Page 1

¡º°±Ÿ¡©§

¥¤°±¾¬Ÿ¾²®Ÿ©­¡©Ÿ £­¯¤¡­ª½µ§­¬¬­¨¯­°°§§

«¿ÏÇÌ¿ªÄÍÌÇÃÍÁÌ¿ ¬ÇÉÇÓÍÏÍÁ¿ Æ¿ÁÄÃÒÝØ¿Þ ÏÒÐÐÉÇËÍÑÃÄÊÍË

ŸÊÄÉпÌÃÏ¡¿ÐÇÊÛÄÁÇÖ °¿ÉÍÁÇÖ ÐÑ¿Ï×ÇÈÌ¿ÒÖÌÚÈ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ

ŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌ͌ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÈËÒÆÄÈŠ±¿ÊÛÕښ §ÏÉÒÑÐÉ ªÝÀ¿ÞÜÎÍÔ¿ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÐÞÁÄØ¿ËÇÇÁÌÇÔÅÄÍÑÏ¿Å¿ÄÑÐÞ ¬ÄÌÒÅÌÚÄ Ç É¿Æ¿ÊÍÐÛ ÀÚ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÀÄÐÎÍÊÄÆÌÚÄ ÁÄØÇ ËÍÂÒÑÐÑ¿ÑÛÀÄÐÕÄÌÌÚËÇÐÑÍÖÌÇÉÍËÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÍÎÏÍ×ÊÍË ­ÃÌ¿ ÇÆ ÂÊ¿ÁÌÚÔ ƿÿÖ ËÒÆÄÈÌÚÔ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ w ÍÑÉÏÚÑÛ Ç ÇÌÑÄÏÎÏÄÑÇÏÍÁ¿ÑÛÁÄØÇÃÊÞÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈ ¡ŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌ͌ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍËËÒÆÄÄŠ±¿ÊÛÕښÐÍÀÏ¿Ì¿ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÞÉÍÊÊÄÉÕÇÞÅÄÐÑÞÌÚÔÀ¿ÌÍÉ ÀÚÑÍÁ¿Á×ÇÔÁ¯ÍÐÐÇÇ ÉÍÌÕ¿ 9*9 v Ì¿Ö¿Ê¿ ´´ ÁÄÉ¿ É¿É Á ÉÏÄÐÑÛÞÌÐÉÇÔ ÃÍË¿Ô Ñ¿É Ç Á ÃÍË¿Ô ÂÍÏÍÅ¿Ì ¼ÑÇ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ ÎÏÄÃËÄÑÚ ÉÏ¿ÐÍÖÌÍ Ç Ì¿ÂÊÞÃÌÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝØÇÄ ÐÁÍÝ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÒÝ ÜÎÍÔÒ Ì¿É͌ ÌÄÕÐÑ¿ÊÇÃÍÐÑÒÎÌÚ×ÇÏÍÉÍËÒÉÏÒÂÒÊÝÃÄÈwÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇ ËÒÆÄÞŠ±¿ÊÛÕښÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿Ì¿ÎÄÏÄÃÁÇÅÌ¿ÞÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Š£ÍÏČ ÁÍÊÝÕÇÍÌÌ¿Þ ÅÄÐÑÞÌ¿Þ À¿ÌÉ¿š ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌ¿Þ ÃÊÞ ÎÍÉ¿Æ¿ ÁËÒÆÄÞÔ§ÏÉÒÑÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑǼÉÐÎÍÌÇÏÒÄËÚÄÎÏÄÃËÄÑÚÿÊÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿ÑÛÍÊÝÃÞÔ ÐÍÆÿÁ×ÇÔÇÔ ÇÍÑÍËÍÀŒ ØÄÐÑÁÄ Á ÉÍÑÍÏÍË ÍÌÇ ËÍÂÊÇ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛÐÞ ÇËÄÌÌÍ Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ®ÄÏÁÚËÇ ÁÚÐÑ¿ÁÉÒ ÒÁÇÃÄÊÇ ÅÇÑÄÊÇ ÂÍÏÍÿ ·ÄÊČ ÔÍÁ¿ ÄÈ ÎÏÄÃÐÑÍÇÑ ÎÍÀÚÁ¿ÑÛ Á ŸÌ¿ÏÐÉÄ °¿ÞÌÐÉÄ ±ÒÊÒÌÄ Ç ÃÏÒÂÇÔÂÍÏÍÿÔÇÏ¿ÈÍÌÌÚÔÕÄÌÑÏ¿ÔÍÀÊ¿ÐÑÇ ­ÓÍÏËÊÄÌÇÝÒοÉÍÁÉÇÁ¯ÍÐÐÇÇÎÍÖÑÇÃÍÉÍÌÕ¿9*9ÁÄÉ¿ 


