Page 1

Seminaarit SYKSY 2013


Talentum Lakikoulutus Talentum Media Oy Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki

Osaa nämä! Asiantuntijat kertovat Talentum Lakikoulutuksen syksyn seminaarien luennoitsijat kertovat, mikä juuri nyt on ajankohtaista heidän erikoisalallaan ja miltä osin osaamistaan tulee nyt päivittää.

Asiakaspalvelu

Puhelin 020 442 4100 Faksi 020 442 4101 lakikoulutus@talentum.fi

Päivi Tiilikka luennoi Vahingonkorvausoikeuden ajankohtaispäivässä (26.11.)

Maria Ampiala vastaava koulutuspäällikkö Elli Björkberg koulutuspäällikkö Salla Korhonen koulutuspäällikkö Helena van de Leur koulutuskoordinaattori Riina Pakarinen koulutuskoordinaattori Sähköpostit: etunimi.sukunimi@talentum.fi

likka Päivi Tii iopiston viestin yl in , g ri o in s ls s e H rofe en ma. p täoikeud akikoulutuksen L enm Talentu an puhe imikunn to s tu lu u ko johtaja

”Tiede tarjoaa jatkuvasti käytännön juristin työhön käyttökelpoista tutkimustietoa. Uusilla oikeudenaloilla, kuten viestintä-, lapsi- ja urheiluoikeus, tiede ja käytäntö kohtaavat erityisen voimakkaasti. Hyvä esimerkki käytännön ja tieteen kohtaamisesta on Urpo Kankaan Digitaalinen jäämistövarallisuus -kirja. Viestintäoikeudessa juristien kannalta erityisen mielenkiintoista on henkilötietojen suojaan liittyvä tutkimus. Ihmiset jakavat verkossa paljon tietojaan ja käyttöehdot muuttuvat jatkuvasti. Toinen kiinnostava ja ajankohtainen teema on viranomaisten toiminnan julkisuutta koskeva sääntely, kuten julkisuuslain julkisuusperiaatteen suhde sen poikkeuksiin. Lapsioikeudellisessa tutkimuksessa ajankohtaisia ovat muun muassa lasten oikeuksien toteuttaminen ja koulujen kurinpito-ongelmat.”

Katso ajantasaiset seminaaritiedot:

www.talentumlakikoulutus.fi www.suomenlaki.com

Julkaisija: Talentum Media Oy, Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki Painopaikka: SP-Paino Oy, Nurmijärvi Kannen kuva ja sivujen 2, 3, 7 ja 8 henkilökuvat: Karoliina Paavilainen Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2 • www.talentumlakikoulutus.fi

Saara Paronen luennoi Rakennuksen sisäilma­ ongelmat (27.11.) -seminaarissa ja Rakennusriita­ päivässä (1.10.) ”Rakentamishankkeissa yhä tärkeämmäksi on alkanut muodostua oman hankkeen ja omien tarpeiden kannalta optimaalisen urakkasopimuksen tekeminen. Omia sopimusmodifikaatioita miettiessä on olennaista tietää, millaisia urakkamuotoja ja ratkaisuvaihtoehtoja markkinoilla liikkuu. Kolmiulotteisuuden huomioivaa kiinteistönmuodostamislakia odotellessa alalle muodostuu vakiintuneita juridisia käytäntöjä. Tärkeää on 3Dhankkeissa huomioida muun muassa vastuusuhteiden selkeys ja kirjaaminen. Harmaan talouden estämishankkeiden myötä rakennushankkeiden tilaajan velvoitteet tulevat edelleen kasvamaan. Tilaaja tarvitsee melkoiset muistilistat, eikä listojakaan lukemalla aina velvoitteista pääse täysin selville.”

aronen sen Saara P Boreniuk toimisto jo a n ia s A r st Partne Speciali


Ossi Haapaniemi luennoi Veroprosessi käytännössä- (5.9.) ja Osakeyhtiölaki ja kannustinjärjestelmät (24.10.) -seminaareissa

i apaniem nnes Ossi Ha Ha to is im to Asianajo as nin osak Snellma

”Nyt ajankohtaista on tietenkin johdon holding-yhtiöiden käyttö verotuksen osalta eli arvioidaanko tuloa pääomatulona, työsuhdeoptiotulona vai soveltaako verottaja siihen veromenettelylain 28 § eli veronkiertosäännöksiä. Tilanteen epävarmuus näkyy siinä, että uusia järjestelyjä ei ole juuri ollut. Julkisuudessa on puhuttu paljon aggressiivisesta verosuunnittelusta, mutta mielestäni voitaisiin puhua myös aggressiivisesta verotuksesta. Viime aikoina verottaja on tulkinnut esimerkiksi työsuhdeoptioita erittäin laajasti. Kannustinjärjestelmien verotuksessa on paljon sääntelemättömiä kohteita, joista odotetaan oikeuden ratkaisuja. Tuntuu, että tilannetta ei ole haluttu säännellä, vaan asia on jätetty oikeuskäytännön varaan. Yrityksen kannalta olennaista on tietenkin huomioida se, että vaikka asia voidaan kirjata kuluksi, ei se tarkoita sitä, että se on verovähennettävä. Lisäksi johdon palkitsemisjärjestelyjen kansainvälinen kohtelu on syytä selvittää.”

Anna Kuusniemi-Laine luennoi Hankintadirektiiviuudistus-seminaarissa (10.9.) ”Hankintadirektiivien kokonaisuudistus tulee vaikeuttamaan merkittävästi isojen, laajojen hankkeiden kilpailuttamista. Tämä johtuu siitä, että teemoja, joista neuvottelumenettelyssä voidaan neuvotella, rajoitetaan. Neuvottelumenettelyllä ei voida enää täsmentää tarjouspyyntöä niin paljon kuin aiemmin. Pienten yritysten osallistumista kilpailutuksiin direktiivi helpottaa. Lisäksi ympäristöasioiden painottaminen valintakriteerinä helpottuu. Juristin rooli tarjousten tekemisessä korostuu, koska voittaakseen kilpailutuksen täytyy tuntea myös säännöt, jotka eivät välttämättä koskisi itseä. Muun muassa rakentamisessa, life science- ja it-alalla suuri osa liikevaihdosta tulee projekteista, joita hankintadirektiivi sääntelee. Tämä on ala, jossa juristi voi välittömästi toiminnallaan auttaa saamaan yritykselle lisää kauppaa. On todennäköistä, että hankintadirektiivit on implementoitu Suomessa vuonna 2015.”

i-Laine usniem & Anna Ku Castrén to toimis Asianajo s a nin osak Snellma

Ilkka Leppihalme puheenjohtajana Kilpailuoikeus 2013 -seminaarissa (19.–20.9.) ”Kilpailuoikeudessa mielenkiintoisinta ja ajankohtaisinta tällä hetkellä on kilpailurikkomuksiin liittyvät vahingonkorvausasiat. Juttuja on vähän ja ne ovat EU-tasollakin uutta. Helsingin käräjäoikeus antaa tänä syksynä tuomionsa niin sanottuun asfalttikartelliin liittyvistä yli 120 miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksista.

e ppihalm Ilkka Le to is im to jo Asiana sakas LMR:n o Peltonen

Yrityksissä tulee huomioida myös toukokuun 2014 alussa voimaantulevat EU:n teknologian lisensointia koskevat kilpailusäännöt. Ehdotetussa ryhmäpoikkeusasetuksessa on muutama merkittävä muutos verrattuna nykyasetukseen, esimerkiksi kaikki lisenssin­ antajan immateriaalioikeuden pätevyyden riitauttamiseen liittyvät irtisanomisehdot olisivat jatkossa ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella. Muita kiinnostavia ja ajankohtaisia asioita ovat saalistushinnoittelua koskeva markkinaoikeuden päätös, joka varmaan tulee vuoden 2014 aikana, tänä vuonna aloittaneen Kilpailu- ja kuluttajaviraston roolin muovautuminen sekä päivittäistavarakauppaa koskeva kilpailulain muutos.”


Perhe- ja perintöoikeus

Digitaalinen perintöomaisuus -iltapäiväseminaari 14.10. Digitaalinen omaisuus on sähköisessä muodossa olevaa omaisuutta, joka voi olla monessa eri muodossa ja paikassa, kuten tietokoneen muisti, ulkoinen muisti, älypuhelin, sähköposti­ tili tai pilvipalvelu. Tällainen aineisto voi sisältää hyvinkin luottamuksellista ja arkaluontoista materiaalia, kuten sopimuksia, sähköisiä tilejä tai henkilökohtaista kirjeenvaihtoa. Iltapäiväseminaari käsittelee perittävän sähköisessä muodossa olevaa omaisuutta ja eri tahojen oikeutta ja määräämisvaltaa siihen. Seminaarissa tarkastellaan digitaalisen omaisuuden aiheuttamia haasteita pesänselvitykseen ja testamenttimääräyksen laatimiseen liittyen sekä eri tahojen, kuten asianajajan, salassapitovelvollisuutta tällaiseen omaisuuteen ja siitä ilmenneisiin tietoihin. Asiantuntijoina professori Urpo Kangas, Helsingin yliopisto ja asianajaja Jukka Peltonen, Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy. Seminaarin hintaan sisältyy kirja Kangas: Digitaalinen jäämistövarallisuus (arvo 82 €). 550 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 412,50 € + alv 24 %

Professori Urpo Kangas

Vanhuusoikeusbrunssi – hoitotahto, edunvalvonta ja valtuutukset 19.11. Väestö ikääntyy vauhdilla ja toimintakyvyltään heikentyneiden vanhusten asioiden hoitamiseen, terveydenhoitoon ja omaisuuden hallintaan liittyy paljon juridisia ongelmatilanteita. Ikääntyvän ihmisen tulevaisuudensuunnittelussa tärkeässä roolissa ovat lakimiehet ja viranhaltijat terveydenhoidon ja sosiaalityön alueilla sekä tietysti maistraatit. Ennakoiva oikeusajattelu pyrkii riskien hallintaan, luovaan ongelmien ratkaisuun ja tuomioistuinprosessien välttämiseen. Mitä oikeudellisia keinoja yksilöllä on käytettävissään hänen suunnitellessaan ennakkoon omaa tulevaisuuttaan? Mitä valtakirjojen ja muiden asiakirjojen laatijan on otettava huomioon? Mikä on valtakirjan, edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon merkitys tulevaisuuden suunnittelun välineenä? Asiantuntijoina tutkija, perheoikeuden dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Helsingin yliopisto, asianajaja Tapani Norros, Asianajotoimisto Norros Oy ja dosentti, neurologian erikoislääkäri Kati Juva, HUS Psykiatriakeskus. Seminaarin hintaan sisältyy kirja Mäki-Petäjä-Leinonen: Ikääntymisen ennakointi – vanhuuteen varautumisen keinot (arvo 88 €). 495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

4 • www.talentumlakikoulutus.fi

Tutkija, perheoikeuden dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen


Perhe- ja perintöoikeus

Sopimukset ja riidat jäämistöstä 11.9. Perilliset ja testamentinsaajat voivat määräillä ja riidellä oikeudestaan ja osuuksistaan jäämistöön monin eri tavoin. Seminaarissa käsitellään perinnöstä ja testamentista luopumisen ja perintöoikeuden luovuttamisen problematiikkaa. Esillä on muun muassa se, voiko omaisuuden ensisaaja luovuttaa hallinta- tai omistusoikeuttaan toissijaissaajalle ennen kuolemaansa ja miten tämä tulisi toteuttaa. Lisäksi tarkastellaan kuolinpesän osakkuuden ja perinnönjaon riitauttamiseen liittyviä hankalia tulkintakysymyksiä. Ajankohtaisia teemoja tässä suhteessa ovat erityisesti adoptioon ja isyyden vahvistamiseen liittyvät kysymykset. Päivän aikana tarkastellaan perittävän tekemien ennakkoluovutusten ja lakiosan välistä ristiriitaa. Tässäkin yhteydessä otetaan uusin oikeuskäytäntö huomioon. Kaikkiin em. tilanteisiin liittyy paljon myös vero-oikeudellisia erityiskysymyksiä ja myös ne käsitellään seminaarissa.

