Page 1

Toimintakertomus 2017 Vaikuttaen ja kehittäen, koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluilla, yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

Heidi Hölsömäki

Soveltava Liikunta SoveLi ry Valimotie 10, 00380 Helsinki www.soveli.fi

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

1


Toimintakertomus 2017 Sisällys 1. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminta.....................................................3 2. SoveLin toiminnan tavoitteet vuodelle 2017.............................................5 3. Vaikuttaminen ja kehittäminen................................................................... 6 3.1. Vaikuttamis- ja kehittämistyön tavoitteet......................................... 6 3.2. Vaikuttamis- ja kehittämistyön toteuttaminen.............................. 6 4. Asiantuntija- ja koulutuspalvelut................................................................ 8 4.1. Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden tavoitteet.............................. 8 4.2. Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden toteuttaminen................... 8 4.3. Liikkeelle-koulutuspalveluiden toteuttaminen.............................. 9 5. Viestintäpalvelut............................................................................................... 11 5.1. Viestintäpalveluiden tavoitteet............................................................ 11 5.2. Viestintäpalveluiden toteuttaminen................................................. 11 6. Vaikuttavuus ja tavoitettavuus.................................................................... 13 7. Arviointi ja kehittäminen.............................................................................. 13 8. Voimavarat, talous ja hallinto...................................................................... 17 9. Taloudelliset ja operatiiviset näkymät vuodelle 2018..........................18

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia


1. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminta

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi, sääntöjensä mukaan, Soveltava Liikunta SoveLi ry: 1. edistää toimialallaan jäsenjärjestöjen valtakunnallista, alueellista ja paikallista yhteistyötä, 2. tekee toimialansa valtakunnallista vaikuttamis- ja kehittämistyötä, 3. tuottaa toimialansa asiantuntija- ja koulutuspalveluita, 4. tuottaa toimialansa viestintäpalveluita ja julkaisuja, 5. tekee yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa, 6. osallistuu alan tutkimusyhteistyöhön, 7. osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. – SoveLi ry:n säännöt, 3 § Tehtävät

Vuonna 2017 SoveLi oli Suomen Olympiakomitean, Liikuntatieteellinen Seura ry:n, SOSTE Suomen Sosiaali- ja terveys ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestö.

Tupu Sammaljärvi

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, johon kuuluu 18 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä. SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat. SoveLi lisää yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia sekä kehittää soveltavaa liikuntaa valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti ja kansainvälisesti. SoveLi luo yhteistoimintaa jäsenjärjestöjen välille ja toimintaedellytyksiä jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnalle. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut. SoveLin toiminta perustuu verkostomaiseen työotteeseen sekä yhteistyön tekemiseen jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti liikunnan soveltamista tarvitsevien ja terveytensä kannalta vähän liikkuvien ihmisten liikunnan edellytysten parantamiseen. SoveLilla ja sen jäsenjärjestöillä on vankka asiantuntemus ja kokemus terveyden edistämisestä koko väestön ja erilaisten vamma- ja sairausryhmien näkökulmasta. Järjestöt osaavat reagoida jäsentensä tarpeisiin ja tuntevat hyvinvoinnin edistämisen keinot. Jäsenjärjestöissä liikunnalla on keskeinen asema niin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten terveyden edistämisessä, sairauksien ja oireiden ehkäisyssä kuin myös hoidossa ja kuntoutuksessa. SoveLin ja jäsenjärjestöjen yhteisellä vaikuttamis- ja kehittämistyöllä sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalveluilla lisätään soveltavan liikunnan osaamista ja tunnettuutta sekä edistetään yhdenvertaisuutta liikunnan kentällä. Toiminnan taustalla ovat yhdessä sovitut arvot: asiantuntijuus, osallisuus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.

SoveLi-väki ideoi innovointipäivässä helmikuussa Valo-talolla.

3


Tupu Sammaljärvi

Heidi Hölsömäki

Psoriasisyhdistyksen liikuntaryhmä järjestettiin Tampereella KKI-hanketuella.

Kalle Kyröläinen ja Henri Musso puhalsivat tikkaa Mikkelin yhteistyötapahtumassa.

