Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

ΑΝΑΡΤΗΤΔΑ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟ΢ ΚΑΡΠΕΝΗ΢ΙΟΥ ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αξηζκ. Ξξση.: 4870/31-3-2011 Αρηζ.Απόθαζες 107/2011

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Ξξαθηηθνχ απφ ηε Γεκφζηα ΡΑΘΡΗΘΖ Ππλεδξίαζε κε Αξηζκφ 6/2011 απφ 23/3/2011. Πην Θαξπελήζη ζήκεξα ζηηο είθνζη ηξεηο (23) ηνπ κελφο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα. 18.00κκ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαξπελεζίνπ νδφο Λ.Ρζηακπνχια (θηίξην ΘΑΞΖ 3νο φξνθνο) χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση. 4049/18-32011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θ. Ληέθα Σξήζηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α 87), ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α 87). Ξαξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Θσλζηαληίλνπ Κπαθνγηάλλε ηνπ Ξαχινπ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ πξφεδξν θ.Ληέθα Σξήζην , πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 24 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 1 Ληέθαο Σξήζηνο πξφεδξνο 1.Ξάδηνπ Καξία 2.Γεληηζαξφπνπινο Σξήζηνο 2.Κπνκπνηζηάξεο Θσλ/λνο 3.Πνπιηψηεο Ληθφιανο 3.Θαξαγηαλλφπνπινο Αζαλάζηνο 4.Ιάππαο Θιενκέλεο 5.Ξέηξνπ Ησάλλεο 6.Φέγγνο Αζαλάζηνο 7.Σαιθηάο Ξαληειήο 8.Πθαξηζηνχλεο Δπάγγεινο 9.Γθαξίια -Γηακαληή Γεσξγία 10.Φνχθιηαο Θσλ/λνο 11.Ιηάπεο Ληθφιανο 12.Πθαξκνχηζνο Σξήζηνο 13. Φξαγθάθε -Πηαπξνπνχινπ Διεπζεξία 14.Πηακάηεο Ησάλλεο 15.Ξαλαγησηφπνπινο Θεφδσξνο 16.Ρζηιηκέθε Φσηεηλή 17.Θαξθήο Δπάγγεινο 18 .Ηβξνο Ησάλλεο 19.Πηακάηεο Ησάλλεο 20.Ξαπαδφπνπινο Ιεσλίδαο 21.Θακαξέηζνο Βαζίιεο 22.Θαξβέιεο Θσλ/λνο 23.Ξαπνπηζφπνπινο Ζιίαο 24.Πεξεηάθεο Ληθφιανο Πηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ νη πξφεδξνη θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Θνηλνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ ν πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαξπελεζίνπ θ.Θνινθχζαο Γεκήηξηνο θαη εθπξφζσπνη θαη πξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θ.θ Αγίαο Βιαρέξλαο Καξαγθνπδαθε Ξελειφπε, Αγίαο Ρξηάδαο Ληάζηνο Δπακεηλψλδαο, Αγίνπ Αλδξέα Μεθάξθσηνο Θσλ/λνο, Αγίνπ Σαξάιακπνπ Εαξνληθφιαο Δπάγγεινο, Ακπιηαλεο Ξαπαζπχξνο Ζιίαο, Αληάδαο Γξαβάλεο Ληθφιανο, Αζπξνπχξγνπ Θαξαρξήζηνο Θσλ/λνο, Βεισηά Πηαζηλνχ Βηφια, Βνπηχξνπ Θνπηζφπνπινο Ησάλλεο, Βξάραο Αθξίβνο Πσηήξηνο, Γεξκαηίνπ Ρξηρηάο Θσλ/λνο, Γνκηαλψλ Θνχηξεο Ληθφιανο, Γνκλίζηξαο Αλαγλσζηφπνπινο Αζαλάζηνο, Δζσρσξίσλ Αλαζηαζνπνχινπ Πηαπξνχια, Θαζηαλέαο Ρζηψθνπ Θαηίλα, Θαηαβφζξαο Ρζηφβνπινο Γεκήηξηνο, Θιαπζίνπ Θαξπεξφο Βαζίιεηνο, Θιεηζηνχ Πακαξάο Θσλ/λνο, Θνξπζράδσλ Γήκαο Σξήζηνο, Θξηθέιινπ Ξαλάξαο Γεκήηξηνο, Κεγάινπ Σσξίνπ Βνλφξηαο Γεκήηξηνο, Κεζνθψκε Καθξπγηάλλεο Αζαλάζηνο, Κηθξνχ Σσξηνχ Κπνχξαο Βαζίιεηνο, Κνπδίινπ Κπαδηψλεο Αζαλάζηνο, Κπξίθεο Ξιαηηάο Σαξάιακπνο, Λνζηίκνπ Ξαρήο Γεψξγηνο, Ξαπαξνπζίνπ Θνπθαιηψηεο Γεψξγηνο, Ξαπιφπνπινπ Πηακνχιεο Βαζίιεηνο, Ξεηξάισλσλ Πηακέιινο Γεκήηξηνο, Ξξνδξφκνπ Θνληνγηάλλεο Βαζίιεηνο, Ξξνπζνχ Ρζαηζαξάγθνο Γεκήηξηνο, Ονζθά Κπδήζξαο Ιεσλίδαο, Παξθίλε Βιάρνο Γεκήηξηνο, Πειιψλ Ξεηαξνχδεο Βαζίιεηνο , Πηάβισλ Ενχθαο Αζαλάζηνο, Πηελψκαηνο Θνζθηλάο Σαξάιακπνο, Ππγθξέινπ Ρεξληψηεο Θσλ/λνο , Ρφξλνπ


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ Θσλζηαληφπνπινο Βαζίιεηνο, Φνπξλάο Νηθνλφκνπ Ληθφιανο, Σειηδφλαο Ρζηαληήο Βαζίιεηνο, Σφριηαο Κπαξκπαξνχζεο Γεψξγηνο θαη Τηαλψλ Καληδήο Αζαλάζηνο. Θαηά ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Γεκνηηθή ππάιιεινο θ .Θνπζηαξή -Ξαπαξνηδάκε Καξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ξξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο πξφηεηλε λα ζπδεηεζνχλ έλα (1) ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν Ξαξαρψξεζε έθηαζεο έλαληη ππνρξεσηηθήο ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο (ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ 6/17-10-1978)-ην νπνίν πξνέθπςε κεηά ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο ηα νπνία ραξαθηήξηζε θαηεπείγνλ.Ζ πξφηαζε ηνπ γηα ζπδήηεζε ηνπ δελ έγηλε δεθηή θαη απεζχξζε θαη δελ ζπδεηήζεθε . ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη αληηδήκαξρνο θ.Φέγγνο Αζαλάζηνο απερψξεζε απφ ηελ αίζνπζα κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο .Νη πξφεδξνη θαη εθπξφζσπνη Θνηλνηήησλ Αγίαο Βιαρέξλαο θ.Καξαγθνπδάθε Ξελειφπε ,Αιεζηίσλ θ. Θαξαθάζεο. Ησάλλεο, Θαζηαλέαο θ.Ρζηψθνπ Θαηίλα ,Ξαπιφπνπινπ θ.Πηακνχιεο Βαζίιεηνο Ξεηξαιψλσλ θ.Πηακέι(ι)νο Γεκήηξηνο , Ξξνδξφκνπ θ.Θνληνγηάλεο Βαζίιεηνο ,Ονζθάο θ. Κπδήζξαο Ιεσλίδαο ,Παξθίλεο θ.Βιάρνο Γεκήηξηνο απερψξεζαλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο .

Αρηζκός απόθαζες 107/ 2011

Θεκα 8ο Δηζήγεζε από ηελ εθηειεζηηθή επηηροπή γηα ηελ θαηάρηηζε ηοσ ηετληθού προγράκκαηος έηοσς 2011: Ν Αληηδήκαξρνο θ. Πνπιηψηεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα αλέθεξε ηα παξαθάησ: Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λένπ Θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ Θαξπελεζίνπ, αξρηθά απεπζπλζήθακε ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο γηα λα καο θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα ηεξαξρήζνπλ θαη ηηο αλάγθεο θαη ηα άκεζα έξγα πνπ έπξεπε λα γίλνπλ. ΋ινη νη πξφεδξνη θαη νη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ αληαπνθξίζεθαλ θαη πξφηεηλαλ αξθεηέο εθαηνληάδεο, λέα έξγα πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα, ηφζν γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ φζν θαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ ρσξηψλ ηνπο. Πηε ζπλέρεηα ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ θαηέγξαςε θαη αξρεηνζέηεζε φιεο ηηο πξνηάζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ 6 δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαηαγξάθηεθαλ φιεο νη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, πνπ αθνξνχζαλ ζπκβαζηνπνηεκέλεο δαπάλεο εθηειεζκέλσλ έξγσλ ή έξγσλ πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε. (Ρολίδεηαη εδώ όηη δελ ιήθζεθαλ σπόυε δαπάλες ποσ προέρτοληαλ από προθορηθές ζσκθφλίες θαη δηεθδηθήζεης εργοιάβφλ θαη προκεζεσηώλ από ηης προεγούκελες δεκοηηθές αρτές). Δπφκελν βήκα πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ αλά δεκνηηθή ελφηεηα θαη αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. (π.ρ. ΠΑΡΑ, ΘΖΠΔΑΠ, εηζθνξέο ηδηνθηεηψλ ( ζηηο επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Θαξπελεζίνπ), Θιεξνδφηεκα Ξαπαδνπνχινπ, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ Βαζηθά έλα έξγν ηνπ ΑΘΖΛΑ 2004, πνπ αθνξά ηνλ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ), ΓΑΛΔΗΑ, Ξ.Γ.Δ., ΠΑΔΞ, Ραθηηθά, Δθηαθηα, ΝΠΘ, Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, ΔΠΞΑ, θ.ι.π.). Πηε ζπλέρεηα αλαδεηήζακε ηακεηαθά ππφινηπα πνπ ππήξραλ ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο. Κεηά ηα παξαπάλσ ζρεκαηίζακε κηα ζαθή εηθφλα γηα ην πνπ βξηζθφκαζηε, νπζηαζηηθά ηη παξαιάβακε. Ρέινο ιάβακε ππφςε ηελ νδεγία ηνπ ππνπξγείνπ φηη ζα έπξεπε λα ζρεδηάζνπκε γηα ην 2011 κε πνζφ ΠΑΡΑ ίζν κε απηφ ηνπ 2010. (λα ζεκεηώζοσκε εδώ όηη ηο 2010 ήρζε ζηοσς πρώελ δήκοσς δσζηστώς ηο 52% ηες αλαγγειζείζες ΠΑΡΑ γηα ηο 2010). Έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαη ζεσξψληαο φηη νη δεζκεχζεηο γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα (π.ρ. ΘΖΠΔΑΠ), αιιά θαη εζληθνχο πφξνπο, ζα ηθαλνπνηεζνχλ κε ηελ εθηακίεπζε ησλ πφξσλ απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, καο έκεηλε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δεζκεχζεηο απφ ηελ ΠΑΡΑ, κε ρξήκαηα πνπ ζα πξνέξρνληαλ : α). απφ ηα ηακεηαθά ππφινηπα, φπνπ ππήξραλ θαη β). απφ ηελ ΠΑΡΑ ηνπ 2011 πνπ δηθαηνχηαλ ε θάζε δεκνηηθή ελφηεηα. Πεκεηψλεηαη εδψ φηη ζε απηή ηε θάζε ν λένο δήκνο αληηκεησπίζηεθε σο 6 πξψελ δήκνη θαη φρη σο 49 πξψελ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ. Αξ. 74452/29-12-2010 έγγξαθν ηνπ ΢ΞΔΠΑ&ΖΓ ην πνζφ ηεο ΠΑΡΑ πνπ κνηξάδεηαη αλά δεκνηηθή ελφηεηα ηζνχηαη κε ην 80% ηεο ζπλνιηθήο ΠΑΡΑ πνπ δηθαηνχηαη, ελψ ην πνζφ 20% θαηαλέκεηαη γηα έξγα γεληθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ. Γηα λα είκαζηε πνην ζπγθεθξηκέλνη θαη θαηαλνεηνί, γηαηί κνηξάδνπκε πνιιά ή ιίγα έξγα αλά δεκνηηθή ελφηεηα ζα παξαζέζνπκε αλά πξψελ δήκν ηελ θαηάζηαζε πνπ παξαιάβακε. Γήκος Θαρπελεζίοσ Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο απφ έξγα ΠΑΡΑ 2.151.000 Δ΢ΟΥ. Ρακεηαθφ ππφινηπν απφ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο 1.410.000 Δ΢ΟΥ Κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο - 741.000 Δ΢ΟΥ ΠΑΡΑ 2011 511.000 Δ΢ΟΥ Λέα έξγα απφ ΠΑΡΑ 247.580 Δ΢ΟΥ θιεξνδφηεκα Ξαπαδνπνχινπ 250.000 επξψ Γήκος Θηεκελίφλ Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο απφ 114.000 Δ΢ΟΥ


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ έξγα ΠΑΡΑ Ρακεηαθφ ππφινηπν απφ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ΠΑΡΑ 2011 Λέα έξγα

0.000 Δ΢ΟΥ - 114.000 Δ΢ΟΥ 63.500 Δ΢ΟΥ 20.000+17.600= 37.600 Δ΢ΟΥ

Γήκος Ξοηακηάς Απαιεηκκέλεο ππνρξεψζεηο απφ έξγα ΠΑΡΑ Ρακεηαθφ ππφινηπν απφ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο (ΠΑΡΑ18670+ΑΓΗΔ΢ΘΟΗΠΡΑ80.000) Κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ΠΑΡΑ 2011 Λέα έξγα απφ ΠΑΡΑ Γήκος Γοκλίζηας Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο απφ έξγα ΠΑΡΑ Ρακεηαθφ ππφινηπν απφ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ΠΑΡΑ 2011

268.000 Δ΢ΟΥ 98.670 Δ΢ΟΥ - 169.000 Δ΢ΟΥ 105.000 Δ΢ΟΥ 12.500 + 25.600 = 38.100Δ΢ΟΥ

0.000 Δ΢ΟΥ. 0.000 Δ΢ΟΥ 0.000 Δ΢ΟΥ 118.600 Δ΢ΟΥ

** Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Γνκλίζηαο ζα εθηειέζεη θέηνο έξγα απφ Γάλεην πνπ πήξε χςνπο 633.537 επξψ. Ρν δάλεην απηφ δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο ηνθνρξεσιπζίσλ χςνπο 124.978 επξψ εηεζίσο. (γηα ην πνζφ απηφ πξέπεη λα ζπκςεθηζηεί εηήζην ελνίθην 10.000 επξψ πνπ εηζπξάηηεη). Δπίζεο ζήκεξα ην κεζεκέξη καο δφζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απφ ηαθηηθά έζνδα πνπ είραλ παξακείλεη γηα ην ζθνπφ απηφ αδηάζεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκ. Αξρε πνζφ 87.200 επξψ. Έηζη ε δπλαηφηεηα γηα λέα έξγα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 90,000 επξψ Γήκος Ξροσζού Αλειεηκέλεο ππνρξεψζεηο απφ έξγα ΠΑΡΑ Ρακεηαθφ ππφινηπν απφ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ΠΑΡΑ 2011 Λέα έξγα

106.000 Δ΢ΟΥ 183.000 Δ΢ΟΥ 77.000 Δ΢ΟΥ 122.000 Δ΢ΟΥ 158.500 Δ΢ΟΥ

Ξνζφ 41.000 δηαηέζεθαλ γηα θάιπςε αλαγθψλ άιισλ ελνηήησλ. Γήκος Φοσρλά Αλειεηκέλεο ππνρξεψζεηο απφ 231.000 Δ΢ΟΥ έξγα ΠΑΡΑ Ρακεηαθφ ππφινηπν απφ 286.000 Δ΢ΟΥ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο 55.000 Δ΢ΟΥ ΠΑΡΑ 2011 82.000 Δ΢ΟΥ Λέα έξγα ** Πηε δεκνηηθή ελφηεηα Φνπξλά ην πνζφ ησλ 55.000 επξψ παξακέλεη αδηάζεην ζε λέα έξγα επεηδή καο έρνπλ παξαδνζεί ηηκνιφγηα ηνπ 2010 πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο δηαθφξσλ πιηθψλ χςνπο 63.000 επξψ θαζψο επίζεο εθθξεκεί απνπιεξσκή ηειεζίδηθεο απφθαζεο απνδεκίσζεο χςνπο 50.000 επξψ ζηελ θ. Γηακαληή.