Perhe- ja jäämistöoikeuden assistentti, OTK Pekka Tuunainen

Asiantuntijoina vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä, Helsingin yliopisto ja perhe- ja jäämistöoikeuden assistentti, OTK Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto. 665 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 498,75 € + alv 24 %

Ajankohtaista varojen siirtoverotuksesta – perintö-, lahja-, varainsiirto- ja luovutusvoittoverotus 12.12. Vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä perehdyttää osallistujat ajankohtaisiin varojen siirtoverotuksen erityiskysymyksiin. Seminaarissa käsitellään varojen siirtoverotusta koskevaa uusinta sääntelyä, oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta. Esillä ovat muun muassa ositukseen, lahjoituksiin sekä perintö- ja testamenttisaantoihin liittyvät ajankohtaiset erityiset verokysymykset. Lisäksi käsitellään luovutusvoittojen verotukseen, kuten kaupan purkamiseen, maankäyttösopimuksiin, oman asunnon luovutukseen ja vastikkeettomalla saannolla saadun omaisuuden edelleen myyntiin liittyvät kysymykset. Seminaari soveltuu perhe- ja jäämistöoikeudellisten samoin kuin varojen siirtoverotusta koskevien kysymysten parissa työskenteleville. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä

www.talentumlakikoulutus.fi • 5


Perhe- ja perintöoikeus

Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus 9.10. Kansainväliset liitynnät ja oikeusongelmat ovat ihmisten liikkuvuuden myötä lisääntyneet ja ovatkin arkipäivää monen lakimiehen työssä. Seminaari neuvoo jäämistösuunnittelussa, kuten lainvalinnassa ja sopimusten ja testamenttien laadinnassa kun perittävällä on kansainvälisiä liityntöjä. Luennoitsijat käsittelevät kysymyksiä ositukseen ja perinnönjakoon liittyen sekä näihin liittyviä moninaisia vero-oikeudellisia ongelmia. Seminaari sisältää myös johdatuksen rajat ylittäviin lapsioikeudellisiin asioihin ja niiden sääntelyyn. Lisäksi Suomen keskusviranomaisen edustaja tulee kertomaan käytännöistä elatusavun kansainväliseen perintään sekä lapsikaappausasioihin liittyen. EU antoi uuden kansainvälisiä perintöasioita koskevan asetuksen heinäkuussa 2012 ja asetusta ruvetaan soveltamaan vuonna 2015. Seminaari selventää sen, mikä tulee muuttumaan perintöasetuksen myötä. Seminaari ja sen hintaan sisältyvä professori Markku Helinin uusi kirja Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (arvo 120 €) ovat tuhti tietopaketti perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille ja näiden asioiden kanssa työskenteleville tuomareille sekä myös maistraattien, kuntien ja sosiaalitoimen lakimiehille.

Professori Markku Helin

Puheenjohtajana professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopisto. Asiantuntijoina mm. professori Markku Helin, Turun yliopisto ja johtava veroasiantuntija Antti Hyry, Pääkaupunkiseudun verotoimisto. 665 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 498,75 € + alv 24 %

Perintöoikeuden erityiskysymyksiä 26.11. Tämä seminaari on must know perintöoikeutta hoitaville asianajajille, lakimiehille ja pankkilakimiehille. Professorit Tuulikki Mikkola ja Ahti Saarenpää Lapin yliopistosta ovat keränneet yhteen perintöoikeuden erityiskysymyksiä ja niitä käydään läpi perusteellisesti ja käytännön esimerkein. Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: puolisoiden sopimukset tulevasta: sitovuus ja moiteherkkyys; lesken suoja ja perimys: sopimukset ja kaupanteko oikeuksista; tasajaon periaate tänään: mikä on muuttunut ja muuttumassa sekä testamenttiin puuttuminen: todistustaakan ja näytön ongelmat. Asiantuntijoina professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto ja professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopisto. 665 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 498,75 € + alv 24 %

6 • www.talentumlakikoulutus.fi

Professori Ahti Saarenpää


Perhe- ja perintöoikeus

Aviovarallisuuspäivä 21.1.2014 Kunnes ositus heidät erottaa! Lähes kolmannes aviopareista tekee avioehtosopimuksen. Perhemallien monimuotoistuttua aviovarallisuusjärjestelmän tarjoamien sopimismahdollisuuksien ja tulkintatilanteiden merkitys korostuu lakimiesten työssä. Professori Tuulikki Mikkolan ja assistentti Pekka Tuunaisen yhteis­ seminaari on syväluotaava kokopäivän tietopaketti avio­ varallisuusjärjestelmästämme. Miten ja millä perusteella avio-oikeudesta voi sopia ja miten avioehtosopimusta voidaan sovitella? Käytännössä hankalia tilanteita ovat jo suoritettuun ositukseen puuttuminen pätemättömyysperusteilla tai varallisuutta koskevien jälkisattumusten perusteella. Seminaari käsittelee puolisoita myös yhteisomistajina ja käy läpi omistusosuuksien määräytymistä ja käyttö­kor­vauksia koskevaa oikeuskäytäntöä sekä hallinnanjako­ sopimusten käyttämistä läheissuhteissa. Seminaarin yhtenä tärkeänä aiheena on puolison velkojien asema. ­ Mitkä ovat osituksessa tehtävien varallisuuden siirtojen rajat suh­teessa velkojiin ja milloin ositus on peräytettä­ vissä? Lisäksi käydään läpi kansainvälisiä liityntöjä omaaviin ­liittoihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia lainvalinnan näkökulmasta. 665 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja ­julkisen sektorin hinta 498,75 € + alv 24 %

Käytännön jäämistöoikeutta sihteereille ja assistenteille 30.10. Lakimiehen työparina työskenteleville assistenteille ja asianajosihteereille tarkoitettu seminaari perehdyttää jäämistöoikeuden keskeisiin käsitteisiin ja säännöksiin. Luennoitsijat käsittelevät aihepiiriä sekä juridisesti että käytännönläheisesti. Seminaarissa selvitetään perintökaaren keskeiset säännökset koskien perimysjärjestystä, testamentteja ja perunkirjoitusta. Lesken asemaa suhteessa jäämistöön tarkastellaan omana kokonaisuutenaan. Myös uusi avoliittolaki saa oman puheenvuoronsa. Käsittelyssä on myös perunkirjoitus ja sen erityiskysymykset ja ongelmakohdat, kuten pesänosakkaiden piirin selvittäminen, kutsujen toimittaminen, omaisuuden selvittämiseen

liittyvät tiedonsaantioikeudet, ennakkoperinnöt ja lahjat. Päivän päättää perintö- ja luovutusvoittoverotusta koskeva osuus. Seminaarin puheenjohtajana toimii asiamies Kristiina Rintala, Suomen Kulttuurirahasto. Muina luennoitsijoina asianajaja Eija Karimaa, Asianajotoimisto Karimaa & Vähätalo Oy, vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä, Helsingin yliopisto ja perhe- ja jäämistöoikeuden assistentti, OTK Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto. 495 € + alv 24 % • hinnasta ei myönnetä jäsen- ym. alennuksia

www.talentumlakikoulutus.fi • 7


Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2013–2014 Talentum Lakikoulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Työoikeuden asiantuntija­ ohjelman seitsemättä kertaa. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työ­sopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten liiketoiminnan luovutuksia ja työturvallisuutta. Asiantuntijaohjelman osat: 1. Työsuhteen ehtojen määräytyminen 26.9. 2. Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, häirintä, henkilö­tietojen suoja ja työturvallisuus 22.10. 3. Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot ­t yösuhteissa 3.12. 4. Työaika, vuosiloma ja muut ”työsuhde­vapaat” 5.–6.2.2014 5. Yrityskaupat ja työoikeus 19.–20.3.2014 6. Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 13.–14.5.2014 Koulutusohjelma toteutetaan parhaiden asiantuntijoiden voimin. Suunnittelusta vastaavat: Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen, Helsingin yliopisto Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeino­elämän keskusliitto EK Koko ohjelman hinta on 5 000 € + alv 24 % • ohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia

8 • www.talentumlakikoulutus.fi


Työoikeus

Työsuhteen päättämissopimukset -brunssi 22.8. Mistä ja miten kannattaa sopia työsuhteen päättämisen yhteydessä? Minkälainen on hyvä sopimus? Millaisia ongelmatilanteita sopimusta neuvoteltaessa syntyy? Miten korvaukset tyypillisesti määritellään? Mitä vaikutuksia sopimisella voi olla esim. työttömyysturvaan? Mitkä ovat sopimusrikkomuksen seuraamukset? Asiantuntijamme asianajajat Anu Kaisko ja Mika Ojanen käsittelevät seminaarissa seikkoja, jotka käytännön sopimuksia neuvoteltaessa koetaan haastavimmiksi. Työsuhteen päättämissopimusten laatimiseen syvennytään sopimuksen esimerkkilausekkeiden kautta. Kysymyksiä tarkastellaan työnantajan ja työntekijän näkökulmista.

Counsel, VT Annaliisa Lehtinen

Asiantuntijoina asianajaja Anu Kaisko, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja asianajaja Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy. 495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

Työ- ja virkasuhteiden uudelleenjärjestely kunnassa 9.10. Kuntasektorin myllerrys jatkuu ja tämä aiheuttaa työ- ja virkasuhteiden uudelleenjärjestelytilanteita monessa kunnassa. Myös kuntasektorin lainsäädäntöön suunnitellut muutokset vaikuttavat henkilöstön asemaan. Tule kuulemaan asiantuntijoita muun muassa yhtiöittämistilanteisiin ja palvelussuhdeturvan merkitykseen liittyen. Päivän aikana käydään läpi myös yhteistoimintamenettely kunnassa sekä kunnallinen päätöksentekoprosessi uudelleenjärjestelytilanteissa. Seminaari tarjoaa myös ensikäden tietoa ja kokemuksia, kun virkamiehet tulevat kertomaan kuinka järjestelyt on hoidettu Jyväskylän kaupungissa.

Lakimies Päivi Ahonen

Puheenjohtajana Counsel, VT Annaliisa Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Asiantuntijoina lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, ­henkilöstöpäällikkö, YTM Arja Aroheinä, Jyväskylän kaupunki, neuvottelupäällikkö, VT Henrika Nybondas-Kangas, Kuntatyönantajat, asianajaja, VT Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja projektipäällikkö, YTM Merja Virtanen, Jyväskylän kaupunki. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 9


Työoikeus

Työoikeusriitapäivä 31.10. Työoikeusriitoja hoitaville suunnattu menestyksekäs Työoikeusriitapäivä tulee jälleen uusituin teemoin! Kaikkia aiheita käsitellään prosessin ja prosessissa menestymisen kannalta sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Asiantuntijoina ovat Suomen parhaat työoikeuden asiantuntijat. Tänä vuonna aiheina ovat mm.: • työoikeudelliset turvaamistoimet • työsyrjintäriidat • työturvallisuusasioita koskevat vahingonkorvausoikeudenkäynnit • individuaali- ja kollektiivi-irtisanomisten ajankohtaiset ilmiöt

Asianajaja Anu Kaisko

Asianajaja Petteri Uoti

• sovinto irtisanomisasiassa. Puheenjohtajana Helsingin hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen. Muina asiantuntijoina asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, asianajaja Seppo Havia, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, asianajaja Jussi Kasanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy, asianajaja, VT Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy, asianajaja Anu Kaisko, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, asianajaja Jukka Paloheimo, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, lakiasiainpäällikkö, VT Else-Mai Kirvesniemi, Ammattiliitto Pro ja asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Palautetta edellisistä päivistä: • Aiheet hyviä ja asettelu oli erinomainen. • Työntekijä- ja työnantajapuolen näkemykset tulivat hyvin esiin. • Asiat esitettiin käytännön näkökulmasta, mikä oli todella hyvä juttu! • Seminaarissa onnistuttiin hyvin aktivoimaan myös yleisö keskusteluun.

Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen

10 • www.talentumlakikoulutus.fi

Asianajaja, VT Mika Ojanen

• Erinomaiset luennoitsijat! 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


Työoikeus

Työoikeuden ajankohtaispäivä 5.11. Työoikeuden ajankohtaispäivä on yritysjohdon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon ammattilaisten ajankohtais- ja verkostoitumis­ tilaisuus. Seminaari sisältää hallitusneuvos Tarja Krögerin lainsäädäntökatsauksen, jossa perehdytään ajankohtaisimpiin, vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Oikeustapauskatsauksessa VT Harri Hietala käy läpi tuoreen työoikeudellisen oikeuskäytännön. Seminaarissa keskitytään ajankohtaisiin työoikeuden asioihin ja lisäksi mm. palkkaverotuksen kysymyksiin.

Toimitusjohtaja, VT Keijo Kaivanto

VT Harri Hietala

Asiantuntijoina mm. toimitusjohtaja, VT Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, VT Harri Hietala, hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö, professori Martti Kairinen, ­Turun yliopisto ja Partner (Head of Middle Market Tax) Ari Engblom, KPMG. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 % Ajankohtaispäivän hinta Esimiehen käsikirja -palvelun tilaajille 665 € + alv 24 %

Määräaikaiset työsuhteet ja vuokratyö 20.11. Määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstövuokraus – tunnetko uusimman oikeuskäytännön? Mitä jos määräaikainen työsopimus on tehty väärin perustein? Mistä asioista käyttäjäyrityksen ja työvoiman vuokrausyrityksen pitäisi sopia keskenään? Mitä velvollisuuksia käyttäjä­yrityksellä on vuokratyöntekijää kohtaan? Mitä tapahtuu määräaikaisille ja vuokratyön­ tekijöille, kun yhtiö vähentää työvoimaansa? Seminaarissa alan kokeneet asiantuntijat käsittelevät käytännönläheisesti määräaikaisten sopimusten tekemiseen ja lakkaamiseen liittyviä kysymyksiä. Vuokratyötä tarkastellaan vuokratyöntekijän, vuokrausyrityksen ja käyttäjä­ yrityksen sekä sen henkilökunnan kannalta. Asiantuntijoina hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö, asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy ja toimitusjohtaja Merru Tuliara, HPL ry. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 11


Työoikeus

Vahingonkorvaukset työsuhteissa – työtapaturmat ja työturvallisuus 11.12. Henkilövahingot ja kärsimyksen korvaaminen työtapaturmaja työturvallisuusasioissa Seminaarissa keskitytään työtapaturma- ja työturvallisuusjuttuihin liittyviin vahingonkorvausvaatimuksiin työnantajaa vastaan. Työtapaturmiin liittyvien henkilövahinkojen lisäksi käsitellään myös häirintään ja kiusaamiseen liittyviä korvauskanteita.

Asianajaja Mika Ojanen

Asianajaja Jukka Paloheimo

Seminaarissa tarkastellaan myös prosessuaalisia kysymyksiä: milloin vaatimusten esittäminen ajankohtaistuu, kannattaako ne ajaa rikosprosessin yhteydessä vai erillisenä siviiliprosessina, ja miten vastuuperusteet rikos- ja siviiliprosessissa eroavat toisistaan? Myös käytännön asianajollinen näkökulma kuten vaatimusten mitoitus, näyttötaakka ja todisteluun liittyvät kysymykset ovat vahvasti esillä. Seminaarissa käydään yksityiskohtaisesti läpi ajankohtaista työoikeudellista vahingonkorvausoikeuskäytäntöä. Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy. Muina asiantuntijoina toimistopäällikkö Matleena Engblom, Metallityöväen Liitto ry, asianajaja Jukka Paloheimo, Asianajotoimisto Castrén ja Snellman Oy ja lakimies, VT Vesa Ullakonoja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Toimistopäällikkö Matleena Engblom

12 • www.talentumlakikoulutus.fi

Lakimies, VT Vesa Ullakonoja

730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


Työoikeus

Työoikeutta ja psykologiaa 3.9. Miten autat jatkavan organisaation eteenpäin muutostilanteen jälkeen? Organisaatioiden muutostilanteet kuormittavat ihmisten jaksamista, ja muutosprojektit onnistuvat tai epäonnistuvat sen varassa, miten yhteisö ja sen yksilöt johtavat omaa psykologista kokonaisuuttaan. Irtisanomistilanteet ja YT-menettely kuormittavat yrityksessä kaikkia osapuolia. Esimies tarvitsee kaiken mahdollisen tuen jaksaakseen läpi neuvotteluvaiheen ja saadakseen jäljelle jäävän henkilöstön motivoitua uudelleen. Henkilöstön vähentämisneuvotteluihin keskittyvässä aamupäivässä käydään läpi neuvotteluiden koko elinkaari kokeneen asianajaja Anu Kaiskon johdolla. Saat ohjeet YT-neuvotteluiden asialliseen ja hyvään hoitamiseen. Erityisesti paneudutaan esimiehen rooliin ennen neuvotteluiden alkua, neuvotteluiden aikana ja niiden jälkeen. Iltapäivä on varattu psykologiselle pääomalle.

Kuva: Johanna Kinnari

Psykologinen pääoma on kykyä soveltaa positiivisen psykologian lainalaisuuksia käytäntöön ja siinä onnistuminen lisää työniloa ja kehittää tuottavuutta. Miten autat jatkavan organisaation eteenpäin muutostilanteen jälkeen? Miten johdat omaa mieltä muutosprosessin keskellä? Miten psykologista pääomaa johdetaan? Näihin aiheisiin johdattelevat psykologi Ilona Rauhala ja valmentavan psykologian asiantuntija Makke Leppänen.

Valmentavan psykologian asiantuntija Psykologi Makke Leppänen Ilona Rauhala

Seminaarin hintaan sisältyy kirja Leppänen, Rauhala: Johda ihmistä – Psykologiaa johtajille (arvo 67 €). 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 13


SOPIMUKSET JA VELKASUHTEET

Asianajaja Mika Puittinen

Legal Counsel Miikka Konttinen

Asianajaja Marko Mononen

Asianajaja, varatuomari, MBA Mika Puittinen toimii Asianajotoimisto Krogeruksen TMTja Commercial Agreements -ryhmien toiminnasta vastaavana osakkaana. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus lakimiehenä ja hän on aiemmin toiminut muun muassa lakiasiainjohtajana Fujitsulla, Perloksella ja Cramolla sekä lakimiehenä Tiedolla ja Fortumilla.

Liike-elämän sopimusten erityiskysymyksiä käytännössä 22.10. Sopimusjuridiikan hallinta kuuluu jokaisen juristin taitoihin, sillä hyvä ja oikein laadittu sopimus ehkäisee riitoja ja toimii apuvälineenä riitatilanteessa. Kuitenkin liike-elämän erilaisten sopimusprosessien hallinta sekä moninaisten kaupallisten sopimusten mahdollisuuksien ymmärtäminen ja käyttäminen ovat haastavia tehtäviä kokeneellekin juristille. Seminaarissa saat työkaluja muun muassa pitkäkestoisten palvelusopimusten, jälleenmyynti- ja edustussopimusten sekä projektisopimusten erityispiirteiden huomioon ottamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi seminaarissa käydään läpi irtaimen kauppaa koskevien sopimusten erityispiirteet sekä aiesopimusten ja esisopimusten keskeiset piirteet ja eroavaisuudet. Seminaarin aluksi luodaan katsaus useimmissa sopimustyypeissä toistuviin ehtoihin, vastuunrajoituksiin, salassapitoon ja riidanratkaisuun. Tule ja päivitä sopimusoikeudellinen osaamisesi ajan tasalle huippuasiantuntijoiden johdolla!

14 • www.talentumlakikoulutus.fi

Seminaarin puheenjohtajana: Asianajaja Mika Puittinen, Asianajotoimisto Krogerus Oy Muina asiantuntijoina mm.: Legal Counsel Miikka Konttinen, Neste Oil Oyj Asianajaja Sami Laine, Asianajotoimisto Krogerus Oy Asianajaja Marko Mononen, Asianajotoimisto Juridia Oy Seminaarin hintaan sisältyy uutuuskirja Hietala, Järvensivu, Kaivanto, Kyläkallio: Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas (arvo 170 €). 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


SOPIMUKSET JA VELKASUHTEET

Contract Drafting: Risk Limitation Strategies 5.9. This course aims to provide guidance on risk-limitation strategies and techniques when drafting international contracts in English. It will cover risks arising from differences between contract law in Finland and in common law countries, and from specific clauses. The course materials will include notes, contract-drafting exercises, sample contract clauses, useful websites and addresses and a guide to English contract law terminology. The course will be given by David Fletcher, an English solicitor who is a frequent lecturer in Scandinavia. He gives contract-drafting courses, both general and in-house, in a number of countries including Sweden, Denmark, Germany and Finland. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Solicitor David Fletcher

Kuluttajaluottojen ajankohtaisia kysymyksiä 24.9. Seminaari on kattava katsaus voimassa olevaan kuluttajaluottolainsäädäntöön, luottojen markkinointiin ja kuluttajaluottosopimusten tekemiseen, hyvään luotonanto- ja perintätapaan sekä luottotietorekistereihin. Seminaarissa perehdytään vireillä oleviin tärkeisiin uudistuksiin; uuteen asuntoluottodirektiiviin, velkajärjestelylain tarkistamiseen ja luotonantajan mahdollisuuksiin käyttää positiivia luottotietoja. Kuluttajaluottoja tarkastellaan monialaisesti mm. luotonantajan ja lainvalmistelijan näkökulmasta sekä kuluttajansuojan kannalta.

Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen

Puheenjohtajana lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö. Asiantuntijoina johtaja, OTT Sakari Wuolijoki, Nordea Private Banking, Tax and Legal Services, johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, lakimies Paula Hannula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, OTT Marja-Leena Niemi, Lapin yliopisto, johtaja, lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, Suomen Asiakastieto Oy ja lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 15


SOPIMUKSET JA VELKASUHTEET

Vahingonkorvausoikeuden ajankohtaispäivä 26.11. Millainen on korkeimman oikeuden korvauskäytäntö viimeisimpien vahingonkorvausratkaisujen valossa? Mitä erityistilanteita liittyy vahingonkorvaussaatavan vanhentumiseen? Kuinka ihmisoikeusloukkaukset korvataan ja miten viranomaisen korvausvastuu määräytyy? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastaukset vahingonkorvausoikeuden ajankohtaispäivässä. Puheenjohtajana ma. professori Päivi Tiilikka, Helsingin yliopisto. Asiantuntijoina mm. OTT, VT, asiantuntijalakimies Suvianna Hakalehto-Wainio ja tohtorikoulutettava Katri Havu, Helsingin yliopisto. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Ma. professori Päivi Tiilikka

Saatavan vanhentuminen käytännössä 29.10. Velan vanhentumislaki on yleislaki, joka vaikuttaa moniin eri sitoumuksiin ja velvoitteisiin. Seminaarissa käydään läpi yleinen vanhentumisaika, vanhentumisen katkaiseminen sekä lukuisia erityistilanteita. KKO:n oikeuskäytännön läpikäymiselle on varattu runsaasti aikaa. Lisäksi seminaarissa käsitellään täytäntöönpanon määräaikaisuuteen, vanhentumiseen ja velkajärjestelyyn liittyviä tilanteita. Omana aiheenaan ovat vielä erot julkisten ja yksityis­ oikeudellisten saatavien vanhentumisessa sekä viimeaikaisen oikeuskäytännön mahdolliset vaikutukset verosaatavien vanhentumiseen. Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Ari Saarnilehto, Turun yliopisto. Muina luennoitsijoina asianajaja Maija Halkosaari-Mäki, Asianajotoimisto AvenaAger Oy ja ylitarkastaja Tuija Vigren, Verohallinto. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

16 • www.talentumlakikoulutus.fi

Professori Ari Saarnilehto


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Insolvenssipäivä 14.11. Insolvenssipäivän aikana pyritään löytämään keinoja hallita haasteellisia tilanteita, joita insolvenssitilanne aiheuttaa paitsi yhtiön itsensä niin myös sen hallinnon sekä velkojien ja muiden sidosryhmien kannalta. Lisäksi perehdytään siihen, miten yrityksen sopimuskumppani ja rahoittaja voivat varautua ja vähentää maksukyvyttömyystilanteisiin liittyviä riskejä. Seminaarissa asiantuntijamme vastaavat mm. näihin kysymyksiin: mitä velvoitteita ja vastuita yhtiön johdolla on kriisiyrityksessä toimiessaan; miten konsernitili käyttäytyy insolvenssitilanteessa; vakuudet esine- ja yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta luottoja uudelleen järjesteltäessä insolvenssitilanteissa ja mitä haasteita insolvenssitilanne aiheuttaa kansainvälisessä konsernissa?

Laki­a siainpäällikkö Liisa Karvonen

Asiantuntijoina asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Aurejärvi Oy, OTT, yliopiston­lehtori Tuomas Hupli, Helsingin yliopisto, esittelijäneuvos Kaarlo Hakamies, korkein oikeus, laki­ asiainpäällikkö Liisa Karvonen, Finnvera Oyj, asianajaja Ville Kotka, Kauppila Partners Asianajotoimisto Oy, asianajaja Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja johtaja Leena Villman-Hurri, Group Legal / Nordea Pankki Suomi Oyj. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Ulosottopäivä 2013, 8.10. Seminaarissa käsitellään ulosottoperusteen määräaikaa ja saatavan lopullista vanhentumista, ulkomaisen tuomion täytäntöönpanoa Suomessa ja ulosottorealisointimenettelyä. Erityiskysymyksinä käsitellään mm. tavaran virheen seuraamuksia eri myyntimuodoissa, ulosottokaaren mukaista myyntiä konkurssipesän lukuun sekä omaisuuden myyntiä kuolinpesätilanteessa. Tervetuloa päivittämään ulosottoa koskeva osaamisesi ajan tasalle!

OTT, professori Tuula Linna

Asiantuntijoina siviilioikeuden professori (ma) Mia Hoffrén, Itä-Suomen yliopisto, hallintovouti Petteri Katajisto, Valtakunnanvoudinvirasto, lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö, kihlakunnanvouti Sylvia Lemström, Helsingin ulosottovirasto, käräjätuomari, OTT Tatu Leppänen, Vantaan käräjäoikeus, professori, OTT Tuula Linna, Lapin yliopisto ja perhe- ja jäämistöoikeuden assistentti, OTK Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 17


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Talousrikosten ajankohtaispäivä 12.11. Ajankohtainen tietopaketti talousrikosasioiden kanssa työskenteleville sisältää asiaa vireillä olevista ja verraten uusista lainsäädäntöhankkeista, kuten syyteneuvottelujen käyttöönotosta Suomessa (ns. plea bargain -järjestelmä) sekä oikeudenkäyntien viivästysseuraamuksista. Lisäksi seminaarissa käydään yksityiskohtaisesti läpi uusin oikeuskäytäntö lahjonta- ja luottamusaseman väärinkäyttö -rikoksiin liittyen. Puheenvuoron saavat niin syyttäjän kuin puolustuksenkin edustajat. Seminaariin sisältyy myös kokeneen kouluttajan, laskentatoimen asiantuntijan Risto Waldenin osuus tilinpäätösanalyysistä talousrikosnäkökulmasta. Koulutuksesta on hyötyä talousrikoksia hoitaville asiamiehille heidän käydessään läpi massiivista esitutkinta-aineistoa ja sen liiteasiakirjoja. Asiantuntijoina mm. professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto, Risto Walden ja valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto.

Risto Walden

730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Esitutkinta ja pakkokeinot 10.12. Jos et ole vielä kouluttautunut esitutkintalain uudistukseen liittyen niin nyt on siihen hyvä tilaisuus. Merkittävä uudistus tulee voimaan 1.1.2014, mutta jo ennen voimaantuloa on tekeillä uusia muutoksien muutoksia, jotka ovat syksyllä 2013 tulossa eduskunnan käsittelyyn. Uudessa esitutkintalaissa systematisoidaan esitutkintaa ja pakkokeinoja sääntelevää normistoa entistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Laaja säädösuudistus lisää ihmisoikeuksien arvostusta, tuomioistuinvalvontaa ja yhteistoimintaa läpi koko esitutkintavaiheen. Uudistus tuo mukanaan kokonaan uutta sääntelyä ja uusia pakkokeinojakin, samalla kun nykyisin voimassaolevia viranomaisten valtuuksia ja esitutkinnan asianosaisten oikeuksia täsmennetään vastaamaan paremmin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa määriteltyjä perus- ja ihmisoikeuksia.

Professori Matti Tolvanen

Asiantuntijoina mm. asianajaja, OTL Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy, esittelijä Janne Kanerva, korkein oikeus, professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto ja OTT Marko Viitanen, sisäasiainministeriö. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

18 • www.talentumlakikoulutus.fi


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Asianajajat Markku Fredman ja Jarkko Männistö pohtivat ja kysyvät ja korkeimman oikeuden oikeusneuvos Pertti Välimäki vastaa.

Oikeusneuvos Pertti Välimäki

Asianajaja Markku Fredman

Asianajaja Jarkko Männistö

Hyvä valituslupahakemus KKO:een -brunssi 7.10. Korkeimpaan oikeuteen tehtävää valituslupahakemusta ja valitusta koskeva sääntely on varsin niukkaa eikä saatavissa ole juurikaan ohjeistusta siihen, miten hyvä valituslupahakemus tulisi tehdä. Kysymys on asianajotaidosta, jota opetetaan tässä aamupäiväseminaarissa. Asianajajat Markku Fredman ja Jarkko Männistö pohtivat ja kysyvät ja korkeimman oikeuden oikeusneuvos Pertti Välimäki vastaa. Seminaarissa keskitytään siihen, mitä asianajajan on huomioitava ja tiedettävä valituslupahakemuksen perusteista, käsittelystä ja itse valitusasian käsittelystä KKO:ssa.

• Valituslupajärjestelmän merkitys: rajoitteet ja mahdollisuudet?

Pohdittavana ovat muun muassa seuraavat kysymykset:

• Suullinen käsittely KKO:ssa, ja miten valmistautua siihen?

• Menestymisen mahdollisuudet ovat tilastollisesti huonot: kannattaako valituslupaa hakea ja miten parantaa mahdollisuuksia?

Asiantuntijoina asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto F­ redman & Månsson Oy, asianajaja Jarkko Männistö, Jarkko Männistö Asianajotoimisto Oy ja oikeusneuvos Pertti Välimäki, korkein oikeus.

• Milloin ja miten täytäntöönpanon keskeytystä kannattaa hakea? • Miten muotoilla korkeimmalle oikeudelle esitettävä oikeudellinen ongelma?

• Miten juttu voitetaan sen jälkeen, kun valituslupa on myönnetty? • Valituksen esittäminen: pitääkö kaikki yksityiskohdat käsitellä, vai kannattaako keskittyä suuriin linjoihin? • Uudet todisteet; prekluusio KKOssa? • Kirjallinen menettely: mitä se tarkoittaa asianajollisesti; millaiset tekijät voivat kääntää jutun päämiehen voitoksi? • Valitukseen vastaaminen, kuinka puolustaa HO:n ratkaisua?