Soveltava Liikunta SoveLi ry:ssä on jäsenenä 18 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä, jotka ovat:

Tuhansia liikunnan toimijoita

Aivoliitto ry Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry Neuroliitto ry Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry Selkäliitto ry Suomen CP-liitto ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen Luustoliitto ry Suomen Mielenterveysseura ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen Parkinson-liitto ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Sydänliitto ry

Viimeisimmän kattavan kartoituksen mukaan jäsenjärjestöillä on 1 100 valtakunnallista, alueellista ja/ tai paikallista yhdistystä. Järjestöihin kuuluu noin 323 000 henkilöjäsentä. Paikallistasolla toimintaa suunnittelevat ja järjestävät yhdistysten liikuntavastaavat ja yhdyshenkilöt. Liikuntavastaavien rinnalla liikuntaa toteuttaa paikallisyhdistyksissä yli 1 000 liikuntaryhmän ohjaajaa. Heistä puolet toimii harrastepohjalta ja puolet on ammattilaisia.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

4


2. SoveLin toiminnan tavoitteet vuodelle 2017

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta, jotka ovat: 1. vähentää arjen istumista (liikkumattomuutta) elämänkulussa 2. liikunnan lisääminen elämänkulussa 3. liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta sekä 4. liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. SoveLin vuoden 2017 toiminnassa keskeistä oli edellisvuoden tapaan vahvistaa valtakunnallisesti kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen soveltavaa liikuntaa vaikuttamalla liikuntajärjestöjen valtionapujärjestelmän uudistamiseen sekä juurruttaa soveltavan liikunnan kehittämissuosituksia käytäntöön. Päämääriin ja tavoitteisiin päästäkseen vuonna 2017 SoveLi jatkoi perustehtäviensä edistämistä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. SoveLin vuoden 2017 teemana oli Luontoliikunta sopii jokaiselle. Teema oli läsnä kaikessa SoveLin toiminnassa toimintavuonna.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Heidi Hölsömäki

SoveLin vuoden 2017 päämäärät ja tavoitteet pohjautuivat SoveLin strategiaan vuosille 2016–2018 sekä Muutosta Liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Kyseessä ovat terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän linjaukset, joiden laadinnassa SoveLi oli mukana. SoveLin toimintamuodoiksi on määritelty jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan edistäminen vastavuoroisesti jäsenjärjestöjen kanssa ja soveltavan liikunnan kehittäminen valtakunnallisesti.

Soveltavan luontoliikunnan verkosto starttasi syyskuussa Nuuksiossa.

SoveLin perustehtävät soveltavan liikunnan alalla ovat: 1. vaikuttaminen ja kehittäminen, 2. asiantuntija- ja koulutuspalvelut sekä 3. viestintäpalvelut. Näiden palveluiden lisäksi tuotettiin jäsenpalveluja ja innovaatiopalveluja. Vuoden 2017 tavoitteisiin päästäkseen SoveLi haki toimintavuodelle opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntajärjestöjen toiminta-avustusta.

5


3. Vaikuttaminen ja kehittäminen Soveltava Liikunta SoveLi ry tekee vaikuttamis- ja kehittämistyötä valtakunnallisesti soveltavan liikunnan sekä liikunnan yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Liikkujien ja jäsenjärjestöjen tarpeiden monimuotoisuus on SoveLin haaste, mutta samalla myös mahdollisuus. Asiantuntemusta jakamalla ja yhteisiä linjoja etsimällä voidaan edistää paremmin kunkin järjestön jäsenistön liikkumista. Vaikuttamis- ja kehittämistyö edellyttävät niin valtakunnallista näkyvyyttä kuin tunnettavuutta SoveLin toimialalla ja aktiivista osallistumista alan verkostoihin. Vaikuttamis- ja kehittämistyön kannalta vuosi 2017 oli muutoksen aikaa, sillä SoveLiin valittiin toimintavuoden aikana uusi vakituinen toiminnanjohtaja, jonka vastuulla vaikuttamis- ja kehittämistoiminta osaltaan on. Toimintavuodelle suunnitellut toimenpiteet saatiin toteutettua ja toimintavuotta voidaan pitää onnistuneena.

3.1. Vaikuttamis- ja kehittämistyön tavoitteet Vuonna 2017 tärkeimmät vaikuttamis- ja kehittämistyön tavoitteet olivat: 1) SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistoiminta vahvistuu. 2) SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistoiminta tukee järjestöjen liikuntatoiminnan rahoituksen kehittymistä. 3) SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistoiminta tukee Sovelin asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalveluiden tuottamista.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

