__MAIN_TEXT__

Page 1

v Tina Košcak

PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ V TUJINI

Nefiks publikacija


Pridobivanje izkušenj v tujini

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.578.2-053.6(4) 378.014.24(4) KOŠČAK, Tina, 1987Pridobivanje izkušenj v tujini / pripravila Tina Koščak. Ljubljana : Salve, 2010. - (Nefiks publikacije) (Moja prva zaposlitev ; 10) ISBN 978-961-211-566-1 254124800

2

Pridobivanje izkušenj v tujini Zbrala in uredila: Tina Koščak Uredniški odbor: Staša Barbič, Alenka Blazinšek, Jože Gornik, Tadeja Ozebek, Tina Koščak, Lektura: Staša Barbič Kraj in založba: Ljubljana, Salve Leto izida: 2010 Naslov knjižne zbirke: Moja prva zaposlitev Podatke o nosilcu avtorskih pravic: Zavod Nefiks Naklada: 300


PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ V TUJINI

Pripravila: Tina Koščak

3


Pridobivanje izkušenj v tujini

Kazalo

1. Čemu pridobivati izkušnje v tujini? 4 2. Usposabljanja, izobraževanja in delo v tujini po končanem študiju 6 3. Prostovoljno delo v tujini 11 3.1. Delovni tabori 12 3.2. Srednjeročni in dolgoročni programi prostovoljskega dela v tujini 13 3.3. Evropska prostovoljna služba (EVS) 15 4. Program Mladi v akciji 17 5. Program ‘Vseživljenjskega učenja’ 20 5.1. Comenius 20 5.1.1. Asistentstvo 21 5.1.2. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja za izobraževalno osebje v vzgoji in izobraževanju 22 5.2. Splošne informacije o programu ‘Vseživljesko učenje’ 23 6. Plačano delo v tujini 24 6.1. Program ‘AU PAIR’ - skrb za otroke gostiteljskih družin 24 6.2. Zdravniki brez meja 25 6.3. Opravljanje pripravništva v državah globalnega Juga 26

4


6.4. Evropski portal za zaposlitveno mobilnost – EURES 28 7. Študij v tujini 28 7.1. Erasmus Mundus 30 7. Študijske izmenjave v tujini 31 7.1. Socrates Erasmus 31 7.2. Erasmus študijske prakse 32 7.3. Preostali programi izmenjav posameznih fakultet oz. univerz 33 7.4. Izmenjave pod okriljem mednarodnih študentskih organizacij 33 8. Razvoj medkulturnih kompetenc ter prispevek h globalnemu izobraževanju 33 9. Seznam uporabnih naslovov spletnih strani: 34 9.1. Spletni portali, namenjeni informiranju o različnih možnostih udejstvovanja mladih v tujini : 34 9.2. Študij v tujini, pripravništvo ter pridobitev štipendije za študij v tujini 34 9.3. Mednarodna študentska društva oz. združenja 35 9.4. Brezplačna nastanitev med potovanjem 36 10. Viri in literatura 37

5


Pridobivanje izkušenj v tujini

6


1.

Čemu pridobivati izkušnje v tujini?

