Page 1

0

“La formació és el futur”

Catàleg de productes i serveis maig 2013


ÍNDEX

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

SERVEIS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Idiomes Comunicació i màrqueting Ofimàtica (diferents nivells) Programes de gestió Disseny, web i noves tecnologies Seguretat i salut laboral

MATERIAL DIDÀCTIC PER L’AUTOFORMACIÓ

Talentum formació és una empresa dedicada a la formació i a la venda de material didàctic. Presta serveis de formació contínua a empreses mitjançant un ampli ventall de cursos de diverses àrees. La formació es realitza a les empreses que contracten els nostres serveis, i s’adapta a les seves necessitats formatives específiques, així com de calendari i horaris. El nostre equip docent està format per professors altament qualificats, amb experiència professional i en l’ensenyament, que utilitzen metodologies didàctiques actives que faciliten l’adquisició de coneixements i destreses a través de la pràctica, participació i simulació. Tots els cursos són pràctics, dinàmics i eficients, i això garanteix la millora de competències i es tradueix en un augment en la productivitat laboral. A més a més, cada alumne rep el material de suport (manual, guia o cd) necessari per al seguiment de les classes, l’aprenentatge i posterior consulta. Per aquelles empreses que no disposen de temps, recursos i/o possibilitats d’organitzar cursos, oferim material d’autoformació en format llibre i cd. No hi ha excusa per no formar-se... “La formació és el futur””

.

Llibres - Idiomes - Comunicació i màrqueting - Ofimàtica - Gestió - Seguretat i salut laboral Cd - Anglès (diferents nivells)


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos formació cursos


idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

L’anglès és un idioma molt important en el mercat laboral, tant a l’àmbit administratiu com en el comercial, ja que és el més estès i utilitzat per a les relacions intercomunitàries a nivell global. Aquest curs pretén que l’alumnat pugui adquirir habilitats comunicatives bàsiques per mantenir una conversa, i assolir tècniques d’escriptura i de comprensió lectora per produir i entendre textos elementals. El professorat docent, natiu i/o llicenciat en Filologia anglesa, utilitza mètodes didàctics diversos amb l’objecte de fomentar la participació activa i motivació del seu alumnat. El curs s’acredita amb un certificat homologat per Talentum formació i la Universitat de Cambridge.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 25 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFANGB25C SFANGB25E

Preu: 230,00 € per alumne

ANGLÈS NIVELL BÀSIC

▪ ▪ ▪

Listening Entendre converses senzilles vídeos i àudios. Pronunciació i sons Reading Comprensió lectora Identificar paraules clau. Speaking Preguntar i respondre sobre activitats habituals. Expressar objeccions i opinions. Rebutjar o acceptar invitacions. Mantenir una conversa telefònica. Grammar Regular Verbs (To be, To do, To have) Present Simple and Present Continuous Past Simple Question Words (what, who, where, when why, how) Demonstratives Articles Countable and uncountable numbers Modals verbs (can, may, have to, must) Colours


idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Xina és el país amb el mercat més important del segle XXI i amb més potencial de creixement econòmic, per això conèixer el seu idioma i cultura representa noves oportunitats comercials i laborals. L’objectiu d’aquest curs és iniciar als participants en el vocabulari, pronuncia, gramàtica xinesa i el seu ús funcional, i desenvolupar la capacitat de comunicar-se en situacions concretes de la vida quotidiana, a més, formar la comprensió lectora i auditiva. El professorat docent, natiu i llicenciat en Filologia xinesa, utilitza mètodes didàctics que fomenten la participació activa i motivació dels alumnes. El curs s’acredita amb un certificat homologat per Talentum formació i la CUHK The Chinese University of Hong Kong.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 25 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFXINB25C SFXINB25E

Preu: 230,00 € per alumne

XINÈS NIVELL BÀSIC

Transcripció fonètica del xinès: el Pinyin Sistema de transcripció fonètica del xinès mandarí utilitzat per poder llegir les paraules xineses utilitzant caràcters occidentals. -

Els colors Salutacions i comiats L’abecedari Els números Saludar-se i acomiadar-se. Demanar i donar informació bàsica. Expressar accions quotidianes en el present. Donar informació sobre desplaçaments. Expressar gustos i preferències. Descriure llocs, objectes i peces de vestir. Descripcions físiques i psíquiques. Diàlegs bàsics en situacions col·loquials simples


idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

El paper rellevant d’Alemanya a la Unió Europea fa que conèixer el seu idioma obri les portes a tots els països membres i augmentin la competitivitat comercial de qui el parla.

ALEMANY NIVELL BÀSIC

Aquest curs pretén posar a l’abast dels alumnes els coneixements elementals per mantenir una comunicació oral i escrita adequada al nivell impartit. Situacions quotidianes bàsiques com demanar informació o llegir el diari, són tasques que en alemany ens poden resultar complicades; gràcies a aquest curs esdevindran senzilles.

El professorat docent, natiu i llicenciat en Filologia alemanya, utilitza mètodes didàctics actius i motivadors pels alumnes.

El curs s’acredita amb un certificat homologat per Talentum formació i la Universitat de Düsseldorf.

▪ Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 25 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFALEB25C SFALEB25E

Preu: 230,00 € per alumne

Expressió i interacció oral Participar en situacions de comunicacions habituals i en converses curtes. Expressió i interacció escrita Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana i professional, utilitzant frases simples. Utilitzar paraules clau. Comprensió oral Presentar-se un mateix i als demés. Comprendre missatges breus, clars i senzills. Donar informació bàsica personal. Comprensió lectora Comprendre les idees principals de textos escrits. Localitzar informació específica en documents de diversa tipologia.


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Una bona comunicació combinada amb un bon coneixement de les tècniques bàsiques de negociació és vital per obtenir els objectius comercials desitjats. Amb aquest curs l’alumnat adquireix habilitats de desenvolupament i persuasió, així com estratègies per dur a terme una negociació que beneficiï ambdues parts. Coneixerà les diferents parts d’una negociació, trobar solucions, ser flexible i resoldre situacions de bloqueig... en definitiva, a realitzar la tasca comercial de forma altament efectiva. Els nostres docents, llicenciats en Màrqueting i Comunicació, a través de casos pràctics simulats, fomentaran bones pràctiques per tal de culminar qualsevol tasca comercial en una venda exitosa.

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

Talentum formació expedeix un certificat d’aprofitament del curs.

▪ Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 12 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFTNCB12C SFTNCB12E

Preu: 78,00 € per alumne

Preparació de situacions comercials La negociació comercial: elements bàsics Aspectes psicològics de la negociació comercial La negociació comercial i la comunicació: pràctiques de persuasió/influència Barreres més comunes per una negociació efectiva. Com eliminar-les. Estratègies efectives per millorar la influència del negociador comercial sobre les altres parts. Fases de la negociació comercial (venda i negociació) Preparació Negociació Post-negociació Tipus de negociació comercial Competitiva Cooperativa Casos pràctics i de simulació


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Microsoft Word és un processador de text dissenyat per crear documents de text amb qualitat professional. Permet escriure textos de manera eficient, revisar-los i editar-los, i aplicar formats amb facilitat. Aquest curs està adreçat a professionals que es vulguin iniciar en l’ús d’aquesta eina cada vegada més necessària en qualsevol lloc de treball, especialment en l’àmbit administratiu. Els assistents aprenen a crear, editar i formatar documents de text per la seva difusió digital i en paper, així com a utilitzar i gestionar plantilles. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes.

WORD | PROCESSADOR DE TEXTOS NIVELL BÀSIC

▪ ▪

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFWORB30C SFWORB30E

▪ ▪

Preu: 195,00 € per alumne

Introducció L’entorn de treball Finestra de Word: els seus elements Gestió d’arxius Crear un nou document. Obrir un document existent. Guardar un document. Tancar un document. Edició de text Escriure, modificar i esborrar. Símbols i símbols ocults Desplaçar-se per un document. Seleccionar text. Corrector ortogràfic i gramatical Cercar i substituir text. Opcions d’edició: copiar, tallar i enganxar. Format Caràcters: font, mida, estils, efectes, color... Paràgraf: alineació, interlineat, separació de paràgrafs, sagnies, tabulacions, numeracions i vinyetes, marcs i ombrejats. Pàgina: orientació, mides, marges, temes de fons, encapçalaments i peus. Copiar format. Impressió de documents Vistes dels documents Vista preliminar: preparar el document. Opcions d’impressió Plantilles Crear i editar plantilles. Utilitzar plantilles de office.com Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris, que prèviament han realitzat i superat el curs de nivell bàsic o que disposin dels coneixements i destreses inclosos al programa, que vulguin aprofundir en les funcionalitats de Microsoft Word. L’alumne aprèn noves eines per processar textos: aplicar formats i estils de forma eficient, gestionar taules, inserir i implementar objectes gràfics, distribuir el text en columnes i treballar amb seccions, i crear documents de combinació. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

WORD | PROCESSADOR DE TEXTOS NIVELL MIG

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

Durada 15 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFWORM15C SFWORM15E

Preu: 112,50 € per alumne

Introducció Repàs de conceptes de nivell bàsic Format Predeterminar formats. Estils: automatitzar l’aplicació de formats. Taules Creació i edició de taules Format de dades, files, columnes i taules. Estils de taula Objectes gràfics Inserir imatges, imatges predissenyades i captures. Autoformes, WordArt, SmartArts i gràfics Aplicar format als objectes gràfics. Organitzar els gràfics: ajust del text, distribució, agrupació... Columnes Distribuir el text en columnes. Treball amb seccions. Combinació de correspondència Elements: base de dades i document model Configuració i execució de la fusió. Combinar correspondència: cartes i etiquetes. Combinar correspondència amb altres fonts de dades. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris, que prèviament han realitzat i superat el curs de nivell bàsic i mig, o que disposen dels coneixements i destreses inclosos als programes, que vulguin conèixer totes les funcionalitats de Microsoft Word. L’objectiu del curs és dotar als alumnes amb les competències necessàries per utilitzar el processador de textos a nivell expert: realitzar el manteniment de documents, efectuar operacions d’extracció, resum i vinculació d’informació, gestionar una revisió eficient i ordenada, implementar formularis, i automatitzar tasques amb la creació de macroinstruccions.