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κεηά θαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε ηα λέα έξγα ζε πνιιέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο λα είλαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ. Γπζηπρψο δελ επζπλφκαζηε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ παξαιάβακε, λα

αλαγλσξίζσ δε φηη θαη νη απεξρφκελεο 6 δεκνηηθέο αξρέο δελ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ ε απνκείσζε ηεο ΠΑΡΑ ηνπ 2010 απνηειεί κία επίζεο ζεκαληηθή αηηία.

Θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ ηερληθνχ καο πξνγξάκκαηνο, πξνηάμακε ηελ βαζηθή καο αξρή γηα λνηθνθχξεκα ηνπ Γήκνπ. Ξξνηηκήζακε ην δχζθνιν δξφκν ηεο ππεπζπλφηεηαο απφ απηφ ηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο ινγηθήο κνηξάζηε θέηνο θαη δε βαξηέζαη ζα ηα πιεξψζνπκε ηνπ ρξφλνπ. Ξαξφια απηά δελ θαιχςακε φιεο ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ θιεξνλνκήζακε. (πεξίπνπ 600.000 επξψ έκεηλαλ αθάιππηεο). Δπρφκαζηε θαη ειπίδνπκε ηα άιια πξνγξάκκαηα (φπσο ν ΘΖΠΔΑΠ) λα είλαη ζπλεπή ζηηο δεζκεχζεηο ηνπο, γηα λα κελ βξεζνχκε πξν κεγαιχηεξσλ θαη αλππέξβιεησλ πξνβιεκάησλ. Ρο ηετληθό πρόγρακκά κας παρ όιες ηης παραπάλφ δσζθοιίες αλέρτεηαη ζηο ποζό ηφλ 9 εθαη. Δσρώ περίποσ θαη από ασηά ηο 40% περίποσ αθορούλ ζε έργα ποσ ζα εθηειεζηούλ κέζα ζηο 2011. Γελ ζηακαηάκε εδώ. Κε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο αμηνπνηήζακε, ζπκπιεξψζακε θαη νινθιεξψζακε κειέηεο γηα λα κπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε πφξνπο απφ ην ΔΠΞΑ. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ππνβάινπκε ζην ΔΞΞΔΟΑ νινθιεξσκέλε θαη ηεθκεξησκέλε πξφηαζε γηα έληαμε έξγσλ απνρεηεχζεσλ χςνπο πεξίπνπ 10 εθ. επξψ. Δπίζεο νινθιεξψλνπκε ηηο νξηζηηθέο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ΣΑΓΑ πνπ έθιεηζαλ θαη αλακέλνπκε ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Νινθιεξψλνπκε ηελ πξνκειέηε γηα ηελ έληαμε ησλ έξγσλ ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηνπ Θαξπελεζίνπ. Κε ζπλερείο παξαζηάζεηο δηεθδηθνχκε λένπο πφξνπο απφ ην ΔΠΞΑ, ηελ Ξεξηθέξεηα αιιά θαη θεληξηθνχο θνξείο ππνπξγείσλ. Ππλερίδνληαο ν αληηδήκαξρνο θ.Πνπιψηεο είπε : Θα πξνρσξήζσ ζηελ αλάγλσζε ησλ έξγσλ . Πηε ζπλέρεηα ν αληηδήκαξρνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην λα ςεθίζεη ην ηερληθφ πξφγξακκα γηα ην έηνο 2011. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Θαξθήο είπε : Ζ ςήθηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθφ ζέκα, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη δελ ππάξρνπλ πνιιά ρξήκαηα ζην πξφγξακκα ζαο γηα λα πινπνηήζεηε ην φξακα ζαο πνπ είραηε αλαθέξεη πξνεθινγηθά. Ζ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο έγηλε κε πνιιή πξνρεηξφηεηα δελ είρε γίλεη ελεκέξσζε φζν ζα έπξεπε θαη επίζεο δελ ιήθζεθε θακηά απφθαζε. ζεσξψ φηη ην ηερληθφ ζαο πξφγξακκα κε βάζεη ηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο είλαη ζε κνξθή «Demo» . Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί ππάξρνπλ ζνβαξέο πεξηθνπέο ζε ζπλερηδφκελα έξγα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο γηα απηέο ηηο πεξηθνπέο θαη ε κεηαθνξά πφξσλ ζε επφκελα έηε πνπ ζα απνδεηρζεί αξγφηεξα θαηαζηξνθηθή. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα αληαπνδνηηθά έζνδα γηα αληαπνδνηηθά έξγα θαη απηφ γηαηί ζήκεξα πνπ ςεθίδεηαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ςεθίδνληαη θαη ηα ηέιε κε ζπλέπεηα κε χπαξμεο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο. Πεκαληηθφ ζηνηρείν γηα λα θαηαξηηζηεί ην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη ε απνγξαθή έλαξμεο ε νπνία ζα θαηαγξάςεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ λένπ δήκνπ θαη ηα έξγα. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε απνγξαθή έλαξμεο δελ έρνπκε πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη θαθψο πξνρσξάκε ζηελ θαηάξηηζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Πηε ζπλέρεηα ππέβαιε ην εξψηεκα πσο ζην Γήκν Ξξνπζνχ έρνπλ εληάμεη έξγν αλέγεξζε θηηξίνπ πεξίπνπ 150.000 επξψ απφ ηαθηηθά έζνδα. Ππλερίδνληαο έθαλε ηελ εξψηεζε αλ νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ έρνπλ δνζεί ζε γξαθείν κειεηψλ, αλέθεξε φηη ην έξγν ζηνλ Αγην Ληθφιαν «Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο θεληξηθνχ δξφκνπ ζηε ζέζε «Ινγθά» ιφγσ θαηνιίζζεζεο» ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί απφ πηζηψζεηο Ξνιηηηθή πξνζηαζία θαη φρη ΠΑΡΑ θαη πξφζζεζε φηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί φιν ην πνζφ γηα ηελ «Θαηαζθεπή πιαηείαο ζην Ρ.Κπξίθεο» θαη επηζήκαλε φηη ζε θάπνηεο ηνπηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ θνπεί ρξήκαηα. Θα θαηαςεθίζσ ην ηερληθφ πξφγξακκα ζην ζχλνιν ηνπ . Απαληψληαο ζηνλ θ.Θαξθή ν θ. Ξαλαγησηφπνπινο γηα ην Γήκν Ξξνπζνχ είπε: Δληάμακε ην έξγν αλέγεξζε θηηξίνπ ζηα ηαθηηθά έζνδα γηαηί δελ είρακε έθηαθηα έζνδα. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Πεξεηάθεο είπε: Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε θαηαγγέιεη ηελ πξαθηηθή ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα κελ καο πξνζθαιεί ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο. νπζηαζηηθά ιέεη φηη θαιψο δελ καο πξνζθάιεζαλ ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο γηαηί έηζη έθξηλαλ. Γειψζακε πσο δελ λνκηκνπνηνχκε απηή ηελ πξαθηηθή θαη δελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ ςεθνθνξία Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη θαη' εμνρήλ πνιηηηθά δεηήκαηα. Απνθαιχπηεηαη θαη κέζα απφ απηά ν ραξαθηήξαο ηνπ Θαιιηθξάηε σο εξγαιείν γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ. Ρν ηερληθφ πξφγξακκα, φπσο νκνινγείηαη θαη απφ ηε δεκνηηθή αξρή, θηλείηαη ζηε ινγηθή ηεο ιηηφηεηαο, ηεο ζπκπίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ. Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε θαηήγγεηιε ηελ πξαθηηθή ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα κελ καο πξνζθαιεί ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, φπσο είλαη ππνρξεσκέλε, ηφζν γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα φζν θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θεσξνχκε ηδηαίηεξα απαξάδεθηε ηελ απάληεζε ηνπ θ. Ληέθνπ, φπσο ηελ δηαβάζακε ζηνλ ηχπν (γηαηί δελ καο θνηλνπνηήζεθε πνηέ), πνπ νπζηαζηηθά ιέεη φηη θαιψο δελ καο πξνζθάιεζαλ ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο γηαηί έηζη έθξηλαλ. Γειψζακε πσο δελ λνκηκνπνηνχκε απηή ηελ πξαθηηθή θαη δελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ ςεθνθνξία. Πε φινπο ηνπο δήκνπο νη δεκνηηθέο αξρέο ησλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ πξνθαζίδνληαη ηε ζηελφηεηα πφξσλ, ηελ νπνία φκσο πξνθαιεί ε πνιηηηθή πνπ ππεξαζπίδνληαη θαη εθαξκφδνπλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη δε ιέλε θνπβέληα γηα ηηο ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ επηθέξεη


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ ην κλεκφλην (- 500 εθαη € θαη' έηνο), γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 10%, γηα ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε δελ απνδίδεη νχηε θαλ ηα ειάρηζηα θνλδχιηα πνπ έρεη εγγξάςεη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζην πξφγξακκα ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Θαη απηά γηα λα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηεξάζηηα πνζά, ηα νπνία ην θξάηνο δηνρεηεχεη απιφρεξα ζηνπο ηξαπεδηηηθνχο νκίινπο θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ρν ηερληθφ πξφγξακκα απνηππψλεη θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Θπξηαξρνχλ έξγα “αζηηθήο αλάπηπμεο” ηδηαίηεξα ζην Θαξπελήζη, ζε αξκνλία κε ηνλ κνλφπαην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζηνλ ηνπξηζκφ, θιάδνο φπνπ ζήκεξα θαη ζηνλ ηφπν καο είλαη έθδειε ε ηάζε ζπγθεληξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. Ρελ ίδηα ζηηγκή απνπζηάδνπλ πξνβιέςεηο γηα βαζηθέο ππνδνκέο φπσο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζε πδξνθνξέσλ, δελ πξνβιέπεηαη νχηε 1 € γηα βειηίσζε ησλ βνζθνηφπσλ, δεκηνπξγία βαζηθψλ ππνδνκψλ (θαηαιχκαηα, ζηέγαζηξα θα), ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο (ιρ πάιη ζηα αδήηεηα ν δξφκνο πάηεκα – Πηέλσκα πνπ απνηειεί ρξφλην αίηεκα). Ρίπνηα γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία (πιελ θαζαξηζκνχ ηνπ Θιαξσηνχ), ηελ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε (φηαλ ε Δπξπηαλία βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο θηλδχλνπ ζε ελδερφκελν ζεηζκφ). Γε κηιάκε θαλ γηα ηελ απνπζία ζηεγαζκέλσλ ππνδνκψλ γηα ην παηδί, νχηε γηα ηα φζα αλέθεξαλ νη ίδηνη νη ζχκβνπινη ησλ παξαηάμεσλ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ γηα ρσξηά δίρσο λεξφ θαη κε ζσιελψζεηο δηθηχσλ 40 θαη 50 εηψλ πνπ αλ κε ηη άιιν ππνγξακκίδνπλ ηηο επζχλεο ησλ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ πνπ επί δεθαεηίεο θπβέξλεζαλ ηε ρψξα αιιά θαη ηνπο δήκνπο θαη ηηο Λνκαξρίεο Γηα άιιε κηα θνξά θάλεθε ε ζηξαηεγηθή ζχκπιεπζε ΞΑΠΝΘ-ΛΓ-ΓΖΠ΢ κε ηελ δεκνηηθή αξρή λα επηθαιείηαη ηηο πεξηθνπέο ησλ πφξσλ (φηαλ έρεη ρεηξνθξνηήζεη πξνεθινγηθά ην κλεκφλην) θαη ηελ παξάηαμε ηνπ ΞΑΠΝΘ λα δεηά κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ, δειαδή ησλ αληηιατθψλ ραξαηζηψλ απφ θιήζεηο, θνηκεηήξηα, χδξεπζε θηι. Ρν ΘΘΔ δηεθδηθεί ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δήκσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ρελ επηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ (12 δηο) πνπ ράξηζαλ ΞΑΠΝΘ – ΛΓ κέζσ ηεο ΘΔΓΘΔ. Ρελ αληηθαηάζηαζε ησλ αληηιατθψλ θφξσλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη πφξνη, κε ηε άκεζε βαξηά θνξνινγία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Ν Γήκαξρνο θ. Θσλζηαληίλνο Ξ. Κπαθνγηάλλεο ν νπνίνο έιαβε ην ιφγν αλέθεξε φηη ην πξνεθινγηθφ καο έξγν ηεο Γεκνηηθήο αξρήο πινπνηείηαη κέξα κε ηελ κέξα. Ρν ηερληθφ πξφγξακκα είλαη ξεαιηζηηθφ, ζέινπκε λα έρνπκε εηιηθξηλείο ζρέζεηο κε ηνπο πνιίηεο απηά κπνξνχκε λα θάλνπκε απηά ζα θάλνπκε, βξήθακε αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο φπσο πξναλαθέξζεθαλ , δελ ζέινπκε ηνλ ιατθηζκφ, ην ηερληθφ πξφγξακκα απνθαζίζηεθε λα γίλεη κε βάζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ βξήθακε. Θάλακε ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο αθνχζηεθαλ νη απφςεηο ησλ πνιηηψλ καο ε ζπδήηεζε ήηαλ πνιχ θαιή. Πηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο έθαλε αλαθνξά γηα ην θιεξνδφηεκα Ξαπαδνπνχινπ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ νλνκαζία ηεο πιαηείαο ηεο Ιατθήο ζε «Ξιαηεία Ππχξνπ Ξαπαδφπνπινπ» Αλαθεξφκελνο ζην κεγάιν έξγν αλάπιαζεο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηα ζνβαξή θπθινθνξηαθή κειέηε. “Ν δήκνο Θαξπελεζίνπ

