__MAIN_TEXT__

Page 1

Alenka Blazinšek

VODIČ PO RAZLIČNIH VPISIH V NEFIKS

Nefiks publikacija


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

VODIČ PO RAZLIČNIH VPISIH V NEFIKS

Vodič po različnih vpisih v Nefiks pripravila: zbirka: oblikovanje: izdal: založba:

2

Pripravila: Alenka Blazinšek

Alenka Blazinšek Nefiks publikacije Ksenija Blazinšek Zavod Nefiks Salve d.o.o. Ljubljana, 2010

3


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Kazalo vsebine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

4

Nefiks beleži neformalno Pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih Pridobivanje znanja z delom (študentski servis, pogodbeno delo, ostale delovne izkušnje) Pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja Pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom Pridobivanje izkušenj v tujini - getting experiences in foreign countries Ostali načini pridobivanja znanja Vodič po 8 ključnih kompetencah 8.1. Sporazumevanje v maternem jeziku 8.2. Sporazumevanje v tujem jeziku 8.3. Matematična pismenost, znanost in tehnologija 8.4. Digitalna pismenost 8.5. Medosebne in družbene kompetence 8.6. Učenje učenja 8.7. Samoiniciativnost in podjetnost 8.8. Splošna kultura Primiri možnih kompetenc za posamezna dela Viri in literatura:

1 7 9 14 20 22 26 31 34 34 34 36 36 37 38 38 39 40 43

5


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

1.

Nefiks beleži neformalno

Tekom svojih dejavnosti se mladi mnogo naučijo. Pridobijo znanje in sposobnosti, ki so nujna in se dopolnjujejo s teoretičnimi vidiki formalnega izobraževanja, ki poteka v šoli. Zato je nujno, da mladim omogočamo tako pridobljeno znanje tudi formalno priznavati za potrebe: - nadaljnjega šolanja, - zaposlovanja ali - napredovanja v različnih sistemih ter posledično krepitve zavesti o pomenu zaposlitvene pismenosti posameznika. »Zaposlitvena pismenost je zmožnost posameznika v vsakem trenutku dobiti zaposlitev. Vključuje zavest o lastnih kompetencah, sposobnostih in zmožnostih, sposobnost učenja in načrtovanja kariere, poznavanje trga dela in sposobnost aktivacije socialnega kapitala ter drugih vzvodov, katerih posledica je (želena) zaposlitev« (Blazinšek, Ozebek, 2010). Za vse to pa potrebujemo učinkovite mehanizme in orodja, ki nam omogočajo celovit sistemski pregled nad pridobljenimi znanji in kompetencami posameznika, ki mu zaupa tako formalni izobraževalni sistem kot tudi neformalni, obenem pa je uporaben tudi za delodajalce. Ideja Nefiksa kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja je zrasla iz zavesti, da: -

se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah, pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence), ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …).

Zato je to znanje (kompetence) nujno zabeležiti, in sicer na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi za potrebe zaposlovanja in razvoja zavesti o zaposlitveni pismenosti. Tako se je vzpostavil sistem, ki: - sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu – omogoča tudi izpis Europass življenjepisa; - sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah); - je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani), kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa); - se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in v izobraževanju smiselno nadgrajuje. Z vidika posameznika (je) sistem: - enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem; - mladega človeka motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc; - mlademu človeku omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;

6

7


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

-

predstavlja orodje, ki mlademu človeku pomaga opisati in samooceniti vrednost svojega znanja.

Indeks je nastal po skandinavskem modelu in bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Obstaja v dveh oblikah: - knjižica Nefiks - e-Nefiks, ki je brezplačno dostopen vsem uporabnikom na podpornem portalu www.talentiran. si, vanj pa je vključenih že preko 13.000 uporabnikov. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in obenem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika. Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij: -

pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih pridobivanje znanja z delom (delo preko študentskih servisov) pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji) pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom pridobivanje izkušenj v tujini ostali načini pridobivanja znanja.

Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem, in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih - tako pri delu kot tudi pri prostem času in učenju. Vse to je neformalno učenje. »Neformalno učenje je vedno namerno učenje z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi dosegli te cilje. Neformalno učenje je učenje, pri katerem udeleženci potovanja po učni poti sami določijo učne cilje, ali pa pri njihovem določanju sodelujejo. Neformalno učenje je izobraževalni proces, v katerem vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno« (MVA, 2006). Posameznik lahko tako vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, kar že samo po sebi pomeni ozaveščanje, katere kompetence posameznik že ima, ter jih predstavi tudi drugim. Skozi vsako področje pa Nefiks še specifično razvija zaposlitveno pismenost.

8

2. Pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih Aktivno državljanstvo pomeni delovanje posameznika v družbeni sferi z namenom uveljavljanja lastnih dolžnosti in pravic, ki jih ima kot državljan, odgovorno delo na projektih pa predvideva prevzemanje odgovornih funkcij na posameznih projektih nevladnih organizacij s širšim družbenim ciljem in namenom osveščanja širše javnosti. Sem spadajo: - odgovorni položaj v nevladnih organizacijah, - sodelovanje v akcijah vzbujanja družbenega zavedanja, - odgovorni položaji v političnih organizacijah in druga politična aktivnost. Odgovorno delo na projektih je definirano kot prevzemanje odgovornih funkcij na posameznih projektih nevladnih organizacij s širšim družbenim ciljem in namenom osveščanja širše javnosti. V e-Nefiks lahko vpisuješ: - uspešno zaključene projekte, ki jih v celoti privedeš do zastavljenega cilja; - projekte, kjer si bil aktivno udeležen pri razvoju projekta ali si tam opravljal katero od pomembnih funkcij (vodenje, organizacija, koordinacija …); - projekte, katerih veljavnost je potrjena s strani posameznih državnih organov. Katere vloge v organizaciji so primerne za vpis? Vse odgovorne naloge, ki si jih samostojno opravljal/a pri kakšnem delu. Pri tem področju je predvsem pomembna tvoja odgovornost, ki si jo nosil/a pri nalogi. Npr: - vodja projekta - organizator/ka koncerta, druge aktivnosti - predsednik/ca, tajnik/ca, blagajnik/čarka, podpresednik/ca društva / organizacije - urednik/ca publikacije - koordinator/ka

9


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Primer 1: Projekt “Mladi na trgu delovne sile”

Organizacija: Društvo mladinski ceh

Organizacija: Politična stranka mladih Zeleni list

Ime aktivnosti-e: Mladi na trgu delovne sile

Ime aktivnosti: Mladi na volitve

Opis aktivnosti: Projekt je sestavljal niz okroglih miz in strokovnih posvetov na temo, kaj lahko mladi za večjo zaposljivost kasneje, storijo že v času študija. K sodelovanju smo povabili številne slovenske in tuje strokovnjake s področja zaposlovanja in izobraževanja ter skupaj pripravili strokovno publikacijo, ki je objavljena na spletni strani našega društva. Publikacijo smo prevedli tudi v angleški jezik. Uporabnik je bil vodja projekta, zadolžen za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo projekta, vodenje delovnega tima 12 sodelavcev, za načrtovanje vsebine z drugimi sodelavci in s strokovnjaki in za stike s ciljnimi javnostmi.

