Page 1

¼±¬­ª­¢§¾

°¤«Ÿ¬±§©Ÿ­¯¬Ÿ«¤¬±Ÿª»¬º´ ©­«®­¦§µ§¨¡£­«­¡­¨¯¤¦» ¤ Ÿ¯´§±¤©±²¯¬­Œ¼±¬­¢¯Ÿ³§¶¤°©­¢­ «²¦¤¾Š±Ÿª»µºš «¿ÏÇÌ¿¶ÄÏËÄÑÍÁÌ¿¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿ ÐÑ¿Ï×ÇÈÌ¿ÒÖÌÚÈÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌ͌ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÂÍ ËÒÆÄÞŠ±¿ÊÛÕښ §ÏÉÒÑÐÉ §ÃÄÞ ÍÔÏ¿ÌÚ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÄÂÍ ÅÇÊÇØ¿ ÎÏÄÃËÄÑÍÁÀÚÑ¿ ÃÍË¿×ÌÇÔÅÇÁÍÑÌÚÔÎÏÇ ÎÍËÍØÇÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔË¿ÂÇÖÄÐÉÇÔÇÆÍÀÏ¿ÅČ ÌÇÈ ÁÍÆÌÇÉÊ¿ Á ÌÄƿοËÞÑÌÍÈ ÃÏÄÁÌÍÐÑÇ ÇÎÏÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÍÖÄÌÛÃÍÊÂÍ®ÍÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞË ÃÏÄÁÌÇÔ ÐÊ¿ÁÞÌ ¿ÌÇËÇÐÑnj ÖÄÐÉ¿Þ ÎÍÁÐÄËÄÐÑÌÍÐÑÛ Ï¿ÐÐÄÞÌÌÍÂÍ Á ÎÏÇÏÍÃÄ ÆÊ¿ ÀÚÊ¿ ÐÑÍÊÛÁÄÊÇÉ¿ ÖÑÍÄÈÌÄËÍÂÎÏÍÑÇÁÍÐÑÍÞÑÛÖÄÊÍÁÄÉ®ÍÜÑÍËÒ ÖÄÊÍÁÄÉÃÍÊÅÄÌÀÚÊÆ¿ØÇÑÇÑÛÐÄÀÞÐÎÍËÍØÛÝÍÔÏ¿ÌÇÑÄÊی ÌÍÈ ÐÇËÁÍÊÇÉÇ ¦¿ØÇØ¿ÊÇ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÐÁÍÇ ŠÔÍÏÍËښ Ç ÍÃÄÅÃÒ ­ÏÌ¿ËÄÌÑÇÏÍÁ¿ÊÇ ÃÍË ÃÍÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚËÇ ÞÆÚÖÄÐÉÇËÇ ÐÇËÁÍÊ¿ËÇ Ï¿ÆËÄØÄÌÌÚËÇ Ì¿ пËÚÔ ÒÞÆÁÇËÚÔ ÒÖ¿ÐÑÉ¿Ô Ånj ÊÇØ¿ Ç ÃÁÍÏ¿ ­ÀÏ¿ÑÇË ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÖÑÍ Ç Á ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄ Ç Á ÍÃÄÅÃÄ ÀÚÊ ÎÏÍÁÄÃÄÌ ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÍÃÇÌ Ç ÑÍÑ ÅÄ ÎÏÇ̌ ÕÇÎÏ¿ÆËÄØÄÌÇÞÆ¿ÉÊÇÌ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿wÍÏÌ¿ËÄÌÑÇÏ͌ Á¿ÊÇÐÛÁÐÄÎÏÍÄËÚ ÁÐÄÍÑÁÄÏÐÑÇÞ ÖÄÏÄÆÉÍÑÍÏÚÄÁÐÄÁÍÆËÍŌ ÌÚÄŠÆÊÚÃÌǚËÍÂÊÇÎÏÍÌÇÉÌÒÑÛÉÖÄÊÍÁÄÉÒ£ÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÚÄ ¿ ÁÐÁÍÄÁÏÄËÞË¿ÂÇÖÄÐÉ͌ƿÉÊÇÌ¿ÑÄÊÛÌÚÄÎÍÐËÚÐÊÒ ÜÊÄËÄÌÑÚ Ï¿ÐÎÍʿ¿ÝÑÐÞ Ì¿ ÁÍÏÍÑ¿Ô ÁÍÉÏÒ ÍÉÍÌ Ò Æ¿ÐÑÏÄÔÇ ÑÍ ÇÊÇ ÇÌÍÄŠÐÁÞØÄÌÌÍĚÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ ÉÍÌÛ ÍÊÄÌÛ ÀÍÂÇÌÞÇÎÑÇÕÚ ÐÍÊÌÕÄ ÒÁÄÌÖÇÁ¿ÊÍÌ¿ÇÁÚÐ×ÒÝÑÍÖÉÒÃÍË¿wØÇÎÄÕÉÏÚ×Ç Š°ÒËË¿ÎÍÃÍÀÌÚÔÍÀÄÏÄÂÍÁ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝØÇÔÌ¿ ÁÐÄÔÒÞÆÁÇËÚÔÒÖ¿ÐÑÉ¿ÔÃÍË¿ ÇÎÏÄÁÏ¿Ø¿Ê¿É¿ÅÃÒÝdÔÍÏÍËnj ÌÒ|ÁÌÄÃÍÐÑÒÎÌÍÄÃÊÞdÌ¿ÁÇÈ|ÒÀÄÅÇØÄÁÐÄÔÖÊÄÌÍÁÐÄËÛǚ w ÎÇ×ÄÑ ¿É¿ÃÄËÇÉ  Ÿ ¯ÚÀ¿ÉÍÁ  Ð  ¡ÌÒÑÏÇ ÃÍË¿ ÁÐÄ ÍÀÇÔÍÃÌÚÄÎÏÄÃËÄÑÚÑÍÅÄÀÚÊÇÎÍÉÏÚÑÚÍÔÏ¿ÌÞÝØÇËÇÆÌ¿Œ É¿ËÇ ÍÀÊÄÂÖ¿Á×ÇËÇÍÃÍÊÄÌÇÄÆÊ¿ÁÌÒÑÏÇÒÀÄÅÇØ¿±Ï¿ÃÇÕnj ÍÌÌÍÁÃÍËÍÁÍÈÏÄÆÛÀÄÐÊ¿ÁÞÌÐÉÍÂÍÅÇÊÇØ¿ÀÍÊÛ×ÍÄÁÌÇË¿Œ 