πξνρσξά θαη νινθιεξψλεη εληφο ηνπ πξψηνπ 15κεξνπ ηνπ Απξηιίνπ ηελ κειέηε αλάπιαζεο, ε νπνία ζα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πφιεο, πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε. Ξξψηα, φκσο, ζα γίλνπλ ηα ηξία πάξθηλγθ πνπ έρνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο. ηα πάξθηλγθ ζην παιηφ ΘΡΔΙ, ηελ παιηά ιατθή αγνξά θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ Θιαξσηνχ ζηε λέα ιατθή αγνξά”, Γεκνηηθφ. Ρειεηψλνληαο ν Γήκαξρνο θ. Κπαθνγηάλλεο είπε πσο "... ππάξρεη κηα εηιηθξηλήο δπζθνιία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία θιεξνλνκήζακε. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηε ΠΑΡΑ Θαξπελεζίνπ ππάξρνπλ κεηαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο 741.000 επξψ. Θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο λα θαιχςνπκε, είκαζηε ρξεσκέλνη 250.000 επξψ" . Ξξνζέζεζε, κάιηζηα, φηη ην έξγν πνπ έγηλε ζηνπο άιινπο δήκνπο "... κηιάεη απφ κφλν ηνπ γηα ηνπο δεκάξρνπο, δπζηπρψο δελ κπνξψ λα πσ ην ίδην θαη γηα ην δήκν Θαξπελεζίνπ", Ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Ξαπαδφπνπινο Ιεσλίδαο ιακβάλνληαο ην ιφγν επραξίζηεζε ηνλ αληηδήκαξρν θ. Πνπιηψηε γηαηί δεκφζηα αλέθεξε θαη παξαδέρηεθε φηη α) ε πεξηθνπή ηεο ΠΑΡΑ θαηά 48% γηα ην έηνο 29010 νδήγεζε ζηελ αθχξσζε πνιιψλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ ηνπ Ρ.Ξ ζηνλ Θαπνδηζηξηαθφ Γήκν Θαξπελεζίνπ παξά ηελ εηνηκφηεηα ηεο Ρερληθήο ππεξεζίαο απφ άπνςε κειεηψλ. Β)Ζ έληαμε ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ ζην νινθιεξσκέλν ζρέδην Αζηηθήο Αλάπηπμεο (Ν.Π.Α.Α) κε πέληε έξγα χςνπο 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαηά ην Πεπηέκβξην ηνπ έηνπο 2010 δεδνκέλνπ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο ε απνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζηελ χπαξμε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ πξφβιεςε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ππεχζπλσλ ηνπ Γήκνπ .ην έξγν απηφ κέζα ζην 2011 ζα δψζεη πξαγκαηηθά «αλάζα» ζηελ ηνπηθή Νηθνλνκία. Γηαθψλεζε κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Γεκάξρνπ φηη ε λέα δεκνηηθή αξρή παξαιακβάλεη ρξένο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο χςνπο πεξίπνπ 730.000 επξψ Νη δαπάλεο απηέο είλαη εγθεθξηκέλεο θαη ππάξρνπζεο θαη αλαθέξνληαη ζε έξγα ζπλερηδφκελα θαη ζπκβαζηνπνηεκέλα . Ππκθψλεζε ζηα ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2010 θαη επεζήκαλε ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ .Γηαθψλεζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ λέσλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα 1.Γηακφξθσζε απνζεθψλ Γήκνπ ζηε Ιατθή αγνξά 12.000,00 επξψ,2.Κεηαθνξά Κνπζείνπ Ράζηνπ πνζφ 12.600,00 επξψ 3.Πχλνιν κειεηψλ γηα ηελ παξέκβαζε αλάπιαζεο εκπνξηθνχ θέληξνπ πνζφ 45.000,00 επξψ 4.Γηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ παιηά ιαηθή Γηαθψλεζε κε ηελ δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ απφ ην θιεξνδφηεκα Ξαπαδνπνχινπ δηφηη ν ζθνπφο δηάζεζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο είλαη γηα έξγα Ξαηδείαο, ΢γείαο θαη Θνηλσληθήο κέξηκλαο . Πηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ έξγα απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηαθηηθά έζνδα πεξίπνπ 100.000 επξψ, έζνδα απφ εκπνξνπαλήγπξε 100.000 επξψ , έζνδα απφ θιήζεηο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο 70.000 θαη απφ έζνδα θνηκεηεξίσλ (ελ κέξεη αληαπνδνηηθά 50.000 επξψ .΋ια ηα παξαπάλσ ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην πνζφ ησλ 540.000 επξψ πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε έξγα εληαγκέλα ζε πξνεγνχκελα η.π φπσο ελδεηθηηθά 1)Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην πξνζηαηεπφκελν δηακέξηζκα 12.000 επξψ 2)Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη Θιενκ.Ρζηηζάξα πνζφ 20.000 επξψ (πνιχ επηθίλδπλν) 3)Γηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Ξιαηζή αξρή Κεγ.Αιεμάλδξνπ πνζφ 20.000 4)Γηάλνημε δξφκνπ ζηελ Αγία


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ Ξαξαζθεπή (νηθία Ρζηψιε) πνζφ 12.000 επξψ 5)Πχλδεζε ησλ νδψλ Ξαπαθιέζα Κεγ.Αιεμάλδξνπ πνζφ 12.000 επξψ θαη ηέινο έληαμε ελφο λένπ έξγνπ ζε πνιιά ηνπηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία γηα πξψηε θνξά δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαλέλα έξγν. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δηαθσλεί κε ηελ θαηαλνκή ηεο ΠΑΡΑ ζηα λέα έξγα θαη θαηαςεθίδεη ηελ πξφηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δεκνηηθή ζχκβνπινο θ.Φξαγθάθε αθνχ ζπλεράξε ηνλ αληηδήκαξρν θ.Πνπιηψηε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα έθαλε αλαθνξά ζην έξγν ηνπ θφκβνπ ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο αξρήο ην νπνίν ζηνίρηζε πνιιά ρξήκαηα ζηελ πφιε Θαξπελεζίνπ ραξαθηεξίδνληαο ην έξγν επηθίλδπλν έηζη φπσο έρεη δηακνξθσζεί. ΢πεξςήθηζε ηελ πξφηαζε γηα ην έξγν «δηακφξθσζε ρψξνπ γηα ην θνηλσληθφ παληνπσιείν» θαη πξφζζεζε φηη θάπνηα ρσξηά έρνπλ αδηθεζεί αλαθέξνληαο ην Θιαπζί ζην νπνίν ππάξρεη ην κλεκείν ηνπ Αγ.Ιεσλίδε θαη δελ έρεη πξνβιεθζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα θακία κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ, επίζεο αλέθεξε φηη ζην Θιαπζί αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ην λεξφ χδξεπζεο. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Ηβξνο είπε :Πήκεξα ζπδεηνχκε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα. Πηελ ρζεζηλή δηαβνχιεπζε άθνπζα απφ δεκφηε φηη δελ ππάξρεη έξγν πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή ζηελ πεξηνρή Αγίαο Ξαξαζθεπήο Θαξπελεζίνπ. Γελ έρεη δξφκν, νχηε κνλνπάηη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ θαη είλαη εληφο νηθηζκνχ, εληφο ζρεδίνπ πφιεσο. Θα πξέπεη λα κπεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα κπνπλ φζα έξγα ήηαλ ζην πξνεγνχκελν ηερληθφ πξφγξακκα. Ζ πξφηαζε ζαο θχξηε Αληηδήκαξρε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα 2011, γηα ην Γήκν καο, δελ κε ηθαλνπνηεί γηα θακία Γεκνηηθή Δλφηεηα, γηα θακία Ρνπηθή Θνηλφηεηα. Ξηζηεχσ φηη δελ ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρσξηνχ, κε ην λα θηηάρλεηαη έλα απιάθη κφλν ζην Πηέλσκα, κε ην λα παίξλεη 3.000,00 ε Αγία Ρξηάδα γηα έλα ζηέγαζηξν, κε κεδέλ(0,00€) ηερληθφ πξφγξακκα ε Κπξίθε, ε Αγία Βιαρέξλα θαη πνιιέο άιιεο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο απφ Γηάθνξεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη πέληε ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ πξψελ Γήκνπ Ξνηακηάο είλαη ηπραίν πνπ ζηηο θνηλφηεηεο απηέο πνπ δελ δίλεηε νχηε έλα επξψ γηα ηερληθφ πξφγξακκα δελ έρεηε εθιέμεη εζείο θ.Γήκαξρε πξφεδξν; Ξηζηεχσ φρη. Ν πξψελ Γήκνο Ξνηακηάο θ.Αληηδήκαξρε δελ είλαη ν θησρφο ζπγγελήο ζην δηεπξπκέλν Γήκν Θαξπελεζίνπ. Έρεη έζνδα, έρεη ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαη γεληθά δελ έξρεηαη ρξεσκέλνο. Θα ήζεια λα ζπγθξαηήζεηε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζαο αλαθέξσ. ΋ζνη αζρνιεζήθαηε κε ην Ρερληθφ πξφγξακκα γηαηί αδηθείηε ηελ δεκνηηθή ελφηεηα Ξνηακηάο, κε ην λα βάδεηε 38.100,00€ γηα έξγα ζηα κηζά ρσξηά απφ ηα δέθα. Ρν 2010 θάλακε θαη ςεθίζακε νκφθσλα ην Ρερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Ξνηακηάο απφ φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη απφ φινπο ηνπο παξηζηακέλνπο πξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ. Παο αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηα πνζά πνπ ήηαλ γεληθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ην θάζε ρσξηφ: Γηα έξγα πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα 876.887,00€ (κέζα ζε απηά είλαη θαη έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΘΖΠΔΑΠ), Γ.Γ. Αληάδαο: 45.000,00€ Γ.Γ. Γεξκαηίνπ: 26.900,00€ Γ.Γ. Θαξίηζαο: 38.000,00€ Γ.Γ. Θιαπζίνπ: 87.500,00€ Γ.Γ. Κεγάιηνπ Σσξηνχ: 125.900,00€ Γ.Γ. Κηθξνχ Σσξηνχ: 130.900,00€ Γ.Γ. Κνπδίινπ: 45.000,00€ Γ.Γ. Λνζηίκνπ: 33.000,00 € Γ.Γ. Ππγθξέιινπ: 34.000,00 € Γ.Γ. Σειηδφλαο : 50.000,00 € Ήηνη ζχλνιν γηα Γ.Γ. 616.200,00 € Απφ έλα Ρερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2010, 1.500.000,00 €, πεξίπνπ φζν κεησκέλε ζην 50% πνπ είπαηε) λα είλαη ε ΠΑΡΑ, κε 38.100,00 € γηα έξγα ζηε Γεκνηηθή ελφηεηα Ξνηακηάο γηα ην 2011. Ξηζηεχεηε φηη ζα γίλεη αλαπηπμηαθφ έξγν φπσο ιέηε; Δγψ πηζηεχσ φηη ππνβαζκίδεηαη ε Γεκνηηθή ελφηεηα. Βξήθαηε ιέηε αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο απφ ην Γήκν Ξνηακηάο 267.986,42 €. Δγψ ζαο ιέσ φηη είλαη ιίγν πην πάλσ αιιά φρη πεξηζζφηεξεο απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ ππνινίπσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πξψελ Γήκν Ξνηακηάο. Σξεκαηηθφ ππφινηπν κέρξη 31-12-2010 απφ ηελ Γ.Ν.΢. κε έγγξαθφ ηεο ζηηο 24-1-2011 , 178.924,23 €, εδψ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Αληηδήκαξρν νηθνλνκηθψλ θ. Πηακάηε, γηα ηα ζηνηρεία πνπ κνπ έδσζε. Αλείζπξαθηα ηέιε απφ βεβαησηηθνχο-ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, 67.784,00 €, απφ αλείζπξαθηα κηζζψκαηα, 42.917,86 €, (απφ 1-12-2010 δελ εηζπξάηηακε θαηφπηλ εληνιήο Γ.Ν.΢. ιφγσ ηεο επηθείκελεο ζπλέλσζεο) ήηνη ζχλνιν 289.626,09 €, πεξίπνπ 290.000,00 €. Απφ ηα 268.000,00 € πνπ είλαη ζπκβαζηνπνηεκέλα έξγα θάλεηε απνπιεξσκή 202.000,00 € ζην 2011, γηαηί θφβεηε απφ θάπνηα έξγα αιινχ 10.000,00 θαη αιινχ 15.000,00 επξψ. Άξαγε ζα καο πείηε φηη ρξσζηάκε θαη ην 2012. Γηα λα βάιεηε καο ιέηε θαηλνχξγηα έξγα ζχλνιν 38.100,00 €. Κα είλαη ρξήκαηα ηνπ πξψελ Γήκνπ Ξνηακηάο. Ιέηε έρνπκε δάλεην . Λαη ην είρε πάξεη ε πξνεγνχκελε απφ εκέλα δεκνηηθή αξρή θαη έθαλε έξγν. Πηε ζεηεία κνπ έθαλα απνπιεξσκή απηνχ ηνπ δαλείνπ πεξίπνπ 700.000,00 €. Πηνλ πξψελ Γήκν Ξνηακηάο είρακε πέληε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, κεραληθφ ρεηξηζηή, παίξλακε ζπκβαζηνχρνπο νθηακήλνπ , θαιχπηακε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ππνρξεψζεηο καο θαη θάλακε θαη έξγν. Ρψξα έζνδα απφ ηε ΠΑΡΑ ηνπ 2011 φπσο ηελ ππνινγίδεηε κε ηε κείσζε 104.000,00 €, απφ ηαθηηθά ΘΑΞ 438.000,00 €, απφ κηζζψκαηα 115.000,00 €, απφ δεκνηηθά ηέιε 105.000,00 € πεξίπνπ, παξαπάλσ είλαη φρη ιηγφηεξα. Γίλεηε γηα έξγα κφλν 38.100,00 €. Ξψο λα πείζνπκε ηνπο δεκφηεο λα έξζνπλ λα απνγξαθνχλ ζηηο ηνπηθέο ηνπο Θνηλφηεηεο φηαλ ζην Ρερληθφ πξφγξακκα γηα έξγα ζην ρσξηφ ηνπο είλαη κεδέλ; Θαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη Ξξνέδξνπο, ηδηαίηεξα δε απηνχο πνπ εθιέρζεθαλ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ξνηακηάο λα κελ ςεθίζνπλ ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα, γηαηί αδηθείηαη. Γελ ζα ςεθίζσ απηφ ην Ρερληθφ πξφγξακκα γηαηί ππνβαζκίδεηαη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ξνηακηάο θαη νη άιιεο ιίγν έσο πνιχ . Δπραξηζηψ


