__MAIN_TEXT__

Page 1

Klara Vidmar

KAKO SE ODRASLI UÄŒIJO

Nefiks publikacija


Kako se odrasli ucijo

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 374 VIDMAR, Klara Kako se odrasli učijo / Klara Vidmar. - Ljubljana : Salve, 2010. - (Zbirka Nefiks publikacije) ISBN 978-961-211-563-0 254093312

2

Kako se odrasli učijo avtorica: Klara Vidmar lektoriranje: Staša Barbič oblikovanje: Ksenija Blazinšek zbirka: Nefiks publikacije izdal: Zavod Nefiks založba: Salve d.o.o. Ljubljana


KAKO SE ODRASLI UČIJO

Pripravila: Klara Vidmar

3


Kako se odrasli ucijo

Kazalo vsebine

1 2 3

Značilnosti odraslih v izobraževalnem procesu Skupina in posameznik Vloga predavatelja

8 9 11

4

Andragoški ciklus

12

5

Metode izobraževanja odraslih

20

3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 4.6 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8

4

Odnos predavatelj – udeleženec izobraževanja odraslih Napotki za boljši nastop Ugotavljanje potreb Načrtovanje izobraževanja Programiranje vsebin Priprava in organiziranje izobraževalnega procesa Izbiranje in pripravljanje predavateljev Zagotavljanje prostora in ustreznih pripomočkov Svetovanje pri odločanju in vključevanje udeležencev Obveščanje javnosti Sredstva, potrebna za izpeljavo Izpeljava izobraževanja Vrednotenje izobraževanja Klasifikacija metod Glede na število udeležencev Glede na odnos predavatelj - udeleženec Metode dela z odraslimi Predavanje Demonstracija Gostje Moderacija Delo v skupinah Razgovor Brenčeče skupine Ključne skupine

11 11 12 13 14 14 14 15 15 15 16 18 18 20 21 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29


5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28 5.2.29

Okrogla miza Študija primerov Diskusija Metoda odprti prostor Kje si? Možganska nevihta Metoda matrike Metoda šestih klobukov Delavnice Baze Fotogovorica Osebni pogovor Učenje s pomočjo umetniškega izražanja Metoda nabiralnik Igra vlog Simulacijska igra Pustolovsko učenje Projekt Raziskava Branje gradiva, seminarji Učenje s pomočjo videa in računalnika

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

6

Podporne metode

51

7

Moteči udeleženci izobraževanja Viri in literatura

58 62

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

8

Spoznavne igre Ledolomilci Poživitvene igre Igre za gradnjo skupnosti Sprostitvene igre

51 53 54 56 56

5


Kako se odrasli ucijo

6


Uvod Ste se že kdaj znašli pred skupino odraslih in ste poznali odgovor na vprašanje »kaj jih želim naučiti«, niste pa poznali odgovora na vprašanje »kako«? Da boste lažje našli pot do zaželenih učnih ciljev, je pred vami priročnik o metodah izobraževanja odraslih. Izobraževanje se danes odvija že skoraj za vsakimi vrati. Poleg formalnega izobraževanja postaja nepogrešljiv del učenja tudi neformalno izobraževanje, ki se odvija izven šolskih sistemov. Poseben poudarek v tem priročniku namenjamo izobraževanju odraslih, kjer veljajo drugačna pravila poučevanja. V večini je problem predavateljev, ki poučujejo odrasle, v njihovi neusposobljenosti. Navadno so to strokovnjaki, ki imajo ogromno znanja, ne poznajo pa načina, kako to znanje prenesti na druge. Tako kot potrebuje gozdar za posek drevesa ustrezno orodje, tako potrebuje predavatelj za prenos znanja ustrezno metodo. V izobraževanju odraslih je potrebno razvijati metode kot učinkovite poti učenja in poučevanja, sprejemanja in oddajanja znanja. Odločitev, katera metoda je najbolj primerna, je prepuščena predavatelju. Odvisna je od konkretnih razmer – ciljne skupine, predznanja udeležencev, števila udeležencev, časa, prostora, namena usposabljanja, teme usposabljanja itd. Metode se fleksibilne in dinamične, zato jih lahko prilagajamo vsakokratnim razmeram in tako reagiramo na najmanjše spremembe v učni situaciji. Dostikrat metode sproti prilagajamo v času izvajanja usposabljanja, jim dodajamo nova sredstva, prilagajamo oblike in način izvedbe. Pri pripravi na usposabljanje si pomagajte z andragoškim ciklusom, ki opisuje posamezne faze načrtovanja in priprave usposabljanja. Za popestritev usposabljanja vključite igre. Na koncu pa vas čaka še nekaj nasvetov, kako se odzvati na »moteče udeležence« usposabljanja. Naj vam bo priročnik opora pri iskanju najboljše poti za prenos znanja, in ne pozabite - vsako izkušnjo metode, ki ste jo izvedli kot predavatelj ali izkusili kot udeleženec, zapišite v Nefiks!