ÌÇÄÒÃÄÊÞÊÍÐÛÍÉÌ¿Ë ÖÄÏÄÆÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÊÇÎÏÍÌÇÉÌÒÑÛŠÁÄƌ ÃÄÐÒØÇÄÌ¿ÁÛǚ¸ÄÊÇÁÍÉÍÌÌÇÕ¿Ô ÐÉÁÍÆÌÞÉÇ ÆÇËÌÇÈÔÍÊÍà ÁÐÄÑÍ ÖÑÍËÍÂÊÍÁÚÆÁ¿ÑÛÀÍÊÄÆÌÛ wÁÐÄÜÑÍÎÏÄÍÀÏ¿Å¿ÊÍÐÛ ÁÐÍÆÌ¿ÌÇÇÃÏÄÁÌÇÔÁÍÀÏ¿ÆÚÌÄÁÇÃÇËÚÔ ÌÄÍÐÞÆ¿ÄËÚÔŠÌ¿Œ ÁÇȚ ÌÄÐÒØÇÔÊÝÃÞËŠÌ¿ÆÊÚÔÁÄÑϿԚÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄÌÄÐÖ¿ÐÑÛÞ ¡ÐÁÞÆÇÐÜÑÇËÁÍÆÌÇÉÑ¿ÉÍÈÁ¿ÅÌÚÈÜÊÄËÄÌÑÆ¿ÉÊÇÌ¿ÑÄÊÛÌ͌ ÂÍ ÃÄÉÍÏ¿ É¿É Ì¿ÊÇÖÌÇÉ ÍÀÏ¿ËÊÄÌÇÄ ÍÉÌ¿ ÍÀÚÖÌÍ ÍÀÇÊÛÌÍ Ì¿ÐÚØÄÌÌÍÄÞÆÚÖÄÐÉÍÈÐÇËÁÍÊÇÉÍÈ­ÀÏ¿ËÊÄÌÇÄÍÉÍÌÀÚÊÍ ÁÐÄÂÿ ÍÖÄÌÛ ÆÌ¿ÖÇËÚË ÜÊÄËÄÌÑÍË ÁÄÃÛ ÍÉÍÌÌÚÈ ÎÏÍÄË w ÜÑÍ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÍÉÌÍ Á ËÇÏ Á ŠÀÄÊÚÈ ÐÁÄњ ÃÊÞ ÍÀÇÑ¿ÑÄÊÄÈ ÇÆÀÚ ÌÍ Ç ÂÊ¿ÆÍÉ ÃÊÞ ÖÒÅÇÔ ÊÝÃÄÈ Ç ÐÑÍÏÍÌÌÇÔ ÆÊÚÔ ÐÇÊ ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÎÍÃÂÊÞÃÄÑÛÁÌÄÂÍÅÇÆÌÛÁÌÒÑÏÇÅÇÊÇØ¿ °ÇÀÇÏÐÉÇÄ ÎÄÏÄÐÄÊÄÌÕÚ 97** ÁÄÉ¿ ÍÐÁ¿ÇÁ¿Þ ¦¿Î¿ÃÌÒÝ Ç ¡ÍÐÑÍÖÌÒÝ°ÇÀÇÏÛ ÌÄÐÊÇÐÐÍÀÍÈÑÏ¿ÃÇÕÇÇÃÍËÍÁÍÈÏÄÆÛÀÚ ¯ÒÐÐÉÍÂÍ °ÄÁÄÏ¿ Ç ÐÏÄÃÌÄÈ Ö¿ÐÑÇ ¯ÍÐÐÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ Á ÐÁÍÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÀÚÊÇ ÍÐÌÍÁ¿ÌÚ Ì¿ ÃÏÄÁÌÄÐÊ¿ÁÞÌÐÉÇÔ ÞÆÚÖÄÐÉÇÔ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÔŠ§ÆÀ¿ÏÒÐÐÉÍÂÍÉÏÄÐÑÛÞÌÇÌ¿wÜÑÍÌÄÎÏÍÐÑÍ ÄÂÍÅÇÊÇØÄ ÜÑÍÄÂÍËÇÏ ÁÉÍÑÍÏÍËÍÑÏ¿ÅÄÌ¿ÁÐÞÁÐÄÊÄÌÌ¿Þ ÇÍÎÏÄÃÄÊÄÌÍÐÁÍÄËÄÐÑÍÁÌÄÈ£ÍËÐÊÒÅÇÊÆ¿ØÇÑÍÈ ÍÀČ ÏĿʼÑÇÍÏÌ¿ËÄÌÑÚÇÃÄÑ¿ÊÇwÜÑÍÎÏÍÐÛÀÚÇÎÍÅÄÊ¿ÌÇÞ 

­ÔÊÒÎÄÌیÉÍÌÄÉÌ¿ÉÏÚ×ÄÃÍË¿ÒпÃÛÀÚ°ÍÑÍÈ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿  


©ÍÌÄÉ¿ËÀ¿Ï¿ÒпÃÛÀÚ°ÍÑÍȳÍÑÍ¡¸ÄÏÀÇÌ¿ Â

ÍÀÏ¿ØÄÌÌÚÄÉÐÇÊ¿ËÎÏÇÏÍÃÚÇÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÝØÇÄÄÃÇÌÄÌÇÄ ÐÌÄÈÖÄÊÍÁÄÉ¿š Ð ®ÏÇËÄÏÍË ÑÍËÒ ËÍÂÒÑ ÐÊÒÅÇÑÛ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÚÄ ¿ÌпËÀÊÇ Ì¿ÔÍÃÞØÇÄÐÞ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ËÒÆÄÞ Š±¿ÊÛÕښ ¤ÐÊÇ ÎÍÐËÍь ÏÄÑÛÌ¿ÇÆÀÚÒпÃÄÀ¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿ ÉÍÌÄÕ97***vÌ¿Ö¿ÊÍ9*9 Á â¿ÏË¿ÌÉ¿ Ï¿ÑÐÉÍÂÍÏ¿ÈÍÌ¿ °ÄÏÚ×ÄÁ¿ ÁÑÍÏ¿ÞÎÍÊÍÁnj Ì¿9*9Á ãÒÀÇÌÇÌͬÇÅÌȧÊÇËÐÉÍÂÍÏ¿ÈÍÌ¿ ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ ÉÍÌÄÕ9*9Á æÚÏÞÌÍÁ¿¬ÇÅÌȧÊÇËÐÉÍÂÍÏ¿ÈÍÌ¿ ÒпÃی ÀÚÁÍÊÍÐÑÌÍÂÍÐÄÊ¿ ÉÍÌÄÕ97***vÌ¿Ö¿ÊÍ99Á ÑÍËÍÅÌÍÁnj ÃÄÑÛÍÃÇÌ¿ÉÍÁÍÈÓÍÏËÚÍÔÊÒÎÄÌیÉÍÌÄÉ ÇËÄÝØÇÈÆÒÀÖ¿ÑÍÄ ÐÑÏÍÄÌÇĬ¿ÁÐÄÔÇÆÀ¿ÔÍÔÊÒÎÄÌÛÖÄÑÉÍÁÚÃÄÊÞÄÑÐÞÌ¿пËÍË ØÇÎÕÄ ÉÏÚ×Ç ­Ì Ë¿ÐÐÇÁÄÌ ÓÍÏË¿ ÄÂÍ ÐÇÊÛÌÍ ÐÑÇÊÇÆÍÁ¿Œ Ì¿¬ÄÐÏ¿ÆÒËÍÅÌÍÒÁÇÃÄÑÛÁÌÄËÎÑÇÕÒÇÊÇÉÍÌÞ­ÔÊÒÎÄÌÛ ÁÚÎÍÊÌÞÄÑ ÂÊ¿ÁÌÍÄ ÐÁÍÄ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ £ÊÞ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ пËÍÄÂÊ¿ÁÌÍÄÀÚÊÍÐοÐÑÇÐÁÍÇŠÔÍÏÍËښÍÑŠËÇÏÍÁÍÂÍÆÊ¿š §ËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ пËÒÝ ÁÚÐ×ÒÝ ÑÍÖÉÒ ÃÍË¿ Æ¿ØÇØ¿ÝÑ ÐÍʌ ÌÄÖÌÚÈÉÍÌیÍÔÊÒÎÄÌÛÇÎÍÊÒÃÄÌÌÍÄÐÍÊÌÕÄÌ¿ŠÎÍÊÍÑÄÌÕĚ ÐÎÒÐÉ¿ÝØÄËÐÞÎÍÃÍÔÊÒÎÌÄËÌ¿ÇÆÀÄÒпÃÛÀÚ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ ¼ÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝÑ ÍÀ ÒЌ ÑÍÈÖÇÁÍËÇ×ÇÏÍÉÍÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÍËÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÇŠÌÄÀÄЌ ÌÚÔÔÊÞÀÄȚŠÁÄÏÔÌÄÂÍÌÄÀ¿šwÁÍÊÌÇÐÑÚÔÊÇÌÇÈ Ì¿ÎÏÇÖČ 