Opis aktivnosti: Vodil sem skupino mladih, ki se je odločila, da bo v sklopu akcije »Mladi za boljši svet« v politični stranki, osveščala mlade o pomenu udeležbe na volitvah za Evropski parlament. Osrednje akcije pri tem so bile tisk kartic, ki smo jih distribuirali s pomočjo mladinskih ustanov v Ljubljani. Kartice naj bi mlade na humoren in zanimiv način nagovorile o pomenu udeleženosti na volitvah za Evropski parlament

Lastna ocena: Pri projektu sem se spoznala s tematiko zaposljivosti mladih. Pri delu sem se naučil dela v skupini in vodenja skupine. Spoznal sem načine komuniciranja z mediji ter ustvarjanje sporočil za javnost. Izpopolnil sem znanje angleškega jezika s komuniciranjem z udeleženci iz tujine in s pripravljanjem publikacije v angleškem jeziku. Kompetenca1: Ime: Medosebne in družbene kompetence Opis kompetence: Vodenje tima 12 sodelavcev, timsko delo, upravljanje z ljudmi. Organizacija: Organizacija Društvo mladinski ceh

10

Primer 2: Akcija “Mladi na volitve”

Lastna ocena: Menim, da sem se pri tem projektu naučil organizacije dela, vodenja skupin, načrtovanja. Delal sem tudi s financami, kjer je bilo potrebno predvidevati porabo. Sodeloval in koordiniral sem tisk kartic in njihovo distribucijo. Kompetenca 1: Ime: Samoiniciativnost in podjetnost Opis: Vodenje projekta, sodelovanje pri organizaciji in načrtovanju. Organizacija: Politična stranka mladih Zeleni list Kompetenca 2: Ime: Medosebne in družbene kompetence Opis: Aktivno delo v političnem življenju Organizacija: Politična stranka mladih Zeleni list

Kompetenca2: Ime: Učenje učenja Opis: Sodelovanje s strokovnjaki na področju zaposlovanja, pripravljanje gradiva za mlade, moderiranje okroglih miz. Organizacija: Društvo mladinski ceh

Kompetenca 3: Ime: Medosebne in družbene kompetence Opis: Delo v skupini, komuniciranje z različnimi deležniki Organizacija: Politična stranka mladih Zeleni list

Kompetenca3: Ime: Sporazumevanje v tujem jeziku Opis: Sporazumevanje z udeleženci iz tujine, priprava publikacije v tujem jeziku Organizacija: Društvo mladinski ceh

Kompetenca 4: Ime: Sporazumevanje v maternem jeziku Opis: Priprava besedila za javno objavo Organizacija: Politična stranka mladih Zeleni list

11


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Primer 3: Koncert “Svetovni dan brez tobaka”

Organizacija: Društvo mladinski ceh Ime aktivnosti: Svetovni dan brez tobaka Opis aktivnosti: Skupina mladih v društvu se je odločila, da na poseben način obeleži svetovni dan brez tobaka. Pripravili so tematsko obarvan rock koncert za mlade. Uporabnik je timsko sodeloval v skupini mladih. Njegova naloga je bila priprava prošnje za sponzorstvo in oblikovanje reklamnega plakata. Sledil je nadaljnji kontakt po telefonu z zainteresiranimi sponzorji, ki so prispevali finance in potreben material (ozvočenje) za izpeljavo koncerta. Lastna ocena: Menim, da sem se skozi projekt naučil komunicirati z javnostmi, napisati primerno sponzorsko prošnjo, usposobljen sem za zbiranje sponzorskih sredstev. Prav tako sem nadgradil svoje znanje programa Inkscape, ki sem ga uporabil za oblikovanje promocijskega plakata. Naučil sem se tudi timskega dela in spoznal svojo vlogo delovanja v timu. Kompetenca 1: Ime: Sporazumevanje v maternem jeziku Opis: Pisanje sponzorskih prošenj in nadaljnja komunikacija po telefonu Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 2: Ime: Medosebne in družbene kompetence Opis: Organizacija družbeno relevantne prireditve – osveščanje o tematiki Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 3: Ime: Splošna kultura Opis: Primeren nagovor mladih skozi kulturni dogodek Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 4: Ime: Digitalna pismenost - IKT Opis: Obvladanje programa za oblikovanje Inkskape Organizacija: Društvo mladinski ceh

12

13


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

3. Pridobivanje znanja z delom (študentski servis, pogodbeno delo, ostale delovne izkušnje) Pridobivanje znanj z delom se vpiše, kadar delo poteka daljše časovno obdobje in poteka pod vodstvom mentorja. Z delom je posameznik pridobil osebnostne kvalitete in kompetence (nove delovne izkušnje in znanja). Pridobivanje znanj z delom prek mladinskih in študentskih servisov ter prek pogodb se vpiše, kadar zadosti naslednjim pogojem: - gre za večji časovni obseg opravljenega dela (najmanj 60 delovnih dni), ki so lahko opravljeni v več manjših delih v daljšem obdobju (do 3 leta); - uporabnik je delal pod vodstvom mentorja na odgovornem delovnem mestu z vidika zahtevnosti dela; - uporabnik je s tem delom pridobil osebnostne kvalitete in kompetence, ki jih bo pri svoji redni zaposlitvi ali drugem delu potreboval. Delo je definirano kot aktivnost posameznika v podjetju, kjer se mu na delovnem mestu omogoči pridobitev novih delovnih izkušenj in znanj, ki jih posameznik potrebuje pri svoji redni zaposlitvi oziroma jih ne more pridobiti na drug način. Pogodbeno delo ne sme imeti narave zamenjave redne zaposlitve. Katera dela so primerna za vpis? Vse kar si počel/a preko dela preko študentskega servisa / pogodbe, če ne spada pod katero od ostalih kategorij. Npr: - administracija v podjetju - gostinska dela - programiranje in oblikovanje spletnih strani - varstvo otrok - delo v trgovini s konfekcijo ... in še mnogo drugega.