7


Kako se odrasli ucijo

CELOTEN ORIGINAL DOBITE V NAŠI KNJIŽNICI. PIŠITE NA info@nefiks.net

8


Kako se odrasli ucijo

Nefiks je projekt za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Namenjen je beleženju vseh vrst znanja, izkušenj, kompetenc, ki jih mlad človek pridobi zunaj šole. Uporabljajo ga mladi od 14 let naprej, vanj pa se vpisuje neformalno pridobljeno znanje iz šestih tematskih področij: • • • • • •

pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih, pridobivanje znanja z delom, pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja, pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom, pridobivanje znanja v tujini in ostali načini pridobivanja znanja.

Nefiks obstaja v dveh oblikah.

Knjižica Nefiks omogoča vpisovanje vseh kompetenc. Organizacija oz. odgovorna oseba pa vse to potrdi z žigom in podpisom.

E-Nefiks omogoča poleg vpisovanja tudi ustvarjanje Europass življenjepisa, zbiranje priporočil itd. Uporaben je tudi za organizacije, ki lahko vse našteto vpisujejo svojim mladim članom in uporabnikom.

66


Projekt smo nadgradili: s portalom www.talentiran.si, čigar namen je z informiranjem in s svetovanjem spodbujati mlade k dovolj zgodnjemu razmišljanju o vseživljenjski karierni orientaciji, k odločanju za različne oblike neformalnega izobraževanja in posledično k zviševanju možnosti za zaposlovanje. Na portalu so tudi informacije o Nefiksu, prodajnih mestih, tutorstvu in ostalih naših aktivnostih.

Izvajamo in pripravljamo delavnice in izobraževanja ter posvete za dijake, študente in prve iskalce zaposlitve: Kam po maturi, Služba me - ne išče, Podjetni petki, Matrica uspeha itd.

Razvili smo sistem Nefiks tutorstva. Naši tutorji so prostovoljci, ki z vrstniškim svetovanjem drugim mladim predstavljajo Nefiks ter aktivno sodelujejo pri vseh naših dejavnostih. Pripravljamo Nefiks nagrado – podelitev priznanj tistim, ki imajo v Nefiksu zabeleženih največ kompetenc.

Izdajamo Nefiks publikacije s tematikami zaposlovanja, kompetenc, zaposlitvene pismenosti, socialnega vključevanja itd. Izdajamo elektronski časopis e-Nefi.

Po Sloveniji imamo široko razvejano mrežo več kot 40 prodajnih mest. Predstavljamo se na prireditvah, sejmih, stojnicah, okroglih mizah in v tiskanih in drugih medijih.

67


Kako se odrasli ucijo

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT URAD ZA MLADINO

68


Profile for j talentiran

Kako se odrasli učijo  

Priročnik z metodami za neformalno izobraževanje odraslih

Kako se odrasli učijo  

Priročnik z metodami za neformalno izobraževanje odraslih

Advertisement