ÊÇÌ¿ÔÃÍËÍÁÚÔÉÏÍÁÄÊÛ°¿ËÚËÖ¿ÐÑÚËÞÁÊÞÄÑÐÞÁÍÊÌÇÐÑÚÈ ÍÏÌ¿ËÄÌÑ ÇÊÇ ÒÆÍÏ ÇÆ ŠÂÍÏÍÃÉÍÁš ÉÍÑÍÏÚÄ Ì¿ Ï¿ÐÐÑÍÞÌÇÇ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÝÑÐÞÉ¿ÉÁÍÊÌÚ­ÀÚÖÌÍÁÍÊÌÚÇÃÒÑÁÃÁ¿ÏÞÿ É¿É ÀÚ ÎÍÃÖÄÏÉÇÁ¿Þ ÂÊÒÀÇÌÒ ŠÔÊÞÀÄȚ ­ÖÄÌÛ Ö¿ÐÑÍ Ì¿ÏÞÃÒ Ð ÁÍÊÌÇÐÑÚËÇ ÊÇÌÇÞËÇ ÇÆÍÀÏ¿Å¿ÝÑÐÞ ÌÄÀÍÊÛ×ÇÄ ÉÏÒÅÉÇ ÍÖÄÁÇÃÌÍ ÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÝØÇÄ ÃÍÅÃÄÁÚÄ É¿ÎÊÇ ÑÄ ŠÂÏÒÃښ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍËÌÄÌÇÝÞÆÚÖÌÇÉÍÁ ÞÁÊÞÊÇÐÛÎÏÇÖÇÌÍÈÅÇÆÌÇÌ¿ ¦ÄËÊÄŠ¢ÏÒÃÇÄÏÍÐÌÍĚwŠÉ¿ÎÊÇÏÍÐÚ ÅÇÁÇÑÄÊÛÌÍÈÁÊ¿ÂÇ ÌÄÀÄÐÌÍÈ ¯ÒÐÐÉÇÄ ÞÆÚÖÌÇÉÇ ÎÍʿ¿ÊÇ Á 9**v9*** ÁÄÉ¿Ô ÖÑÍ ÏÍп ÍοÿÝØ¿ÞÐÌÄÀÄÐÁÁÇÃÄÑÒË¿Ì¿ŒÍÀÊ¿É¿ ÎÍÐÚÊ¿ÄÑÐÞ ÀÍÂÍËÌÄÀ¿¯ÍÃÍËÇËÄÌÌÍÉ¿ÉÁÐÄÏÍÅÿÝØ¿ÞÁʿ¿ÅÇÆÌǚ Ð ¬¿Ë ÇÆÁÄÐÑÌÍ Í ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÇ ÎÏÇÖÄÊÇÌ Ð ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌnj ÄË ÁÍÊÌÇÐÑÚÔ ÐÑÏÒÈ Á ¬ÍÁÂÍÏÍÃÐÉÍÈ ŸÏÔ¿ÌÂÄÊÛÐÉÍÈ ¡ÍÊ͌ ÂÍÃÐÉÍÈ ¾ÏÍÐÊ¿ÁÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÞÔ Á ÏÒÐÐÉÇÔ ÐÄÊ¿Ô ©¿ÏÄÊÇÇ Ç Á ÏÞÃÄ ÃÏÒÂÇÔ ËÄÐÑ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÈ ¯ÍÐÐÇÇ ÐÄÁÄÏ¿ ÐÑÏ¿ÌÚ Ç °ÇÀÇÏÇ §ÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ Á¿ÅÌÚË ÞÁÊÞÄÑÐÞ Ì¿ÊÇÖÇÄ ÑÍÖÌÍ Ñ¿ÉÇÔ ÅÄ ÎÏÇÖÄÊÇÌ Ð Ñ¿ÉÇË ÅÄ ÐÑÏÒÈÖ¿ÑÚË ÒÆÍÏÍË Ì¿ ÇÆÀ¿Ô ÒпÃÄÀ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ËÒÆÄÞ Š±¿ÊÛÕښ ®ÏÇÖÄÊÇÌÚÐÁÍÊÌÇÐÑÚËÍÏÌ¿ËÄÌÑÍËËÚËÍÅÄËÁÇÃÄÑÛÌ¿

©ÍÌÄÉÇÎÏÇÖÄÊÇÌÚÌ¿ÃÍËÄ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿  


©ÍÌÛÉÇÌ¿ÎÍÐÑÏÍÈÉ¿ÔÒпÃÛÀÚ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ ³ÍÑÍ¡¸ÄÏÀÇÌ¿Â