Mateja po diplomi iz socialne pedagogike ni dobila zaposlitve. Zato se je odpravila na prostovoljno delo v tujino, kjer se je praktično izpopolnjevala na področju dela s socialno ogroženimi otroki različnih narodnosti. Naučila se je komunikacijskih veščin, ki so nujno potrebne v mednarodnem okolju, spoznala je nove načine življenja in mišljenja. Ko se je vrnila domov, se je ravno zaradi teh izkušenj zaposlila v mednarodni šoli. V tujino po končanem študiju V kolikor se vam ob koncu vaše študijske poti ne odprejo vrata v zaposlitev, ni nujno, da preganjate dolgčas v domačem okolju. Aktivirajte se in ne vrzite proč časa, ki ga imate na voljo še pred prvo zaposlitvijo! Čas ob koncu študija in pred prvo zaposlitvijo lahko preživite na mnogo različnih načinov. Bodisi je to prostovoljno delo doma, v tujini, udeležba na različnih izobraževanjih, usposabljanjih ali delavnicah. Ta čas je velikega pomena, še posebej za tiste, katerim narava študija ni omogočila dovolj prostega časa, da bi si lahko privoščili različne mednarodne aktivnosti. Mobilnost v očeh Evropske Unije V številnih evropskih dokumentih se vzpodbuja mednarodna mobilnost mladih. V ta namen so organizirani različni programi mednarodne mobilnosti; od programov študentskih izmenjav, programa Mladi v akciji, programov Life long learning, različnih oblik prostovoljnega delovanja, do zaposlovanja v tujini preko programov Euress, Ploteuss in drugih oblik pridobivanja informacij. Zakaj sploh mobilnost? S spoznavanjem življenja drugod po svetu se krepijo kompetence, nujno potrebne za medkulturni dialog, ki preprečuje etične, verske in kulturne delitve. Na ta način se vzpodbuja skupni napredek, učinkovito ter demokratično delovanje skupaj z različnimi identitetami na podlagi skupnih splošnih vrednot. Katere izkušnje pridobim z življenjem in delom v tujini? Delo in življenje v tujini vam omogoča pridobiti neprecenljive življenjske izkušnje. Poveča se vaša socialna mreža, saj spoznate ogromno novih ljudi iz različnih držav ter njihov način dojemanja sveta, pridobite pa tudi dodatne osebnostne veščine in nove kompetence. Nujno beleži vse pridobljene izkušnje! Pridobljene izkušnje, znanja in kompetence (pridobljene doma ali v tujini) pa naj posamezniki skrbno vpisujejo v neformalni indeks - Nefiks. Nefiks je namenjen beleženju vseh vrst znanja, izkušenj, kompetenc, ki jih mlad človek pridobi izven šole. Obstaja v obliki knjižice, kamor oseba vpisuje pridobljena znanja, organizacija pa to potrdi z žigom in podpisom, elektronska oblika vpisovanja pa omogoča ustvarjanje Europass življenjepisa, zbiranje priporočil in drugo. Področje ‘pridobivanja izkušenj v tujini’ je eno od šestih tematskih področij nefiksa, kamor vpisujete ravno izkušnje, pridobljene v tujii. Neformalni indeks se je oblikoval pod okriljem Zavoda Nefiks, ki deluje na področju promocije neformalnega izobraževanja ter beleženja neformalno pridobljenega znanja. V okviru omenjenega je Zavod Nefiks razvil koncept zaposlitvene pismenosti, s čimer želi posameznika opolnomočiti za iskanje zaposlitve na trgu dela. Posameznik na različnih mednarodnih programih prostovoljnega in plačanega dela, izobraževanja ter usposabljanja pridobiva izkušnje, znanja in veščine, ki oblikujejo njegovo t.i. kompetenco zaposlitvene pismenosti. Podrobneje o omenjeni kompetenci si lahko preberete v priročniku Zaposlitvena pismenost iz leta 2010, avtoric Alenke Blazinšek in Tadeje Ozebek.

7


Pridobivanje izkušenj v tujini

2. Usposabljanja, izobraževanja in delo v tujini po končanem študiju V priročniku opisujemo različne programe, preko katerih se lahko odpravite v tujino. Programi ponujajo različne oblike sodelovanja ter opredeljujejo različne finančne pogoje. Izmed mnogih programov smo izbrali le nekatere, ob koncu priročnika pa ponujamo izbrane spletne strani preko katerih lahko najdete še dodatne načine udejstvovanja v tujini. V priročniku smo tako izbrali programe, ki ponujajo: • prostovoljno delo, • plačano delo, • usposabljanja, • izobraževanja, • sodelovanja na različnih seminarjih, • in drugo. Programi trajajo od nekaj dni, pa tudi do dveh let. Če se želite odpraviti v tujino in nabirati izkušnje, lahko izbirate med nekajdnevnimi, nekajtedenskimi, mesečnimi ali pa letnimi programi. Vse je odvisno od vašega časa ter načrtov v bližnji prihodnosti! Pri izbiri progamov smo se osredotočili predvsem na mlade diplomante oz. prve iskalce zaposlitve ter študente, ki želijo pridobiti različne izkušnje s tujino. V nadaljevanju navajamo zgolj osnovne informacije o oblikah nabiranja izkušenj v tujini. Sama vsebina programa in pogoji udeležbe se iz leta v leto spreminjajo, zato je nujno, da na relevantni spletni strani preverite morebitne prenovljene opise programov in dodatne pogoje sodelovanja. Na uradnih spletnih straneh programov boste našli tudi pomembne informacije o zavarovalnih pogojih v državi gostiteljici, podatke glede pridobitve vize, informacije priporočljivih cepljenjih, o možnosti pitne vode ter ostalih pomembnih rečeh, ki jih morate vedeti za bivanje v državi gostiteljicici. Nekaj informacij pa vam ponujamo tudi tukaj. Ali je prijava na Zavodu RS za zaposlovanje ovira za odhod v tujino? Iskalci zaposlitve, ki so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) iščejo zaposlitev in načrtujejo svojo kariero s pomočjo storitev, ki jih ponuja ZRSZ: informiranje o trgu dela in možnostih zaposlovanja, samostojno vodenje kariere, karierno svetovanje, učenje veščin vodenja kariere, storitve vseživljenjske karierne orientacije za učence, dijake in študente ter njihove starše ter posredovanje na prosta delovna mesta.

8


Kaj pa se zgodi v primeru, ko se iskalec zaposlitve, ki je prijavljen na ZRSZ odloči, da bi rad pridobil nove izkušnje in znanja v tujini preko določene oblike usposabljanja, izobraževanja ali prostovoljnega dela? Nada Senada Plestenjak, zaposlena na ZRSZ pravi, da naj »iskalec zaposlitve, ki je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje in se odloči za vključitev v prostovoljno delo v tujini, o tem obvesti svojega osebnega svetovalca zaposlitve. Skupaj bosta ustrezno dopolnila zaposlitveni načrt oziroma ugotovila smiselnost prijave na ZRSZ.« Ali slovensko zdravstveno zavarovanje velja tudi za tujino? Bodite pozorni ali je na različnih programih udejstvovanja v tujini sklednjeno zdravstveno zavarovanje. V veliko primerov se sklenjeno osnovno zavarovanje, ki pa ne omogoča polne oskrbe. V kolikor vaša aktivnost poteka v državah EU in EGP, Švici, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji zadostuje evropska kartica zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo, ki omogoča nujne oz. potrebne zdravstvene storitve pri zdravnikih ali v zdravstveni ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. Postopek pridobitve dokazila je razložen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na posamezni zavarovalnici pa lahko dodatno sklenete plačljivo komercialno zavarovanje, ki vam omogoča nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč pri zasebnih zdravnikih in zdravstvenih ustanovah.

9


Pridobivanje izkušenj v tujini

Students’ European Association) http://eestec.net/lc/ljubljana • EFPSA – Evropsko združenje študentov psihologije (European Federation of Psychology Students Association) www.efpsa.org • EGEA - Evropsko združenje mladih geografov (European Geographic Association) http:// www.egea.eu/ • ELASA – Društvo študentov krajinske arhitekture (European Landscape Arhitecture Students Association) http://elasa.org/wp/ • FEJS Forum evropskih študentov novinarstva (Forum for European Journalism Students) www.fejs.org

9.4. Brezplačna nastanitev med potovanjem Ko želite med potovanje izkusiti življenje v gostujoči državi skupaj z lokalnim prebivalstvom, poiščite svoje gostitelje preko naslednjih organizacij: • Organizacija združuje vse tiste ekološke kmetije, ki iščejo prostovoljce za pomoč pri kmetijskih opravilih. V zameno prostovoljci navadno prejmejo prenočišče in hrano. Več na strani: http://www.wwoof.org/ • Hospitality Club: www.slovencina.hospitalityclub.org/indexslv.htm • Couch surfing: www.couchsurfing.org Bivanje pri izbranem gostitelju je navadno brezplačno, razen v okviru organizacije WOOF, kjer se potujoči zaveže, da bo pomagal pri delu na kmetiji.

40


10.

Viri in literatura

Au Pair in America: www.aupairamerica.co.uk (22.12.2010) Blazinšek, A., Ozebek, T., (2010) Zaposlitvena pismenost. Ljubljana, Salve Cabezudo, A., (2008) Smernice za globalno izobraževanje. Ljubljana, Urad RS za mladino Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS: www.cmepius.si (14.12.2010) Edirisa: www.drustvoedirisa.wordpress.com (27.12.2010) European Network of Information Centres - NARIC: http://www.enic-naric.net/ (20.12.2010) Evropski mladinski portal: http://europa.eu/youth/ (5.12. 2011) Evropski portal za zaposlitveno mobilnost – EURES: www.ec.europa.eu/eures (13.12.2010) Global Education Network of Young Europeans – GLEN: www.glen-europe.org (21.12.2010) Humanitas: www.humanitas.si (27.12.2010) International Association of Universities: http://www.iau-aiu.net/ (13.12.2010) Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si (20.12.2010) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: www.mvzt.gov.si (20.12.2010) Misijonsko središče Slovenije: www.missio.si (27.12. 2010) Nada Senada Plestenjak, Zaposlena na Zavodu RS za zaposlovanje (22.12.2010) Piali Ashar Alo: www.pialiasharalo.org/slo (27.12.2010) Portal Evropske Unije: www.europa.eu (18.12.2010) Program mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA: www.pota.si (27.12.2010) Sekcija za tropsko in potovalno medicino v okviru Slovenskega društva zdravnikov: www2.mf.unilj.si/~tropska/predstavitev.html (27.12.2010) Service Civil Internationa: www.sciint.org (18.12. 2010 ) Service Civil International: http://www.sciint.org/workcamp_search.phtml (20.11. 2010) Slovenska turistična agencija STA Ljubljana: http://www.staljubljana.com/ (20.11.2010) Slovensko popotniško društvo Erazenm: www.erazem.si (22.12.2010) Spletni portal EURYDICE: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ (20.12.2010) Spletni portal PLOTEUS: http://ec.europa.eu/ploteus/ (20.12.2010) Svetovne možnosti delovanja na ekoloških kmetijah: http://www.wwoof.org/ (12.12.2010) Univerza v Ljubljani: www.uni-lj.si (17.12.2010) Zavod Študentska svetovalnica: http://www.svetovalnica.com/tujina (20.12.2010) Zavod voluntariat: http://www.zavod-voluntariat.si/index.html (18.12.2010) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: www.zzzs.si (21.12.2010) Zdravniki brez meja: www.doctorswithoutborders.org (15.12.2010)

41


Pridobivanje izkušenj v tujini

v

MOJE BELEZKE

42


43


Pridobivanje izkušenj v tujini

v

MOJE BELEZKE

44


Nefiks je projekt za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Namenjen je beleženju vseh vrst znanja, izkušenj, kompetenc, ki jih mlad človek pridobi zunaj šole. Uporabljajo ga mladi od 14 let naprej, vanj pa se vpisuje neformalno pridobljeno znanje iz šestih tematskih področij: • • • • • •

pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih, pridobivanje znanja z delom, pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja, pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom, pridobivanje znanja v tujini in ostali načini pridobivanja znanja.

Nefiks obstaja v dveh oblikah.

Knjižica Nefiks omogoča vpisovanje vseh kompetenc. Organizacija oz. odgovorna oseba pa vse to potrdi z žigom in podpisom.

E-Nefiks omogoča poleg vpisovanja tudi ustvarjanje Europass življenjepisa, zbiranje priporočil itd. Uporaben je tudi za organizacije, ki lahko vse našteto vpisujejo svojim mladim članom in uporabnikom.

45


Pridobivanje izkušenj v tujini

Projekt smo nadgradili: s portalom www.talentiran.si, čigar namen je z informiranjem in s svetovanjem spodbujati mlade k dovolj zgodnjemu razmišljanju o vseživljenjski karierni orientaciji, k odločanju za različne oblike neformalnega izobraževanja in posledično k zviševanju možnosti za zaposlovanje. Na portalu so tudi informacije o Nefiksu, prodajnih mestih, tutorstvu in ostalih naših aktivnostih.

Izvajamo in pripravljamo delavnice in izobraževanja ter posvete za dijake, študente in prve iskalce zaposlitve: Kam po maturi, Služba me - ne išče, Podjetni petki, Matrica uspeha itd.

Razvili smo sistem Nefiks tutorstva. Naši tutorji so prostovoljci, ki z vrstniškim svetovanjem drugim mladim predstavljajo Nefiks ter aktivno sodelujejo pri vseh naših dejavnostih. Pripravljamo Nefiks nagrado – podelitev priznanj tistim, ki imajo v Nefiksu zabeleženih največ kompetenc.

Izdajamo Nefiks publikacije s tematikami zaposlovanja, kompetenc, zaposlitvene pismenosti, socialnega vključevanja itd. Izdajamo elektronski časopis e-Nefi.

Po Sloveniji imamo široko razvejano mrežo več kot 40 prodajnih mest. Predstavljamo se na prireditvah, sejmih, stojnicah, okroglih mizah in v tiskanih in drugih medijih.

46


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT URAD ZA MLADINO

47


Pridobivanje izkušenj v tujini

48

Profile for j talentiran

Pridobivanje izkušenj v tujini  

Kako mladi pridobivajo delovne in ostale izkušnje v tujini.

Pridobivanje izkušenj v tujini  

Kako mladi pridobivajo delovne in ostale izkušnje v tujini.

Advertisement