Page 1

¢­¬¶Ÿ¯¬º¨®¯­«º°¤ª¡§¯©²±°©­¨ ¢² ¤¯¬§§ ŸÌÃÏÄȬÇÉÍÊ¿ÄÁÇÖ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈÍÑÃÄÊÍË Ì¿ÏÍÃÌÚÔÎÏÍËÚÐÊÍÁÇÏÄËÄÐÄÊ ŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌ͌ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÂÍËÒÆÄÞ Š±¿ÊÛÕښ §ÏÉÒÑÐÉ ­ÀÏ¿ØÄÌÇÄ É Ñ¿ÉÍËÒ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍËÒ Ì¿ÏÍÃÌÍËÒ ÎÏÍËÚÐÊÒ É¿É ÂÍÌÖ¿ÏÌÚÈ Áڌ ÆÁ¿ÌÍ Á͌ÎÄÏÁÚÔ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛÝÁÌ¿ÒÖÌÍË ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÇÇ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÜÉÐÎÍÆÇÕÇÇ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝØÄÈ ÍÀ ÜÑÍË ÎÏÍËÚÐÊÄ ¿ Á͌ÁÑÍÏÚÔ ÎÏ¿ÉÑnj ÖÄÐÉÍÈÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛÝ ÐÁÞÆ¿ÌÌÍÈÐÁÍÆÏÍÅÃÄÌÇÄËÂÍÌÖ¿ÏÌÍÂÍ ÎÏÍËÚÐÊ¿Ì¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌ͌ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÂÍËҌ ÆÄÞŠ±¿ÊÛÕښ ¢ÍÌÖ¿ÏÌÍÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄÑÌ¿ÊÇÖÇÄÃÁÒÔÍЌ ÌÍÁÌÚÔ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÇÔ ¿ ÇËÄÌÌÍ ÐÚÏÛÞ Ç Ë¿ÐÑÄÏ¿ŒÂÍÌÖ¿Ï¿ ¢ÃÄÅÄÀÏ¿ÊÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝÃÊÞÁÚÃÄÊÉÇÎÍÐÒÃÚÂÊÇÌÒ ­ÑÁÄÑ Ì¿ÜÑÍÑÁÍÎÏÍÐÇËÄÄÑÐÞÁÉÌÇÂħ§°ÄÏÄÀÏÄÌÌÇÉÍÁ¿Š®Ï͌ ËÚÐÊÚ§ÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄÏÌÇǚ ÇÆÿÌÌÍÈÁÂÍÃÒŠªÒÖ×ÇÄ ÂÊÇÌÚ ÀÄÊ¿ÞÇÉÏ¿ÐÌ¿Þ Ì¿ÔÍÃÞÑÐÞÁ­—ÉÐÉÍÈÇ ÄÊÛÐÉÍÈÁ͌ ÊÍÐÑÞԚ D  ÄÃÌ¿Þ ÉÇÏÎÇÖÌ¿ÞwÄÐÑÛÁÍËÌÍÂÇÔËÄЌ Ñ¿Ô Ì¿ÎÏÇËÄÏÀÊÇƧÏÉÒÑÐÉ¿ Ì¿¢Ê¿ÆÉÍÁÐÉÍÈÂÍÏÄ Ì¿ÍÀÍÇÔ ÀÄÏÄ¿ÔÏÄÉDz׿ÉÍÁÉÇ ¢ÍÌÖ¿ÏÌÚÈÎÏÍËÚÐÄÊÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÊÎÍÖÑÇÁÍÁÐÄÔÁÍÊÍÐÑÞÔ §ÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄÏÌÇǦ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛÂÍÌÖ¿ÏÐÑÁÍËÉ¿ÉËÒÅÖÇÌÚ Ñ¿ÉÇÅÄÌØÇÌÚ®ÍÿÌÌÚËÆ¿ÂÍà Á­—ÉÐÉÍÈÁÍÊÍÐÑÇ ÇÆ ÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÖÄÊÍÁÄÉ ÀÚÊÇ ËÒÅÖÇÌÚ  w ÅÄÌØÇÌÚ ¡ÐÄÂÍ ÎÍ ÑÄË ÅÄ ÿÌÌÚË ÎÍ §ÏÉÒÑÐÉÍËÒ ÍÉÏÒÂÒ ÀÚÊÍ ÂÍÌÖ¿ÏÍÁŒËÒÅÖÇÌ Ç ÂÍÌÖ¿ÏÍÁŒÅÄÌØÇÌ ÎÍ  ¿Ê¿Â¿ÌÐÉÍËÒ ÍÉÏÒÂÒwÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÎͬÇÅÌÄÒÃÇÌÐÉÍËÒÍÉÏÒÂÒwÂÍÌÖ¿Œ ÏÍÁ­ÀØÄÄÖÇÐÊÍÂÍÌÖ¿ÏÍÁÎÍÑÏÄËÍÉÏÒ¿ËwÖÄÊÍÁÄÉ¿ ®ÍÐÁÄÃÄÌÇÞËŠ­ÀÆÍÏÍÁ§ÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄÏÌÇǚÆ¿v ÂÍÃÚ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÁÚÃÄÊÚÁ¿Á×ÇÔÎÍÐÒÃÒ ÁÒɿƿ̌ ÌÚÔÍÉÏÒ¿ÔËÄÌÞÊÍÐÛÍÑÖÄÊÍÁÄÉÁÂÍÃÒÃÍwÁ ŒË ¡ÂÍÌÖ¿ÏÐÑÁħÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄÏÌÇÇÎÏÇÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÊÇÏ¿ÆÊÇ֌ 