ÒÃÄÊÞÊÍÐÛË¿ÊÍÁÌÇË¿ÌÇÞ§ÑÍÊÛÉÍÀÒÏÌÍÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄÊÄÂÉÍÈ ÇÎÇØÄÁÍÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ¿Ñ¿ÉÅÄÁÍÆÌÇÉ׿ÞÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÑÍÁ¿ÏÍÁÐÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËÇÆ¿ÐÑ¿ÁÇÊÇÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈÍÀÏ¿ÑÇÑÛÐÄÏÛÄÆÌÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄÌ¿ÁÌÄ×ÌÇÈ ÁÇÃÒοÉÍÁÍÖÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇDzÅÄÑÍÂÿÎÍÉÒοÑÄÊÛÐÀÍÊÛ×ÇË ÃÍÁÄÏÇÄËÍÑÌÍÐÇÊÐÞÉÑÍÁ¿Ï¿Ë ÒοÉÍÁ¿ÌÌÚËÁÃÍÀÏÍÑÌÚÄÇ ÇÆÞØÌÍÍÓÍÏËÊÄÌÌÚÄÉÍÏÍÀÉÇ À¿ÌÉÇÇÓÒÑÊÞÏÚ±¿ÉÇËÍÀŒ Ï¿ÆÍË Á ¯ÍÐÐÇÇ ÅÄÐÑÞÌ¿Þ ÒοÉÍÁÉ¿ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Á׿ÞÐÞ ÃÊÞ ÍÓÍÏËÊÄÌÇÞ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÑÍÁ¿ÏÍÁ w ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÔ ÇÆÃÄÊÇÈ Ö¿Þ οÏÓÝËÄÏÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇÇÑÎ ÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛÁŒÔÂÍÿÔ 9*9ÁÄÉ¿ ¡ «ÍÐÉÁÄ Ç ®ÄÑÄÏÀÒÏÂÄ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê ÏÞà ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿Á×ÇÔÐÞ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÒοÉÍÁÉÇ ÇÆ ÅÄÐÑÇ ÐÏÄÃÇ ÌÇÔ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÇÆÁÄÐÑÌÚ ŠŸÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ ¡¡ ÍÌ¿ÉÄϚ Š®ÄÖ¿ÑÌÞ Ÿ ¥¿ÉÍ Ç ©š Ó¿ÀÏÇÖÌÍÄ ÅÄÐÑÞÌÍÄ Çƌ ÿÑÄÊÛÐÑÁÍÑÍÏÂÍÁÍÂÍÃÍË¿Š¥ÄÐÑÞÌÉ¿š ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÞÎÍ ÅÄÐÑÇÓ¿ÀÏÇÖÌÍÂÍÑÍÏÂÍÁÍÂÍÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿Š¬°¯¿ÐÑÄÏÞÄÁš Š³¿ÀÏÇÉ¿ ËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÏÍÀÍÉ ¢ÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÈ Á¿ÉÐÚ Á «ÍÐÉÁĚ Š³¿ÀÏÇÉ¿ ËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÏÍÀÍÉ Ç ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÇ ÎÍ ÅÄÐÑÇ  ÊÇÂÉÄÌ Ç ¯ÍÀÇÌÐÍÌ