3.2. Vaikuttamis- ja kehittämistyön toteuttaminen Vaikuttamis- ja kehittämistoimintaa toteutettiin vuonna 2017 seuraavasti: 1) Keskeisimmät toimenpiteet vaikuttamis- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi • SoveLi osallistui toimintavuoden aikana aktiivisesti Olympiakomitean organisoiman Liikkujan Polku -verkoston vaikuttamisteemaryhmään. Teemaryhmän kautta vaikuttamistyö alan päättäjiin vahvistui. • Toimintavuoden aikana SoveLin edustaja osallistui poikkihallinnollisen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) ohjausryhmään. Ohjausryhmän kautta SoveLi osallistui valtion tason liikuntapoliittiseen päätöksentekoon ja oli mukana alan tärkeimmässä verkostossa. • SoveLi järjesti syyskuussa Nuuksiossa ensimmäistä kertaa soveltavan luontoliikuntaverkoston tapaamisen. Tapaamisessa lisättiin alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista ja vahvistettiin SoveLin asemaa verkostojen luojana. • SoveLi osallistui Yritysyhteistyön perusteet -koulutukseen sekä SOSTE:n rahoitusverkostoon, joista saatiin ideoita omarahoitusosuuden vahvistamiseksi tulevaisuudessa. • SoveLi osallistui vuoden 2018 soveltavan liikunnan päivien suunnitteluun suunnittelutoimikunnan jäsenenä. • SoveLi teki toimintavuonna aktiivista työtä jäsenmäärän lisäämiseksi. Työn tuloksia tullaan näkemään seuraavana toimintavuotena.

6


3) Keskeisimmät toimenpiteet asiantuntija-, koulutusja viestintäpalveluiden tukemiseksi • SoveLi osallistui Kuntoutussäätiön järjestämään Liikuntaa esteettä -seminaariin Seinäjoella ja oli mukana paneelikeskustelussa. Tapahtuman kautta SoveLia tehtiin tunnetuksi alueellisesti. • SoveLi osallistui Pajulahdessa pidettyyn soveltavan liikunnan kouluttajatapaamiseen, jossa SoveLia tehtiin tunnetuksi alan kouluttajien keskuudessa. • Toimintavuonna SoveLi osallistui SOSTE:n organisoimiin verkostoihin (pienjärjestö ja VAHVA), joissa SoveLin toimintaa tuotiin esiin verkostoihin osallistuville sosiaali- ja terveysjärjestöille.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Jäsenjärjestöt osallistuivat aktiivisesti SoveLin syyskokoukseen ja miniseminaariin.

Kuvat Heidi Hölsömäki

2) Keskeisimmät toimenpiteet järjestöjen liikuntatoiminnan rahoituksen kehittämiseksi • Toimintavuoden aikana SoveLi osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämiin rahoitusta käsitteleviin tilaisuuksiin ja välitti niistä tietoa jäsenjärjestöille. • Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiin oltiin jatkuvasti yhteydessä sekä virallisesti että epävirallisesti toimintavuoden aikana. • Syyskuussa SoveLilla oli audienssi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Audienssin aiheena oli terveysjärjestöjen liikuntatoiminnan rahoituksen tulevaisuus. • SoveLin syyskokouksen yhteydessä pidettiin miniseminaari, jossa OKM:n ja STM:n edustajat esittivät omat näkemyksensä terveysjärjestöjen liikuntatoiminnan rahoituksen tulevaisuudesta jäsenjärjestöille.

7


Janne Ruotsalainen

Heidi Hölsömäki

Janne Ruotsalainen

Asiantuntijapalveluissa kehitettiin muiden muassa soveltavaa luontoliikuntaa, saavutettavaa golfia ja ikäihmisten soveltavan liikunnan mahdollisuuksia.

4. Asiantuntija- ja koulutuspalvelut Soveltava Liikunta SoveLi ry tuottaa asiantuntija- ja Liikkeelle -koulutuspalveluita, joiden avulla edistetään, ylläpidetään ja kehitetään soveltavan liikunnan valtakunnallista, alueellista, paikallista ja kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä. SoveLi tekee asiantuntija- ja Liikkeelle-koulutusyhteistyötä kansallisten ja alueellisten sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

4.1. Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden tavoitteet SoveLin asiantuntija- ja koulutuspalvelujen tavoitteet olivat: 1) SoveLin asiantuntija- ja koulutuspalveluiden tunnettuus kasvaa 2) SoveLin asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysyntä ja palvelutarjonta kasvaa 3) SoveLi huolehtii, että valtakunnallinen kouluttajien verkosto aktivoituu ja tarvittaessa laajenee.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

4.2. Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden toteuttaminen Ohjaus- ja työryhmien kautta ylläpidetään ja lisätään soveltavan liikunnan asiantuntijayhteistyötä sekä vaikutetaan valtakunnallisesti terveyttä ja hyvinvointia sekä soveltavaa liikuntaa edistävästi. Ohjausryhmissä SoveLi viestii ja vaikuttaa tuoden vahvasti esille pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeita. Asiantuntija- ja koulutuspalvelujen edustukset vuonna 2017: • Polku luontoon -hanke /Metsähallitus, SoveLi, yhteistyökumppanit • Esteetön ja yhdenvertainen golfympäristö / HCP Golf, SoveLi ja yhteistyökumppanit • Voimaa Vanhuuteen -kärkihanke ja Ikäihmisten kansallinen toimenpideohjelma / Ikäinstituutti, SoveLi ja yhteistyöverkosto • Lihastautiliiton liikuntatoimikunta / Lihastautiliitto • Liikkuva Skidi -ohjausryhmä/ Aivoliitto • Kuntien erityisliikunnan verkoston neuvottelukunta / Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

8


• Soveltavan liikunnan seudullinen työryhmä / Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu • Koulutus- ja tutkimustyöryhmä on ollut aiempina vuosina keskeinen koulutusten kehittämis- ja myyntifoorumi.