ÌÚÄ ÓÍÏËÚ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÃÍË¿×ÌÞÞ ÇÆÂÍÑÍÁŒ ÊÄÌÇÄ ÇÆÃÄÊÇÈ Ì¿ Æ¿É¿Æ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÎÍÐÒÃÚ ÃÊÞ ÌÄÍÎÏČ ÃÄÊÄÌÌÍÂÍÎÍÉÒοÑÄÊÞ£ÍË¿×ÌÄÈÓÍÏËÍÈwÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÄË ÂÊÇÌÞÌÍÈÎÍÐÒÃÚÃÊÞÐÄÀÞ ÍÀÚÖÌÍÆ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛÅÄÌØÇÌÚ®ÏÇ ÜÑÍË ÎÍÐÒÿ ÁÚÃÄÊÚÁ¿Ê¿ÐÛ ÀÄÆ ÂÍÌÖ¿ÏÌÍÂÍ ÉÏÒ¿ ÅÂÒÑÍÁÚË ÇÊÇÊÄÌÑÍÖÌÚË ÐÎÇÏ¿ÊÄÁÇÃÌÚËÇÊÇÉÍÊÛÕÄÁÚËÌ¿ÊÄÎÍË£ÊÞ Ñ¿ÉÍÈ ÓÍÏËÍÁÉÇ ËÍÂÊÇ ÀÚÑÛ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÚ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÍÌ ÐÑ¿ÁÉÇÎÏÄÃËÄÑÚ ÇËÄÝØÇÄÎÊÍÐÉÒÝÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÛ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ê¿ÁÉ¿ ÎÄÏÄÁÄÏÌÒÑ¿ÞÁÁÄÏÔÃÌÍËÉÄÏ¿ËÇÖÄÐÉ¿ÞÎÍÐÒÿ £ÏÒÂÍÈÓÍÏËÍÈwÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÄËÇÆÃÄÊÇÈÌ¿Æ¿É¿Æ ÎÏ͌ ÇÐÔÍÃÇÁ×ÇË Á ÎÏÄÃÄÊ¿Ô ÐÄÊÄÌÇÞ ÂÃÄ ÍÌ¿ Ç ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÊ¿ÐÛ ËÍÂÊÇ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ É¿É ËÒÅÖÇÌÚ Ñ¿É Ç ÅÄÌØÇÌÚ ¡ ÿÌÌÍË ÐÊÒÖ¿ÄÎÏÇËÄÌÞÊÐÞÏÒÖÌÍÈÂÍÌÖ¿ÏÌÚÈÉÏÒÂÇÃÊÞÆ¿ÂÊ¿ÅÇÁ¿Œ ÌÇÞÒÅÄÐÓÍÏËÍÁ¿ÌÌÍÂÍÅÂÒÑ¿ËÇÇÊÇÊÄÌÑ¿ËÇÇÆÃÄÊÇÞ ÇÃÊÞ ÁÚÑÞÂÇÁ¿ÌÇÞÎÍÐÒÃÚÇÆÍÃÌÍÂÍÉÒÐÉ¿ÂÊÇÌÚ­ÀÅÇÂÎÏÇÜÑÍË ÁÄÊÐÞÊÇÀÍÁÏÒÐÐÉÍÈÎÄÖÇÒÁÄÊÇÖÄÌÌÍÂÍÍÀÙÄË¿ ÊÇÀÍÁÐÎČ ÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÍËÂÍÏÌÄ®ÏÇÍÀÅÇÂÄÁÂÍÏÌ¿ÔÃÊÞÎÏÇÿÌÇÞ ÎÍÐÒÃÄÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÇÖ¿ÐÑÍÎÏÇËÄÌÞÊÐÞÐÎÍÐÍÀŠÆ¿Œ ÃÚËÊÄÌÇޚÇÊÇŠÐÇÌÄÌÇޚ ±ÏÄÑÛÞÓÍÏË¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÐÏÚÌÍÖÌÚËÐÀÚÑÍËÎÏÍÃÒɌ ÕÇÇ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÊ¿ÐÛÁÍÐÌÍÁÌÍËËÒÅÖÇÌ¿ËÇÇÌ¿ÌÍÅÌÍËÂÍ̌ Ö¿ÏÌÍËÉÏÒÂÄÉ¿ÉÌ¿ÇÀÍÊÄÄÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍËÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ ÐÏÒÖÌÚËÉÏÒÂÍËÇÊÄÎÉÍÈÐÍÐÒÃÍÁÀÄÆÉÏÒ¿­ÀÅÇÂÇÆÃÄÊÇÈ ÁÄÊÐÞ Á ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ÂÍÏÌ¿Ô £ÊÞ ÎÏÇÿÌÇÞ ÊÒÖ×ÇÔ ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÍÌÌÚÔÐÁÍÈÐÑÁÎÏÇËÄÌÞÊÍÐÛÂÊ¿ÆÒÏÍÁ¿ÌÇÄ

