Page 1

แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Teaching Plan) สัปดาห์ ท่ ี (Week) 12 รหัสวิชา (Code) 3000-1601 วิชา (Subject) ห้ องสมุดกับการรู้สารสนเทศ หน่ วยที่ (Unit) 4 ชื่อหน่ วย (Name of Unit) เครื่ องมือและวิธีใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศ ชื่อเรื่อง (Topic) เครือ่ งมือและวิธใี ช้ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 1. สาระสำาคัญ (Concept) การเข้ าถึงสารสนเทศ (InFormation access) หมายถึง วิธีการที่ผ้ ใู ช้ สามารถค้ นหาและได้ รับสารสนเทศที่ต้องการ ได้ ในการเข้ าถึงสารสนเทศนันห้ ้ องสมุดได้ มีการจัดเครื่ องมือช่วยในการแบบต่างๆ มากมาย เช่น บัตรรายการ สืบค้ นโดย ฐานข้ อมูลซีดี – รอม บานข้ อมูลอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น 2. สมรรถนะหลัก/ย่ อย (Unit of Competence / Element of Competence) 3. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการเข้าถึงสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง 2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง 3. ผู้เรียนทำางานที่ผ้ สู อนมอบหมายส่งตรงตามเวลาที่กำาหนด


127

4. แผนปฏิบัตกิ าร (Schedule) ระยะเวลา (นาที) : Time (Minute)

10

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม (ข้ อที่) : Behavior Objective (No.) ขัน้ นำาเข้ าสู่บทเรี ยน (Motivation) ถาม - ตอบ (Quiz) ขัน้ การให้ เนือ้ หาความ ชี ้ทาง (Detail) รู้ (Information) สรุป (Conclusion) ขัน้ การประยุกต์ เนือ้ หา ทฤษฎี (Theory) (Application) ปฏิบตั ิ (Laboratory) ขัน้ ตรวจผลสำาเร็จ (Progress) ระดับกิจกรรมของผู้ กลาง (Average) เรี ยน (Students’ Comprehension สูง (High) Level)

กระดาน (Whiteboard) ใบความรู้ (Information สื่อการเรี ยนการสอน (Materials)

Sheet)

แบบทดสอบ (Test Paper)

ใบงาน (Worksheet) สไลด์ (Slides)

20

30

40

50

60

70

80

90

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

150


128

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching / Learning Activities) หัวข้ อที่ (Sub Topic) 5. 1 : ความหมายของการเข้ าถึงสารสนเทศ หัวข้ อที่ (Sub Unit) 5.1.2 : การเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ขันนำ ้ าเข้ าสูบ่ ทเรียน (Motivation) ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้เรี ยนมีกี่วิธีและผู้เรี ยนมีวิธีการในการ เข้ าถึงอย่างไรบ้ าง ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) ความหมายของการเข้ าถึงสารสนเทศ การเข้ าถึงสารสนเทศ (Information Access) หมายถึง วิธีการที่ผ้ ใู ช้ สามารถค้ นหาข้ อมูลสารสนเทศที่ ต้ องการได้ อย่างสะดวด รวดเร็ว ถูกต้ อง แต่ในที่นี ้จะกล่าวถึงสารสนเทศโดย เครื่ องมือช่วยค้ นต่างๆ โดยจำาแนกเป็ น การ เข้ าถึงสารสนเทศห้ องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจากอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น วิธีการเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากห้ องสมุด โดยการทัว่ ๆ ไปแล้ วห้ องได้ จดั ดำาเนินงานเพื่อการเข้ าถึงทรัพยากรสาสนเทศอยูเ่ ป็ นประจำาโดยจัดให้ มีเครื่ องมือช่วย ค้ นคว้ าในรูปแบบต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ มากที่สดุ บริ การที่ห้องสมุดจัดทำา เพื่อการค้ นคว้ าข้ อมูลสาสนเทศในห้ องสมุด ได้ แก่ 1. บัตรรายการ ซึง่ เป็ นบัตรสีขาวใบเล็กๆ มีรูปตรงกลางด้ านล่าง บัตรรายการนี ้ เป็ นเครื่ องมือช่วยค้ นหาที่มีมานาน แล้ ว เป็ นการสืบค้ นในระบบเก่า ซึง่ ห้ องสมุดบางแห่งที่มีการการพัฒนาการค้ นหาข้ อมูลเป็ นฐานข้ อมูลในการค้ นหาก็จะไม่ ใช้ แล้ ว แล้ วห้ องสมุดใดยังไม่มีการนำาคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้ อมูลเข้ ามาใช้ ก็ยงั สามารถมีให้ เห็นอยู่ 2. การเข้ าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ หรื อ OPAC เป็ นวิวฒ ั นาการของการสืบค้ นข้ อมูลในยุค ปั จจุบนั ซึง่ เป็ นยุคแห่งความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยี ดังนันข้ ้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับในยุคนี ้ต้ องมีความทันสมัย และ ประหยัดเวลาในการค้ นหา 3. บรรณานุกรม จัดเป็ นสิ่งพิมพ์ที่มีความจำาเป็ นอย่างมากที่ห้องสมุดต้ องให้ ความสำาคัญเนื่องจากเป็ นสิ่งพิมพ์ที่ รวบรวมรายการหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และวัสดุอื่นๆ เข่าด้ วยกัน ซึง่ จะอำานวยความสะดวกเป็ นอย่างดีในการค้ นหาราย ชื่อหนังสือที่ต้องการ 4. ฐานข้ อมูล ปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำาลังมีบทบาทในด้ านการจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศได้ และการค้ นคืน ทรัพยากรสารสนเทศเป็ นอย่างมาก คือ คอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้ อมูลเทศได้ ในปริ มาณที่สงู ทำาให้ ไปเปลืองเนื ้อที่ใน การจัดเก็บทรัพยากรในห้ องสมุด และช่วยในการค้ นคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ ว ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) ผู้สอนให้ ผ้ เู รียนทำาใบงานเรื่องการเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ขันตรวจผลสำ ้ าเร็ จ (Progress) ผู้สอนตรวจใบงานเรื่องการเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศ


6. การบูรณาการ (Integration) 6.1 เนือ้ หาที่บูรณาการ (Content) 6.2 ขัน้ ตอนการจัดทำา (Process) 7. สื่อ – อุปกรณ์ (Materials) 1. ใบงานเรื่อง การจัดเรียงหนังสือ 2. ใบความรู้เรื่องการจัดเรียงหนังสือ 8. การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนจากการแสดงความคิดเห็น และการถามตอบในชันเรี ้ ยน 2. การตรวจผลงานการทำาใบงานภายในห้ องเรี ยน 3. ผลการวัดได้ ประเมินผลผ่านเกณฑ์ 80% ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ทกุ ข้ อ 9. กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities) 1.ให้ นกั เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมจาก Internet

129


10. รายละเอียดการปรับปรุ ง / พัฒนาการสอน (Teacher’s comment of the teaching)

130

รหัสวิชา (Subject Code)………………. วิชา (Subject)………………….…….……..…. ระดับ (Level)………......... อาจารย์ ผ้ สู อน (Teacher)…………………….........................................................................สั ปดาห์ ที่ (Week) ............. รายการ ปัญหาที่พบ แนวทางการปรับปรุ ง/พัฒนาการสอน (Description) (Problems Occurred) (Improvement) 1. แผนการสอน ……………………………………………… ……………………………………………… (Plan Teaching) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 2. ผู้สอน (Teacher) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 3. ผู้เรียน (Student) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ข้ อเสนอแนะ (Suggestions) ……………………………………………………………………………………………….............................................. …………………………………………………………………………………………………………………………….. (…………………………………….……………………….) (หัวหน้ าแผนก Head of Department / ครู แกนนำา Leader Teacher) ตรวจสอบโดย (Audit by) …………………………………………………………………………………………………........................................ …………………………………………………………………………………………………………………………… (…………………………………….……………………….) (ผู้ช่วยผู้อาำ นวยการฝ่ ายวิชาการ Assistant Director for Academics / รองผู้ช่วยผู้อาำ นวยการฝ่ ายวิชาการ Deputy Assistant of Academic)


ใบความรู้ ท่ ี12

131

ความหมายของการเข้ าถึงสารสนเทศ การเข้ าถึงสารสนเทศ (Information Access) หมายถึง วิธีการที่ผ้ ใู ช้ สามารถค้ นหาข้ อมูลสารสนเทศที่ ต้ องการได้ อย่างสะดวด รวดเร็ว ถูกต้ อง แต่ในที่นี ้จะกล่าวถึงสารสนเทศโดย เครื่ องมือช่วยค้ นต่างๆ โดยจำาแนกเป็ น การ เข้ าถึงสารสนเทศห้ องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจากอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น วิธีการเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากห้ องสมุด โดยการทัว่ ๆ ไปแล้ วห้ องได้ จดั ดำาเนินงานเพื่อการเข้ าถึงทรัพยากรสาสนเทศอยูเ่ ป็ นประจำาโดยจัดให้ มีเครื่ องมือช่วย ค้ นคว้ าในรูปแบบต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ มากที่สดุ บริ การที่ห้องสมุดจัดทำา เพื่อการค้ นคว้ าข้ อมูลสาสนเทศในห้ องสมุด ได้ แก่ 1. บัตรรายการ ซึง่ เป็ นบัตรสีขาวใบเล็กๆ มีรูปตรงกลางด้ านล่าง บัตรรายการนี ้ เป็ นเครื่ องมือช่วยค้ นหาที่มีมานาน แล้ ว เป็ นการสืบค้ นในระบบเก่า ซึง่ ห้ องสมุดบางแห่งที่มีการการพัฒนาการค้ นหาข้ อมูลเป็ นฐานข้ อมูลในการค้ นหาก็จะไม่ ใช้ แล้ ว แล้ วห้ องสมุดใดยังไม่มีการนำาคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้ อมูลเข้ ามาใช้ ก็ยงั สามารถมีให้ เห็นอยู่ 2. การเข้ าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ หรื อ OPAC เป็ นวิวฒ ั นาการของการสืบค้ นข้ อมูลในยุค ปั จจุบนั ซึง่ เป็ นยุคแห่งความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยี ดังนันข้ ้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับในยุคนี ้ต้ องมีความทันสมัย และ ประหยัดเวลาในการค้ นหา 3. บรรณานุกรม จัดเป็ นสิ่งพิมพ์ที่มีความจำาเป็ นอย่างมากที่ห้องสมุดต้ องให้ ความสำาคัญเนื่องจากเป็ นสิ่งพิมพ์ที่ รวบรวมรายการหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และวัสดุอื่นๆ เข่าด้ วยกัน ซึง่ จะอำานวยความสะดวกเป็ นอย่างดีในการค้ นหาราย ชื่อหนังสือที่ต้องการ 4. ฐานข้ อมูล ปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำาลังมีบทบาทในด้ านการจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศได้ และการค้ นคืน ทรัพยากรสารสนเทศเป็ นอย่างมาก คือ คอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้ อมูลเทศได้ ในปริ มาณที่สงู ทำาให้ ไปเปลืองเนื ้อที่ใน การจัดเก็บทรัพยากรในห้ องสมุด และช่วยในการค้ นคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ ว


ใบงานที่ 12

132

1. นักศึกษามีวิธีการเข้ าถึงสารสนเทศได้ กี่วิธีอธิบายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ถ้ าต้ องการค้ นหาข้ อมูลของหนังสือจะค้ นหาได้ จากสิ่งใดนักศึกษาจงอธิบายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… นักศึกษาจงแสดงตัวอย่างวิธีการเข้ าถึงสารสนเทศออนไลน์มา 1 ตัวอย่าง …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. 2. เพราะสาเหตุใดหนังสือจึงต้ องมีบรรณานุกรมทุกเล่มนักศึกษาจงบอกเหตุผลพร้ อมยกตัวอย่างประกอบให้ ชดั เจน …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 3. การเก็บข้ อมูลสารสนเทศในยุคปั จจุบนั นิยมใช้ สิ่งใดในการจัดเก็บมีข้อดีและข้ อเสียอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

Week12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you