Page 1


-2-


-3-


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัด ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ขึ้นในพ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรม มหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรี สรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระ ศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่ นำ�มาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถาน ที่ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำ�พรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณ ปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้ง ใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุง รัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณ ปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราช พิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาล ปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้ง พระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมี การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ -4-


วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำ�คัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของประเทศ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นพระพุทธเจดีย์องค์ หนึ่ง พระธรรมเจดีย์องค์หนึ่ง พระปัจเจก เจดีย์องค์หนึ่งพระสาวกเจดีย์องค์หนึ่ง พระภิกขุนีสาวกเจดีย์องค์หนึ่ง พระชาฎก โพธิสัตว์องค์หนึ่ง พระสงฆเจดีย์องค์หนึ่ง พระยาจักรเจดีย์องค์หนึ่ง พระอัษฎามหาเจดีย์ สร้างขึน้ เพือ่ ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุที่ทรงได้มาจากลังกา หอระฆัง สร้างขึ้นให้ครบบริบูรณ์ ตามระเบียบของการสร้าง วัดคือ มีพระอุโบสถ พระ วิหาร พระเจดีย์

พระศรีรัตนเจดีย์

หอพระคันธารราษฎร์ และ พระมณฑปยอดปรางค์ สร้างหอพระคันธารราษฎร์ ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระคัน ธารราษฎร์ และ พระมณฑปยอดปรางค์เพื่อประดิษฐาน พระเจดีย์โบราณที่ได้มาจากเมืองเหนือ นอกจากนั้นยัง เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ของสมเด็จ พระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย ซึ่งทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือ ที่หน้าหอพระคันธารราษฎร์ด้วย -5-


พระอุโบสถ

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหา มณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)

ภายในพระอุโบสถ

พระพุทธมหามณีรัตนป หอพระมณเฑียรธรรม ฏิมากร พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะ เชียงแสนตอนต้น ทำ�จากหินหยกสีเขียวเข้ม ทึบแสง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 43 ซม. สูง 55 ซม.

-6-


หอพระมณเฑียรธรรม เป็นที่ประดิษฐานพระ ไตรปิฎกฉบับทอง และ ยังใช้เป็นที่บอกหนังสือ แก่พระภิกษุสามเณร และ ยังเป็นที่พักราชบัณฑิต อีกด้วย แต่ได้ถูกเพลิงไหม้หมด ในวันสมโภชพระไตรปิฎก นั้นเองใน พ.ศ. ๒๓๓๑

พระมณฑป ถูกสร้างขึ้นตรงตำ�แหน่งที่ตั้งของหอพระมณเฑียรธรรม องค์เดิมที่ถูกเพลิงไหม้ดัง เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎก ทองใหญ่

-7-


พระเจดีย์ทอง2องค์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นอุทิศถวาย สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระราชบิดา) และ พระราชมารดา

หอพระนาก เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป หล่อและแผลงด้วยนาก ซึ่งอัญเชิญมา จากพระนครศรีอยุธยาและถือพระนาก เป็นพระประธานในการ “เปตพลี” (การ อุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว) ศาลาราย

สร้างขึ้นรายรอบพระอุโบสถ

-8-


พระระเบียง เป็นอาคารที่สร้างขึ้นโอบล้อม อาคารทุกหลัง ในวัด พระศรีรัตนศาสดาราม ให้แยกจากเขตพระราชฐาน และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์โดย รอบพระระเบียงอีกด้วย พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด

เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร ซึ่งแต่เดิมเป็น เทวรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)

พระพุทธปรางค์ปราสาท เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ พร้อมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ข้อแนะนำ�ในการเที่ยวที่วัดพระแก้ว 1. แต่งกายให้สุภาพกางเกงหรือกระโปรงต้องยาวเลยเข่าลงไปเท่านั้น ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน 2. ไม่ควรใช้แฟลชในการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียง เพราะจะทำ�ให้เกิดความ เสียหายกับภาพจิตกรรมได้ 3. ภายในอาคารอื่นทั้งหมดโดยเฉพาะพระอุโบสถ ห้ามถ่ายภาพอย่างเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษ ปรับ -9-


-10-


สถานที่ใกล้เคียงสำ�หรับการถ่ายภาพ

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่นั่งบรมพิมาน

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เสาชิงช้า

-11-


Visittemples  
Visittemples  

Wat phra kaew