Page 1

ทะเลใส ตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม

ไตหวัน ๔ วัน ฮัวเหลียน(CI)

ไตหวัน - ฮัว เหลียน ๕ วัน (CI)

CODE

JAN -FEB'10

โปรแกรมทัวร ไทเป - ฮัวเหลียน 5 วัน (CI)

ไทเป – อิงเกอ – ไทเป๑๐๑ - ซื่อหลินไนทมารเก็ต-จิ่วเฟน – เยหลิ่ว - ฮัวเหลียน ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ– ชอปปงที่ซีเหมินติง (ชินจูกุไตหวัน) หมูบานเกาเผา– สุริยันจันทรา –ผูหลี่ -จงไถถาน– กูกง – จงเลี่ยฉือ – นั่งรถไฟหัวจรวด **เมนูพิเศษ, ซีฟูด, พระกระโดดกําแพง (ไหปาหวัง)และ“อูเจี่ยว” ไตหวัน 4 วันฮัวเหลียน-อาบน้ําแรเจียวซี (FD) ไทเป –– ตึกไทเป ๑๐๑ (ไมรวมชมวิว)-เยหลิ่ว – จิ่วเฟน – กูกง – จงเลี่ยฉือ-ซื่อหลิน Night Market

ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ– ชอปปงที่ซีเหมินติง (ชินจูกุไตหวัน)

**พิเศษ อาบน้ําแรเจียวซี** **เมนูพิเศษ ซีฟูด, พระกระโดดกําแพง (ไหปาหวัง) **

Update: 18 JAN 10

กําหนดการเดินทาง 3, 10, 17, 24 ก.พ.๕๓ 3, 10, 17, 24 ,31 มี.ค.๕๓ 21, 28 เม.ย.๕๓ 11 - 15 เม.ย. ๕๓

ติดตอ 086 8884474 www.talaysai.co.cc, talaysai@live.com, talaysai@ymail.com สาย

ผูใหญ

CI CI CI CI

4, 11, 18, 25 ก.พ.๕๓ 4, 11, 18, 25 มี.ค.๕๓ 1, 22, 29 เม.ย.๕๓

CI

12 - 15 เม.ย.๕๓

CI

CI CI

ราคาเด็ก(ต่ํากวา๑๒ป)

เพิ่ม

เด็ก ๑ + ผูใหญ ๑

เสริมเตียง

ไมเสริม

25,900 25,900 25,900 27,900

5,500

25,900

24,900

23,900

15+1

5,500

25,900

24,900

23,900

15+1

5,500

25,900

24,900

23,900

5,500

27,900

26,900

25,900

24,900 24,900 24,900 26,900

4,800

24,900

23,900

22,900

15+1

4,800

24,900

23,900

22,900

15+1

4,800

24,900

23,900

22,900

4,800

26,900

25,900

23,900

การบิน พัก๒ หรือ ๓

พักเดี่ยว

DEPARTURE

SEAT

BOOKING

Talaysai Tour ไต้หวัน Update 19JAN'10  

25,900 24,900 23,900 27,900 26,900 25,900 24,900 23,900 22,900 24,900 23,900 22,900 24,900 23,900 22,900 26,900 25,900 23,900 (CI) 15+1 15+1...

Talaysai Tour ไต้หวัน Update 19JAN'10  

25,900 24,900 23,900 27,900 26,900 25,900 24,900 23,900 22,900 24,900 23,900 22,900 24,900 23,900 22,900 26,900 25,900 23,900 (CI) 15+1 15+1...

Advertisement