Primer 1: Administrativno delo

Organizacija: Društvo mladinski ceh Ime aktivnosti: Administrativno delo Opis aktivnosti: Uporabnik je poskrbel za administrativna dela, kar obsega vnašanje podatkov v računalnik, oblikovanje tabel, uporaba Microsoft office programov Word in Excel na zahtevnejšem nivoju ter Acces na osnovnem nivoju. Prav tako je delo vključevalo pisanje dopisov v slovenskem in angleškem jeziku ter pripravo dokumentacije kot priloge k razpisom. Upravljanje s pisarniško tehnologijo: fotokopiranje, rezanje letakov, vezava brošur ipd. Lastna ocena: Naučil sem se osnove administracije. Osvojil sem pisanje dopisov v slovenskem in angleškem jeziku ter s tem povezane specifike pisanja dopisov. Poglobil sem poznavanje orodij Microsoft Office programov in ga za potrebe dela tudi nadgradil. Obvladam zahtevnejšo stopnjo dela z MS Wordom in Excelom. Osvojil sem delo s pisarniško tehnologijo. Kompetenca 1: Ime: Digitalna pismenost – IKT Opis: uporaba Microsoft Office programov Word in Excel na zahtevnejšem nivoju ter Acces na osnovnem nivoju Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 2: Ime: Matematična pismenost, znanost in tehnologija Opis: Delo z računalnikom in ostalo tehnologijo pri pisarniškem delu (fotokopiranje, rezanje, vezava …) Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 3: Ime: Sporazumevanje v tujem jeziku Opis: pisanje dopisov in sporazumevanje v tujem jeziku Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 4: Ime: Sporazumevanje v maternem jeziku Opis: Pisanje dopisov, komuniciranje z različnimi javnostmi Organizacija: Društvo mladinski ceh

14

15


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Primer 2: Delo za selitveni servis

Organizacija: Selitveni servis Ptica selivka Ime aktivnosti: Delo za selitveni servis Opis aktivnosti: V selitvenem servisu sem bil zadolžen za komunikacijo s strankami in za fizično delo in storitve. Selitev je najpogosteje potekala tako, da smo se najprej dogovorili s stranko o času in kraju dela, tam smo pohištvo razstavili in prepeljali na drugo lokacijo, kjer smo ga zopet sestavili. Selitvena dela so obsegala tudi vnaprejšnje načrtovanje celotnega procesa, komuniciranje z ostalimi vpletenimi (delodajalec in sodelavci) Lastna ocena: Pri delu v selitvenem servisu sem se naučil komuniciranja s strankami ter timskega dela. Osvojil sem potrebna znanja z učinkovito in hitro razstavljanje in sestavljanje pohištva in spoznal celoten proces načrtovanja selitve. Kompetenca 1: Ime: Matematična pismenost, znanost in tehnologija Opis: Načrtovanje in sestavljanje pohištva Organizacija: Selitveni servis Ptica selivka Kompetenca 2: Ime: Digitalna pismenost - IKT Opis: Uporaba računalniškega programa InDesign za načrtovanje pohištva Organizacija: Selitveni servis Ptica selivka Kompetenca 3: Ime: Samoiniciativnost in podjetnost Opis: Vodenje tima sodelavcev in delegiranje dela Organizacija: Selitveni servis Ptica selivka

16

Primer 3: Mentor pri delavnici retorike

Organizacija: Društvo mladinski ceh Ime aktivnosti: Mentor na delavnici retorike Opis aktivnosti: Osemurni tečaj je sestavljen iz nastopov pred kamero, dihalnih vaj in vaj za pravilno izgovorjavo, simuliranjem različnih situacij in časovnih omejitev, sestavljanja govora. Kdo je moje občinstvo? Kako se mu prilagoditi, da me bodo bolje razumeli? Kako jih prepričati? Kakšne so razlike med različnimi mediji? Kaj so etos, patos in logos? Namen in cilji: Usposobiti udeležence za javno nastopanje in uporabo pridobljenih veščin za pripravo in izvedbo javnega nastopa. Lastna ocena: Na tečaju sem se naučila uporabe tehnik govora, pridobila sem informacije, kako pripraviti javno predstavitev in kako se nanjo pripraviti. Menim, da sem dobro osvojila teoretični del tečaja, na podlagi prikazanih posnetkov pa se bom v prihodnje trudila odpraviti napake, na katere so me opozorili mentor in drugi udeleženci tečaja. Kompetenca 1: Ime: Sporazumevanje v maternem jeziku Opis: Priprava in izvedba javnega nastopa. Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 2: Ime: Splošna kultura Opis: Bonton, obnašanje in javna podoba govornika Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 3: Ime: Učenje učenja Opis: Organizirano učenje v skupini Organizacija: Društvo mladinski ceh

17


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Primer 4: Arhitekturni biro

Organizacija: Arhitekturni biro Piramida Ime aktivnosti: Priprava načrta za ljubljansko tržnico Opis aktivnosti: Sodelovanje pri pripravi načrta za ljubljansko tržnico v arhitekturnem biroju. Moje delo je bilo izdelava renderjev ter izrisovanje načrtov v sodelovanju s sodelavci zaposlenimi v biroju. Pripravila sem načrt po lastni zamisli, tako kot ostali sodelavci, o katerem smo potem vsi skupaj razpravljali na skupnem sestanku. Lastna ocena: Pri delu v arhitekturnem biroju sem se spoznala s specifiko dela arhitekta v praksi. Dobro sem se vključila v tim arhitektov. Izboljšala sem svoje znanje s programom AutoCad. Ustvarila sem načrt za ljubljansko tržnico po lastni viziji. Kompetenca 1: Ime: Digitalna pismenost – IKT Opis: Zahtevno delo z računalnikom, nadgradnja znanja s programom AutoCad Organizacija: Arhitekturni biro Piramida Kompetenca 2: Ime: Medosebne in družbene kompetence Opis: Sodelovanje v timu bolj izkušenih zaposlenih ljudi Organizacija: Arhitekturni biro Piramida Kompetenca 3: Ime: Splošna kultura Opis: Izražanje lastne ideje v arhitekturni načrt, umeščenost v slovensko kulturo Organizacija: Arhitekturni biro Piramida

18

19


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

4.

Pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja

Organizirane oblike izobraževanja so tiste, pri katerih se posameznik udeleži predavanja, delavnice, seminarja (ali katere izmed drugih oblik izobraževanja) z namenom pridobivanja znanja. Izobraževana so organizirana s strani usposobljenih izvajalcev. To so lahko “k cilju usmerjene oblike izobraževanja”, kamor spada izobraževanje, ki ima za cilj nesestavljena ali manj kompleksna znanja: - tečaji (npr. šiviljski, slikarski, potapljaški, plesni, fotografski …); - delavnice, predstavitve, predavanja, okrogle mize na določeno temo; - seminarji (npr. za vodenje arhiva, knjigovodstva, pridobivanje financ …); - drugo. V ta sklop spada tudi izobraževanje, ki ima za cilj pridobitev kompleksnejših znanj, kar pomeni, da so v posamezen program izobraževanja vključena različna področja znanj (psihološka, zgodovinska, sociološka, komunikacijska, matematična . Na primer: - izobraževanje taborniških oz. skavtskih voditeljev in planinskih vodnikov; - izobraževanje mladinskih uličnih delavcev; - izobraževanje projektnih vodij in podobno; - drugo. Kaj vpišem sem? Sem vpiši tečaje, seminarje, delavnice, konference, izobraževanja in druge oblike neformalnega izobraževanja, za katere meniš, da so ti omogočile, da si se naučil/a nekaj novega.