ÇÆÀ¿Ô ÒпÃÄÀ ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ ÉÍÌÄÕ 9*9 Á ¦¿ÏÒÀÇÌ¿ Ì¿Ö¿Œ ÊÍ 99 Á ÃÍË¿ŒÍÃÌÍÉÍÊÉ¿ ÐÄÏÄÃÇÌ¿ 9*9 Á Ì¿ °Î¿ÐÐÉÍÈ ÎÏÍÄÆÅÄÈ À¿×ÌÄ §ÊÇËÐÉÍÂÍ ÍÐÑÏÍ¿  Ì¿ ©¿Æ¿ÌÐÉÍÈ ÕÄÏÉÁÇ  Á ÒпÃÛÀÄ °ÍÑÍÈ ÉÍÌÄÕ 97*** v Ì¿Ö¿ÊÍ 9*9 Á °ÄË¿ÌÑÇÉ¿ÒÆÍÏÍÁÜÑÇÔÎÏÇÖÄÊÇÌÿÄÑÌ¿ËÇÃÄÍÂÏ¿ËËÒ ÁÍÃÚ Á ÁÇÃÄ ÎÄÏÄÎÊÄÑ¿ÝØÇÔÐÞ ÐÑÏÒÈ Ç ÀÍÊÄÄ ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÄ ÒÃÄÏÅÇÁ¿ÝØÄÄÐÞÐÐÄÏÄÃÇÌÚ9*9ÁÄÉ¿ ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄŠÅÄ̌ ÐÉÇÔ ÂÏÒÃÄȚ Á ÁÇÃÄ ÎÍÁÑÍÏÞÝØÇÔÐÞ ÎÏÍÐÑÚÔ ÁÍÊÌ É¿É Ì¿ ÎÏÇÖÄÊÇÌ¿Ô©¿Æ¿ÌÐÉÍÈÕÄÏÉÁÇÇÀ¿×ÌǧÊÇËÐÉÍÂÍÍÐÑÏÍ¿ ÇÊÇÁÁÇÃÄοÏÌÚÔÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÈÃÁÒÔÂÏÒÃÄÈ ÍÀÏ¿ÆÒÝØÇÔÁ ÐÁÍÄÈÎÍÁÑÍÏÞÄËÍÐÑÇÁÍÊÌÇÐÑÚÈÒÆÍÏ ÉÍÑÍÏÚÈÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌ ÃÄÏÄÁÄÌÐÉÇËË¿ÐÑÄÏÍËÌ¿ÎÍÃÆÍÏ¿ÔÉÏÚ×ÇÁÍÏÍÑÒпÃÛÀÚ ÎпÊÍËØÇÉ¿ Ì¿ ÎÏÇÖÄÊÇÌ¿Ô ÓÏÇÆ¿ ÃÍËÍÁ ÒпÃÛÀÚ ®ÏÍÉ͌ ÎÛÄÁ¿Ç°ÍÑÍÈ ®ÏÇÖÄÊÇÌÚ ÒпÃÄÀ ËÒÆÄÞ Š±¿ÊÛÕښ ÉÍÌÕ¿ 97*** v Ì¿Ö¿Ê¿ 99ÁÄÉ¿ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÍÀ¿ÁÍÎÊÍØÄÌÇÞÇÃÄÇÌÄÀÄÐÌÍÈÁÍÃÚw Ç ÏÇÑËÇÖÌÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÚÄ ÎÍ ÁÐÄÈ ÎÏÇÖÄÊÇÌÄ ŠÅÄÌÐÉÇÄ ÂÏÒÃǚ ÇοÏÌÚÄÇÔÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÞŠ£ÍËÍÁ¿ÞÏÄÆÛÀ¿9*9ÁÄÉ¿ ÐÍÃÄÏÅÇÑ ÎÍÖÑÇ ÁÐÄ ÜÊÄËÄÌÑÚ ÌÄÀÄÐÌ͌ÁÍÃÞÌÍÈ ÐÇËÁÍÊÇÉÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ Ì¿Ë ÎÍ ¬ÍÁÂÍÏÍÃÐÉÍÈ ÏÄÆÛÀÄ ÐÔÄË¿ÑÇÖÄÐÉÍÄ ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄοÏÚÅÄÌÐÉÇÔÂÏÒÃÄÈ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄÌ¿ÔÍÌ 


É¿ËÇ9***v97ÁÄÉÍÁ ×ÇÏÍÉÍÀÚÑÒÄÑÁÃÍËÍÁÍÈÏÄÆÛÀįÒÐÐÉ͌ ÂÍ°ÄÁÄÏ¿š ÏÇÐ  ®ÏÇÖÄÊÇÌÚ ÏÒÐÐÉÇÔ ÇÆÀ ÒÉϿ׿ÊÇÐÛ Á ÃÁ¿vÖÄÑÚÏÄ ÏÞÿ ÑÍÑÅÄÎÍÏÞÃÍÉËÚÁÇÃÇËÌ¿É¿ÏÌÇÆÄÇÎÏÇÖÄÊÇÌ¿ÔÃÍË¿®Ï͌ ÉÍÎÛÄÁ¿ ÉÍÌÄÕ 9*9 Á ¡ÄÏÔÌÇÈ ÏÞà ƿÌÞÑ ÆÇÂÆ¿ÂÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ÊÇÌÇÄÈ ÞÁÊÞÁ×ÄÈÐÞ ¿ÏÔ¿ÇÖÌÍÈ Ç ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÈ ÇÃÄÍÂÏ¿ËËÍÈ ÁÍÃÚ ÁÿÌÌÍËÐÊÒÖ¿ÄwŠÔÊÞÀÄÈÌÄÀÄÐÌÚԚ ÌÄÃÍÐÞ¿ÄËÚÔ ÃÍÅÃÄÁÚÔ ƿοÐÍÁ °ÇÐÑÄË¿ ÎÍÐÑÏÍÄÌÇÞ ÃÄÉÍÏ¿ ÇÆÀÞÌÚÔ ÎÏÇÖÄÊÇÌ ÐÍÐÑÍÞÊ¿ Á ÑÍË ÖÑÍ ÎÏÍÁÍÃÇÊÇÐÛ ÃÁÄ ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄ ÃÏÒ РÃÏÒÂÍË ÇÃÄÇ Á͌ÎÄÏÁÚÔ Ì¿ÊÇÖÇÄ Á ÁÄÏԌ ÌÄË ÌÄÀÄ Ì¿Ã ÑÁÄÏÃÛÝ ƿοÐÍÁ ÃÍÅÃÄÁÍÈ ÁÍÃÚ ÆÇÂÆ¿ÂÇ Ç ËÄ¿ÌÃÏÚ ¿Á͌ÁÑÍÏÚÔ ÎÄÏÄÿֿÜÑÍÈÁÍÃÚÁÌÇÆ Ì¿ÆÄËÊÝÉ οԿÏÞË ÎÍÉ¿Æ¿ÌÌ¿ÞÎÍÐÏÄÃÐÑÁÍËËÇÓÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÐÇËÁÍÊ¿ ÂÏÒÃÄÈÌÄÀÄÐÌÚÔÀÍÂÇÌÛ ÍÏÍ׿ÝØÇÔÆÄËÊÝŠÏÍÃÇÁÚËÇÂÏҌ ÿËÇÏÍÐÌÚËǚ ·ÇÏÍÉÍÄÀÚÑÍÁ¿ÌÇÄÜÑÍÈÐÇÐÑÄËÚÌ¿ÁÐÄ˯ÒÐÐÉÍË°ÄÁČ ÏÄÎÍÆÁÍÊÞÄÑÌ¿ËÐÖÇÑ¿ÑÛÏÞÃÚÒÆÍÏÍÁÏÒÐÐÉÇÔÎÏÇÖÄÊÇÌÌ¿ ÇÆÀ¿Ô9*9ÁÄÉ¿ Ì¿ÔÍÃÞØÇÔÐÞÁËÒÆÄÄ ÌÄÐÊÒÖ¿ÈÌÚËÌ¿ÀÍÏÍË ÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔÎÏÇÄËÍÁ ¿ÎÄÏÄÅÇÑÉÍËÃÏÄÁÌÇÔÉÍÐËÍÊÍÂnj ÖÄÐÉÇÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÍÌÄÀÄÐ¿Ô ÿÝØÇÔÃÍÅÃÛ

