Page 1

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14.

รหัสวิชา 2304189 จํานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์การแพทย์ คณะ/ภาควิชา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ชื่อผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย (หัวหน้าวิชา) และคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ เงื่อนไขรายวิชา 8.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี 8.2 วิชาบังคับร่วม ไม่มี 8.3 วิชาควบ ไม่มี สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาระดับ ปริญญาตรี จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ เนื้อหารายวิชา (Course Description) การวัดและความแม่นยําในการวัด การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกต้อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและฟิสิกัล เพนดูลัม อัตราเร็วเสียงในอากาศ ความหนืดของของไหล แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป เลนส์และ กระจก โพลาไรเซชัน กัมมันตรังสี ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป และ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นิสิตสามารถทําการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการทดลองเบื้องต้นทางกลศาสตร์ เสียง แสง ไฟฟ้า และ กัมมันตภาพรังสี 14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การทดลองที่ 1 2 3 8 10 13 14 17 18 20

เนื้อหารายวิชา การวัดและความเที่ยงในการวัด ลูกตุ้มอย่างง่าย กราฟเส้นตรง และการวิเคราะห์เชิงสถิติ การเคลื่อนทีแ่ บบซิมเปิลฮาร์มอนิก และฟิสิกลั เพนดูลมั อัตราเร็วเสียงในอากาศ ความหนืดของของเหลว แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคปเบื้องต้น เลนส์และกระจกโค้ง โพลาไรเซชัน กัมมันตภาพรังสี

หมายเหตุ ในแต่ละสัปดาห์นิสิตแต่ละคนอาจจะทําปฏิบัติการแตกต่างกันตามกลุ่มการเรียนที่จดั โดยห้องปฏิบัติการ นิสิตต้อง ดูประกาศที่หน้าห้องปฏิบัติการชั้น 5 ตึกมหามกุฎ หรือดูที่ http://www.physicslab.sc.chula.ac.th

14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน การสอนแบบในห้องปฏิบัติการ 14.4 สื่อการสอน ชุดอุปกรณ์การทดลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14.5 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย ไม่มี 1


14.6 การวัดผลการเรียน 14.6.1 การประเมินความรู้ทางวิชาการ ร้อยละ 30 ประเมินจากการสอบข้อเขียนปลายภาค (จ. 10 ก.พ. 2557 เวลา 13:00-15:00 น.) 14.6.2 การประเมินการทํางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน ร้อยละ 70 ประเมินจากการทําปฏิบัติการ โดยแต่ละการทดลองคิดเป็น 7% (2% จะเป็นคะแนนจากการประเมิน ทั่วไปเช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความประพฤติในห้อง การแต่งกาย ฯลฯ อีก 5% ที่เหลือเป็นคะแนน จากการทําปฏิบัติการและการประเมินภายในชั่วโมง) ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ การทดลองที่/ เรื่อง

1 การวัดและความเที่ยงในการวัด 2 ลูกตุม้ อย่างง่าย กราฟเส้นตรง และการวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก และฟิสิกัลเพนดูลัม 8 อัตราเร็วเสียงในอากาศ 10 ความหนืดของของเหลว 13 แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ 14 การใช้ออสซิลโลสโคปเบื้องต้น 17 เลนส์และกระจกโค้ง 18 โพลาไรเซซัน 20 กัมมันตภาพรังสี

คะแนน (%) 2+2+3 2+5 2+5 2+2+3 2+5 2+5 2+5 2+2+3 2+5 2+5

หัวข้อการประเมินภายในชั่วโมงปฏิบัติการ วัดขนาดของชิ้นงานด้วยเครื่องมือที่ใช้ ไม่มี ไม่มี หาอภินาทของเสียงในท่อปลายปิด ไม่มี ไม่มี ไม่มี จัดให้วัตถุและภาพไม่มีพาราแลกซ์ ไม่มี ไม่มี

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 15.1 หนังสือบังคับ หนังสือปฏิบัติการฟิสิกส์การแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ 2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.3 บทความวิชาการ ไม่มี 16. การประเมินผลการเรียนการสอน 16.1 ใช้แบบการประเมินการเรียนการสอนแบบในห้องปฏิบัติการ 16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา ไม่มี 16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้าน สติปัญญาและวิชาการ ด้านคุณธรรม

2

ประมวลรายวิชา2304189 56 2