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Πηακάηεο Ησάλλεο έθαλε ηελ παξαηήξεζε γηαηί δελ έρεη πξνρσξήζεη ε απνγξαθή, ιέγνληαο φηη κε ηελ απνγξαθή έρνπκε θαζαξή εηθφλα ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ .Ζ απνγξαθή ζα καο έδεηρλε θαηαξρήλ ππφινηπα ΠΑΡΑ ηαθηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ ππαξρνπζψλ δεζκεχζεσλ .Γελ ζπληάρζεθε ην ηερληθφ πξφγξακκα ιακβάλνληαο ππφςε πφξνπο πνπ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηέιε θιπ .Δπίζεο δελ βιέπσ εγγεγξακκέλα έξγα πρ.ηα ΠΣΝΑΞ ηεζζάξσλ πξψελ Γήκσλ θαζψο θαη θαζαξηζκνχο θαη ζπληεξήζεηο .Πηελ ηνπηθή Θνηλφηεηα Γνκλίζηαο θαίλνληαη εγγεγξακκέλα γηα εθηέιεζε δπν έξγα πνπ αθνξνχλ μελψλεο θαη νδνπνηία ελψ απηά αθνξνχλ θαη άιιεο Θνηλφηεηεο. Γελ ζα ςεθίζσ ην Ρερληθφ πξφγξακκα. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Ξαπνπηζφπνπινο είπε: Ηθαλνπνηνχκαη απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα ζηε Φνπξλά θαη ην ΔΠΞΑ , κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα έξγα απφ ηελ θαθνθαηξία θαη αλ ππάξρεη απφ ην απνζεκαηηθφ δπλαηφηεηα λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Ππλνςίδνληαο ν Γήκαξρνο είπε φηη γηα ηελ κειέηε ζην κλεκείν ηνπ Αγ.Ιεσλίδε ζην Θιαπζί ην έρνπκε ζέζεη θαη πηζηεχσ λα πξνρσξήζνπκε ζε κειέηε. ΋πσο αλαθέξζεθε ην ηερληθφ πξφγξακκα ζπληάρηεθε κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είρακε εάλ φκσο έρνπκε ρξήκαηα θπζηθά ζα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα ρσξηά ζηα νπνία δελ έρνπλ λέα έξγα ζα είλαη ζε πξνηεξαηφηεηα, βεβαίσο ηα ρξήκαηα ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο δεκφηεο νθείινπκε λα είκαζηε εηιηθξηλείο. Πηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ςεθνθνξία επί ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο Ρν ηερληθφ πξφγξακκα ςήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.θ Πνπιηψηεο Ληθφιανο, Γεληηζαξφπνπινο Σξήζηνο, Ιάππαο Θιενκέλεο, Ξέηξνπ Ησάλλεο, Σαιθηάο Ξαληειήο, Πθαξηζηνχλεο Δπάγγεινο, Γθαξίια-Γηακάληε Γεσξγία, Φνχθιηαο Θσλ/λνο, Ιηάπεο Ληθφιανο, Πθαξκνχηζνο Σξήζηνο, Πηακάηεο Γεκήηξηνο, Φξαγθάθε –Πηαπξνπνχινπ Διεπζεξία, Ξαλαγησηφπνπινο Θεφδσξνο, Ρζηιηκέθε Φσηεηλή, ν πξφεδξνο θ.Ληέθαο Σξήζηνο ςήθνη (15) Δπίζεο ε παξαπάλσ πξφηαζε ςεθίζηεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαξπελεζίνπ θ.Θνινθχζα Γεκήηξην (κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε δεκνηηθή θνηλφηεηα είρε ςεθίζεη γηα πξνζσξηλφ πάξθηγθ θαη γηα ηελ δηάλνημε δξφκνπ ζηελ νηθία Ρζηηψιε) θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ηνπηθνχο πξνέδξνπο θαη εθπξνζψπνπο ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ Αγίαο Βιαρέξλαο θ. Καξαγθνπδάθε Ξελειφπε, Αγίαο Ρξηάδαο θ.Ληάζην Δπακεηλψλδα, Αγίνπ Σαξάιακπνπο θ.Εαξνληθφια Δπάγγειν, Ακπιηαλεο θ.Ξαπαζπχξν Ζιία, Αζπξνπχξγνπ ν θ.Θαξαρξήζηνπ Θσλ/λν , Βεισηάο Πηαζηλνχ Βηφια, Βνπηχξνπ θ.Θνπηζφπνπιν Ησάλλε, Βξάραο θ.Αθξίβν Πσηήξην, Γνκηαλψλ θ.Θνχηξε Ληθφιαν, Δζσρσξίσλ θα Αλαζηαζνπνχινπ Πηαπξνχια, Θαζηαλέαο θα Ρζηψθνπ Θαηίλα, Θαηαβφζξαο θ.Ρζηφβνπιν Γεκήηξην, Θιαπζίνπ θ.Θαξπεξφ Βαζίιεην, Θιεηζηνχ θ.Πακαξά Θσλ/λνπ, Θξηθέιινπ θ.Γεκεηξίνπ Ξαλάξα, Κεγάινπ Σσξηνχ θ.Βνλφξηα Γεκήηξην, Κεζνθψκεο θ.Καθξπγηάλλε Αζαλάζην, Λνζηίκνπ θ. Ξαρή Γεψξγην, Ξαπαξνπζίνπ θ.Θνπθαιηψηε Γεσξγίνπ, Ξαπιφπνπινπ θ.Πηακνχιε Βαζηιείνπ, Ξεηξάισλα θ.Πηακέινπ Γεκήηξην, Ξξνδξφκνπ θ.Θνληνγηάλλε Βαζίιεην, Ξξνπζνχ θ.Ρζαηζαξάγθν Γεκήηξην, Παξθίλε θ.Βιάρν Γεκήηξην, Πειιά θ.Ξεηαξνχδε Γεκήηξην, Πηάβινη θ. Ενχθα Αζαλαζίνπ, Πηέλσκα θ.Θνζθηλά Σαξάιακπν, Ρφξλνπ θ.Θσλζηαληφπνπιν Βαζίιεην Φνπξλάο θ.Νηθνλφκνπ Ληθφιαν, Σειηδφλα θ.Ρζηαληή Βαζίιεην. Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Θαξθή ςεθίζηεθε απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θ.θ Ηβξν Ησάλλε, Πηακάηε Ησάλλε, Ξαπαδφπνπιν Ιεσλίδα, Θαξβέιε Θσλ/λν, Θακαξέηζν Βαζίιεην, θαη ςήθνη (6) θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ Αγίνπ Αλδξέα θ.Μεθάξθσηνο Θσλζηαληίλνο, Αληάδαο Γξαβάλεο Ληθφιανο, Γεξκαηίνπ Ρξηρηάο Θσλ/λνο, Γνκλίζηαο Αλαγλσζηφπνπινο Αζαλάζηνο, Θνξπζράδσλ Γήκαο Σξήζηνο, Κνπδίινπ θ.Κπαδηψλεο Αζαλαζηνο Κπξίθεο θ.Ξιαηηάο Σαξάιακπνο, Ονζθάο θ.Κπδήζξαο Ιεσλίδαο, Σφριηαο θ.Κπαξκπαξνχζεο Γεψξγηνο, Τηαλά θ.Καηδήο Αζαλάζηνο. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Ξαπνπηζφπνπινο Ζιίαο ςήθηζε λαη κε ηελ πξνυπφζεζε έληαμεο ησλ έξγσλ απφ ηελ θαθνθαηξία Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Πεξεηάθεο απείρε ηεο ςεθνθνξίαο Ρν Γ.Π. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη είδε  Ρελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266, ηελ πεξίπη.γ’ άξζξν 63, ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 76 θαη ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ.3852/2010  Ρν άξζξν 208 ηνπ Λ. 3463/06  Ρελ ππ’ αξηζ. 1/2011 απφθαζε – γλσκνδφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πξνο ην Γ.Π. γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ  Ρελ ππ’ αξηζ. 2/2011 απφθαζε-εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ζρέδην ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνηάζεσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο), γηα ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ  Ρηο ζρεηηθέο πξνθαηαξθηηθέο εθζέζεηο, πξνκειέηεο, κειέηεο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο Θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ επέθεξε νξηζκέλεο αιιαγέο επί ηνπ ζρεδίνπ ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (κε ςήθνπο 15 ππέξ ,6 θαηά , 1 ελ κέξεη θαη 1 απνρή) Τεθίδεη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ γηα ην έηνο 2011 φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο (αθνινπζνχλ νη πίλαθεο ησλ έξγσλ)


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ΢ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ΢ 2011

Α/Α

ΡΗΡΙΝΗ ΔΟΓΥΛ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ-ΚΔΙΔΡΥΛ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

Α

Π΢ΚΒΑΡΗΘΝ Π

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

ΓΑΞΑΛΖ ΞΗΠΡ. ΝΦΔΗΙΖ

ΞΗΠΡΥΠH

181.888,04

181.888,04

ΘΖΠΔΑΠ

242.726,29

242.726,29

222.726,29

ΠΑΡΑ

49.591,06

49.591,06

49.591,06

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

46.194,20

693.953,97 60.063,59

ΠΑΡΑ ΘΖΠΔΑΠ

257.694,00 27.500,00 11.487,60

ΘΖΠΔΑΠ ΘΖΠΔΑΠ ΠΑΡΑ ΓΖΚΝΠ ΑΓΟΑΦΥΛ

ΔΜΝΦΙΖΚΔΛΖ

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ΢ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ΢

3

Αλαπιάζεηο πφιεο Θαξπελεζίνπ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Ππκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε "Αλαπιάζεηο πφιεο Θαξπελεζίνπ θαη Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ" Mειέηε αμηνπνίεζεο - δηακφξθσζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ζρεδίνπ πφιεο

4

Κειέηε χδξεπζεο - απνρέηεπζεο πεξηνρήο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο "Άγηνο Γεψξγηνο"

1 2

5

6 7 8 9 10

Κειέηε χδξεπζεο - απνρέηεπζεο πεξηνρήο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο "Κχινη" Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ βνξεηνδπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο Γπηηθή είζνδνο πφιεο, Δξγαηηθέο θαηνθίεο, Άγηνο Γεψξγηνο, Κχινη Θαηεδάθηζε θηηξίνπ παιαηνχ ΘΡΔΙ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ Γηαλνίμεηο νδψλ παιαηνχ ζρεδίνπ πφιεο Κειέηε κνλάδαο κεραληθήο αλαθχθισζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνξξηκάησλ Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ζχληαμε-παξαθνινχζεζε-αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ δήκσλ ηνπ λνκνχ Δπξπηαλίαο

599.888,04

418.000,00

903.953,97 118.180,01

58.116,42

257.694,00 50.000,00 16.487,60

22.500,00 5.000,00

25.000,00

43.452,52 27.500,00

25.000,00


11

12

13 14 15

΢πνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζπκβαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ΠΓΗΡ γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ Γεκαξρείνπ, Δκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ππνγείνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλεησλ ζην ρψξν ηνπ παιαηνχ ΘΡΔΙ ηεο πφιεο ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ ΢πνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζπκβαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ΠΓΗΡ γηα ηελ θαηαζθεπή Δκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ππνγείνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλεησλ ζηελ παιαηά ιατθή αγνξά ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ Γηαλνίμεηο νδψλ ζηελ πεξηνρή Κχινη ηεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Ππλέρηζε δηαλνίμεσλ νδψλ ζηελ πεξηνρή Κχινη ηεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ & εθαξκνγέο) & δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο "Θαιιηθξάηεο"

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

86.700,00

9.180,00

77.520,00

ΘΖΠΔΑΠ

79.900,00

8.330,00

71.570,00

ΘΖΠΔΑΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ

278.999,99

278.999,99

150.000,00

100.000,00

92.882,11

92.882,11

42.149,10 1.700,00 9.000,00 1.763,78 30.312,00

ΔΠΞΑ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚ A ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢Ι Ν΢ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

647,75

647,75

ΠΑΡΑ

514,18

514,18

ΠΑΡΑ

615,14 20.982,34

615,14 20.982,34

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

2.565,82

2.565,82

ΠΑΡΑ

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Αλαθαίληζε & ζπληήξεζε Βαζηθήο Βηβιηνζήθεο πφιεο Θαξπελεζίνπ Κεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Αληηθαηάζηαζε ιεβεηψλ ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Γηακφξθσζε ππνγείνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκφο πφιεο Θαξπελεζίνπ Θαηαζθεπή ηκήκαηνο πεξίθξαμεο ζηνλ ρψξν απφζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θεληξηθήο πιαηείαο Θαξπελεζίνπ Γηακφξθσζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία Αζθαιηνζηξψζεηο Γηαπιάηπλζε- δηακφξθσζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Εαραξία Ξαπαλησλίνπ Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ θαη ηζηκεληφζηξσζε δξφκνπ ζηνλ νηθηζκφ Θαιιηζέαο Ππληήξεζε βειηίσζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Θαξπελεζίνπ Βειηίσζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο νηθηζκνχ Κπηάξαο

79.967,99 2.000,00 9.000,00 4.593,44 40.000,00

37.818,89 300,00 2.829,66 9.688,00

28.932,08

24.870,35

4.061,73

ΠΑΡΑ

216.048,30 19.987,06

198.222,25 18.612,68

17.826,05 1.374,38

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46

Ρζηκεληφζηξσζε ηκήκαηνο δξφκνπ έκπξνζζελ νηθίαο Σ. Κνπξίθε θαη Αιεμφπνπινπ Αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο Θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ζηελ νδφ Παθθαιή θαη δηακφξθσζε Αλσλχκνπ νδνχ πιεζίνλ νηθίαο Αλδξεάθε Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην 1ν Γεκ. Πρνιείν Θαξπελεζίνπ Θαηαζθεπή εγθηβσηηζκέλνπ ξέκαηνο ζηνλ νηθηζκφ Γνξηάλάδσλ Αλαθαηαζθεπή πέηξηλνπ ηνίρνπ - θαηαζθεπή ξείζξσλ - ηζηκεληνζηξψζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο Δπηζθεπή ζηέγεο ζην θηίξην ηνπ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Θαηαζθεπή ζθάιαο ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή απφ νηθία Ξαλαγηψηε Γεσξγαιή πξνο νηθία Αγγειηθήο Ξνιπρξφλε Ξξνκειέηε γηα ην έξγν ΄΄Θαηαζθεπή πάξθηλγθ ζην παιαηφ ΘΡΔΙ θαη Ξαιαηά Ιατθή αγνξά΄΄ Κειέηε πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Θνθαιίαξα Θηεκαηνγξαθηθή απνηχπσζε ζηα φξηα ζρεδίνπ πφιεο Θαξπελεζίνπ πεξηνρή Άγηνο Λεθηάξηνο Θηεκαηνινγηθή απνηχπσζε - Ξνιενδνκηθή κειέηε αλαζεψξεζεο ζρεδίνπ πφιεσο Θαξπελεζίνπ Δθαξκνγή ξπκνηνκίαο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο εξψνπ Δπηπρίαο Θαιχβα ζην ρψξν ηνπ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Γηακφξθσζε λέσλ ζέζεσλ ζην δεκνηηθφ θνηκεηήξην Θαξπελεζίνπ Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Δθζπγρξνληζκφο, ζπκπιήξσζε ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο Γεκνηηθψλ Πθαγείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο Γηαρείξηζε πξνο ηειηθή δηάζεζε δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 1,2 & 3 Γεκνηηθψλ ζθαγείσλ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ Δπηρ/ζε Γ. Θαξπελεζίνπ γηα βειηηψζεηο & θαηαζθεπή ριννηάπεηα ζην ΔΑΘ Θαξπελεζίνπ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 12.200,00

11.396,98

116.407,56

803,02

ΠΑΡΑ

86.407,56

ΠΑΡΑ

12.600,00

11.946,28

653,72

ΠΑΡΑ

63.700,00

62.355,21

1.344,79

ΠΑΡΑ

12.200,00

11.584,15

615,85

ΠΑΡΑ

9.000,00

8.400,00

600,00

ΠΑΡΑ

12.633,00

11.984,76

648,24

ΠΑΡΑ

53.410,00

53.410,00

ΠΑΡΑ

4.651,26

4.651,26

ΠΑΡΑ

7.995,00

7.995,00

ΠΑΡΑ

12.300,00

12.300,00

ΠΑΡΑ

115.567,54

80.567,54

ΠΑΡΑ

10.000,00

10.000,00

ΠΑΡΑ

12.203,00 9.113,65

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

2.138,32

2.138,32

ΠΑΡΑ

53.320,50

53.320,50 2.724,04 140.943,94

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ

41.300,00 14.068,60

29.097,00 4.954,95


47 48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Θαζαξηζκφο ρεηκάξξνπ Θιαξσηνχ Ρνπνγξαθηθή κειέηε έξγνπ: "Ξαξεκβάζεηο αλάπιαζεο-αλαβάζκηζεο ζην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Θαξπελεζίνπ" Δηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε έξγνπ: "Ξαξεκβάζεηο αλάπιαζεο-αλαβάζκηζεο ζην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Θαξπελεζίνπ" Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε έξγνπ: "Ξαξεκβάζεηο αλάπιαζεο-αλαβάζκηζεο ζην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Θαξπελεζίνπ" Κειέηε πξαζίλνπ έξγνπ:"Ξαξεκβάζεηο αλάπιαζεοαλαβάζκηζεο ζην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Θαξπελεζίνπ" Ρνπνγξαθηθή κειέηε έξγνπ: "Γεκηνπξγία δηθηχνπ δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο-πεδνδξνκίσλ ζηελ πφιε ηνπ Θαξπελεζίνπ" Δηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε έξγνπ: "Γεκηνπξγία δηθηχνπ δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο-πεδνδξνκίσλ ζηελ πφιε ηνπ Θαξπελεζίνπ" Δηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε έξγνπ: "Γηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο" Θπθινθνξηαθή κειέηε πφιεο Θαξπελεζίνπ Γηακφξθσζε αίζνπζαο γξαθείσλ ζην Ππλεδξηαθφ Θέληξν Θαξπελεζίνπ Ππληήξεζε ΣΑΓΑ ζηε ζέζε "Κέγα Οέκα" Δπηζθεπή ζηέγεο Βαζηθήο Βηβιηνζήθεο Θαξπελεζίνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ Γηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ παιαηά ιατθή Θαξπελεζίνπ Γηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ λέα ιατθή (Θιαξσηφο) Θαξπελεζίνπ