©ÍÌÄÉ¿ËÀ¿Ï¿ÒпÃÛÀÚ¦¿ÏÒÀÇÌ¿³ÍÑÍ¡¸ÄÏÀÇÌ¿  


°ÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍÈÐÑÏÍÂÍÐÑÛÝÐÍÀÊÝÿʿÐÛÜÑ¿ÃÏÄÁÌÞÞɿό ÑÇÌ¿ ËÇÏ¿ Á ÐÇÐÑÄËÄ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÍÂÍ ÒÀÏ¿ÌÐÑÁ¿ ÞÁÇÁ×ÄÂÍÐÞ ÎÍÁÑÍÏÄÌÇÄËË¿ÉÏÍÉÍÐË¿ÁËÇÉÏÍÉÍÐËÄÐÊ¿ÁÞÌÐÉÍÂÍÅÇÊÇØ¿ ÎÒÑÛÐÍÊÌÕ¿ÎÍÌÄÀÒÎÍÃÖÄÏÉÌÒÑÑÄË ÖÑÍÃÊÞÎÍÉ¿Æ¿ÐÍÊÌÄÖÌÚÔ ÆÌ¿ÉÍÁÁÌ¿ÃÊÄÅ¿ØÄÈÆÍÌÄÎÏÇËÄÌÞÊÇÐÛÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÄ ÌÄÇŒ Ï¿Á×ÇÄÌÇÉ¿ÉÍÈÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍÈÏÍÊÇÍÐÍÀÚÄÃÍÐÉnjŠÎÍÊÍÑÄ̌ Õ¿š ÐÎÒÐÉ¿Á×ÇÄÐÞ ÍÑ ÎÏÇÖÄÊÇÌ ÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛÌÍ ÁÌÇÆ °ÍÊÞÏÌÚÄ ÆÌ¿ÉÇÌ¿ÜÑÇÔŠÎÍÊÍÑÄÌտԚÏ¿ÆËÄØ¿ÊÇÐÛÌÇÅÄÆÍÌÚÌÄÀÄÐÌÚÔ ÁÍÃÎÏÇÖÄÊÇÌ Ì¿ÓÍÌÄÆ¿ÑÄÌÄÌÌÍÂÍÉÏÍÁÊÄÈÓÏÍÌÑÍÌ¿ ±¿ÉÍÄŠÎÍÊÍÑÄÌÕĚËÍÅÌÍÒÁÇÃÄÑÛÁÍÃÌÍÈÒпÃÛÀÄËÒÆÄÞw ÒпÃÛÀÄ ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ ­ÌÍ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ ÑÍÖÌÍ ÎÍà ÉÍÌÛÉÍË ÍԌ ÊÒÎÌÞ ÁËÄÐÑÄÌ¿ÔÍÅÃÄÌÇÞÎÍÊÒÃÄÌÌÍÂÍÐÍÊÌÕ¿Š®ÍÊÍÑÄÌÕĚ ÇËÄÄÑ ÎÏÍÐÑÍÈ ŠÂÍÏÍÃÉÍÁÚȚ ÍÏÌ¿ËÄÌÑ ÎÍ ÌÇÅÌÄËÒ ÉÏ¿Ý ÐÍÊÞÏÌÍÂÍÆÌ¿É¿Ì¿ÌÄËÌÄÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÍ®ÍÊÃÌÄÁÌÍÄÐÍÊÌÕÄ ÇÆÍÀÏ¿Å¿ÊÍÐÛÌ¿ӿпÃÄÇÆÀÚÌ¿пËÍËÁÄÏÔÒ ÎÍÃÓÇÂÒÏÍÈ ÂÊ¿ÁÄÌÐÑÁÒÝØÄÂÍ ÉÍÌÞ ÌÍ ÁÐÄ ÅÄ ÌÇÅÄ ŠÔÊÞÀÄÈ ÌÄÀÄÐÌÚԚ ÞÁÊÞÁ×ÇÔÐÞÁÄÏÔÌÇËÌÄÀÍË §ÌÑÄÏÄÐÌÍÈ ÓÍÏËÍÈ ÁÚÃÄÊÞÝÑÐÞ ÎÍÁ¿ÊÚ Ì¿ ÁÐÄÔ ÇÆÀ¿Ô ÒпÃÄÀ Ì¿ÔÍÃÞØÇÔÐÞ Á ÜÉÐÎÍÆÇÕÇÇ ËÒÆÄÞ Š±¿ÊÛÕښ ®ÍÁ¿ÊÚ w ÁÚÐÑÒÎÚ ÃÍ  ËÄÑÏ¿ ÃÁÒÔvÑÏÄÔ ÁÄÏÔÌÇÔ ÀÏÄÁÄÌ ÐÏÒÀ¿ w ÐÊÒÅÇÊÇÃÊÞÎÍÃÃÄÏÅÉÇÉÏÍÁÊÇ ÁÚÃÁÇÌÒÑÍÈÿÊÄÉÍÁÎÄÏÄà ÍÑ ÂÊ¿ÁÌÍÂÍ ӿпÿ ®ÍÁ¿ÊÚ ÁÐÄÂÿ ÀÚÊÇ ÍÖÄÌÛ Á¿ÅÌÍÈ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍÈ ÃÄÑ¿ÊÛÝ ÏÒÐÐÉÇÔ ÇÆÀ ±¿É ÅÄ É¿É Ç ÍÔÊҌ ÎÄÌÛ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÎÍÁ¿ÊÚÇËÄÊÇÁÇÃÉÍÌÐÉÍÈÂÍÊÍÁÚ¼ÑÍ ËÚ ËÍÅÄË ÒÁÇÃÄÑÛ Ì¿ ÇÆÀ¿Ô ¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿ ÉÍÌÄÕ 97*** v Ì¿Ö¿ÊÍ 9*9 Á «ÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ÉÍÌÄÕ 97*** Á °ÄÏÚ×ÄÁ¿ ÁÑÍÏ¿Þ ÎÍÊÍÁÇÌ¿ 9*9 Á °ÍÑÍÈ ÉÍÌÄÕ 97*** v Ì¿Ö¿ÊÍ 9*9 Á ¬¿ ÜÑÇÔ ÇÆÀ¿Ô ÎÍÁ¿ÊÚ ÇËÄÝÑ ÎÍÖÑÇ ÍÃÇÌ¿ÉÍÁÚÈ ÁÇà ÐÑÇÊÇÆÍÁ¿ÌÌÚÔ ÀÄÂÒØÇÔ ÊÍ׿ÃÍÉ ÉÍÌÄÈ ¬Ä ÐÏ¿ÆÒ ËÍÅÌÍ ÒÁÇÃÄÑÛÓÍÏËÒÉÍÌÞ«ÍÏÿÉÍÌÞÐÍÁÐÄËÌÄÌ¿ÑÒÏ¿ÊÇÐÑÇ֌ Ì¿ ±ÍÊÛÉÍ ÎÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÌÍÈ ÉÏÇÁÍÊÇÌÄÈÌÍÈ ÓÍÏËÄ ËÍÅÌÍ Ò¿ÿÑÛ ÖÑÍ ÎÍÁ¿ÊÚ ÁÚÏÄÆ¿ÌÚ Á ÁÇÃÄ ŠÐÍÊÌÄÖÌÚÔ ÉÍÌÄȚ Ð ÌÍ¿ËÇ Á ÓÍÏËÄ ÂÏÍÆÃÄȌÎÍÊÒÁ¿ÊÇÉÍÁ ±¿É¿Þ ÓÍÏË¿ Î͌ Á¿Ê¿ Ð ÎÍÊÒÁ¿ÊÇÉ¿ËÇ ÍÑ ÃÁÒÔ ÃÍ ×ÄÐÑÇ ×ÑÒÉ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÌ¿ ÇËÄÌÌÍ ÃÊÞ ÐÇÀÇÏÐÉÇÔ ÇÆÀ ÏÒÐÐÉÇÔ ÎÄÏÄÐÄÊÄÌÕÄÁ ¤Ä ÐČ Ë¿ÌÑÇÖÄÐÉÇÈ ÐËÚÐÊ ÎÍÌÞÑÄÌ ÐÏ¿ÆÒ ÁÄÃÛ ÉÍÌÛ w ÜÑÍ ÐÇËÁÍÊ ÐÍÊÌÕ¿wÐÍÊÞÏÌÚÈÆÌ¿É ÂÊ¿ÁÌÚÈŠÆ¿ØÇÑÌÇɚÏÒÐÐÉÍÈÇÆÀÚ ÍÑÆÊÚÔÐÇÊ ¡ÒпÃÛÀÄ°ÍÑÍÈÎÍÁ¿ÊÚÇËÄÝÑÓÍÏËÒÌÄÍÃÌÍÂÍ ¿ÃÁÒÔ ÉÍÌÄÈ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÚÔ ÃÏÒ ̿à ÃÏÒÂÍË É¿É ÀÚ ÀÄÂÒØÇÔ Á Ñ¿ÀÒÌÄ¡ÃÍËČÍÃÌÍÉÍÊÉÄ ÐÄÏÄÃÇÌ¿9*9Á ÒпÃÛÀ¿ÎпÊÍˌ ØÇÉ¿ ÎÍÁ¿ÊÚÇËÄÝÑÐÍÁÐÄËÇÌÒÝÓÍÏËÒ¡ÜÑÍÈÒпÃÛÀÄÁÐÄ ÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÍÄÒÀÏ¿ÌÐÑÁÍÁÚÎÍÊÌÄÌÍÁÍÃÌÍËÐÑÇÊħÉÍÌÄÉ Ç ÎÍÁ¿ÊÚ Ç ÍÓÍÏËÊÄÌÇÄ Ì¿ÊÇÖÌÇÉÍÁ ÍÉÍÌ ÁÚÏÄÆ¿ÌÚ Á ÁÇÃÄ 


ÑÏÄÔÙÞÏÒÐÌÚÔ ÆÒÀÖ¿ÑÚÔ ÊÇÌÇÈ ¡ÄÐÛ ÃÄÉÍÏ ÇÆÀڌÍÃÌÍÉÍÊÉ¿ ÎÏÍÌÇÆ¿ÌÐÇËÁÍÊÇÉÍÈŠÌÄÀÄÐÌÍÈÁÊ¿ÂǚwÅÇÁÍÌÍÐÌÍÈÁÍÃÚ ÀÍÂÇÌnj˿ÑÄÏÇ °ÍÁÑÍÏÍÈÎÍÊÍÁÇÌÚ9*9ÁÄÉ¿Á°ÇÀÇÏÇÎÍÊÒÖÇÊ¿×ÇÏÍÉÍÄ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌ¿Þ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉ¿ Ì¿ÊÇÖÌÇÉÍÁ £ÄÏÄÁÄÌÐÉÇÄ ÐÇÀÇÏÐÉÇÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿ ÊÝÀÇÊÇ ÒÉϿ׿ÑÛ Ì¿ÊÇ֌ ÌÇÉÇ ÂÄÍËÄÑÏÇÖÄÐÉÇË ÍÏÌ¿ËÄÌÑÍË ®ÏÄÍÀʿÿÝØÇËÇ Ë͌ ÑÇÁ¿ËÇ ÀÚÊÇ ÐÍÊÞÏÌÚÄ ÏÍÆÄÑÉÇ ÎÍÊÒÉÏÒÂÇ ÏÍËÀÚ ÉÏÒÂÇ ­ÐÍÀÄÌÌÍÖ¿ÐÑÍÁÐÑÏÄÖ¿ÝÑÐÞÁÂÍÏÍÿÔÇÐÄÊ¿Ô°ÇÀÇÏÇÌ¿Œ ÊÇÖÌÇÉÇÁÐÑÇÊÄÀ¿ÏÍÉÉÍ°ÇÀÇÏÐÉÇÄÃÄÏÄÁÄÌÐÉÇÄÌ¿ÊÇÖÌÇÉÇ ÍÑÊÇÖ¿ÝÑÐÞ ÍÑ ÂÍÏÍÃÐÉÇÔ Ì¿ÊÇÖÌÇÉÍÁ À¿ÏÍÖÌÍÂÍ ÐÑÇÊÞ ÑÄË ÖÑÍÖ¿ØÄÁÐÄÂÍËÄÅÃÒÁÍÊÝÑ¿ËÇÁËÄÐÑÍÁ¿ÆÍÌ¿ÇÀ¿ÊÞÐÇÌÚ Á ÐÄÏÄÃÇÌÄ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ÎÍËÄØÄÌÚ ÐÊÍÅÌÚÄ ÂÄÍËÄÑÏÇÖÄЌ ÉÇÄ ÆÍÍËÍÏÓÌÚÄ ¿ÌÑÏÍÎÍËÍÏÓÌÚÄÜÊÄËÄÌÑÚÇÊÇÐÍÊÞÏÌ¿Þ ÏÍÆÄÑÉ¿ ¬¿ÊÇÖÌÇÉÇ ÇÆÀ ÒпÃÄÀ ËÒÆÄÞ Š±¿ÊÛÕښ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÁÚÃČ ÊÞÝÑÐÞ ÇÆ ÂÏÒÎÎÚ À¿ÏÍÖÌÚÔ Ì¿ÊÇÖÌÇÉÍÁ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚÔ ÎÍÁÐÄȦ¿Î¿ÃÌÍÈÇ¡ÍÐÑÍÖÌÍÈ°ÇÀÇÏÇ«ÚÁÇÃÇËÀ¿ÏÍÖÌÚÄ ÜÊÄËÄÌÑÚ Ì¿ÊÇÖÌÇÉÍÁ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ ÃÁÒÔ ÇÆÀ¿Ô w ¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿ Ǧ¿ÏÒÀÇÌ¿