20

Primer 1: Delavnica osebna inovativnost

Organizacija Kompetence d.o.o Naslov Neformalno 16, 0000 Zimsko Opis dejavnosti: Na delavnici sem izvedela, da je Karierni e-portfolij spletno orodje, ki je namenjeno beleženju in vrednotenju izobraževalnih dogodkov in delovnih izkušenj ter načrtovanju karierne poti. Primeren je za individualno uporabo, uporabo v šoli ter podporo kariernemu razvoju na delovnem mestu. Na delavnici sem imela tudi usmerjeno priložnost za odkrivanje osebne inovativnosti. Namen in cilj Namen in cilj delavnice je bil seznanitev z uporabo orodja in priložnost za odkrivanje osebne inovativnosti. Prav tako je bil namen naučiti se in izvedeti nekaj novega, kar mi bo na moji karierni poti koristilo. Samovrednotenje Naučila sem se, kako uporabljati spletno orodje Karierni eportfolij, pri katerem sem za konkretno delo, ki sem ga opravljala ugotovila, kaj so moji glavni dosežki in prispevki pri delu, katere veščine, znanja in kompetence sem pridobila, kaj sem spoznala, kaj je bila moja najbolj in najmanj zadovoljujoča izkušnja in zakaj, kaj sem se iz te izkušnje naučila in podobno. Takšno razumevanje lasnega dela mi bo pomagalo pri odločitvah kaj želim v življenju početi in v katerih stvareh res uživam in sem dobra.

21


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

5.

Pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom

Prostovoljno delo je neplačano delo, ki ga posamezniki opravljajo v sklopu neke organizacije, projekta, društva, zavoda in se za njegovo opravljanje svobodno odločijo ter obvežejo, da bo delo opravljeno. “Prostovoljsko delo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je v času zaostrenih ekonomskih in družbenih razmer še pomembnejše. Prispeva k zniževanju revščine, višji zaposljivosti prebivalstva, razvoju demokracije ter spodbujanju aktivnega državljanstva. V zadnjem obdobju postaja prostovoljsko delo vedno bolj pomembno tudi na področju dopolnjevanja storitev države in preskrbe s socialnimi storitvami, s čimer omogoča nižje stroške ter večjo dostopnost prebivalstva do le-teh. Prostovoljsko delo tako pomembno prispeva k družbeni blaginji...” (RS, 2009). Tej dejavnosti posameznik posveti en del ali celoten svoj prosti čas. Dejavnost se lahko na primer opravlja na področju humanitarne pomoči, sociale, vzgoje, izobraževanja ali ekologije. Organizacija lahko prostovoljcu pokriva materialne stroške in daje žepnino v višini, ki za primerljivo plačano delo ne presega 10% izplačane vsote. Kaj vpišem sem? Vsa znanja, ki si jih pridobil/a s sodelovanjem na taborih, kot vodja, pomočnik, voditelj ali pa vse, kar si počel/a prostovoljno pri določeni organizaciji. Npr.: - učna pomoč otrokom (Zveza prijateljev mladine, šola) - delo v zavetišču za živali - deljenje hrane brezdomcem ... in še mnogo drugega.

Primer 1: Gasilsko društvo

Organizacija Prostovoljno gasilsko društvo Ceh Ime aktivnosti Udeležba na gasilskih vajah in tekmovanjih Namen in cilji Usposobiti se za pomoč pri gašenju požarov in pri naravnih nesrečah. Usposobljenost za udeležbo na tekmovanjih na nacionalni in mednarodni ravni. Opis aktivnosti Na področju gasilstva delujem že sedem let. Letos sem pristopil v starejšo skupino, starejših mladincev. Člani prostovoljne gasilske skupine se srečujemo enkrat tedensko na pripravah, kjer poteka praktično in teoretično izobraževanje. Enkrat mesečno se udeležimo tekmovanj na regijskem področju. Vsako leto se udeležimo tudi nacionalnega tekmovanja. Poveljnik me je določil za vodjo čete na tekmovanju, dosegli smo 4. mesto med starejšimi mladinci. Lastna ocena Na gasilskih vajah in tekmovanjih sem se naučil timskega dela in ukrepov v kriznih situacijah. Spoznal sem pomen soodvisnosti drug od drugega v kritičnih trenutkih. Osvojil sem nova znanja na področju gasilstva, zaščite in prve pomoči. Naučil sem se vodenja tima. Kompetenca 1: Ime: Učenje učenja Opis: Pripravljanje na mesečna teoretična preverjanja znanja v skupini 6 posameznikov. Organizacija: Prostovoljno gasilsko društvo Ceh Kompetenca 2: Ime: Medosebne in družbene kompetence Opis: Usposabljanje v timu, kjer je visoka soodvisnost med člani ekipe. Organizacija: Prostovoljno gasilsko društvo Ceh Kompetenca 3: Ime: Samoiniciativnost in podjetnost Opis:Vodenje gasilske čete na nacionalnem tekmovanju. Organizacija: Prostovoljno gasilsko društvo Ceh Kompetenca 4: Ime: Matematična pismenost, znanost in tehnologija Opis: Poznavanje in delo z gasilsko tehnologijo. Organizacija: Prostovoljno gasilsko društvo Ceh

22

23


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Primer 2: Prostovoljec v domu starejših občanov

Organizacija Društvo mladinski ceh Ime aktivnosti Delo v domu starejših občanov v Ljubljani Namen in cilji Kot prostovoljka v društvu želim pomagati ljudem. Odločila sem se za delo v domu starejših občanov, ker se rada učim od starejših, bolj izkušenih in modrejših ljudi. Opis aktivnosti Enkrat na teden se srečujem s starejšo gospo, ki živi v domu ostarelih. Skupaj hodiva na sprehode in se pogovarjava. Cel dan ji delam družbo, saj nima nikogar, ki bi jo obiskoval. Enkrat mesečno skupaj z gospo pripravica večere branja s skupino 15 varovancev doma, kamor včasih povabimo gosta literata. Na teh večerih se pogovarjamo o dogovorjeni knjigi, izmenjavamo mnenja, nato pa poiščemo skupne točke. Večeri se zaključijo s poslušanjem glasbe in sproščenim druženjem. Lastna ocena S prostovoljnim delom sem spoznala veliko o delu s starejšimi, imela sem možnost učenja od bolj izkušenih ljudi. Zavedla sem se medgeneracijskih razlik, vendar tudi odkrila načine, kako jih lahko obidemo. Širila sem si obzorja skozi prebiranje literature in poslušanjem resne glasbe. Kompetenca 1: Ime: Medosebne in družbene kompetence. Opis: Tedensko druženje in pogovori s starejšo gospo in organizacija knjižnih večerov. Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 2: Ime: Samoiniciativnost in podjetnost Opis: Organiziranje knjižnih večerov, dogovori z občasnimi gosti. Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 3: Ime: Splošna kultura Opis: Spoznavanje klasične literature in resne glasbe. Organizacija: Društvo mladinski ceh Kompetenca 4: Ime: Sporazumevanje v maternem jeziku Opis: Branje in interpretacija književnih besedil Organizacija: Društvo mladinski ceh

24

25


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

6.