495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

• Millaista lopputulosta KKO:lta pyydetään; palauttaminen vai jutun ratkaiseminen?

www.talentumlakikoulutus.fi • 19


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Oikeudenkäyntitaidot – pääkäsittely 4.11. Miksi puheilla on väliä? Mitkä ovat kirjallisen todistelun tavoitteet ja strategiat? Mitkä ovat pääkuulustelun ja vastakuulustelun tavoitteet ja strategiat? Miten puhe pidetään, miten kirjallisia todisteita esitellään, miten omaa tai vastapuolen todistajaa kuulustellaan? Mitkä ovat asiantuntijatodistelun ongelmakohtia? Lakikirjasta voit lukea, mitkä ovat oikeudenkäyntimenettelyn säännöt. Pykälätietous ei kuitenkaan riitä. Lakikirjassa ei nimittäin kerrota, kuinka toimit päämiehesi puolesta parhaalla mahdollisella tavalla. Onneksi oikeudenkäyntitaitoja voi harjoitella ja kehittää. Tule seminaariimme kuulemaan käytännön vinkkejä ja esityksiä oikeudenkäyntitaidoista sekä keskustelemaan ja saamaan ajatuksia niiden kehittämiseksi. Luennoitsijamme ovat kokeneita tuomioistuinkäytännön asiantuntijoita.

Vs. professori Mikko Vuorenpää

Puheenjohtajana laamanni Tuomas Nurmi, Päijät-Hämeen käräjäoikeus. Muina ­asiantuntijoina asianajaja Jussi Lehtinen, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, asianajaja Jarkko ­Männistö, Jarkko Männistö Asianajotoimisto Oy, asianajaja Anna-Maria Tamminen, Asianajo­ toimisto Hannes Snellman Oy ja vs. professori Mikko Vuorenpää, Turun yliopisto. Seminaarin hintaan sisältyy kirja Vuorenpää: Asiantuntijatodistelun ongelmakohtia (arvo 98 €). 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Asiantuntija mediassa -iltapäiväseminaari 18.11. Kun tapahtuu uusi Talvivaara tai valelääkärikohu tai kun asianajaja saa jutun, joka herättää yleistä mielenkiintoa ja kiinnostaa mediaa, miten toimittajalle kannattaa vastata ja miten esiintyä TV-kameroiden edessä? Mitä yrityksen kannattaa ottaa huomioon kriisiviestinnässään? Kyseessä on sekä asiantuntijan oma maine että päämiehen etu ja yrityksen tai viranomaisen imago ja vastuu. Epäonnistumisella voi olla kauaskantoiset seuraamukset. Koulutuksessa asiantuntijat alustavat kukin omasta näkökulmastaan ja lisäksi esitetään esimerkkinauhoituksia ja tehdään harjoitteita. Osaatko toimia parhaalla mahdollisella tavalla kun tosipaikka tulee?

Toimittaja Pekka Lehtinen

20 • www.talentumlakikoulutus.fi

Kouluttajina toimittaja Pekka Lehtinen, MTV3, asianajaja Juha Manner, Brander & Manner Oy, psykologi, toimitusjohtaja Ilona Rauhala, Ilona Rauhala Oy ja toimitusjohtaja, OTM Marja Välilä, L&L Legal Services Oy. 550 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 412,50 € + alv 24 %


vEROTUS JA KIRJANPITO

Veroprosessi käytännössä 5.9.

Hallinto-oikeustuomari Petri Saukko

Lakimiesavustaja Pekka Aalto

Seminaari antaa eväitä veroasioiden hoitamiseen ja asiakkaiden avustamiseen Verohallinnossa ja tuomioistuimissa. Seminaarissa käsitellään muun muassa veroprosessin perusteita, ajankohtaisia tulkintatilanteita, uutta ennakkopäätösvalitusta sekä riita- ja rikosasioiden vaikutusta veroprosessiin. Seminaaripäivän aikana käydään läpi lukuisia verotuksen substanssia ja prosessia koskevia oikeustapauksia eri oikeusasteista. Päivän aikana kuullaan erityisesti näkökohtia veroprosessista hallinto-oikeuksissa ja KHO:ssa sekä käydään läpi KHO:n merkityksellinen ja tuore oikeuskäytäntö. Seminaaripäivä etenee ennakkoratkaisujen ja verovalitusten laatimisesta ja käsittelystä kotimaisissa tuomioistuimissa aina asioiden käsittelyyn Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kokeneet asianajajat kertovat kokemuksia ja käytännön vinkkejä veroasioiden menestyksekkäästä hoidosta. Veroyliasiamies, KHO:n ja hallinto-oikeuden tuomarit sekä unionin tuomioistuimen lakimiesavustaja täydentävät päivän antia siten, että aihepiiri tulee käytyä läpi mahdollisimman kattavasti eri näkökulmista. Seminaari soveltuu kaikille veroasioiden ja -prosessien kanssa työskenteleville. Seminaarin puheenjohtajana toimii hallinto-oikeustuomari Petri Saukko, Kuopion hallinto-oikeus. Muina asiantuntijoina lakimiesavustaja Pekka Aalto, Euroopan unionin tuomioistuin, asianajaja Ossi Haapaniemi, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, asianajaja Leena Romppainen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, veroyliasiamies Timo Räbinä, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja hallintoneuvos Timo Viherkenttä, korkein hallinto-oikeus. Seminaarin hintaan sisältyy kirja Helminen: EU-vero-oikeus (arvo 104 €).

Asianajaja Leena Romppainen

Hallintoneuvos Timo Viherkenttä

730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 21


VEROTUS JA KIRJANPITO

Taloustaitoa juristeille I, II ja III -brunssit Osaatko lukea ja tulkita oikein yrityksen taloudellista informaatiota? Juristi joutuu työssään arvioimaan yrityksiä eri näkökulmista, jolloin olisi hallittava tilinpäätösanalyysitaidot ainakin perustasolla. Kirjanpitovientejä ei välttämättä tarvitse osata, mutta taloudellisen informaation lukeminen ja tulkinta ovat lähes välttämättömyyksiä. Taloustaitoa juristeille -seminaareissa käsitellään yritystaloutta käytännönläheisesti ja syvennetään taloustaidon osaamista huomioiden juristin työn moninaiset vaatimukset. Seminaarisarja koostuu kolmesta erillisestä brunssiseminaarista, jotka toimivat myös itsenäisinä aamupäivän tietojen päivityspaketteina:

Taloustaitoa juristeille I – yritystalouden perusteet 28.8. Seminaarissa opit lukemaan talouden informaatiosta olennaiset asiat ja tulkitsemaan niitä. Seminaarin aiheina ovat muun muassa yrityksen tilinpäätöksen lukeminen, tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman rakenne ja avainrivit, FAS- ja IFRS-normistojen peruserot sekä talouden pika-analyysi.

Taloustaitoa juristeille II – yrityksen taloudellisen tilan arviointi ja tilinpäätösanalyysi 17.9.

Ilari Salmi Tule syventämään tietojasi asiantuntevan ja innostavan kouluttajan Ilari Salmen johdolla. Ilarilla on pitkä kokemus itsenäisenä kouluttajana, kirjoittajana ja konsulttina. Osanottajat ovat kiittäneet Ilarin innostavaa, elävää ja selkeää otetta yrityksen talouteen sekä koulutuksen käytännönläheisyyttä.

Seminaarissa saat työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen eri tilanteissa. Päivän aikana keskitytään tilinpäätösanalyysiin ja käsitellään muun muassa kannattavuuden merkitystä ja mittaamista, yrityksen rahoitusaseman arviointia sekä luottokelpoisuusarvioinnin tekemistä ja tulosten arviointia.

Taloustaitoa juristeille III – yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmät 2.10. Seminaarissa käsitellään yrityksen arvon eri näkökulmia, substanssiarvoa ja liikearvoa. Lisäksi käydään läpi arvonmääritykseen tarvittavaa taloudellista informaatiota sekä lähestytään tavallisimpia arvonmäärityksen menetelmiä esimerkkiyrityksen toteutumien ja ennusteiden avulla. YHTEISHINTA Ilmoittaudu kaikkiin kolmeen Taloustaitoa juristeille -brunssiin, saat ne yhteishintaan 1 000 € + alv 24 %. Kahden brunssin yhteishinta on 700 € + alv 24 %. Yksittäisen brunssin hinta on 495 € + alv 24 %. Yhteishinnoista ei myönnetä muita alennuksia.

22 • www.talentumlakikoulutus.fi


VEROTUS JA KIRJANPITO

Kansainväliset ennakkosopimukset siirtohinnoittelussa -brunssi 28.11. Siirtohinnoittelun kansainvälisiä ennakkosopimuksia (Advance Pricing Agreements) koskevat menettelysäännökset tulevat täydentämään verovelvollisten mahdollisuuksia ennakoida kansainvälisten liiketoimien verokohtelua. Millainen on uuden sääntelyn ehdotettu sisältö? Kuinka verohallinto suhtautuu uudistukseen? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita uusi menettely tuo tullessaan? Tule kuulemaan, millaisia uudistuksia Suomen verolainsäädäntöön on tulossa sekä käytännön kokemuksia kuinka ennakkosopimuksia on jo sovellettu kansainvälisesti.

Asianajaja Janne Juusela

Seminaarin asiantuntijoina asianajaja Janne Juusela, Asianajotoimisto Borenius Oy, Partner Gertjan Hesselberth, VMW Taxand, johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen, Konserniverokeskus, Siirtohinnoitteluhanke, Senior Associate Jarno Mäkelä, Asianajotoimisto Borenius Oy ja Head of Tax, Legal Strategy Arthur Pleijsier, Lombard International Assurance S. A. 495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

Verobrunssisarja: Yritys- ja pääomaverouudistus 2014 käytännön verosuunnittelun näkökulmasta OSA 1: Yritysverouudistus 2014: korkojen vähentämisoikeuden rajoittamisen vaikutukset ja poistojen verotus 24.9. OSA 2: Pääomaverouudistus 2014: osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelun uudet ja vanhat haasteet 15.10. OSA 3: Holdingyhtiöverosuunnittelu konsernissa: verovapaiden EVL-osakeluovutusten riskit ja mahdollisuudet tuoreimman oikeuskäytännön ja esimerkkien valossa 5.11. Seminaarisarjan puheenjohtajana toimii OTT, KTT Matti Kukkonen, Svenska handelshögskolan.