¡ÚÐÑ¿ÁÉ¿Š£ÍÏÄÁÍÊÝÕÇÍÌÌ¿ÞÅÄÐÑÞÌ¿ÞÀ¿ÌÉ¿šÁËÒÆÄÄÇÐÑÍÏÇÇ ÂÍÏÍÿ·ÄÊÄÔÍÁ¿Â³ÍÑͱ©ÏÝÖÉÍÁÍÈ 


Á °¿ÌÉь®ÄÑÄÏÀÒÏÂĚ Ç ÃÏ ¬¿ Æ¿É¿Æ ÍÌÇ ÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÊÇ ÒοÉÍÁÉÒ ÃÊÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑČ ÊÄÈ ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÔ ÇÆÃÄÊÇÈ οÏÓÝËÄÏÇÇ Ç ÃÏÒÂÍÈ ÎÏ͌ ÃÒÉÕÇÇ ®ÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍ ÅÄÐÑތ ÌÚÄ ÒοÉÍÁÍÖÌÚÄ ÉÍÏÍÀÉÇ ÒÉϿ׿ÊÇÐÛ Ì¿ÉÊÄÄÌÌÚËÇ ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÇ ÜÑÇÉÄÑÉ¿ËÇ ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿Œ ÓÇÞ w ÐÎÍÐÍÀ ÎÄÖ¿ÑÇ ÎÏÇ ÉÍÑÍÏÍË ÏÇÐÒÌÍÉ Ì¿ÌÍÐÇÑÐÞ Ì¿ÎÊÍÐÉÒÝÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÛÐÎČ ÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ É¿ËÌÞ ÅÇÏÌÚËÇ ÁÄØÄÐÑÁ¿ËÇ ¿ ÎÏÍÀÄÊÛÌÚÄ ÒÖ¿ÐÑÉÇÒÁÊ¿ÅÌÞÝÑÇÃÄÊ¿ÝÑ Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÌÄÁÍÐÎÏnj ÇËÖÇÁÚËÇ É ÉÏ¿ÐÉÄ ®Íƌ ÃÌÄÄ ÏÇÐÒÌÍÉ Ç ÏÄÉÊ¿ËÌÒÝ ¿ÑÏÇÀÒÕÇÝ ÐÑ¿ÊÇ Ì¿ÌÍÐÇÑÛ ÑÄË ÅÄ ÐÎÍÐÍÀÍË ÌÍ ÒÅÄ ³ÄÏÃÇÌ¿ÌñÄÍÃÍÏÓÍ̼ÈÌÄË ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ Ì¿ ÅÄÐÑÛ ËÄÑ¿ÊÊÍÔÏÍËÇÞ ³ÍÑÍÉÍÌÕ¿9*9Á £ÇÆ¿ÈÌÃÍÏÄÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÈ ÜÑÇÉÄÑÉÇ ÀÚÊ ÎÏÄÃÄÊÛÌÍ Ê¿ÉÍÌÇÖÄÌ Ç ÌÄ ËÄÌÞÊÐÞ Á ÑÄÖÄÌÇÄ vÊÄÑ·ÏÇÓÑÚÇÁÇÌÛÄÑÉÇÎÍÃÖÇÌÞÊÇÐÛÐÑÏÍÂÇËÆ¿ÉÍÌ¿Ë ÐÇËËÄÑÏÇÇ Ì¿ÁÄÞÌÌÚËÉÊ¿ÐÐÇÕÇÆËÍË¡ÚÀÍÏÕÁÄÑ¿ÜÑÇÉÄÑÉÇ Æ¿ÁÇÐÄÊÍÑËÍÃÚ ¬ÍÁ¿Þ ÜÏ¿ Á ÏÍÐÐÇÈÐÉÍË ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍË ÃÇÆ¿ÈÌÄ Ì¿ÐÑҌ ÎÇÊ¿ ÎÍÐÊÄ ¿ÉÑÇÁÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ØÄÌÇÞ É ÜÑÍËÒ Å¿ÌÏÒ ÔÒÃÍÅÌnj ÉÍÁ ÁÔÍÃÇÁ×ÇÔ Á ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÄ Š«ÇÏ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿š © °ÍËÍÁ « £ÍÀÒÅÇÌÐÉÇÈ ¬ ¯ÄËÄÆÍÁ ª ¿ÉÐÑ §  ÇÊÇÀÇÌ w ÁÐÄ ÍÌÇÀÚÊÇÆ¿ÖÇÌ¿ÑÄÊÞËÇÐÑÇÊÞŠËÍÃÄÏ̚«ÌÍÂÇÄÇÆÌÇÔϿƌ Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÊÇÃÊÞÇÆÁÄÐÑÌÚÔÑÍÏÂÍÁÚÔÃÍËÍÁ ÓÇÏËÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÍÀÏ¿ÆÕÚ ÜÑÇÉÄÑÍÖÌÍÈ ÏÄÉÊ¿ËÌÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ­ÐÍÀÄÌÌÍ ÞÏÉÍ ËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÏÍÐÊÄÅÇÁ¿ÄÑÐÞ Ì¿ ÎÏÇËÄÏÄ ÒοÉÍÁÍÉ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÔ ÎÍ Æ¿É¿ÆÒ ÓÇÏË Š±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ÿ§ŸÀÏÇÉÍÐÍÁ¿ÇÐÚÌÍÁÄȚÇŠ±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁͼÈÌÄ˚³Íό Ë¿ ÕÁÄÑÍÁÍÄÏÄ×ÄÌÇÄÃÊÞÒοÉÍÁÉÇÖ¿ÈÌÚÔÎÄÖÄÌÇÈwÀÄÊÍÄ ÉÏ¿ÐÌÍÄ ÖÄÏÌÍÄwÐÍÆÿÁ¿ÊÇÞÏÉÇÈÍÀÏ¿ÆÁÐÍÆÌ¿ÌÇÇÎÍÑÏČ ÀÇÑÄÊÞ ¿οÐÑÄÊÛÌÚÄ ÂÍÊÒÀÚÄÑÍÌ¿ÁÐÍÖÄÑ¿ÌÇÇÐÎÊ¿ÁÌÍЌ ÑÛÝÊÇÌÇÈÃÄÉÍÏ¿ÇÊÄÂÉÇË ÁÍÆÃÒ×ÌÚË×ÏÇÓÑÍËÌ¿ÎÍÊÌÞÊÇ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇÈËÇÏÏÍË¿ÌÑÇÖÄÐÉÇËÍØÒØÄÌÇÄËÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ 


