Page 1

คำอธิษฐานขออโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่

ผู้ใด ในชาตินี้และชาติใด ๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวร

จงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อไปเลย และกรรมอันใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมด ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็น อภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ขา้ พเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณ

ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถาน ดำรงตน มั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าได้

ตกไปสู่ ทุ ค ติ อ บายภู มิ จนกว่ า จะเข้ า ถึ ง พระนิ พ พานใน อนาคตกาลเทอญ.

คำกรวดน้ำ (แบบย่อ) อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย. ขอบุ ญ นี้ จ งสำเร็ จ แก่ ญ าติ ทั้ ง หลายของข้ า พเจ้ า

ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุข ๆ เถิด.


øć÷îćöñĎšÝĆéóĉöóŤ

­ª—¤œ˜r¦´„¬µÃ¦‡¥µ¤Á‹ÈÅ…o­¤»œÅ¡¦¦´„¬µ˜´ª¥µ¤Á‹Èžnª¥ řŚŘ؝µš

‡»–œ§¤¨­»š›µœ´œ˜r

…°°»š·«»„»«¨Ä®o—n‡»–¤n¨´„…–µ›¦¦¤­»ª¦¦–r·—µ¡¸É­µªœo°Š­µª¡¸Éµ¥œo°Šµ¥µ˜·¤·˜¦‡¦¼µ°µ‹µ¦¥r Ÿ¼o¤¸¡¦³‡»–Ÿ°ŠÁ¡ºÉ°œ¨³Ÿ¼o¤¸‹·˜«¦´š›µ¦nª¤¡·¤¡r®œ´Š­º°ÁŸ¥Â¡¦nÁžÈœ›¦¦¤šµœ

‡»–Á¨…µ›¦¦¤­»ª¦¦– ‡»–«·¦·ª´¦¤¸š¦´¡¥r ‡»–›ª´´¥°´Š‡–µ‹»o¥Åš¥ ‡»–¨›·µ§š›·ÍŠµ¤ œµ¥ž¦³ÁªÁ¦–»„µ‹¶œŠ‡rŸ¨ ‡»––´’“·¦µ‹¶œŠ‡rŸ¨ ‡»–£µ–»ª´•œr‹¶œŠ‡rŸ¨ ‡»–¡¦¦–·£µ„µ°·œš¦r ‡»–„·˜˜·¡Š¬rÁ®¨nµÁ¦º°Š ‡»–­µª·˜¦¸¨·—µÁ¤‰¡´•œr ‡»–°»š´¥¦´˜œr›œª¦¦–›œ·—µ›œ«¦¸ ‡»–—¶Áœ·œ°µœœšr–´“¡Š¬rÁ¦º°Š°¥¼n ‡»–ª¦µ£¦–r¡·¬–»ª·¤³¦³´¥ ‡»–„µœ›œ·˜¥r¡¦®¤Ã˜· ‡»–—µ¦µ¦´˜œr‹·¦³›¦¦¤ª«·œ ‡»–»˜¦œ·Áœ¦´¤¥r ‡»–¤¡¼œ»Á®¨nµ®´„»¨ ‡»–£µª·„µō¥¥°— ‡»–´µœ»»¥³¥»˜ ‡»–°µ¦ršŽ¤¤ª¨ ¦·¬´š¨¼ÁŽ·œšr°·œÁ˜°¦rÁš¦—‹¶„´— ‡»–¡»›˜–µ¦´˜˜r«¦´–¥µ£·œ´œšr ‡»–œ¡Á„oµª·­»š›·Á­œ¨³‡»–°»¬–¸š°ŠÃ…œŠ ‡»–¦­­¦·œ ‡»–œ·¥¤‡»–œª¨°œŠ‡r ‡»–œ£´­¥µ‡»–«·¦·£¦–rž¦³ª´˜·—¸ 

}

‡»–‹»”µ¤µ«‡»–µ­·š›·Í ‡»–­»¦¸¦´˜œr¡ªŠ¨´——µ ‡»–š»Á¦¸¥œ»„¦³Ãš„¨³‡¦°‡¦´ª °»š·«Ä®o¡n°£µ¡»„¦³Ãš„¨³Á‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦

‡»–Á—µ¡»šš¦´¡¥r °»š·«Ä®oÁ‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦š»„µ˜·Åž

‡»–—¶¦Š‡rnµŠÁ®¨È„¨³‡¦°‡¦´ª ‡»–„µœ—µ¦´˜œr¨n¶­ª¥¨³‡¦°‡¦´ª Á—È„µ¥­·š›·Í¡Š¬rnµŠÁ®¨È„ Á—È„µ¥°£·­·š›·ÍnµŠÁ®¨È„ °»š·«Ä®oœµ¥°¦»–nµŠÁ®¨È„¨³œµ¥­¦µª»›Á¡¦Ä ¨³Á‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦

ŝŘ؝µš ŝŘ؝µš śŘ؝µš ŝŘ؝µš šÁ¨n¤ ŝŘÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ řŠÁ¨n¤ řŘŘ؝µš ŚŘ؝µš şŜÁ¨n¤ řŚŘÁ¨n¤ řŚŘÁ¨n¤ ŚŘÁ¨n¤ řŘŘÁ¨n¤ ŝÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤


‡»–œ¤¡´œ›r›œµÁ—µ›¦ °»š·«Ä®o·—µ¤µ¦—µÂ¨³Á‡¦º°µ˜·š»„£¡š»„µ˜· ¨³…°­nŠŸ¨»Ä®o„´Ášª—µ¨³°Š‡rĜ„µ¥š·¡¥r

‡»–­¤‹·˜¦‡¶»Á„·—¨³‡¦°‡¦´ª °»š·«Ä®oÁ‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦

‡»–ªª—µª¦·¦´˜œr¨³‡¦°‡¦´ª ‡»–‹¶žµ¦·¦´˜œr¨³‡¦°‡¦´ª Á—È„µ¥°œ»ª´•œr‡œÅ®ª (°»š·«Ä®oœµ¥Á®¨º°¦·¦´„¬rœµ¥Œ¨°¤¦·¦´„¬r¨³Á‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦

‡»–»¤¸‡œÅ®ª£¦¦¥µÂ¨³‡¦°‡¦´ª (°»š·«Ä®oÁ‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦

‡»–ª·¦µ–rž´µ ‡»––¦Š‡r­¦­·š›·Í Á—È„®·Š­£´­¦—µ­¦­·š›·Í °»š·«Ä®o¡n°Á‡œ­¦­·š›·Í¡n° ´œž´µ Á‡¦º°µ˜·š¸É¨nªŠ¨´ÅžÂ¨oª¨³Á‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦

‡»–»¤¸¡»šš¦´¡¥r¨³‡»–š°Š—¸‡œÅ®ª Á—È„®·Šœ·¡µ—µ¦¶¡¹Š„·‹ …°Ä®oŸ¨»„»«¨­nŠÂ—nÁšª—µš¸Éž¦³‹¶˜´ª…oµ¡Á‹oµ

‡»–Ü椦¶¡¹Š„·‹¨³‡»–œ·‡¤¦¶¡¹Š„·‹ °»š·«Ä®o„nÁ‹oµ„¦¦¤œµ¥Áª¦š»„£¡š»„µ˜·Åž

‡»–¡¦Áš¡Ÿ¨¤³š°Š¨³‡»–¤´¨¨·„µ¼ÁŒ¨·¤Â¨³‡¦°‡¦´ª ‡»–¡¦o°¤¡¼¨Â¨³‡¦°‡¦´ªŸ¨» ‡»–°µ£µ¡¦«¦¸š°ŠÂšo ‡»–‹¸¦³£µ¤µ˜µœœšr ‡»–‹·¦µ¡¦­»¦¡¨ °»š·«Ä®o‡»–¡n°¦¦‹š¸É°»š·«¨³œo°Š—¸œo°ŠÁ¨È„š¸É°»š·«

‡»–°o°¤Ä‹ª´•œµ¦»nŠÁ¦º°Š„¼¦ ‡»–´µœ»¤³Ãœ«¦¸ ‡»–¦´œ¸ª¦¦–¤¸­·Š®r ‡»–œ·˜¥µ´ªÂ­Š ‡»–‹·¦µª´•œrÅ¡«µ¨ ‡»–«·¦—µ¡»š›­¤ ‡»–­´œ˜·µ¨Á¡È¦ °»š·«Ä®o¥nµ°—µ¨Á¡È¦Ä®o®¤µ7RE\˜´ªÁ¨È„Å°o—nµŠ—»p„—·Ë„ž»q¥ oµ¥

ÿóďóìćîĞíöďöìćîĞßĉîćêĉ

„µ¦Ä®o›¦¦¤³ÁžÈœšµœ¥n°¤œ³„µ¦Ä®oš´ÊŠžªŠ

šÁ¨n¤ řŘÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ řšÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ śšÁ¨n¤ ŚŞÁ¨n¤ ŝŘÁ¨n¤ šÁ¨n¤ ŚŘÁ¨n¤ šÁ¨n¤ šÁ¨n¤ ŜšÁ¨n¤ ŝŘÁ¨n¤ řŘÁ¨n¤ řŘŘÁ¨n¤ ŝÁ¨n¤


อมตะธรรม “...กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้ กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเอง...” จงจำไว้ ลู ก เอ๋ ย ...! กรรมที่ ท ำด้ ว ยเจตนาไม่ ว่ า ดี ห รื อ ชั่ ว ย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้น ไม่มีพรหมเทพองค์ใดช่วยเจ้าลบล้าง กรรมนั้นได้เจ้าต้องช่วยเหลือตนเอง ด้วยการสวดมนต์ภาวนา

แผ่เมตตา ผลแห่งบุญ อันเป็นกรรมปัจจุบันนี้จะช่วยเจ้าเอง (คำสอนของสมเด็จโตนี้ ท่านได้บันทึกเอาไว้ ด้วยลายมือของท่าน อันเป็นอมตะวาจา)

list  

พิมพ์หนังสือ แจกเป็นธรรมทาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you