7.900,00

7.900,00

ΠΑΡΑ

14.300,00

14.300,00

ΠΑΡΑ

4.200,00

4.200,00

ΠΑΡΑ

4.200,00

4.200,00

ΠΑΡΑ

4.200,00

4.200,00

ΠΑΡΑ

14.000,00

14.000,00

ΠΑΡΑ

4.200,00

4.200,00

ΠΑΡΑ

4.100,00 8.000,00

4.100,00 8.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

8.500,00 8.800,00

8.500,00 8.800,00

25.000,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

70.000,00

70.000,00

Αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ πφιεο Θαξπελεζίνπ Δηήζηα ζπληήξεζε αζχξκαηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ Γήκνπ Θαξπελεζίνπ Ξξνκήζεηα αλακεηαδφηε γηα θάιπςε ηειενπηηθνχ ζήκαηνο Φσηηζκφο πφιεο Θαξπελεζίνπ Δπέθηαζε λεθξνηαθείνπ θαη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πέληε (5) ζηάζεσλ ζπγθνηλσλίαο

68.000,00

68.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢

7.380,00

7.380,00

ΠΑΡΑ

15.000,00 20.000,00

10.000,00 20.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

30.000,00

30.000,00

ΠΑΡΑ

5.000,00

5.000,00

ΠΑΡΑ


67

1 2 3 4 5 6

1 2

1 2 3 4 5

Κεηαθνξά βξχζεο άλσζελ νηθίαο Θπιιή ζηνλ νηθηζκφ Θαιιηζέαο

2.000,00

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΝ΢ ΑΛΓΟΔΑ Γηαπιάηπλζε - απνρέηεπζε πξνο νηθία Γαιαλνχ Ραμηάξρε ΡΓ Αγίνπ Αλδξέα Δζσηεξηθή νδνπνηία - δξφκνο θαηάληη ηδηνθηεζίαο Μεθάξθσηνπ ΡΓ Αγίνπ Αλδξέα Ρερληθά πξνο νηθία Ξαπαδφπνπινπ ΡΓ Αγίνπ Αλδξέα Αλάπιαζε πιαηείαο θάησζη νηθίαο Ιαδή ΡΓ Αγ. Αλδξέα Γηακφξθσζε ρψξνπ ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ Αγ. Αλδξέα Βειηίσζε δξφκνπ Θαιιηζέα - Άγηνο Αλδξέαο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΑΠ ΒΙΑΣΔΟΛΑΠ Αμηνπνίεζε - αλάπηπμε ζηνλ Ξιαηαληά έλαληη παξαιίαο νηθηζκνχ Ακπειίσλ Δπελδχζεηο ηνίρσλ-πιαθνζηξψζεηοηζηκεληνζηξψζεηο δεκνηηθψλ δξφκσλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΝ΢ ΛΗΘΝΙΑΝ΢ Απνθαηάζηαζε βιαβψλ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ δεκνηηθήο ηνπαιέηαο ζην ΡΓ Αγίνπ Ληθνιάνπ Αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ ΡΓ Αγίνπ Ληθνιάνπ Θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ΡΓ Αγίνπ Ληθνιάνπ Δπηζθεπή - ζπληήξεζε θηηξίνπ λεπηαγσγείνπ ΡΓ Αγίνπ Ληθνιάνπ Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ ζηελ ΡΘ Αγίνπ Ληθνιάνπ

7

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξέλησλ θηγθιηδσκάησλ ζηε ζέζε Θαξνπνχια ΡΘ Αγίνπ Ληθνιάνπ Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο θεληξηθνχ δξφκνπ ζηε ζέζε "Ινγθά" ιφγσ θαηνιίζζεζεο

1

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΝ΢Ρ΢ΟΝ΢ Θαηαζθεπή εζραξψλ νκβξίσλ πδάησλ ζην ΡΓ Βνπηχξνπ

6

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 2.000,00

ΠΑΡΑ

12.400,00

11.096,58

1.303,42

ΠΑΡΑ

12.600,00

11.745,47

854,53

ΠΑΡΑ

12.000,00

11.396,96

603,04

ΠΑΡΑ

12.600,00

11.373,37

1.226,63

ΠΑΡΑ

12.600,00 242.754,69

11.952,35

647,65 242.754,69

ΠΑΡΑ ΘΖΠΔΑΠ

12.600,00

11.790,00

810,00

ΠΑΡΑ

21.995,01

ΠΑΡΑ

55.729,49

41.995,01

6.000,00 12.600,00

11.888,85

6.000,00 711,15

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

12.600,00

9.640,00

2.960,00

9.550,00

9.241,48

308,52

ΠΑΡΑ ΢ΞΔΠ-Ππληεξεζεηο Πρνιείσλ

4.000,00

4.000,00

ΠΑΡΑ

1.000,00

1.000,00

ΠΑΡΑ

20.000,00

20.000,00

ΠΑΡΑ

571,57

ΠΑΡΑ

10.000,00

9.428,43


2

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8

Δπέθηαζε απνρέηεπζεο ΡΘ Βνπηχξνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΔΠΚΔΛΝ΢ Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πιεζίνλ νηθίαο Πθνηίδα Θαηαζθεπή δεμακελήο ζην Άλσ Θαιεζκέλν ΡΓ Θαιεζκέλνπ Ππληήξεζε πδξαπιάθσλ άξδεπζεο ζην ΡΓ Θαιεζκέλνπ Δζσηεξηθή νδνπνητα ΡΓ Βνπηχξνπ θαη ΡΓ Θαιεζκέλνπ Αληηθαηάζηαζε θαπαθηψλ θξεαηίσλ χδξεπζεο θαη δεμακελψλ θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζην ΡΓ Θαιεζκέλνπ Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε Θενδσξάθε αιψλη ΡΓ Θαιεζκέλνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΟ΢ΠΣΑΓΥΛ Γίθηπα ππνδνκψλ - δηάλνημε δξφκνπ - ηνίρνο αληηζηήξημεο απφ θεληξηθφ δξφκν έσο νηθία Ιεσλίδα Ξαπαγηαλλφπνπινπ Δπηζθεπή θαη κφλσζε δεκνηηθήο ηνπαιέηαο θαη αλαθαηαζθεπή ηκήκαηνο θεληξηθνχ δξφκνπ Δπηζθεπή θαη ζπκπιήξσζε ιηζνδνκήο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη αξκνιφγεκα, επηζθεπή πιαθφζηξσζεο πιαηείαο Θαηαζθεπή αγσγνχ φκβξησλ πδάησλ απφ νηθία Ησάλλε Ξαλφπνπινπ έσο νηθία Ησάλλε Εαραξφπνπινπ ΡΓ Θνξπζράδσλ Απνπεξάησζε απνρέηεπζεο - θαηαζθεπή δεμακελήο Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ζπληήξεζε πδξαπιάθσλ απφ νηθία Σαξάιακπνπ Καπξίθα έσο νηθία Θεφδσξνπ Ληθφπνπινπ ζην ΡΓ Θνξπζράδσλ Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ δηψξνθνπ θηηξίνπ ΡΓ Θνξπζράδσλ Απνρέηεπζε-ζχλδεζε κε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ νηθηζκνχ Θνξπζράδσλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ Κ΢ΟΗΘΖΠ

12.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

12.000,00

ΠΑΡΑ

607,44

ΠΑΡΑ

12.400,00

ΠΑΡΑ

672,91

ΠΑΡΑ

44.329,40

29.329,40

ΠΑΡΑ

12.400,00

12.400,00

ΠΑΡΑ

7.300,00

7.300,00

ΠΑΡΑ

641,94

ΠΑΡΑ

12.600,00

12.600,00

ΠΑΡΑ

8.250,00

8.250,00

ΠΑΡΑ

676,84

ΠΑΡΑ

22.630,00

ΠΑΡΑ

12.000,00

11.392,56

12.400,00 12.223,00

12.600,00

12.633,00

11.550,09

11.958,06

11.956,16

22.630,00

12.600,00

11.900,41

699,59

ΠΑΡΑ

12.223,00

10.782,16

1.440,84

ΠΑΡΑ

77.081,55

ΠΑΡΑ

117.081,55


1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3

1 2

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Γηαπιάηπλζε δξφκνπ απφ ζέζε Αιαβάληα πξνο νηθία Ησάλλε Πηαζφπνπινπ ζην ΡΓ Κπξίθεο Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο απφ δηαζηαχξσζε Ιηαγθέηθα κέρξη Η.Λ. Αγ. Γεσξγίνπ ΡΓ Κπξίθεο Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο δξφκνπ Η.Λ. Αγ. Γεσξγίνπ πξνο ζέζε Ξινπκπν ΡΓ Κπξίθεο Ππληήξεζε - Βειηίσζε δξφκνπ πξνο Παθθέηθα ΡΓ Κπξίθεο Ρζηκεληφζηξσζε νδνχ Αλ. & Λ. Ιηάγθα ΡΓ Κπξίθεο Θαηαζθεπή πιαηείαο ζην ΡΓ Κπξίθεο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΞΑΟΝ΢ΠΗΝ΢ Αιιάγή δηθηχνπ χδξεπζεο ζην Αλ. Ξαπαξνχζη ΡΓ Ξαπαξνπζίνπ Απνθαηάζηαζε πδξνκάζηεζεο ζηελ Πσηήξα ΡΓ Ξαπαξνπζίνπ Γηάλνημε δξφκνπ απφ νηθία Γεκ. Καλδξαγψλε έσο νηθία Ρξ. Γεκφπνπινπ ζην Αλ. Ξαπαξνχζη ΡΓ Ξαπαξνπζίνπ Θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Ξαπαξνπζίνπ Πχλδεζε λέαο παξνρήο λεξνχ απφ πδξαγσγείν Αλ. Ξαπαξνπζίνπ έσο νηθίεο άλσ νηθηζκνχ ΡΓ Ξαπαξνπζίνπ Ρζηκεληνζηξψζεηο δξφκσλ ζηελ ΡΘ Ξαπαξνπζίνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑ΢ΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ Ξιαθνζηξψζεηο ζην ΡΓ Ξαπινπνχινπ Ξιαθφζηξσζε δξφκνπ απφ Η. Λ. Ησαλ. Σξπζνζηφκνπ έσο ηελ νηθία Ησάλλε Θαξαλίθα ζηελ Ξαπαδηά ΡΓ Ξαπιφπνπινπ Ρνπνζέηεζε πδξνκεηξεηψλ ζηνλ νηθηζκφ Ξαπιφπνπινπ ΡΓ Ξαπινπνχινπ Βειηηψζεηο δξφκσλ ΡΘ Ξαπιφπνπινπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΔΙΙΥΛ Γηάλνημε απφ θεληξηθφ δξφκν πξνο νηθία Ππχξνπ Βιάρνπ ΡΓ Πειιψλ Ξιαθφζηξσζε δξφκνπ απφ νηθ. Γεσξγίνπ Κπάξια έσο νηθία Δπαγγέινπ Κπάξια θαη πιαθφζηξσζε βαηνχ δξφκνπ απφ θεληξηθφ δξφκν έσο νηθ. Ππ.

12.600,00

11.907,25

692,75

ΠΑΡΑ

12.600,00

11.933,66

666,34

ΠΑΡΑ

12.200,00

11.567,01

632,99

ΠΑΡΑ

12.200,00

11.502,67

697,33

ΠΑΡΑ

12.000,00 50.999,99

11.171,47

828,53 30.999,99

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

11.500,00

10.830,25

669,75

ΠΑΡΑ

12.000,00

11.158,79

841,21

ΠΑΡΑ

12.600,00

11.730,40

869,60 6.000,00

ΠΑΡΑ ΢ΞΔΠ-Ππληεξεζεηο Πρνιείσλ

6.000,00 12.600,00

11.526,38

1.073,62 7.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

23.668,00

21.700,00

1.968,00

ΠΑΡΑ

12.223,00

11.500,00

723,00

ΠΑΡΑ

11.370,00

11.370,00 5.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

12.600,00

12.600,00

ΠΑΡΑ

7.000,00

5.000,00


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Ξεηαξνχδε ΡΓ Πειιψλ

3 4

5 6

1 2 3 4 5

1 2

1 2 3 4

Γηάλνημε θαη δηακφξθσζε δξφκνπ νηθηζκνχ Κειηάο - Γ.Γ. Πειιψλ & Γηακφξθσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Γ.Γ. Φηδαθίσλ (Α΄ θάζε) Γηαπιάηπλζε ηερληθά αλάληη νηθίαο Ξεξηθιή Βιάρνπ ΡΓ Πειιψλ Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ κε ηζηκεληφζηξσζε δξφκνπ απφ νηθία Η. Ξεηαξνχδε έσο νηθία Ι. Καξγηψηε θαη θαηαζθεπή ξάκπαο πξφζβαζεο πξνο νηθία Η. Καξγίσηε ζην ΡΓ Πειιψλ Αλαπιάζεηο ζηελ ΡΘ Πειιψλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΔΛΥΚΑΡΝΠ Αλάπιαζε ρψξνπ Ξέξα Βξχζε ΡΓ Πηελψκαηνο Ξιαθφζηξσζε βαηψλ δξφκσλ εληφο ηνπ ΡΓ Πηελψκαηνο Ξιαθφζηξσζε βαηψλ δξφκσλ εληφο ηνπ νηθηζκνχ ΡΓ Πηελψκαηνο Ππληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο - απνθαηάζηαζε δξφκσλ εληφο ηνπ ΡΓ Πηελψκαηνο Ππληήξεζε - Βειηίσζε κεγάινπ απιαθηνχ ΡΘ Πηελψκαηνο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΔΦΑΛΗΝ΢ Ζιεθηξνθσηηζκφο πιαηείαο Ρζηκεληφζηξσζε δξφκνπ πξνο νηθία Θσζηφπνπινπ ΡΘ Πηεθαλίνπ

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΦΗΓΑΘΗΥΛ Θαηαζθεπή ηερληθνχ νκβξίσλ πδάησλ ζηε ζέζε Οεκαηάθη ζην ΡΓ Φηδαθίσλ Θαηαζθεπή ηερληθνχ ζην θαζηξί ΡΓ Φηδαθίσλ Απνρέηεπζε απφ νηθία Γεκεηξίνπ Θάληδηνπ πξνο Ξαπαδνπνχιεην ΡΓ Φηδαθίσλ Απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο πιαθφζηξσζεο ζην ΡΓ Φηδαθίσλ

12.200,00

9.385,00

2.815,00

ΠΑΡΑ

98.000,00

61.496,66

36.503,34

ΘΖΠΔΑΠ

12.600,00

11.785,00

815,00

ΠΑΡΑ

12.633,00

11.294,00

1.339,00 12.600,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

12.223,00

8.300,00

3.728,51

ΠΑΡΑ

12.600,00

11.320,00

1.280,00

ΠΑΡΑ

12.223,00

10.500,00

1.749,88

ΠΑΡΑ

12.600,00

8.241,00

1.176,32

ΠΑΡΑ

12.600,00

ΠΑΡΑ

6.300,00

ΠΑΡΑ

4.000,00

ΠΑΡΑ

12.600,00

12.600,00

6.300,00 4.000,00

36.503,34

12.633,00 12.600,00

11.924,78

12.633,00 675,22

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

12.600,00

6.834,00

5.766,00

ΠΑΡΑ

2.500,00

ΠΑΡΑ

2.500,00


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Δπηζθεπή - ζπληήξεζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Φηδαθίσλ

