepju fil-Familja. y Party tal-Milied g]at-tfal. JANNAR 2001 y Ikla g]a\|g]a\ag] [ewwa r-Ramla Bar & Restaurant.

150

FRAR 2001 y Serata Karnivaleska [ewwa l-Imqabba Civic Hall bilfarsa bl-isem ta’ ‘Kalan[ {abha |ew[‘ u tmiem bla]barijiet u intervisti ma’ l-akbar awtoritajiet mondjali. MARZU 2001 y Pubblikazzjoni numru 13 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Dramm tal-Passjoni blisem ‘Gudas’ fejn ittellg]et g]al ]ames darbiet [ewwa l-Imqabba Civic Hall u darb’o]ra [ewwa t-Teatru ta’ Baystreet.

y Wirja ta’ Vari tal-{img]a l-Kbira [ewwa l-Ka\in tal{ilju. APRIL 2001 y Pre\entazzjoni ta' l-ewwel CD u Cassette ta’ Mar`i Briju\i b’forma ta’ diski moderni fl-Imqabba kantati minn Stephen Mizzi {UNJU 2001 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju.

ID-DISA' KUMITAT - 2001/2002 LULJU 2001 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2001/2002.

Kumitat 2001-2002 - (quddiem mix-xellug) Keith Magro, Marvin Sciberras (Segretarju), Kevin Saliba (Chairman), Malcolm Bondin (Kaxxier), Alan Barbara. (wara mix-xellug) Carmel Borg, Fernando Dingli, Claudio Farrugia, Jonathan Dingli, Fabian Caruana, Charlon Farrugia. (Neqsin mir-ritratt: Aaron Briffa u Charlton Mifsud)


AWISSU 2001 y {urnata Kemmuna. SETTEMBRU 2001 y Sehem fl-organizzazzjoni tat-ti[rijiet ta\-\wiemel. y One Day Football Tournament fil-Ground ta’ l-Imqabba. OTTUBRU 2001 y Night Hike b'forma ta' Treasure Hunt. NOVEMBRU 2001 y Badger Carting f’Ta' Qali. DI~EMBRU 2001 y Wine & Pizza [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Serata Divertenti [ewwa l-Imqabba Civic Hall bilmistiedna spe`jali jkunu l-gruppi Boney M, Abba u The Beatles u b'farsa bl-isem ‘IlMustarda’. y Party tal-Milied g]at-tfal.

FRAR 2002 y F'}add ilKarnival is-Sezzjoni ]adet ]sieb torganizza Carnival Pasta Night. MARZU 2002 y Pubblikazzjoni numru 14 talfuljett ‘Il-Fjur’. y Wirja Artistika tal-{imgha l-Kbira g]all-ewwel darba bil-kollaborazzjoni tasSur Charlo Theuma. {UNJU 2002 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju, fejn ing]atat dehra [dida minn dik li konna mdorrijin naraw waqt l-organizzazzjoni tal-Mar` ta’ l-A]]ar Tridu u sar l-ewwel Feature Multivi\iv waqt Mar` fl-Imqabba.

L-G}AXAR KUMITAT - 2002/2003 LULJU 2002 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2002/2003.

Kumitat 2002-2003 - (mix-xellug) Jonathan Zammit, Claudio Farrugia, Gigliola Briffa (Kaxxier), Christopher Briffa (Segretraju), Jonathan Dingli, Johan Debattista (Chairman), Marvin Sciberras, Antoine Pace, Ann Marie Dingli Bongailas, Alan Barbara, Keith Magro. (Nieqes mir-ritratt: Fabian Caruana).

SETTEMBRU 2002 y {urnata Kemmuna. y One Day Football Tournament fil-Ground ta’ l-Imqabba. NOVEMBRU 2002 y {urnata Sqallija g]all- ‘La Fiera Dei Morti’. y Sehem fl-Assemblea Parrokkjali g]as-Sinodu [ewwa l-Knisja Parrokkjali ta' l-Imqabba. DI~EMBRU 2002 y Pubblikazzjoni numru 15 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Wine & Pizza [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Pre\entazzjoni tal-Poster ta' l-G]axar Snin tas-Sezzjoni |g]a\ag] [ewwa l-Ka\in. y Serata Divertenti [ewwa l-Imqabba Civic Hall bil-Farsa ‘One Star Hotel’ u tmiem b’tifkira ta’ l-a]]ar g]axar kanzunetti minn Malta g]all-Eurovision f l i m k i e n mad-diska kommemorattiva ta’ l-G]axar Snin Sezzjoni |g]a\ag]. y Party talMiled g]at-tfal.

151


APRIL 2003 y L-ewwel S k a m b j u Kulturali flImqabba bejn i\-|g]a\ag] tal{ilju u l-Grupp Hyazinthara millAwstrija. {UNJU 2003 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju. LULJU 2003 y Mawra madwar Malta fuq il-Hera Cruise. y |jara lill-anzjani tal-lokalita’ ta’ l-Imqabba. y Quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Knisja Parrokjali ta’ l-Imqabba. y Log]ba football bejn diversi Kumitati fi ]dan is-So`jetá. y Ikla [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Ri`eviment lill-ex-membri filKumitat tas-Sezzjoni |g]a\ag] Madonna tal-{ilju.

IL-}DAX -IL KUMITAT 2003/2004 LULJU 2003 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2003/2004.

Kumitat 2003-2004 - (mix-xellug) Ann Marie Dingli Bongailas, Claudio Farrugia, Marvin Sciberras (Segretarju), Kevin Saliba (Chairman), Antoine Pace, Keith Magro, Alan Barbara, Gigliola Briffa (Kaxxier).

SETTEMBRU 2003 y {urnata Kemmuna. y Attendenza g]a`-¬erimonja ta’ g]eluq il-50 sena ta’ l-Ordinazzjoni Sa`erdotali ta’ Patri Karm Zammit OP.

152

y One Day Football Tournament fil-Ground ta’ l-Imqabba. NOVEMBRU 2003 y {urnata Sqallija. y Attendenza waqt laqg]a dwar is-Sinodu fil-Knisja Parrokkjali. DI~EMBRU 2003 y Pubblikazzjoni numru 16 talfuljett ‘Il-Fjur’. y Pasta Night [ewwa l-Ka\in tal{ilju. y Kompetizzjoni ta’ l-Isba] Presepju fil-Familja. y Party tal-Milied g]at-Tfal. y Wirja Marjana [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Kummiedja fi tlett atti bl-isem ta’ ‘Ri]a fuq is-Sur Xrieha’ [ewwa l-Imqabba Civic Hall.

FRAR 2004 y Serata Karnivaleska bilmusical ‘Cindirella’ u l-farsa ‘L-A[enzija tan-Namrar’. MARZU 2004 y Laqg]a mal-Kappillan Dun Joe Bartolo dwar l-implimentazzjoni tas-Sinodu fil-Festi Maltin. APRIL 2004 y Pubblikazzjoni numru 17 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Wirja tal-Vari tal-{img]a Mqaddsa [ewwa l-Ka\in tal{ilju. MEJJU 2004 y Ikla bejn il-}bieb [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. {UNJU 2004 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y S e h e m s]i] fil-Festa talMadonna tal-{ilju. Inawgurazzjoni tal‘Fjura’, l-ewwel o[[ett tal-Briju flImqabba li ja]dem b’sistema elettrika.


IT-TNAX -IL KUMITAT - 2004/2005 LULJU 2004 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2004/2005. y Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba.

Kumitat 2003-2004 - (quddiem mix-xellug) Anna Grech, Kevin Saliba (Chairman), Gigliola Briffa (Kaxxier), Marvin Sciberras (Segretarju), Ann Marie Dingli Bongailas. (wara mix-xellug) Gerd Peter Caruana, Aaron Briffa, Claudio Farrugia, Alan Barbara, Jonathan Dingli, Antoine Pace.

AWISSU 2004 y {urnata Kemmuna. y Scuba Diving fil-bajja ta’ TasSliema. SETTEMBRU 2004 y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. y End of Summer Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. OTTUBRU 2004 y Sehem fi`-¬erimonja tal-Pussess tal-Kappillan il-[did Dun Nazzareno Caruana. NOVEMBRU 2004 y Serata Divertenti b i s - s e h e m s]i] tat-tfal tal{ilju bil-musical ‘Pepprina’. y Attendenza waqt l-Assemblea Parrokjali. DI~EMBRU 2004 y {urnata Sqallija. y Pubblikazzjoni numru 18 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Sehem fil-Fratellanza g]all-Festa talKun`izzjoni u waqt Pro`essjonijiet fir-

Rabat G]awdex u fil-Belt Valletta fl-okka\joni tal150 sena mill-Proklamazzjoni tad-Domma. yS e r a t a Divertenti [ e w w a l-Imqabba Civic Hall bil-Musical ‘Grease’ u l-farsa ‘Paqq Bumm Lejliet il-Milied’. y Party tal-Milied g]at-tfal fil-Ka\in tal-{ilju. FRAR 2005 y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. MARZU 2005 y Pubblikazzjoni numru 19 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Sehem fl-E\er`izzi ta\|g]a\ag] organizzati millParro``a, fil-Via Crucis (Persona[[i Bibbli`i) u filPro`essjoni tad-Duluri. y Quddies flokka\joni talJum Dinji ta\-|g]a\ag]. y Wirja tal-Vari tal-{img]a l-Kbira [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Dramm ‘Il-Mewt ta\-|ewgt Ulied’ [ewwa l-Imqabba Civic Hall. MEJJU 2005 y Festa Night Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. {UNJU 2005 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju.

IT-TLETTAX -IL KUMITAT - 2005/2006 LULJU 2005 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2005/2006. y Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba. AWISSU 2005 y Wrija dwar l-Arti Piroteknika blisem ‘Pyro’ [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y{ u r n a t a Kemmuna.

153


Kumitat 2004-2005 - (quddiem mix-xellug) Gigliola Briffa (Kaxxier), Marouska Debattista, Claudio Farrugia (Chairman), Ann Marie Dingli Bongailas, Anna Grech. (wara mix-xellug) Jonathan Vella, Wayne Camilleri, Alan Barbara, Gerd Peter Caruana, Clayton Camilleri, Marvin Sciberras (Segretarju), Antoine Pace.

SETTEMBRU 2005 y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. y End of Summer Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. OTTUBRU 2005 y Kummiedja fi tliet atti bl-isem ta’ ‘l-G]axar Kmandamenti’ [ewwa l-Imqabba Civic Hall. DI~EMBRU 2005 y Pubblikazzjoni numru 20 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y S e h e m fil-Festa ta’ l-Immakulata Kun`izzjoni. y Serata talMilied bil-farsa tkun ‘Da]al f’sikktu u ]are[ im]awwad’ u tmiem bi spettaklu ta’ \fin u kant [ewwa l-Imqabba Civic Hall. y Christmas Eve Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Party tal-Milied g]at-tfal [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. FRAR 2006 y ‘Miss Carnival International’ [ewwa l-Imqabba Civic Hall. L-a]]ar serata [ewwa din l-unika sala bil-palk flImqabba. y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. MARZU 2006 y Warm up Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. APRIL 2006 y Pubblikazzjoni numru 21 tal-fuljett ‘Il-Fjur’.

154

y Sehem tas-Sezzjoni |g]a\ag] fl-E\er`izzji, filPro`essjoni tal-Madonna tadDuluri, u fi`-¬erimonja tal-}asil tar-Ri[lejn. y Quddiesa ta’ Ringrazzjament mi\-|g]a\ag] kollha ta’ l-Imqabba. y Wirja ta’ Vari tal-{img]a Mqaddsa [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Warm up Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. MEJJU 2006 y Warm up Gaterhing [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. {UNJU 2006 y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju fejn [iet inawgurata l-Imreww]a Unika, Kapolavur bi tmien pitturi waqt il-Mar` ta’ l-A]]ar Tridu.

L-ERBG}ATAX -IL KUMITAT 2006/2007 LULJU 2006 y Saret il-]atra tal-Kumitat il[did 2006/2007. y Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba.

Kumitat 2004-2005 - (mix-xellug) Gigliola Briffa (Kaxxier), Chrystal Bugeja, Antoine Pace, Marvin Sciberras (Segretarju), Gerd Peter Farrugia, Claudio Farrugia (Chairman), Alan Saliba, (Kappillan Dun Nazzareno Caruana), Wayne Camilleri, Ellen Farrugia, Marouska Debattista, Jonathan Vella, Alan Barbara, William Barbara.


AWISSU 2006 y Comino by Night. y Wirja dwar l-Armar tal-Festa [ewwa l-Ka\in tal{ilju. SETTEMBRU 2006 y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. y End of Summer gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. OTTUBRU 2006 y Satira fi tlett atti bl-isem ‘Divorzju bi Prova’, g]allewwel darba [ewwa t-Teatru ta’ San Vincenz De Paule. NOVEMBRU 2006 y Ikla bejn il-]bieb [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. DI~EMBRU 2006 y 80s + 90s night [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem fil-Festa ta’ l-Immakulata Kun`izzjoni. y Pubblikazzjoni numru 22 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Dramm g]all-Milied fi tlett atti ‘Skruw[‘ [ e w w a t-Teatru ta’ San Vincenz De Paule.

y P a r t y tal-Milied g]attfal fil-Ka\in tal{ilju. y Christmas Eve Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. JANNAR 2007 y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. FRAR 2007 y Serata Karnivaleska [ewwa t-Teatru ta’ San Vincenz De Paule bil-farsa ‘il-Klassi tal- }mir’ u tmiem bisshow ‘La Corrida’. y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. MARZU 2007 y Pubblikazzjoni numru 23 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Wirja tal-Vari tal-{img]a Mqaddsa bl-isem ‘Via Crucis’ [ewwa l-Isptar il-Qadim.

y Mer]ba waqt i\-|jara Pastorali ta’ l-E.T. Mons. Pawl Cremona [ewwa l-Ka\in tal-{ilju u g]all-Wirja tal{img]a l-Kbira Via Crucis. y Sehem i\-|g]a\ag] fl-E\er`izzji, fil-Pro`essjoni tal-Madonna tadDuluri, fil-]asil tar-ri[lejn. y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. APRIL 2007 y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. MEJJU 2007 y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. {UNJU 2007 y Akkwist ta’ High-up. y Blue Costume Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Sehem s]i] fil-Festa tal-Madonna tal-{ilju fejn g]al din is-sena sar l-azzar g]all-armar tal-liedna fil-bypass ta’ l-Imqabba. LULJU 2007 y Log]ba Football bejn diversi Kumitati fi ]dan isSo`jetá.

y T]awwil ta’ si[ar fl-okkazjoni tal-ftu] ta`-¬elebrazzjonijiet tal-}mistax -il Sena Sezzjoni |g]a\ag]. Wara sar ri`eviment fil-Ka\in. y {urnata G]awdex.

IL-}MISTA -IL KUMITAT - 2007/2008

Kumitat 2007-2008 - (mix-xellug) Alan Barbara, Jeffrey Briffa, Ann Marie Dingli Bongailas (Segretarja), Alan Saliba, Dun N. Caruana (Kappillan), Julian Falzon, Claudio Farrugia (Chairman), Marvin Sciberras, William Barbara, Gerd Peter Caruana, Ellen Farrugia (Kaxxier), Jonathan Dingli, Gigliola Briffa, Marouska Debattista.

155


LULJU 2007 y Saret il-]atra tal-Kumitat il-[did 2007/2008. y Quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali ta’ l-Imqabba. AWISSU 2007 y Publikazzjoni numru 24 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y {urnata Kemmua. y Wirja tal-Fotografija Piroteknika [ewwa l-Ka\in tal-{ilju bilkollaborazzjoni tal-Malta Photographic Society u l-G]aqda tan-Nar Madonna tal-{ilju. SETTEMBRU 2007 y End of Summer Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC.

OTTUBRU 2007 y Dramm fi tlett atti bl-isem ta’ ‘Hekk Sejra’ [ewwa t-Teatru San Vincenz De Paule. DI~EMBRU 2007 y Sehem s]i] fit-twettiq ta’ l-Ewwel Radju tal-Komunita’ fl-Imqabba Tal-{ilju FM 95.4. y Pubblikazzjoni numru 25 tal-fuljett ‘Il-Fjur’. y Sehem fil-Festa ta’ l-Immakulata Kun`izzjoni. y Pasta Night [ewwa l-Ka\in tal{ilju. y 80s + 90s night [ewwa l-Ka\in tal{ilju. y Tqassim ta’ rigali mill-Father Christmas madwar l-Imqabba. y Serata tal-Milied bil-pre\entazzjoni Flashback u l-Farsa ‘{ejjin minn Tunes’. y Christmas Eve Party [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Party tal-Milied g]at-tfal JANNAR 2008 y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju.

FRAR 2008 y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. y Serata Karnivaleska bil-farsa ‘Is-Sinjur u l-Ba]ri’ u l-musical ‘Snow White u s-Seba’ {ganti’. y One Day Football Tournament fil-Ground Sintetiku ta’ l-Imqabba FC. MARZU 2008 y Picnic fl-in]awi tal-Buskett. yS e h e m fl-E\er`izzji, fil-Pro`essjoni tal-Madonna tadDuluri, fil-}asil tar-Ri[lejn u \jara [ewwa d-Dar talProvidenza. y Gathering [ewwa l-Ka\in tal{ilju. APRIL 2008 y Publikazzjoni numru 26 talfuljett ‘Il-Fjur’. y Gathering [ewwa lKa\in tal-{ilju fl-okka\joni tar-Reb] tal-Festival Nazzjonali tal-Log]ob tan-Nar ta’ l-Art mill-G]aqda tan-Nar Madonna tal-{ilju. y Buffet Dinner Fest ta]t it-tinda fil-pjazza ewlenija ta’ l-Imqabba fejn [iet imnedija d-diska uffi`jali tal-15il anniversarju kantata minn Ludwig Galea u Debbie Scerri. MEJJU 2008 y Gathering [ewwa l-Ka\in tal-{ilju. {UNJU 2008 y Blue Costume Party [ewwa lKa\in tal-{ilju. y Sehem s]i] filFesta tal-Madonna tal-{ilju. Dawn huma l-attivitajiet kollha tas-Sezzjoni |g]a\ag] tal-{ilju li saru ta' bil-]aqq u li huma dokumentati b' ritratti. Dawn huma xhieda ta' ]mistax -il sena ]idma kontinwa ta' l-unika Sezzjoni |g]a\ag] verament attiva tul dan i\-\mien fl-Imqabba. }ajr: Edwin Gatt, Jonathan Dingli, Marouska Debattista, Fernando Dingli, Ellen Farrugia u Marvin Sciberras.

156


“Que soy era Immaculada Councepciou” Il‐mija u ˙amsin (150) sena mid‐dehriet tal‐Madonna f’Lourdes u l‐konferma tad‐Domma ta’ l‐Immakulata Kunçizzjoni ‐ 1858 ‐ 2008 Marvin Sciberras

Id-Domma ta’ l-Immakulat Konçepiment ta’ Marija, mag˙rufa b˙ala Ineffabilis Dei ©iet im˙abbra lill-umanita mill-immortali Papa Piju IX nhar it-8 ta’ Diçembru 1854. Erba’ snin ilu, eΩattament fis-sena 2004, il-Knisja Kattolika Rumana fakkret il-150 anniversarju middefinizzjoni u proklamazzjoni tadDomma tat-Tnissil ming˙ajr tebg˙a ta’ Marija. Din is-sena qeg˙din infakkru l-150 sena mid-dehriet talMadonna f’Lourdes, fejn hi stess ikkonfermat li Hi l-Immakulata Kunçizzjoni. Minn bosta sekli qabel, ilKnisja Kattolika kienet ilha tis˙aq fuq dan il-Privile©© singulari li Alla l-Imbierek g˙o©bu jΩejjen bih lil dik li kellHa tkun Omm l-Iben Tieg˙u. Il-Festa ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni ©iet stabbilita millPapa Sistu IV fl-1476, li ˙alla f’idejn il-Kattoliçi biex jiddeçiedu jekk g˙andhomx jemmnuha jew le ming˙ajr ma jkunu akkuΩati b’ereΩija. Dan re©a’ ©ie kkonfermat fil-Kunsill ta’ Trentu. Kellha tasal ir-raba’ sena millProklamazzjoni tad-Domma meta tfajla FrançiΩa bl-isem Bernadette Soubirous esperjenzat viΩjonijiet ta’ Mara b’ilbiesHa jiddi u b’faxxa ka˙la madwar qaddHa ©ewwa l-g˙ar ta’ Massabielle f’Lourdes, ra˙al fil-Lbiç ta’ Franza, qalb ilmuntanji tal-Pirinej.

B’kollox, Bernadette kellha 18-il apparizzjoni bl-ewwel wa˙da sse˙˙ nhar il-Óamis 11 ta’ Frar 1858 u l-a˙˙ar wa˙da nhar il-Ìimg˙a is-16 ta’ Lulju ta’ l-istess sena. Waqt kull laqg˙a li kellha Bernadette ma’ din il-Mara, dejjem kienet tistaqsiHa: “Tista’ tg˙idli min int?”. Is-16-il dehra, Ωgur li g˙andha titqies b˙ala l-aktar wa˙da partikolari. Nhar ilÓamis 25 ta’ Marzu 1858, festa tat-T˙abbira tal-Mulej, Marija uriet Ru˙Ha lid-dinja permezz ta’ dawn id-dehriet. Meta Bernadette re©g˙et saqsietHa dwar l-identita’ tag˙Ha, din id-darba kellha risposta: “Que soy era Immaculada Councepciou” – “Jiena Jien l-Immakulata Kunçizzjoni”. Dan il-kliem huwa bid-djalett Patois, l-unika lingwa li Bernardette g˙ax taf fiΩΩmien id-dehriet. G˙alkemm hija ma kinetx taf xi jfisru, dawn ilkelmiet baqg˙et tg˙idhom fi triqtha lura sabiex ma tinsihomx u baqg˙et sejra dritt g˙and il-qassis Rev. Peyramale. Meta hija rrepetiet dawn il-kelmiet lill-qassis, dan in˙asad b’din ir-rivelazzjoni u beda jemmen lil Bernardina

ghax, min˙abba li hija kienet illiterata u ma kinitx taf skola, Ωgur li ma setg˙atx tivvinta kliem b˙al dan u minnufih informa lillIsqof ta’ Tarbes, Mons. Laurence. Min˙abba l-fatt Bernadette lanqas biss kienet qatt semg˙et bilproklamazzjoni tad-Domma anqas minn erba’ snin qabel, hija ing˙atat kredibiltà qawwija hi u tirrepeti l-kliem li semg˙et ming˙and il-Ver©ni Mbierka. Din kienet affermazzjoni mis-Smewwiet li kkonfermat il-verita’ tad-Domma ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni. F’Lulju ta’ l-istess sena l-Isqof ta’ Tarbes ordna li tin˙atar kummissjoni sabiex tinvestiga d-dehriet li kienu se˙˙ew f’Lourdes tul il-˙ames xhur

157


Il‐medaljun tal‐Papa Piju IX – Il‐Papa tad‐ Domma li jinsab fuq il‐bieb prinçapli tal‐ BaΩilika ta’ l‐Immakulata Kunçizzjoni.

Rev. Peyranele, il‐qassis li mill‐ewwel ta’ widen lill‐Bernardette wara li lissnet dak li kienet semg˙at ming˙and il‐Mara b’ilbiesha jiddi.

ta’ Lourdes u li d-dehriet kellhom il-karatteristiçi kollha tal-veritààu l-©enwinita neçessarji sabiex ji©u emnuti u l-Madonna ti©i venerata b’qima fil-grotta ta’ Lourdes. Filpost fejn se˙˙ew id-dehriet tpo©©iet statwa ta’ l-ir˙am abjad ma˙duma minn Joseph Fabisch, skultur minn Lyons, li ©iet imbierka minn Monsinjur Laurence nhar l-4 t’April 1864. Fuq l-istess grotta fejn dehret il-Madonna u fejn Hi stess talbet lil Bernardette biex tibni kappella, illum insibu wie˙ed mill-akbar santwarji fid-dinja, mag˙mul minn tlett baΩiliki kbar fuq xulxin, wa˙da ddedikata lillMadonna tar-RuΩarju, o˙ra lill San Piju X u l-baΩilika ta’ fuq nett li hija ddedikata lill-Immakulata Kunçizzjoni. Dan issantwarju huwa xi ˙a©a ta’ l-g˙a©eb, iΩda kif jista jikkonferma kull min kellu x-xorti li xi darba f’˙ajtu jΩur dan il-post, It‐tfajla Bernardette li lilha l‐Madonna dehret 18‐il darba. minkejja s-sempliçita kollha tieg˙u, l-aktar

post mistiku u devozzjonali bla dubju ta’ xejn hija l-grotta Ωg˙ira u sempliçi li fiha l-Madonna g˙al 18-il draba dehret lil Bernardette u li fih Ommna Marija tas-Sema ikkonfermat li Hi “Hi l-Immakulata Kunçizzjoni”. B˙ala devoti ta’ Marija Immakulata, li niççelebraw Ωew© Festi ta’ kull sena ad UnurHa, din is-sena g˙andha sinifikat speçjali g˙alina. G˙andna nifhmu aktar u napprezzaw il-missjoni li g˙andha s-Soçjeta’ MuΩikali Madonna talÌilju flimkien mal-Fratellanza ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni, li sa mittwaqqif tag˙hom kienu mpenjati bis-s˙i˙ sabiex isa˙˙u u jxerrdu l-Kult ta’ Marija Immakulata firra˙al tag˙na. Wara kollox g˙andna nqisu l-Immakulata Kunçizzjoni b˙ala twemmin speçjali g˙aliex Marija stess b’fommHa kienet Dik li tat konferma lid-dinja li Hija ©iet me˙lusa minn kull tebg˙a tad-dnub sa mill-ewwel mument tat-Tnissil tag˙Ha, meta uriet Ru˙Ha lit-tfajla Bernadette ©ewwa Lourdes 150 sena ilu. Mill-qalb g˙alhekk, aktar u aktar matul din is-sena, g˙andna ntennu u nitolbu “O Marija li d˙alt fid-dinja ming˙ajr tebg˙a, aqlg˙alna l-Grazzja li no˙or©u minnha ming˙ajr ˙tija”.

L‐Isqof ta’ Tarbes, Mons. Laurence li eventwalment ippubblika l‐verdett ta’ l‐investigazzjoni fejn permezz ta’ ittra pastorali qabel li verament Marija Immakulata kienet dehret lill‐ Bernardette.

li g˙addew. Finalment f’Jannar tas-sena 1862, wara erba’ snin ta’ investigazzjonijiet estensivi, Monsinjur Laurence ippublika l-verdett ta’ investigazzjoni li saret permezz ta’ ittra pastorali fejn iddikjara li Marija l-Immakulata veru dehret lil Bernardette Soubirous fil-grotta tal Massabielle qrib il-belt

158


Ìilju Bajdani O Madonna minn tal-Ìilju, Kemm g˙andek wiççek sabi˙, B’dik is-safa’ li l-Mulej Ωejnek, B˙ax-xemx tiddi fis-smewwiet. Kollok safa’ w’im˙abba, Dan tak kollox il-Mulej, Lilek tana b˙ala ommna, A˙na tant ingrati lejk. O Madonna minn tal-Ìilju, A˙na wlied in˙obbuk, T˙allina qatt nitbeg˙du minnek, G˙aliex a˙na n˙obbuk. G˙andek l-An©lu bil-Ìiljuwa, L-iΩjed warda tfu˙ u pura, Biex jurina dik is-safa’, Li l-Mulej Ωejnek biha. Kemm in˙obbok O Madonna, Dan minn qalbi ng˙idlek jien, Kull fil-g˙odu u fil-g˙axija, Ósibijieti dejjem fik. U ta’ dan a˙na kburin, Óalli nibqg˙u maqg˙udin, Ix˙et dejjem barka fuqna, Óalli fil-festa nie˙du sehem flimkien. F’talb tieg˙i g˙arkubtejja, Quddiem ©miel ta’ vara, Bis-santa tieg˙ek ˙dejja, In˙ossni kburija b’dak li qed nara. Int lis-serp irfistlu rasu, Biex turina li ikrah id-dnub, G˙ax int kbira Immakulata, Qatt ma nixbg˙u nfa˙˙ruk. Grazzi Madonna ta’ m˙abbtek g˙alina. Marlene Farrugia

Fuq: Il‐Fjur Nru. 25 ma˙ru© mis‐ Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Madonna tal‐Ìilju f’Diçembru 2007. Isfel: Il‐Poster uffiçjali ma˙ru© mis‐Soçjetà flimkien mal‐Fratellanza tal‐Kunçizzjoni sabiex jitfakkar il‐ mija u ˙amsin sena tad‐Domma ta’ l‐Immakulata Kunçizzjoni.

159


Fra Meaker Prop: Christian Caruana

FOR ALL TYPES OF FRAMES 27, Saint Catherine Street, Mqabba Tel: 2168 3308

Sea Breeze Hotel “...family run concern, ensures that customer satisfaction is a priority...” Pretty Bay, BirΩebbu©a Tel: 2165 1256, 2165 1499, 2165 1493 Fax: 2165 3898 Email: seahotel@maltanet.net Website: www.tcin.com/seabreezehotel

over 100 years of experience

32, St. Ursola Street, Valletta – tel: 2122 5924 160


Il-Ìemella©© Il-mistoqsijiet tag˙na g˙adhom bla twe©iba Il‐Kumitat Amministrattiv G˙al darb’o˙ra qeg˙din in©ibu g˙all-attenzjoni tal-pubbliku Malti u G˙awdxi in ©enerali serje ta’ artikli li s-Soçjetà tag˙na ippublikat b’mod regolari f’dan il-ktejjeb annwali tag˙ha; artikli li fihom g˙al diversi snin g˙amilna bosta mistoqsijiet u li sal-lum, minkejja s-snin kollha, g˙adhom bla twe©iba! Minkejja n-nuqqas ta’ twe©ibiet g˙al dak li a˙na b’mod regulari ta’ kull issena nitolbu li ning˙ataw twe©iba, is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tibqa ssostni li l-“Les Etoile D’Or du Jumelage” ing˙ata lilha, meta kollox jindika, hekk kif konstatament a˙na indikajna fiddiversi artikli preçedenti, li l-unur ing˙ata lill-Imqabba u mhux lilhom

b˙ala Soçjetà jew Banda. Insostnu li kull darba li dawn jg˙idu li l-unur ing˙ata lilhom ikunu qed jigdbu sfaççatament u nibqg˙u nsostnu li l-Unur hu misaproprijat g˙ax hu miΩmum fis-sede tas-Soçjetà tag˙hom u g˙andhom id-dover li t-tifkira mg˙otija tintradd lura lillKunsill Lokali g˙ax kien is-Sindku Mqabbi ta’ dak iΩ-Ωmien li ing˙ata t-tifkira f’isem ir-ra˙al ta’ l-Imqabba u g˙alhekk b’kull dritt, il-Kunsill Lokali li hu ta’ l-Imqabbin kollha g˙andu jkun fil-pussess ta’ l-unur billi jinΩamm fil-bini miniçipali tarra˙al tag˙na. G˙al darba o˙ra, a˙na r©iel biΩΩejjed li ntennu li jekk ji©i ppruvat mod ie˙or, bl-onestà

2007 Ir-ritratt juri bl-award

s-Sindku f’idejh tar-

kollha nippublikaw fuq din l-istess pubblikazzjoni li dejjem uΩajna sabiex insemmg˙u le˙inna, ilkorrezzjoni li jkun hemm bΩonn. IΩda fin-nuqqas ta’ dan, nibqg˙u ntennu l-poΩizzjoni tag˙na. Mistoqsijiet kemm trid; twe©ibiet xejn! Tg˙id is-skiet huwa konferma tal-mistoqsijiet?! Ghal darba o˙ra n˙allu fil-©udizzju tag˙kom ilqarrejja. Nittamaw biss, li xi ˙add fl-Awtorità jag˙ti d-dawl lil dawn l-artikli (li dehru f’edizzjonijiet preçedenti ta’ dan il-ktejjeb u li jinsabu arkivjati sa˙ansitra f’diversi libreriji pubbliçi) g˙ax verament hemm x’wie˙ed x’jixtar!!

Il-Ìemella©© It-tidwir mal-lewΩa jissokta!!!

inja liebes l-ins ivi qt li luffiçjalment ra˙al filwa a à estens ’ li l-Imqabba tas-Soçjet kellha l-ebd Minkejja jiet ta President a 1999 ma 1998 ija u Band sa Mejju zzjoni idenza fis-sena Santa Mar a ©, però mhux estiga finanzjarj ev ©emella© nv Ìor© V . g˙ajnuna Re l“i n i” minn da od ravata taseb gawdiet muri f’da wara liebes l-ing skod kif anda t minn b l- oni jew fr nixtiequ tal-b lmen (grants) sa jew dott fede Soçjetà is a! ma ijazzj unt, a˙na gument estratt ripro l-Overview of Acqu jirrappreΩent Il‐Kumitat Amministrattiv pr li ta’ MIC ro hekk hu a ru© millpa©na 14 il-p ’ l-ar il-fatt miΩΩaap ire ma˙ Ag˙ar minn muri dan s-Sindku Communauta1999. Hekk kif Ωi ta q . l-fatt li meta Fuq jirçievi ing˙ataw li l-ba ndi hu fu datat f’Settembru kum biex ent, flus tela’ id-do qsu, min r, ˙alla lillç araw gward fo unautaire sima f’dana©un hekk nista dan l-unu niçç g˙al tant , s? ama ri m aq Bir-r n il-flu Kunsill fl-g˙ g na uis Com 1999, T li dan ibbenefika minn daw tal-laqg˙a taagg˙ li fil-minuti at li sG˙al darba o˙ra il-Kumitat Amministrattiv tascq u el hemm indik lii fl-A Settembr m imniΩΩ ir˙ula/ skuΩat! Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju qed jer©a’ l’ m Sindku kien 27 ta a 14 he lil dawk ’ g˙otja ©n jirrikori g˙al din il-pubblikazzjoni annwali sabiex ta 2 , pa ju jing˙a ˙ajnuna ta ta fis20 jirribatti l-allegazzjoni ripetutament mag˙mula mis-g ˙a m i -pre owns) li bl s) li ting ibwew il tr Soçjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V li “Les (t (grant unu kkon a billi b iet bl jarja ik Etoiles d’Or du Jumellage” ng˙ata lilhom! Minkejja pe finanz ’ qabel Ewro b bejn ta oni li kienu l-bosta artikli li nkitbu mill-kumitat tag˙na u sena integrazzj jiet eqre g˙hom. ni lta jo ppubblikati f’edizzjonijiet passati ta’ dan il-ktejjeb u lejn u relazz ettivi ta bilat sp lq li kienu kkumplimentati b’dokumenti uffiçjali, li juru eΩ ri jo˙o dini dan joni li az tant a’ ot ba, m ta qab it li kien ir-ra˙al ta’ l-Imqabba li ng˙ata dan il-©ie˙ u kw iç-ç g˙al riprodotta va l-premju f’isem l-Im ma tar-ra˙al i er mhux is-Soçjetà jew Banda msemmija, xorta wa˙da li çjali bl-istem iΩa indku rçie (irref In©lIs-S naa uffi liex aq sinj g˙a a : l-in s˙ deliberatament jibqg˙u isiru allegazzjonijiet sabiex em il-dan, a˙na nistaqsu lingw u). narawh lieb jjes a de aw kien kejj at li Min kl na qabba.ing˙ l-o˙ra jattribwixxu li dan l-unur ng˙ata lis-Soçjetà jew lillk a˙ l-Im l-arti lhekta’ Fuq u l-kunsilliera jekk x om ?s˙ab hu G˙a hu .maUinfumrma Banda m tag˙hom. nh lil ent? evi dan l-unur? Dan in aw at jirçi ali am g˙ biex s? anja ara grafu, fejn hem Hemm diversi punti li qatt s’issa ma ©ew iççarati r Ferr il-pag tal-Kunsill Lok para flus in in igser wad imu i ˙a ni la aqg t-tie at al fi tal-l ent ellati t˙i liinut fil-m uni Gem dirizz ta’ Novembru ittra, eΩattam ntat jew miç˙uda li a˙na, g˙al darba, tnejn, tlieta u aktar Com in t 12 ss s flus m endokinume dei m iste o ami on ope l il-Ó u joni u ki G˙a amlimnΩamm ltraduzz vuetti nhar esident tascongresso Ewr l jr l-Pr li min s˙aqna fuqhom. Fosthom intennu: çe iΩΩe g˙a li 59 61). ar . en d ri tt imn min Nru l-fa a na ta’ pli j˙assibna m ki rma Ikom rispettive x liebes (pa© m l-aw nda li uni t˙alliet jana mhu com em V a ui Tal 91 m g Ωi K elm om aΩi fo Gor ba Ωo 8. 19 cq il-k iΩ l-fra il-fr 199 A da Re u tà w iless arija oççje ija i? ©u xi ax ul-Ban ba’ paragraf rma li sMar ettiv hu st çjetà je t tas-So r-ra ar ta n-no a M fi g˙ risp 98 u San nt Ó inhi liex jiet jetà So ? m g˙a 19 jetà kif jeta Soç ’ Sa bba tas- reΩentan om hem enaSoç i taslbet g˙al Soç ta ta ’ l-Imqa ravata çjal-s un ata uffi g˙al xi attività ta’ rapp ˙ari©h jrl-in l-fes ta grav Comunità nqa id ik atul is kull b ta nsinja bes l-ing her xi aliex?! a˙al meta jattendu x’ikun Jista’ li mjag˙ tejje l-i lie d jid ˙id g˙ osta nd jiet m ir-r mill-kr liebes mhux u mistiedna. -lewΩa allura jn qe homlu u tojeta ’ risp çarSoç tta tt fe nur! Tg l il-banda ikun x tidwir mal , fost jidhe rodo ritra Galea ett fuq fatti l-u d ma ta rm kunsill tar-ra˙a s-soçjetà jew ni rip Sindku r Alfred ©abu xi vi dan Jekk dan mhu halità lii s-skiet perf nijiet Xi fo utaire jg˙i -il lilofika zzjo isa kienet lillossu jo Su V? edin ma In˙ © jirçie sl-ist zz tt Ωa? Estra o˙ra, Ìor ax V li li rija u Banda au k ga a aqt en qa Ìor© etàà Santa Ma ija u Banda Re tidwir mal-lew ll mis-Soçjet jkun g˙alhek l-alle g˙na lura Commun taw lil tn darb ta, filw Re Mar Imki li ta a l qsijiet. San jn a! tà isto assa nd le rista ˙a oçje x’w ng˙a reΩent jew Ba l dawn il-m jetà ta missarju fondi ng çari daqs il-k retta pp u mhux lis-S Ωa rigward jirra Marija r-risposta g˙a li ilna ng˙idu matul ta’ dak dwir mal-lew a indi lis-Soç um a li Ìor© V hu a? Is-Sindku Sant • G˙aliex it-ti ferenz ntbag˙tet ssistant K arrafna s˙i˙a g˙al dak qerq, mela kif ikun ur lill-Imqabb ©emella©© filwaqt Re ka re li x eri konferma fi xi ˙ata dan l-un ill-A r, fejn g˙ mhu Ji©i jing n rma m L-uni et ittra dan ffi k lma 01 sa bl-arbiel, iΩkollha. Jek tni li qatt i tieg˙u fi kien na 20 hael Cas d mill-artikl dawn is-snin iΩ-Ωmien isos g˙attu x-xemx jg˙a tag˙na su tas-se ic Galea, f’wie˙e ta Marija u Banda Re tli jippruvaw ur M is il-qerq??! Inu l-ilma llum lis-Sur Alfred San m jew g˙ada! ra˙ f’Aw izija, is-S l-beera˙ fil-b a tas-Soçjetà lis-Sindku içç aktar fi fest f’w o© llem ’ taljo˙r nke jitla ul jeb la ©li pla P Ωejt ktej omp taltal-lewΩa kom me˙tie© 9 jg˙id “….˙tie tiklu ntitolat Dan it-tidwir w jag˙tu f’ar Ìor© V tal-199 ess li fuq ir-rapporti kien ali tarvaw oçjetà per osta li ppruva Lok lla©©©© bejn is-S u lemeella fit-taparsi risp Ìem ta’ l-Imqabba, provazzjoni tal-Kunsill al-Ì du talba, l-Bi .” qab mil l-ap n ku… m l-Im Sni r ta’ li jkun hem firma tas-Sind ka “G˙axa rija u Banda Re Gorg V ppubblikat permezz talhi l-aktar da˙ Santa Ma oria ta’ Ascoli” su 2006 ra˙al tag˙na l-inqas, g˙ax joni talta’ Santa Vitt f’Awis u Ωgur mhux a g˙al l-attenz Banda Taljana esss Soçjetà • U fl-a˙˙ar stes ru© mill-ist hu dak li ©ibn tag˙na tasfil-ktejjeb ma˙ kbira fil-wiçç, u G˙awdxin fl-artiklu kif k hek iet pa©ni ma ltin f’pa©ni 31-33. grafu minn dawn it-tl qarrejja Ma ©na 107. Dan ija eΩattament f’pa urju mill-Comune Di imqar mistoqs Fl-ebda para sena 2004, da li twie©eb awg llnsaqsu a wa˙˙da t, ittra ta’ mg˙aw©a g˙a ta’ snin ilna mqar sentenz u tul l ©iet nsib sfaççatamen g˙a no a a na ha li a˙n in Matena ha g˙al darb minn dawk koll adizzjoni tag˙ da it-tr jja ejja a wa˙ Santa Vittoria arre qarr taqr al-q li Anzi, efiççju talli anke jekk il-kaΩ Ωgur n l-artiklu! u li g˙al ben Malti b’mod aw©a f’dan Kopja taç-çertifikat kif ukoll talproduçu f’da ssat taw u g˙u nirripro e Maltese xi ˙a©a mg˙ l-pa li fi ner© mun k li midalja li ng˙ataw lir-ra˙al ta’ com qed turi lji , a etta o˙r biss Taljan l l-IMQABBA. Imkien m’hemm li jag˙tu d-d liex il-frazi bit- Vittoria in Matenano f’xi gidba b˙a ˙du lura mil hemm! G˙a xi referenza g˙as-Soçjetà Santa ˙uxx jinqabdu a Santa r©gg˙u jer© li ta’ qag e quello di edenti, u li a˙n Marija jew Banda Re Ìor© V. attenti li ma jiet MuΩika di Mqabba lu f’artikli preç in qag˙du g˙al Soçjeta mlu ! g˙a alti oria t ejja Vitt ll-M men ta qarr San talma ripetuta qalbuha g˙a u l-©udizzju a ba u dik ta’ Bandsew i wel qab zjon -ew -Im fl fl tten , u tejn ©ibna g˙all-a Santa Marija a darb arija aM dan g˙al darb G˙aliex flSant Matenano? U is-Sollçjefitàt-tie 131 let paragrafu! uko m ulikkif ata paragraf pubb f ip kk ki alti he bil-M zjjoni duzz u tra ano aten in M ). ria tto a 21 na a Vi (p ©n a© pa Sant e di ta 2003 omun ill-C m tal-fes am g˙ut rogram mib -p V fil Ittra or© Re Ì

• G˙aliex sew fuq iç-çertifikat li ng˙ata kif ukoll fuq ilmidalja kommemorattiva hemm imniΩΩel biss isem ir-ra˙al ta’ l-Imqabba u mkien isem is-Soçjetà Santa Marija jew il-Banda Re Gor© V? Ir-ra©uni lija li dan l-unur jing˙ata lill-©emella©©i li jsiru bejn l-ir˙ula u bliet u mhux bejn soçjetà partikulari fir-ra˙al.

Dokument uffiçjali ma˙ru© mill-Ministeru tal-Kunsilli Lokali fl-14 ta’ Mejju 1999. Dan jikkonferma li l-Imqabba ma kellha l-ebda ©emella©© uffiçjali ma’ xi lokalità o˙ra. Allura g˙al darba o˙ra nistaqsu, kif qatt setg˙et l-Imqabba tikkwalifika g˙al dan l-award?

• L-Imqabba uffiçjalment m’ghandha l-ebda ©emella©© ma’ xi belt jew ra˙al ie˙or barra minn xtutna. Nistaqsu g˙alhekk: X’wassal lill-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi din l-attività? Dan il-g˙aliex hu fatt mag˙ruf li lkriterji rikjesti mill-istess Unjoni Ewropea rigward l-g˙oti ta’ dan l-unur jesi©u li l-attività tkun saret f’isem l-g˙aqdiet tar-ra˙al kollha wara li uffiçjalment l-ir˙ula jew il-bliet ikunu ©emellati. • Dan l-unur ©ie uffiçjalment ippreΩentat lis-Sindku ta’ dak iΩ-Ωmien, is-Sur Emmanuel Buttigieg nhar il-Ìimg˙a 13 ta’ Novembru 1998 f’Ferrara, l-Italja.

129

133

161


162


2001

2003

2004

2005

163


Festa tal-Madonna tal-Ìilju Rendikont Çelebrazzjonijiet fil-Knisja 2007 €

D˙ul

Lm

Bilanç mis-sena 2006 Ìabra bl-envelopes Ìabra fil-knisja u kaxxa statwa

161.31 69.25 1,630.56 700.00 349.41 150.00

Total

2,141.28 919.25

Óru© Orkestra u Kor Organista u vuçijiet Servizz ministerjali Daqq ta’ qniepen Fratelli Envelopes u printing Fjuri u spejjeΩ o˙ra Total Bilanç

Lm

978.34 420.00 132.77 57.00 361.05 155.00 93.17 40.00 104.82 45.00 76.87 33.00 216.63 93.00 1963.65 843.00 177.63

76.25

mill‐Ìimg˙a 30 ta’ Mejju sal‐Óadd 15 ta’ Ìunju

Ringrazz jament Ringrazzjament Il-President flimkien mal-membri kollha tal-Kumitat Amministrattiv jixtiequ jie˙du din l-opportunità sabiex MILL-QALB JIRRINGRAZZJAW lis-soçji, partitarji, sostenituri u benefatturi kollha ta’ l-appo©© kontinwu tag˙hom tul is-sena li g˙addiet. Bis-sehem s˙i˙ ta’ kul˙add, is-Soçjetà setg˙et tibqa’ miexja ’l quddiem u torganizza l-Festa tant g˙aΩiΩa tal-Madonna tal-Ìilju. Ûgur li l-akbar ˙ajr idur lejn Alla l-Imbierek u l-Madonna li tul is-sena j˙arsuna u jag˙tuna s-sa˙˙a li mmexxu mill-a˙jar li nistg˙u din is-Soçjetà. F’dan il-ktejjeb nixtiequ wkoll li nfakkru u nitolbu g˙all-Fratelli tal-Konfraternità ta’ l-Immakulata Kunçizzjoni kif ukoll soçji, partitarji, bandisti, benefatturi, dilettanti tan-nar u ammiraturi li ˙allewna matul it-tnax-il xahar li g˙addew. Ag˙tihom Mulej il-mistrie˙ ta’ dejjem.

164


Soçjetà MuΩikali Madonna tal-Ìilju Palazz il-Ìilju, Pjazza tal-Knisja, Mqabba MQB 1012 - Malta

Festa Book 2008  

Festa Book Madonna tal-Gilju 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you