¡ÌÄ×ÌÇÈ ÁÇà ÒοÉÍÁŒ ÉÇ Ç Ï¿ÆËÄØÄÌÌ¿Þ Ì¿ ÌÄÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ Ö¿ÐÑÍ ÎÍÃÑ¿ÊÉÇÁ¿ÊÇ ÎÍÉÒοÑČ ÊÞÉÁÚÀÍÏÒÉÍÌÉÏÄÑÌÍÂÍ ÑÍÁ¿Ï¿ ÇÊÇ ÓÇÏËÚ ®ÍŒ ÜÑÍËÒ ÒÖÇÑÚÁ¿Þ ÎÐÇÔ͌ ÊÍÂÇÝ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÞ Ì¿ ÒοÉÍÁÉÄ ÇÆÍÀÏ¿Å¿ÊÇ ÑÍÏÂÍÁÒÝ Ë¿ÏÉÒ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞ ËÄÿÊÇ ÎÍÊҌ ÖÄÌÌÚÄ Ì¿ ÁÐÄÏÍÐÐÇȌ ÐÉÇÔ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Ô ÐÍÍÀØ¿ÊÇ Í ÑÍË ÖÑÍÓÇÏË¿ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÍË ÇËÎÄÏ¿Œ ÑÍÏÐÉÍÂÍÃÁÍÏ¿ ÇÑà ¬ÍÁ¿ÑÍÏÐÑÁÍË Á ÏÄɌ Ê¿ËÌÍËÃÄÊÄÍÑÊÇÖ¿ÊÇÐÛ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÄ Ó¿ÀÏÇÉÇ ±Í ÖÑÍ ËÚ ÐÄÈÖ¿Ð Ì¿ÆÚÁ¿ÄË ŠÉÇ̌ ÃÄόÐÝÏÎÏÇÆÍ˚ ÐҌ ØÄÐÑÁÍÁ¿ÊÍÄØÄÁÉÍÌÕÄ 9*9 ÁÄÉ¿ w Ì¿ Ó¿ÀÏÇÉÄ ©ÍÌÃÇÑÄÏŸÊÄÉÐÄȧÁ¿ÌÍÁÇÖ ŸÀÏÇÉÍÐÍÁ ÁÌÒÉ°ÑÄο̿ŸÀÏÇÉÍÐ͌ ŸÀÏÇÉÍÐÍÁ¿ Á ÉÍÏÍÀÉÇ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÇÂÏÒ×ÉÇÃÊÞ Á¿ ÐÅÄÌÍȳÍÑÍÉÍÌÕ¿9*9Á ÃÄÑÄÈ É¿ÏÑÇÌÉnjËÍƿnj ÉÇ ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇ ÏÇÐÒÌÉÇÃÍË¿×ÌÇÔÅÇÁÍÑÌÚÔ ÂÄÍÂÏ¿ÓÇÖÄЌ ÉÇÄÉ¿ÏÑÚÏ¿ÆÌÚÔÐÑÏ¿Ì ¬ÄÍÑÐÑ¿Á¿ÊÇ¥ÍÏÅ ÍÏË¿Ì ÁÚÎÒÐÉ¿Á×ÇÈËÍÌοÌÐÛÄ Ì¿ ÜÑÇÉÄÑÉ¿ÔÉÍÑÍÏÍÂÍÀÚÊÇÎÍËÄØÄÌÚÎÍÏÑÏÄÑÚÏÒÐÐÉÇÔÎÇпŒ ÑÄÊÄÈ ¢ÍÂÍÊÞ £ÍÐÑÍÄÁÐÉÍÂÍ ±ÍÊÐÑÍÂÍ w Ð ÕÇÑ¿Ñ¿ËÇ ÇÆ ÇÔ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ¬¿ Ó¿ÀÏÇÉÄ ¼ÈÌÄË¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÐÍÀÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÒÃÄÊÞÊÍÐÛ ÍÓÍÏËÊÄÌÇÝ ÐÊ¿ÃÉÍÂÍ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ ¯ÄÉÊ¿ËÒ ÓÇÏËÄ ÌÄÐÊÇ ÑČ ¿ÑÏ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÉÇ Ì¿ÀÍÏڌÐÝÏÎÏÇÆÚ Ð ÁÊÍÅÄÌÌÚËÇ Á ÉÍÏÍÀÉÒÉÍÌÓÄÑÍÑÉÏÚÑÉ¿ËÇ£ÊÞÓ¿ÀÏÇÉÇÎÇпÊËÒÆÚÉÒÐÁÍÈ ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ ÇÎÍÉÒοÑÄÊÛÁËÄÐÑÄÐÉ¿Ï¿ËÄÊÛÝÇÊÇ×ÍÉÍÊ¿Œ ÃÍËÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÎÍÊÒÖ¿ÊÌÍÑÚŠ·ÍÉÍÊ¿ÃÌÍÂÍÁ¿ÊÛпš Š¡¿ÊÛп «ÍÌοÌÐÛĚ ÇÊÇ Š©ÄÉЌ¿ÊÍοš ©ÏÍËÄ ÜÑÍÂÍ ÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚÄ ÉÍÌÓÄÑÚÁÐÄÂÿÎÏÍÿÁ¿ÊÇÐÛÁËÄÐÑÄÐÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚËÇ¿ÉÐÄЌ ÐÒ¿Ï¿ËÇwÁÉÍÏÍÀÉÇÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÐÛÓÇÏËÄÌÌÚÄпÊÓÄÑÉÇÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄØÇÎÖÇÉÇÃÊÞÉÍÌÓÄÑ ¬¿ ÁÚÐÑ¿ÁÉÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÈ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇ ËÒÆÄÞ Š±¿Êی 