5

57.000,00

57.000,00

Π΢ΛΝΙΝ Α/Α

ΡΗΡΙΝΗ ΔΟΓΥΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ-ΚΔΙΔΡΥΛ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

Δ

Π΢ΚΒΑΡΗΘΝΠ

ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢

ΓΑΞΑΛΖ ΔΜΝΦΙΖΚΔΛΖ

3.903.399,45 ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

ΞΗΠΡ. ΝΦΔΗΙΖ

ΞΗΠΡΥΠΖ

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝ΢ΠΝ΢ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΙΔΠΡΗΥΛ

1

Βειηίσζε δξφκσλ ΡΓ Αιεζηίσλ

11.500,00

11.500,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

2

Θαηαζθεπή θνπθσκάησλ Γεκ. Πρνιείνπ ΡΓ Αιεζηίσλ

6.000,00

6.000,00

ΛΝΚΑΟΣΗΑ

2.977,65

2.977,65

ΡΑΘΡΗΘΑ

72.800,00

ΘΖΠΔΑΠ

5.000,00

ΠΑΡΑ

21.200,00

ΠΑΡΑ

10.500,00

10.500,00

ΠΑΡΑ

150.350,00

91.458,39

ΡΑΘΡΗΘΑ

122.500,00

122.500,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

3 4

1 2 3 4 5 6

Θαηαζθεπή ηερληθψλ Γ.Γ. Αιεζηίσλ Νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ζπληήξεζε ηεο δεμακελήο ΡΘ Αιεζηίσλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΠΞΟΝΞ΢ΟΓΝ΢ Βειηίσζε θαη δηάλνημε εζσηεξηθψλ δξφκσλ Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Βειηίσζε δξφκνπ πξνο Άγην Οσκαλφ Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Θαηαζθεπή Γεκνηηθνχ θηηξίνπ Ρ. Γ. Αζπξφππξγνπ Αληηπιπκκεξηθή πξνζηαζία Γ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Ρνπνγξαθηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Αζπξνπχξγνπ ΢δξαπιηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Αζπξνπχξγνπ

107.800,00

35.000,00

5.000,00

49.200,00

28.000,00


7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17 18

Ξεξηβαιινληηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Ρνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Γηάζεια - Αζπξφππξγνο" Ξεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Γηάζεια - Αζπξφππξγνο" Γαζηθή κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Γηάζεια - Αζπξφππξγνο" Πθέπαζκα θαη πεξίθξαμε δεμακελήο άξδεπζεο Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Βειηίσζε δξφκνπ πξνο Βιαρέηθα Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Θαηαζθεπή ζράξαο θαη απνζεκειίσζε Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Δπηζθεπέο βξχζεο Θνχξαο Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Δπηζθεπή θεληξηθήο δεμακελήο χδξεπζεο Ρ.Γ. Αζπξνπχξγνπ Αλαθαηαζθεπή - αλάπιαζε θνηλνηηθήο βξχζεο ζηε ζέζε Θνχξα θαη ιηζφθηηζηνπ ηνίρνπ πεξηνρή Ληθνιάνπ Σαηδή ΡΘ Αζπξνπχξγνπ Ππληήξεζε - θαζαξηζκφο ζηξψζηκν κε κειίζηα δξφκνπ Κειηέο - Ακπέιηα - Ξαξεγφξε ΡΘ Αζπξνπχξγνπ Απνπεξάησζε θαη δηακφξθσζε λεθξνηαθείνπ ΡΘ Αζπξνπχξγνπ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 7.616,00

7.616,00

ΘΖΠΔΑΠ

13.090,00

13.090,00

ΘΖΠΔΑΠ

7.854,00

7.854,00

ΘΖΠΔΑΠ

3.927,00

3.927,00

ΘΖΠΔΑΠ

2.650,00

2.650,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

6.500,00

6.500,00

ΠΑΡΑ

2.600,00

2.600,00

ΠΑΡΑ

5.000,00

5.000,00

ΠΑΡΑ

4.000,00

4.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

8.500,00

8.500,00

ΠΑΡΑ

8.000,00

8.000,00

ΠΑΡΑ

6.000,00

6.000,00

ΠΑΡΑ

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΔΙΥΡΥΛ 1

Αληηκεηψπηζε θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζην Γ.Γ. Βεισηψλ

80.000,00 243.400,00

55.000,00

25.000,00 243.400,00

ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΠΑΔΞ


2

1

2 3 4 5

1 2

3 4 5 6 7

Γηακφξθσζε ρψξνπ θνηλνηηθήο βξχζεο ΡΘ Βεισηψλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΠΥΣΥΟΗΥΛ Θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθψλ ηνηρίσλ θάησζελ Ηεξνχ Λανχ Θνηκήζεσο Θενηφθνπ Ρ.Γ. Δζσρσξίσλ Ππληήξεζε βειηίσζε δξφκνπ Βεισηά - Δζσρψξηα Ρ.Γ.Δζσρσξίσλ Γηεπζέηεζε ρεηκάξξνπ Ρ. Γ. Δζσρσξίσλ Νινθιήξσζε εξγαζηψλ επηζθεπήο ζρνιείνπ ΡΘ Δζσρσξίσλ Θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ θαη δαπέδνπ δεκ. Πρνιείνπ Ρ.Γ. Δζσρσξίσλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΠΡΑΛΔΑΠ Θαηαζθεπή λέαο δεμακελήο χδξεπζεο Ρ.Γ. Θαζηαλέαο Ρζηκεληφζηξσζε ζηε ζέζε Ιαγγάδα θαη βειηίσζε δξφκνπ πξνο νηθία Ληνχξνπ Ρ.Γ. Θαζηαλέαο Θαηαζθεπή πξφζβαζεο άλσζελ θεληξηθήο πιαηείαο Ρ.Γ.Θαζηαλέαο Νινθιήξσζε δξφκνπ πξνο Άγην Ληθφιαν Ρ.Γ. Θαζηαλέαο Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηελ Θαζηαλνχια Ρ.Γ. Θαζηαλέαο Απνζηξάγγηζε επαξρηαθνχ δξφκνπ Γ.Γ. Θαζηαλέαο Ρνπνγξαθηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Θαζηαλέαο

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 5.000,00

5.000,00

ΠΑΡΑ

9.400,00

9.400,00

ΠΑΡΑ

8.886,00

8.886,00

ΠΑΡΑ

6.000,00

6.000,00

ΠΑΡΑ

6.000,00

ΠΑΡΑ

6.000,00

6.000,00

ΛΝΚΑΟΣΗΑ

17.250,00

17.250,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

20.580,00

20.580,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

23.219,10

23.219,10

ΡΑΘΡΗΘΑ

9.500,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

10.000,00

10.000,00

ΠΑΡΑ

98.200,90

98.200,90

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

6.000,00

24.500,00

15.000,00


8 9

10

11

12

13 14 15 16

1 2 3 4

5

΢δξαπιηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Θαζηαλέαο Ξεξηβαιινληηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Θαζηαλέαο Ρνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Γηπφηακα - Θαζηαλνχια Θαζηαληά" Ξεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Γηπφηακα - Θαζηαλνχια - Θαζηαληά" Γαζηθή κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Γηπφηακα - Θαζηαλνχια Θαζηαληά" Δπηζθεπή ηνηρνπνηίαο λεθξνηαθείνπ ΡΘ Θαζηαλέαο Θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ΡΘ Θαζηαλέαο Δπέθηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ ΡΘ Θαζηαλέαο Ρζηκεληνζηξψζεηο πξνο Εαθεηξέηθα θαη Γνχξλεο ΡΘ Θαζηαλέαο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑΒΝΘΟΑΠ Βειηίσζε δξφκνπ ΑξκεξίδαΠθαξθφξεκα (Θαηαβφζξα) Θαηαζθεπή ηνπαιεηψλ Ρ.Γ. Θαηαβφζξαο Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Ρ.Γ. Θαηαβφζξαο Απνπεξάησζε ηερληθψλ Γ.Γ. Θαηαβφζξαο Ππληήξεζε αληιηνζηαζίνπ θαη απνθαηάζηαζε βιάβεο κνηέξ θαη πίλαθα Αξέληα-Κεγ. Βξχζε & Βιάβεο δηθηχνπ Ρ.Γ. Θαηαβφζξαο

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

7.616,00

7.616,00

ΘΖΠΔΑΠ

13.090,00

13.090,00

ΘΖΠΔΑΠ

7.854,00

7.854,00

ΘΖΠΔΑΠ

3.927,00

3.927,00

ΘΖΠΔΑΠ

5.000,00

5.000,00

ΠΑΡΑ

4.000,00

4.000,00

ΠΑΡΑ

2.000,00

2.000,00

ΠΑΡΑ

9.500,00

9.500,00

ΠΑΡΑ

10.000,00

10.000,00

ΠΑΡΑ

11.000,00

11.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

17.710,00

17.710,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

78.400,00

78.400,00

ΘΖΠΔΑΠ

476,00

476,00

ΡΑΘΡΗΘΑ


6 7 8

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ρνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζε Άγην Γεψξγην - Άγην Γεκήηξην Αξέληα ΡΘ Θαηαβφζξαο Ππληήξεζε έξγσλ ππνδνκήο ΡΘ Θαηαβφζξαο Δζσηεξηθή νδνπνηία ΡΘ Θαηαβφζξαο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΓΟΝΚΝ΢ Δπηζθεπή πδξνκάζηεπζεο θαη απνθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο Ρ.Γ. Ξξνδξφκνπ Δζσηεξηθή νδνπνηία Ρ.Γ. Ξξνδξφκνπ Ρζηκεληφζηξσζε θαη θαιληεξίκη εληφο ΡΘ Ξξνδξφκνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝ΢ΠΝ΢ Θαηαζθεπή ηνηρίσλ ζην Ρ.Γ. Ξξνπζνχ Απνπεξάησζε λεθξνηαθείνπ Ρ.Γ. Ξξνπζνχ Ρζηκεληφζηξσζε δξφκνπ Θεξαζνχιεο Ρ.Γ. Ξξνπζνχ Θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ γηα ηελ θχιαμε ηνπ αιαηηνχ Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο ζηε ζέζε Επγφο Ρ.Γ. Ξξνπζνχ Θαηαζθεπή πδξαγσγείνπ ζηα Κπαιηέτθα Ρ.Γ. Ξξνπζνχ Ρνπνγξαθηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Ξξνπζνχ ΢δξαπιηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Ξξνπζνχ Ξεξηβαιινληηθή κειέηε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.Ξξνπζνχ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 3.000,00

3.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

10.000,00

10.000,00

ΠΑΡΑ

12.000,00

12.000,00

ΠΑΡΑ

13.965,00

10.185,07

3.779,93

ΔΘΡΑΘΡΑ

31.360,00

26.000,00

5.360,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

9.500,00

ΠΑΡΑ

18.480,00

18.480,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

11.680,00

11.680,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

15.870,00

15.870,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

12.000,00

12.000,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

12.000,00

12.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

10.000,00

10.000,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.733,00

12.733,00

ΘΖΠΔΑΠ

7.616,00

7.616,00

ΘΖΠΔΑΠ

9.500,00


10

11 12 13 14 15 16

17

18 19 20

1 2 3

Κειέηε ΓΞΠ / Πρεδίσλ νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ (ΠΣΝΝΑΞ) ηνπ Γήκνπ Ξξνπζνχ Λ.Δπξπηαλίαο (ΞΔΞ 3,5) (Γ.Καξαβέαο & Ππλεξγάηεο) Γεσινγηθή κειέηε ΓΞΠ / Πρεδίσλ νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ (ΠΣΝΝΑΞ) ηνπ Γήκνπ Ξξνπζνχ Λ.Δπξπηαλίαο Γηάλνημε δξφκνπ πξνο Εαραξφπνπιν Ρ.Γ. Ξξνπζνχ Ρζηκεληφζηξσζε ζηελ γέθπξα Πηαθφξεκα Ρνπνζέηεζε πηλαθίδσλ & θαζξεπηψλ Γήκνπ Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ Γήκνπ Ξξνπζνχ Ρερληθά έξγα ζηα πξνο Άλσ Δζσρψξηα ΡΘ Ξξνπζνχ Ππληήξεζε κνλνπαηηψλ ΡΘ Ξξνπζνχ Ρζηκεληφζηξσζε δξφκνπ πξνο Ξέρα θαη δηακφξθσζε λεθξνηαθείνπ ΡΘ Ξξνπζνχ Δπηζθεπή δεμακελψλ θαη επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο ΡΘ Ξξνπζνχ Απνπεξάησζε αγξνηηθνχ ηαηξείνπ ΡΘ Ξξνπζνχ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΑΟΘΗΛΖΠ Δζσηεξηθή νδνπνηία Ρ.Γ. Παξθίλεο Βειηίσζε δξφκνπ Παξθίλεο Κπισλέηθα - Ρζέξθνβα Θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο ζηελ ΡΘ Παξθίλεο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΑ΢ΟΝΣΥΟΗΝ΢

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 134.966,00

109.231,83

25.734,17

ΞΔΞ

55.704,79

38.993,33

16.711,46

ΡΑΘΡΗΘΑ

7.000,00

7.000,00

ΔΘΡΑΘΡΑ

5.800,00

5.800,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

5.000,00

5.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

20.790,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

8.000,00

8.000,00

ΠΑΡΑ

5.000,00

5.000,00

ΠΑΡΑ

10.000,00

10.000,00

ΠΑΡΑ

10.000,00

10.000,00

ΠΑΡΑ

3.000,00

3.000,00

ΠΑΡΑ

12.299,08

12.299,08

ΔΘΡΑΘΡΑ

38.800,00

38.800,00

ΘΖΠΔΑΠ

8.000,00

ΠΑΡΑ

27.720,00

8.000,00

6.930,00


1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δπηζθεπή γέθπξαο εληφο νηθηζκνχ Ρ.Γ.Πηαπξνρσξίνπ Δζσηεξηθή Νδνπνηΐα Ρ.Γ. Πηαπξνρσξίνπ Δπηζθεπέο Γεκ. Πρνιείνπ & Θνηλνηηθνχ Γξαθείνπ, Ρ.Γ. Πηαπξνρσξίνπ Θαηαζθεπή πδξαγσγείνπ ζηελ ΡΘ Πηαπξνρσξίνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΡΝΟΛΝ΢ Δζσηεξηθή νδνπνηία Ρ.Γ. Ρφξλνπ Θαηαζθεπή ηνηρίσλ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηελ πιαηεία Ρ.Γ. Ρνξλνχ Αλαπιάζεηο Ρ.Γ. Ρφξλνπ Θαζαξηζκφο θαη επηζθεπή πδξνκαζηεχζεσλ ζηα Καξθέηθα & Άκπια Ρ.Γ. Ρφξλνπ Νινθιήξσζε πξναπιίνπ ρψξνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ρ.Γ. Ρφξλνπ Ζιεθηνθσηηζκφο Ρ.Γ. Ρφξλνπ Δπέθηαζε πξναπιίνπ ρψξνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Γ.Γ. Ρφξλνπ Θαηαζθεπή ηνηρίσλ άλσζελ ηνπ θνηκεηεξίνπ ΡΘ Ρφξλνπ Θαηαζθεπή ηνηρίνπ ζην δξφκν πξνο Γηαλλέηθα θαη αλαπιάζεηο δεκνηηθψλ ρψξσλ ΡΘ Ρφξλνπ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 8.000,00 16.215,08

13.571,99

4.600,00 4.000,00

8.000,00

ΠΑΡΑ

2.643,09

ΔΘΡΑΘΡΑ

4.600,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

4.000,00

ΠΑΡΑ

85.531,46

80.697,20

4.834,26

ΔΘΡΑΘΡΑ

19.200,00

14.000,00

5.200,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

12.000,00

9.000,00

3.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

8.000,00

8.000,00

ΠΑΡΑ

8.000,00

8.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

15.520,00

15.520,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

49.000,00

49.000,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.000,00

12.000,00

ΠΑΡΑ

8.000,00

8.000,00

ΠΑΡΑ

Π΢ΛΝΙΝ

1.595.298,03


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Α/Α

ΡΗΡΙΝΗ ΔΟΓΥΛ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛΚΔΙΔΡΥΛ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