Kirjoitetut julkaisut ja soveltavan liikunnan asiantuntijahaastattelut vuonna 2017 tulivat seuraaviin julkaisuihin: • Soveli-lehti • Hyvä Selkä -lehti • Parkinson-postia -lehti Muut keskeiset toimet • Golfkyselyn suuntaaminen jäsenjärjestöille tammikuu 2017 • OKM-AVI-kiertueen soveltavan liikunnan koulutuksen suunnittelu, koonti, valmistelu ja koordinointi sekä toteutus touko-marraskuu 2017

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Hannah Lumila ja Heidi Hurskainen palkittiin käytännönläheisistä opinnäytetöistään stipendein.

Heidi Hölsömäki

Keskeisimmät Soveltavan liikunnan asiantuntijapuheenvuorot vuonna 2017: 2.2. Vammaisurheilun kehittämisen ja tutkimuksen ajankohtaisiltapäivä 16.2. Innovointipäivä 7.2. Voimaa vanhuuteen kumppanitilaisuus 23.3. SoveLin järjestöpäivät 8.4. Luontoliikunta soveltuu kaikille, Lihastautiliiton järjestöpäivät 1.6. Soveltavan liikunnan Lapin foorumi 15.9. Soveltavan luontoliikunnan verkostotapaaminen 20.9. Soveltava liikunta ja kansainvälisyys / Materiaali Islannin soveltavan luontoliikunnan verkostotapaamiseen 27.9. OKM-AVI-kiertueen koulutuspäivä Turku 28.10. OKM-AVI-kiertueen koulutuspäivä 13.12. Kommenttipuheenvuoro Eläkevuodet Edessä -seminaarissa

• Koulutus- ja asiantuntijapalvelukyselyn toteutus jäsenjärjestöille helmi-maaliskuu • VAU:n ja SoveLin opinnäytestipendiyhteistyö elo-lokakuu

4.3. Liikkeelle-koulutuspalveluiden toteuttaminen Vuonna 2017 SoveLi järjesti Koulutuspalveluiden kehittämispäivän 10.1, esitteli 26.1. SoveLin hallituksen kokouksessa asiantuntijapalveluiden sisällön sekä koulutuspalveluiden Liikkeellekoulutuksen historian, nykytilan ja haasteet. SoveLi järjesti 16.2. jäsenjärjestöille avoimen Innovointipäivän, jossa yhtenä osaalueena oli asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kehittäminen vaikuttamistyön ohella. Lisäksi toteutettiin asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysely jäsenjärjestöille. Liikkeelle-koulutus on räätälöity aina tilaajan liikuntatyötä tukevaksi.

9


SoveLin koulutuspalveluiden osalta käytiin strategisia neuvotteluja koko vuoden ajan erityisliikuntaa kuntiin -hankkeesta. Neuvottelut saatiin päätökseen syyskuussa yksimielisesti siten, että SoveLi jätti hankehakemuksen lokakuussa hankkeelle Soveltavaa liikuntaa ruotsinkielisiin kuntiin. Strateginen suunnitelma on hankkeen avulla uudistaa SoveLin koulutuspalveluita. Kouluttajaverkostoa tiedotettiin vuoden aikana Soveli-lehden, SoveLi-infon ja sähköpostin avulla sekä keskusteluja käytiin kohtaamisissa eri konteksteissa koko vuoden ajan. SoveLi koordinoi valtakunnallista Liikkeelle-kouluttajaverkostoa, jossa on jäsenenä 20 kouluttajaa. Kouluttajat toimivat SoveLin koordinoimien Liikkeelle-koulutusten kouluttajina.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Pia Nykänen

• Liikkeelle-koulutus järjestettiin Vuokatissa Reumaliiton tilaamana 27.–29.1.2017. • SoveLi tuotti toukokuussa Liikkeelle-koulutuksen videomainoksen, jota jaettiin eri kanavissa sekä esitysmateriaaleissa koko vuoden. • Liikkeelle-koulutusmainosta julkaistiin SoveLin kaikissa julkaisuissa, Facebookissa ja OKM-AVI-kiertueella. • Liikkeelle-koulutus järjestettiin Espoossa Psoriasisliiton tilaamana 8.–9.9.2017. • Toimintavuoden aikana käytettiin Liikkeelle – Liikuntavastaavan koulutusaineistoa kehittämismateriaalina eri tilaisuuksissa.