OTT, KTT Matti Kukkonen

YHTEISHINTA Ilmoittaudu kaikkiin kolmeen Verobrunssiin, saat ne yhteishintaan 1 000 € + alv 24 %. Kahden brunssin yhteishinta on 700 € + alv 24 % ja yksittäisen brunssin hinta 495 € + alv 24 %. Yhteishinnoista ei myönnetä muita alennuksia.

www.talentumlakikoulutus.fi • 23


RAHOITUS JA VAKUUDET

Projektirahoitus 12.9. Talentum Lakikoulutuksen uusi projektirahoituksen seminaari tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen kokonaispaketin ajankohtaista projektirahoituksen juridiikkaa ja parhaita käytäntöjä. Seminaarissa käydään läpi tulevien sääntelyuudistusten vaikutusta ja rahoituksen instrumentointia nykyisessä markkinatilanteessa sekä luodaan katsaus uudistuvan energian projektirahoituskysymyksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tule päivittämään tietosi alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla! Seminaarin aiheina: • Direktiiviuudistus

Counsel, OTT Laura Huomo

Partner Florian Degenhardt

• Rahoitusrakenteet ja rahoituksen instrumentointi nykymarkkinassa • Uusiutuvan energian investointien erityiskysymyksiä projektirahoituksen näkökulmasta Suomessa • Project financing of renevable energy projects in Europe – lessons learned and looking ahead • Toimittajan näkökulma – energiaprojektin kannattavuus. Seminaarin puheenjohtajana: Counsel, OTT Laura Huomo, Asianajotoimisto White & Case Oy Muina asiantuntijoina: Partner Florian Degenhardt, White & Case Hamburg Toimitusjohtaja Jari Lauriala, Translink Corporate Finance Ltd. Executive Vice President, Investments Aleksi Lumijärvi, Greenstream Senior Legal Counsel Mikko Pulkkinen, Wärtsilä, Power Plants

Executive Vice President Aleksi Lumijärvi

24 • www.talentumlakikoulutus.fi

Professori Kim Talus

Professori Kim Talus, Itä-Suomen yliopisto 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


RAHOITUS JA VAKUUDET

Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä 31.10. Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä kokoaa jälleen alan parhaat asiantuntijat yhteen keskustelemaan toimialaa puhuttavista teemoista. Markkinatilannekatsauksen lisäksi päivässä keskitytään mm. markkinoiden väärinkäyttö- ja transparenssi-direktiivin muutoksiin, EMIR-asetuksen vaikutuksiin johdannaisia käyttäviin tahoihin, uudistettuihin hallinnollisiin sanktioihin ja itsesääntelyyn. Puheenjohtajana asianajaja Petri Haussila, Asianajotoimisto White & Case Oy. Asiantunti­ joina asianajaja Petri Avikainen, Asianajotoimisto White & Case Oy, osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, Finanssivalvonta, markkinavalvoja Ville Kajala, Finanssivalvonta, Senior Legal Counsel Jyrki Manninen, Nordea Pankki Suomi Oyj ja OTT, professori Seppo Villa, Helsingin yliopisto. 795 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 596,25 € + alv 24 %

Asianajaja Petri Haussila

Rahoitusoikeuden ajankohtaispäivä, marraskuu Rahoitusoikeuden ajankohtaispäivä tarjoaa monipuolisen kattauksen ajankohtaisia aiheita. Päivän aikana käsitellään rahoitusoikeuden ajankohtaisia sääntelyuudistuksia, rahoitussopimuksia sekä rahoituskysymyksiä maksukyvyttömyystilanteissa. Lisäksi luodaan katsaus yrityskaupparahoitukseen ja rakenteelliseen subordinaatioon. Asiantuntijoina mm. asianajaja Tero Tuomisto, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö, asianajaja Janne Lauha, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja asianajaja Henrik Mattson, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Asianajaja Tero Tuomisto

www.talentumlakikoulutus.fi • 25


IMMATERIAALI- JA TEKNOLOGIAOIKEUS

Lakimies Minna Aalto-Setälä

Asianajaja Markku Tuominen

Valituslautakunnan jäsen, OTK Harri Salmi

Valituslautakunnan jäsen, OTK Harri Salmi on toiminut lukuisissa juridisissa tehtävissä Euroopan Unionin Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (The Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM) jo 18 vuoden ajan. Hän on kirjoittanut useita EU:n ja kotimaisia tavaramerkkejä käsitteleviä kirjoja.

Tavaramerkkipäivä 2013, 24.10. Talentum Lakikoulutuksen perinteinen Tavaramerkkipäivä järjestetään uusituin aihein ja ajankohtaisin puhujin. Seminaarissa kuulet tuoreimmat näkökulmat ajankohtaisesta tavaramerkkioikeudesta kansallisesti ja kansainvälisesti. Tule päivittämään tietosi!

Seminaarin asiantuntijoina: Lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari Asianajaja Markku Tuominen, Asianajotoimisto Roschier Oy Professori Katja Lindroos, Itä-Suomen yliopisto

Seminaarin aiheina:

Johtaja Susanna Mäkelä, Nokia Oyj

• EU:n tavaramerkkilainsäädäntöuudistus: asetus ja hinnoittelu sekä direktiivi ja sen vaikutukset kansallisesti

Valituslautakunnan jäsen, OTK Harri Salmi, EU:n Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (The Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM)

• Uusinta EU-oikeuskäytäntöä • Uudet verkkotunnuspäätteet – Trademark Clearinghouse • Muutokset kotimaisessa verkkotunnuslainsäädännössä – Tietoyhteiskuntakaari • Plain packaging.

26 • www.talentumlakikoulutus.fi

Suunnittelija Kati Ström-Lepola, liikenne- ja viestintäministeriö, viestintäpolitiikan osasto 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


IMMATERIAALI- JA TEKNOLOGIAOIKEUS

IPR-ajankohtaispäivä 4.9. Immateriaalioikeuksien merkitys kasvaa koko ajan kaikessa toiminnassa. Samaan aikaan sekä Suomessa että Euroopan tasolla tehdään uudistuksia rakenteisiin. Suomessa immateriaalioikeudet keskitetään markkinaoikeuteen ja Eurooppa saa uuden patenttijärjestelmän. Tule kuulemaan, miten IPR-maailma uudistuu! Seminaarin aiheina: • Teknologian lisensointia koskevien kilpailusääntöjen uudistus • Yhtenäinen EU-patentti • IPR-tuomioistuimen perustamisen käytännön vaikutukset • Varautuminen oikeusloukkaustilanteisiin sopimusteitse

Asianajaja Ella Mikkola

• Yritysjuristin näkökulma IPR-riitoihin • Viimeaikaista oikeuskäytäntöä • 3D-tulostukseen liittyvät IPR- ja muut oikeudelliset kysymykset. Asiantuntijoina asianajaja Mika Puittinen, Asianajotoimisto Krogerus Oy, lakimies, PhD Pessi Honkasalo, Asianajotoimisto Krogerus Oy, asianajaja Mikko Huimala, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, lakiasiainpäällikkö Mikko Kemppainen, Orion Oyj, eurooppapatentti­ asiamies Harri Koivisto, Papula Nevinpat, asianajaja Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy ja markkinaoikeustuomari Reima Jussila, markkinaoikeus. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

IPR-tuomioistuin -brunssi, joulukuu Immateriaalioikeusasiat keskitetään 1.9.2013 markkinaoikeuteen. Millaisia muutoksia tämä on aiheuttanut markkinaoikeuden toimintaan? Kuinka asioiden käsittelymenettelyt ovat muuttuneet? Onko uudistus saavuttanut sille asetetut tavoitteet? Tule kuulemaan, kuinka ensimmäiset kuukaudet ovat käytännössä menneet.

Lakimies, PhD Pessi Honkasalo

495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 27


JULKISOIKEUS

Kilpailuoikeus 2013, 19.–20.9. Tervetuloa perinteiseen Kilpailuoikeus-seminaariin päivittämään tietosi! Seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja kilpailuoikeuden alaan kuuluvista ajankohtaisista aiheista: • EU competition cases in the European courts (GC/ECJ) • Viimeaikainen kotimainen ratkaisukäytäntö • Saalistushinnoittelu ja Case Valio • Asian ajamisesta markkinaoikeudessa • Ajankohtaista kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuksien rajapinnasta • Yrityskauppavalvonta

Asianajaja Ilkka Aalto-Setälä

Johtaja Heli Tammivuori

• Päivittäistavarakauppaa koskevat kilpailulain uudistukset • Markkinaoikeus – työtilanne, oikeudenkäyntimenettelyt, kehitysnäkymät • Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuoikeudelliset painopisteet ja keskeiset linjanvedot • Siviilioikeudellisista seuraamuksista käytännön esimerkkien valossa • Kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi esitetyt säännösmuutokset • Viimeaikaista KHO:n oikeuskäytäntöä julkisista hankinnoista • Kierrätysjärjestelmiin liittyvät kilpailuoikeushaasteet. Asiantuntijoina mm. asianajaja Ilkka Aalto-Setälä, Asianajotoimisto Borenius Oy, asianajaja Ilkka Leppihalme, Asianajotoimisto ­Peltonen LMR Oy, pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, yli­tuomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus, Partner John Ratliff, ­WilmerHale, Brussels, johtaja Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry ja tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, Kilpailu- ja kuluttaja­ virasto, yrityskauppavalvonta.

Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula

Partner John Ratliff

Tule ja päivitä kilpailuoikeudellinen osaamisesi ajan tasalle huippu­ asiantuntijoiden johdolla! Seminaarin hintaan sisältyy Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry:n julkaisema Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2012. 1 240 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 930 € + alv 24 %

28 • www.talentumlakikoulutus.fi


JULKISOIKEUS

Hankintadirektiiviuudistus 10.9. Nyt on aika päivittää julkisten hankintojen osaaminen ajan tasalle, sillä hankintalainsäädäntöön on tulossa merkittäviä muutoksia hankintadirektiivien kokonaisuudistuksen vuoksi. Seminaarista saat kattavan tietopaketin uudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta ja käsittelyaikataulusta sekä tietoa niistä muutoksista, joihin on hyvä alkaa valmistautua jo tänä vuonna. Syvällisemmän tarkastelun kohteeksi on valittu keskeisimmät muutoskohdat, kuten yhteishankinnat ja kilpailutusmenettelyt sekä kuntasektorin sisäiset hankinnat ja kuntien välinen yhteistyö. Lisäksi käydään läpi, milloin muutokset hankintasopimuksissa edellyttävät hankintojen uudelleen kilpailuttamista sekä luodaan katsaus viimeaikaiseen keskeisimpään oikeuskäytäntöön. Tule kuulemaan, miten uudistus vaikuttaa hankintatoiminnan juridiikkaan ja käytäntöihin!

Asianajaja Jouni Alanen

Asiantuntijoina asianajaja Jouni Alanen, Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy, lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto, lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel Oy, asianajaja Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, asianajaja Mika Pohjonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Kartellipäivä, joulukuu Kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet ovat käsitelleet viime vuosina useita merkittäviä kartelliasioita, kuten asfalttikartelli ja raakapuun ostokartelli sekä niihin liittyviä vahingonkorvausvaateita. Millaisia päätöksiä asioissa on annettu? Millaisia neuvoja käsittelyyn osallistuneet voivat tulevaisuuden varalle antaa? Kartelliseminaarissa alan parhaat asiantuntijat käyvät läpi viimeaikaisia tapauksia useasta eri näkökulmasta. Asiantuntemustaan ja kokemuksiaan jakamassa on niin kantaja- kuin vastaajapuolen, tuomioistuimen ja kilpailuviranomaisen edustajia sekä taloudellisia asiantuntijoita. Päivän aikana käsitellään myös kartellin aiheuttaman vahingon määrää ja sen mittaamista sekä kuullaan katsaus ajankohtaisesta kansainvälisestä kehityksestä.

Asianajaja Sari Hiltunen

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Sari Hiltunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 29


Yhteisöoikeus ja yritystoiminta

Seminaarin puheen­ johtajana toimivalla KTT, OTL Seppo Pöyhösellä on yli kolmenkymmenen vuoden käytännön kokemus osuuskunnista. Hän on myös kirjoittanut useita teoksia osuuskunnista ja niiden hallinnosta.