®ÏÇÖÄÊÇÌÚ©¿Æ¿ÌÐÉÍÈÕÄÏÉÁdzÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿  


²Ð¿ÃÛÀ¿ ¦¿ÏÒÀÇÌ¿ ÎÍÐÑÏÍÄÌ¿ Á Ì¿Ö¿ÊÄ 99 ÁÄÉ¿ ÉÍÂÿ ÔÒÃ͌ ÅÄÐÑÁÄÌÌ¿Þ ÍÀÏ¿ÀÍь É¿ ÃÄÏÄÁ¿ ÃÍÐÑÇÂÊ¿ Ï¿ÐÕÁÄÑ¿ ®ÍÜÑÍËÒ ÇÆ ÁÐÄÔ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔ Á ÜÉÐÎÍÆÇÕÇÇ ËÒÆÄÞ Ì¿ÊÇÖÌÇÉÍÁÌ¿ÊÇÖÌÇÉÇ ÇÆÀÚ ¦¿ÏÒÀÇÌ¿ Ì¿Œ ÇÀÍÊÄÄ ÍÑÏ¿Å¿ÝÑ Ô¿Œ Ï¿ÉÑÄÏÌÚÄÃÊÞÐÇÀÇό ÐÉÍÂÍ À¿ÏÍÉÉÍ ÉÍËÎ͌ ÆÇÕÇÇÇÜÊÄËÄÌÑÚ ¬¿ ÁÄÏÔÌÄÈ ÃÍÐÉÄ ÁÇÃÌ¿¿ÏÔ¿ÇÖÌ¿ÞÐÇЌ ÑÄË¿ÇÆÑÏÄÔÐÍÊÞÏÌÚÔ ÆÌ¿ÉÍÁŒÉÏÒÂÍÁ ÖÑÍ ÁÎÍÊÌÄ ÐÍÂÊ¿ÐÒÄÑÐÞ ÐÐÄË¿ÌÑÇÖÄÐÉÇËÆÌ¿Œ ÖÄÌÇÄË ÑÏÄÔÖ¿ÐÑÌÍÈ ÜÉÐÎÍÆÇÕÇÇ ÇÆ ÑÏÄÔ ÐÍÊÌÕ ÒÑÏÄÌÌÄÄ ÁČ ÖÄÏÌÄÄ ÎÍÊÒÃÄÌÌÍÄ ¬¿ÊÇÖÌÇÉÍÉÌ¿ÃÍË¿¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿ ÍÎÇпÌÌÍÈ ÇÐÐÊÄÃ͌ Á¿ÑÄÊÞËÇ ÃÍËÍÁÍÈ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿Â ÏÄÆÛÀÚ Ÿ¯ÚÀ¿ÉÍÁ ÇÃÏ ¬ÍÁÑÍÅÄÁÏÄËÞÎÍÊÄÁÍËÒÇÎÏ¿ÁÍËÒÉÏ¿ÞËÇËČ ÝÑÐÞ À¿ÏÍÖÌÚÄ Æ¿ÁÇÑÉÇ Ç ÁÄÏԌÌÇÈ ÉÏ¿È ÃÍÐÉÇ ÍÀÏ¿ÀÍÑ¿Ì Á ÁÇÃÄ À¿ÏÍÖÌÍÈ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ ¡ ÕÄÌÑÏÄ ÃÍÐÉ¿ Ì¿ÎÍËÇÌ¿ÄÑ ŠÃÍÐÖ¿ÑÍÄÎÍÊÍÑÄÌÕĚÎÍÃÍÔÊÒÎÌÄËÉÏÚ×Ç ÎÍÀÍÉ¿ËÐÅ¿Œ ÑÍÄŠÉÒÃÏÇÌÍȚ®ÍÃÍÉÍÌÌ¿ÞÃÍÐÉ¿ ÌÇÅÌÇÈÉÏ¿ÈÌ¿ÊÇÖÌÇÉ¿ ÒÉÏ¿×ÄÌ¿ Á ÁÇÃÄ ÁÍÊÌÇÐÑÚÔ ÊÇÌÇÈ ÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÝØÇÔ ŠÌČ ÀÄÐÌÚÄÔÊÞÀǚÇÊÇŠÂÏÒÃÇÄÏÍÐÌÍĚ¡ÕÄÊÍËÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿ÕÇÞ Ì¿ÊÇÖÌÇÉ¿ ÇÆÀÚ ¦¿ÏÒÀÇÌ¿ ÌÄ ÁÚÃÄÊÞÄÑÐÞ ÍÐÍÀÍ ÎÚ×ÌÍÈ ÏÄÆÛÀÍÈ ÎÏÇÐÒØÄÈ ÇÆÀ¿Ë ÐÄÁÄÏ¿ ¯ÍÐÐÇÇ ­ÏÌ¿ËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ËÍÑÇÁÚÌ¿ÊÇÖÌÇÉ¿ÍÖÄÌÛÐÉÏÍËÌÚÇÌÄËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚ ¤ÐÊÇÐÏ¿ÁÌÇÁ¿ÑÛÌ¿ÊÇÖÌÇÉÇÁÒпÃÛÀ¿Ô¦¿ÏÒÀÇÌ¿ Ì¿Ö¿Œ ÊÍ 99 Á Ç ¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿ ÉÍÌÄÕ 97*** v Ì¿Ö¿ÊÍ 9*9 Á ÑÍ ËÍÅÌÍÐÃÄÊ¿ÑÛÌÄÉÍÑÍÏÚÄÁÚÁÍÃÚ©ÍËÎÍÆÇÕÇÇÌ¿ÁÄÏÔÌÄÈ ÇÌÇÅÌÇÔÃÍÐÉ¿ÔÌ¿ÊÇÖÌÇÉÍÁÇËÄÝÑÀÍÊÛ×ÍÄÐÔÍÃÐÑÁͬ¿ Ì¿ÊÇÖÌÇÉ¿Ô ÍÉÍÌ ÇÆÀÚ ¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÇËÄÄÑÐÞ ÑÏÄԌ Ö¿ÐÑÌ¿Þ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÞ ÇÆ ÐÍÊÞÏÌÚÔ ÆÌ¿ÉÍÁ ÐÏÄÃÌÇÈ ÉÏÒ ÀÍÊÄÄ ÉÏÒÎÌÚÈ ÎÍ ÀÍÉ¿Ë ÉÏÒÂÇ ÇËÄÝÑ ŠÁÚÑÞÌÒÑÚÈ ÔÁÍÐњ 