©ÒÔÍÌÌ¿ÞÎÍÐÒÿª¿ÑÉÇ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿  


¯¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÓÍÏËÚ ÎÏÍËÚÐÊ¿ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÍÁ¿ÊÇÐÛ Ͽƌ ÌÚËÇ ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ Ï¿ÀÍÖÄÂÍ ËÄÐÑ¿ ÂÍÌÖ¿Ï¿ ®ÄÏÁÍÈ ÓÍÏËÄ ÃÍË¿×ÌÞÞ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÊÍ ÌÄÎÍÐÑÍÞÌÌÍÄ Ï¿ÀÍÖÄÄËÄÐÑÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÍÄÎÏÞËÍÁÃÍËÄ®ÏÇÁÑÍÏÍÈ ÓÍÏËÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Ì¿ Æ¿É¿Æ ËÍÂÊÍ ÀÚÑÛ É¿É ÌÄÎÍÐÑ͌ ÞÌÌÍÄ Ñ¿É Ç ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÄ Ï¿ÀÍÖÄÄ ËÄÐÑÍ £ÊÞ ÎÍÐÊÄÃÌÄÂÍ ËÍÂÊÇ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ ÎÍÃÐÍÀÌÚÄ ÎÍËÄØÄÌÇÞ ÇÌÍÂÿ Ç À¿ÌDZÏÄÑÛÄÈÓÍÏËÄÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÊÍÍÑÃÄÊÛÌÍÄÎÍËÄØČ ÌÇÄÃÊÞÁÚÃÄÊÉÇÎÍÐÒÃÚwË¿ÐÑÄÏÐÉ¿Þ¡Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Ï¿ÆÌÚÄ ÓÍÏËÚ ÎÏÍËÚÐÊ¿ ËÍÂÊÇ ÇÆËÄÌÞÑÛÐÞ ÎÄÏÄÔÍÃÇÑÛÍÃÌ¿ÁÃÏÒÂÒÝ®ÄÏÁ¿ÞÓÍÏË¿ÂÍ̌ Ö¿ÏÌÍÂÍ ÎÏÍËÚÐÊ¿ ËÍÂÊ¿ ÐÍÖÄÑ¿ÑÛÐÞ Ð ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄ̌ ÌÚËÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË®ÏÇÁÑÍÏÍÈÇÑÏÄÑÛÄÈÓÍÏË¿ÔÂÍÌֿό ÌÚÈÎÏÍËÚÐÄÊÆ¿ÌÇË¿ÊÁÐÄÁÏÄËÞ ÎÍÜÑÍËÒÖ¿ÐÑÍÎÏÇÜÑÍË ÂÍÌÖ¿ÏÚÇÔÊÄÀÍο×ÄÐÑÁÍËÌÄÆ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛ´ÍÑÞÇËÄÌÌÍÁ ÑÄÔËÄÐÑ¿Ô ÂÃÄÏ¿ÆËÄÏÚƿο×ÉÇÌ¿ÇËÄÌÄÄÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÊÇ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÄ ÎÏÍËÚÐÊÍÁ¿ÞÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÃÍÐÑÇ¿ʿÌ¿ÇÀÍÊی ×ÄÂÍÏ¿ÆÁÇÑÇÞ ­ÐÌÍÁÌÒÝ Ö¿ÐÑÛ ÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊÇ ÎÄÏÄÐÄÊÄÌÕÚ w ÌÍÁÍÐÄÊÚ Ç ÐÐÚÊÛÌÍÎÍÐÄÊÄÌÕÚ ¬¿ ÌÍÁÍË ÃÊÞ ÐÄÀÞ ËÄÐÑÄ Ï¿ÀÍÑÚÍÌÇÎÏÇËÄÌÞÊÇÇËÄÝØÇÈÐÞÒÌÇÔÑÏÒÃÍÁÍÈÍÎÚÑÉ ËÄÐÑÌÚË ÒÐÊÍÁÇÞË ËÄÐÑÌÍËÒ ÐÚÏÛÝ Ö¿ÐÑÍ ÐÍÔÏ¿ÌÞÞ ÆÌ¿Œ ÉÍËÚÄ ÇË ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ Á ÐÎÍÐÍÀ¿Ô ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÓÍÏËÍÁÍÖÌÍÈ Ë¿ÐÐÚ ÐÎÍÐÍÀ¿Ô ÓÍÏËÍÁÉÇ Ç ÁÇÿÔ ÁÚÃÄÊÚÁ¿ÄËÚÔ ÇÆÃČ ÊÇÈ ÇÔ ÃÄÉÍÏÇÏÍÁ¿ÌÇÇ ¢ÊÇÌÞÌ¿Þ ÎÍÐÒÿ ÁÐÑÏÄÖ¿Á׿ÞÐÞ Á ÍÀÇÔÍÃÄ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ®ÏÇ¿Ì¿ÏÛÞ ÎÍ ÿÌÌÚË ÜÑÌÍÂÏ¿Ó¿ ¢° «¿ÐÊÍÁÍÈ ÍÎÇÐÚÁ¿Á×ÄÈ ÂÍÌÖ¿ÏÐÑÁÍ ÏÒÐÐÉÍÂÍ Ì¿ÐČ ÊÄÌÇÞ ¡ÍÐÑÍÖÌÍÈ °ÇÀÇÏÇ ÍÖÄÌÛ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿ ÎÍ ÓÍό Ë¿Ë Ç Ì¿ÆÁ¿ÌÇÞË ÇÆÃÄÊÇÈ ¡ ÌÄÈ Ö¿ÐÑÍ ÁÐÑÏÄÖ¿ÝÑÐÞ ÑÍ ÐÄÁÄÏÌ͌ ÑÍ ÝÅÌÍÁÄÊÇÉÍÏÒÐÐÉÇÄ ÑÍ ÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÄ ÖÄÏÑÚ ÖÑÍ ÐÁÞÆ¿ÌÍ ÎÍ ÄÄ ËÌÄÌÇÝ ÐÍ ÐËÄ׿ÌÌÚË ÐÍÐÑ¿ÁÍË Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ Ç Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÂÍÌÖ¿ÏÍÁ Ì¿ ÜÑÍÈ ÑÄÏÏÇÑ͌ ÏÇÇ ¡Í ÁÏÄËÞ ÉÍËÎÊÄÉÐÌÚÔ ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔ ÍÀÐÊÄÃ͌ Á¿ÌÇÈ ¡ÄÏÔÌÄÂÍ ®ÏÇ¿Ì¿ÏÛÞ ÎÏÍÁÍÃÇËÚÔ Á vŒÔ ÂÍÃ¿Ô ÌÄÍÀÌ¿ÏÒÅÄÌÍËÄÐÑÌÚÔÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔÍÖ¿ÂÍÁÂÍÌÖ¿ÏÌ͌ ÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ Ñ¿ÅÄÐÇÑÒ¿ÕÇÞÆ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿Ì¿ÎÍÏÄÉ¿Ë ­ÉÄ Ç §Ç ­ÃÌ¿ÉÍ ÍÑËÄÖÄÌÍ ÂÍÌÖ¿ÏÐÑÁÍ Ð ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄË ÑÄÔÌÇÉÇ ÐÎÇÏ¿ÊÛÌÍÂÍ Ì¿ÊÄο Ò ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÐÑ¿ÏÍÅÇÊÛÖÄÐÉÍÂÍ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞÁÁÄÏÔÍÁÛÞÔªÄÌÚ ¿Ñ¿ÉÅÄÌ¿§ÊÇËÄ ¦¿ÂÍÑÍÁÉ¿ ÂÊÇÌ ÃÊÞ ÁÚÃÄÊÉÇ ÂÍÌÖ¿ÏÌÚÔ ÇÆÃÄÊÇÈ ÎÏÍÇЌ ÔÍÃÇÊ¿ Á Ï¿ÆÌÚÔ ËÄÐÑ¿Ô Á Ï¿ÆÊÇÖÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÂÍÿ ¦ÇËÍÈ ÎÏÇÁÄÆÄÌÌÒÝ É¿ÏÛÄÏÌÒÝ ÂÊÇÌÒ ÍÀÚÖÌÍ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇ Á Ê¿ÏÛ Ì¿ÔÍÃÇÁ×ÇÈÐÞ Á ÇÆÀÄ Æ¿ ÎÄÖÛÝ Á ÑÄÎÊÍÄ ÁÏÄËÞ ÃÍÀÚÑÒÝ 


©ÒÔÍÌÌ¿ÞÎÍÐÒÿ¢ÍÏ×ÉÇ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿ Â

ÂÊÇÌÒ ËÍÂÊÇ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÐÏ¿ÆÒ ÅÄ ÃÊÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÇÊÇ ÒÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇ Á ÂÊÇÌÌÇÉÇ w ÞËÚ ÐÍ ÐÑÄÌÉ¿ËÇ ÒÉÏÄÎÊÄÌÌÚËÇ ÃÄÏÄÁÍË ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ ÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÊÇ ÁÍ ÃÁÍÏÄ ÒпÃی ÀÚ ÇÊÇ ÁÌÄ ÒпÃÛÀÚ Ì¿ ÒÊÇÕÄ ±¿ÉÍÄ ÁÚÊÄÅÇÁ¿ÌÇÄ ÂÊÇÌÚ ÒÊÒÖ׿ÄÑÄÄÎÊ¿ÐÑÇÖÌÍÐÑÛ ÒÌÇÖÑÍÅ¿ÄÑÐÊÍÇÐÑÍÐÑÛÇÏ¿ÆÏÚԌ ÊÞÄÑ ¡ ÿÊÛÌÄÈ×ÄË ÂÊÇÌÞÌÍÄ ÑÄÐÑÍ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÞÊÇ Ï¿ÆÊÇ֌ ÌÚËÇ ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ Ç Æ¿ÑÄË ÒÅÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ ÃÊÞ ÓÍÏËÍÁÉÇ ÇÆÃÄÊÇÈ Ì¿ ÏÒÖÌÍË ÇÊÇ ÌÍÅÌÍË ÂÍÌÖ¿ÏÌÍË ÉÏÒÂÄ ÊÇÀÍ ÀÄÆ ÎÍËÍØÇÉÏÒ¿ÎÒÑÄËÌ¿ÊÄοwÌ¿ÇÀÍÊÄÄ¿ÏÔ¿ÇÖÌÍÂÍÐÎÍÐ͌ À¿ÓÍÏËÍÁÉÇÂÊÇÌÞÌÍÈÎÍÐÒÃÚ¡ÚÃÄÊ¿ÌÌ¿ÞÌ¿ÊÄÎÍËÎÍÐÒÿ ÍÀÚÖÌÍ ÇËÄÊ¿ ÑÍÊÐÑÚÄ ÌÄÏÍÁÌÚÄ ÐÊ¿ÀÍÁÚÎÒÉÊÚÄ ÐÑÄÌÉÇ ÀÚÊ¿ ÑÞÅÄÊ¿ ¢ÊÇÌÞÌ¿Þ ÎÍÐÒÿ ÁÚÉÏÒÖÄÌÌ¿Þ Ì¿ ÌÍÅÌÍË ÂÍÌÖ¿ÏÌÍË ÉÏÒÂÄ ÇËÄÊ¿ ÀÍÊÄÄ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÒÝ ÓÍÏËÒ ÀÍÊÄÄ ÑÍÌÉÇÄ ÐÑÄÌÉÇ Ç ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÀÚÊ¿ ÊÄÂÖÄ ®ÏÍÇÆÁÍÃnj ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÑÏÒÿÎÏÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇÌÍÅÌÍÂÍÂÍÌÖ¿ÏÌÍÂÍÉÏҌ ¿ Ð ÎÍÃÁÇÅÌÍÈ ÍÐÛÝ ÀÚÊ¿ ÂÍÏ¿ÆÃÍ ÁÚ×Ä ÖÄË ÎÏÇ ÊÄÎÌÚÔ ÐÎÍÐÍÀ¿Ô ÌÍ ÎÏÇ ÜÑÍË ÑÏÄÀÍÁ¿Ê¿ÐÛ ÁÚÐÍÉ¿Þ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÞ ÂÍÌÖ¿Ï¿Ç ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÀÍÊÛ×ÄÄÁÏÄËÞÌ¿ÎÍÊÒÖÄÌÇÄÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÆÌ¿ÌÇÈ ÎÍÜÑÍËÒ Ì¿ Ñ¿ÉÍË ÉÏÒÂÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ Á ÍÐÌÍÁÌÍË Ë¿ÐÑÄÏ¿ŒËÒÅÖÇÌÚ ¡ÚÃÄÊ¿ÌÌÚÄ ÇÆÃÄÊÇÞ ËÍÂÊÇ ÀÚÑÛ ÃÄÉÍÏÇÏÍÁ¿ÌÚ ÎÍ ÁÌÄ×ÌÄÈ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ É¿ÉÇˌÊÇÀÍ ÒÆÍÏÍË ÍÏÌ¿ËÄÌÑÍË ÂÊ¿ÁÌÚËÍÀÏ¿ÆÍËÐÎÍÐÍÀ¿ËÇÑÇÐÌÄÌÇÞ Ç ÎÏÍÕ¿Ï¿ÎÚÁ¿ÌÇÞ Æ¿ÍÐÑÏÄÌÌÚË ÇÊÇ ÑÒÎÚË ÉÍÌÕÍË ÃÄÏČ ÁÞÌÌÍÈ οÊÍÖÉÇ ÂÏÄÀÄÌÉÍÈ ÇÊÇ ×Ñ¿ËÎÍË ¬¿ÇÀÍÊÄÄ Ö¿ÐÑÍ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄËÚË ÍÏÌ¿ËÄÌÑ¿ÊÛÌÚË ËÍÑÇÁÍË ÞÁÊÞÊÇÐÛ ÊÇÌÇÇ Ç 


ÁÍÊÌÚ ŠÁÛÝ×Éǚ ÇÌÍÂÿÃÁÄÎÄÏÄÎÊÄÑ¿ÝØÇÄÐÞÁÍÊÌÇÐÑÚÄ ÊÇÌÇÇÁÁÇÃÄÁÍÐÛËÄÏÉÇ ®ÍÃÁÞÊÄÌÌÚÄÇÆÃÄÊÇÞÇÌÍÂÿÐÕÄÊÛÝÎÍÁÚ×ÄÌÇÞÎÍÁÄό ÔÌÍÐÑÌÍÈ ÎÏÍÖÌÍÐÑÇ Ç ÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÇ ÎÍÃÁÄÏ¿ÊÇÐÛ ÊÍØÄÌÇÝ ÑÍÄÐÑÛÆ¿ÂÊ¿ÅÇÁ¿ÌÇÝÃÍÀÊÄÐÉ¿É¿ÉÇˌÊÇÀÍÂʿÌ ÉÇËÎÏÄÃËÄÑÍËÉ¿ËÄ×ÉÍË ÉÍÐÑÛÝ ÃÄÏÄÁÍË®ÍÐÊÄÐÒ×ÉÇ ÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÉÍÑÍÏÍÈÍÎÏÄÃÄÊÞÊ¿ÐÛÏ¿ÆËÄÏ¿ËÇÇÑÍʌ ØÇÌÍÈÐÑÄÌÍÉÇÆÃÄÊÇÈ ÂÊÇÌÞÌ¿ÞÎÍÐÒÿÍÀÅÇ¿ʿÐÛÊÇÀÍÁ ÏÒÐÐÉÍÈÎÄÖÇÍÀÚÖÌÍÈÇÊÇÒÁÄÊÇÖÄÌÌÍÂÍÍÀÙÄË¿ ÊÇÀÍÁÌ¿Œ ÆÄËÌÚÔÇÊÇÆÄËÊÞÌÚÔÂÍÏÌ¿Ô­ÀÅÇÂÁÏÒÐÐÉÍÈÎÄÖÇÃÊÇÊÐÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÖ¿ÐÍÁ¡ÍÀÚÖÌÒÝÎÄÖÛÁÔÍÃÇÊÍvÐÍÐÒÃÍÁ ¿Á ÎÄÖÛÒÁÄÊÇÖÄÌÌÍÂÍÍÀÙÄË¿wv¬¿ÆÄËÌÚÄÂÍÏÌÚ ÇЌ ÎÍÊÛÆÍÁ¿Á×ÇÄÐÞÃÊÞÍÀÅÇ¿ ÀÚÊÇÍÑÉÏÚÑÍÂÍÇÊÇÆ¿ÉÏÚÑÍÂÍ ÑÇο ÉÏÒÂÊÚÄÇÊÇÎÏÞËÍÒÂÍÊÛÌÚÄ­ÀÚÖÌÍÑ¿ÉÇÄÂÍÏÌÚÐ͌ ÐÑÍÞÊÇÇÆÃÁÒÔÍÐÌÍÁÌÚÔÍÀÙÄËÍÁÌÇÅÌÄÂÍwÑÍÎÉÇ ÇÁÄÏԌ ÌÄÂÍwÉ¿ËÄÏÚÃÊÞÏ¿ÆËÄØÄÌÇÞÍÀÅÇ¿ÄËÚÔÇÆÃÄÊÇÈ«ÄÅÃÒ ÌÇËÇÇËÄÊ¿ÐÛÏ¿ÆÃÄÊÇÑÄÊÛÌ¿ÞÎÄÏÄÂÍÏÍÃÉ¿ÐÎÏÍÃÒÔ¿ËÇw ÍÑÁÄÏÐÑÇÞËÇ ÃÊÞ ÎÏÍÔÍÅÃÄÌÇÞ ÂÍÏÞÖÇÔ ¿ÆÍÁ ÍÀÏ¿ÆÒÝØÇԌ ÐÞ Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÂÍÏÄÌÇÞ ÑÍÎÊÇÁ¿ ¦ÄËÊÞÌÚÄ ÂÍÏÌÚ Ñ¿ÉÅÄ ÐÍÐÑÍÞÊÇ ÇÆ ÃÁÒÔ ÍÀÙÄËÍÁ w ÑÍÎÉÇ Ç ÍÀÅÇÂÍÁÍÈ É¿ËÄÏÚ ËÄÅÃÒ ÉÍÑÍÏÚËÇ ÇËÄÊÐÞ ÏÄ×ÄÑÖ¿ÑÚÈ ÐÁÍà ¦¿ÂÏÒÆÉ¿ Ç Áڌ ÂÏÒÆÉ¿ÇÆÃÄÊÇÈÁÌÇÔÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÊ¿ÐÛÖÄÏÄÆÍÑÉÏÚÑÚÈÁÄÏÔ ÍÀÅÇÂÍÁÍÈ É¿ËÄÏÚ ­ÀÅÇ ̿ÖÇÌ¿ÊÇ ÒÑÏÍË ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÁÄÖÄÏÍË ÊÒÖ×Ä ÀÚÊÍ ÁÇÃÌÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ Ì¿ÂÏÄÊÇÐÛ ÇÆÃÄÊÇÞ ®ÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÛÌÍÂÍÏÌÁÄÖÄÏÍË Ì¿É¿ÌÒÌÄÆ¿ÉÊ¿ÃÉÇÇÆÃÄÊÇÈ 

®ÍÐÒÿÃÊÞÔÏ¿ÌÄÌÇÞÇÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇ©ÍÏÖ¿ÂÇ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿  


®ÍÐÒÿÃÊÞÔÏ¿ÌÄÌÇÞÇÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇ©ÏÚÌÉÇ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿ Â

ÌÄËÌÍÂÍÎÏÍÑ¿ÎÊÇÁ¿ÊDZÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÒÁÍÁÏÄËÞÍÀÅÇ¿ÎÍÁڌ ׿ÊÇÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ­ÀÅÇÂÃÊÇÊÐÞÁÐÏÄÃÌÄËÍÑÃÍÖ¿ÐÍÁ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ Ï¿ÆËÄÏÍÁ ÂÍÏÌ¿ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÃÏÍÁ ÉÊÇË¿Ñ¿ ÇÑà ¡ Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ ÍÀÅÇ¿ ÂÍÑÍÁÚÄ ÇÆÃÄÊÇÞ ÎÍÃÁÄÏ¿ÊÇÐÛ ÐÊÄÃÒÝØÇË ÁÇÿË ÔÇËÇÉ͌ÑÄÏËÇÖÄÐÉÍÈ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇ Ð ÕÄÊÛÝ ÎÏÇÿÌÇÞ ÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÇ Ç ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÈ ËÄÔ¿Ìnj ÖÄÐÉÍÈÎÏÍÖÌÍÐÑÇÍÀÁ¿ÏÇÁ¿ÌÇÝ Æ¿ÃÚËÊÇÁ¿ÌÇÝ ÂÊ¿ÆÒÏÍÁ¿Œ ÌÇÝ­ÀÁ¿ÏÇÁ¿ÌÇÄÎÏÇËÄÌÞÊÍÐÛÖ¿ØÄÎÏÇÍÀÅÇÂÄÁÏÒÐÐÉÇÔ ÎÄÖ¿Ô Ç Æ¿ÉÊÝÖ¿ÊÍÐÛ Á ÎÍÂÏÒÅÄÌÇÇ Ï¿ÐÉ¿ÊÄÌÌÚÔ ÇÆÃÄÊÇÈ Á ÁÍÃÌÚÈ Ï¿ÐÑÁÍÏ ËÒÉÇ ÏÅ¿ÌÍÈ ÇÊÇ Î×ÄÌÇÖÌÍÈ ®ÏÇ ÜÑÍË ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÊ¿Æ¿ÉÒÎÍÏÉ¿ËÇÉÏÍÎÍÏÐÑÄÌÍÉÂÊÇÌÞÌÍÂÍÐÍÐÒÿÇ ÑÄËпËÚËÎÍÁÚ׿ʿÐÛÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÛ®ÍÐÊÄÑ¿ÉÍÈ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇ ÇÆÃÄÊÇÞ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÊÇ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÒÝ ÎÞÑÌÇÐÑÒÝ ÍÉÏ¿ÐÉÒ ¦¿ÃÚËÊÇÁ¿ÌÇÄ ÇÊÇ ÃÚËÊÄÌÇÄ ÍÀÚÖÌÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÊÍÐÛ Á ÂÍÏÌ¿Ô£ÊÞÜÑÍÂÍÁÉÍÌÕÄÍÀÅÇ¿ÁÑÍÎÉÒÆ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÐÛÐË͌ ÊÇÐÑÚÄÃÏÍÁ¿ ÎÏÇÖÄËÎÊÍÑÌÍÆ¿ÉÏÚÁ¿ÊÇÐÛÇÑÍÎÉ¿ ÇÃÚËÍÔÍà ƿÂÏÒÆÍÖÌÍÂÍÍÑÁÄÏÐÑÇÞÂÍÏÌ¿¡ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÐÍÆÿÌÇÞÁÂÍÏÌÄ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÊÛÌÍÈ ÐÏÄÃÚ ÀÄÐÉÇÐÊÍÏÍÃÌÍÈ ¿ÆÍÁÍÈ ÒÂÊÄÏÍà ÁÌÄÃÏÞÄÑÐÞÁÎÍÏÚÉÄÏ¿ËÇÖÄÐÉÍÂÍÖÄÏÄÎÉ¿ÇÌÄÑÍÊÛÉÍÁÍÐÐÑ¿Œ Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑÍÉÇÐÛÅÄÊÄÆ¿ÁÆ¿ÉÇÐÛ ÌÍÇÀÊ¿ÂÍÎÏÇÞÑÌÍÁÊÇÞÄÑÌ¿ ÄÂÍ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÒËÄÌÛ׿Þ ÎÍÏÇÐÑÍÐÑÛ Ç ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿Þ ÎÏÍÖÌÍÐÑÛ ©ÏÍËÄ ÜÑÍÂÍ ÎÍÐÒÿ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿Ê¿ ÖÄÏÌÚÈ Ð ÐÇÌÇË ÍÑÊÇÁÍË ÕÁÄÑ ÎÍÜÑÍËÒÄÄÌ¿ÆÚÁ¿ÊÇŠÐÇÌÄȚ ŠÐÇÌÇÉÍȚ ŠÂÍÏÌÍȚ 


¤ØÄÍÃÌÇËÁÇÃÍËÔÇËÇÉ͌ÑÄÏËÇÖÄÐÉÍÈÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇ ÎÏnj ÿÝØÇË ÎÍÐÒÃÄ ÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÛ Ç ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÒÝ ËÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉÒÝ ÎÏÍÖÌÍÐÑÛ ÞÁÊÞÊÍÐÛ ÂÊ¿ÆÒÏÍÁ¿ÌÇÄ ÇÆÃÄÊÇÈ ÉÄÏ¿ËÇÖÄÐÉÇËÇ ÂÊ¿ÆÒÏÞËÇ ¢ÍÑÍÁ¿Þ ÂÊ¿ÆÒÏÛ Ì¿ÌÍÐÇÊ¿ÐÛ Ì¿ ÂÊÇÌÞÌÒÝ ÎÍÐÒÃÒ ÃÁÒËÞ ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ ®ÄÏÁÚÈ ÐÒÔÍÈ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÊÐÞ Ñ¿É ÎÏÍÐÒ×ÄÌÌÚÄ ÇÆÃÄÊÇÞ ÍÀË¿ÆÚÁ¿ÊÇÐÛ ÃÄÂÑÄËÇÆ¿ÑÄËÍÀÐÚοÊÇÐÛÐÒÔÍÈÂÊ¿ÆÒÏÌÍÈÐËÄÐÛÝ¡Ñ͌ ÏÍÈ ËÍÉÏÚÈ ÐÍÐÑÍÞÊ Á ÐÊÄÃÒÝØÄË ÎÏÍÐÒ×ÄÌÌ¿Þ ÎÍÐÒÿ ÍÉÒÌ¿Ê¿ÐÛ Á ÁÍÃÌÚÈ ÂÊ¿ÆÒÏÌÚÈ Ï¿ÐÑÁÍÏ ®ÍÐÊÄ Ì¿ÌÄÐÄÌÇÞ ÂÊ¿ÆÒÏÇ ÇÆÃÄÊÇÞ ÎÍËÄØ¿ÊÇÐÛ Á ÂÍÏÌ Ç ÍÀÅÇ¿ÊÇÐÛ ÃÍ ÑÄÔ ÎÍÏ ÎÍÉ¿ÂÊ¿ÆÒÏÌÍÄÎÍÉÏÚÑÇÄÌÄÌ¿ÖÇÌ¿ÊÍÀÊÄÐÑÄÑÛ ÊÄÐÉ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê ÖÑÍÎÏÍÇÆÍ×ÊÍÎÊ¿ÁÊÄÌÇÄÂÊ¿ÆÒÏÌÚÔÐÍÐÑ¿ÁÊތ ÝØÇÔÐÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄËÑÍÌÉÍÂÍÐÑÄÉÊÍÁÇÃÌÍÂÍÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌnj Õ¿ÄËÍÂÍÎÍÉÏÚÑÇޢʿÆÒÏÍÁ¿ÌÌÒÝÎÍÐÒÃÒÁÍÐÌÍÁÌÍËÇÆÂ͌ Ñ¿ÁÊÇÁ¿ÊÇÁÂÍÏÍÃÐÉÇÔË¿ÐÑÄÏÐÉÇÔ¬¿ÐÄÊÄÃÄÊ¿ÊÇÀÍÊÛ×Ä ÍÀÁ¿ÏÌÍÈ Ç ÃÚËÊÄÌÍÈ ®Í ÜÑÍËÒ ÎÍÁÍÃÒ ÄÐÑÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ Æ¿ËÄÖ¿ÌÇĪ§®ÄÑÏÇÁÉÌÇÂÄŠ¢ÍÌÖ¿ÏÌÚÈÎÏÍËÚÐÄʚ ÂÃÄ ÇÃÄÑÏÄÖÛÍÀÇÏÉÒÑÐÉÇÔÂÍÏÍÃÐÉÇÔÂÍÌÖ¿Ï¿ÔŠ°¿ËÇÂÍÌÖ¿ÏÚ ÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑÁÐÁÍÄËÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÔÍÆÞÈÐÑÁÄÒÎÍÑÏÄÀÊÞÑÛ ÎÍÐÒÃÒ ÎÏÇÁÍÆÇËÒÝÇÆÍÉÏÄÐÑÌÚÔÐÄÊ É¿ËÄÌÌÒÝ ÑÞÅÄÊÒÝ ÖÄÏÌÒÝwÍÌ¿ÊÒÖ×ÄÇÀÄÆÍοÐÌÄÄ ÎÍÇÔËÌÄÌÇÝ ÇÃÍÊÂÍ ÐÊÒÅÇњ D ®ÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÑÏÒÿ ÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÎÏÇ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇ ÌÍÅÌÍÂÍÂÍÌÖ¿ÏÌÍÂÍÉÏÒ¿ÀÚÊ¿ÐÊÄÃÒÝØÄÈŠÔÍÏÍ×ÇÈÏ¿ÀÍÑÌÇÉ ÇÊÇÏ¿ÀÍÑÌÇÕ¿ËÍÂÒÑÎÏÇÂÍÑÍÁÇÑÛÁÌÄÃÄÊÝv×ÑÒÉϿƌ

°ÑÍÊÍÁ¿ÞÎÍÐÒÿ«ÇÐÉÇ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿  


ÌÍÈÁÄÊÇÖÇÌÚÎÍÐÒÃÚ ÐÑÍÇËÍÐÑÛÝÌ¿vÏÒÀÊÄÈ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ ÎÏÇÜÑÍËÁÚÈÃÄÑÌ¿vÏÒÀÊÞ ÃÏÍÁ¿ÃÊÞÍÀÅÇ¿ÍÑÉÍÎÃÍ ÏÒÀ ÉÍÎ ÖÇÐÑÚÈ Æ¿Ï¿ÀÍÑÍÉ Á ÌÄÃÄÊÝ v ÏÒÀÊÄȚ  D ®ÍÿÌÌÚ˪§®ÄÑÏÇÍÀÇÏÉÒÑÐÉÇÔÂÍÏÍÃÐÉÇÔÂÍÌÖ¿Œ Ï¿ÔŒÔÂÍÃÍÁ99ÁÄÉ¿ Æ¿ËÄÐÞÕÂÍÌÖ¿ÏÁÚÃÄÊÚÁ¿ÊÎÏÇËÄÏÌÍ ×ÑÒÉÏ¿ÆÌÍÈÎÍÐÒÃÚ®ÏÇÜÑÍËÆ¿Ï¿ÀÍÑÍÉÄÂÍÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊ ÁÐÏÄÃÌÄËÏÒÀÉÍÎÁÃÄÌÛ ©¿ÉÒÝ ÅÄ ÎÍÐÒÃÒ ÇÆÂÍÑÍÁÊÞÊÇ ÂÍÌÖ¿ÏÚ ®Í ÓÒÌÉÕÇÍÌ¿Êی ÌÍÈÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÌÍÐÑÇÁÚÃÄÊÚÁ¿ÄËÒÝÂÊÇÌÞÌÒÝÎÍÐÒÃÒËÍÅÌÍ Ï¿ÆÃÄÊÇÑÛÌ¿ÐÊÄÃÒÝØÇÄÁÇÃÚ  ÉÒÔÍÌÌ¿Þ w ÂÍÏ×ÉÇ ÍÀÙÄËÍË ÍÑ ÃÍ v ÊÇÑÏÍÁ Ê¿ÑÉÇ ÂÊÇÌÞÌÚÄ ÐÉÍÁÍÏÍÃÚ Ë¿ÉÇÑÏÚ w ÐÍÐÒÃÚ Ð ×ÇÏÍÉÍ Ï¿ÐÉÏÚÑÚËÒÐÑÛÄËÇÐÒÅ¿ÝØÇËÐÞÍÑÌÄÂÍÉÍÃÌÒÑÒÊÍÁÇØÄË ÉÍÑÍÏÚÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ ÃÊÞ Ï¿ÐÑÇÏ¿ÌÇÞ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁ Æ¿ÉÁ¿×nj Á¿ÌÇÞ ÑÄÐÑ¿ ¿ ÌÄÏÄÃÉÍ ÃÊÞ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞ ÎÇØÇ Ì¿ ÍÂÌÄ Ç ÃÏÒÂÇÔÕÄÊÄÈ  ÃÊÞ ÔÏ¿ÌÄÌÇÞ Ç ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇ w ÉÏÚÌÉÇ ÉÒÁ×ÇÌÚ ÉÍÏÖ¿ÂÇ w ÐÍÐÒÃÚ Ð ÁÚÎÒÉÊÚËÇ ÐÑÄÌÉ¿ËÇ ×ÇÏÍÉÇË ÒÐÑÛÄË Ö¿ÐÑÍ ÇËÄÁ×ÇÄ Ò×ÉÇ w ÃÒÂÍÍÀÏ¿ÆÌÚÄ ÏÒÖÉÇ Ç ÉÏÚ×ÉÇ ÇЌ ÎÍÊÛÆÒÄËÚÄÃÊÞÆ¿ÐÍÊÉÇÍÂÒÏÕÍÁ É¿ÎÒÐÑÚ ÂÏÇÀÍÁ ÔÏ¿ÌÄÌÇÞ Á¿ÏÄÌÛÞ ËÄÿ ÅÇÏ¿ ÐËÄÑ¿ÌÚ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÞÐÒÐÊ¿ÃÊÞÎÇÁÍÁ¿Œ ÏÄÌÇÞÎÍÃÍÈÌÇÉÇwÂÍÏ×ÉÍÍÀÏ¿ÆÌÚÄÐÍÐÒÃÚ ÎÏÇËÄÌÞÁ×ÇČ ÐÞÎÏÇÃÍÄÌÇÇËÍÊÍÉ¿  ÐÑÍÊÍÁ¿Þ ÎÍÐÒÿ w ËÇÐÉÇ Ö¿×ÉÇ ÉÏÒÅÉÇ Ç ÀÊÝÿ ¿ Ñ¿ÉÅÄÐÍÁÑÍÏÍÈÎÍÊÍÁÇÌÚ9*9ÁÄÉ¿Ö¿ÈÌÇÉÇ ÐÒÎÌÇÉÇ ÔÊÄÀÌnj ÕÚ пԿÏÌÇÕÚ ÐÍÊÍÌÉÇÇÎÏÍÖÄÄ ÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌ¿ÞÉÄÏ¿ËÇÉ¿wÁ¿ÆÚ ÎÍÁÚ×ÄÌÌÚÈÐÎÏÍÐÌ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÍÀÍÆÌ¿ÖÇÊÐÞÁÌ¿Ö¿ÊÄ99ÁÄÉ¿ÁÐÁÞÆÇÐÏ¿ÆÁÇÑÇÄË ÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÕÁÄÑÍÁÍÃÐÑÁ¿ ÓÇÂÒÏÌÚÄ ÐÍÐÒÃÚ ÐÉÒÊÛÎÑÒÏ¿ Ë¿ÊÚÔÓÍÏË ÂÊÇÌÞÌÚÄÇÂÏÒ×ÉÇ ÎÄÎÄÊÛÌÇÕÚ  ÇÆÃÄÊÇÞ ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÂÍ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÞ ÊÍÔ¿ÌÇ w ÀÍÊی ×ÇÄ ÍÀÙÄËÍË v ÊÇÑÏÍÁ ÎÍÐÒÃÇÌÚ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Á×ÇÄÐÞ ÃÊÞÐÑÇÏÉÇÀÄÊÛÞ ËÚÑÛÞÎÍÐÒÃÚ ÒËÚÁ¿ÌÇÞÏÒÉÍËÍÈÌÇÉÇw ÂÍÏ×ÉÍÍÀÏ¿ÆÌÚÄ ÐÍÐÒÃÚ Ð ÃÁÒËÞ ÐÇËËÄÑÏÇÖÌÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄ̌ ÌÚËÇÌÍÐÇÉ¿ËÇÃÊÞÐÊÇÁ¿ÁÍÃÚÇÒ×É¿ËÇÃÊÞÎÍÃÁÄ×ÇÁ¿ÌÇÞ ÎÍÐÒÿÃÊÞÂÍÌÉÇÃÄÂÑÞ ÃÚË¿ÏÇÃÊÞÎÖÄÊ ÃÚËÍÔÍÃÚÇÁÄ̌ ÑÇÊÞÕÇÍÌÌÚÄÑÏÒÀÚ ʿÿÌÉÇ É¿ÃÇÊÛÌÇÕÚ ÂÊÇÌÞÌÚÄÂÏÒÆÇÊ¿ ÃÊÞÐÄÑÄÈ ŠÂÄÌÄÏ¿Êښ ÌÍÖÌÚÄÂÍÏ×ÉÇ °ÀÚÁ¿ÊÇ ÐÁÍÝ ÎÏÍÃÒÉÕÇÝ ÂÍÌÖ¿ÏÚ Á ËÄÐÑ¿Ô ÎÏÍÇÆÁÍÌ ÐÑÁ¿ Ö¿ÐÑÛ ÇÆÃÄÊÇÈ Ï¿ÆÁÍÆÇÊ¿ÐÛ ÎÍ ÐÍÐÄÃÌÇË ÐÄÊÄÌÇÞË Ç ÇÌÍÏÍÃÖÄÐÉÇË ÒÊÒпË «¿ÐÑÄÏ¿ ÎÍÃÂÍÏÍÃÌÚÔ ÐÄÊÄÌÇÈ ÎÏÍÿÁ¿ÊÇ ÂÊÇÌÞÌÒÝ ÎÍÐÒÃÒ Ì¿ ÂÍÏÍÃÐÉÇÔ À¿Æ¿Ï¿Ô ®Í ÿÌÌÚË ª§ ®ÄÑÏÇ ÀÍÊÛ׿Þ Ö¿ÐÑÛ ÇÏÉÒÑÐÉÇÔ ÂÍÏÍÃÐÉÇÔ 


®ÍÐÒÿÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÂÍÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÞ®ÍÃÍÈÌÇÉÇ ³ÍÑÍŸ¢ÍÊÄÌÃÄÄÁ¿ Â

ÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÐÀÚÁ¿Ê¿ ÐÁÍÈ ÑÍÁ¿Ï ÐÉÒÎØÇÉ¿Ë Ì¿ÔÍÃÞ Ñ¿ÉÍÈ ÐÎÍÐÍÀ ÐÀÚÑ¿ ÀÍÊÄÄ ÁÚÂÍÃÌÚË Ç ËÄÌÄÄ ÔÊÍÎÍÑÊÇÁÚË ÖÄË ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ Ê¿ÏÛÉ¿ Ì¿ À¿Æ¿ÏÄ ¯Ä¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÊ¿ Á ÐÏÄÃÌÄË ÎÍ ÐÊÄÃÒÝØÇË ÕÄÌ¿Ë ŠÉÏÇÌÉ¿ w vÉÍÎ ÂÍÏ×ÍÉwvÉÍÎ ÕÁÄÑÌÇÉwvÉÍÎ Ë¿ÉÇÑÏÚw vÉÍÎ Ö¿×ÉÇwvÉÍÎ ÉÍÏÖ¿ÂÇwvÉÍΚ  D ¶¿ÐÑÍÂÍÌÖ¿ÏÚÎÏÇÀÄ¿ÊÇÉÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍËÒÍÀËÄÌÒŠÆ¿ ÎÒÃÏÅÇwÉÏÇÌÍɚ D «ÄÌÞÊÇÂÊÇÌÞÌÒÝÎÍÐÒÃÒ Ì¿пÊÍ ÞÈÕ¿ ËÒÉÒ ÎÄÖÄÌÚÈÔÊÄÀ«ÍÂÊÇÑ¿ÉÅÄËÄÌÞÑÛÐ͌ ÐÒÃÌ¿Ñ¿ÉÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Ì¿ÎÏÇËÄÏËÒÉÇ ÉÍÑÍÏÍÄÁÔÍÃÇÊÍÁ ÿÌÌÚÈÐÍÐÒà ±¿ÉÍÁÚËÀÚÊÍÐÍÐÑÍÞÌÇÄÂÍÌÖ¿ÏÌÍÂÍÎÏÍËÚÐÊ¿Á§ÏÉÒÑÐÉÍÈ ÂÒÀÄÏÌÇÇ Ì¿ ÏÒÀÄÅÄ 9*9 Ç 99 ÁÄÉÍÁ © ÐÄÏÄÃÇÌÄ 99 ÁÄÉ¿ Á ÐÇÊÒ ÏÞÿ ÎÏÇÖÇÌ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ ÀÚÑÍÁÚÔ ÒÐÊÍÁÇÈ ÎÍÞÁŒ ÊÄÌÇÄ ÃÏÒÂÇÔ ÁÇÃÍÁ ÎÍÐÒÃÚ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄ ÍÀÙÄËÍÁ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ Ó¿ÞÌÐÍÁÍÈ Ç Ó¿ÏÓÍÏÍÁÍÈ ÎÍÐÒÃÚ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÄ ËÄÏÚ ÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÎÍ ÇÐÉÍÏÄÌÄÌÇÝ ËÄÊÉÍÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ w ÂÍÌÖ¿ÏÌÚÈ ÎÏÍËÚÐÄÊ ÎÏÇ×ÄÊ Á ÒοÃÍÉ ¬ÄÀÍÊÛ׿Þ Ö¿ÐÑÛ ÂÍÌÖ¿ÏÍÁ ÎÄÏÄ×Ê¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Á ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄ ÓÍό ËÚ ÎÏÍËÚÐÊ¿ ¡ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ Ç ÜÑÇ ÓÍÏËÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Á §ÏÉÒÑÐÉÄ ÎÄÏÄÐÑ¿ÊÇ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ¬Í Ì¿ÃÄÅÿ Ì¿ ÁÍƌ ÏÍÅÃÄÌÇÄ ÂÍÌÖ¿ÏÌÍÂÍ ÎÏÍËÚÐÊ¿ ÁÐÄ ÅÄ ÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛ ¡ ËÒÆÄÄ Š±¿ÊÛÕښ ÐÊÍÅÇÊÐÞ Ç ÍÉÏÄÎ Æ¿ ÃÄÐÞÑÛ ÊÄÑ ÐÁÍČ ÍÀÏ¿ÆÌÚÈ ±¿ÊÛÕÇÌÐÉÇÈ ÎÏÍËÚÐÄÊ ÂÊÇÌÞÌÍÈ ÇÂÏÒ×ÉÇ w 


ÐÁÇÐÑÒÊÛÉÇ­ÑËÄÖ¿ÄÑÐÞÒÐÑÍÈÖÇÁÚÈÐÎÏÍÐÌ¿ÂÊÇÌÞÌÒÝÎ͌ ÐÒÃÒÏÒÖÌÍÈÁÚÃÄÊÉÇ ÖÑÍËÍÅÄÑÁÚÆÁ¿ÑÛÎÍÞÁÊÄÌÇÄÌÍÁÚÔ Ë¿ÐÑÄÏÍÁŒÂÍÌÖ¿ÏÍÁÇÐÍÆÿÌÇÄÂÍÌÖ¿ÏÌÚÔË¿ÐÑÄÏÐÉÇÔÁ§ÏŒ ÉÒÑÐÉÄǧÏÉÒÑÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ ª§±¤¯Ÿ±²¯Ÿ

 ÍÀÏÇÌÐÉÇÈŸŸ¢ÍÌÖ¿ÏÌÚÄË¿ÐÑÄÏÐÉÇÄÇÂÍÏÌÚ¡ÍÐÑÍ֌ ÌÍȤÁÏÍÎÚw«  ÚÑÇÇÐÉÒÐÐÑÁÍÏÒÐÐÉÍÂÍÌ¿ÐÄÊÄÌÇÞ¡ÍÐÑÍÖÌÍÈ°ÇÀÇÏÇ w¬ÍÁÍÐÇÀÇÏÐÉ w¶*®ÏÇ¿Ì¿ÏÛÄ ©ÍÆÛËÇ̬¬°ÒØÄÐÑÁÒÄÑÊÇÉÒÐÑ¿ÏÌ¿ÞÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÛ Á§ÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄÏÌÇÇ w§ÏÉÒÑÐÉ «¿ÊÇÌÇÌ¿«£±ÄÔÌÇÉ¿ÂÍÌÖ¿ÏÐÑÁ¿«ÄØÄÏÚ Ã¡ÚÏÉ͌ ÁÍw¯ÞÆ¿ÌÛ  «¿ÐÊÍÁ¿ ¢° ¢ÍÌÖ¿ÏÐÑÁÍ ÏÒÐÐÉÍÂÍ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ¡ÍÐÑÍ֌ ÌÍÈ °ÇÀÇÏÇ ©Ï¿ÑÉÇÄ ÐÍÍÀØÄÌÇÞ §ÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÜÑÌÍÂÏ¿ÓÇÇ ww¡ÚÎ «¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÎÍ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÝ ÆÄËÊÄÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ Ç Ô͌ ÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÂÍÀÚÑ¿Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ¤ÌÇÐÄÈÐÉÍÈǧÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄό ÌÇÈw« w±** ÁÚÎv «ÇËÍÖÄÌÉÍÁ °Ÿ  ÄÊÍÏÒÐÐÉÍÄ Ì¿ÏÍÃÌÍÄ ÂÍÌÖ¿ÏÐÑÁÍ w«ÇÌÐÉ ­ÀÆÍÏÚ§ÏÉÒÑÐÉÍÈÂÒÀÄÏÌÇÇÆ¿vÂÍÃÚ ®ÄÑÏǪ§¢ÍÌÖ¿ÏÌÚÈÎÏÍËÚÐÄÊw§ÏÉÒÑÐÉ  ®ÏÍÑ¿ÐÍÁ¿ ¬§ ­ÖÄÏÉÇ Í ¬ÇÅÌÄÒÃÇÌÐÉÄ w §ÏÉÒÑÐÉ  °¿ÀÒÏÍÁ¿ ª« ©ÒÊÛÑÒÏ¿ Ç ÀÚÑ ÏÒÐÐÉÍÂÍ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ®ÏÇ¿Ì¿ÏÛÞwª  °ÄÏÄÀÏÄÌÌÇÉÍÁ §§ ®ÏÍËÚÐÊÚ §ÏÉÒÑÐÉÍÈ ÂÒÀÄÏÌÇÇ w§ÏÉÒÑÐÉ  °ÍÉÍÊÍÁ «® °¿ËÍÔÇÌ Ÿ± °ÄÊÛÐÉÇÄ ÉÒÐÑ¿ÏÇ ¡ÍÐÑŒ °ÇÀÍÉÏÒÂÍÁÎÍÍÀÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞËÂw§ÏÉÒÑÐÉ Гончарный промысел в Иркутской губернии  
Гончарный промысел в Иркутской губернии  

ГОЛЕНДЕЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Гончарный промысел в Иркутской губернии // Тальцы. 2005. № 3 (26). С. 18-27.

Advertisement