WORD | PROCESSADOR DE TEXTOS NIVELL AVANÇAT

▪ ▪

L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

▪ Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 15 hores

Ref. català: Ref. castellà:

▪ ▪

SFWORA15C SFWORA15E

▪ Preu: 127,50 € per alumne

Introducció Repàs de conceptes de nivell bàsic i mig Manteniment de documents Configurar les opcions de Word. Protegir un document. Administrar versions de documents. Compartir documents. Referències Taules de continguts Notes al peu Cites i bibliografia Taules d’il·lustracions Índexs automàtics Taula d’autoritats i cites Vincles Inserir un hipervincle. Creació de marcadors. Referències creuades Revisió Comentaris Seguiment: revisar, comparar i combinar documents. Control de canvis Macros i formularis Crear i modificar macros Opcions de macro Crear formularis Operar amb formularis Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Microsoft Excel és un full de càlcul dissenyat per recollir, operar, analitzar i dinamitzar dades de forma professional. Aquest curs s’adreça a professionals que es vulguin iniciar en l’ús d’aquesta eina cada vegada més necessària en aquells escenaris en què es gestionen dades. Aquest curs proporciona els coneixements fonamentals per crear fulls de càlcul amb tota mena de dades, operar amb fórmules i funcions bàsiques, i aplicar format per presentar les dades eficientment. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes.

EXCEL | FULL DE CÀLCUL NIVELL BÀSIC

▪ ▪

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

▪ SFEXCB30C SFEXCB30E

Preu: 195,00 € per alumne

Introducció L’entorn de treball Finestra d’Excel: els seus elements Gestió d’arxius Crear un nou llibre. Obrir un llibre existent. Guardar un llibre. Tancar un llibre. Moure’s per un full de càlcul. Creació de dades Tipologia de dades Introducció, edició i eliminació de dades Corrector ortogràfic. Desplaçar-se de un llibre. Mètodes de selecció Fórmules i funcions Fórmules i funcions bàsiques: matemàtiques i lògiques Autosuma Aplicar la precedència. Referències: relatives, absolutes i mixtes. Aplicar la lògica condicional a una fórmula. Format i presentació Format de cel·les Format de fila i columna Format de fulla Preparar per la impressió. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris que prèviament han realitzat i superat el curs de nivell bàsic o que disposin dels coneixements i destreses inclosos al programa, que vulguin aprofundir en les funcionalitats de Microsoft Excel. L’alumne aprèn a aplicar formats i estils, gestionar plantilles, utilitzar formules i funcions adients a la seva realitat professional, analitzar les dades i representar-les de forma visual facilitant-ne la comprensió. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

EXCEL | FULL DE CÀLCUL NIVELL MIG

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Durada 15 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFEXCM15C SFEXCM15E

Preu: 112,50 € per alumne

Introducció Repàs de conceptes de nivell bàsic Format Predeterminar formats. Estils: automatitzar l’aplicació de formats. Plantilles Crear i editar plantilles. Utilitzar plantilles de office.com. Fórmules i funcions Treball amb rangs Fórmules i funcions Segons el col·lectiu destinatari del curs Anàlisi i organització de dades Format condicional Ordenar les dades. Filtrar dades. Subtotals Representació de dades Gràfics Sparklines Objectes gràfics: imatges, captures, autoformes... Crear i modificar imatges emprant l’editor d’imatges Aplicar format als gràfics, sparklines i objectes gràfics. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris que prèviament han realitzat i superat el curs de nivell bàsic i mig, o que disposin dels coneixements inclosos als programes, que vulguin crear fulls complexos amb més agilitat, automatitzant els processos més freqüents. Coneixements tals com l’ús de formules i funcions avançades, preparar llibre per la seva distribució, gestionar vincles, analitzar dades, realitzar tasques de revisió, o automatitzar les instruccions són algunes de les competències que s’adquireixen amb aquest curs. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

EXCEL | FULL DE CÀLCUL NIVELL AVANÇAT

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Durada 15 hores

▪ Ref. català: Ref. castellà:

SFEXCA15C SFEXCA15E

Preu: 127,50 € per alumne

Introducció Breu introducció del curs bàsic i mitjà Fórmules i funcions Fórmules i funcions Segons el col·lectiu destinatari del curs Manteniment i distribució de documents Configurar les opcions d’Excel. Protegir fulls i llibres. Manteniment de llibres compartits Vincles Hipervincles Anàlisi i organització de dades Validació Taules dinàmiques Anàlisi de dades Revisió Comentaris Control de canvis Macros Crear i editar macros. Opcions de macro Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Microsoft Access és el programa informàtic de gestió de base de dades més utilitzat a nivell mundial. Es caracteritza per permetre la gestió de tota mena d’informació. Aquest curs s’adreça a professionals que es vulguin iniciar en l’ús d’aquesta potent aplicació cada vegada més necessària en aquells lloc de treball on es gestionen gran quantitats d’informació. Aquest curs proporciona els coneixements fonamentals per crear i gestionar tots els elements que conformen una base de dades senzilla, i realitzar-ne l’explotació. Durant el curs es fa la implementació d’una base de dades senzilla. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat.

ACCESS | BASE DE DADES NIVELL BÀSIC

▪ ▪

▪ ▪

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació. Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

▪ SFACCB30C SFACCB30E

▪ Preu: 195,00 € per alumne

Introducció L’entorn de treball Finestra d’Access: els seus elements Gestió de bases de dades Crear una base de dades. Obrir una base de dades. Guardar una base de dades. Tancar una base de dades. Conceptes bàsics Elements d’una base de dades Planificació de la base de dades Taules Crear taules amb assistent. Disseny de l’estructura de les taules. Propietats bàsiques dels camps. Introducció de dades. Consultes Crear consultes amb assistent. Disseny de consultes de selecció La quadrícula QBE (Query By Example) Condicions Executar consultes. Formularis Concepte i modalitats de formularis Crear formularis amb assistent. Crear formularis en vista Diseño. Introducció de dades. Informes Concepte i modalitats d’informes Crear informes amb assistent. Crear informes en vista Diseño.


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris que prèviament han realitzat i superat el curs de nivell bàsic o que disposin dels coneixements d’aquest nivell, que vulguin aprofundir en les funcionalitats de Microsoft Access. L’alumne aprèn a planificar i implementar bases de dades relacionals, i a crear i gestionar tots els elements que conformen una base de dades complexa per realitzar-ne l’explotació eficient.

ACCESS | BASE DE DADES NIVELL MIG

▪ ▪ ▪

Durant el curs es fa la implementació d’una base de dades relacionals. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

▪ ▪

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 15 hores

Ref. català: Ref. castellà:

▪ ▪

SFACCM15C SFACCM15E

Preu: 112,50 € per alumne

Introducció Repàs de conceptes de nivell bàsic Conceptes bàsics Planificació d’una base de dades relacional. Taules Propietats avançades dels camps. Importar i vincular taules. Exportar taules. Obtenir dades externes. Relacions Conceptes bàsics sobre relacions Tipologies i requisits de les relacions. Creació, edició i eliminació de relacions. Consultes Consultes de selecció de múltiples taules Consultes de paràmetres Consultes de totals Formularis Disseny de formularis i subformularis Propietats de formularis Informes Disseny d’informes i subinformes Propietats dels informes. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris que han realitzat i superat el curs de nivell bàsic i mig, o que disposen dels coneixements per crear bases de dades relacionals, que vulguin automatitzar les seves aplicacions. Coneixements tals com crear consultes avançades, implementar formularis i informes amb macros i codi, o bloquejar i automatitzar aplicacions de bases de dades per facilitar-ne l’explotació a usuari sense coneixements de Microsoft Access són algunes de les competències que s’adquireixen amb aquest curs. Durant el curs s’automatitza una base de dades simple i relacional. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation. Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 15 hores

Ref. català: Ref. castellà:

ACCESS | BASE DE DADES NIVELL AVANÇAT

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

SFACCA15C SFACCA15E

Preu: 127,50 € per alumne

▪ ▪

Introducció Repàs del nivell bàsic i mig Conceptes bàsics Automatització de bases de dades simples i relacionals. Consultes Consultes de resum Consultes de referències creuades Consultes d’acció Formularis Propietats dels formularis Inserir controls avançats; propietats. Implementar macros i codi. Informes Propietats dels informes Inserir controls avançats; propietats. Implementar macros i codi. Macros i mòduls Crear i editar macros; opcions de macro i implementació. Crear i editar mòduls amb Visual basic; implementació. Configuració de la interfície Personalitzar barra d’accés ràpid. Personalitzar el panell de navegació. Personalitzar la cinta d’opcions. Configuració l’aplicació de base de dades Xifrar amb contrasenya Crear un menú inicial. Bloquejar i automatitzar l’ús de la base de dades. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

PowerPoint és un programa dissenyat per crear presentacions. S’utilitza habitualment en àmbits de negocis i educacionals. L’ús de projectors en conjunt amb aquest software, fa d’aquest sistema una manera òptima per comunicar idees, projectes, etcètera. L’objectiu d’aquest curs és donar els coneixements i tècniques necessaris per crear presentacions senzilles: crear diapositives amb text, taules i objectes gràfics, etcètera, i preparar-les per la seva difusió. Durant el curs es crea una presentació senzilla que facilita l’aplicació interdisciplinar de tots els continguts. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

POWERPOINT | PRESENTACIONS NIVELL BÀSIC

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

SFPOWB30C SFPOWB30E

Preu: 195,00 € per alumne

▪ ▪

Introducció L’entorn de treball Finestra de PowerPoint: els seus elements Vistes, regles i guies Gestió de presentacions Crear una presentació. Obrir una presentació. Guardar una presentació. Tancar una presentació. Crear diapositives Què és una diapositiva? Inserir, moure i eliminar una diapositiva. Copiar i duplicar una diapositiva. Disseny de diapositives Configurar una diapositiva. Format de les diapositives. Inserir text, símbols i caràcters especials. Treballar amb objectes gràfics Inserir i editar elements gràfics i imatges. Inserir i editar dibuixos, autoformes i WordArt. Inserir i editar SmartArt. Creació de taules i gràfics Crear i modificar taules. Crear i editar gràfics representatius de les dades Manipular les taules i gràfics. Creació d’una presentació Configurar una presentació per la difusió. Reproduir una presentació amb diapositives. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris que prèviament han realitzat i superat el curs de nivell bàsic o que disposin dels coneixements d’aquest nivell, que vulguin aprofundir en les funcionalitats de Microsoft PowerPoint. L’alumne aprèn a millorar les presentacions amb l’edició d’objectes gràfics i la integració d’elements multimèdia, i amb la posterior animació de les diapositives i la implementació de transicions. Durant el curs s’implementa la automatització d’una presentació amb animacions i transicions. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat.

POWERPOINT | PRESENTACIONS NIVELL MIG

▪ ▪ ▪ ▪

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

▪ ▪

Durada 15 hores

▪ Ref. català: Ref. castellà:

SFPOWM15C SFPOWM15E

Preu: 112,50 € per alumne

Introducció Repàs de conceptes de nivell bàsic Disseny de diapositives Configurar el disseny de les diapositives. Encapçalaments i peus de pàgina Inserir informació: data, hora, número de diapositiva Treballar amb elements multimèdia Inserir i editar àudio. Inserir i editar vídeo. Edició dels objectes gràfics Contrast i brillantor Fons i vora Efectes Retallar Efectes artístics Animacions Crear animacions predefinides o personalitzades. Afegir efectes avançats a les animacions. Temporitzar les animacions. Transicions Crear i modificar les transicions entre diapositives. Temporitzar les transicions. Aplicació interdisciplinar


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris que han realitzat i superat el curs de nivell bàsic i mig, o que dominin Microsoft PowerPoint, i que per la seva feina han de revisar i preparar presentacions per la seva distribució professional. Coneixements tals com la creació de patrons, la inserció de vincles, la revisió, o la preparació i difusió de documents són algunes de les competències que s’adquireixen amb aquest curs. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Microsoft Corporation.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 15 hores

Ref. català: Ref. castellà:

POWERPOINT | PRESENTACIONS NIVELL AVANÇAT

▪ ▪

▪ ▪

▪ SFPOWA15C SFPOWA15E

Preu: 127,50 € per alumne

Introducció Repàs del nivell bàsic i mig Patrons Patrons de diapositives Patrons de documents Patrons de notes Crear, aplicar i personalitzar patrons Vincles Hipervincles Revisió i col·laboració Revisió bàsica: ortografia, referència i sinònims. Administrar comentaris Seguiment: revisar, comparar i combinar documents Control de canvis Preparació i difusió de presentacions Configurar les opcions de PowerPoint. Configuració i assaig Configurar monitors de treball. Preparar la difusió en local i remot. Compartir presentacions. Protegir les presentacions. Administrar l’entorn de PowerPoint Manipular la finestra de PowerPoint. Configurar la barra d’eines d’accés ràpid. Configurar les opcions d’arxiu de PowerPoint.


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a professionals del sector comptable i fiscal interessats en implantar a3eco com aplicació de gestió de la informació financera de l’empresa.

a3eco | ESTIMACIÓ I COMPTABILITAT

Amb aquest curs l’alumne serà capaç de dur a terme els processos comptables i fiscals d’obligatori compliment per persones físiques i jurídiques. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat, disposa de formació Comptable i fiscal, i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat.

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per A3 software.

▪ Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 5 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFA3EB05C SFA3EB05E

Preu: 37,50 € per alumne

▪ ▪

Persones jurídiques Alta d’una societat Definició de dades d’empresa Alta de comptes, apunts i immobilitzat Llistats oficials i comptables Obertura d’exercici Còpia de pla comptable Persones físiques Alta d’una persona física Estimació directa Estimació objectiva per mòduls Entrada de dades per moviments Gestió d’impostos i enllaç amb la AEAT IVA IRPF Gestió d’arxius Creació i tractament de fitxes d’actiu Creació d’informes personalitzats Altres processos Gestió de tresoreria i de ràtios Comptabilitat analítica Enllaç amb altres programes


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió Aquest curs s’adreça a professionals dels RRHH interessats en implantar a3nom com aplicació de gestió de la informació laboral de l’empresa.

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Amb aquest curs l’alumne serà capaç de portar a terme d’una manera clara i senzilla el procés de gestió laboral de l’empresa. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat, disposa de formació en RRHH, i utilitza metodologies actives que fomenten la participació activa de l’alumnat. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per A3 software.

a3nom | NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

▪ ▪ ▪ ▪

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 5 hores

Ref. català: Ref. castellà:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

SFA3NB05C SFA3NB05E

Preu: 37,50 € per alumne

Visió general Pantalla principal del programa Enllaç amb altres programes A3 Confidencialitat Operacions generals Empresa - Manteniment de dades, còpia i eliminació Centres de treball - Creació i manteniment Treballadors Alta, manteniment i eliminació Convenis Col·lectius Creació, manteniment i traspàs a centres de treball Càlcul de nòmines Nòmines amb incidències i sense incidències Fulls de salari Quitances i endarreriments Pagament de nòmines Remeses bancàries Gestions on-line Seguretat Social (Sistema Red) Contractació (Contrat@) IRPF Model 110 i 190


disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Adobe Photoshop és el programa editor d’imatges professional més utilitzat en l’actualitat. La gran majoria d’empreses l’emprenen per millorar imatges i fotografies que implementen a les seves comunicacions, campanyes publicitàries, llocs web, etc.

PHOTOSHOP | TRACTAMENT D’IMATGES

▪ ▪

Aquest curs s’adreça a professionals que s’encarreguen de les comunicacions empresarials i es vulguin iniciar en el tractament d’imatges, per tal de realitzar els retocs bàsics sense necessitat de recórrer a un professional.

L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes.

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Adobe Systems Incorporated.

▪ Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

▪ SFPHOB30C SFPHOB30E

Preu: 225,00 € per alumne

Conceptes bàsics Tractament d'imatges i retoc fotogràfic Introducció L’entorn de treball Finestra de Photoshop: menús i eines Tasques bàsiques Obrir, crear, tancar i guardar imatges. Modificar aspectes bàsics de la imatge. Edició d’imatges Proporció de píxels Mapes de bits i gràfics vectorials Imatges panoràmiques Seleccions Eines de pintura Pinzells Guies de quadrícula i sectors Capes Dibuix vectorial i traçat Canals i màscares Filtres, efectes i retocs d’imatge Text Preparació d’imatges Preparació d’imatges per imprimir. Preparació d’imatges per distribuir digitalment. Preparació d’imatges per publicar al web.


disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Adobe Dreamweaver és un dels programes més utilitzats a tot el món per a la creació de pàgines web. L’utilitzen professionals i persones que s'inicien en la creació de la seva primera pàgina web. Aquest curs s’adreça a professionals que s’encarreguen de les comunicacions empresarials i es volen iniciar en el disseny web per tal de realitzar la implementació i publicació d’un website presencial senzill. L’equip docent d’aquesta àrea està altament qualificat i utilitza metodologies didàctiques fonamentalment pràctiques i amenes. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Adobe Systems Incorporated.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 18 hores

Ref. català: Ref. castellà:

DREAMWEAVER | DISSENY WEB

▪ ▪ ▪ ▪

▪ SFDWDB18C SFDWDB18E

Preu: 135,00 € per alumne

Conceptes bàsics Història d’Internet Llenguatge HTML Introducció L’entorn de treball Finestra de Dreamweaver Tasques bàsiques Obrir, crear, tancar i guardar documents. Configurar un lloc local. Implementació bàsica del lloc web Text: propietats i format Crear la barra de navegació Afegir imatges. Hipervincles i enllaços Altres elements Taules Marcs Formularis Capes Línies de temps Plantilles Eines multimèdia Inserir i reproduir sons i música. Inserir i reproduir vídeos. Publicar el lloc web Preparar el lloc web per a la seva publicació.


disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest curs s’adreça a usuaris amb coneixements bàsics de creació de pàgines web, que vulguin aprofundir en l’ús d’aplicacions que permetran fer el manteniment bàsic de pàgines web i donar dinamisme a les seves publicacions en xarxa. Amb aquest curs l’alumne serà capaç d’entendre i programar en llenguatge HTML, així com d’implementar llocs web que incloguin elements creats amb el software web més punter del moment: Dreamweaver, Flash i Fireworks

CREACIÓ DE PÀGINES WEB

L’equip docent d’aquesta àrea està format per creatius altament qualificats, que utilitzen metodologies fonamentalment pràctiques. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació i homologat per Adobe Systems Incorporated.

▪ Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFCPWB30C SFCPWB30E

Preu: 225,00 € per alumne

HTML Estructura del codi HTML Incorporar imatges a la pàgina web Hipervincles o enllaços Donar format al text de les pàgines web Temes avançats sobre taules Dreamweaver Introducció a Dreamweaver Crear llocs web. Treball amb vincles Inserir imatges. Configurar pàgines web. Publicar llocs web. Flash Introducció a Flash Creació de pel·lícules Dibuix d’objectes i animacions Sons i vídeos Fireworks Introducció a Fireworks Treball amb documents Barreges, màscares i filtres automàtics Presentacions Optimitzar i exportar Aplicació interdisciplinar


disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies disseny, web i noves tecnologies

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Les xarxes socials faciliten una relació directa i dinàmica amb els membres d'una comunitat, compartint opinions o recursos, en un moment en el que cal obrir nous horitzons. És una realitat que les xarxes estan transformant el nostre entorn, la forma de comunicarnos, la de treballar i la de compartir... Aquest curs pretén explicar com utilitzar les xarxes socials en l’àmbit professional: com poden ajudar, quines són les eines més adequades segons el sector de cada empresa, com definir una estratègia segons els objectius a assolir, crear comunitat, etc... L’equip docent d’aquesta àrea està format per Community Managers, altament qualificats, que utilitzen metodologies fonamentalment pràctiques i proactives. El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

XARXES SOCIALS A L’EMPRESA

▪ ▪ ▪

Durada 8 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFXSEB08C SFXSEB08E

Preu: 60,00 € per alumne

Conceptes bàsics Què són les xarxes socials Què significa el web 2.0 L’efecte del 2.0 sobre la comunicació i el consum Tipus de xarxes socials Eines i plataformes L’ús de Facebook per empreses L’ús de Twitter per empreses L’ús dels Blogs per empreses L’ús d’altres xarxes socials per empreses: Linkedin, Foursquare, YouTube, altres. Definir l’estratègia a les xarxes socials Establir objectius. Utilitzar les eines adequades. Determinar períodes d’actuació. Els -

efectes de crear comunitat Sobre els nostres productes i serveis Sobre la nostra empresa Cóm calcular el retorn d’inversió (ROI).

Casos d’èxit


seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

La salut i el benestar dels treballador a l’empresa és el més important ja que, el treball és molt sovint una font de risc.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’objectiu del curs és que els alumnes assoleixin els coneixements bàsics en matèria de prevenció necessaris per a la seva correcta aplicació en el seu lloc de treball. En finalitzar la formació seran capaços d’identificar les principals causes de risc i evitar els riscos més comuns al propi lloc de treball. L’equip docent d’aquesta àrea està format en Prevenció de Riscos Laborals i altament qualificat.

El curs s’acredita amb un certificat expedit per Talentum formació.

Grups reduïts Mínim 5 alumnes Màxim 12 alumnes

▪ ▪

Durada 30 hores

Ref. català: Ref. castellà:

SFPRLB30C SFPRLB30E

Preu: 255,00 € per alumne

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut laboral El treball i la salut: els riscos professionals; factors de risc Danys derivats del treball: els accidents de treball i les malalties professionals Altres patologies derivades del treball Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals Riscos generals i prevenció Riscos lligats a les condicions de seguretat Riscos lligats a l'ambient del treball La càrrega del treball La fatiga i la insatisfacció laboral Sistemes elementals de control de riscos Protecció col·lectiva i individual Plans de emergència i evacuació El control de la salut dels treballadors Riscos específics i protecció Segons el sector d’activitat de l’empresa Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos laborals


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no tĂŠ valorâ€?.

llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres llibres


idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

ANGLÈS MUSICAL és el llibre-CD que ajuda a completar el teu anglès de la manera més senzilla, amb aquestes 25 cançons imprescindibles. El llibre conté 25 cançons i les seves lletres originals en anglès amb les seves respectives traduccions al castellà. També inclou les partitures de les cançons i una pràctica guia de la bona pronunciació. Aquest mètode reforça l’aprenentatge a través dels nostres sentits, visual i auditiu que ajuden en la comprensió i en la pronunciació amb un resultat molt positiu en un curt període de temps.

ANGLÈS MUSICAL

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

25 cançons amb les seves lletres Versió original amb anglès Versió traduïda en castellà Diccionari d’expressions comunes angleses Guia pràctica de la bona pronunciació Exercicis de cant 25 partitures de les cançons

INCLOU CD AMB LES 25 CANÇONS El llibre-cd és una eina d’auto formació molt útil i innovadora que motiva al estudiant a adquirir coneixements bàsics de l’idioma. Eina d’autoformació innovadora que ajuda a l’estudiant a millorar el seu nivell d’anglès oral i vocabulari

Ref.català:

LLANMC

Preu: 29,00 € + 4% IVA

Aquest material ha estat elaborat pel nostre equip de professionals docents i s’ha dissenyat aplicant tècniques innovadores, creatives i pràctiques amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge efectiu. Les cançons han estat seleccionades amb cura per oferir el major rendiment del mètode.


idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes idiomes

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Els idiomes ens obren portes tant personal com professionalment. És necessari a l’actualitat tenir un gran nivell d’idiomes per facilitar les comunicacions internacionals, i així poder obrir noves portes a l’empresa. És per això que aquest llibre li servirà de gran ajuda per adquirir el nivell necessari de francès per mantenir una conversa entenedora i fluida. El diccionari ofereix 300.000 paraules i expressions fetes, conté vocabulari general, literari, tècnic i professional. Té un apartat específic d’abreviatures, argot informàtic i noms propis. Tots els continguts han sigut revisats per experts lexicògrafs com Marcel Proust i Olivier Rolin, que col·laboren amb Talentum formació habitualment.

Mides: 31 x 23 cm 2.488 pàgines Sinònims i homònims Regal edició de butxaca

Ref. català:

LLDFCC

Preu: 29,90 € + 4% IVA

DICCIONARI FRANCÈS-CATALÀ CATALÀ-FRANCÈS

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Definicions de paraules francès-català Definicions de paraules català-francès La pronunciació Formes tòniques i àtones Paraules derivades Frases fetes Vocabulari d’oficina Argot informàtic Llenguatge col·loquial Expressions matemàtiques Sinònims i homònims Abreviatures i símbols Gramàtica Normes d’accentuació Sintaxis Temps verbals Costums i història de França Himne: “La Marseillaise” Dades d’interès Events històrics


ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica ofimàtica

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Aquest llibre suposa un abans i un després en la pràctica de l'Excel. Si vostè estava buscant la millor manera i la més ràpida d'aprendre a utilitzar Excel 2010 ja l'ha trobat. En aquest llibre es recullen 100 exercicis pràctics per agilitzar el tractament de dades numèriques. Utilitza un sistema innovador i únic al mercat. L’autor d’aquest llibre és llicenciat en Informàtica per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i és Màster en Noves Tecnologies des del 1986 per la mateixa Universitat. Des de 1975 treballa a Microsoft. Tots els continguts han estat revistats per professionals informàtics que col·laboren amb Talentum formació de manera habitual.

En aquest llibre s’exercita la pràctica per la millora de l’Excel en el treball. 216 pàgines a tot color

Ref. català:

LLEEXC

Preu: 17,40 € + 4% IVA

APRENDRE FÒRMULES I FUNCIONS AMB EXCEL Alguns exemples d’exercicis:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inserir fórmules Treballar amb referències Inserir funcions Calcular subtotals Crear i editar gràfics Crear i editar un mini gràfic Aplicar format condicional Administrar regles de format condicional Crear informes de taules dinàmiques Crear gràfics dinàmics Crear fórmules de matriu Definir criteris de validació de dades Crear una llista desplegable de dades Crear un resum d’escenaris Ajustar una variable per aconseguir un objectiu Interpretar una errada en una fórmula Calcular les quotes per aconseguir una inversió Estimar la part amortitzada i els interessos Calcular el valor actual d’una inversió Calcular una depreciació accelerada


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Els clients són el bé més preuat de qualsevol empresa, per això atendre’ls amb correcció és fonamental per subsistir en moments com l’actual. Aquest llibre es planteja com una eina per millorar aquestes relacions, ja que ofereix als lectors estratègies de comunicació i atenció que garanteixen una millora de les relacions públiques, així com recursos per afrontar situacions difícils. Inclou exemples pràctics basats en situacions i casos reals. Aquest llibre ha estat elaborat per professionals experts de Talentum formació, i es planteja com un material per l’autoformació, consulta i/o lectura, alhora que ofereix mètodes pràctics i molt eficients per avaluar la qualitat en l’atenció al client a l’empresa.

ATENCIÓ AL CLIENT

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ Ref. català: Ref. castellà:

LLATCC LLATCE

▪ ▪

Preu: 21,49 € + 4% IVA

Introducció El client Tipologies de clients Fases de l’atenció al client Pautes de conducta L’escolta activa L’actitud Les preguntes; tipologies de preguntes Actituds positives Solució de problemes Cortesia Equitat Comunicació La qualitat en el servei Relacions públiques Queixes i reclamacions El tractament de les queixes La recollida d’informació Clients i situacions difícils Casos pràctics Recomanacions Qualitat en l’atenció al client Fidelització del client Aplicar-ho a la teva empresa Mètodes pràctics per avaluar l'atenció al client. Resum de continguts


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació Moltes persones pensen que les idees sorgeixen senzillament per que sí. No hi ha dubte que les idees vénen espontàniament. No obstant això no podem confiar en la mera casualitat. Cal que sapiguem obtenir idees útils. Aquest llibre tracta de la generació d'idees eficaces, sense haver de recórrer a la. Si observa fidelment els conceptes que s'exposen en aquestes pàgines, veurà com li és molt més fàcil generar idees quan les necessiti. I generar equival a concebre, engendrar, causar, originar i produir. Tots els mètodes que ensenya aquest llibre són autèntics, es basen en experiències reals. L'aprenentatge de les tècniques que aquí s'exposen ha d'ajudar, sens dubte, a augmentar la creativitat del lector.

Llibre de butxaca amb 50 interessants pàgines Enquadernació efectuada amb materials reciclats

Ref. català:

LLMGIC

Preu: 12,00 € + 4% IVA

MÈTODES PER GENERAR IDEES

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Introducció Com treure el màxim profit d'aquest llibre. Comprendre els problemes. Defineix la situació existent. Defineix l'objectiu. Identificar les diferències. Identificar el problema. Investigar una mica. Fer una anàlisi de la situació. Escriure una descripció de la tasca. Explicar el problema a un nen de 6 anys i dir-li que el repeteixi. Comprendre els problemes. Comprendre la ment. Potenciar la pròpia creativitat. Generar idees en grup. Tècniques per trobar solucions. Tècniques per mesurar idees.


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

La comunicació no verbal representa entre el 50 i 70 per cent dels missatges que emetem o reben. Sovint som conscients del que diem, però i de la cara que fem? I de com col·loquem els braços i les cames? Aquest llibre ens dona pistes per conèixer millor les nostres expressions i el seu valor. La psicologia de la personalitat es dedica a estudiar perquè som com som. Cada individu es un conjunt amb gran diversitat d’experiències que el porta a actuar d’una manera determinada. Autors: Antoni Andrés Pueyo, catedràtic del Departament de Personalitat de la Universitat de Barcelona amb col·laboració de Teresa Pont i Amenós.

Un llibre interessant per llegir en qualsevol moment 205 pàgines Mides: 14x21 cm

Ref. català:

Preu: 19,50 + 4% IVA

LLCNVC

COMUNICACIÓ NO VERBAL I PERSONALITAT

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Missatges diferents El ser humà es complex La primera comunicació amb el món El llenguatge del cos i l’entorn Cada personalitat té les seves malalties Els indicadors bàsics La distancia física amb els demés Actituds, postures, gestos Mans, braços, cames i peus El tacte Aprendre a escoltar el nostre cos Bibliografia


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

L’objectiu d’aquest llibre és ensenyar a utilitzar les eines necessàries per fer una bona presentació que engresqui a l’audiència. Amb aquest llibre, el lector coneixerà tècniques que li permetin preparar les seves presentacions tenint en compte el tipus d’audiència i el temps de què disposa. Així mateix aprendrà a seleccionar i estructurar els seus continguts, dissenyar les transparències de manera atractiva per comunicar el missatge clau i realitzar la seva exposició amb confiança i naturalitat.

L’ART DE PRESENTAR

▪ ▪

Autor: Gonzalo Álvarez Marañón

Tapes toves Amb gràfics entendors 328 pàgines

▪ Ref. català:

LLADPC

Preu: 17,95 € + 4% IVA

FONAMENTS: Comença la casa pels fonaments no per la teulada. Presentar es un art. Construeix la teva presentació sobre sòlids. PLANIFICACIÓ: Abans de parlar en públic pensa en privat. Comprendre les necessitats de l’audiència. Elabora el missatge que desitges transmetre. Inspira un canvi a l’audiència. Adapta a les circumstàncies. Familiaritza’t amb el lloc. ESTRUCTURA: Selecciona i pensa les teves idees. Selecciona las idees rellevants. Arrenca amb força la teva presentació. Organitza les teves idees. DISSENY: Comunica visualment Els fonaments de dissenys que no pots ignorar a les presentacions. Escriu textos llegibles. Una bona imatge en la teva presentació diu més que mil paraules. EXPOSICIÓ: Comunica amb tot el teu esser. Harmonitza els teus missatges verbals, i corporals. Comunica amb la teva veu i el teu cos.


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

La Programació Neuro-Lingüística (PNL) estudia els processos a través dels quals les persones pensem, aprenem, actuem, organitzem les nostres informacions internes, obtenim recursos i canviem.

COMUNICACIÓ AMB PNL

Amb aquest llibre podrà assolir una major creativitat i un profund autoconeixement que comporta un gran benefici, tant en l’àmbit personal, com en el relacional i professional, així com la comprensió de l’experiència subjectiva i el funcionament humà, i l’operativitat dels models principals en Comunicació, Ajuda i Excel·lència personal. Comunicació amb PNL ha estat elaborat per psicòlegs de la UAB que col·laboren regularment amb Talentum formació.

Edició de butxaca: mida ideal per portar-lo sempre a sobre 96 pàgines Casos pràctics

Ref. catala::

LLPNLC

Preu: 21,50 € + 4% IVA

Introducció Pressupostos bàsics de la PNL Què és el mapa? Disseny i consecució d’objectius Calibratge i agudesa sensorial Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions) Nivells de competència en l’aprenentatge Comunicació verbal, no verbal i metafòrica Submodalitats per al canvi Sobre comunicació La comunicació humana Construccions lingüístiques. Meta-model Sincronia i rapport Acompanyament verbal i no verbal Coherència–incoherència L’escolta activa. La reformulació Triple posició perceptiva Sistemes representacionals Sobre la relació d’ajuda Triple posició perceptiva Polaritats. Exercici per integrar contradiccions La comunicació en la relació de “ajuda moderna”


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació Aquesta guia et pretén servir de suport per reflexionar respecte els diferents conceptes relacionats amb l’estrès, i facilitar un punt de partida per tal de conèixer i entendre el procés de generació de l’estrès i el concepte de qualitat de vida personal, identificant les principals causes que el provoquen en l’entorn laboral i relacionant-les amb els seus efectes, conseqüències i les respostes personals.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Així mateix, ajudar a desenvolupar eines per afrontar l’estrès laboral. Aquest llibre ha estat escrit per docents de Talentum formació.

▪ 68 pàgines Inclou guia didàctica amb activitats Mides 16x21 cm 1a edició: 2013

Ref. català:

Preu: 15,00 €+4% IVA

LLINEC

Objectius Conèixer què és l’estrès i les causes que l’originen Conèixer les conseqüències de l’estrès i les seves implicacions sobre la nostra salut. Aprendre a identificar les situacions que ens provoquen estrès. Autoavaluar les competències que ens ajuden a afrontar l’estrès. Focalitzar una visió realista a nivell personal, distingint entre estratègies i competències que hem de mantenir o desenvolupar i les que hem d’adquirir. Adquirir un major control sobre les nostres respostes, mitjançant tècniques i habilitats personals que ens ajudin a fer front a l’estrès. Continguts Esquema general Reflexió inicial Això no és viure (això és estrès). No puc amb tot això, massa problemes per a treballar a gust (identificació d’estressors laborals). No em trobo bé, no em sento bé, no em comporto com sempre (indicadors i símptomes d’estrès). Me n’he de sortir, però com? (estratègies i recursos d’enfrontament de l’estrès). Conclusions i propòsits personals: pla de desenvolupament personal.


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació Dins de l’àmbit laboral, la Intel·ligència Emocional mostra les aptituds que defineixen als professionals més competents. Des dels llocs de treball més modestos fins els alts càrrecs directius, el factor determinant no és ni el quocient intel·lectual, ni els diplomes universitaris, ni la perícia tècnica: és la Intel·ligència Emocional: autoconsciència, autoestima, autocontrol, empatia, dedicació, integritat, comunicació, perícia per iniciar i acceptar els canvis, etc. Aquest llibre ha estat elaborat per professionals experts de Talentum formació, i es planteja con un material per a l’autoformació, consulta i/o lectura.

LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

▪ ▪ ▪

▪ Aprèn a conèixer-te i que et coneguin els altres. 350 pàgines a tot color que revolucionaran els conceptes tradicionals de la intel·ligència. Conté casos pràctics basats en situacions i casos reals.

Ref. català:

LLIECC

Preu: 28,75 € + 4% IVA

▪ ▪ ▪

Introducció Què és l’emoció? Definir i avaluar El desafiament d’Aristòtil Aplicacions de recursos humans Aprenentatge social i emocional efectiu La -

naturalesa de la Intel·ligència Emocional Coneix-te a tu mateix Esclaus de la passió L’aptitud magistral Els arrels de l’empatia Les arts socials

Aptituds Classes de competències Comportaments Actiu Passiu Assertiu Situacions difícils Autocontrol Comunicació Autoestima Aplicar-lo a la teva empresa Cóm utilitzar-lo a l’empresa?


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

En el món dels negocis és important la imatge personal. El reflex que projectem, repercuteix directament en la imatge de la corporació i per tant pot influir directament en l’opinió pública.

SABER VENDRE’NS

▪ ▪

Aquest llibre ens dóna unes pautes a seguir a nivell individual, per cuidar el llenguatge “no verbal”, l’aparença exterior, gestos i altres aspectes a tenir en compte, amb l’objectiu d’aconseguir que la imatge personal formi part de l’actiu de la nostra empresa. Escrit per Josep de la Mora, reconegut professional de la comunicació, guanyador del Premi Nacional de Màrqueting 2012 en la categoria d’Innovació i col·laborador habitual de Talentum formació.

▪ Imatges i gràfics en color Enquadernació rústica cosida amb làmina brillant 330 pàgines

Ref. català:

LLSVEC

Preu: 35,00 € + 4% IVA

Introducció La -

imatge personal El màrqueting de la imatge La imatge que projectem; l’empresa que som. La lectura del llenguatge “no verbal” Aparença exterior, indumentària, gestos i veu Objectiu: vendre’ns

La -

imatge empresarial L’èxit d’una bona campanya publicitària Com em veuen els meus clients. El poder de les noves tecnologies Saber vendre i anunciar-se. Quan és necessari un canvi.

Aprenent a ser eficaços i eficients. El camí del triomf


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació Els consumidors es poden convertir ara en portaveu de les seves marques preferides, sense saber-ho. Quantes vegades hem reenviat correus amb vídeos o bromes? Potser eren anuncis. Els missatges s’estenen com virus per la xarxa. Aquest llibre explica com passa, quines són les millors maneres de provocar el màrqueting viral i quines campanyes ho han fet millor. La gent no vol compartir anuncis, oblidat! centra’t en crear una bona història. La promoció del teu negoci ha de ser subtil, mai el punt central. L’autora Silvia Sivera Bello, ens aproxima a aquest món i ens dóna les claus per fer un bon màrqueting viral. Creativa publicitària, professora a L’Universitat Oberta de Catalunya i l’Institut Europeu di Design. Especialitzada en màrqueting i publicitat.

MÀRQUETING VIRAL

▪ ▪ ▪ ▪

▪ Tàctiques per fer un bon màrqueting viral. Imatges a color de publicitat real com a exemple 99 pàgines

Ref. català::

Preu: 22,85 + 4% IVA

LLMKVC

Introducció Anem per parts La part del màrqueting La part viral El boca a orella: res nou, tot nou Del “word of mouth” al “word of mouse” La web 2.0, la blogosfera i els “prosumidors” Medis massius, micromedis i nanomedis L’epidèmia viral Una mica d’història Definicions al microscopi La matèria prima de la virilitat Infecta com un virus, corre com un rumor El més contagiós Algunes de les campanyes més contagioses Tipus de virus El procés viral L’amidament Virus de llei Passa’l, o no. Beneficis i riscos Teories Les vies Posem en pràctica


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Les empreses necessiten persones molt competents a l’hora d’ arribar a un acord amb els treballadors d’empreses externes, per això cal estar ben preparats per resoldre situacions discrepants. Aquest llibre presenta tècniques de negociació per tal d’aconseguir el sí, també presenta nous mètodes i respon a les preguntes més freqüents sobre aquests aspectes negociadors. El lector aprendrà a resoldre els problemes que sorgeixen i a utilitzar les estratègies habituals de la negociació posicional. Els autors són professionals de Talentum formació especialitzats en la matèria, que s’han basat en investigacions de la Universitat Autònoma de Bellaterra.

OBTINGUI EL SÍ: L’ART DE NEGOCIAR SENSE CEDIR

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inclou annex amb exercicis pràctics i esquema dels conceptes bàsics 180 pàgines i annex de 50 pàgines

Ref. català:

LLOESC

Preu: 38,00 € + 4% IVA

El problema No regategi amb les posicions El mètode Centri’s en els interessos, no en les posicions Inventi opcions en benefici mutu Insisteixi en utilitzar criteris objectius Sí, -

però... Què passa si els altres són més poderosos? Què passa si no volen continuar amb el joc? Què passa si juguen brut?

Conclusió Deu preguntes per obtenir el sí Annex Exercicis pràctics Esquema de conceptes bàsics


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació Aquest llibre recull idees quotidianes que ajudaran a forjar noves rutines i un millor estil de treball: tant hàbits personals com, d’equip que permetran treure més de cada dia. Claus que, per lo general, ningú ens ensenya quan comencen un treball junt amb altres persones, o bé quan ens encarreguen la tasca de dirigir o coordinar un grup de treball. Fórmules de treball, convivència, col·laboració i coordinació que comporten avanços, resultats i satisfacció. Nous hàbits, en aparença i en essència senzills, que amaguen les respostes al gran repte al que ens enfrontem cada dia: com fer que aquest equip de treball rendeixi millor sense tenir que “treballar més hores”.

Hàbits i fórmules per revolucionar l’eficàcia al treball. Recursos per ser més productius en equips de treball.

Ref. català:

LLPETC

Preu: 20,00 € + 4% IVA

PRODUCTIVITAT EN EQUIPS DE TREBALL

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Recomanacions Interrupcions Tipus d’interrupcions Urgències Con tractar les urgències Reunions Errades o hàbits dolents Comunicació Com millorar les comunicacions Com delegar Millorar personalment Millorar en equip Kit bàsic d’aplicacions


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

L'objectiu principal d'aquest llibre és donar a conèixer els conceptes necessaris per enfocar el clima laboral, la motivació i la cultura d'empresa com un tot. Millorant aquests aspectes podrem aprofitarlos com un factor de producció més, que sens dubte augmentarà les possibilitats d'èxit. En definitiva ens prepararà per afrontar adequadament el repte d'aconseguir la creació d'una cultura d'empresa que impliqui als treballadors en la consecució dels objectius empresarials. Aquest llibre ha estat elaborat pel prestigiós equip de psicòlegs de la Universitat Autònoma de Bellaterra, amb una gran trajectòria en l'estudi del comportament humà a l'àmbit laboral.

Conflictes plantejats en organitzacions des de diferents perspectives. 110 pàgines 25 imatges i gràfics en color

Ref. català:

LLGCLC

Preu: 21,49 € + 4 % IVA

GESTIÓ DEL CLIMA LABORAL

Cultura d’empresa Introducció Què és la cultura organitzativa? Vitalitat de l'empresa Importància de l'acció del lideratge en la cultura Tipus de cultura Conclusions Motivació Introducció Motivació i satisfacció en el treball Teories de la motivació Teories centrades en les necessitats de l'individu Tipus de motivació: extrínseca i intrínseca, personal i econòmica Factors del lloc de treball Conclusions Clima laboral Definició i concepte Efectes de l'assetjament moral a la feina Estratègies d'intervenció en casos de mobbing L'estrès laboral Elements de millora del clima laboral La qualitat directiva La satisfacció en el lloc de treball Conciliació del treball amb la vida familiar Conclusions


comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació màrqueting comunicació

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

És un llibre amb el que l’alumne podrà aprendre a gestionar i planificar una agenda; a organitzar, planificar i preparar reunions; protocol empresarial per diferents esdeveniments i per últim organitzar i planificar viatges de manera eficient. L’autora d’aquest llibre és una prestigiosa professional en l’àmbit de formació i relacions públiques ha volgut afavorir l’aprenentatge incloent activitats pràctiques i preguntes tipus test al final de cada capítol.

GESTIÓ DE REUNIONS, VIATGES I ESDEVENIMENTS

▪ ▪

Afavoreix l’aprenentatge teòric-pràctic. Mida 30 x 21

238 pàgines Inclou activitats

Ref. català:

LLGRVC

Preu: 28,95 € + 4% IVA

▪ ▪

L’agenda Tipus d’agenda Seccions de l’agenda, planificació, gestió, informació, accessoris Organització de reunions Tipus de reunions Planificació i preparatius Terminologia utilitzada en reunions i juntes El desenvolupament de la reunió Actuacions posteriors a la reunió La -

negociació Elaboració d’un pla de negociació Tipus i nivells Participants Fases de la negociació Recursos psicològics a la negociació El pressupost i els contractes

Organització d’esdeveniments Objectius Pressupost Tipus d’esdeveniment Informe del projecte de l’organització de l’esdeveniment Condicions tècniques requerides al servei contractat Condicions econòmiques requerides al servei contractat Document de cobrament i pagament Protocol empresarial Organització del viatge Objectiu del viatge Pressupost Llista de comprovació i confirmació Documentació necessària anterior al viatge Planificació del viatge


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

La ciència que avui s’ocupa que a les empreses es pugui tenir en cada moment la informació exacta de tot el seu patrimoni és la Comptabilitat. Aquest llibre és una eina molt útil per a l’aprenentatge, el desenvolupament i la posterior aplicació dels conceptes bàsics de comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable vigent a partir de l’1 de gener de 2008. En aquest llibre es combinen temes de diverses disciplines acadèmiques, junt amb els processos reals de treball, per a aconseguir les capacitats professionals ajustades a la realitat de la demanda empresarial. El llibre s’obre a l’entorn de l’estudiant i a la realitat laboral.

Adaptat al Pla General Comptable i Pla General Comptable per a Pimes. RD 1514/2007 i 1515/2007 de 16 de novembre

Ref. català:

LLCSAC

Preu: 25,00 € + 4% IVA

LA COMPTABILITAT AL SEU ABAST

▪ ▪

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

L’empresa i la comptabilitat Activitat econòmica La comptabilitat: objectiu i divisió El Pla General Comptable Planificació i normalització comptable Quin Pla General Comptable haig de fer servir? Estructura del Pla General de Comptabilitat Primera part: el marc conceptual Segona part: normes de valoració Tercera part: comptes anuals Quarta part: quadre de comptes Cinquena part: definicions i relacions comptables Patrimoni Conceptes i composició Elements patrimonials Masses patrimonials Fets econòmics Comptes Terminologia Classificació Fets comptables – Anàlisi i registre Concepte Mètode de la partida doble: teoria del càrrec i abonament Comportaments dels comptes comptables Llibres de comptabilitat El llibre diari; el llibre major; balanç de comprovació El balanç de situació El compte de pèrdues i guanys El procés comptable: cicle comptable i operacions


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

L’educació, els coneixements i les habilitats són factors decisius per determinar la productivitat d’un treballador. Una base laboral ben formada, educada i treballadora contribuirà a obtenir l’èxit econòmic d’una empresa. L’obtenció d’un títol acadèmic és un esdeveniment important a la nostra vida, però no donarà a conèixer de veritat les habilitats i talent d’una persona, de manera similar les mesures econòmiques poden proporcionar només una imatge limitada de la importància del capital humà i del capital social pel sentit de benestar d’una societat. Aquest llibre ha estat elaborat per professionals experts de Talentum formació, i es planteja com un manual de lectura per les empreses basat en la creació d’un clima laboral de benestar.

EL CAPITAL HUMÀ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Llibre de butxaca amb imatges tot color 75 pàgines

Ref. català:

LLECHC

Preu 21,50 € + 4% IVA

De què tracta aquet llibre? Invertir en el canvi Quins reptes enfronten la nostra societat? Com responen la nostra societat? El valor de la gent Com està canviant l’economia global Què és el capital humà? Quins són els reptes de l’aprenentatge? Una visió més amplia Què és el capital social? Relació entre capital humà i capital social Mesures i més - Com es mesura capital humà i capital social Conclusió

En èpoques de crisis les empreses comencen a invertir en el valor de les persones, Talentum formació, SLS.


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

L’èxit de les empreses modernes en un ambient competitiu és cada cop més el resultat d’una gestió eficaç dels recursos humans. Aquest llibre recull aspectes actualitzats sobre gestió i direcció de persones a l’empresa, oferint un equilibri entre Psicologia del Treball, Dret Laboral i Organització d’Empreses. L’obra està dirigida a professionals i responsables de RRHH i a gerents preocupats pel capital humà de les seves empreses. Rona Beat és catedràtica Recursos Humans a la Glasgow School for Business i professora a Talentum formació. Melinda Waterhouse és professora de la Newcastle Business School de la University of Newcastle, Austràlia i professora de Talentum formació.

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS -

▪ ▪

▪ Exercicis pràctics a cada capítol. Mides: 22cm x 17cm Tapa dura 322 pàgines

▪ ▪

Ref. català:

Preu: 23,50 + 4% IVA

LLGRHC

Selecció Selecció Selecció basada en competències Anàlisis de llocs de feina Planificació del personal Formació Sentit de la formació a l’empresa Desenvolupament del personal Gestió del potencial Retribució Pagar en funció de què? Conceptes retributius Gestió de les retribucions Avaluació de l’acompliment Motivació Models de motivació Motivació i retribució Emprenedors dins l’empresa Comunicació; gestió del coneixement Concepte de comunicació Gestió del coneixement Estructura organitzativa Estructura organitzativa Cultura organitzativa Disseny organitzatiu


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

L’objecte d’aquest llibre no és altre que servir de guia de consulta per totes aquelles persones que, tot i sent coneixedores d’aquesta matèria, necessiten d’una guia pràctica que els ajudi a solucionar, de forma ràpida, els possibles dubtes a l’hora de calcular una nòmina, realitzar un contracte de treball, etc. Aquest llibre es presenta en un llenguatge clar i senzill, amb una orientació clarament pràctica. S’han inclòs casos explicats pas a pas que permetran aclarir conceptes segons es vagi avançant pels diferents capítols. Aquest llibre ha estat elaborat per professionals experts de Talentum formació.

GUIA LABORAL: NÒMINES, CONTRACTES I SEGURETAT SOCIAL ,

▪ ▪ ▪

▪ ▪

Si està buscant un llibre pràctic sobre matèria laboral, aquest és el seu llibre

Ref. català:

LLGLBC

Preu: 21,49 € + 4% IVA

Introducció Nòmines El salari i el càlcul de la nòmina Contractació i normativa laboral El contracte de treball Modalitats de contractació Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball La jornada de treball L’acomiadament Seguretat Social El sistema de la Seguretat Social Incapacitat temporal i desocupació Apèndix Test de coneixements Inclou test corresponent a cadascun dels capítols juntament amb les solucions.


programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

El coaching empresarial persegueix el desenvolupament a nivell professional per mitjà de canvis positius en les persones per aconseguir els objectius de l’empresa i els seus treballadors. Aquest llibre pretén facilitar la consolidació d’equips de treball des de la coordinació i cooperació, potenciant les seves competències i aprofitant la seva experiència. Escrit per Manuel Vargas, degà de la UAB.

COACHING EMPRESARIAL

130 pàgines Inclou exemples reals

▪ Ref. català:

LLCEMC

Preu: 20,00 € + 4% IVA

Introducció L’empresa actual: la seva visió, gestió i resultats Manager Coach: la seva filosofia, el seu mètode, la seva ètica Aprendre a identificar les situacions que provoquen estrès Lideratge Lideratge d’un mateix: comprensió global i interdependència Les actituds del líder: determinació, estabilitat, apertura i flexibilitat Detecció de les fractures a l’organització: fragmentació, rivalitat, reactivitat Eines per a l’organització: focalització, agilitat, tàctiques, aliances i satisfacció La presa de decisions intel·ligent La implementació de les decisions: oferir, demanar o acordar Components de la implementació de les decisions: problema/resultat, pla de contingència, avaluació i seguiment Lideratge d’equip El grup que es transforma en equip L’equip d’elevat acompliment


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió programes de gestió Aquest llibre recull tot el necessari sobre ser empresari i com afrontar aquesta etapa amb estratègies de gestió i eines clau que li permetin enfocar correctament el repte de tenir una empresa, perquè ser autònom és tenir realment una empresa, com bé s'especifica al manual digital “5 estratègies per a l'autònom” que acompanya aquest llibre. Aquest llibre es constitueix com un producte innovador i únic que ofereix tot el que precisa un autònom de manera senzilla i clara, no només per ser empresari sinó per ser-ho amb eines i estratègies que li permetin gestionar millor i aconseguir més beneficis en la seva marxa com a empresari individual.

RECURSOS PER A L’AUTÒNOM

▪ ▪

▪ No trobarà res semblant en cap altre costat que li ofereixi tant i li sigui tan útil en la seva activitat com a autònom.

▪ Ref. català:

LLRPPC

Preu: 24,50 € + 4% IVA

Introducció Conèixer tot el necessari per ser autònom Principals drets bàsics Escollir lliurement la professió o activitat Propietat intel·lectual de les seves obres Respecte a la intimitat i dignitat Formar-se Rebre contraprestació per l’activitat Defensar els drets judicials i extrajudicials Principals deures bàsics Complir els contractes Complir amb les obligacions en seguretat i salut Afiliar-se, cotitzar i comunicar altes i baixes Complir amb les obligacions fiscals i tributàries Com em constitueixo com a autònom? Alta en el cens a l’Agencia Tributaria La Seguretat Social i l’alta per cotitzar Els tràmits davant l’ajuntament Els tràmits davant l’organisme autonòmic Els tràmits davant la inspecció de treball Quines obligacions fiscals tinc? L’IVA L’IRPF Altres declaracions a presentar


seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat i salut laboral seguretat

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

El benestar físic i psicològic en les persones que passen moltes hores del dia assegudes en un lloc de treball d'oficina està relacionat estretament amb el mobiliari i amb l'entorn en el qual realitzen aquesta activitat, ambient sonor, lluminositat, confort... En aquest llibre es recopilen, des dels antecedents històrics, fins als fonaments teòrics i les tècniques més destacades encaminades a prevenir els riscos laborals d'etiologia ergonòmica del treball en l'oficina. Escrit per Èric Garcia (Director d’Ergon Consultant) i Juan José Sánchez (professor de Prevenció de Riscs Laborals a la UAB).