Psoriasisliiton yhdistysväki osallistui Liikkeellekoulutukseen syyskuussa.

Liikkeellekoulutusmainos ja -video nostivat koulutuksia esiin.

10


5. Viestintäpalvelut SoveLin viestinnällisinä tavoitteina on lisätä terveyttä ja hyvinvointia edistävän ja soveltavan liikunnan tunnettuutta, nostaa esiin SoveLin ja jäsenjärjestöjen liikuntatyötä ja osallistua soveltavan liikunnan valtakunnalliseen kehittämiseen.

5.1. Viestintäpalveluiden tavoitteet 1) SoveLin viestintäpalvelut vahvistuvat vaikuttamis- ja kehittämistyön välineenä ja palvelut tukevat jäsenjärjestöjen viestintää. 2) SoveLin viestintäpalvelut tulevat lähelle yksilöä. 3) SoveLin viestintäpalveluissa otetaan käyttöön uutta teknologiaa.

5.2. Viestintäpalveluiden toteuttaminen 1) SoveLin viestintäpalvelut vahvistuivat vaikuttamis- ja kehittämistyön välineenä ja palvelut tukivat jäsenjärjestöjen liikuntaviestintää. SoveLi viesti ennakoiden ja ajantasaisesti nostaen esiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän ja soveltavan liikunnan näkökulmia ja merkitystä viestimällä aktiivisesti SoveLin julkaisukanavissa ja verkostoissa:

lukijoiden lisäksi SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistyötä sekä asiantuntija- ja koulutustoimintaa. Myös jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien toimintaa tuotiin lehdessä vahvasti esiin. • SoveLi julkaisi vuoden aikana kaksi Soveli-lehteä painettuna ja sähköisesti. Levikki oli noin 3 000 kpl/lehti, josta noin 1 400 kpl jaettiin jäsenjakeluna. Kotisivut: • Kotisivuja päivitettiin normaalisti ja ajantasaistettiin loppuvuonna. • Sivuja ladattiin noin 77 700 kertaa, ja näistä etusivulatauksia oli 31 600. Tämä oli reilut 5 000 kertaa edellisvuotta enemmän. Sosiaalinen media: • Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä ja Facebookissa, oltiin aiempaa vuorovaikutteisemmin läsnä ja nostettiin SoveLin, jäsenjärjestöjen ja soveltavan sekä terveyttä edistävän liikunnan asioita. • Twitter: Seuraajien määrä harppasi vuoden aikana 440:stä 700:aan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä twiiteille kertyi 43 400 näyttökertaa, mikä tarkoitti noin 477 näyttökertaa päivässä. • Facebook: Päivittäinen kattavuus (niiden määrä, jotka ovat nähneet sinä päivänä sivun sisältöä) vaihteli loma-aikojen nollasta 2036:een. Seuraajien määrä nousi 411:stä 529:ään.

Uutiskirje SoveLi-info: • Levikki noin 950 sähköpostiosoitetta/uutiskirje, 5 kertaa vuodessa. Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti: • Lehtien sisältö suunniteltiin niin, että ne palvelivat erilaisten

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

11


#soveltavaliikunta

Julkaisut: • Jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa tehtiin näkyväksi edellisten lisäksi kokoamalla Soveltavan liikunnan aineistoluetteloon tiedot järjestöjen liikunta- ja terveysaineistoista sekä tuottamalla jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa esittelevä diasarja.

2) SoveLin viestintäpalvelut tulevat lähelle yksilöä. Soveli-lehdessä julkaistiin ja some-palveluissa jaettiin ihmisläheisiä tarinoita ja uutisia liikunnasta ja liikkumisesta.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Tupu Sammaljärvi

Verkostoissa viestiminen: • SoveLista ja soveltavasta liikunnasta viestittiin aktiivisesti yhteistyöverkostoissa ja ohjausryhmissä. • SoveLi viesti yhteistyötapahtumista ja niiden aikana aktiviisesti, esimerkiksi Nuuksion soveltavan luontoliikunnan verkostopäivästä ja erityisliikunnan ohjaajien työseminaarista. • Likkojen Lenkki -tapahtuman kanssa jatkettiin hyväksi havaittua viestintäyhteistyötä tiedottamalla lenkin saavutettavuudesta SoveLi-infossa, lehdessä ja kotisivuilla. SoveLi oli esillä Likkojen Lenkin verkkosivuilla ja itse tapahtumassa. • SoveLin asiantuntija ja tiedottaja kirjoittivat artikkeleita jäsenjärjestöjen lehtiin. • SoveLin infopisteeseen Liikuntakeskus Pajulahteen toimitettiin uusia materiaaleja.