Õښ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÍÀÏ¿ÆÕÚÒοÉÍÁÍÖÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇÎÄÏÄÖÇЌ ÊÄÌÌÚÔÉÍËοÌÇÈ©ÏÍËÄÌÇÔÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÚÒοÉÍÁÉÇ ÃÏÒÂÇÔ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÓÇÏË ÑÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ w Š¢ÄÍÏ ª¿ÌÃÏÇ̚ Š±ÍÏÂÍÁÚÈ ÃÍË ªÄÌÍÁÚԚ Š±ÍÏÂÍÁÚÈ ÃÍË Ÿ °JÒ Ç ©º» Ç ÃÏ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÐÊÄÏÄÁÍÊÝÕÇÇÀÚÊÇÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÚ ÌÍ ÌČ ÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÜÑÍ ÌÄ ÎÏÄÉÏ¿ÑÇÊÇ ÐÁÍÄÂÍ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ Ç ÎÍ ÐÄÈÃÄÌÛÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÁÚÎÒÐÉ¿ÑÛÎÏÍÃÒÉÕÇÝ ÐÍÔÏ¿ÌÞÞÊÒÖ×ÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇÎÏÍ×ÊÍÂÍ ±¿É ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉ¿ÞÓ¿ÀÏÇÉ¿Š±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿¼ÈÌÄ˚Á ÂÍÃÒÀÚÊ¿ÎÄÏÄÇËÄÌÍÁ¿Ì¿ÁŠ©Ï¿ÐÌÚÈ­ÉÑÞÀÏۚ¤ØÄÌÄÐÉÍÊی ÉÍÊÄÑÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÁÐÉÍÀÉ¿ÔÁÐÄÂÿÃÍÀ¿ÁÊÞÊÍÐÛŠ ÚÁ׼Ȍ ÌÄ˚wÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍÁÄÊÇÉ¿ÀÚÊ¿ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛÑÍÏÂÍÁÍÈË¿ÏÉÇ ÇÕÄÌÇÊÍÐÛÉ¿ÖÄÐÑÁÍÇÆÃÄÊÇÈ §ÆÁÄÐÑÌ¿ÞÌÚÌÄÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉ¿ÞÓ¿ÀÏÇÉ¿wŸ­Š ¿À¿ÄÁÐÉÍĚw ÜÑÍ ÎÏÄÄËÌÇÉ Š±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿ Ÿ§ ŸÀÏÇÉÍÐÍÁ¿ Ç ÐÚÌÍÁÄÈ Á «ÍÐÉÁĚ³¿ÀÏÇÉ¿ÀÚÊ¿ÍÐÌÍÁ¿Ì¿ÉÏÄÎÍÐÑÌÚË°ÑÄοÌÍˬnj ÉÍÊ¿ÄÁÚË Æ¿ ÌÄÎÏÄÁÆÍÈÃÄÌÌÍÄ ÇÐÉÒÐÐÑÁÍ ÑÁÍÏÇÑÛ ÐÊ¿ÃÍÐÑÇ ÇÆ¿ÀÏÇÉÍÐÍÁÎÍÊÒÖÇÁ×ÇËÎÏÍÆÁÇØÄwŸÀÏÇÉÍÐÍÁ Á ÄÂÍ ÎÍÑÍËÉÇ ÒÅÄ ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍ ÌÍÐÇÊÇ Ó¿ËÇÊÇÝ ŸÀÏÇÉÍÐ͌

©ÍÏÍÀÉ¿ÃÊÞÖ¿ÈÌÚÔÎÄÖÄÌÇÈŠ±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿ οÏÍÁÍÈÓ¿ÀÏÇÉǼÈÌÄËÁ«ÍÐÉÁĚ¯ÒÀÄÅ9*9v99ÁÄÉÍÁ ¥ÄÐÑÛ ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÞ³ÍÑÍ«¬ÇÉÇÓÍÏÍÁÍÈ Â 


ÁÚÔ °Ê¿ÃÍÐÑÇ Š±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿ Ÿ§ ŸÀÏÇÉÍÐÍÁ¿ Ç ÐÚÌÍÁÄȚ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛÁ¯ÍÐÐÇÇÉÍÌÕ¿´*´vÌ¿Ö¿Ê¿99ÁÄÉ¿ÍÂÏÍËÌÚË ÐÎÏÍÐÍË ®ÏÇÆÚ Ì¿ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÔ ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Ô ÎÍÖÄÑÌ¿Þ ̿Ì ÎÇÐÛwŠ®ÍÐÑ¿ÁØÇÉ£ÁÍÏ¿¤ÂͧËÎÄÏ¿ÑÍÏÐÉÍÂÍ¡ÄÊÇÖÄÐÑÁ¿š ÎÍÞÁÇÁ׿ÞÐÞÐŒÂÍÌ¿ÒοÉÍÁÉÄÇÆÃÄÊÇÈÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿ w ÜÑÍÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÄ °ÍÁÏÄËÄÌÌ¿ÞÓ¿ÀÏÇÉ¿­Ÿ­Š¯­±³¯­¬±šÀÚÊ¿ÍÐÌÍÁ¿Ì¿Á ÂÍÃÒÉÒÎÕ¿ËǪÄÌÍÁÚËÇ ¿ÇÐÑÍÏÇÞÓ¿ÀÏÇÉÇŠ ÍÊÛ×ÄÁÇɚ Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛ Á ÂÍÃÒ ÉÍÂÿ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ŸÃÍÊÛÓ °ÇÒ ÍÑÉÏÚÊ ˿¿ÆÇ̌ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÒÝ Ì¿ ±ÁÄÏÐÉÍÈ ÒÊnj ÕÄ Á «ÍÐÉÁÄ © ÉÍÌÕÒ ŒÔÂÍÃÍÁ´*´ÐÑÍÊÄÑÇÞÑÍÏÂÍÁÚÈÃÍË Ÿ °ÇÒ Ç ©º ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÊ пËÚÈ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÈ ¿ÐÐÍÏÑÇËÄÌÑ ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÔ οÏÓÝËÄÏÌÚÔÇÎÇÐÖÄÀÒË¿ÅÌÚÔÇÆÃÄÊÇÈ ¿ѿɌ ÅÄÇËÄÊÐÄÑÛ˿¿ÆÇÌÍÁÁ«ÍÐÉÁÄ ®ÄÑÄÏÀÒÏÂÄ ©ÇÄÁÄÇ¡¿ÏŒ ׿ÁÄ¡ÂÍÃÒÁÖÄÐÑÛŒÊÄÑÇÞ£ÍË¿¯ÍË¿ÌÍÁÚÔÓ¿ÀÏÇÉ¿ ÁÎÄÏÁÚÄÁÚÎÒÐÑÇÊ¿ÎÄÖÄÌÛÄŠ½ÀÇÊÄÈÌÍĚ ÉÍÑÍÏÍÄÇÐÄÂÍÃÌÞ ÍÐÑ¿ÄÑÐÞÌ¿ÇÀÍÊÄÄÎÍÎÒÊÞÏÌÍÈË¿ÏÉÍÈÎÄÖÄÌÛÞÁ¯ÍÐÐÇÇ ¡Ì¿Ö¿ÊÄ99ÁÄÉ¿ÁпËÍËÕÄÌÑÏÄÑÍÏÂÍÁÍÈ«ÍÐÉÁÚÌ¿Ô͌ ÃÇÊÐÞÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÈ˿¿ÆÇÌŠ¢ÄÍϪ¿ÌÃÏÇ̚¡Ê¿ÃÄÊÄÕÄÂÍw ÌÍÁÂÍÏÍÃÐÉÇÈ ËÒÅÇÉ ³ÄÃÍÏ ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÈ Ó¿ËÇÊÇÝ ÍÑ Ì¿ÆÁ¿Œ ÌÇÞ ÏÄÖÉÇ ª¿ÌÃÏÚ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍÈ ÐÑÍÞÊ¿ ÄÂÍ ÃÄÏÄÁÌÞ ÁÌ¿Ö¿ÊÄ ÑÍÏÂÍÁ¿ÊÊÄÃÄÌÕ¿ËÇÁÏ¿ÆÌÍÐ ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÄËÍÑÉÏÚÊÓ¿ÀÏÇÉÒ

©ÍÏÍÀÉ¿ÉŒÊÄÑÇÝ£ÍË¿¯ÍË¿ÌÍÁÚÔ ±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÍÈÓ¿ÀÏÇÉǯÄÌÍËÜÁ«ÍÐÉÁÄ ¯ÒÀÄÅ9*9v99ÁÄÉÍÁ¥ÄÐÑÛ ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÞ ³ÍÑÍ«¬ÇÉÇÓÍÏÍÁÍÈ Â 


©ÍÏÍÀÉ¿ÐÉÏÚ×ÉÍÈŠ±ÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁ¿Ÿ§ŸÀÏÇÉÍÐÍÁ¿ÇÐÚÌ͌ ÁÄȚ «ÍÐÉÁ¿¯ÒÀÄÅ9*9v99ÁÄÉÍÁ¥ÄÐÑÛ ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÞ³ÍÑͱ©ÏÝÖÉÍÁÍÈ Â