Pridobivanje izkušenj v tujini - getting experiences in foreign countries

Young people often seek for knowledge and experiences outside their own country. Here they can write down and organise all the activities they were involved in. This tool is a Slovenian cutting edge project for tracking non-formal education also known as e-Nefiks. It is made for young people aged more than 14 and was made to collect all the owners outschool activities, to write them down and organise them in a proper manner. Many young people gain experiences abroad, that is why we also prepared English part. This part is of general nature and will provide us with information of owner activities in your country. For more information: info@talentiran.si Kaj vpišem sem? Vse kar si počel/a v tujini in se pri tem kaj naučil/a. Gre za seminarje, tečaje, delavnice, konference, izmenjave, delo, dogotrajnejša potovanja. Te aktivnosti bi lahko vpisal/a tudi pod druga področja v e-Nefiksu, vendar jih zaradi jezika raje vpiši sem, saj je obrazec v angleškem jeziku, kar omogoča tistemu, ki vpis potrjuje, da tudi razume, kaj potrdi.

Case 1: Voluntariat

Organisation Voluntariat Name of activity Participation on international Work camp Purpose and aims of activity I was participating on international work camp because I wanted to meet new people new culture and different ways of living. I chose an environmental work camp because I’m aware of importance of keeping our planet clean and unpolluted. Description of activity A group of 15 participants was living in a small cottage near a monastery in Scotland. They had a mission to clean up a small island near the monastery of rhododendrons, which have spread so much that the growth of other beings on the island was made impossible. Every day we were working on the island and spend the evenings in comfortable and relaxed atmosphere. We even had a special evening of presentations where we presented a typical dance of the country we come from and everyone had learned all the other dances. We have all became good friends during that fortnight. Self-evaluation Apart from quite tiresome every-day work with tools I have also recognized the meaning of working in a group and cooperation between participants, especially when they don’t know each other. I have also upgraded my knowledge in English language and the culture and typical dances of different countries. Competence 1: Name: Matematična pismenost, znanost in tehnologija Description: Working with tools. Organisation: Voluntariat Competence 2: Name: Medosebne in družbene kompetence Description: Working closely together in a group of individuals, who didn’t know each other before. Organisation: Voluntariat Competence 3: Name: Splošna kultura Description: Getting familiar with different cultures through typical dancing. Organisation: Voluntariat

26

27


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Case 2: Camp Amerika

Organisation Camp America

Organisation Leonardo da Vinci - National TV station in Latvia LTV7

Name of activity Counsellor in a camp for disadvantaged

Name of activity Journalist internship in Latvia

Purpose and aims of activity I apply for the role of a counsellor in a camp because I wanted to do something different with my summer. Since I like to work with kids this camp was a perfect choice for me to gain some new experiences on working with a group of children.

Purpose and aims of activity I have applied for an internship in Latvia’s national television LTV7. My goal was to learn how to be a good reporter for television and to see the differences in journalism between Slovenia and Latvia.

Description of activity I was working with children from urban, low-income and homeless backgrounds in the US. I was in charge of the campers’ general well-being and ensuring that the kids got to enjoy all their activity sessions safely. I took a full and active role in the general areas of camp - looking after a table of kids at meal times, performing skits at the flagpole and singing round the camp fire in the evenings.

Description of activity I was working on a very important television with the most viewers and subscribers in Latvia. My job was to learn from a young reporter who was covering news in culture. We went to visit many social events, made interviews with famous Latvians, attend many press conferences and premiers of shows and movies. I helped to gather information on the field then we put together a report. Every morning we attended meetings with editor where we presented our ideas for news.

Self-evaluation I’ve learned how to manage with kids with less fortune circumstances. I organised their everyday activities and tried to include every individual in all activities so nobody was left out. Even though I had a lot of responsibilities I always found time for making friends among participants. Competence 1: Name: Communication in foreign language Description: Communicating with children from US in their language (English) Organisation: Camp America Competence 2: Name: Medosebne in družbene kompetence Description: Cooperation with other counsellors and with children in a team. Organisation: Camp America Competence 3: Name: Samoiniciativnost in podjetnost Description: Organising everyday activities for a group of children and leading a team. Organisation: Camp America

28

Case 3: Leonardo da Vinci

Self-evaluation I have learned to speak Latvian before and now have become quite fluent in it. I am now able to write a piece appropriate for publication and public reading. I have also learned a lot about working as a journalist (how to work on a field, record an interview, montage a report …). My tutor let me to participate in all meetings and I was an equal to them with my propositions and ideas. Competence 1: Name: Medosebne in družbene kompetence Description: Cooperation with other journalists on meetings corresponding with artists and public. Organisation: National TV station in Latvia LTV7 Competence 2: Name: Communication in foreign language Description: Writing and speaking daily in Latvian and English language, publishing reports. Organisation: National TV station in Latvia LTV7 Competence 3: Name: Digitalna pismenost - IKT Description: Learned how to montage tapes on computer and the use of special effects and graphics. Organisation: National TV station in Latvia LTV7

29


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

7. Competence 4: Name: Mat. Pismenost, znanost in tehnologija Description: Assistance in managing video camera and setting up the lights and microphones. Organisation: National TV station in Latvia LTV7 Competence 5: Name: Mat. Samoiniciativnost in podjetnost Description: Developing original personal ideas for TV news at the staff meetings. Organisation: National TV station in Latvia LTV7 Competence 6: Name: Mat. Splošna kultura Description: Attending art events and show and learning about art and its history therefore I could make a proper report. Organisation: National TV station in Latvia LTV7 Competence 7: Name: Mat. Učenje učenja Description: I was closely collaborating with my tutor who was helping me to learn how to be a good journalist. Organisation: National TV station in Latvia LTV7

30

Ostali načini pridobivanja znanja

V to kategorijo se vpisujejo osebna znanja in veščine, ki jih je posameznik pridobil s samostojnim izobraževanjem in aktivnostjo izven organizacij, ki niso merljiva po prej navedenih standardih. Tukaj sodi vse, kar ne moremo zapisati v kako drugo kategorijo e-nefiksa in izpolnjuje splošne kategorije. V to kategorijo se vpisujejo osebna znanja in veščine, ki jih je posameznik pridobil s samostojnim izobraževanjem in aktivnostjo izven organizacij, ki niso merljiva po prej navedenih standardih. Primeri: - Samostojno pridobivanje znanj – v e-nefiks se vpiše način pridobivanja znanja ter pridobljena znanja, veščine in kompetence: - konjički - samoizobraževanje (npr jezikovni tečaj na kasetah, učenje prek interneta …); - učenje od drugih ljudi – pomembne so njihove reference (npr. starši, drugi sorodniki, prijatelji …); - športna, kulturna in ostala udejstvovanja; - znanja in veščine, ki ne spadajo v nobeno drugo kategorijo; - uspešni samostojni projekti. Kaj še lahko vpišem sem? Vse, česar si se naučil/a pa ne spada v nobeno od ostalih kategorij Nefiksa. Npr: - samostjno učenje igranja inštrumenta (kitare) - samostojno učenje tujega jezika (s pomočjo kaset) - samostojno raziskovanje zgodovine kraja (raziskovalna naloga) ... in še mnogo drugega.

31


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Primer 1: Učenje kitare - samouk

Primer 2: Oblikovanje spletišča

Ime aktivnosti Učenje kitare

Ime aktivnosti Oblikovanje spletnih strani

Opis aktivnosti Kupil sem si kitaro z zaslužkom od dela prek študentskega servisa. Ker nisem imel denarja za učenje v glasbeni šoli, sem se naučil sam. Pogledal sem si video tečaj učenja kitare Learning quitar by Stevie Ray, nato sem se s pomočjo pesmarice in interneta naučil igranja akordov. Na pamet sem se naučil igrati 150 slovenskih in tujih pesmi.

Opis aktivnosti Ker me je programiranje in oblikovanje od nekdaj zanimalo, sem se odločil, da se naučim procesa postavitve in oblikovanja spletnih strani. Na internetu sem poiskal odprtokodni program Composer ter se s pomočjo navodil, naučil njegove uporabe. Ostali odprtokodni programi za oblikovanje, ki sem jih osvojil so Gimp za oblikovanje slik, aplikacije brskalnika Mozilla, ki sem jih potreboval za izmenjavo datotek in program Joomla. Ko sem osvojil osnovna znanja postavljanja spletne strani, sem pripravil domačo stran za naše društvo in nekaj mojih prijateljev. Pripravil sem tudi zanimive tekste v slovenskem in angleškem jeziku ter z njimi opremil spletno strani. Na lastni spletni strani objavljam tudi spletni dnevnik, ki ga 2-3 krat tedensko osvežujem.

Lastna ocena Naučil sem se igranja kitare v tolikšni meri, da lahko igram tudi na raznih prireditvah ali zabavah, saj sem se naučil tudi veliko sodobnih in popularnih pesmi. Kompetenca 1: Ime: Splošna kultura Opis: Poznavanje slovenske in tuje glasbene kulture skozi pesmi, ki jih zaigra. Kompetenca 2: Ime: Samoiniciativnost in podjetništvo Opis: Večmesečni trud in potrpežljivo učenje, ki je posledica samoiniciativnosti in želje po obvladanju inštrumenta.

Lastna ocena Spoznal sem osnove nekaterih programov (Komposer, Gimp, Mozilla) in se naučil njihove uporabe. Pripravil sem že več spletnih strani, ki so atraktivne in zanimive, saj imajo konstanten obisk. Kompetenca 1: Ime: Digitalna pismenost - IKT Opis: Obladovanje programov za postavitev in oblikovanje spletne strani: Komposer, Gimp, Mozilla. Kompetenca 2: Ime: Sporazumevanje v maternem jeziku Opis: Vsakodnevna priprava besedil v slovenskem jeziku, ki so primerna za objavo na svetovnem spletu. Kompetenca 3: Ime Sporazumevanje v tujem jeziku Opis: Priprava besedil v angleškem jeziku, ki so objavljena na spletnih straneh.

32

33


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

8.

VODIČ PO 8 KLJUČNIH KOMPETENCAH

Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo vse življenjskemu učenju. Kompetenca vsebuje kombinacijo znanja, veščin , stališč in vedenja. Osvojiti jo je mogoče v vseh vrsta kontekstov, formalno, neformalno in priložnostno, namerno ali nenamerno. Ključna kompetenca izpolnjuje tudi naslednje zahteve: je prenosljiva in torej uporabna v mnogih situacijah in kontekstih; je več funkcionalna, ker jo je mogoče uporabiti za dosego različnih ciljev, za rešitev različnih vrst problemov in izvršitev različnih vrst nalog. Zagotoviti mora ustrezen odgovor zahtevam specifične situacije ali naloge in je za vsakogar eden od predpogojev za ustrezno osebno delovanje v življenju, na delu in pri kasnejšem učenju. Z drugimi besedami: ima napovedno vrednost za dejansko delovanje posameznika. Medtem ko ni mogoče reči, da bodo ključne kompetence posamezniku vedno in v vseh okoliščinah omogočile uspeh v njegovih oz. njenih prizadevanjih, mogoče pa je reči, da bo odsotnost ključnih kompetenc prej ali slej privedla v osebni polom: oseba ne bo dosegla kombinacije treh ciljev (osebna izpolnitev, vključenost in zaposljivost) (Movit NA Mladina, 2006) Ključne kompetence so:

stopnja usposobljenosti je odvisna od štirih razsežnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in od posameznega jezika ter posameznikovega družbenega in kulturnega ozadja, okolja, potreb in/ali interesov. Znanje, spretnosti: • znanje tujega jezika (besedišče, slovnica) • poznavanje socialnih dogovorov • poznavanje kulturnega vidika • spremljanje spremenljivosti jezika Kompetence s področja SPORAZUMEVANJA V TUJIH JEZIKIH lahko pridobiš: Kot receptor, hostesa, animator, vodič, preko promocije, administrativnih del (poslovanje s tujci), trženja, prevajanja, poučevanja (tuj jezik), strežbe (delo s turisti)

8.1. SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU Opredelitev: Sposobnost izražanja in interpretacije misli, čustev, mnenj in dejstev v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) ter jezikovno delovanje v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah. Znanja, spretnosti: • poznavanje besedišča, • funkcionalna pismenost, • obvladanje verbalne interakcije, • poznavanje vrst besedil ter različnih slogov jezika, • sposobnost iskanja in obdelave informacij, • izražanje na prepričljiv način Kompetence s področja SPORAZUMEVANJA V MATERNEM JEZIKU lahko pridobiš: Kot receptor, hostesa, animator, vodič; preko administrativnih del, anketiranja, prodaje, dela v klicnem centru, deljenja letakov, trženja, izvajanja promocij, nudenja tehnične pomoči uporabnikom, inštruiranja, prevajanja, poučevanja, projektnega dela, strežbe

8.2. SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU Opredelitev: Za sporazumevanje v tujih jezikih nasploh veljajo iste glavne razsežnosti kompetence sporazumevanja kot pri sporazumevanju v maternem jeziku. Sporazumevanje v tujih jezikih zahteva tudi sposobnosti, kot sta posredovanje in medkulturno razumevanje. Posameznikova

34

35


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

8.3. MATEMATIČNA PISMENOST, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

8.5. MEDOSEBNE IN DRUŽBENE KOMPETENCE

Opredelitev: Matematična kompetenca je sposobnost usvojitve in uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Vključuje sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko razmišljanje) in predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice). Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost posameznega državljana.

