__MAIN_TEXT__

Page 1

Spin the wheel of volunteering and win yourself a career

StaĹĄa BarbiÄ? Zavod Nefiks December 2011


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.578 BARBIČ, Staša Spin the wheel of volunteering and win yourself a career / Staša Barbič. - Ljubljana : Salve, 2011 ISBN 978-961-211-616-3 259638016


KAZALO 1. SPIN THE WHEEL – ZAVRTI KOLO! 2. PREDSTAVITEV TRENINGA IN CILJI 3. PROGRAM 4. KOMPETENCE, KI JIH IMAMO 5. OBISK MLADINSKIH ORGANIZACIJ 6. SOCIALNO PODJETNIŠTVO 7. PODJETNI PETEK 8. ODMEVALI SMO … 9. ZAVOD NEFIKS 10. ZAPOSLITVENA PISMENOST 11. NEFIKS TUTORSTVO – inovativna oblika prostovoljstva 12. SODELUJOČE ORGANIZACIJE


1. SPIN THE WHEEL – ZAVRTI KOLO! Običajno je izkupiček pri kolesu sreče odvisen od – sreče! Na usposabljanju za mladinske delavce v okviru programa Mladi v akciji smo skušali pokazati, da ni vedno tako – vsaj takrat, ko govorimo o zaposljivosti mladih, se le na srečo ni preveč dobro zanašati! Skupaj z udeleženci smo kolo zavrteli in v svoje načrte vključili tudi vse neformalno znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili kot prostovoljci – tekom treninga pa okrepili moč vrtenja še z razvijanjem zaposlitvene pismenosti, s spoznavanjem primerov dobrih praks, socialnega podjetništva in z iskanjem novih, kreativnih idej. Prepričani smo, da se bo naše kolo ustavilo prav tam, kjer si želimo – na želeni zaposlitvi/karieri!

Slika 1: Spin the wheel!


2. PREDSTAVITEV TRENINGA IN CILJI Trening v Izoli, ki se ga je udeležilo 17 mladih iz držav nekdanje republike Jugoslavije, je potekal med 17. in 24. septembrom 2011. Namenjen je bil mladinskim delavcem in tistim, ki delajo z mladimi, hkrati pa so tudi sami mladi. Namen treninga je bil mladim predstaviti, kako lahko uporabijo znanje in izkušnje, pridobljene s prostovoljnim delom, pri gradnji kariere.

Slika2: Interaktivnost v naravi


Hkrati smo želeli s treningom: ‐ promovirati med mladimi neformalno izobraževanje ‐ mlade spodbuditi, da bodo začeli graditi svojo kariero že zgodaj ‐ spodbuditi mlade k podjetnosti in večji samoiniciativnosti ‐ širiti zavest o EU in spodbuditi aktivno državljanstvo. Združili smo mlade iz šestih različnih organizacij, ki bodo lahko rezultate projekta, dobre prakse in izkušnje prenesli tudi v svoja lokalna okolja in jih približali še drugim mladim.

Slika3: Delavnice v domu


3. PROGRAM


4. KOMPETENCE, KI JIH IMAMO Poleg kompetenc, ki jih mladi pridobijo tekom šolanja in preko prostočasnih dejavnosti, je pri iskanju zaposlitve pomembna tudi kompetenca zaposlitvene pismenosti. Vključuje teoretično znanje in vedenje, praktične sposobnosti ter človekovo naravnanost - željo po zaposlovanju.

Največ sem se naučila o kompetencah, kako jih razvijati in kako uporabiti vse potenciale, ki jih imam. Martina, Hrvaška

Slika 5: Delo po skupinah


Naučil sem se, da so naše sposobnosti in naše znanje ključni elementi pri doseganju naših ciljev. Pomembno je imeti jasno vizijo prihodnosti. Darko, Makedonija

Slika 6: Aktivne udeleženke


5. OBISK MLADINSKIH ORGANIZACIJ Mladinske organizacije so neke vrste »inkubatorji« za privzgajanje vseh komponent aktivnega državljanstva. So prostor učenja, pridobivanja izkušenj in promocije le - tega (Blazinšek 2006).