KTT, OTL Seppo Pöyhönen

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen

Toiminnanjohtaja Niina Immonen

Osuuskuntapäivä 2013 – uusi osuuskuntalaki 25.9. Osuuskuntalain kokonaisuudistuksessa osuuskuntien toimintaedellytykset saatetaan yhteisölainsäädännön osalta soveltuvin osin vastaamaan osakeyhtiölain toimintaedellytyksiä. Lain rakennetta ja keskeisiäkin käsitteitä muutetaan. Hallituksen esitys osuuskuntalain kokonaisuudistukseksi on hyväksytty eduskunnassa ja uudistus tullee suunnitelmien mukaan voimaan 1.1.2014. Erilaisia osuuksia ja niiden ehtoja koskeviin säännöksiin on tulossa paljon uudistuksia. Lain pääsäännön mukaan osuuksilla ei ole enää nimellisarvoa. Uutena asiana säädetään myös mahdollisuudesta ottaa osuuskunnassa käyttöön osakkeet. Laki lisää edelleen osuuskuntien omaa päätösvaltaa säännöissä määrätyissä asioissa. Tämän johdosta toimielinten jäseniin ja osuuskuntien johtoon kohdistuu entistä suurempia vaatimuksia. Seminaarissa käsitellään lakiuudistuksen keskeiset vaikutukset osuuskunnan toimintaan. Se antaa toimielinten jäsenille, johdossa toimiville ja muille osuuskuntien hallinnointiin osallistuville yleiskuvan lainsäädäntöuudistuksen vaikutuksista. Päivän aikana

30 • www.talentumlakikoulutus.fi

käydään läpi käytännön toiminnan kannalta olennaisimmat uuden lain säännökset. Tule päivittämään tietosi! Seminaarin puheenjohtajana: KTT, OTL Seppo Pöyhönen Muina asiantuntijoina: Toiminnanjohtaja Niina Immonen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen, Pellervo-Seura Seminaarin hintaan sisältyy Seppo Pöyhösen syyskuussa ilmestyvä Osuuskunta ja osuuskuntalaki -teos (arvo 96 €). 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


Yhteisöoikeus ja yritystoiminta

Sähköisen viestinnän sääntelyn uudistukset 26.9. Sähköistä viestintää sääntelee tällä hetkellä lähes 500 pykälää yli kymmenessä laissa. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevan tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeen myötä sähköisen viestinnän sääntely uudistuu ja selkeytyy. Uudistuvaan lakiin kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Myös osa nykysääntelystä muuttuu, kuten esimerkiksi yritysten mahdollisuus väärinkäytösten valvontaan. Tule seminaariin saamaan vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: • Mitä muutoksia lainsäädäntöön on tulossa? • Mitkä ovat muutosten seuraukset tietoturvan ja tietosuojan osalta? • Ketkä ovat uudistuvan sääntelyn mukaisia viestinnän välittäjiä, joiden täytyy toiminnassaan huomioida sähköisen viestinnän sääntelyn vaikutukset?

Päällikkö Jarkko ­Saarimäki

• Miten kuluttajansuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat säännökset muuttuvat? • Mitä muutokset käytännössä tarkoittavat yrityksille? Asiantuntijoina viestintäneuvos Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö, Director ­Privacy Mikko Niva, Nokia Oyj, professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto, päällikkö Jarkko ­Saarimäki, Viestintävirasto ja asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Uudistuva tietosuojan sääntely 29.10. Seminaari on tarpeellinen tietopaketti jokaiselle tietosuoja-asioiden parissa työskentelevälle juristille. Se valottaa tietosuojasääntelyn nykytilaa ja tulevia uudistuksia niin EU-tasolla kuin kansallisestikin. Mitä ovat uudistuvan sääntelyn käytännön vaikutuksen organisaatioille? Päivän aikana aihetta käsitellään käytännönläheisesti organisaation toiminnan lähtökohdista.

Asianajaja Eija Warma

Seminaarin puheenjohtajana toimii tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Muina asiantuntijoina mm. professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto, päällikkö Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto ja asianajaja Eija Warma Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 31


Yhteisöoikeus ja yritystoiminta

Seminaarin puheenjohtajana toimivalla asianajaja, Specialist Partner Oili Kelalla on pitkäaikainen kokemus säätiö- ja yhdistysoikeuden alalta. Hän toimi säätiölain uudistamistyöryhmän sihteerinä. Asianajaja, Specialist Partner Oili Kela

Professori Heikki Halila

Yhdistys- ja säätiö­rekisteri­päällikkö, OTL Juha Viertola

Säätiöpäivä 2013 – uusi säätiölaki 12.11. Säätiölain kokonaisuudistuksen tavoitteena on muuttaa säätiölainsäädäntö vastaamaan nykyaikaisen säätiötoiminnan tarpeita. Säätiölain uudistamiseksi asetettu työryhmä ehdottaa uuden säätiölain säätämistä.

kuulemaan, mitä uusi laki tarkoittaa olemassa oleville säätiöille ja uuden säätiön perustamiselle sekä kuinka tuleviin lainsäädäntömuutoksiin kannattaa varautua jo ennakolta!

Uusi, ehdotettu säätiölaki ottaa voimassa olevaa lakia paremmin huomioon toiminnallisten säätiöiden ominaispiirteet. Säätiön perustajille tarjotaan uusia keinoja säätiön hallinnon ja valvonnan järjestämiseen. Lisäksi säätiön perustamiseen ja toimintaan liittyvää hallinnollista taakkaa pyritään rajoittamaan. Samalla säätiötoiminnan avoimuutta lisätään, mikä parantaa säätiölaitoksen tunnettuutta, edistää pelisääntöjen noudattamista ja helpottaa säätiövalvontaa. Säätiöiden hallinnon helpottamiseksi ja säätiöiden käyttämien hallintopalveluiden saatavuuden parantamiseksi lain sisältöä ja kirjoitusasua yhtenäistetään mahdollisuuksien mukaan yhteisölainsäädännön viimeaikaisen kehityksen kanssa.

Seminaarin asiantuntijoina:

Seminaarissa käydään kattavasti läpi säätiölain uudistamisesta tehty ehdotus alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Tule

32 • www.talentumlakikoulutus.fi

Asianajaja, Specialist Partner Oili Kela, Asianajotoimisto Borenius Oy Professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö Johtava veroasiantuntija Lauri Savander, Savo-Karjalan yritysverotoimisto Yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö, OTL Juha Viertola, patentti- ja rekisterihallitus 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %


Yhteisöoikeus ja yritystoiminta

Yrityksen arvonmääritys 10.10. Luotettava yrityksen arvonmääritys on perusta yrityksen johdon ja sijoittajien tekemille päätöksille. Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvoon? Miten arvostusmallit ja arvostus­ kertoimet toimivat käytännössä? Miten arvonmääritys on otettava huomioon yrityskaupan eri vaiheissa? Seminaari on selkeä ja havainnollinen kokonaisuus soveltavasta arvonmäärityksestä. Päivän aikana saat käytännön työkaluja tulkita yrityksen arvoon vaikuttavia tekijöitä niin osakemarkkinoilla, yrityskauppatilanteissa kuin pääomasijoittajankin näkökulmasta. Asiantuntijoina mm. toimitusjohtaja Jaakko Niemelä, Alexander Corporate Finance Oy, strategi Jussi Hyöty, Danske Bank, sijoituspäällikkö Antti Karppinen, CapMan Oyj ja Suomen IR-yhdistyksen puheenjohtaja, johtaja, Hannu Nyman, Affecto Oyj.

Toimitusjohtaja Jaakko Niemelä

730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Osakeyhtiölaki ja kannustinjärjestelmät 24.10. Pitkäjänteiset kannustimet osana kokonaiskompensaatiota – mitä uutta? Osakeyhtiölaki antaa raamit osakeperusteisten kannustinjärjestelmien suunnittelulle ja ­toteuttamiselle. Yhtiöoikeudellisen sääntelyn lisäksi on tärkeää tuntea kannustinjärjestel­ mien verovaikutukset sekä yrityksen että työntekijän näkökulmasta. Entä mitä on ­huomioitava johdon holdingyhtiöiden ja osakeyhtiölain rahoitusapupykälän tulkinnan osalta? Tule seminaariin kuulemaan, mitä pitkäjänteisten kannustimien suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon sekä yhtiöoikeudellisesti että verotuksellisesti erityisesti listayhtiön näkökulmasta.

Partner (Head of Middle Market Tax) Ari Engblom

Asiantuntijoina Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy, Partner (Head of Middle Market Tax) Ari Engblom, KPMG, Partner Yrjö Kopra, Alexander Group Oy, OTT, Partner (Head of Tax) Ossi Haapaniemi, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy, asianajaja Seppo Havia, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, Finanssivalvonta ja Partner Timo Ihamäki, PwC. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 33


Yhteisöoikeus ja yritystoiminta

Seminaarissa on luennoimassa kolme tunnettua professoria, jotka ovat myös toimineet tai toimivat liike-elämässä. He ovat kirjoittaneet useita rahoitus-, yritysjärjestely-, verotusja osakeyhtiölaki­ aiheisia kirjoja, joista osaa voi pitää alansa perusteoksina.

OTT, professori Raimo Immonen

OTT, professori Jaakko Ossa

OTT, professori Seppo Villa

He ovat saaneet runsaasti ylistävää palautetta keskustelevasta luennointityylistään.

Henkilöyhtiön pääoman hallinta 7.11. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ovat joustavuutensa vuoksi varteenotettavia liiketoiminnan harjoittamisen muotoja. Henkilöyhtiö voi olla myös osa yritysryhmää, jossa on osakeyhtiöitä. Henkilöyhtiön pääomarakennetta, osakkuuksia tai toimintamallia valittaessa huomioon tulee ottaa samanaikaisesti monia näkökulmia ja sovittaa yhteen useita lakeja, kuten yhtiö- ja verolainsäädäntöä. Seminaarissa käsitellään käytännönläheisesti ja esimerkein henkilöyhtiön oman pääoman muodostamista ja sen uudelleenjärjestämistä sekä yhtiön varojen lainmukaista jakamista ja käyttämistä eri tilanteissa. Seminaarissa selostetaan myös erilaisia tapoja muuttaa yritysmuotoa tai toteuttaa muutoin liiketoiminnan tai osakkaiden etujen vaatimia rakennemuutoksia.

Seminaarissa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: • Mihin yhtiömiesten sopimusvapauden laajuus ulottuu verotuksessa? • Mitä mahdollisuuksia on tarjolla taseen uudelleenjärjestelyyn? • Varojen jakamisen verotuskytkentä – laillisen ja laittoman varojenjaon erottaminen ja seuraamukset yhtiö- ja vero-oikeudessa. • Liiketoiminnan uudelleen ryhmittelyn rajat, mikä toimii ja mikä ei?