¡ÉÌÇÂÄ¡Ÿ¢ÇÊÞÏÍÁÐÉÍÂÍŠ«ÍÐÉÁ¿ÇËÍÐÉÁÇÖǚÒÎÍËÇÌ¿ÄÑÐÞ ÇÐÑÍÏÇÞª¿ÌÃÏÇÌ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÉÐÁÍÄÈÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌ͌ÌÍÁÂÍÏÍÃÐÉÍÈ Ó¿ËÇÊÇǪ¿ÌÃÏÇÌÎÏÇÐÍÄÃÇÌÇÊÖÇÐÑÍÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÍÄÇËÞ¢ÄÍÏ  ÁÇÃÇËÍ ÎÍà ÁÊÇÞÌÇÄË ÇËÄÌÇ ÂÄÏÍÞ ÎÍÁÐÄËÄÐÑÌÍ ÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍ Á ¯ÍÐÐÇÇ ÏÍË¿Ì¿ ÀÚÁ×ÄÂÍ ÊÝÀÇËÚË ÖÑÄÌÇÄË ÂÏ¿ËÍÑÄÄÁ ÇÆ Ì¿ÏÍÿ¯¿ÆÌÍÕÁÄÑÌÚÄÊÄÃÄÌÕÚÀÄÆÍÀÄÏÑÉÇÄØÄÎÍÐÊÄÏÄÁ͌ ÊÝÕÇÇÃÍÊÂÍÄÁÏÄËÞÌ¿ÆÚÁ¿ÊÇŠÊ¿ÌÃÏÇ̚ ¬¿ ÁÚÐÑ¿ÁÉÄ ËÍÅÌÍ ÒÁÇÃÄÑÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ ÅÄÐÑÞÌÚÄ À¿ÌÉÇ Ë¿ÊÍ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÑÄÎÄÏÛ ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÔ Ó¿ÀÏÇÉ ÐÏÄÃÇ ÌÇÔ Ó¿ÀÏÇÉÇ ÀÏ¿ÑÛÄÁ «¿ÉÐÇËÍÁÚÔ Ÿ° ©ÒÃÏÞÁÕÄÁ¿ §ª £Ç̌ ¿Á«ÍÐÉÁÄ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÁÏ¿ÆÌÚÔÂÍÏÍÿÔ¯ÍÐÐÇÇÇÁÑÍË ÖÇÐÊÄ°ÇÀÇÏÇÀÚÊÇÎÍÎÒÊÞÏÌÚÐÁÍÇÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉÇÄÓ¿ÀÏÇÉÇ Ñ¿ÉÇÄÉ¿ÉŸŸ°¿ÁÇÌÍÁ¿Á°¿Ë¿ÏÄ ÇÆÁÄÐÑÌ¿ÞÇÎÍÌÚÌÄÐÁÍÄÈ É¿Ï¿ËÄÊÛÝ §¤ ±ÇÔÍÌÍÁ¿ Ÿ§ ÄÊÒÄÁ¿ Ÿ§ °ÄÊÄÆÌÄÁ¿ Á ±ÍËÐÉÍÈ ÂÒÀÄÏÌÇÇ §Á¿Ì¿ Ç ŸÌ¿ÐÑ¿ÐÇÇ ©ÍÖÄÑÍÁÚÔ Á ¬ÇÅÌÄË ¬ÍÁÂÍÏÍÃÄ ²Î¿ÉÍÁÉÇ ÜÑÇÔ Ó¿ÀÏÇÉ ÌÄ ËÄÌÄÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚ ÎÍ ÐÁÍÄËÒÍÓÍÏËÊÄÌÇÝ ÁÄÃÛÿÅÄÁпËÚÔÍÑÿÊÄÌÌÚÔÂÍÏÍÿÔ ÐÑÏ¿ÌÚ Ó¿ÀÏÇÉ¿ÌÑÚ ÐÑ¿Ï¿ÊÇÐÛ ÎÏÄÎÍÃÌÄÐÑÇ ÐÁÍÈ ÑÍÁ¿Ï Ì¿ ÁÚÐ×ÄËÒÏÍÁÌÄ Æ¿É¿ÆÚÁ¿ÞÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÒÝÅÄÐÑÞÌÒÝÒοÉÍÁÉÒÁ ÐÑÍÊÇÕÄ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞÜÑÍËÒÍÓÍÏËÊÄÌÇÄÇÔÎÏÍÃÒÉÕÇÇÌÇÁÖÄË ÌÄÒÐÑÒοÊÍËÍÐÉÍÁÐÉÍËÒ ­ÐÍÀÚÈÇÌÑÄÏÄÐÒÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈÁÚÐÑ¿ÁÉÇÁÚÆÁ¿Ê¿ÅÄÐÑÞÌ¿Þ ÒοÉÍÁÉ¿ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÌ¿ÞÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍËÒÆ¿É¿ÆÒÃÊÞÓ¿ÀÏÇÉÇ 