ÎÍÔÍÅÇÈ Ì¿ ¿ÏÔ¿ÇÖÌÚÄ ŠÉÏÇÌڌÏÍÐÑÉǚ ®Í ÀÍÉ¿Ë ÁÄÏÔÌÄÈ ÃÍÐÉÇ Ì¿ÊÇÖÌÇÉ¿ ÑÍÅÄ ÇËÄÄÑÐÞ ÃÁ¿ À¿ÏÍÖÌÚÔ ÜÊÄËÄÌÑ¿ w ÎÏÍÏÄÆÌÚÄ ÃÒÂÇ ¡ÄÏÔÌÞÞ Ö¿ÐÑÛ Ì¿ÊÇÖÌÇÉ¿ w ÑÏÄÔÖ¿ÐÑÌ¿Þ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÞ Ì¿ÎÍËÇÌ¿ÝØ¿Þ¿ÏÔ¿ÇÖÌÒÝŠÅÄÌØÇÌÒÐÎÑÇÕ¿Œ ËÇ ÉÍÌÞËÇ š §ÆÐÉ¿Æ¿ÌÌÍÂÍËÍÅÌÍÆ¿ÉÊÝÖÇÑÛ ÖÑÍ ÐÉÍÏÄÄÁÐÄÂÍ Ì¿ÊÇ֌ ÌÇÉÇÇÆÀÚ¬ÄÎÍËÇÊÒÄÁ¿wÜÑÍÌÍÁÍÃÄÊÇÊÇÁÏÄËÞÇÔÀÚÑÍÁ¿Œ ÌÇÞÒÉ¿Æ¿ÌÍÌÄÐÍÁÐÄËÑÍÖÌÍ ¬¿ÊÇÖÌÇÉÇÃÏÒÂÇÔÒпÃÄÀÌÄÇËÄÝÑÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÍÈÏÄÆÛÀÚ ¼ÑÍÒпÃÛÀÚ°ÍÑ¿Þ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ®ÏÍÉÍÎÛÄÁ¿ °ÄÏÚ×ÄÁ¿¬¿ ÇÆÀ¿ÔÜÑÇÔÒпÃÄÀÁÄÏÔÌÇÈÉÏ¿ÈÌ¿ÊÇÖÌÇÉÍÁÏÍÁÌÚÈ ÎÏÞËÍÈ ÀÄÆ À¿ÏÍÖÌÚÔ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ ¬ÇÅÌÞÞ ÎÍÃÍÉÍÌÌ¿Þ ÃÍÐÉ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÞË¿Þ ÀÄÆÒÉÏ¿×ÄÌÇÈ °ÇÀÇÏÐÉÇÄ ÃÄÏÄÁÄÌÐÉÇÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿ ÆÌ¿Þ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÉÍËÎ͌ ÆÇÕÇÍÌÌÚÄ ÜÊÄËÄÌÑÚ ÃÍËÍÁÍÈ ÐÊ¿ÁÞÌÐÉÍÈ ÏÄÆÛÀÚ ÁÌÍÐÇÊÇ ÐÁÍÇËÍÑÇÁÚÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿ Æ¿ÇËÐÑÁÍÁ¿ÌÌÚÄÇÆÂÍÏÍÃÐÉÍÈ¿ÏŒ ÔÇÑÄÉÑÒÏÚ ÐÄÏÄÃÇÌÚ 9*9 ÁÄÉ¿ § ÔÍÑÞ ÃÏÄÁÌÇÈ Ë¿ÂÇÖÄÐÉÇÈ ÐËÚÐÊ ÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿ ÃÍËÍÁÍÈ ÏÄÆÛÀÚ É ÉÍÌÕÒ 97*** ÁÄÉ¿ ÀÚÊ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ Æ¿ÀÚÑ ÂÊ¿ÁÌÚÄ ÄÂÍ ËÍÑÇÁÚ Ç ÐÎÍÐÍÀÚ Ï¿ÆËČ ØÄÌÇÞ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ ÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿ ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ ÎÍÖÑÇ ÌÄÇÆËÄÌÌÚËÇ Ç ÎÄÏÄÿÁ¿ÊÇÐÛ ÇÆ ÎÍÉÍÊÄÌÇÞ Á ÎÍÉÍÊÄÌÇÄ Ë¿ÐÑÄÏ¿ËnjÏÄƌ ÖÇÉ¿ËÇ ÎÍ ÃÄÏÄÁÒ ÐÑÏÍÇÑÄÊÞËÇ Ç ÎÊÍÑÌÇÉ¿ËÇ ­ÐÍÀÄÌÌÍ ÔÍÏÍ×Í ÜÑÍ ÁÇÃÌÍ Ì¿ ÎÏÇËÄÏÄ ÃÄÏÄÁÞÌÌÍÈ ÃÍËÍÁÍÈ ÏÄÆی ÀÚ ÐÍÔÏ¿ÌÇÁ×ÄÈÐÞ Á ÐÇÀÇÏÐÉÍÈ ÂÊÒÀÇÌÉÄ Ÿ ÎÍÑÍËÒ Ñ¿ÉÍÄ Á¿ÅÌÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÝÑ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ Ç ÇÆÒÖÄÌÇÄ ÃČ ÉÍÏ¿ÑÇÁÌ͌ÎÏÇÉÊ¿ÃÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ ÐÇÀÇÏÐÉÇÔ ÎÄÏÄÐÄÊÄÌÕÄÁ ÉÍÌÕ¿97***vÌ¿Ö¿Ê¿99ÁÄÉ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÌÍÂÍÁÜÉÐÎÍÆÇÕÇÞÔ ËÒÆÄÞŠ±¿ÊÛÕښ ª§±¤¯Ÿ±²¯Ÿ

¦¿ÀÄÊÊÍ°© §Á¿ÌÍÁ¡¬ «¿ÉÐÇËÍÁ®¬¯ÒÐÐÉÍÄÃČ ÏÄÁÞÌÌÍÄÆÍÃÖÄÐÑÁÍw« ­ÎÍÊÍÁÌÇÉÍÁŸ¡ ­ÎÍÊÍÁÌÇÉÍÁ¿¤Ÿ£ÄÏÄÁÍÇ¿ÏË͌ ÌÇÞw« ¯ÚÀ¿ÉÍÁ Ÿ¯ÄËÄÐÊÍÃÏÄÁÌÄȯÒÐÇw« ¯ÚÀ¿ÉÍÁ Ÿ¾ÆÚÖÄÐÑÁÍÃÏÄÁÌÄȯÒÐÇw« ¯ÚÀ¿ÉÍÁ Ÿ¾ÆÚÖÄÐÑÁÍÃÏÄÁÌÇÔÐÊ¿ÁÞÌw« Profile for Talci

Семантика орнаментальных композиций в домовой резьбе Архитектурно-этнографического музея «Тальцы»  

ГОЛЕНДЕЕВА МАРИНА ЧЕРЕМЕТОВНА Семантика орнаментальных композиций в домовой резьбе Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» // Тальцы. 2...

Семантика орнаментальных композиций в домовой резьбе Архитектурно-этнографического музея «Тальцы»  

ГОЛЕНДЕЕВА МАРИНА ЧЕРЕМЕТОВНА Семантика орнаментальных композиций в домовой резьбе Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» // Тальцы. 2...

Profile for talci
Advertisement