• Verosuunnittelun vaihtoehdot yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyissä. Seminaarin hintaan sisältyy luennoitsijoiden Henkilöyhtiön pääoman hallinta -teos (arvo 89 €). 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

34 • www.talentumlakikoulutus.fi


Yhteisöoikeus ja yritystoiminta

Osakeyhtiölaki – käytännön kokemuksia 28.11. Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta, verotuksesta sekä johdon vastuista. Millaisia yhtiöoikeudellisia ongelmatilanteita sinä kohtaat päivittäisessä työssäsi? Talentum Lakikoulutuksen seminaari tarjoaa tilaisuuden kuulla, millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään ja millaisia ratkaisuja niihin löydetään. Seminaari on laaja kattaus alan ajankohtaisia teemoja, joita ovat mm.: • Yhdenvertaisuusperiaate käytännössä • Yhtiökokous listatussa ja listaamattomassa yhtiössä

Partner Manne Airaksinen

• Osakeannit, vaihtovelkakirja-, pääoma- ja hybridilainat käytännössä • Lähipiirilainat, cash pooling ja omien osakkeiden rahoitus • Yritysjärjestelyt osakeyhtiölain ja käytännön kokemusten valossa • SVOP-sijoituksen verokohtelu • Purkutappion vähennyskelpoisuus • Johdon, osakkaan ja yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu • Yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuu. Tule seminaariin kuulemaan yhtiöoikeuden kokeneita asiantuntijoita! Asiantuntijoina mm. Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy, asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajo­toimisto Oy, Partner Mikko Reinikainen, PwC, asianajaja Petri Taivalkoski, Roschier Asianajotoimisto Oy ja Partner Sebastian Kellas, KPMG Oy Ab. Seminaarin hintaan sisältyy kirjat Airaksinen, Pulkkinen, Rasinaho: Osakeyhtiölaki I ja II (yhteisarvo 179 €). 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Asianajaja Vesa Rasinaho

www.talentumlakikoulutus.fi • 35


ympäristö ja asuminen

Rakennusriitapäivä 1.10. Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen! Päivä kokoaa yhteen rakentamisen juridiikan ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia urakkatoteutuksen ongelmakohtia käytännön case-esimerkein. Päivässä pureudutaan mm. YSE:n riitaisuuksia aiheuttaviin kohtiin ja tuodaan esiin käytännön ratkaisumalleja tilanteisiin välimiehen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja konsulttien vastuita; takuuajan jälkeistä vastuuta, virheen vakavuuden merkitystä ja mm. vastuunrajoituksia. Aikataululiitännäisten erimielisyyksien näyttökysymykset ja erityisesti työmaatoteutukseen liittyvät riitaisuudet tulevat myös esiin. Päivän päättää kehuttu rakennusriita-case, jossa simuloidaan tilaajan ja urakoitsijan argumentointi-tilannetta sekä väitteiden ja näytön esittämistä.

Asianajaja, VT Risto Sipilä

Puheenjohtajana asianajaja, VT Risto Sipilä, Asianajotoimisto Borenius Oy. Asiantuntijoina oikeusneuvos Mikko Tulokas, asianajaja, VT Saara Paronen, Asianajotoimisto Borenius Oy, OTM, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja asianajaja Ville Laine, Asianajotoimisto Juridia Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Ajankohtaista energiaoikeutta 21.11. Seminaarissa perehdytään monipuolisesti uusimpiin energiaan liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin sekä toiminnanharjoittajien ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisiin kehityssuuntiin. Tule kuulemaan EU:n energiaoikeuden uusimmista yleisistä muutoksista sekä energian myyjien ja ostajien liiketoimintaan vaikuttavista uusista energian tukkumarkkinoita koskevista EU-säädöksistä. Seminaarin aiheena on erityisesti energian tukkumarkkinaosapuolten velvoitteiden laajentuminen koskemaan kaikkia markkinaosapuolia. Seminaarissa käsitellään myös sähkömarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta, jolla on vaikutuksia sekä energia­ yhtiöihin että energian käyttäjiin. Kuulet lisäksi maakaasumarkkinoiden tuoreimmista muutoksista, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun (LNG) vaikutuksista. Lisäksi seminaarissa käsitellään lupaprosessien ja muuttuvan ympäristölainsäädännön vaikutuksia liiketoimintaan ja hankkeiden toteuttamiseen.

Asianajaja Robert Utter

Asiantuntijoina professori Kim Talus, Itä-Suomen yliopisto, hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö, markkinavalvoja Timo Lankinen, Energiamarkkinavirasto, Counsel, OTT Laura Huomo, Asianajotoimisto White & Case Oy ja asianajaja Robert Utter, Asianajotoimisto Roschier Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

36 • www.talentumlakikoulutus.fi


ympäristö ja asuminen

Asunto-osakeyhtiölaki – käytännön kokemuksia -brunssi 8.10. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Millaisiin käytännön ongelmiin on kuluneen kolmen vuoden aikana törmätty ja kuinka haasteet on selätetty? Tule kuulemaan alan ammattilaisten näkemykset ja parhaat käytännön kokemukset. Seminaarin aiheina ovat mm. esteellisyyskysymykset päätöksenteossa, äänten ­laskeminen yhtiökokouksessa, hissien jälkiasentamisesta päättäminen ja kustannusten jako sekä ­johdon, osakkaan ja yhtiön vahingonkorvausvastuu. Puheenjohtajana lakimies Tapio Nevala, Asianajotoimisto Juridia Oy. Asiantuntijoina laki­ asiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto, asianajaja Timo A. Järvinen, Asianajo­ toimisto Juridia Oy, isännöitsijä Markku Mathlin, Etuisännöinti Ay ja johtava lakimies, varatuomari Mia Pujals, Kiinteistöliitto Uusimaa.

Lakimies Tapio Nevala

Seminaarin hintaan sisältyy Jyrki Jauhiaisen, Timo A. Järvisen ja Tapio Nevalan lokakuussa ilmestyvä Asunto-osakeyhtiölaki -teos (arvo 120 €). 495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

Rakennuksen sisäilmaongelmat 27.11. Seminaarissa rakennuksen sisäilmaongelmiin liittyvä lainsäädäntöpohja ja vastuukysymykset käsitellään eri oikeudenalojen näkökulmat yhdistäen ympäristö-, kiinteistö-, työ- ja sopimusoikeuden asiantuntijoiden esittäminä. Seminaari jakautuu iltapäivällä asuinhuoneisto- ja toimitilalinjaan.

Asianajaja Timo A. Järvinen

Asiantuntijoina asianajaja Timo A. Järvinen, Asianajotoimisto Juridia Oy, asianajaja, Specialist Partner Saara Paronen, Asianajotoimisto Borenius Oy, professori Kari Reijula, Työterveyslaitos, asianajaja Jari Tuomala, Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy, johtava erityisasiantuntija Markku Viinikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, rakennusinsinööri Miika Natunen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy, toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen vuokran­antajat ry, asianajaja Marko Mononen, Asianajotoimisto Juridia Oy ja asianajaja Henna ­Kinnunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

www.talentumlakikoulutus.fi • 37


MUU KOULUTUS

Vähennä sairauspoissaoloja 5.9. Nykypäivänä tiedetään, että koviin tuloksiin pääseminen niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla vaatii myös pehmeitä keinoja. Henkilöstön hyvinvointiin panostamisen, terveys­ riskien seulomisen, hyvän johtajuuden ja toimivan yhteistyön työterveyshuollon kanssa on todettu vähentävän sairauspoissaoloja ja pidentävän työuria sekä näkyvän suurina kulusäästöinä. Seminaarissa tarkastellaan case-esimerkein ja käytännön toimintamallien kautta, miten hyviin tuloksiin päästään ja mitä tämä tarkoittaa euroissa. Asiantuntijoina ylilääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, apulaiskaupungin­ johtaja Ritva Viljanen, Helsingin kaupunki, asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, dosentti Paula Liukkonen, Tukholman yliopisto ja henkilöstöjohtaja Tapio Palolahti, Atria Suomi Oy. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

Ylilääkäri Jan Schugk

Uudistunut velvoittavampi potilasoikeus 3.10. Päivä on suunnattu terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle sekä terveydenhuollon juridisten kysymysten parissa toimiville asiantuntijoille. Yhä useammin myös käytännön lakimies joutuu seminaarin asioiden kanssa tekemisiin, kun asiakkaan ongelma liittyy terveydenhuoltoon. Päivän aikana keskitytään uudistuneeseen ja entistä velvoittavampaan potilasoikeuteen, ja sen vaikutuksiin mm. potilaan hoitoon pääsyyn ja hoitovahinkoihin ja -virheisiin. Lisäksi syvennytään mm. uuteen terveydenhuoltolakiin, lääkärin oikeussuojakeinoihin ja terveydenhuollon laillisuusvalvontaan. Keskeisinä aiheina ovat myös potilaan tietosuoja- ja salassapitokysymykset sekä uudet sähköiset potilastietojärjestelmät.

Professori Ahti Saarenpää

Puheenjohtajana professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto. Asiantuntijoina mm. puheenjohtaja Juhani Kaivola, Potilasvahinkolautakunta, LKT, OTT Lasse Lehtonen, HUS ja ylilääkäri Aulikki Wallin, THL. 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

38 • www.talentumlakikoulutus.fi


Syksyllä tulossa myös: Ulkomaan työ 14.11. Seminaarissa perehdytään ulkomaankomennusten suunnitteluun ja toteutukseen hyvän prosessinhallinnan kannalta sekä käsitellään käytännönläheisesti olennaisimpia työehtojen määräytymistä koskevia asioita ja suomalaisen sosiaaliturvalainsäädännön perusteita. Lisäksi annetaan vastauksia mm. kysymyksiin: kuka tarvitsee työluvan Suomessa ja minkälaisia lupia tarvitaan ulkomailla; miten työehdot määräytyvät – minkä maan lakia sovelletaan; mistä työehdoista voidaan vapaasti sopia ja miten työehtoja valvotaan? Puheenjohtajana asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy 730 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 547,50 € + alv 24 %

IT-riidat ja projektisopimusten jalkauttaminen -brunssi 20.11.

Asianajaja Maisa Nikkola

Talentum Lakikoulutuksen brunssiseminaarissa kuulet, miten vältät IT-sopimusten tyypilliset ongelmatilanteet käytännön projektityön tasolla, perehdyt sopimusrikkomusten seuraamusmekaniikkaan ja todisteluun käytännön riitaprosessin näkökulmasta. Lisäksi saat työvälineitä muutoksenhallinnan ja erimielisyystilanteiden hoitamiseen menestyksekkäästi. 495 € + alv 24 % • Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 371,25 € + alv 24 %

» Ilmoittaudu

lakikoulutus@talentum.fi 020 442 4100

» Edut

Suomen Lakimiesliiton jäsenille –25 % Julkisen sektorin edustajille –25 %

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Talentumlakikoulutus.fi Edut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. Vain yksi alennus/ilmoittautuminen. Ilmoittautuessasi seminaariin, kerro jäsennumerosi.

Talentum Lakikoulutus syksy 2013  

Talentum Lakikoulutus seminaarit syksy 2013

Talentum Lakikoulutus syksy 2013  

Talentum Lakikoulutus seminaarit syksy 2013