®¿ÁÊ¿ §Á¿ÌÍÁÇÖ¿ ¢ÒÐÄÁ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÁÐÍÁÄÑÐÉÍÄÁÏČ ËÞ ÀÚÊ¿ ÇÆÁÄÐÑÌ¿ ÁÐÄË ÇÏÉÒÑÞÌ¿ËÉ¿ÉŠ§ÏÉÒÑÐÉ¿Þ ÉÍÌÃÇÑÄÏÐÉ¿Þ Ó¿ÀÏÇÉ¿š °ÍÑÏÒÃÌÇÉ¿Ë ËÒÆÄÞ ÒÿŒ ÊÍÐÛ Ï¿ÆÚÐÉ¿ÑÛ ÓÍÑÍÂÏ¿Œ ÓÇÇ пËÍÂÍ ÉÒÎÕ¿ ®§ ¢ÒÐÄÁ¿ ÑÄÔ ÉÑÍ Ï¿ÀÍÑ¿Ê Ì¿ ÄÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ Ì¿ ÐÑ¿ÏÇÌÌÍÈ ÎÍÖÑÍÁÍÈ Íь ÉÏÚÑÉÄ ÄÂÍ ˿¿ÆÇÌ¿ Ï¿ÐÎÍʿ¿Á×ÄÂÍÐÞ ÎÍ ÒÊÇÕÄ ÍÊÛ׿Þ  ÊÇÌÍÁЌ É¿Þ ÌÚÌÄ®¿ÏÑÇÆ¿ÌÐÉ¿Þ ®ÍÐÊÄ ÏÄÁÍÊÝÕÇÇ Æ¿Œ οÐÚÜÑÇÉÄÑÍÖÌÍÈÇÒοÉ͌ ÁÍÖÌÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÎÍÁÐČ ËÄÐÑÌÍÒÌÇÖÑÍÅ¿ÊÇÐÛ ÎÍЌ ÉÍÊÛÉÒÌ¿ÌÄÈÀÚÊÇÇËÄÌ¿ ÇÑÍÁ¿ÏÌÚÄÆÌ¿ÉÇÕ¿ÏÐÉÍÂÍ ©ÍÏÍÀÉ¿ÎÄÏÁÍÈÁ§ÏÉÒÑÐÉÄÉÍÌÃnj ÁÏÄËÄÌDZϿÃÇÕÇÇÏÒÐÐÉ͌ ÑÄÏÐÉÍÈÇÎÏÞÌÇÖÌÍÈÓ¿ÀÏÇÉÇ®§ ÂÍ ÍÓÍÏËÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÐÑ¿ÊÇ ¢ÒÐÄÁ¿¯ÒÀÄÅ9*9v99ÁÄÉÍÁ¥ÄÐÑÛ ÁÚÑÄÐÌÞÑÛÐÞ ÌÍÁÚË ŠÏÄÁ͌ ÔÏÍËÍÊÇÑÍÂÏ¿ÓÇÞ³ÍÑÍ«¬ÇÉÇÓ͌ ÊÝÕÇÍÌÌÚ˚ÃÇÆ¿ÈÌÍË É͌ ÑÍÏÚÈÎÍÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÏÍÁÍÈ Â ÒÏÍÁÌÝÀÚÊÀÊÇÅÄÉ¿ÂÇÑΌ Ê¿É¿ÑÒ ÌÄÅÄÊÇÉÍÀÏ¿ÆÕ¿ËÌ¿ÐÑÍÞØÄÂÍÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌ͌ÎÏÇÉÊ¿ÃÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿¬ÍÜÑÍÒÅÄ É¿ÉÂÍÁÍÏÇÑÐÞ ÃÏÒ¿ÞÇÐÑÍÏÇÞ  Ê¿ÂÍÿÏÞ ÑÏÒÃÒ Ç Ñ¿Ê¿ÌÑÒ ÎÄÏÁÚÔ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÎÏÍËÚ׌ ÊÄÌÌÇÉÍÁ ÇÔ ÀÄÐÎÏÄÐÑ¿ÌÌÚË ÑÁÍÏÖÄÐÉÇË ÎÍÇÐÉ¿Ë ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÑÄËÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÞË ÉÍÑÍÏÚÄÐÍÔÏ¿ÌÇÊÇÃÊÞÎÍÑÍËÉÍÁÍÀÏ¿ÆÕÚ ÉÏ¿ÐÇÁÚÔÒοÉÍÁÍÉ ËÚËÍÅÄËÏ¿Ð×ÇÏÇÑÛÌ¿×ÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊČ ÌÇÞÍÎÏÍ×ÊÍË ¼ÑÇÎÏÄÃËÄÑÚÐÑ¿ÏÇÌÚÄØÄËÌÍÂÍÄËÍÂÒÑÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿ÑÛÀÒÃҌ ØÇË ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÞË Í ÎÄÏÇÍÃÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÇÐÑÍÏÇÇ ÉÍÂÿ ŠÐÊ¿ÃÉ¿ÞÅÇÆÌۚÌ¿ÏÒÀÄÅÄ9*9v´´ÁÄÉÍÁÍÀÄØ¿Ê¿ÀÊ¿ÂÍÎÍÊҌ ÖÇÄÇÎÏÍÕÁÄÑ¿ÌÇÄ É¿Æ¿ÊÍÐÛÀÚ Ì¿ÃÍÊÂÇČÃÍÊÂÇÄÂÍÃÚ ª§±¤¯Ÿ±²¯Ÿ

¢ÇÊÞÏÍÁÐÉÇÈ¡Ÿ«ÍÐÉÁ¿ÇËÍÐÉÁÇÖÇw§ÏÉÒÑÐÉ XXXLPOGFULJSV XXXGBOUJSDPN 

Жестяная упаковка дореволюционной России  
Жестяная упаковка дореволюционной России  

ОМЕТОВА (НИКИФОРОВА) МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, САКОВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ Жестяная упаковка дореволюционной России // Тальцы. 2006. № 2 (29). С....

Advertisement