ERGONOMIA A L’OFICINA

▪ ▪

▪ ▪

En aquest llibre es tracten els principals riscs ergonòmics associats al treball en l’oficina i les tècniques per a poder prevenir-los. Conté 129 pàgines 37 imatges gràfics en color

Ref. Català:

LLERGC

Preu: 25,50 € + 4% IVA

Introducció Conceptes sobre ergonomia El mobiliari d’oficina i la salut Dolences associades a una mala elecció del mobiliari d’oficina. Nivell de satisfacció de l’usuari envers al moble que utilitza. Càrrega física de treball Avantatges d’aplicar l’ergonomia L’esforç muscular estàtic o treball estàtic L’esforç muscular dinàmic o treball dinàmic Ergonomia ambiental Ambient sonor Ambient lumínic Ambient tèrmic Vibracions Recomanacions L’elecció del mobiliari d’oficina Mobiliari d’oficina Mobiliari per a l’ordinador Salut i disseny


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd


cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Els cd d'anglès són una eina d'autoformació adreçada a aquelles persones que no disposen de temps, recursos i/o possibilitats d’assistir amb regularitat a cursos organitzats. El cd d'Anglès bàsic té com a objectiu fonamental desenvolupar la capacitat necessària per emprar de forma efectiva aquest idioma per tal que esdevingui una eina bàsica de comunicació, dotant de les capacitats receptives i productives, tant del llenguatge oral com escrit.

ANGLÈS NIVELL BÀSIC

Aquest material ha estat elaborat pel nostre equip de professionals docents i s’ha dissenyat aplicant tècniques innovadores, creatives i pràctiques amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge efectiu.

▪ Facilitat d’ús No requereix instal·lació Apte amb qualsevol SO Avaluació inicial 100% multimèdia Gràfics d’evolució Activitats interactives Solucionaris

Ref. català: Ref. castellà:

CDANGBC CDANGBE

Preu: 16,20 € + 4% IVA

Unit 1 - Grammar: Verb to be. - Vocabulary: Numbers, countries and nationalities. - Pronunciation: The alphabet and word stress. - Exercises Unit 2 - Grammar: Singular/ plural nouns and possessive adjectives. - Vocabulary: Small things; people and family; colours and common adjectives. - Pronunciation: Z and S plural endings and ae, ei and a. - Exercises Unit 3 - Grammar: Present simple. - Vocabulary: Common verbs I; food and drinks; jobs and places of work. - Pronunciation: Sentences stress. - Exercises Unit 4 - Grammar: Adverbs of frequency; word order in question and can/can’t. - Vocabulary: Common verbs II. - Pronunciation: Sentence rhythm. - Exercises Unit 5 - Grammar: Past simple. - Vocabulary: in, at, on: places and irregulars verbs. - Pronunciation: was/were and regular past simple endings. - Exercises Exercises


cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Els cd d'anglès són una eina d'autoformació adreçada a aquelles persones que no disposen de temps, recursos i/o possibilitats d’assistir amb regularitat a cursos organitzats. El cd d'Anglès mig és una eina innovadora que dóna suport i motiva a l'estudiant que ja tingui coneixements bàsics per millorar el seu nivell d'anglès. L'objectiu d'aquest material és que l'estudiant assoleixi i ampliï les estructures i normes gramaticals ja conegudes i que incorpori noves formes lingüístiques i lèxiques que millorin les seves capacitats orals i escrites per saber desenvolupar-se en situacions reals. Aquest material ha estat elaborat pel nostre equip de professionals docents i s’ha dissenyat aplicant tècniques innovadores, creatives i pràctiques amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge efectiu. Facilitat d’ús No requereix instal·lació Apte amb qualsevol SO Avaluació inicial 100% multimèdia Gràfics d’evolució Activitats interactives Solucionaris

Ref. català: Ref. castellà:

CDANGMC CDANGME

Preu: 21,60 € + 4% IVA

ANGLÈS NIVELL MIG

▪ ▪

Unit 1 - Grammar: Auxiliary verb; making questions and present continuous. - Vocabulary: Social expressions and common expressions. - Pronunciation: the letters ea. Unit 2 - Grammar: Present and past perfect; the voice active/passive. - Vocabulary: The job interview; asking for opinions and on the phone. - Pronunciation: silent letters. Unit 3 - Grammar: Going to/will and questions with like. - Vocabulary: Phrasal verbs I. - Pronunciation: u/u. Unit 4 - Grammar: Conditionals, time clauses and modals verbs of probability. - Vocabulary: Time expressions and compound nouns. - Pronunciation: Consonants sounds. Unit 5 - Grammar: Reported speech, reporting verbs and question tags. - Vocabulary: In the office. - Pronunciation: Words and phrases to learn. Exercises


cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

Els cd d'anglès són una eina d'autoformació adreçada a aquelles persones que no disposen de temps, recursos i/o possibilitats d’assistir amb regularitat a cursos organitzats. El cd d'Anglès avançat és una eina innovadora que dóna suport i motiva a l'estudiant que ja tingui coneixements a perfeccionar el seu nivell d'anglès. L’objectiu d’aquest material és que l’anglès esdevingui la segona llengua de l’estudiant: ampliar i professionalitzar el lèxic, conèixer expressions de l'anglès comú, millorar la pronunciació, lectura i audició de l'idioma, etc. Aquest material ha estat elaborat pel nostre equip de professionals docents i s’ha dissenyat aplicant tècniques innovadores, creatives i pràctiques amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge efectiu.

Facilitat d’ús No requereix instal·lació Apte amb qualsevol SO Avaluació inicial 100% multimèdia Gràfics d’evolució Activitats interactives Solucionaris

Ref. català: Ref. castellà:

CDANGAC CDANGAE

Preu: 27,00 € + 4% IVA

ANGLÈS NIVELL AVANÇAT

▪ ▪

Unit 1 - Grammar: Avoiding repetition; reduced infinitives and perfect / non perfect. - Vocabulary: Synonyms and Phrasal verbs II. - Pronunciation: Sounds and spelling. Unit 2 - Grammar: Adverbs, discourse markers and reinforcement tags. - Vocabulary: Adverbs and synonyms. - Pronunciation: Sounds and spelling II. Unit 3 - Grammar: Negative inversion, adding emphasis and tenses passives. - Vocabulary: Proverbs and nouns from phrasal verbs. - Pronunciation: Pronunciation reference. Unit 4 - Grammar: Modal verbs and what they express and real/unreal tenses. - Vocabulary: Collocations and metaphors and idioms. - Pronunciation: Listen and repeat. Unit 5 - Grammar: Homonyms/Homophones and linking device. - Vocabulary: Discussing. - Pronunciation: Practical English. Exercises


CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

COM FORMALITZAR UNA COMANDA Correu postal

Talentum formació, SLS Edifici Cal Molins – c/ dels Calders, 32 - 08203 Sabadell (Barcelona)

Correu-e

talentum.sefed@gmail.com

Webshop

www.inform.es Entorn de simulació > Central de simulació > Mercat nacional > Cerca d’empresa > Talentum formació

Telèfon

93 168 31 20

Skype

talentumformacio

FORMES DE PAGAMENT > NEGOCIABLES; OFERIM UN AMPLI VENTALL DE POSSIBILITATS PER ADAPTAR-NOS A LES SEVES NECESSITATS Forma de pagament: domiciliació bancària S’accepta, previ acord, el pagament per transferència bancària [Standard banc | 2230 3024 22 0000032954], xec o pagaré. Les compres formalitzades a través de la webshop es paguen amb targeta de crèdit. Termini de pagament: cinc dies a comptar des de la data de factura; les factures s’envien per correu electrònic el dia en què s’emeten. PREUS Els preus d’aquest catàleg seran vigents fins a nova actualització. Segons la Llei Orgànica de l’IVA 37/1992 | Art. 20, els serveis de formació estan exempts d’IVA. PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ENTREGA DE LES MERCADERIES La data d’inici dels cursos s’haurà d’indicar a l’hora de formalitzar la comanda. Si no s’indiquen aquestes dades Talentum formació es reserva el dret de programar els cursos segons la disponibilitat del seu equip docent. Termini d’entrega de les mercaderies: màxim 15 dies Transport: El lliurament de mercaderies s’efectua a ports pagats.


“Per tractar-se d’un imprès docent, a efectes legals no té valor”.

“La formació és el futur”

Edifici Cal Molins – c/ dels Calders, 32 08203 Sabadell (Barcelona) Coordenades: 41º 32’ 1” N - 2º 6’ 48” E Telèfon: 93 168 31 20  Fax: 93 745 32 24 Correu-e: talentum.sefed@gmail.com Skype: talentumformacio -

Catàleg Talentum formació 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you