Γ 1 2 3

4 5 6

ΓΑΞΑΛΖ

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

Π΢ΚΒΑΡΗΘΝΠ

ΔΜΝΦΙΖΚΔΛΖ

284.200,00

174.300,00

109.900,00

ΘΖΠΔΑΠ

614.460,00

302.992,00

311.468,00

ΘΖΠΔΑΠ

13.209,00

13.209,00

ΘΖΠΔΑΠ

7.854,00

7.854,00

ΘΖΠΔΑΠ

50.000,00 18.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

12.000,00

12.000,00

ΠΑΡΑ

45.722,47

35.000,00

ΠΑΡΑ

10.000,00

10.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

1.000,00

1.000,00

ΠΑΡΑ

3.000,00

3.000,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΝΡΑΚΗΑΠ Αλάδεημε - αλάπιαζε νηθηζκψλ Γήκνπ Ξνηακηάο Βειηίσζε δξφκσλ ΡΓ Γήκνπ Ξνηακηάο Κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη πξνθαηαξθηηθή κειέηε δηθηχνπ αθαζάξησλ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γήκνπ Ξνηακηάο Ξξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δηθηχνπ αθαζάξησλ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γήκνπ Ξνηακηάο Δζσηεξηθή νδνπνηία Γήκνπ Ξνηακηάο Αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ

949.524,50 92.480,85

883.475,36 70.405,72

ΞΗΠΡ. ΝΦΔΗΙΖ

ΞΗΠΡΥΠΖ

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΔΟΚΑΡΗΝ΢

1

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΗΑΓΑΠ Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο δεκνηηθνχ μελψλα Αληάδαο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΟΗΡΠΑΠ

1 2 3 4

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΙΑ΢ΠΗΝ΢ Δζσηεξηθή νδνπνηία Θιαπζτνπ Ξξνκήζεηα κεραλήκαηνο άληιεζεο ζηελ ΡΘ Θιαπζίνπ Ξξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ ζηελ ΡΘ Θιαπζίνπ Ξξνκήζεηα Αλακεηαδφηε Ρειενπηηθψλ Θαλαιηψλ ζηελ ΡΘ Θιαπζίνπ


1 2 3

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΗΘΟΝ΢ ΣΥΟΗΝ΢ Δζσηεξηθή νδνπνηία ΡΓ Κηθξνχ Σσξηνχ Αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο ζην Ξ. Κηθξφ Σσξηφ Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζίαο δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηελ ΡΘ Κηθξνχ Σσξηνχ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 48.807,48

25.650,00

3.000,00 12.600,00

1

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΔΓΑΙΝ΢ ΣΥΟΗΝ΢ Ξαηδηθή ραξά Γάβξνπ

8.000,00

2

Δζσηεξηθή νδνπνηία Κεγάινπ Σσξηνχ

71.691,49

3

Απνπεξάησζε θνηλνηηθνχ γξαθείνπ ΡΘ Κεγάινπ Σσξηνχ

5.779,29

15.000,00

ΠΑΡΑ

3.000,00

ΠΑΡΑ

12.600,00

ΡΑΘΡΗΘΑ

2.220,71

ΠΑΡΑ

45.000,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΝ΢ΕΗΙΝ΢

1 2

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΛΝΠΡΗΚΝ΢ Θαιιηέξγεηα πεγήο θαη εκπινπηηζκφ πδξαγσγείνπ ζηε ζέζε "Γηραινξέκαηα" ΡΘ Λνζηίκνπ Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο κπάξαο ζηε ζέζε "Αιψληα" έλαληη νηθίαο Αξηζηείδε Ξαρή ΡΘ Λνζηίκνπ

10.000,00

6.000,00

ΠΑΡΑ

500,00

500,00

ΠΑΡΑ

6.500,00 12.000,00 3.570,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

5.000,00

ΠΑΡΑ

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ Π΢ΓΘΟΔΙΝ΢

1 2 3 4

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΔΙΗΓΝΛΑΠ Δζσηεξηθή νδνπνηία Σειηδφλαο Όδξεπζε Σειηδφλαο Ξαξαγσγή νξζνθσηνράξηε Σειηδφλαο Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ πεξηνρήο Γηάζειν - Αινγνκάληξηα ζηελ ΡΘ Σειηδφλαο

12.000,00 12.000,00 3.570,00

5.500,00

5.000,00

Π΢ΛΝΙΝ

682.821,71


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Α/Α

ΡΗΡΙΝΗ ΔΟΓΥΛ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛΚΔΙΔΡΥΛ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

Β 1

1 2 3 4 5

1 2 3

1

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΛΗΠΡΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΚΞΙΗΑΛΖΠ Ρνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ζην δεκνηηθφ μελψλα Άκπιηαλεο

10.700,00

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΛΗΠΡΑΠ Βειηίσζε Δζσηεξηθήο Νδνπντηαο Νηθηζκψλ Γήκνπ

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΟΗΘΔΙΙΝ΢ Κειέηε: Βειηίσζε - ηερληθά αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ ΘξίθειινΚαξίλν-Τηαλά Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ ζηελ ζπλνηθία "Ξαλαξέηθα" ΡΘ Θξηθέιινπ Δπηδηφξζσζε πδξαπιάθσλ εληφο ηεο ΡΘ Θξηθέιινπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΔΠΝΘΥΚΖΠ Κειέηε: Βειηίσζε-ηερληθάαζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Κεζνθψκε Οπάθη - φξηα λνκνχ (Άληλνο)

ΔΜΝΦΙΖΚΔΛΖ

ΞΗΠΡ. ΝΦΔΗΙΖ

ΞΗΠΡΥΠΖ

10.700,00

ΠΑΡΑ

ΓΑΛΔΗΝ (Ρ.Ξ.Γ.) ΓΑΛΔΗΝ (Ρ.Ξ.Γ.)

229.320,00

229.320,00

156.999,98

156.999,98

381.555,00

381.555,00

ΔΠΞΑ

419.520,00

419.520,00

Ξ.Γ.Δ.

30.000,00

ΠΑΡΑ

40.000,00

ΓΑΛΔΗΝ (Ρ.Ξ.Γ.)

12.600,00

12.600,00

ΠΑΡΑ

9.000,00

9.000,00

ΠΑΡΑ

30.000,00

ΓΑΛΔΗΝ (Ρ.Ξ.Γ.)

Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ Μελψλσλ Απνθαηάζηαζε παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ θαη δεκηνπξγία θαηλνηνκηθνχ θέληξνπ ηζηνξηθήο ελεκέξσζεο (Ιανγξαθηθφ Κνπζείν) Γ.Γ. Γνκλίζηαο Δζσηεξηθή νδνπνηία θαη αλάπιαζε νηθηζκνχ Πθνπηάο Θαηαζθεπή εξγσλ ππνδνκήο ΡΘ Γνκλίζηαο

Π΢ΚΒΑΡΗΘΝΠ

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝ ΡΖΠΖΠ

ΓΑΞΑΛΖ

30.000,00

40.000,00

30.000,00


2

Κειέηε: Βειηίσζε-ηερληθάαζθαιηφζηξσζε δξφκνπ απφ δηαζηαχξσζε Πθνπηάο πξνο ΡΓ Κεζνθψκεο

3

Κειέηε "Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο Κεζνθψκεο & Θαζηαλνχιαο"

4

Ρζηκεληφζηξσζε επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ζηελ είζνδν ηεο ΡΘ Κεζνθψκεο

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 30.000,00

30.000,00

ΓΑΛΔΗΝ (Ρ.Ξ.Γ.)

21.372,28

21.372,28

ΘΖΠΔΑΠ

2.427,72

2.427,72

ΠΑΡΑ

5.400,00

ΠΑΡΑ

21.372,27

21.372,27

ΘΖΠΔΑΠ

2.427,73

2.427,73

ΠΑΡΑ

12.600,00

5.400,00

ΠΑΡΑ

12.600,00

12.600,00

ΠΑΡΑ

147.217,60

ΓΑΛΔΗΝ (Ρ.Ξ.Γ.)

20.295,00

Ξ.Γ.Δ.

5.900,00

ΠΑΡΑ

5.400,00

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΟΝΠΘΑΠ 1 2

1

1 2 3

Κειέηε "Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Ονζθάο" Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ονζθάο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΑΒΙΥΛ Αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηελ ΡΘ Πηάβισλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΤΗΑΛΥΛ Γηάλνημε ηνπ δξφκνπ απφ ΡΓ Τηαλψλ πξνο νηθηζκφ Θαζηαλνχιαο Αλάπιαζε νηθηζκνχ Βπζίζκαηνο ηνπ Γ.Γ. Τηαλψλ Γ. Γνκλίζηαο Θαηαζθεπή θξεαηίσλ ζηηο δεμακελέο χδξεπζεο γηα πξνζηαζία βαλψλ ζηνπο νηθηζκνχο Τηαλψλ θαη Ξαιαηνρσξίνπ

147.217,60 30.380,00

10.085,00

5.900,00

Π΢ΛΝΙΝ

1.594.107,58


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ Α/Α

ΡΗΡΙΝΗ ΔΟΓΥΛ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ-ΚΔΙΔΡΥΛ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ Π

Γ

Π΢ΚΒΑΡΗΘ ΝΠ

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

ΓΑΞΑΛΖ ΔΜΝΦΙΖΚΔ ΛΖ

ΞΗΠΡ. ΝΦΔΗΙΖ

ΞΗΠΡΥΠΖ

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΡΖΚΔΛΗΥΛ

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

1 2 3 4 5

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ απνρέηεπζεο ΡΓ Αγίαο Ρξηάδαο Αλάπιαζε επάλσ πιαηείαο ΡΓ Αγίαο Ρξηάδαο Θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ θαη δηακφξθσζε ρψξσλ ΡΓ Αγίαο Ρξηάδαο Γηάλνημε αγξνηνδαζηθνχ δξφκνπ ζηε ζέζε "ΘΟΗ" ΡΓ Αγίαο Ρξηάδαο Απνθαηάζηαζε - αλαπαιαίσζε λεξφκπινπ ΡΓ Αγ. Ρξηάδαο Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ Γ.Γ. Αγίαο Ρξηάδαο Θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ζηε βξχζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ΡΘ Αγίαο Ρξηάδαο Θαηαζθεπή Κνπζείνπ Ρζάηζνπ ζηνλ ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ ΡΘ Αγίαο Ρξηάδαο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΝ΢ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ΢ Βειηίσζε δξφκνπ Θνξνκειηέο - Αγ. Σαξάιακπνο Γηακνξθψζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ΡΘ Αγ. Σαξάιακπνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΗΑΛΥΛ Βειηίσζε Ξξνζβάζεσλ ζηελ Ηεξά Κνλή Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην Γ.Γ. Γνκηαλψλ Δπέλδπζε ηνηρίνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ΡΓ Γνκηαλψλ Γηάλνημε δξφκνπ πξνο λεξφκπιν ΡΓ Γνκηαλψλ Αλαθαηαζθεπή πέηξηλνπ ηνηρίνπ ζηε ζέζε "Ίζησκα" ΡΓ Γνκηαλψλ Αλαθαηαζθεπή δξφκνπ απφ πιαηεία κέρξη βξχζε ηνπ ΡΓ Γνκηαλψλ

8.000,00

4.000,00

ΠΑΡΑ

12.000,00

6.000,00

ΠΑΡΑ

1.407,69

ΠΑΡΑ

3.570,00

ΠΑΡΑ

72.114,00

70.706,31

3.570,00 94.010,00

85.253,79

7.171,96

ΘΖΠΔΑΠ

35.500,00

34.596,35

903,65

ΘΖΠΔΑΠ

3.000,00

ΠΑΡΑ

3.000,00

ΠΑΡΑ

155.581,80

11.809,00

8.000,00

143.772,80

ΘΖΠΔΑΠ

6.000,00

ΠΑΡΑ

90.160,00

89.605,29

554,71

ΘΖΠΔΑΠ

10.500,00

72,34

5.427,66

ΠΑΡΑ

5.300,00

ΠΑΡΑ

10.300,00 8.800,00

268,10

4.531,90

ΠΑΡΑ

9.300,00

0,04

5.299,96

ΠΑΡΑ


6 7

1 2 3

1

Θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5Σ5 ζην Γ.Γ. Γνκηαλψλ Δζσηεξηθή νδνπνηία θαη αλαπιάζεηο ζηελ ΡΘ Γνκηαλψλ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ Αλάπιαζε ρψξνπ απφ νηθία Γ. Πηακέινπ έσο νηθία Θνξέληδεινπ ΡΓ Ξεηξαιψλσλ Όδξεπζε ΡΓ Ξεηξαιψλσλ απφ πεγή Θακάξα Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζηελ ΡΘ Ξεηξαιψλσλ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 67.620,00

62.671,60

1.827,65

ΘΖΠΔΑΠ

8.000,00

ΠΑΡΑ

5.667,71

ΠΑΡΑ

24.104,91

ΘΖΠΔΑΠ

3.000,00

ΠΑΡΑ

5.500,00

3.500,00

ΠΑΡΑ

10.000,00

12.000,00 58.905,00

34.800,09

3.000,00

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΝΣΙΗΑ Γηακφξθσζε ρψξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ΡΓ Σφριηαο

2

Γηάλνημε δξφκνπ απφ νηθία Αζ. Θαηζίθα πξνο νηθία Πη. Θαηζίθα ηνπ Ληθνιάνπ ΡΓ Σφριηαο

7.850,00

4.000,00

ΠΑΡΑ

3

Ρζηκεληφζηξσζε δξφκνπ απφ νηθία Αξ. Πθαξηζηνχλε πξνο Αιέμα ΡΓ Σφριηαο

7.800,00

4.000,00

ΠΑΡΑ

4

Θαηαζθεπή δαζνηερληθψλ έξγσλ γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ ΡΓ Σφριηαο

25.704,00

4.704,00

ΠΑΡΑ

5

Θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο έλαληη θεληξηθνχ δξφκνπ ΡΓ Σφριηαο

6.500,00

3.500,00

ΠΑΡΑ

6

Απνκάθξπλζε ππεξρείιηζεο δεμακελήο απφ ηελ θαηνιηζζαίλνπζα πεξηνρή ΡΘ Σφριηαο

5.000,00

5.000,00

ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

7

Αληηκεηψπηζε θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν πξνο Σφριηα

12.600,00

12.600,00

ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

16.000,00

Π΢ΛΝΙΝ

276.844,60


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ Α/Α

ΡΗΡΙΝΗ ΔΟΓΥΛ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛΚΔΙΔΡΥΛ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