Opredelitev: Te kompetence vključujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike vedenja, ki sposabljajo posameznike za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju in zlasti vse bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje morebitnih sporov. Državljanska kompetenca posameznike usposablja za polno udeležbo v državljanskem življenju na podlagi socialnih in političnih konceptov in struktur ter zaveze za dejavno in demokratično udeležbo.

Znanja, spretnosti: • temeljito poznavanje številk, merskih enot in struktur, • obladovanje osnovnih postopkov in osnovnih matematičnih predstavitev, • razumevanje matematičnih pojmov in zasnov • poznavanje temeljnih znanstvenih konceptov, načel in metod • razumevanje tehnologij in tehnoloških postopkov • razumevanje znanstvene raziskave • sposobnost posredovanja vzrokov in sklepov Kompetence s področja MATEMATIČNE PISMENOSTI, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE lahko pridobiš: Preko: administrativnih del (priprava tabel, grafov), anketiranja (analiza in statistična obdelava podatkov), selitev in montaže (uporaba logike pri sestavljanju komponent), dela v proizvodnji (uporaba orodij, strojev), nudenja tehnične pomoč uporabnikom, programiranja, dela v arhitekturnem studiu, izdelave internetnih strani, poučevanja

8.4. DIGITALNA PISMENOST Opredelitev: Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo Tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna znanja pri uporabi računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu.

Znanje, spretnosti: • razumevanje pomena dobrega fizičnega in duševnega zdravja in vzdrževanje le-tega • razumevanje kodeksov ravnanja in splošno sprejetih načinov v različnih družbah in okoljih (npr. v službi) • razumevanje multikulturnih in socialno-ekonomskih razsežnosti evropskih družb • strpnost, spoštovanje različnosti • sočustvovanje • obvladovanje stresa in frustracij • sposobnost razlikovanja med zasebnim in poklicnim življenjem • sklepanje kompromisov • poznavanje konceptov demokracije, pravic, enakosti, državljanstva in državljanskih pravic • poznavanje sodobnih dogodkov, glavnih dogodkov in trendov v nacionalni, evropski in svetovni zgodovini • poznavanje evropske integracije in struktur EU • izkazovanje solidarnosti • zanimanje za reševanje problemov, ki zadevajo lokalno in širšo skupnost • konstruktivna udeležba v dejavnostih skupnosti ali soseske • sprejemanje odločitev na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne in evropske ravni, zlasti z volitvami • izkazovanje pripadnosti svoji občini, državi, EU in Evropi na splošno ter svetu • pripravljenost za sodelovanje v demokratičnem sprejemanju odločitev na vseh ravneh • izkazovanje čuta odgovornosti MEDOSEBNE IN DRUŽBENE KOMPETENCE lahko pridobiš: Preko: projektnega dela (v kolikor imajo pomen za širšo družbo), prostovoljnega dela

Znanja, spretnosti: • poznavanje računalniških aplikacij (obdelava besedila, razpredelnice, zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov) • razumevanje možnosti (in nevarnosti) interneta (elektronske pošte, omrežnih orodij) • sposobnost iskanja in obdelave informacij • razlikovanje med resničnim in virtualnim Kompetence s področja DIGITALNE PISMENOSTI lahko pridobiš: Preko: administrativnih del (uporaba programov Word, Power Point, Excel), programiranja, grafičnega oblikovanja, dela v arhitekturnem studiu, izdelave internetnih strani, anketiranja, poučevanja,…

36

37


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

8.6. UČENJE UČENJA Opredelitev: „Učenje učenja“ je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilni. Znanja, spretnosti: • razumevanje učnih strategij, ki mi najbolj ustrezajo • poznavanje prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja in kvalifikacij • znati poiskati priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in nasvete in/ali podporo • obvladanje temeljnih osnovnih znanj, kot so pisanje, branje in računanje ter IKT znanje • sposobnost najti, pridobiti, obdelati in sprejeti novo znanje in spretnosti. • sposobnost vztrajati pri učenju tudi dalj časa • kritično razmišljanje o namenu in ciljih učenja • zmožnost posvetiti čas avtonomnemu učenju • samodisciplina • sposobnost organizirati lastno učenje, oceniti lastno delo in poiskati nasvet, informacije in podporo • motivacija in zaupanje v lastno sposobnost uspešnega nadaljevanja učenja vse življenje • odnos, usmerjen v reševanje problemov Kompetence s področja UČENJA UČENJA lahko pridobiš: Preko projektnega dela (organizacija delavnic, seminarjev, tečajev); prostovoljnega dela, inštruiranja, poučevanja (udeležbe na delavnicah, seminarjih, tečajih )

8.7. SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNOST Opredelitev: Samoiniciativnost in podjetnost pomeni sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev.

• dajanje pobud, proaktivnost, neodvisnost in inovativnost tako zasebno kot v službi • motiviranost za doseganje ciljev Kompetence s področja SAMOINICIATIVNOSTI IN PODJETNOSTI lahko pridobiš: Preko: strežbe (vodja šanka, skrb za nabavo), prodaje, trženja, animacije, projektnega dela, programiranja, prostovoljnega dela, izdelave internetnih strani

8.8. SPLOŠNA KULTURA Opredelitev: Spoštovanje pomena kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi. Znanje, spretnosti: • zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini ter njenem mestu v svetu • osnovno poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s popularno sodobno kulturo • razumevanje kulturne in jezikovne raznovrstnosti v Evropi in drugih regijah po svetu • razumevanje pomena estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju • upoštevanje in uživanje v umetnostnih delih ter predstavitvah • samoizražanje skozi različne medije z uporabo posameznikovih prirojenih sposobnosti • sposobnost za povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih • razumevanje priložnosti v kulturni dejavnosti • razumevanje lastne kulture in občutek identitete • ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih možnosti z umetnostnim samoizražanjem • sodelovanje v kulturnem življenju Kompetence s področja SPLOŠNE KULTURE lahko pridobiš: Preko grafičnega oblikovanja, poučevanja (inštrumenti), prevajanja (umetnostna besedila), projektnega dela (organizacija likovnih delavnic, koncertov), dela v arhitekturnem studiu

Znanje, spretnosti: • zaznavanje priložnostih za zasebne, poklicne in/ali poslovne dejavnosti • široko poznavanje gospodarstva • razumevanje priložnosti in izzivov, s katerimi se sooča delodajalec ali organizacija • zavedanje etičnega položaja podjetij • zmožnost poštenosti in socialnega vodenja • proaktivno vodenje projektov • sposobnost načrtovanja, vodenja, organizacije, delegiranja, analiziranja sporazumevanja načrtovanja projekta in evalvacije • učinkovito zastopanje in pogajanje • individualno delo in delo v timih • sposobnost presojati lastne prednosti in pomanjkljivosti • sposobnost oceniti in po potrebi sprejemati tveganja

38

39


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

9.

Primiri možnih kompetenc za posamezna dela

Administrativna dela: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih - digitalna pismenost - matematična pismenost, znanost in tehnologija Animator: - sporazumevanje v maternem jeziku - samoiniciativnost in podjetnost - medosebna in družbena kompetenca Dodatno: - sporazumevanje v tujih jezikih (v primeru dela v tujem jeziku) Anketiranje: - sporazumevanje v maternem jeziku - digitalna pismenost - matematična pismenost, znanost in tehnologija Deljenje letakov: - sporazumevanje v maternem jeziku Delo v arhitekturnem studiu: - matematična pismenost, znanost in tehnologija - digitalna pismenost - splošna kultura - sporazumevanje v tujem jeziku (obvladovanje izrazov v programu) Delo v klicnem centru: - sporazumevanje v maternem jeziku Dodatno: - digitalna pismenost Delo v proizvodnji: - matematična pismenost, znanost in tehnologija Dodatno: - sporazumevanje v tujem jeziku

40

Grafično oblikovanje: - digitalna pismenost - splošna kultura, Hostesa: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih Inštruiranje - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih - učenje učenja Izdelava internetnih strani: - matematična pismenost, znanost in tehnologija - digitalna pismenost - samoiniciativnost in podjetnost Montaža - matematična pismenost, znanost in tehnologija Poučevanje: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih - učenje učenja - odvisno od vsebine (splošna kultura, matematika, digitalna pismenost…) Prevajanje: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih - splošna kultura Prodaja: - sporazumevanje v maternem jeziku - samoiniciativnost in podjetnost Programiranje: - matematična pismenost, znanost in tehnologija - digitalna pismenost - samoiniciativnost in podjetnost

41


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

10. Viri in literatura: Projektno delo: - sporazumevanje v maternem jeziku - medsebojne in družbene kompetence - učenje učenja - samoiniciativnost in podjetnost Promocije: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih Prostovoljno delo: - medsebojne in družbene kompetence - učenje učenja - samoiniciativnost in podjetnost

Blazinšek, A., Ozebek, T. (2010): Zaposlitvena pismenost, Zavdo Nefiks, Salve, Ljubljana

www.talentiran.si

www.nefiks.net

Movit NA Mladina (2006): Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje: http://www.mva. si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Publikacije/Brosure/Brosura_Kljucne%20 kompetence.pdf

http://enefiks.talentiran.si/

Receptor: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih Selitve: - matematična pismenost, znanost in tehnologija Strežba: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih - samoiniciativnost in podjetnost Tehnična pomoč uporabnikom: - sporazumevanje v maternem jeziku - matematična pismenost, znanost in tehnologija Trženje: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih - samoiniciativnost in podjetnost Vodič: - sporazumevanje v maternem jeziku - sporazumevanje v tujih jezikih

42

43


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

v

MOJE BELEZKE

44

45


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

v

MOJE BELEZKE

46

47


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

v

MOJE BELEZKE

Nefiks je projekt za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Namenjen je beleženju vseh vrst znanja, izkušenj, kompetenc, ki jih mlad človek pridobi zunaj šole. Uporabljajo ga mladi od 14 let naprej, vanj pa se vpisuje neformalno pridobljeno znanje iz šestih tematskih področij: • • • • • •

pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih, pridobivanje znanja z delom, pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja, pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom, pridobivanje znanja v tujini in ostali načini pridobivanja znanja.

Nefiks obstaja v dveh oblikah.

Knjižica Nefiks omogoča vpisovanje vseh kompetenc. Organizacija oz. odgovorna oseba pa vse to potrdi z žigom in podpisom.

E-Nefiks omogoča poleg vpisovanja tudi ustvarjanje Europass življenjepisa, zbiranje priporočil itd. Uporaben je tudi za organizacije, ki lahko vse našteto vpisujejo svojim mladim članom in uporabnikom.

48

49


Vodic po razlicnih vpisih v Nefiks

Projekt smo nadgradili: s portalom www.talentiran.si, čigar namen je z informiranjem in s svetovanjem spodbujati mlade k dovolj zgodnjemu razmišljanju o vseživljenjski karierni orientaciji, k odločanju za različne oblike neformalnega izobraževanja in posledično k zviševanju možnosti za zaposlovanje. Na portalu so tudi informacije o Nefiksu, prodajnih mestih, tutorstvu in ostalih naših aktivnostih.

Izvajamo in pripravljamo delavnice in izobraževanja ter posvete za dijake, študente in prve iskalce zaposlitve: Kam po maturi, Služba me - ne išče, Podjetni petki, Matrica uspeha itd.

Razvili smo sistem Nefiks tutorstva. Naši tutorji so prostovoljci, ki z vrstniškim svetovanjem drugim mladim predstavljajo Nefiks ter aktivno sodelujejo pri vseh naših dejavnostih. Pripravljamo Nefiks nagrado – podelitev priznanj tistim, ki imajo v Nefiksu zabeleženih največ kompetenc. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT URAD ZA MLADINO

Izdajamo Nefiks publikacije s tematikami zaposlovanja, kompetenc, zaposlitvene pismenosti, socialnega vključevanja itd. Izdajamo elektronski časopis e-Nefi.

Po Sloveniji imamo široko razvejano mrežo več kot 40 prodajnih mest. Predstavljamo se na prireditvah, sejmih, stojnicah, okroglih mizah in v tiskanih in drugih medijih. Projekt smo nadgradili:

50

51


Profile for j talentiran

Vodič po različnih vpisih v Nefiks  

Priročnik za vpisovanje v Nefiks in e-Nefiks.

Vodič po različnih vpisih v Nefiks  

Priročnik za vpisovanje v Nefiks in e-Nefiks.

Advertisement