Miia Häkkinen ja Rauli Louhimaa polkivat käsipyörillään ensimmäisinä maaliin Oulun Likkojen Lenkillä.

3) SoveLin viestintäpalveluissa otetaan käyttöön uutta teknologiaa. • SoveLi hyödynsi jo olemassa olevien medioiden lisäksi uusinta teknologiaa, esimerkiksi Nuuksion soveltavan luontoliikunnan verkoston päivästä lähetettiin livevideo Facebookiin ja sosiaalista mediaa käytettiin aiempaa monipuolisemmin. • SoveLin sosiaalisen median strategia ja kanavakohtainen Twittersuunnitelma luotiin tiimin viestintäkoulutuksen yhteydessä. Soveltavaa liikuntaa edistävä aihetunnisteemme #soveltavaliikunta on lyönyt hyvin läpi, ja sitä käyttävät myös monet kumppanimme.

12


6. Vaikuttavuus ja tavoitettavuus

7. Arviointi ja kehittäminen

Vaikuttavuus ja tavoitettavuus ovat tärkeitä tekijöitä SoveLi ry:n toiminnassa ja niiden lisäämiseen kiinnitettiin toimintavuonna huomiota. Toimintakertomukseen on tiiviistetty toiminnan kannalta oleellisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tavoitteita ja niiden toteutumista. Osa SoveLin toiminnoista ja toiminnan tuloksista on hyvin vaikeasti mitattavissa ja näiltä osin on käytetty parasta saatavilla olevaa arvioita toiminnan tuloksellisuudesta.

Arviointi ja kehittäminen ovat oleellinen osa minkä tahansa organisaation toimintaa ja niiden merkitys on sisäistetty hyvin myös SoveLi ry:ssä. Toimintavuoden aikana toimintaa arvioitiin ja kehitettiin monin eri tavoin. SoveLin työntekijät kehittivät omaa toimintaansa aktiivisella työotteella päivittäisen työnteon ohessa sekä säännöllisten videokokousten ja tiimipalaverien yhteydessä. Hallitus ja työvaliokunta (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) tekivät omaa arviointityötään, joka tiivistyi hallitusten kokouksiin ja epävirallisempiin tapaamisiin. Lisäksi kevät- ja syyskokoukset arvioivat omalta osaltaan toimintaa. Toiminnan kehittämiseksi toimintavuonna järjestettiin innovointipäivä erityisesti koulutuspalveluiden kehittämiseksi, järjestöpäivien yhteydessä pidetty vaikuttamiseen liittyvä kehittämisluento sekä syksyllä pidetty viestintäkoulutus sosiaalisessa mediassa tehtävän viestinnän kehittämiseksi. Lisäksi SoveLin kehittämistyötä tehtiin Soveli-lehden toimitusneuvostossa, jonka toimialaan kuuluu Soveli-lehden kehittäminen.

Tarkemmat tiedot toiminnan vaikuttavuudesta ja tavoitettavuudesta on kirjattu sivujen 14 – 16 taulukkoon.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

13


Palveluala

Tavoite

Sisältö

Tavoitettavuus

Toteuttaja

Koordinoija

Vaikuttaminen ja kehittäminen

SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistoiminta vahvistuu.

SoveLi on aktiivisesti kehittänyt vaikuttamistoimintaa mm. Liikkujan polku -verkoston vaikuttamistyöryhmän sekä muiden verkostojen kautta.

323 000 suomalaista*

SoveLi

SoveLin hallitus

SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistoiminta tukee järjestöjen liikuntatoiminnan rahoituksen kehittymistä

Toimintavuonna SoveLi 323 000 suomalaista* jatkoi aktiivista vuoropuhelua OKM:n ja STM:n suuntaan sekä osallisti jäsenjärjestöjä tässä keskustelussa. Keskusteluja käytiin sekä epävirallisesti, audienssien välityksellä sekä keskustelutilaisuudessa syyskokouksen yhteydessä.

SoveLi

SoveLi

SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistoiminta tukee Sovelin asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalveluiden tuottamista

SoveLi oli toimintavuonna aktiivinen useissa eri verkostoissa ja toimintaryhmissä sekä haki aktiivisesti uusia kumppaneita. Tämän työn vaikutuksia nähdään todennäköisesti vasta seuraavana toimintavuonna.