Slika 7: Obisk na MSS

Na treningu sem se naučila veliko o sebi, česa sem sposobna in kaj še potrebujem. Celotna tematika je bila zame zelo uporabna, saj trenutno iščem zaposlitev. Maja, Srbija


Slika 8: Obisk na Ĺ OU v Ljubljani


6. SOCIALNO PODJETNIŠTVO Izzive, ki jih prostovoljci pri svojem delu prepoznavajo, lahko v socialnem podjetništvu prepoznamo kot priložnosti. Prav tako so prostovoljstvo in kompetence, ki jih mladi pridobijo s svojim delom, lahko odlično izhodišče za začetek razvoja socialnega podjetja. Vsa znanja in sposobnosti, ki jih imajo prostovoljci, so v socialnem podjetništvu več kot zaželena: timsko delo, načrtovanje, komunikacija, organizacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja.

Slika 9: Delavniško vzdušje


Udeleženci delavnice so spoznali, kaj je socialno podjetništvo, primere dobrih praks, potem pa so razmišljali o svojem izvornem okolju in priložnostih, ki jih prepoznavajo. Na tržnici socialno podjetniških idej smo pogledali, kaj je tisto (znanja, sposobnosti), kar kot prostovoljci lahko ponudimo ostalim. Pripravili smo tudi ekipno tekmovanje za najboljšo socialno podjetniško idejo in nagradili zmagovalno ekipo.

Slika 10: Predavanje SOCIALNI KAPITAL


7. PODJETNI PETEK Podjetni petek je projekt, namenjen izključno mladim. Omogoča jim, da si ustvarjajo socialno mrežo in veze tam, kjer jih še nimajo, da spoznajo delovne procese v realnem delovnem okolju, se srečajo s ključnimi kadri in da iz prve roke slišijo, kako narediti vtis na zaposlitvenem razgovoru.

Moj splošen vtis o treningu je, da je bil zelo raznolik in dobro organiziran. Aktivnosti so bile skrbno izbrane in z jasno agendo v ozadju. Sandra, Makedonija

Projekt Podjetni petek tako mladim odpira vrata do zaposlovalcem – omogoči jim, da spoznajo bodoče delodajalce in delovno okolje. V sklopu treninga so udeleženci spoznali podjetje Liffeclass hoteli.


slika 11

Najbolj sem uživala na podjetnem petku v hotelih Lifeclass Portorož, kjer smo spoznali ljudi, ki tam delajo, slišali njihove zgodbe o grajenju kariere in dobili spodbud, naj tudi sami vztrajamo in sledimo tistemu, kar bi radi dosegli. Anamarija, Slovenija

Slika 12: Gremo v LIFE CLASS


8. ODMEVALI SMO …


9. ZAVOD NEFIKS Nefiks je projekt za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Namenjen je beleženju vseh vrst znanja, izkušenj, kompetenc, ki jih mlad človek pridobi izven šole. Uporabljajo ga mladi od 14 let naprej, vanj pa se vpisuje neformalno pridobljeno znanje iz šestih tematskih področij:      

pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih, pridobivanje znanja z delom, pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanj, pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom, pridobivanje znanja v tujini in ostali načini pridobivanja znanja.


Obstaja v dveh oblikah: Knjižica Nefiks omogoča vpisovanje vseh kompetenc. Organizacija oz. odgovorna oseba pa vse to potrdi z žigom in podpisom.

E-Nefiks poleg vpisovanja omogoča tudi ustvarjanje Europass življenjepisa, zbiranje priporočil itd. Uporaben je tudi za organizacije, ki lahko vse našteto vpisujejo svojim mladim članom in uporabnikom. Projekt smo nadgradili: s portalom www.talentiran.si, čigar namen je z informiranjem in s svetovanjem spodbujati mlade k dovolj zgodnjemu razmišljanju o vseživljenjski karierni orientaciji, k odločanju za različne oblike neformalnega izobraževanja in posledično k zviševanju možnosti za zaposlovanje.


Slika 13: Evalvacija dneva

Izvajamo in pripravljamo delavnice & izobraževanja ter posvete za dijake, študente in prve iskalce zaposlitve: Kam po maturi, Služba me - ne išče, Podjetni petki, Zaposlitveni torki, Matrica uspeha itd.


Razvili smo sistem Nefiks tutorstva. Naši tutorji so prostovoljci, ki preko vrstniškega svetovanja vrstnikom predstavljajo Nefiks ter aktivno sodelujejo pri vseh naših dejavnostih. Pripravljamo Nefiks nagrado – podelitev priznanj tistim, ki imajo v Nefiksu zabeleženih največ kompetenc.

Izdajamo Nefiks publikacije s tematikami zaposlovanja, kompetenc, zaposlitvene pismenosti in socialnega vključevanja ter elektronski časopis e-Nefi.

Po Sloveniji imamo široko razvejano mrežo z več kot 40 prodajnimi mesti. Predstavljamo se na prireditvah, sejmih, stojnicah, okroglih mizah in v tiskanih in drugih medijih.


10. ZAPOSLITVENA PISMENOST Zaposlitveno pismenost vsakega posameznika med drugim sestavlja:  sposobnost primerne samopredstavitve: znanje in sposobnost ustreznega zapisa življenjepisa, motivacijskega pisma in vodenja osebnega portfolia (Nefiks),  sposobnost prepoznavanja, razvoja, krepitve in zapisa lastnih znanj in kompetenc,  poznavanje trga dela,  primerno vedenje na razgovorih,  sposobnost primernega prijavljanja na oglas,  sposobnost aktivacije in razvoja socialne mreže,  vedenje, kaj moramo narediti , preden se sploh prijavljamo na oglas (preverjanje delodajalca in njegove dejavnosti, umestitev sebe in svojih lastnosti v vrednote podjetja …). Eden izmed ključnih elementov zaposlitvene pismenosti je tudi sprotno beleženje neformalno pridobljenega znanja – ena izmed možnosti pa je indeks Nefiks. Z Nefiksom je karierna orientacija za mlade lažja, saj jim lahko pomeni vstopno točko v karierno načrtovanje.


11. NEFIKS TUTORSTVO – inovativna oblika prostovoljstva Projekt Nefiks tutorstvo poteka od leta 2009, njegov glavni namen pa je promocija Nefiksa in ozaveščanje mladih o pomembnosti neformalno pridobljenih izkušenj. Nefiks tutorstvo temelji na konceptu vrstniškega učenja in združuje mlade - študente in dijake. Vključenim mladim omogoča, da skozi različne aktivnosti razvijajo svoje kompetence in da pridobljene izkušnje ter znanja tudi osmislijo in ovrednotijo s pomočjo orodja za beleženje - Nefiksa. V mrežo Nefiks tutorjev so vključeni mladi iz mladinskih organizacij, društev, srednjih šol in fakultet ter mladinskih centrov. Cilji projekta so:     

promovirati prostovoljno delo kot način učenja in pridobivanja izkušenj, ozaveščati mlade o neformalnem učenju, vzpodbuditi mlade, da bodo aktivni tudi izven šole/fakultete, mladim ponuditi obliko neformalnega druženja, v kateri se lahko tudi veliko naučijo, povečati prepoznavnost Nefiksa,


ustvariti mrežo Nefiks tutorjev, ki bodo v posamezni šoli/organizaciji odgovorni za promocijo Nefiksa.

Za Nefiks tutorje organiziramo on-line izobraževanje, motivacijske vikende in različna usposabljanja.


12. SODELUJOČE ORGANIZACIJE Hrvaška

Udruga Ostvarenje, Zagreb

Bosna in Hercegovina

Udruženje Slovenaca Republike Srbske »Triglav« Banja Luka

Srbija

Tvoja zona, Beograd

Bivša jugoslovanska republika Makedonija

Mladite mozat, Skopje

Bivša jugoslovanska republika Makedonija

Organization of women of municipality of Sveti Nikole


Slika 14: Prosti Ä?as – navijanje za Makedonijo

Slika 15: Morska idila


Slika16: Udele탑enci v akciji

Slika 17: Trenerji v akciji


Profile for j talentiran

Spin the wheel of volonteering and win yourself a carrer!  

Publikacija Staše Barbič o enem izmed odmevnih projektov Zavoda Nefiks v letu 2011.

Spin the wheel of volonteering and win yourself a carrer!  

Publikacija Staše Barbič o enem izmed odmevnih projektov Zavoda Nefiks v letu 2011.

Advertisement