ΠΡ

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

1 2 3

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠ ΖΠ

ΓΑΞΑΛΖ

Π΢ΚΒΑΡΗΘΝΠ

ΔΜΝΦΙΖΚΔΛΖ

ΞΗΠΡ. ΝΦΔΗΙΖ

ΞΗΠΡΥΠΖ

154.245,00

127.245,00

19.928,00 7.072,00

ΘΖΠΔΑΠ ΠΑΡΑ

6.238,23

5.891,04

347,19

ΘΖΠΔΑΠ

3.000,00

3.000,00

ΠΑΡΑ

3.500,00

3.500,00

ΠΑΡΑ

1.500,00

1.500,00

ΠΑΡΑ

10.642,22

10.642,22

ΘΖΠΔΑΠ

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΝ΢ΟΛΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΟΑΣΑΠ Δκπινπηηζκφο –βειηίσζε πδξαγσγείσλ Γ.Γ. Βξάραο &΄Θιεηζηνχ Απνπεξάησζε αηζνπζψλ πνιαπιψλ ρξήζεσλ Ρ/Γ Βξάραο Πθπξφζηξσζε δξφκνπ Ινγγνχια Βξάρα Ρζηκεληφζηξσζε απφ Γήκεηξαο Αξβαλίηε πξνο θεληξηθφ δξφκν κε θαζάξηζκα πξαλψλ ζην Ρ.Γ. Βξάραο Δθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: Ππληήξεζε ηνηρνγξαθηψλ Η.Κ. Κεηακφξθσζεο ηνπ Πσηήξνο Βξάραο Αλάπιαζε πιαηείαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ Βξάραο Αλαθαηαζθεπή Η.Κ. Κεηακφξθσζεο ηνπ Πσηήξνο -Αλαθαηαζθεπή θειηψλ ζηελ Η.Κ. Κεηακφξθσζεο ηνπ Πσηήξνο (ιηζνδνκέο) Βξάρα Αλαθαηαζθεπή Η.Κ. Κεηακφξθσζεο ηνπ Πσηήξνο -Θαηαζθεπή ζηέγεο θειηψλ ζηελ Η.Κ. Κεηακφξθσζεο ηνπ Πσηήξνο (ιηζνδνκέο) Δζσηεξηθή νδνπνηία Ρ.Γ. Βξάραο Ρζηκεληφζηξσζε πξνο Πγαληδνχξε Αλαπιάζεηο θαη εζσηεξηθή νδνπνηία ΡΘ Βξάραο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΙΔΗΠΡΝ΢ Δξγαζίεο Γηακφξθσζεο ρψξνπ Λεθξνηαθείνπ Κεζνρσξίνπ Θιεηζηφο Γηακφξθσζε ρψξνπ πάξθηλγθ κε Κ.Κ. ζηε ζέζε Οέκα Εηψδνπ ηνπ νηθηζκνχ Ξιαηάλνπ Θιεηζηφο Γηακφξθσζε πεδφδξνκνπ Κπαισκέλνπ

12.146,34

11.529,00

617,34

ΘΖΠΔΑΠ

12.196,91

11.578,45

618,46

ΘΖΠΔΑΠ

9.300,00 1.000,00

ΘΖΠΔΑΠ ΠΑΡΑ

9.300,00 1.000,00 12.000,00

12.000,00

ΠΑΡΑ

6.900,00

6.900,00

ΠΑΡΑ

6.900,00

6.900,00

ΠΑΡΑ

2.500,00

2.500,00

ΠΑΡΑ


4 5 6 7 8

9

10

11

12 13 14

15

16

Θιεηζηφο Γηακφξθσζε ρψξνπ Αγίνπ Θππξηαλνχ Θιεηζηνο Ξεξίθξαμε ρψξνπ Αγίνπ Θππξηαλνχ Θαηαζθεπή ζηξαγγηζηηθνχ έξγνπ ζην Ππίηη Γηαβάηε Θιεηζηφο Γηακφξθσζε εμσηεξηθνχ ρψξνπ Ππίηη Γηαβάηε Απνθαηάζηαζε θαη ηζηκεληφζηξσζε δξφκνπ Ληφηζηθα Λ. Θεξακάξε Π. θαη Εηψβα Ξ. Θιεηζηφο Κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηαζθεπήο δαζηθψλ δξφκσλ, ζέζε: "Θεξαίεο-Θιεηηζφο" & αλαςπρήο ζηε ζέζε "Ππίηη δηαβάηε"ζην δεκφζην δάζνο Φνπξλάο & κειέηεο δξφκσλ Φαξαγγηνχ Κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηαζθεπήο κνλνπαηηψλ ζην δεκφζην δάζνο Φνπξλάο & κειέηεο κνλνπαηηψλ Φαξαγγηνχ Κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηαζθεπήο δαζηθψλ δξφκσλ, ζέζε: "Κεζνρψξη-Θάκηλεο" ζην δεκφζην δάζνο Φνπξλάο & κειέηεο δξφκσλ Φαξαγγηνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Θαηαζθεπήο Γεμακελψλ ζην Γεκφζην Γάζνο Φνπξλά & Κειέηεο Γεμακελψλ Κειέηε πξνζπέιαζεο θαξαγγηνχ Ρνπνγξαθηθέο εξγαζίεο απνηχπσζεο, κεθνηνκψλ θ.ιπ. γηα ηελ κειέηε απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ΄΄Θνξίηζα΄΄, δήκνπ Φνπξλάο Δπξπηαλίαο Δθπφλεζε κειέηεο ξχζκηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνζήθεπζεο γηα ηελ πξνζηαζία – δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπιινγήο Η.Λ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Θνξίηζαο Δθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: Οχζκηζε πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνζήθεπζεο γηα ηελ πξνζηαζία – δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 12.000,00

12.000,00

ΘΖΠΔΑΠ

12.000,00

12.000,00

ΘΖΠΔΑΠ

6.900,00

6.900,00

ΠΑΡΑ

5.000,00

5.000,00

ΠΑΡΑ

6.900,00

6.900,00

ΠΑΡΑ

7.497,00

7.497,00

ΠΑΡΑ

7.497,00

7.497,00

ΠΑΡΑ

7.497,00

7.497,00

ΠΑΡΑ

7.497,00

7.497,00

ΠΑΡΑ

11.000,00

11.000,00

ΠΑΡΑ

11.900,00

11.900,00

ΠΑΡΑ

4.500,00

4.500,00

ΠΑΡΑ

1.500,00

1.500,00

ΠΑΡΑ


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπιινγήο Η.Λ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Θνξίηζαο

17

18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7

8

9

Δθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: Ππληήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπιινγήο Η.Λ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Θνξίηζαο Δκπινπηηζκφο πδξαγσγείνπ Κεζνρσξίνπ απφ ζέζε Ρζαηάιε Ρ.Γ. Θιεηζηνχ ηνπ Γήκνπ Φνπξλάο Δζσηεξηθή νδνπνία Ρ.Γ. Θιεηζηνχ Δζσηεξηθή νδνπνηία Ρ.Γ. Θνξίηζαο Γηακνξθψζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηελ ΡΘ Θιεηζηνχ Έξγα χδξεπζεο - απνρέηεπζεο ζηελ ΡΘ Θιεηζηνχ Έξγα νδνπνηίαο ζηελ ΡΘ Θιεηζηνχ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΦΝ΢ΟΛΑΠ Δξγαζίεο αλαβάζκηζεο Πρνιηθψλ Κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Φνπξλάο Απνθαηάζηαζε ηνίρνπ πδξαχιαθα ζηε ζέζε "Ξαιηφηνπξλνο" Ρ.Γ. Φνπξλάο Ππληήξεζε βηβιηνζεθψλ ζρνιείσλ Φνπξλάο Αλαπιάζεηο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ Γήκνπ Φνπξλάο Αλάπιαζε πιαηείαο Ρξαραλή Φνπξλάο Δθηέιεζε ελφο δξνκνινγίνπ εβδνκαδηαία Κειέηε ελεξγεηαθήο βειηίσζεο θηεξίνπ μελνδνρείνπ Φνπξλάο Πηαηηθή κειέηε αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο μελνδνρείνπ Φνπξλάο Κειέηε ζέξκαλζεο θηεξίνπ μελνδνρείνπ Φνπξλάο Αξρηηεθηνληθή κειέηε μελνδνρείνπ Φνπξλάο Κειέηε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ μελνδνρείνπ Φνπξλάο

1.500,00

1.500,00

ΠΑΡΑ

59.217,00

59.217,00

ΘΖΠΔΑΠ

3.560,00

3.560,00

ΠΑΡΑ

2.343,00 10.000,00

ΘΖΠΔΑΠ ΘΖΠΔΑΠ

12.200,00 10.000,00

9.857,00

7.000,00

7.000,00

12.600,00

12.600,00 10.400,00

10.400,00

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ

24.100,00 23.560,71

ΝΠΘ ΠΑΡΑ

6.900,00

6.900,00

ΠΑΡΑ

6.900,00

6.900,00

ΠΑΡΑ

6.900,00 21.881,65

107.500,00 46.400,00 6.900,00 21.881,65

ΘΖΠΔΑΠ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΡΑΘΡΗΘΑ

3.094,00

3.094,00

ΘΖΠΔΑΠ

3.213,00

3.213,00

ΘΖΠΔΑΠ

3.094,00

3.094,00

ΘΖΠΔΑΠ

5.950,00

5.950,00

ΘΖΠΔΑΠ

3.927,00

3.927,00

ΘΖΠΔΑΠ

173.560,71

298.900,00

125.900,00

145.000,00


10

11 12 13 14 15

Ρνπνγξαθηθή απνηχπσζε νηθνπέδνπ & θηεξίνπ μελνδνρείνπ Φνπξλάο Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο Πεινκαραιά απφ ζέζε Ξαιαηνινγγά Ρ.Γ. Φνπξλάο Θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5Σ5 ζην Γπκλάζην Φνπξλάο Αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή Κνπζείνπ Φνπξλάο Θαηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζηε ζέζε Θνληνγηαλλή ζηελ ΡΘ Φνπξλάο Θαζαξηζκφο θαη πεξίθξαμε λεθξνηαθείνπ ζηελ ΡΘ Φνπξλάο Γηακφξθσζε ρψξνπ Κνπζείνπ ζηελ ΡΘ Φνπξλάο

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ 10.710,00 52.586,60 96.657,65

50.000,00

50.000,00

25.000,00

10.710,00

ΘΖΠΔΑΠ

38.695,00

52.586,60

ΘΖΠΔΑΠ

44.420,33

46.657,65

ΓΓΑ

25.000,00

ΠΑΡΑ

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00 Π΢ΛΝΙΝ

25.000,00 732.507,82

ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Π΢ΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΗΠΡΥΠΔΥΛ ΡΔΣΛΗΘΝ΢ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΗΘΝ΢ ΓΖΚΝ΢ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ΢ ΔΡΝ΢Π 2011 (ΑΛΑ ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ)

ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ

ΠΑΡΑ

ΘΖΠΔΑΠ

ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ

1.930.140,59

1.043.283,72

ΓΝΚΛΗΠΡΑ

96.455,45

42.744,55

ΘΡΖΚΔΛΗΝΗ

80.908,92

178.335,68

ΞΝΡΑΚΗΑ

214.790,71

442.431,00

ΞΟΝ΢ΠΝΠ

264.586,00

608.688,90

ΦΝ΢ΟΛΑ

312.780,71

327.087,81

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ

378.999,99

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ

140.943,94

ΘΙΖΟΝΓ. ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΑΛΔΗΑ

ΓΖΚ.

ΠΑΔΞ

ΡΑΘΡΗΘΑ

ΔΘΡΑΘΡΑ

ΛΝΚΑΟΣΗΑ

ΞΔΞ

ΝΠΘ

ΔΞΔΛΓ΢ΠΔΥΛ

ΞΝΙ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

292.149,10

ΔΠΞΑ

92.882,11

633.537,58

439.815,00

Π΢ΚΚΔΡΝΣΖ ΓΖΚ. ΑΓΟΑΦΥΛ

ΓΓΑ

3.903.399,45 €

25.000,00

1.594.107,58 €

381.555,00

276.844,60 €

17.600,00

682.821,71 €

25.600,00

243.400,00

318.312,60

97.576,36

12.000,00

25.734,17

21.881,65

1.595.298,03 €

25.000,00

24.100,00

46.657,65

ΓΔΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝ΢

245.600,00

Π΢ΛΝΙΑ

3.145.262,38

Π΢ΛΝΙΑ

732.507,82 €

245.600,00 €

2.642.571,66

378.999,99

140.943,94

292.149,10

633.537,58

439.815,00

243.400,00

365.794,25

97.576,36

Π΢ΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΗΠΡΥΠΔΥΛ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ ΔΡΝ΢Π 2011 (ΑΛΑ ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ) ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑ

ΠΑΡΑ

ΘΙΖΟ. ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢

ΞΝΙ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

ΡΑΘΡΗΘΑ

ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ

247.580,00

ΓΝΚΛΗΠΡΑ

91.600,00

ΘΡΖΚΔΛΗΝΗ

20.000,00

ΞΝΡΑΚΗΑ

12.500,00

25.600,00

ΞΟΝ΢ΠΝΠ

158.500,00

2.977,65

ΦΝ΢ΟΛΑ

82.000,00

ΓΔΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝ΢

250.000,00

17.600,00

245.600,00 Π΢ΛΝΙΑ

857.780,00

250.000,00

17.600,00

28.577,65

12.000,00

25.734,17

24.100,00

42.600,00

474.437,11

25.000,00

46.657,65

9.030.579,19 €


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ ΛΔΑ ΓΔΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚΝ΢ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ΢

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 245.600,00 245.600,00

245.600,00

ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ΢

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 239.980,00 247.580,00

ΔΟΓΑ ΘΙΖΟ. ΞΑΞΑΓΝΞΝ΢ΙΝ΢ 193.000,00 250.000,00

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ 497.580,00

ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΓΝΚΛΗΠΡΑΠ

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 98.800,00 91.600,00

91.600,00

ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΘΡΖΚΔΛΗΥΛ

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 24.000,00 20.000,00

ΞΝΙ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 17.600,00 17.600,00

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ 37.600,00

ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΞΝΡΑΚΗΑΠ

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 16.500,00 12.500,00

ΡΑΘΡΗΘΑ 25.600,00 25.600,00

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ 38.100,00

ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝ΢ΠΝ΢

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 158.500,00 158.500,00

ΡΑΘΡΗΘΑ 2.977,65 2.977,65

ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΖΚ. ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΦΝ΢ΟΛΑΠ

ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ ΢ΞΑΟΣΝ΢ΠΑ ΞΗΠΡΥΠΖ

ΔΟΓΑ ΠΑΡΑ 82.000,00 82.000,00

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ 82.000,00

Π΢ΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΔΟΓΥΛ 161.477,65


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ ΚΔΗΝΤΖΦΖΠΑΛ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.θ Θαξθήο Δπάγγεινο ,Ηβξνο Ησάλλεο, Πηακάηεο Ησάλλεο, Ξαπαδφπνπινο Ιεσλίδαο , Θαξβέιεο Θσλ/λνο, Θακαξέηζνο Βαζίιεο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ Αγίνπ Αλδξέα θ .Μεθάξθσηνο Θσλζηαληίλνο, Αληάδαο Γξαβάλεο Ληθφιανο, Γεξκαηίνπ Ρξηρηάο Θσλ/λνο, Γνκλίζηαο Αλαγλσζηφπνπινο ν Αζαλάζηνο, Θνξπζράδσλ Γήκαο Σξήζηνο, Κνπδίινπ θ.Κπαδηψλεο Αζαλαζηνο Κπξίθεο θ.Ξιαηηάο Σαξάιακπνο, Ονζθάο θ.Κπδήζξαο Ιεσλίδαο, Σφριηαο θ. Κπαξκπαξνχζεο Γεψξγηνο, Τηαλά θ.Καηδήο Αζαλάζηνο. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Ξαπνπηζφπνπινο ςήθηζε ελ κέξεη ην ηερληθφ πξφγξακκα (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ ηνπ ζέκαηνο) Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Πεξεηάθεο απείρε ηεο ςεθνθνξίαο. Ππληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη Ν πξφεδξνο Ν Γήκαξρνο (Ρ.Π.΢) (Ρ.΢)

Αθξηβέο απφζπαζκα Ν Ξξφεδξνο Ληέθαο Σξήζηνο

Ρα Κέιε (Ρ.΢.)


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ


ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΓ-Τ

Tεχνικό πρόγραμμα δήμου Καρπενησίου 2011:  
Tεχνικό πρόγραμμα δήμου Καρπενησίου 2011:  

Tεχνικό πρόγραμμα δήμου Καρπενησίου 2011: