Page 1

แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Teaching Plan) สัปดาห์ ท่ ี (Week) 10 รหัสวิชา (Code) 3000-1601 วิชา (Subject) ห้ องสมุดกับการรู้สารสนเทศ หน่ วยที่ (Unit) 4 ชื่อหน่ วย (Name of Unit)การเลือกใช้ และรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศ ชื่อเรื่อง (Topic) การจัดเรียง/จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 1. สาระสำาคัญ (Concept) หลักการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ในห้ องสมุดนัน้ เราจะยึดหลักที่เหมือนคือไม่วา่ จะเป็ น ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด ต้ องเรียงจากด้ านล่างซ้ ายไปขวาเสมอและจะต้ องเรี ยงจากด้ านบนลงด้ านล่างด้ วย ซึง่ รัหสในการใช้ จดั เรียงทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ก็จะแตกต่างกันไป 2. สมรรถนะหลัก/ย่ อย (Unit of Competence / Element of Competence) 3. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 1. ผู้เรียนสามารถบอกบอกหลักการจัดเรี ยงทรัพยากรได้ อย่างถูกต้ อง 2. ผู้เรียนสามารถจัดจำาแนกการจัดเก็บวารสารตามตัวอักษรได้ อย่างถูกต้ อง 3. ผู้เรียนสามารถคัดเลือกบทความหรื อภาพมาทำากฤตภาคหนังสือพิมพ์ได้ อย่างถูกต้ อง 4. ผู้เรียนส่งงานได้ ตรงตามเวลาที่ผ้ สู อนกำาหนด


105

4. แผนปฏิบัตกิ าร (Schedule) ระยะเวลา (นาที) : Time (Minute)

10

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม (ข้ อที่) : Behavior Objective (No.) ขัน้ นำาเข้ าสู่บทเรี ยน (Motivation) ถาม - ตอบ (Quiz) ขัน้ การให้ เนือ้ หาความ ชี ้ทาง (Detail) รู้ (Information) สรุป (Conclusion) ขัน้ การประยุกต์ เนือ้ หา ทฤษฎี (Theory) (Application) ปฏิบตั ิ (Laboratory) ขัน้ ตรวจผลสำาเร็จ (Progress) ระดับกิจกรรมของผู้ กลาง (Average) เรี ยน (Students’ Comprehension สูง (High) Level)

กระดาน (Whiteboard) ใบความรู้ (Information สื่อการเรี ยนการสอน (Materials)

Sheet)

แบบทดสอบ (Test Paper)

ใบงาน (Worksheet) สไลด์ (Slides)

20

30

40

50

60

70

80

90

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

150


106


107

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching / Learning Activities) หัวข้ อที่ (Sub Topic) 4. 1: การจัดเรียงจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หัวข้ อที่ (Sub Unit) 4.2.1 : หลักการจัดเรียงลำาดับเลขเรี ยกหนังสือ ขันนำ ้ าเข้ าสูบ่ ทเรียน (Motivation) ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการหลักการจัดเรี ยงลำาดับเลขเรี ยกหนังสือว่าผุ้เรี ยนมีวีการจัดเรี ยงลำาดับเลข เรี ยกหนังสืออย่างไรบ้ างพร้ อมทังนำ ้ าเข้ าสูบ่ ทเรียนเรื่ องหลักการจัดเรี ยงลำาดับสารสนเทศ ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) คือการนำาหนังสือขึ ้นชันให้ ้ ถกู ต้ อง ตามหมวดหมูแ่ ละวิธีการจัดเรี ยงหนังสือขึ ้นชัน้ เพื่อทำาให้ ผ้ ใู ช้ สะดวกในการ ค้ นหา และทำาให้ หนังสือบนชันมี ้ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยน่าค้ นคว้ า การเรี ยงเล่มหนังสือบนชันจะเรี ้ ยงตามลำาดับ ตัวอักษร และ ตัวเลข ของเลขเรียกหนังสือโดยเรี ยงตามลำาดับ เลขหมู่ แล้ วจึงเรี ยงตามลำาดับ เลขหนังสือหรื อเลขประจำา ผู้แต่ง และปี พิมพ์ การเรียงเล่ มหนังสือบนชั้น การเรียงเล่ มหนังสือบนชัน้ : หนังสือบนชันจะเรี ้ ยงจากซ้ ายไปขวาเสมอ การเรียงเล่มบนชันหนั ้ งสือภาษาไทยที่มีเลขผู้แต่งเป็ นตัวอักษร ก - ฮ ไว้ ก่อนเลขผู้แต่ง เป็ น Thai ถึงจะตาม ด้ วยหนังสือภาษาต่างประเทศที่มีเลขหมูห่ นังสือเหมือนกันเสมอและถือว่าตัวเลขที่ตามหลัง ตัวอักษร ก ฮ, Thai และ A --Z เป็ นเลขทศนิยม จึงจัดเรี ยงได้ ดงั นี ้ ตัวอย่างที่ 1 QC23 QC23 QC23 QC23 QC23 QC23 ก 115 บ ว 115 อ Thai 115 Thai 192 A115v 2517 ตัวอย่างที่ 2 QC23 F435c

T115v

2515

2517

2515

1974

1972

QC23

QC37

QD7

QD75

QK47

G873b

T783o

B472i

B417a

B888i

1990 1993 1991 2000 2000 1996 1. เรี ยงตามลำาดับเลขเรียกหนังสือ เรี ยงจากเลขหมูน่ ้ อยไปหามาก เรี ยงจากซ้ ายไปขวา ชันบนลงชั ้ นล่ ้ าง โดยดูจากเลขเรียกหนังสือที่สนั หนังสือ


108

ตัวอย่างการเรียงหนังสือบนชัน้

2. ถ้ าเลขหมู่มีการซ้ำ ากัน ให้ เรียงตามลำาดับอักษรของผู้แต่ ง

3. ถ้ าทัง้ เลขหมู่และอักษรของผู้แต่ งซ้ำ ากัน เรี ยงลำาดับเลขผู้แต่ ง

4. ถ้ าซ้ำ ากันทัง้ เลขหมู่และผู้แต่ ง เรี ยงลำาดับอักษรตามชื่อเรื่ อง

5. หนังสือที่มีเลขหนังสือเหมือนกัน เลขผู้แต่ งเหมือนกัน ชื่อเรื่ องเหมือนกัน ให้ เรี ยงตามปี ของ หนังสือ เช่ น

6. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ปี เดียวกันมีหลายฉบับ เรี ยงลำาดับฉบับ หรื อ Copy เช่ น


109

7. หนังสือชุด ให้ เรียงลำาดับตามเล่ ม (Volume) ถ้ ามีหลายฉบับให้ เรี ยงตามฉบับ (Copy)

8. หนังสือที่ใช้ สัญลักษณ์ แทนเลขหมู่ หรื อหนังสือที่มีสัญลักษณ์ พเิ ศษเพิ่มเติมไว้ เหนือเลขหมู่ ได้ แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เป็ นต้ น ให้ เรี ยงตามลำาดับอักษรของชื่อผู้แต่ งจากซ้ ายไปขวา เช่ น

9. หนังสือที่มีสัญลักษณ์ พเิ ศษเพิ่มเติมไว้ เหนือเลขหมู่ ได้ แก่ หนังสืออ้ างอิง รายงานการวิจัย เป็ นต้ นให้ เรียงตามหมู่จากน้ อยไปหามาก เช่ น


110

เลขเรี ยกหนังสือ ( Call Number ) เลขเรียกหนังสือ คือ สัญลักษณ์ทหี่ ้องสมุดกำาหนดให้กบั หนังสือทุกเล่มในห้องสมุด ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 3 ส่วน 1. เลขหมูห่ นังสือ (Class number ) แสดงเนื ้อหาหรื อวิธีประพันธ์ของหนังสือ 2. เลขผู้แต่ง (Author number ) ประกอบด้ วยอักษรและตัวเลข 3. อักษรชื่อเรื่อง (Workmark) เป็ นพยัญชนะตัวแรกของหนังสือ ตัวอย่ าง 370 หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา เลขหมู่หนังสื อ 621.3 หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับวิศวรรมไฟฟ้า ชื่อผู้แต่ ง

อักษรตัวแรกหรื ออักษรย่ อผู้แต่ ง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดร.วิษณุ เครื องาม อาจารย์เกษม ประพฤติกรรม

ค ว ก

ตัวอย่ าง เลขเรียกหนังสือที่ปรากฏอยู่บนสันหนังสือ 025.56 ค 127 ส

เลขหมูห่ นังสือระบบดิวอี ้ (025.56) อักษรย่อชื่อหนังสือ (สารสนเทศการศึกษาค้ นคว้ า) เลขประจำาผู้แต่ง (คณาจารย์ = 127) อักษรย่อผู้แต่ง (คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ )

495.911 ป 285 อ เลขหมูห่ นังสือระบบดิวอี ้ (495.911) อักษรย่อชื่อหนังสือ (อ่านเขียนคำาภาษาไทย) เลขประจำาผู้แต่ง (ประเทือง = 285) อักษรย่อชื่อผู้แต่ง (ประเทือง คล้ ายสุบรรณ์ )


111

ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) ผู้สอนสุม่ ถามผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดเรี ยงหนังสือ ขันตรวจผลสำ ้ าเร็ จ (Progress) ผู้สอนสังเกตุการตอบคำาถามของผู้เรียน หัวข้ อที่ (Sub Unit) 4.2.2 : ระบบการจัดเก็บวารสาร ขันนำ ้ าเข้ าสูบ่ ทเรียน (Motivation) ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการหลักการจัดเรี ยงวรสารว่าผู้เรี ยนมีหลักการจัดเรี ยงอย่างไรแล้ วนำาเข้ าสูบ่ ท เรี ยนเรื่ องระบบการจัดเก็บวารสาร ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) ระบบการจัดเก็บวารสาร วารสารเป็ นทรัพยากรสารสนเทศที่สำาคัญมากประเภทหนึ่ง ซึง่ ให้ ความรู้ ทงทางด้ ั้ านวิชาการ สารคดี และบันเทิง ที่ใหม่และทันต่อเหตุการณ์ การจัดจะแยกเป็ นแผนกหนึ่งต่างหาก อาจเรี ยงตามลำาดับชื่อตัวอักษรชื่อวาสาร หรื อจัดเรี ยง ต า ม หมวดหมูข่ องเนื ้อหา ระบบการจัดเก็บหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มีความสำาคัญเป็ นอย่างมากเช่นเดียวกับวารสาร หนังสือพิมพ์ให้ ขา่ วสารในเรื่ องเกี่ยวข้ องกับชีวิต ประจำาวัน เช่น เหตุการณ์สำาคัญๆ หนังสือพิมพ์ฉบับปั จจุบนั จะใส่ไม้ แขวนไว้ อา่ น ส่วนฉบับล่วงเวลาจะเก็บขึ ้นเพื่อคัด เลือกบทบทความหรือภาพมาทำากฤตภาค หรือรอการเย็บเล่ม หรื อรอถ่าย ไมโครฟิ ลม์ไว้ บริ การต่อไป ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) ผู้สอนให้ ผ้ เู รียนทำาใบงานเรื่องการจัดเรี ยงหนังสือ ขันตรวจผลสำ ้ าเร็ จ (Progress) ผู้สอนตรวจใบงานเรื่องการจัดเรียงหนังสือที่ผ้ เู รี ยนทำา 6. การบูรณาการ (Integration) 6.1 เนือ้ หาที่บูรณาการ (Content) 6.2 ขัน้ ตอนการจัดทำา (Process) -


7. สื่อ – อุปกรณ์ (Materials) 1. ใบงานเรื่อง การจัดเรียงหนังสือ 2. ใบความรู้เรื่องการจัดเรียงหนังสือ 8. การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนจากการแสดงความคิดเห็น และการถามตอบในชันเรี ้ ยน 2. การตรวจผลงานการทำาใบงานภายในห้ องเรี ยน 3. ผลการวัดได้ ประเมินผลผ่านเกณฑ์ 80% ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ทกุ ข้ อ 9. กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities) 1.ให้ นกั เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมจาก Internet

112


10. รายละเอียดการปรับปรุ ง / พัฒนาการสอน (Teacher’s comment of the teaching)

113

รหัสวิชา (Subject Code)………………. วิชา (Subject)………………….…….……..…. ระดับ (Level)………......... อาจารย์ ผ้ สู อน (Teacher)…………………….........................................................................สั ปดาห์ ที่ (Week) ............. รายการ ปัญหาที่พบ แนวทางการปรับปรุ ง/พัฒนาการสอน (Description) (Problems Occurred) (Improvement) 1. แผนการสอน ……………………………………………… ……………………………………………… (Plan Teaching) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 2. ผู้สอน (Teacher) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 3. ผู้เรียน (Student) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ข้ อเสนอแนะ (Suggestions) ……………………………………………………………………………………………….............................................. …………………………………………………………………………………………………………………………….. (…………………………………….……………………….) (หัวหน้ าแผนก Head of Department / ครู แกนนำา Leader Teacher) ตรวจสอบโดย (Audit by) …………………………………………………………………………………………………........................................ …………………………………………………………………………………………………………………………… (…………………………………….……………………….) (ผู้ช่วยผู้อาำ นวยการฝ่ ายวิชาการ Assistant Director for Academics / รองผู้ช่วยผู้อาำ นวยการฝ่ ายวิชาการ Deputy Assistant of Academic)


114

ใบความรู้ท่ ี 10 เรื่ องระบบจัดเก็บสารสนเทศ คือการนำาหนังสือขึ ้นชันให้ ้ ถกู ต้ อง ตามหมวดหมูแ่ ละวิธีการจัดเรี ยงหนังสือขึ ้นชัน้ เพื่อทำาให้ ผ้ ใู ช้ สะดวกในการ ค้ นหา และทำาให้ หนังสือบนชันมี ้ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยน่าค้ นคว้ า การเรี ยงเล่มหนังสือบนชันจะเรี ้ ยงตามลำาดับ ตัวอักษร และ ตัวเลข ของเลขเรียกหนังสือโดยเรี ยงตามลำาดับ เลขหมู่ แล้ วจึงเรี ยงตามลำาดับ เลขหนังสือหรื อเลขประจำา ผู้แต่ง และปี พิมพ์ การเรียงเล่ มหนังสือบนชั้น การเรียงเล่ มหนังสือบนชัน้ : หนังสือบนชันจะเรี ้ ยงจากซ้ ายไปขวาเสมอ การเรียงเล่มบนชันหนั ้ งสือภาษาไทยที่มีเลขผู้แต่งเป็ นตัวอักษร ก - ฮ ไว้ ก่อนเลขผู้แต่ง เป็ น Thai ถึงจะตาม ด้ วยหนังสือภาษาต่างประเทศที่มีเลขหมูห่ นังสือเหมือนกันเสมอและถือว่าตัวเลขที่ตามหลัง ตัวอักษร ก ฮ, Thai และ A --Z เป็ นเลขทศนิยม จึงจัดเรี ยงได้ ดงั นี ้ ตัวอย่างที่ 1 QC23 QC23 QC23 QC23 QC23 QC23 ก 115 บ ว 115 อ Thai 115 Thai 192 A115v 2517 ตัวอย่างที่ 2 QC23 F435c

T115v

2515

2517

2515

1974

1972

QC23

QC37

QD7

QD75

QK47

G873b

T783o

B472i

B417a

B888i

1990 1993 1991 2000 2000 1996 1. เรียงตามลำาดับเลขเรียกหนังสือ เรี ยงจากเลขหมู่น้อยไปหามาก เรี ยงจากซ้ ายไปขวา ชัน้ บนลง ชัน้ ล่ าง โดยดูจากเลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือ


115

ตัวอย่างการเรียงหนังสือบนชัน้

2. ถ้ าเลขหมู่มีการซ้ำ ากัน ให้ เรียงตามลำาดับอักษรของผู้แต่ ง

3. ถ้ าทัง้ เลขหมู่และอักษรของผู้แต่ งซ้ำ ากัน เรี ยงลำาดับเลขผู้แต่ ง

4. ถ้ าซ้ำ ากันทัง้ เลขหมู่และผู้แต่ ง เรี ยงลำาดับอักษรตามชื่อเรื่ อง

5. หนังสือที่มีเลขหนังสือเหมือนกัน เลขผู้แต่ งเหมือนกัน ชื่อเรื่ องเหมือนกัน ให้ เรี ยงตามปี ของ หนังสือ เช่ น

6. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ปี เดียวกันมีหลายฉบับ เรี ยงลำาดับฉบับ หรื อ Copy เช่ น


116

7. หนังสือชุด ให้ เรียงลำาดับตามเล่ ม (Volume) ถ้ ามีหลายฉบับให้ เรี ยงตามฉบับ (Copy)

8. หนังสือที่ใช้ สัญลักษณ์ แทนเลขหมู่ หรื อหนังสือที่มีสัญลักษณ์ พเิ ศษเพิ่มเติมไว้ เหนือเลขหมู่ ได้ แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เป็ นต้ น ให้ เรี ยงตามลำาดับอักษรของชื่อผู้แต่ งจากซ้ ายไปขวา เช่ น

9. หนังสือที่มีสัญลักษณ์ พเิ ศษเพิ่มเติมไว้ เหนือเลขหมู่ ได้ แก่ หนังสืออ้ างอิง รายงานการวิจัย เป็ นต้ นให้ เรียงตามหมู่จากน้ อยไปหามาก เช่ น


117

เลขเรี ยกหนังสือ ( Call Number ) เลขเรียกหนังสือ คือ สัญลักษณ์ทหี่ ้องสมุดกำาหนดให้กบั หนังสือทุกเล่มในห้องสมุด ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 3 ส่วน 1. เลขหมูห่ นังสือ (Class number ) แสดงเนื ้อหาหรื อวิธีประพันธ์ของหนังสือ 2. เลขผู้แต่ง (Author number ) ประกอบด้ วยอักษรและตัวเลข 3. อักษรชื่อเรื่อง (Workmark) เป็ นพยัญชนะตัวแรกของหนังสือ ตัวอย่ าง 370 หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา เลขหมู่หนังสื อ 621.3 หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับวิศวรรมไฟฟ้า ชื่อผู้แต่ ง

อักษรตัวแรกหรื ออักษรย่ อผู้แต่ ง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดร.วิษณุ เครื องาม อาจารย์เกษม ประพฤติกรรม

ค ว ก

ตัวอย่ าง เลขเรียกหนังสือที่ปรากฏอยู่บนสันหนังสือ 025.56 ค 127 ส

เลขหมูห่ นังสือระบบดิวอี ้ (025.56) อักษรย่อชื่อหนังสือ (สารสนเทศการศึกษาค้ นคว้ า) เลขประจำาผู้แต่ง (คณาจารย์ = 127) อักษรย่อผู้แต่ง (คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ )

495.911 ป 285 อ เลขหมูห่ นังสือระบบดิวอี ้ (495.911) อักษรย่อชื่อหนังสือ (อ่านเขียนคำาภาษาไทย) เลขประจำาผู้แต่ง (ประเทือง = 285) อักษรย่อชื่อผู้แต่ง (ประเทือง คล้ ายสุบรรณ์ ) ระบบการจัดเก็บวารสาร


118

วารสารเป็ นทรัพยากรสารสนเทศที่สำาคัญมากประเภทหนึ่ง ซึง่ ให้ ความรู้ ทงทางด้ ั้ านวิชาการ สารคดี และบันเทิง ที่ใหม่และทันต่อเหตุการณ์ การจัดจะแยกเป็ นแผนกหนึ่งต่างหาก อาจเรี ยงตามลำาดับชื่อตัวอักษรชื่อวาสาร หรื อจัดเรี ยง ต า ม หมวดหมูข่ องเนื ้อหา ระบบการจัดเก็บหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มีความสำาคัญเป็ นอย่างมากเช่นเดียวกับวารสาร หนังสือพิมพ์ให้ ขา่ วสารในเรื่ องเกี่ยวข้ องกับชีวิต ประจำาวัน เช่น เหตุการณ์สำาคัญๆ หนังสือพิมพ์ฉบับปั จจุบนั จะใส่ไม้ แขวนไว้ อา่ น ส่วนฉบับล่วงเวลาจะเก็บขึ ้นเพื่อคัด เลือกบทบทความหรือภาพมาทำากฤตภาค หรือรอการเย็บเล่ม หรื อรอถ่าย ไมโครฟิ ลม์ไว้ บริ การต่อไป

ใบงานที่10


119

1. นักศึกษามีวิธีการจัดเก็บสารสนนเทศอย่างไรอธิบายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. 2. เลขเรี ยกหนังสือมีสว่ นประกอบที่สำาคัญ 3 ส่วนนักศึกษาจงอธิบายทังสามส่ ้ วนพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. 3. การเรี ยงหนังสือบนชันเรี ้ ยงมีหลักการจัดเรียงอย่างไรนักศึกษาจงอธิบายพร้ อมแสดงรายละเอียดการจัดเรี ยงให้ ดเู ป็ น ตัวอย่าง …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 4. ถ้ าเลขหมูห่ นังสือซ้ำ ากันนักศึกษาจะมีวิธีการจัดเรี ยงอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 5. ถ้ าทังเลขหมู ้ แ่ ละอักษรของผู้แต่งซ้ำ ากัน ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….

Week10  
Week10  
Advertisement