SoveLi

SoveLi

YHTEENSÄ

323 000 suomalaista*

323 000 suomalaista* * Luku muodostuu jäsenjärjestöjen henkilöjäsenistä. Vaikuttamis- ja kehittämistoiminta kohdistuu koko jäsenkenttään.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

14


Palveluala

Tavoite

Sisältö

Tavoitettavuus

Asiantuntija- ja koulutuspalvelut

SoveLin asiantuntija- ja koulutuspalveluiden tunnettuus kasvaa.

Toimintavuonna SoveLin asiantuntija- ja koulutuspalveluiden tunnettuutta pyrittiin lisäämään verkostojen ja mainonnan kautta.

Tunnettuuden lisäämistä SoveLi tehtiin SoveLin ohjausryhmäedustuksissa ja verkostoissa sekä osana omia tapahtumia (mm. seutufoorumi, OKM-AVI-kiertue ja Soveltavan luontoliikunnan verkosto)

SoveLi

SoveLin asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysyntä ja palvelutarjonta kasvavat.

SoveLi pyrki lisäämään olemassa olevien asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysyntää. Esiin nousi tarve kehittää koulutuspalveluiden tarjontaa, jota tehdään seuraavana toimintavuonna.

Palveluiden esiin nostamissa SoveLin viestinnän kautta mm. mainosten ja sosiaalisen median päivitysten muodossa.

SoveLi

SoveLi

SoveLi huolehtii, että kouluttajien verkosto aktivoituu ja tarvittaessa laajenee.

Koulutusten vähäisen määrän myötä kouluttajaverkoston toiminnalle ei ollut yhtä suurta tarvetta kuin aiempina vuosina. Kouluttajaverkostolle kuitenkin pidettiin yllä viestinnällisin toimenpitein.

Kouluttajaverkosto

SoveLi

SoveLi

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Toteuttaja

Koordinoija

15


Palveluala

Tavoite

Sisältö

Tavoitettavuus

Toteuttaja

Koordinoija

Viestintäpalvelut

Sovelin viestintäpalvelut vahvistuvat vaikuttamis- ja kehittämistyön välineenä ja palvelut tukevat jäsenjärjestöjen viestintää.

SoveLi viesti ennakoiden ja ajantasaisesti nostaen esiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän ja soveltavan liikunnan näkökulmia. Välineinä käytettiin lehteä, uutiskirjettä ja eri sosiaalisen median kanavia.

2 lehteä Levikki:

SoveLi

SoveLi

SoveLin viestintäpalvelut tulevat lähelle yksilöä.

Viestinnässä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että välitetyt viestit ovat ihmisläheisiä ja kertovat tavallisten liikkujien arjesta.

Artikkeleissa ja muissa viestintäsisällöissä oli huomattava osuus yksilöä lähelle tulevia sisältöjä.

SoveLi

SoveLi

SoveLin viestintäpalveluissa otetaan käyttöön uutta teknologiaa.

SoveLi kehitti jo olemassa olevien kanavien käyttöä. Syksyllä SoveLi-tiimi oli sosiaalisen median koulutuksessa, jossa mm. työstettiin somesuunnitelma.

Kotisivut noin 77 700 latausta. Facebook 529 tykkääjää. Twitter-seuraajia 700.

SoveLi

SoveLi

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

3 000 kpl / lehti uutiskirje 1000 osoitetta / kirje

16


8. Voimavarat, talous ja hallinto Toimintavuonna SoveLin voimavarat muodostuivat jäsenjärjestöjen ja työntekijöiden asiantuntemuksesta sekä toimivista yhteistyöverkostoista. SoveLissa työskentelivät vuonna 2017 toiminnanjohtaja, tiedottaja ja soveltavan liikunnan asiantuntija. Operatiivista toimintaa johti toiminnanjohtaja, joka aloitti toimintavuoden toiminnanjohtajan sijaisena, mutta joka 9.3.2017 valittiin vakituiseksi toiminnanjohtajaksi edellisen toiminnanjohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin. Toiminnanjohtaja vastasi toiminnan kokonaisuudesta, kehittämisestä, henkilöstöhallinnosta ja taloudesta. Soveltavan liikunnan asiantuntija vastasi soveltavan liikunnan asiantuntija- ja koulutuspalveluista. Viestinnästä vastasi tiedottaja. SoveLin työntekijät työskentelivät asiakokonaisuuden mukaan sekä itsenäisesti, työpareina kuin koko työyhteisönä. Koko työyhteisö kokoontui säännöllisesti verkkokokouksiin sekä kasvokkain pidettyihin yhteisiin suunnittelukokouksiin. SoveLin henkilöstön työn tukena toimivat hallitus, työvaliokunta ja Soveli-lehden toimitusneuvosto. SoveLin jäsenjärjestöt käyttävät ylintä päätösvaltaa virallisissa vuosikokouksissa keväällä ja syksyllä sekä tarpeen mukaan ylimääräisessä kokouksessa. Vuonna 2017 kevätkokous pidettiin 20.4. ja syyskokous 16.11. Helsingissä. Syyskokouksen valitsema hallitus toimeenpanee vuosikokousten päätöksiä ja valmistelee asioita. SoveLin hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2017. SoveLin vuoden 2017 varsinaisen toiminnan kulut olivat 217 064,15 euroa. Toiminnan päärahoittajana oli opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintavuonna kartoitettiin uusia rahoituslähteitä. Varainhankintaa jatkettiin vakiintunein keinoin ja uusia rahoituskeinoja etsittiin.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

SoveLin hallitus 2017: Olavi Sydänmaanlakka, puheenjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, varapuheenjohtaja (varajäsen Ansa Holm) Tommi Yläkangas, esittelijä ja sihteeri Jäsenet Annukka Alapappila (varajäsen Anu Patrikka) Sonja Bäckman (varajäsen Paula Hellemaa) Sirpa Kälviäinen (varajäsen Terhi Kvick) Johannes Hietala (varajäsen Taina Piittisjärvi) Kati Rantonen (varajäsen Janne Haarala)

Vuonna 2017 jatkettiin julkaisujen myyntiä sekä konsultoivaa asiantuntijapalvelua ja koulutusta. Merkittävimmät ulkopuoliset palvelut vuonna 2017 olivat erilaiset tiedotus-, julkaisu-, koulutus-, konsultointi- ja taloushallintopalvelut. Tiedotus- ja julkaisupalveluja ostettiin mm. toimittajilta, kuvaajilta ja mainostoimistosta. Koulutus- ja konsultointipalveluja ostettiin erilaisilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Taloushallinnon palvelut ostettiin Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä.

17


9. Taloudelliset ja operatiiviset näkymät vuodelle 2018

Operatiiviset näkymät. Toimintavuoden 2017 osalta SoveLin operatiivista toimintaa voidaan pitää hyvin onnistuneena. Toimintaa on viety eteenpäin toimintasuunnitelman mukaisesti asiantuntevan ja sitoutuneen henkilökunnan sekä hallituksen avulla. Toimintakertomuksessa on kuvattu yksityiskohtaisesti vuoden 2017 toiminta. SoveLin operatiivista näkymää vuodelle 2018 voidaan pitää positiivisena. Vuonna 2017 tehdyt toimenpiteet antavat hyvät edellytykset vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden toteutukselle. Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset sekä SoveLin strategia vuosille 2016–2018 luovat SoveLin tulevalle toiminnalle selvät operatiiviset suuntaviivat. SoveLin vuoden 2018 toiminnassa keskeisintä on vaikuttaa aktiivisesti kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikunnan rahoitusjärjestelmän uudistamiseen, kehittää koulutuksia ja niiden sisältöjä muuttuviin tarpeisiin sekä viestiä kentän toiminnasta aktiivisesti. Lisäksi toimintavuonna päivitetään

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Sanna Marjamäki

Taloudelliset näkymät. SoveLi sai vuodelle 2017 opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntajärjestöille myönnettävää valtionavustusta 215 000 euroa. Tilikauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia. Taloudellisia näkymiä vuodelle 2018 voidaan pitää hyvinä; talous on vakaalla pohjalla ja tehtyjä suunnitelmia ja budjetointeja on pystytty noudattamaan. Talouden näkökulmasta SoveLissa on jatkossa syytä kiinnittää huomiota omarahoitusastetta nostaviin toimenpiteisiin, jotta taloudellinen vakaus voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa. Suurempi omarahoitusosuus lisäisi SoveLin toimintavapauksia ja lähettäisi positiivisen signaalin myös rahoittajatahojen suuntaan.

SoveLi-tiimissä työskentelivät vuonna 2017 Tommi Yläkangas, Virpi Mäkinen, Heidi Hölsömäki ja Tupu Sammaljärvi.

SoveLin strategia, joka antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle. Vuonna 2018 SoveLin perustoiminnassa työskentelee kolme vakinaista työntekijää. Tehtävänkuvat ovat selkeät ja auttavat työn strategisten tavoitteiden toteuttamista, työn fokusointia ja työajan käyttöä. Asiantunteva henkilökunta ja sitoutunut hallitus muodostavat yhdessä erinomaiset onnistumisen edellytykset SoveLin operatiivisten tehtävien toteuttamiselle.

18

SoveLin toimintakertomus 2017  
SoveLin toimintakertomus 2017  
Advertisement